Tüketici Kredisi Sözleşmeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Umut Ozan ERGİNER
ISBN: 9786050507454
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Umut Ozan ERGİNER
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 220

Bu çalışmamızın temelini, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı içerisinde hazırlanan tez meydana getirmektedir. Tez çalışmamız, 18.12.2015 tarihinde jüri üyeleri Doç. Dr. Sezer ÇABRİ, Yrd. Doç. Dr. Öz SEÇER ve Yrd. Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN önünde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur.

Çalışmamızın kitap haline getirilmesi aşamasında jüri üyelerinin eleştirileri göz önüne alınmış olup; bunun dışında güncel mevzuat hükümleri, yeni kaynaklar ve güncel içtihat kararları eklenerek genişletilmiştir.

Çalışmamın hazırlanması sırasında yardımlarının benden esirgemeyen ve tüm manevi desteğini sunan herkese teşekkürü bir borç bilirim. Üniversite yıllarından beri danışmanlığımı yürüten Doç. Dr. Öz SEÇER hocama bu çalışmanın ortaya çıkmasının en önemli etkenidir. Kendisi hayatıma yön veren, yeni bir bakış açısı kazandıran ve doktora programına başlamam için beni teşvik eden akademisyen olmasının yanında çok değerli bir dost ve büyüğümdür. Ayrıca tez jürimde yer alarak çalışmamın olumlu yönde genişlemesine vesile olan Prof. Dr. Sezer ÇABRİ ve Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN’a da çok teşekkür ederim.

Tezimin yazım aşamasında biran olsun desteğini esirgemeyen anneannem Esin MERDAN, dedem Şükrü Nail MERDAN, annem Pervin MERDAN, babam Erdal ERGİNER,  dayım Bülent MERDAN ve halam Şükran GÖREN’e ne kadar teşekkür etsem azdır. Hep yanımda olan, benden maddi ve özellikle manevi olarak hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ailemin hakkını ödeyemem. Bu dönemde yanımda olan ve adını zikredemediğim herkese sonsuz teşekkür ederim.

Bu çalışmanın tüm hukuk camiasına hayırlı olmasını dilerim. Özellikle uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü açısından faydalı olmasını temenni ederim.

Son olarak çalışmamın basım işlemlerini yürüten ve kısa zamanda basımını sağlayan değerli Yetkin Yayınlarına, değerli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.


SUNUŞ v
ÖNSÖZ vii
İÇİNDEKİLER ix
KISALTMALAR xv
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI, KURULMASI, ŞEKLİ VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI
I. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI 3
II. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN 
UNSURLARI 6
A. Taraflarca Belirlenen Kredi Miktarı 6
B. Tüketiciye Faiz veya Menfaat Karşılığı Kredi 
Kullandırılması 7
C. Ödemenin Ertelenmesi 8
D. Tarafların Anlaşması 9
III. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 12
A. Borç Doğuran Bir Sözleşme Olması 12
B. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Ani Edimli Olması 12
C. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 13
D. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tipik Bir Sözleşme 
Olması 14
IV. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN 
TARAFLARI 17
A. Tüketici 17
B. Kredi veren 21
1. Bankalar 21
2. Diğer Finans Kurumları 22
V. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN 
KURULMASI VE ŞEKLİ 23
A. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN 
KURULMASI 23
1. Genel Olarak 23
2. Tüketici Kredisi Sözleşmesindeki Haksız Şartların İncelenmesi 23
a. Genel Olarak 23
b. Genel İşlem Şartları 24
3. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Haksız Şartlar 27
a. Haksız Şartın Tanımı 27
b. Haksız Şartın Unsurları 29
aa. Önceden Hazırlanmış Olan Bir Sözleşmenin 
Mevcut Olması ve Tek Yanlı Olarak 
Düzenlenmesi 29
bb. Tüketici Aleyhine Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Dengesizlik Hali 31
c. Anlamı Açık Olmayan Tüketici Kredisi 
Sözleşmesinin Şartları 32
d. Haksız Şart Uygulamalarında Yaptırım 33
aa. Genel Olarak 33
bb. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Haksız 
Şartların Denetimi 34
aaa. Genel Olarak 34
bbb. Haksız Şartların Denetimi Açısından Bakanlığın Yetkisi 35
VI. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ 38
A. Genel Olarak Şekil Şartı 38
B. TKHK’da Yazılı Şeklin Geçerlilik Şartı Olması 40
C. Yazılı Sözleşmenin İki Nüsha Olarak Düzenlenmesi 42
D. Yazılı Şekle Uyulmamasının Hukuki Sonuçları 43
VII. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI 46
A. Kredi Açma Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 47
B. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 49
C. Faktoring Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 51
D. Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi ile 
Karşılaştırılması 53
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ
I. KREDİ VERENİN BORÇLARI 57
A. Kredi Verenin Sözleşme Öncesi Bilgilendirme 
Yükümlülüğü 57
1. Genel olarak 57
2. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün 
Hukuki Niteliği 59
3. Bilgilendirme Borcunun Kapsamı ve Koşulları 61
4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Yükümlülüğü 66
5. Bilgilendirme Yükümlülüğün İhlali Halinde Yaptırım 67
B. Kredi Verenin Krediyi Verme Borcu 68
1. Genel olarak 68
2. Kredi Verenin Krediyi Verme Borcunun İfa Yeri ve 
İfa Zamanı 70
3. Kredi Verenin Krediyi Verme Borcundan 
Kaçınmasının Sonuçları 73
C. Sözleşme Şartlarının Tüketici Aleyhine 
Değiştirilmemesi 77
1. Genel Olarak 77
a. Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 
Açısından 77
b. Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 
Açısından 80
2. Sözleşme Şartlarının Tüketici Aleyhine 
Değiştirilmesi Durumunda Yaptırım 82
D. Kredi Verenin Erken Ödemeyi Kabul Borcu 84
1. Genel Olarak 84
2. Tüketicinin Kredinin Tamamını Erken Ödemesi 90
3. Tüketicinin Ara Ödeme Yapması 92
4. Kredi Verenin Erken Ödemeyi Kabul Etmemesinin 
Sonuçları 95
E. Kredi Verenin Sır Saklama Yükümlülüğü 98
1. Genel olarak 98
2. KVKK Kapsamında Yükümlülükler 102
3. Kredi Verenin Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranmasının Yaptırımları 103
a. Hukuki Yaptırım 103
b. Cezai Yaptırım 108
F. Kredi Verenin Özen Borcu 109
1. Özen Borcunun Konusu ve Gösterilecek 
Özenin Derecesi 109
2. Özen Borcunun Yerine Getirildiğinin İspat Külfeti 112
3. Özen borcuna aykırılığın sonuçları 112
II. TÜKETİCİNİN BORÇLARI 113
A. Tüketicinin Krediyi Kabul Etme Borcu 113
B. Tüketicinin Krediyi Geri Ödeme Borcu 115
1. Genel olarak 115
2. Tüketicinin Kredi Ödemesinin Aşırı İfa Güçlüğü 
Durumuna Düşmesi 116
3. Krediyi Ödeme Borcunun İfa Yeri ve İfa Zamanı 121
4. Krediyi Ödeme Borcunda Zamanaşımı 122
5. Krediyi Ödeme Borcuna Aykırılığın Sonuçları 124
a. Genel Olarak 124
b. Tüketicinin Temerrüt ve Geç Ödeme Durumu 124
c. Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Muacceliyet Kaydı 126
aa. Genel Olarak 126
bb. Muacceliyet Kaydına Sözleşmede 
Yer Verilmesi 128
cc. Kredi Verenin Bütün Edimlerini Eksiksiz 
Olarak Yerine Getirmesi 129
dd. Tüketicinin Birbiri Ardına İki Taksidi 
Ödememesi 130
ee. Tüketiciye En Az 30 Gün Önceden Bildirim Yapılması 131
ff. Muacceliyet Durumunda Ek Ücret Yasağı 133
C. Tüketicinin Faiz Ödeme Borcu 134
1. Genel olarak faiz kavramı 134
2. TKHK Uyarınca Tüketicinin Faiz Ödeme 
Yükümlülüğü 136
a. Genel Olarak 136
b. Tüketiciye Uygulanacak olan Faiz 138
D. Tüketicinin Mevzuat ve Sözleşmeden Doğan 
Diğer Masrafları Ödeme Borcu 144
1. Genel Olarak 144
2. Masraflar 144
a. Mevzuattan Doğan Zorunlu masraflar 144
b. Sözleşmeden Doğan Masraflar 146
3. Tüketicinin Mevzuattan Kaynaklanan Zorunlu 
Masrafları ile Sözleşmeden Doğan Masrafları Ödememesinin Yaptırımı 150
III. DİĞER HÜKÜMLER 152
A. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Sorumsuzluk 
Anlaşmasının Yapılıp Yapılamayacağı 152
1. Sorumsuzluk Kayıtlarının TKHK Açısından 
İncelenmesi 152
2. Sorumsuzluk Kaydı Koymama Yükümlülüğünün 
Yaptırımı 154
B. Tüketicinin Cayma Hakkını (Geri Alım Hakkı) Kullanması 155
1. Genel olarak 155
2. Cayma Hakkının Hukuki Niteliği 157
3. Tüketicinin Cayma Hakkı Hususunda Kredi 
Veren Tarafından Bilgilendirilmesi 158
4. Cayma Hakkı Süresinin Başlaması 160
5. Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Şekli 161
6. Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Sonuçları 162
C. Sigorta yaptırılması 164
1. Sigorta Sözleşmesi Kavramı 164
2. TKHK uyarınca Tüketicinin Sigorta Yaptırılması Konusundaki Söz Hakkı 165
3. Sigorta Yaptırılması Hükümlerine Aykırılığın 
Sonuçları 169
D. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Teminat 
Verilmesi Halinde Uygulanacak Hükümler 169
1. Genel olarak 169
2. TKHK Açısından Şahsi Teminat Hükmü 172
a. 4077 Sayılı Mülga Kanun Bakımından 172
b. 6502 sayılı TKHK Bakımından 174
E. Kredi Verenin Haklarını Bir Üçüncü Kişiye Devretmesi 177ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
I. GENİŞ ANLAMDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 182
A. Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Dönme 182
B. İkale (Bozma) Yolu ile Sözleşmeyi Sona Erdirme 183
II. DAR ANLAMDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 184
A. İfa Yolu ile Sözleşmeyi Sona Erdirme 184
1. Tüketicinin Kredi Borcunu İfa Etmesi 184
2. Kredinin Kredi Verence Tüketiciden Tahsil Edilerek Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 185
B. İbra 186
C. Yenileme 187
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi 188
E. Takas 188
F. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı, İflas 189
1. Ölüm 189
a. Ölüme Benzer Durumlar 191
aa. Ölüm Karinesi 191
bb. Gaiplik 192
2. Tüketicinin Fiil Ehliyetinin Kaybı 193
3. İflas 195
G. Zamanaşımı 195
SONUÇ 197
KAYNAKÇA 205

