Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Türk ve Rus Hukukuna Göre Arabuluculukla Çözülmesi

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Gulden ABUGALI
ISBN: 978-625-708-883-1
Stok Durumu: Tükendi
55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gulden ABUGALI
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Türk ve Rus Hukukuna Göre Arabuluculukla Çözülmesi

Gulden ABUGALI

2020/08 1. Baskı, 220 Sayfa

ISBN 978-625-708-883-1

İnsan hayatının her aşamasında ve her alanında anlaşmazlıkların olması doğal ve kaçınılmazdır. Bazen bu anlaşmazlıklar büyüyerek ciddi çatışmalara dönüşebilmekte ve insanlar arasında uyuşmazlığın doğmasına neden olabilmektedir. Uzun süre çözümlenemeyen uyuşmazlıklar, taraflar için ciddi oranda maddi ve manevî kayıplara sebep olabilmektedir. Bu nedenle uyuşmazlığa düşen taraflar, uyuşmazlığın kısa bir sürede çözülmesini ve sorunlarının giderilmesini isterler. İlk aşamada taraflar, barışçıl yollarla anlaşmaya ulaşmaya çalışırlar. Ancak barışçıl yollarla tatmin edici bir sonuca ulaşamazlarsa, uyuşmazlığın çözümü için üçüncü kişilerin yardımına ihtiyaç duyacaklardır. Yargılama prosedürünün, uzun sürmesi, masraflı olması (mahkeme harcı, avukat ücreti, maddî ve manevî tazminatlar vb.), dava sürecinin kamuya açık olması gibi daha birçok olumsuz tarafları vardır. Buna karşın, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının, uyuşmazlıklara hızlı çözüm bulması, uyuşmazlıkları az masrafla çözmesi, sürecin gizli olması ve her iki tarafın da tatmin olacağı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olması gibi çok sayıda olumlu yanı mevcuttur. Bu nedenle, son yıllarda birçok ülke, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına yönelmektedir.

Arabuluculuk, arabulucunun tarafsız ve bağımsız olması, taraflara güven vermesi, süreci tarafların kendilerinin yürütebilmesi, her iki tarafın da kazanacağı bir çözüme kavuşturması vb. sebeplerden dolayı, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları içinde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Türkiye’de arabuluculuk, resmi olarak 07.06.2012 tarihinde kabul edilen ve 22.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenmiştir. Daha sonra iş uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak öngörülmüştür. Rusya’da ise 27.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 1.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren N 193-ФЗ sayılı “Uyuşmazlıkların Üçüncü Kişinin Katılımı İle Alternatif Çözüm Yolları Aracılığıyla Çözülmesi Hakkında (Arabuluculuk Hakkında)” Kanunu, arabuluculuğun uygulanması ve gelişmesi yolunda ilk adım olmuştur.

Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar kategorisine girmektedir. Tüketici uyuşmazlıklarında, tarafların kendi menfaatlerini iyi bilmeleri ve genellikle aralarında kişisel düşmanlığın olmaması, arabuluculuğun başarı ile sonuçlanmasında önemli rol oynamaktadır. Tüketici, parasının karşılığında kaliteli ürün veya hizmet bekler, aksi halde parasının iadesini istemekte haklıdır. Bununla birlikte, tüketici, umduğu hizmeti alamamasından dolayı satıcı/sağlayıcı ile aralarında oluşan uyuşmazlığın kısa sürede çözülmesini istemektedir. Satıcı/ sağlayıcının amacı ise, uyuşmazlığı az masrafla sonlandırmaktır. Bu nedenle, tüketici uyuşmazlıkları, arabuluculuk prosedüründe hızlı çözüme ulaşılması beklenen uyuşmazlıklardandır.

Bu çalışmada özellikle, Türk ve Rus Hukukuna göre tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların arabuluculukla çözülmesi incelenecektir. Türk ve Rus Hukukuna göre, tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde benzerlikler, farklılıklar ve eksiklikler tespit edilmeye çalışılacaktır. Türk Hukuk sisteminde, arabuluculuğun gelişmesi ve kullanım alanının genişletilmesi adına yeni düzenlemeler ve önemli çalışmalar yapılmaktadır. Rus Hukuk sisteminde ise, arabuluculuk geniş uygulama alanı bulamamıştır. Bu nedenle, arabuluculuğun, Türk Hukuk sisteminde daha ileride olduğu söylenebilir.

Çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, konunun temelini oluşturan uyuşmazlık kavramı, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının türleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının olumlu ve olumsuz yanları, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tarihsel gelişimi ve arabuluculuk hakkında genel bilgiler verilecektir. Yine bu bölümde, Türk ve Rus hukukunda tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargısal ve yargı dışı yollarla çözümlenmesi, ayrı ayrı başlıklar altında incelenecektir. İkinci bölümde ise, tüketici uyuşmazlıklarının, Türk mevuzatlarına göre arabuluculukla çözümlenmesi hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Genel olarak, arabuluculukta kullanılan yöntemler ve teknikler, arabulucunun seçilmesi, prosedürün başlaması, yürütülmesi, anlaşmaya ulaşılamaması hâlinde seçenekler ve uzlaşma konularına yer verilecektir. Özellikle, arabuluculuk prosedürünün işleyişi, arabulucunun ve tarafların açılış konuşmaları, arabuluculuk aşamaları, özel oturumlar ve sonucu etkileyen faktörler değerlendirilecektir. Çalışmanın son bölümünde ise, Rus Hukuk sistemine göre, tüketici uyuşmazlıklarının arabuluculukla çözülmesi hakkında bilgi verilecektir. Yine bu bölümde, arabuluculuk aşamalarında kullanılabilecek örnek kalıplara ve metinlere yer verilerek konu somutlaştırılmaya çalışılacaktır.


İÇİNDEKİLER

 

TEŞEKKÜR 5

İÇİNDEKİLER9

GİRİŞ 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN

 

UYUŞMAZLIKLAR VE ARABULUCULUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§ 1 UYUŞMAZLIK VE TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN

UYUŞMAZLIK KAVRAMLARI19

I UYUŞMAZLIK KAVRAMI 19

II TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR  21

A GENEL OLARAK TÜKETİCİ 22

1 Tüketici Kavramı 22

2 Kapsamı 24

a Gerçek Kişiler 24

b Tüzel Kişiler 25

B TÜKETİCİ İŞLEMİ 26

C TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞI 27

§ 2 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VE ARABULUCULUK 29

I ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  29

A GENEL OLARAK  29

B TARİHSEL GELİŞİMİ  32

C TÜRLERİ  35

1 Genel Olarak  35

2 Müzakere  35

3 Tarafsız Ön Değerlendirme  39

4 Arabuluculuk 41

5 Uzlaşma 42

6 Uzlaştırma  44

 

İçindekiler 10

7 Tahkim  45

8 Kısa Duruşma  48

9 Vakıaların Tespiti  49

II FAYDALARI VE SAKINCALARI  50

A FAYDALARI  50

B SAKINCALARI  51

III ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLARAK ARABULUCULUK 53

A GENEL OLARAK 53

1 İhtiyari Arabuluculuk Tanımı ve Temel Özellikleri  54

2 Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  59

B UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKISI VE ARABULUCU YAKLAŞIMLARI 60

C ARABULUCULUK FAALİYETİNİN TEMEL AŞAMALARI  63

D ARABULUCULUK FAALİYETİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER 64

1 İradi Olma ve Eşitlik  64

2 Gizlilik 67

3 Arabulucunun Tarafsızlığı  70

4 Kontrolün Taraflarda Olması  73

E FARKLI ANLAYIŞLARA GÖRE ARABULUCU TÜRLERİ  74

§ 3 TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN

ÇÖZÜMÜ76

I TÜRK HUKUKUNA GÖRE TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  76

A GENEL OLARAK 76

B TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ARACILIĞIYLA ÇÖZÜMÜ  77

C TÜKETİCİ MAHKEMELERİ ARACILIĞIYLA ÇÖZÜMÜ  81

D ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI ARACILIĞIYLA ÇÖZÜMÜ  87

II RUS HUKUKUNA GÖRE TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  91

A DURUŞMA ÖNCESİ PROSEDÜR İLE ÇÖZÜMÜ  92

B MAHKEME ARACILIĞIYLA ÇÖZÜMÜ  94

C ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI ARACILIĞIYLA ÇÖZÜMÜ  98

 

İçindekiler 11

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TÜRK HUKUKUNA GÖRE TÜKETİCİ HUKUKUNDAN

KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ARABULUCULUKLA ÇÖZÜLMESİ

§ 4 TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA

ARABULUCULUK YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ  101

I GENEL BİLGİ 101

II ARABULUCULUK YÖNTEMLERİ 104

A KOLAYLAŞTIRICI ARABULUCULUK 104

B DEĞERLENDİRMECİ ARABULUCULUK  106

C DÖNÜŞÜMSEL ARABULUCULUK 109

III TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN

ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK TEKNİKLERİ 110

A GENEL BİLGİ  110

B BATNA 111

1 Genel Olarak  111

2 BATNA’yi Belirleme ve Kullanma  113

C DİĞER TEKNİKLER 117

1 Etiketleme 117

2 Sözel Anlaşma Kalıpları  118

3 Yardım isteme  119

4 Zayıf Noktalarla Mücadele  119

5 Güçlü ve Zayıf Yanların Ortaya Konması  120

6 Listeleme 122

 

§ 5 TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA

ARABULUCULUK PROSEDÜRÜNÜN İŞLEYİSİ 122

I GENEL OLARAK 122

II ARABULUCUYA GİDİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME  123

III ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ 125

IV ARABULUCULUK PROSEDÜRÜNÜN BAŞLAMASI  129

A GENEL OLARAK  129

B DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURU

DURUMUNDA 131

C DAVA AÇILDIKTAN SONRA ARABULUCUYA BAŞVURU

DURUMUNDA 131

 

İçindekiler 12

V ARABULUCU İLE SÖZLEŞME  133

VI AÇILIŞ KONUŞMASI  135

A ARABULUCUNUN AÇILIŞ KONUŞMASI 135

B TARAFLARIN AÇILIŞ KONUŞMASI 138

VII ARABULUCULUĞUN AŞAMALARI 140

A GİRİŞ  140

B BİLGİ TOPLAMA  141

C MENFAATLERİN SAPTANMASI 142

D ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GETİRİLMESİ 143

E ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ  143

VIII TARAFLARIN KATILACAĞI ÖZEL OTURUMLAR 145

A OTURUMLARIN ÖNEMİ VE ÖN TESPİTLER 145

B OTURUMLARIN YÜRÜTÜLMESİ VE SONUCU ETKİLEYEN

FAKTÖRLER 148

IX UZLAŞMA 151

X ANLAŞMA OLMAMASI HALİNDE SEÇENEKLER 153

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

RUS HUKUKUNA GÖRE TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN

UYUŞMAZLIKLARIN ARABULUCULUKLA ÇÖZÜLMESİ

§ 6 TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA

ARABULUCULUK PROSEDÜRÜNÜN İŞLEYİSİ155

I ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ  156

II ARABULUCULUK PROSEDÜRÜNÜN BAŞLAMASI  159

A GENEL OLARAK 159

B DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURU  161

C DAVA AÇILDIKTAN SONRA ARABULUCUYA BAŞVURU 162

III ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ 163

IV ARABULUCULUĞUN AŞAMALARI 164

A ARABULUCULUK PROSEDÜRÜNE HAZIRLIK 165

B ARABULUCUNUN AÇILIŞ KONUŞMASI 165

C TARAFLARIN SUNUMU  169

D MÜZAKERE  171

E ÖZEL OTURUM  173

 

İçindekiler 13

F GÜNDEMİN OLUŞTURULMASI  177

G TEKLİFLERİN ÜRETİLMESİ  177

H ANLAŞMANIN HAZIRLANMASI 179

K ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ  180

V UZLAŞMA 181

VI ARABULUCULUĞUN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASI 183

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 185

TÜRKÇE KAYNAKLAR 189

RUSÇA KAYNAKLAR  199

EKLER 203

 İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ARABULUCU TARAFINDAN YAPILAN

ARABULUCULUK DAVET MEKTUBU 203

 ARABULUCULUKTA BİLGİLENDİRME TUTANAĞI  205

 MODEL ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ  207

 ARABULUCULUK İLK OTURUM TUTANAĞI  209

 MODEL ARABULUCULUK AÇILIŞ KONUŞMASI  210

 DAVA ŞARTI ARABULUCULUK İKİNCİ OTURUM TUTANAĞI 212

 ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ - TUTANAĞI 214

 ARABULUCULUKTA ANLAŞAMAMA TUTANAĞI  216

 ARABULUCULUK SON TUTANAĞI  219


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar