Paket Tur Sözleşmeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Kadir Erk PEKMEZ
Ürün Kodu: TÜ047
ISBN: 978-975-464-977-2
Stok Durumu: Stokta var
34,20 TL 38,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kadir Erk PEKMEZ
Baskı Tarihi 2015/07
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

TÜ047
Tüketici Hukuku Çerçevesinde Paket Tur Sözleşmeleri 
Kadir Erk PEKMEZ
2015/07 Baskı 156 Sayfa
ISBN 978-975-464-977-2 

KİTAPTA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI

  • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, KURULMASI, ŞEKLİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ
  • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNDE SEYAHÂT EDENİN KORUNMASI
  • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

KISALTMALAR 11

GİRİŞ 13

BİRİNCİ BÖLÜM
PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, KURULMASI, ŞEKLİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ
1.1 Paket Tur Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 29
1.1.1 Tanımı 29
1.1.2 Unsurları 34
1.1.2.1 Edimlerin Bütünlüğü ve Bileşik Edim İçerme 34
1.1.2.2 Ücret 42
1.1.2.3 Süre 45
1.2 Paket Tur Sözleşmesinin Tarafları 47
1.2.1 Genel Olarak 47
1.2.2 Seyahât Düzenleyen 47
1.2.2.1 Genel Olarak 47
1.2.2.2 Seyahât Acentelerinin Sınıflandırılması 49
1.2.2.2.1 Kanuni Sınıflandırma 49
1.2.2.2.1.1 Genel Olarak 49
1.2.2.2.1.2 A Grubu Seyahât Acenteleri 50
1.2.2.2.1.3 B Grubu Seyahât Acenteleri 51
1.2.2.2.1.4 C Grubu Seyahât Acenteleri 51
1.2.2.2.2 Doktrinde Yer Alan Sınıflandırma 52
1.2.2.2.2.1 Perakendeci Seyahât Acenteleri 52
1.2.2.2.2.2 Aracı Seyahât Acenteleri 52
1.2.2.2.2.3 Biletçi Seyahât Acenteleri 53
1.2.2.2.3 Değerlendirme 54
1.2.3 Seyahât Eden 55
1.3 Paket Tur Sözleşmesinin Kurulması ve Şekli 57
1.3.1 Kurulması 57
1.3.2 Şekli 58
1.3.2.1 Yazılı Olması 58
1.3.2.2 Zorunlu İçerik 60
1.4 Paket Tur Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 61
1.4.1 Genel Olarak 61
1.4.2 Eser Sözleşmesi Görüşü 62
1.4.3 Vekâlet Sözleşmesi Görüşü 63
1.4.4 İsimsiz Sözleşme Görüşü 65
1.4.5 Değerlendirme ve Kanaatimiz 67

İKİNCİ BÖLÜM
PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1 Tanıtım Broşürü 69
2.1.1 Genel Olarak 69
2.1.2 Tüketicinin Korunmasına İlişkin İşlevleri 70
2.2 Tarafların Yükümlülükleri 72
2.2.1 Seyahât Edenin Yükümlülükleri 72
2.2.1.1 Ücret ve Ekgiderleri Ödeme Yükümlülüğü 72
2.2.1.1.1 Genel Olarak 72
2.2.1.1.1.1 Paket Tur Bedelinin Ödenmesi 74
2.2.1.1.1.2 Faiz 75
2.2.1.1.1.3 Hizmet Sağlayıcılarına İfa Sorunu 77
2.2.1.1.1.4 İfa Yeri 78
2.2.1.1.1.5 İfa Zamanı 79
2.2.1.2 Özen Yükümlülüğü 80
2.2.2 Seyahât Düzenleyenin Yükümlülükleri 81
2.2.2.1 Hizmet Edimlerini Sağlama Yükümlülüğü 81
2.2.2.2 Özen Yükümlülüğü 83
2.2.2.3 Aydınlatma Yükümlülüğü 84
2.2.2.4 Rehber Bulundurma Yükümlülüğü 87
2.2.2.5 Sigorta Ettirme Yükümlülüğü 88
2.2.2.6 Teminat Gösterme Yükümlülüğü 91
2.2.2.7 Sır Saklama Yükümlülüğü 93
2.3 Sözleşmenin Devri 93
2.3.1 Genel Olarak 93
2.3.2 Paket Tur Sözleşmesinin Devri 95

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNDE SEYAHÂT EDENİN KORUNMASI
3.1 Genel Olarak 97
3.2 Seyahât Edenin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması 97
3.2.1 Genel İşlem Şartları Kavramı 97
3.2.1.1 Tanımı 97
3.2.1.2 Unsurları 98
3.2.1.2.1 Amaç 99
3.2.1.2.2 Tek Yanlı Hazırlanma 99
3.2.1.2.3 Soyut ve Genel Hükümler İçerme 100
3.2.1.2.4 Sözleşmenin Kurulmasından Önce Hazırlanma 100
3.2.1.2.5 Zorunlu Olmayan Unsurlar 100
3.2.2 Seyahât Edenin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunma İmkânları 101
3.2.2.1 Genel Olarak 101
3.2.2.2 Yürürlük Denetimi 102
3.2.2.3 İçerik Denetimi 103
3.2.2.4 Yorum Denetimi 106
3.2.3 Sözleşme Değişikliklerinin Sınırlandırılması 107
3.3 Ayıplı Hizmete Karşı Seyahat Edenin Korunması 108
3.3.1 Ayıplı Hizmet Kavramı 108
3.3.2 Ayıplı Hizmet Halinde Seyahât Düzenleyenin Sorumluluğunun Kapsamı 110
3.3.2.1 Genel Olarak 110
3.3.2.2 Sorumsuzluk Kaydı 113
3.3.3 Seyahat Edene Tanınan Seçimlik Haklar 114
3.3.3.1 Genel Olarak 114
3.3.3.2 Bedelden İndirim Talep Etme Hakkı 118
3.3.3.3 Alternatif Tur ve İkame Edim Sağlanmasını Talep Etme Hakkı 124
3.3.3.4 Sözleşmeden Dönme Hakkı 125
3.3.4 Tazminat 127

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
4.1 Genel Olarak 129
4.2 Paket Tur Sözleşmesini Kendiliğinden Sona Erdiren Sebepler 129
4.2.1 Ölüm ve Ehliyetsizlik 129
4.2.2 İflas 131
4.3 Paket Tur Sözleşmesinin Sona Erdiren Genel Sebepler 132
4.3.1 Sözleşmeyi Sona Erdiren Genel Sebepler 132
4.3.1.1 İfa 132
4.3.1.2 Fesih 132
4.3.1.3 Dönme 134
4.3.1.4 İptal 135
4.3.1.5 Bozma 136
4.3.2 Borcu Sona Erdiren Genel Sebepler Nedeniyle Sona Erme 137
4.3.2.1 Genel Olarak 137
4.3.2.1.1 İbra 137
4.3.2.1.2 Yenileme 138
4.3.2.1.3 İmkânsızlık 139
4.3.2.1.4 Alacaklı ile Borçlu Sıfatının Birleşmesi 141
4.3.2.1.5 Takas 142

SONUÇ 143
EK 1 - Kütahya Çizelgesinde Yüzdelik Hesaba Göre İndirim Oranları 147
KAYNAKÇA 153

 

KAYNAKÇA

Ahipaşaoğlu, H.S., Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması ve Yönetimi, Ankara, 2001.

Akipek, Ş., Küçükgüngör, E., Sözleşmeler Rehberi, Ankara, 2002.

Altunkaya, M., Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Ankara, 2005.

Andaç, Faruk, Turizm Hukuku, Ankara, 2013.

Antalya, G., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2013.

Aral, F., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2007.

Askarı, H., Demand for Package Tours, http://www.bath.ac.uk/ ejournals/jtep/pdf/Volume_V_No_1_40-51.pdf (Erişim Tarihi: 11.05.2014)

Aslan, İ. Y., Tüketici Hukuku Dersleri, Bursa, 2013.

Atamer, Y. M., Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin TKHK m.6/c’nin Revizyonuna İlişkin Teklifler (Revizyon), Uğur Alacakaptan’a Armağan, C.2, s.86- 101, İstanbul, 2008.

Atamer, Y. M., Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi (Sözleşme Özgürlüğü), İstanbul, 1999.

Aydoğdu, M., 6098 sayılı Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Konu Bakımından Uygulama Alanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13 S. 2, 2011, s.1-50, İzmir, 2013.

Aydoğdu, M., Kahveci, N., Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İzmir, 2013.

Balta, S., Altıntaş, V., Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü, T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No:2589.

Başalp, N., Sorumsuzluk Anlaşmaları, İstanbul, 2011.

Boz, N., Turizm Hukuku, Ankara, 2002.