AKÇAAL, Mehmet, Sözleşme Sonrası Sorumluluk,Sayram Yayınları, Konya 2018.

AKINCI, Şahin, Borçlar Hukuku Bilgisi, 5. Baskı, Sayram Yayınları, Konya 2011.

AKINTÜRK, Turgut/KARAMAN, Derya Ateş, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, 23. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2013.

AKİPEK, Şebnem, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1999.

AKMAN, Galip Sermet, Sorumsuzluk Anlaşması, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1976.

AKYOL, Şener, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995.

AKSU, Mustafa, Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yeniliklerden İbra, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. 1, Ekim 2013.

ARAL, Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 10. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

ARAT, Ayşe, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.

ARIDEMİR, Arzu Genç, Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2008.

ARPACI, Abdülkadir, Kişiler Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2000.

ASLAN, İ. Yılmaz, 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku, 4. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2014.

ATAMER, Yeşim, Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması,On İki Levha Yayınları, İstanbul 2016.

ATAMER, Yeşim, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2001.

ATAMER, Yeşim, Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi-TKHK m.6 ve TTK am.55 f.1 ile Karşılaştırmalı Olarak, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, BTHAE Yayınları, Nisan 2011.

ATAMER, Yeşim, Tüketici Kredisi Hukukunda Reform Projeleri ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumu,Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk ve Araştırma ve Uygulama Merkezi, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2010.

AYAN, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya 2010.

AYAN, Mehmet & AYAN, Nurşen, Kişiler Hukuku, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Ağustos 2007.

AYDOĞDU, Murat, Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.

AYDOĞDU, Murat, Türk Borçlar Hukukunda Genel İşlem Koşullarının Ve Tüketici Hukukunda Haksız Şartların Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.

BAŞALP, Nilgün, Sorumsuzluk Anlaşmaları, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2011.

BAŞPINAR, Veysel, Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara 2004.

BATTAL, Ahmet, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı, Prof. Dr. Ali Bozere Armağan, Ankara 1998.

BAYSAL, Başak, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, M. Murat İnceoğlu (Drl.), On İki Levha Yayınları, İstanbul 2015.

BAYSAL, Başak, Sözleşmenin Uyarlanması,On İki Levha Yayınları, İstanbul 2009.

BİLİR, Ece, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici Kredisi, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C. 3, İstanbul 2011.

BOZKURT, Tamer, Sigorta Hukuku, 8. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2014.

BULUT, Nil Karabağ, Sorumsuzluk Anlaşmaları ve Sonuçları, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. 1, İstanbul 2009.

