Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ece Ayça KİTİZ EKER
ISBN: 978-605-05-0635-8
Stok Durumu: Stokta var
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ece Ayça KİTİZ EKER
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları

Av. Arb. Ece Ayça KİTİZ EKER

2020/08 1. Baskı, 161 Sayfa

ISBN 978-605-05-0635-8


ÖNSÖZ

“Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları” isimli bu çalışmanın temelini oluşturan yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ahu AYANOĞLU MORALI, Doç. Dr. Aslı MAKARACI ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN’dan oluşan jüri önünde sunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Bu eserin özünü oluşturan tezimizin yapısına ve çerçevesine sadık kalınmış olup, saygıdeğer jüri üyelerinin görüşleri ve eleştirileri doğrultusunda bazı noktalarda değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Gözden geçirerek, eleştirerek ve tavsiyelerde bulunarak katkılar veren danışmanım Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ahu AYANOĞLU MORALI’ya, değerli jüri üyeleri Sayın Doç. Dr. Aslı MAKARACI’ya ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN’a teşekkür ediyorum.

Bu önsözü vesile ederek bugünlere gelmemde büyük katkısı olan, maddi ve manevi olarak her zaman yanımda olan, oldukça yorucu ve meşakkatli olan tez yazım sürecinde de her daim bana destek olan sevgili annem Elmas KİTİZ’e, babam Yusuf KİTİZ’e, eşim Kerem EKER’e ve bu süreçte yanımda olan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu çalışmamı, hayatımdaki en önemli zenginliğim, sevgili annem Elmas KİTİZ’e, babam Yusuf KİTİZ’e, eşim Kerem EKER ve abim Fatih Alper KİTİZ’e ithaf ediyorum.

Son olarak, bu çalışmanın basımı ve yayımını titizlikle gerçekleştiren tüm Yetkin Yayınları çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmanın okuyucu ve araştırmacılara faydalı olması dileğiyle.

 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZvii

KISALTMALARix

İÇİNDEKİLERxi

GİRİŞ

I. KONUNUN TAKDİMİ1

II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI5

III. KONUNUN SİSTEMATİĞİ7

BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ

I. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU11

A. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tanımı14

B. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Konusu15

1. Genel Olarak15

2. Tüketici Kredisi Sözleşmesi Sayılan İşlemler17

a. Kredi Kartı Sözleşmesi17

b. Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi19

c. Kredi Kartı ve Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmeleri Açısından Ortak Düzenlemeler19

3. Tüketici Kredisi Sözleşmesi Sayılmayan İşlemler20

C. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tarafları21

1. Kredi Veren22

2. Tüketici (Kredi Alan)25

D. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Unsurları29

1. Kredi Verenin Faiz veya Benzeri Menfaat Karşılığında Kredi Kullandırması30

a. Genel Olarak30

b. Faiz Oranı Sınırı33

2. Tüketicinin Ödeme Planı Çerçevesinde Geri Ödemeyi Borçlanması36

3. Tüketicinin Krediyi Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Edinmesi38

4. Tarafların Karşılıklı ve Birbirine Uygun İrade Beyanı40

E. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Zorunlu İçeriği41

1. Genel Olarak41

2. Belirli ve Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Zorunlu İçeriği43

a. Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Zorunlu İçeriği43

b. Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Zorunlu İçeriği45

3. Faize İlişkin TKHK m. 25/2 Düzenlemesi46

4. Erken Ödeme İmkanı47

II. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ51

A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması51

B. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşme Olması52

C. Kullanma ve Yararlanma Hakkı Vermesi53

D. İsimli Bir Sözleşme Olması54

III. SÜRE, KONU, TEMİNAT VE SERBESTİ AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ57

A. Süre Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmesi57

1. Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesi57

2. Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesi57

B. Konu Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmesi58

1. Nakdi - Gayri Nakdi Tüketici Kredisi Sözleşmesi59

a. Nakdi Tüketici Kredisi Sözleşmesi59

b. Gayri Nakdi Tüketici Kredisi Sözleşmesi60

2. Türk Lirası Üzerinden, Yabancı Para Üzerinden 

veya Yabancı Paraya Endeksli Tüketici Kredisi Sözleşmesi61

C. Teminatlı - Teminatsız Tüketici Kredisi Sözleşmesi64

1. Teminatlı Sözleşme Kapsamında Verilebilecek Teminatlar64

a. Ayni Teminatlar65

b. Şahsi Teminatlar67

aa. Genel Olarak67

bb. Tüketici Kredileri Bakımından Getirilen Özel Düzenlemeler69

2. Tüketiciden Kıymetli Evrak Alma Yasağı72

D. Serbesti Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmesi74

1. Serbest Tüketici Kredisi Sözleşmesi74

2. Bağlı Tüketici Kredisi Sözleşmesi75

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE ÖZEL OLARAK CAYMA HAKKI

I.GENEL OLARAK GEÇERLİLİK ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ81

II.ÖZEL OLARAK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI83

A. Yazılı Şekil Şartı83

B. Yazılı Şekle Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım84

1. Genel Olarak84

2. Zorunlu İçerikteki Eksikliklerin Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi87

C. Sözleşmenin Şekli Kapsamında Sözleşmenin Yazımı, Dili ve Bir Nüshasının Tüketiciye Verilmesi Zorunluluğu90

III.TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN İKİ HAL: SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE CAYMA HAKKI93

A. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Geçerlilik Şartları Açısından Değerlendirilmesi93

1. Genel Olarak93

2. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğünün İçeriği96

a. Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü97

b. Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesinde 

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü98

3. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğünün Şekli99

4. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğünün Süresi100

5. Ön Bilgilendirmenin Bağlayıcılığı102

6. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği 

ve Aykırılığın Sonuçları103

B. Cayma Hakkı108

1. Genel Olarak108

2. Hukuki Niteliği109

3. Süresi110

4. Şekli113

5. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları113

a. Tüketicinin Krediden Yararlandığı Durumda114

b. Tüketicinin Krediden Yararlanmadığı Durumda116

IV.SÖZLEŞMEDE HAKSIZ ŞART BULUNMASI117

A. Genel Olarak Haksız Şart Kavramı117

B. Haksız Şartın Unsurları120

1. Tüketiciyle Müzakere Edilmeden Sözleşmeye 

Dahil Edilmesi121

2. Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Biçimde 

Tüketici Aleyhine Dengesizliğe Neden Olması121

C. Haksız Şart Karinesi, Denetimi ve Yaptırımı123

1. Haksız Şart Karinesi123

a. Standart Sözleşmeler123

b. Yönetmelikte Yer Alan Haksız Şartlar125

2. Denetimi127

a. Yürürlük Denetimi129

b. Yorum Denetimi130

c. İçerik Denetimi ve Sözleşmenin Tüketici 

Aleyhine Değiştirilmesi Yasağı131

aa. İçerik Denetimi131

bb. Sözleşmenin Tüketici Aleyhine 

Değiştirilmesi Yasağı132

aaa. Belirli Süreli Tüketici Kredisi 

Sözleşmeleri134

bbb. Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 

Sözleşmeleri135

d. İdari Denetim138

3. Yaptırımı138

SONUÇ141

KAYNAKÇA151Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.