Can, H., Güner, S., Turizm Hukuku, Ankara, 2000.

Ceylan, E., Paket Tur Sözleşmesinde Tüketicinin Korunması, Erden Kuntalp’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, s.241- 260, İstanbul, 2004.

Cournoyer, N.G., Marshall, A. D., Hotel, Restaurant and Travel Law, New York, 1988.

Cumbul, F., Turizm Hukuku, Ankara, 1967.

Çelik, A., Ticaret Hukuku, Ankara, 2012.

Deniz, B., Avrupa Birliği Tüketici Hukuku ile Türk Tüketici Hukuku’nun Bazı Yönlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y.4 S.12(s.239- 254), Ankara, 2013.

Deryal, Y., Tüketici Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2008.

Downes, J, Paton, T., Travel Agency Law, Great Britain, 1993.

Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2014.

Eren, F., İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar, Prof Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, Ankara, 2008. (85-111)

Gezder, Ü., Erzurumlu Şerhi Mesafeli Sözleşmeler, İstanbul, 2006.

Gümüş, M. A., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2013.

Hacıoğlu, N., Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü, Bursa, 2000.

Hatemi, H., Gökyayla, E., Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul, 2011.

Havutçu, A., Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, GİŞ, İzmir, 2003.

Havutçu, A., Seyahat Sözleşmesi ve Ayıplı İfa Halinde Tüketicinin Korunması, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz- Ekim 1997, Y:16, S.62-63, s.27 45, Manisa, 1997.

İçöz, O., Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, Ankara, 2000.

İlhan, C., Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara, 2006.

Kadıoğlu, K., Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara, 2005.

Kara, İ., Tüketici Hukuku, Ankara, 2012.

Kayıhan, Ş., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2012.

Kılıçoğlu, A. M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2013.

Kırmızı, M., Tüketici Hukuku, Ankara, 2011.

Kozak, N., Akoğlan Kozak, M., Kozak, M., Genel Turizm, Ankara, 2011.

Küçükaslan, N., Tur Planlaması ve Tur Yönetimi, Bursa, 2009.

Mısırlı, İ., Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü, Ankara, 2000.

Nölke- Schulte, H., Meyer, L., Package Travel Directive, Consumer Law Copendium, http://www.eu-consumer-law.org/ directivestudy_ en.cfm?DirectiveID=2 (Erişim Tarihi: 01.11.2013)

Oktay, S., Gezi Sözleşmesi, İstanbul, 1997.

Ozanoğlu, H.S., Yargıtay Uygulamasında TKHK’nun Uygulanma Alanı Bakımından İsimsiz Sözleşmeler, htpp://www.ankarabaro­su.org.tr /siteler/ankarabarosu/tekmakale/2000-3/3.pdf (Erişim Tarihi: 24.10.2013)

Öksüz, Ö., Tüketici Hukukunda Paket Tur Sözleşmeleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.19 S.66, 2006.

Özdemir, G.B., Paket Tur Sözleşmesinde Taraflar ve Tarafların Borçları ve Hakları, Sosyal Bilimler Dergisi 2011 S.2, s.68-74, İstanbul, 2011.

Özel, Ç., Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara, 2005.

Sezgin, O.M., Genel Turizm, Ankara, 1995.

Sayın, F.E., Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, İstanbul, 2013 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Reisoğlu, S., Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2013.

Sherry, J. H., The Laws of Inkeepers, New York, 1993.

Şenyüz, D., Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Bursa, 2013.

Tarhan, C., Turizm Hukuku, Ankara, 1999.

Ünsever, İ., Seyahat Acentası İçin Hukuk Sözleşmeler, İstanbul, 1998.

Tiryaki, B., Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk, Ankara, 2007.

Vardar-Hamamcıoğlu, G.: Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.LXVIII S.1-2 (s.275-304), 2010.

Yaqup, Z., European Travel Law, New York, 1997.

Yavuz, C., Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2013.

Yavuz, N., Sözleşmedeki Haksız Şartlar, Ankara, 2012.

Yıldırım, H., Turizm Hukuku ve Mevzuatı, Ankara, 2008.

Yurt, B., Seyahat Düzenleme Sözleşmesi, Ankara, 2000.

Zevkliler, A., Gökyayla, E., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2013.

Zevkliler, A., Aydoğdu, M., Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2004.

Zhao, L., Weı, M., Research on Contractual Obligations of Package Tour Business People in China, US- China Law Review, Serial No:30 (s.52- 56), 2007.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.