BUZ, Vedat, Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Yetkin Yayınları, Ankara 1998.

CANSEL, Erol & ÖZEL, Çağlar, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.

CEYLAN, Ebru, 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler, Leges Yayınları, İstanbul 2015.

ÇABRİ, Sezer, Konut Finansman Sözleşmeleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2010.

ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku, 12. Baskı, Karahan Kitabevi, Eylül 2015.

ÇINAR, Ömer, Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2009.

ÇINAR, Ömer, Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği Ve Hükümleri, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Hakan Tokbaş& Ali Suphi Kurşun (Ed.), Aristo Yayınları, C. 1, Mart 2015.

DEMİR, Remzi, Faktoring Sözleşmesi, Prof. Dr. Aydın Zevklilere Armağan, C. 1, Ekim 2013.

DERYAL, Yahya, Tüketici Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.

DEVELİOĞLU, H. Murat, Finansal Kiralama Sözleşmesinin Konusu ve Şekli ile İlgili Bazı Düşünceler, Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, C.2, S. 145-146, Eylül-Ekim 2016.

DURAL, Mustafa & ÖĞÜZ, Tufan, Kişiler hukuku, C. 2, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014.

ENGİN, Baki İlkay, Türk Hukukunda Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk ve Araştırma ve Uygulama Merkezi, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2010.

ERDEM, Mehmet, Özel Hukukta Zamanaşımı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2010.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

ERGÜL, Nuray/DUMANOĞLU, Sezai, Finansal Kiralama, Der Yayınları, İstanbul 2003

ERGÜNE, Serkan, Olumsuz Zarar, Beta Yayınları, İstanbul 2008.

ERTAŞ, Şeref, , Borçların İfası İle İlgili Yeni Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Haziran 2011.

GEZDER, Ümit, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, Beta Yayınları, İstanbul 1998.

GEZDER, Ümit, Türk/İsviçre Hukukunda Culpa İn Contrahendo Sorumluluğu, Beta Yayınları, İstanbul 2009.

GÜLERCİ, Altan & Fahri, KILINÇ, Ayşe, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2011.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, 6502 Sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C. 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C.II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

HATEMİ & GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

HAVUTÇU, Ayşe, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir 2003.

ISPARTALI, Murat, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İkinci Sayfa Yayınları, 2013.

İNAL, Tamer, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Hazırlanmış Tüketici Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.

İNAL, Tamer, Tüketici Kredileri Ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, Beta Yayınları, İstanbul 2002.

İZMİRLİOĞLU, Ayça, 6098 Sayılı Kanuna Göre İbraname, Prof. Dr. Aydın Zevklilere Armağan, C.1, Ekim 2013.

KANDİLLER, Rıza, Banka Hukuku ve Bankalar Kanunumuzun Başlıca Hükümleri, Ocak 1986.

KARA, İlhan, Yeni Kanuna Göre Tüketici Hukuku, Engin Yayınevi, Mart 2015.

KARAHASAN, Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku Özel İlişkileri, Beta Yayınları, C.II, İstanbul 2002.

KAPLAN, İbrahim, Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.

KAPLAN, İbrahim, Banka Sözleşmeleri Hukuku, Cilt 1, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara 1996.

KAVAK, Yalçın, Borçlar Hukukunda Yazılı Şekil, İstanbul 2015.

KAZMACI, Özge Uzun, Faktoring sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

KENDER, Rayegan, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, 11. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011.

KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Turhan Yayınevi, Ankara 2012.

KILIÇOĞLU, Ahmet, Medeni Hukuk Temel Bilgiler, 5. Baskı, Turhan Yayınevi, Ankara 2013.

KIRMIZI, Mustafa, Tüketici Hukuku, Bilge Yayınevi, Mayıs 2011.

KOCAAĞA, Köksal, Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama(Leasing) Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 1999.

KOCAMAN, Arif, Factoring İşleminin Hukuki Niteliği, BTHAE Yayınları, Ankara 1992.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU & HATEMİ & SEROZAN & ARPACI, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010.

KOYUNCUOĞLU, Tennur, Türk ve İsviçre Hukukunda Borcun Yenilenmesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1972.

KÖTELİ, Argun, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama(Leasing Sözleşmeleri), Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., İstanbul 1991.

KUNTALP, Erden, Bankalar ve Genel İşlem Koşulları, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, BTHAE Yayınları, Nisan 2011.

KURT, Ekrem, Tüketim Ödüncü Sözleşmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

KÜÇÜKAYDIN, Emine Aslı, Tüketiciyi Koruyucu Nitelikli Geri Alma Hakkı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2018.

NOMER, Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2012.

OĞUZMAN, Kemal & ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 9. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.

OĞUZTÜRK, Burcu, Güven sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.

OY, Osman/ÜNAL, Erhan/TAHAN, Nahide, Finansal Kiralama(Leasing), Beta Yayınları, İstanbul 2008.

ÖCAL, Şebnem Akipek& KAZMACI, Özge Uzun & HAMAMCIOĞLU, Esra, Bankacılık Sektöründe Kefalet, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Hakan Tokbaş& Ali Suphi Kurşun (Ed.), C. 1, Aristo Yayınları, İstanbul 2015.

ÖCAL, Şebnem Akipek, Bankacılık Sektöründe Tüketici Sözleşmeleri Ve Haksız Şartlar, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Hakan Tokbaş& Ali Suphi Kurşun (Ed.), C. 1, Aristo Yayınları, Mart 2015.

ÖZBİLEN, Arif Barış, Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2016.

ÖZCAN, Göknil, Bankacılık İş ve İşlemlerinde Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2020.

ÖZEN, Burak, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

ÖZEN, Burak, Kredi Açma Sözleşmeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

ÖZSUNAY, Ergun, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1979.

ÖZTAN, Bilge, Şahsın Hukuku Hakiki Şahıslar, Turhan Yayınevi, Ankara 1987.

REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014.

REMZİ, Mehmet, SEZER, Aydın, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, İkinci Sayfa Yayınları, İstanbul 2013. 

SARAÇ, Şükrü, Yargıtay Kararları Işığında Faktoring, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Yargıtay Kararları Işığında Faktoring Sempozyumu, Antalya 2011.

SEROZAN, Rona, Sözleşmeden Dönme, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.

SEROZAN, Rona, Fahiş Faiz, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyomu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk ve Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2010.

SUNGUR, İlhan, Türkiye’de Banka Ve Kredi Kartları Operasyonlarının Hukuki Çerçevesi, İstanbul 2013.

SÜTÇÜ, Selin Sert, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Tüketicinin Cayma Hakkı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.

ŞENER, Oruç Hami, Factoring’de Borçlunun Hukuki Durumu ve Özellikle Temlikin Sözleşmeyle Yasaklanması, Ankara 2005.

ŞENER, Esat, Kişinin Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1997.

ŞENYÜZ, Doğan, Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2013.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010.

TEKİNAY, Selahaddin Sulhi& AKMAN, Sermet & BURCUOĞLU, Haluk & ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 1985.

TEKİNAY, Selahaddin Sulhi& AKMAN, Sermet & BURCUOĞLU, Haluk & ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 1985.

TOPUZ, Murat, Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.

TUĞ, Adnan, Türk Özel Hukukunda Şekil, Mimoza Yayınları, Konya 1994.

TUTUMLU, Mehmet Akif, Kredi Sözleşmesi Nedeniyle Tüketiciden Alınan Dosya Masraflarının İstirdatı Davası, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Hakan Tokbaş& Ali Suphi Kurşun (Ed.), Aristo Yayınları, C. 1, Mart 2015.

TOROSLU, M.Vefa, Hukuksal ve Finansal Açıdan Faktoring, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005.

ULAŞ, Işıl, Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2012.

YALÇIN, Onur, Banka Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği, Yetkin Yayınları, Ankara 2006.

YAĞCIOĞLU, Ali Haydar, Yeni İsviçre Haksız Rekabet Kanununda Genel İşlem Koşullarının Açık İçerik Denetimi, Prof. Dr. Aydın Zevklilere Armağan, C. 1, Ekim 2013.

YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 10. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2012.

YAVUZ, Nihat, Öğretinin ve Uygulamanın Işığında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.

YAVUZ, Nihat, Öğreti ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012.

YAVUZ, Nihat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu şerhi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.

YELMEN, Adem, Türk Borçlar Kanununa göre genel işlem şartları, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

YENER, Deniz Mehmet, Kredi Açma Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008.

YÜKSEL, Ali Sait, Bankacılık Yönünden Kredi Açma Sözleşmesi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, İstanbul 1972.

ZAPATA, Tan Tahsin, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Savaş Yayınevi, Ankara 2012.

ZAPATA, Tan Tahsin, Medeni Hukuk, Savaş Yayınevi, Ankara 2013.

ZEVKLİLER, Aydın & ERTAŞ, Şeref & HAVUTÇU, Ayşe & AYDOĞDU, Murat & CUMALIOĞLU, Emre, Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, Barış Yayınları, 2. Baskı, İzmir 2013.

ZEVKLİLER, Aydın & HAVUTÇU, Ayşe, Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Turhan Kitabevi, Ankara 2005.

ZEVKLİLER, Aydın, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2001.

ZEVKLİLER, Aydın & GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, Ankara 2013.

ZEVKLİLER, Aydın & ACARBEY, Beşir & GÖKYAYLA, Kadir, Medeni Hukuk, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1999.

Süreli Yayınlar

AÇIKGÖZ, Osman, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun HaksızŞartlarla İlgili Getirdiği Yenilikler,Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,C.21 S.2, 2015.

AKARTEPE, Alpaslan, Türk Borçlar Kanununun Haksız Fiileden Doğan Borç İlişkileri Alanında Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1-2, 2012.

AKÇAAL, Mehmet, Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşullarına Dair Hükümleri Hakkında Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 1, 2014.

AKTÜRK, İpek Yücer, Tüzelkişi Tacirin Tüketici Sıfatı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.20, S.2, 2016.

ANIK, Gülgün, Borçlunun Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden Dönme, TBB Dergisi, S. 59, 2005.

ANTALYA, Gökhan, 6098 sayılı TBK’nın 20-25. Maddede Yer Alan Genel İşlem Şartları ile 6502 sayılı TKHK’nın 5. Maddesinde Yer Alan Haksız Şartların Karşılaştırılması, Terazi Dergisi Özel Sayı, Kasım 2014.

ARKAN, Sabih, “Tüketici Kredisi ve Uygulaması”, BATIDER, C. 15, S. 1, 1989.

ARIKAN, Mustafa, Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1,2009.

ATEŞ, Derya, Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları, TBB Dergisi, S. 72, 2007.

AYAN, Serkan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530. Maddesi Gereğince Borçlunun Temerrüdü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, Özel S., 2010

AYDOĞDU, Murat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler, DokuzEylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S.1, 2010.

AYRANCI, Hasan, Şekil Şartına Uyulmadan Yapılan Kefalet Sözleşmesinde İfanın Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 53, S. 2,2004.

BAÇÇIOĞLU, Ahmet Erkal, Tüketici Hukukunda Kefalet, Bankacılık Dergisi, S. 67, 2008.

BAHTİYAR, Mehmet, Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması, Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan, 1996.

BAŞ, Ece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartlarına İlişkin Bazı Yenilikler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 70, S. 115-144.

BATTAL, Ahmet, Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, BTHAE Yayınları, Ankara 2001.

BAYGIN, Cem, Türk Borçlar Kanununun Borç İlişkisinin Hükümleri- Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik ve Değişiklikler, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 3-4.

BAYGIN, Cem, Culpa in ContrahendoSorumlululuğu ve Amerikan Hukukundaki Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1-2, 2000.

BAYSAL, Başak, Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri, , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXV, S. 1, 2017.

BULUT, Erhan, Kredi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Türleri, Mevzuat Dergisi, S. 49, Ocak 2002.

CAMKURT, Mehmet Zülfi, Ölüm Karinesi ve Gaiplik Durumunda Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hak Sahiplerine Gelir ve Aylık Bağlanması, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2015.

CEYLAN, Ebru, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tüketici Kredileri 1, TBB Dergisi, S. 79, 2008.

CEYLAN, Ebru, Avrupa Birliği Hukukunda ve Türk Hukukunda Tüketici Kredileri II, TBB Dergisi, S. 79, 2008.

ÇABRİ, Sezer, Ticari Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı ile Erken Ödeme Tazminatının Sınırı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, S.145-146, 2016.

ÇAKICI, Ömer / CEYLAN, Mehmet, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Teori – Uygulama – Mevzuat, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Yayın No: 301, İstanbul 2014.

ÇAVDAR, Pelin, KARACA, Aybüke, Türk Hukukunda Aşırı İfa Güçlüğü ve Toplu İş Sözleşmesine Uygulanabilirliği, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 23, S. 3, Ocak 2017.

ÇEKER, Mustafa, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Kredileri Açısından Bankalara Getirdiği Yükümlülükler, Bankacılık Dergisi, S. 15, 1995.

ÇEVİK, Seda Öktem, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Rızası, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl 2012, C. 8, S. 89-90.

DEMİR, Şamil, Türk Borçlar Kanunun Para Borçlarında Faize ilişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar, Ankara Barosu Dergisi, S. 4, 2012.

DERYAL, Yahya, Tüketici Kredilerinde Haksız Şart Örnekleri ve 6502 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi, Terazi Dergisi, Ocak 2014, C. 9, S. 89.

DİMDİK, Hakan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümleriyle Getirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi, İzmir Barosu Dergisi, S.2, Mayıs 2012.

DOĞAN, Gülmelahat, Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, TBB Dergisi, S. 111, 2014.

DURSUN, Hasan, Ticari Sır, Banka Sırrı ile Müşteri Sırrının Açıklanması Suçlarına Genel Bir Bakış, Kamu-İş Sendikası Dergisi, C.11, S:1, 2009.

EKİCİ, Akın, Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı, Bankacılar Dergisi, S.63, 2007.

ERDOĞAN, İhsan, Hukuki Muamelelerde Şekle Aykırılığın Sonuçları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Haziran 1997.

ERDOĞDU, Aylin, Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, C.1, S.2, 2019.

ERKAN, Umut Vehbi/ YÜCER, İpek, Ayırt Etme Gücü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60 (3), 2011.

GÖLE, Celal, Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, BTHAE Yayınları, Ankara 1983.

GÖNEN, Doruk, Konut Finansman Sözleşmelerinde Erken Ödeme Ücreti, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, C.9, S.105-106, 2013.

GÜLERCİ, Fahri Altan, Banka Kredilerinde Tüketiciden Tahsil Edilen Ücret ve Masrafların Tüketici Hukuku ve Sözleşme Özgürlüğü Bakımından Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, 2015.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Muacceliyetin Ertelenmesi, Legal Hukuk Dergisi, C. 11, S. 126, Haziran 2013.

GÜRPINAR, Damla, Haksız Fiil Kaynaklı Zararların Tazmini Bakımından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Getirdikleri, İzmir Barosu Dergisi, S. 2, 2012.

GÜVENÇ, Özgür, Culpa in Contrahendo Sorumluluğu Bağlamında Sözleşme Görüşmelerinin Kesilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 3-4, 2014.

HAVUTÇU, Ayşe, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Konu Bakımından Uygulama Alanı Özellikle Tüketici İşlemleri Bakımından Kanunun Kapsamı, Terazi Dergisi, C. 9, Özel Sayı, Kasım 2014.

HAZNEDAR, İbrahim Murat, 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Bankacılık Uygulamaları Bakımından Getirdiği Yenilikler, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 3, 2014.

KARA, Hacı, Banka Kredi Sözleşmelerinin Geçerliliğine Dair Eser İncelemesi, İstanbul Barosu Dergisi, C. 82, S. 1, 2008.

KARA, İlhan, 6502 Sayılı THK’da Bankacılık İşlemleri, İstanbul Barosu Dergisi, C. 89, S. 2, 2015.

KARABULUT, Orhan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ceza Hükümleri, İstanbul Barosu Dergisi Özel Sayı, C. 88, S. 1, 2014.

KAPLAN, İbrahim, Banka Gizliliği-Bankanın Sır Saklama Borcu, BATİDER, C. 15, S. 4, Aralık 1990.

KAPLAN, İbrahim, Bankaların Gözetim, Denetimi ve Hukuki Sorumluluk, C. 23, S. 3, , BATİDER, 2006.

KARINCA, Eray, Banka Kredi Sözleşmeleri, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, 2001. 

KARAKURT, Hakan, Culpa in Contrahendo, İstanbul Barosu Dergisi, S. 4, 2012.

KARTAL, Mustafa Tevfik, Kişisel Verilerin Korunması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, C.4, S.1, 2018.

KAYAR, İsmail, Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulanması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, Haziran 1997.

KOCAÇİMEN, Cemre, YUKARUÇ, Nazlı, Tüketici Kredisi, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, 2006.

MCCARTHY, Oya Şahin, Sözleşme Serbestisinin Bir Sınırı Olarak Tüketici Hukuku ve Uygulanması, İstanbul Barosu Dergisi, C. 85, S. 5, 2001.

OĞUZ, Cemal, Kapıdan Satışlarda Tüketiciye Tanınan Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları ve Caymanın Sonuçları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S.1-2, Aralık 2004.

OKTAY, Saibe, Uzun Süreli Sözleşmelerin Gerekliliği ve Sona Erme Düzeni, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 55, S. 3, 1997.

ORTAÇ, Nurdan Orbay, Havayolu ile Taşımalarda Bagajın Zıyaı veya Hasara Uğraması Nedeniyle Doğan Akdi Sorumluluk, TBB Dergisi, S. 114.

OZANOĞLU, Hasan Seçkin, Yargıtay UgulamasındaTKHK’nın Uygulanma Alanı Bakımından İsimsiz Sözleşmeler, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, 2000.

OZANOĞLU, Hasan Seçkin, Tüketici Sözleşmeleri Kavramı(Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Maddi Anlamda Uygulanma Alanı), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001.

ÖNDER, Fahrettin, ÖZKUL, Burcu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Bankaya Verilen Şahsi Güvence Adi Kefalet Sözleşmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 3, 2013.

ÖZ, Turgut, Tüketici Bakımından Genel İşlem Şartları, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Dergisi, Haziran 2002.

ÖZEL, Çağlar, Genel İşlem Koşulları Meselesi ve Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına Yönelik Olarak Getirdikleri, Sosyo Ekonomi Dergisi, 2006-1.

ÖZSUNAY, Ergun, Tüketici Kredilerinde Yeni Gelişmeler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul 2004.

ÖZTEK, Selçuk, Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar, Bankacılar Dergisi, S. 67, 2008.

REHBİNDER, Manfred, Genel İşlem Şartları ve Tüketicinin Korunması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 42, S. 1-4, 1976.

REİSOĞLU, Seza, Tüketici Kredilerine ve Kredi Kartı İşlemlerine Uygulanan Akdi ve Temerrüt Faizleri Oranları, Bankacılar Dergisi, S. 90, 2014.

SAVAŞ, Fatma Burcu, Haksız Fiil Tazminatının Tabi Olduğu Zamanaşımı İşlemeye Başlama Anı, TBB Dergisi, S.78, 2008.

TEKBEN, Tuğçe, Alacaklı Temerrüdünün Hukuki Sonuçları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, S.3, 2016.

TİRYAKİ, Betül, Özen Yükümlülükleri ile Sözleşmeden Doğan Koruma Yükümlülüklerinin İspat Yükü Bakımından Karşılaştırılması, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 3-4, 2008.

TİRYAKİ, Betül, Faktoring İşlemi ve Faktoring İşleminin Hukuki Niteliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.2, İzmir 2006.

TÖRÜNER, Ekrem, Banka Kredi Sözleşmelerindeki Haksız Şart ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, S. 2.

TÜRK, Ahmet, Banka Kredi Açma Sözleşmelerinden Doğan Kredi Alacaklarına Müteselsil Kefalete İlişkin Sorunlar, İzmir Barosu Dergisi, S. 1, Ocak 2001.

ULUSAN, İlhan, Genel İşlem Şartlarında ve Özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Haksız Şartlara İlişkin İçerik Denetimi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2004.

UYANIK, Yüce, Dünyada ve TürkiyedeFaktoringin Tanımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2, S. 3, 2015.

YILMAZ, Mahmut, KURT, Ekrem, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Kurulması, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.1, 2018.

YILMAZ, Süleyman, Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay’ın Bakışı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 59, 2010.

YÜCER, İpek, Yenileme(Tecdit), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, 2007.

Diğer Yayınlar

AYRANCI, Hasan, Yargıtay Uygulaması Işığında Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Tarafların Sıfatı, İşgal Ettikleri Makam, Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlar, e-akademi Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 50, Nisan 2006.

DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan, Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara 2007.

KAPAĞAN, Gönül, Bağlı Tüketici Kredileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, İstanbul 2004.

KARTAL, Doğan, Genel İşlem Şartları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya 2008.

KOÇ, Ömer Faruk, Kampanyalı Konut Satışlarında Yaşanan Problemler ve Kampanyalı Satışlar Üzerine Bir İnceleme, Uzmanlık Tezi, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Ankara 2007.

OĞUZ, Cemal; Genel İşlem Şartları ve İçerik Sınırları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 1993.

ÖZUYSAL, Neslihan, Genel İşlem Şartları ve Satım Sözleşmesinde Yer Alan Haksız Şartlar, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2011.

ÖZYILMAZ, Gülşen, Konut Finansman Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Ankara 2009.

PARLAK, Belda Şenel, Tüketici Kredisinden Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uygulaması, Uzmanlık Tezi, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Ankara 2001.

TOPRAK, Serap, Genel İşlem Şartları ve Tüketici Sözleşmelerine Yansıması Olarak Haksız Sözleşme Şartları Üzerine Bir İnceleme, Uzmanlık Tezi, Ankara 2009.

ÜZELER, Rabia Sanem, Tüketici Hukukunda Bağlı Kredi Sözleşmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 2011.

YALÇIN, Özdoğan Can, Bankanın Hukuki Sorumluluğu, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi, Ankara 2008.

KAZANCI İÇTİHAT BANKASI

SİNERJİ MEVZUAT

www.tuketicihukuku.org

www.hukukmedeniyeti.org

www.kvkk.gov.tr


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.