Tüketici Satış Sözleşmesinde Satış Konusu Malın Ayıplı Olmasının Sonuçları (TKHK m.11)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdil ÇÜRÜK
ISBN: 9786050508659
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdil ÇÜRÜK
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 173

Tüketicinin tüketim ihtiyacının karşılanmasının gereği olarak oluşan piyasadaki imkânların değişmesi ve gelişmesi, özellikle tüketicilerin; malların üretim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaları, piyasaya sürülen malların çeşitliliğinin artması, kâr sağlama hırsının tüketicileri aldatma ve sömürme anlayışını getirmesi gibi etkenler, tüketicilerin; satıcılar karşısında daha etkin şekilde korunması gerekliliğini ortaya koymuştur. Tüketicinin korunması gerekliliği, sosyal devlet ilkesinin yansıması olarak mevzuatımızdaki farklı düzenlemelerde karşılık bulmuştur. Düzenlemelerin temelinde şüphesiz tüketicinin korunması anlayışı yer almaktadır. 


Mevzuatımızda farklı yansımalarına yer verilse de tüketicinin korunması gerekliliği, uygulamada yaygın şekilde satılanın ayıplı olması halinde ortaya çıkar. Bu önemine binaen çalışmamızda; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde tüketici satış sözleşmesi, tarafların hak ve borçları, ayıbın niteliği, satıcının ayıptan sorumluluğu, satılanın ayıplı olduğu hâller, satılanın ayıplı olmasının sonuçları ile tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar ayrıntılarıyla incelenmiştir. 


Bu çalışma ile satılanın ayıplı olması halinde tüketicinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar bağlamında satıcıya karşı ileri sürebileceği imkânlar ortaya konmuş, bu imkânlar arasında tüketicinin sahip olduğu haklar bakımından değerlendirme yapılarak tüketicinin en lehine olacak imkânın tespiti gerçekleştirilmiştir.


Tüketicinin tüketim ihtiyacının karşılanmasının gereği olarak oluşan piyasadaki imkânların değişmesi ve gelişmesi, özellikle tüketicilerin; malların üretim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaları, piyasaya sürülen malların çeşitliliğinin artması, kâr sağlama hırsının tüketicileri aldatma ve sömürme anlayışını getirmesi gibi etkenler, tüketicilerin; satıcılar karşısında daha etkin şekilde korunması gerekliliğini ortaya koymuştur. Tüketicinin korunması gerekliliği, sosyal devlet ilkesinin yansıması olarak mevzuatımızdaki farklı düzenlemelerde karşılık bulmuştur. Düzenlemelerin temelinde şüphesiz tüketicinin korunması anlayışı yer almaktadır. 


Mevzuatımızda farklı yansımalarına yer verilse de tüketicinin korunması gerekliliği, uygulamada yaygın şekilde satılanın ayıplı olması halinde ortaya çıkar. Bu önemine binaen çalışmamızda; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde tüketici satış sözleşmesi, tarafların hak ve borçları, ayıbın niteliği, satıcının ayıptan sorumluluğu, satılanın ayıplı olduğu hâller, satılanın ayıplı olmasının sonuçları ile tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar ayrıntılarıyla incelenmiştir. 


Bu çalışma ile satılanın ayıplı olması halinde tüketicinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar bağlamında satıcıya karşı ileri sürebileceği imkânlar ortaya konmuş, bu imkânlar arasında tüketicinin sahip olduğu haklar bakımından değerlendirme yapılarak tüketicinin en lehine olacak imkânın tespiti gerçekleştirilmiştir.

Bu eserin ortaya konmasında katkılarını esirgemeyen danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN’a ve tez savunmasında jüride yer alan Doç. Dr. Süleyman YILMAZ ve Doç. Dr. Dr. Mehmet KILIÇ’a teşekkür ederim. Özellikle çalışmanın tamamlanmasında bana sürekli şekilde destek olan ve teşvikte bulunan aileme minnet ve şükranlarımı arz ederim.


ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER ix

KISALTMALAR xv

GİRİŞ 1

I. KONUNUN TAKDİMİ 2

II. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 7

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I. TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 11

II. TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DAKİ GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ 14

III. TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 17

A. Genel Olarak 17

B. Tüketici 18

C. Satıcı 22

D. Üreticinin, İthalatçının ve Sağlayıcının Durumları 23

IV. TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 25

A. Satılan 25

B. Satış Bedeli 27

C. Tarafların Anlaşması 28

V. TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ 

NİTELİĞİ 29

A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 29

B. Rızaî Bir Sözleşme Olması 30

C. Ani Edimli Bir Sözleşme Olması 31

D. Sebebe Bağlı (İllî) Bir Sözleşme Olması 33

VI. TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 34

VII. TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 36

A. Satıcının Borçları 36

1. Satılanın Teslimi ve Mülkiyeti Geçirme Borcu 36

2. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu 37

3. Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu 42

4. Diğer Borçlar 47

B. Tüketicinin Borçları 47

1. Satılanı Devralma Borcu 47

2. Satış Bedelini Ödeme Borcu 49

3. Tüketicinin Diğer Borçları 49

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK

I. AYIP KAVRAMI 51

A. Tanımı 51

B. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki 

Ayıplı Mal ve Sözleşmeye Aykırı İfa Kavramlarının 

1999/44 sayılı AB Yönergesi ve Uluslararası Mal Satım 

Sözleşmelerine İlişkin BM Anlaşması (Viyana Sözleşmesi – CISG) Bağlamında Değerlendirilmesi 55

C. Ayıbın Türleri 59

1. Maddi Ayıplar 59

2. Hukuki Ayıplar 61

3. Ekonomik Ayıplar 61

4. Miktar Eksiklikleri 62

5. Satılan Maldan Başka Şeyin Teslim Edilmesi (Aliud) 63

D. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 

Göre Malın Ayıplı Olduğu Haller 65

1. Genel Olarak 65

2. Malın Ambalajında, Etiketinde, Tanıtma ve Kılavuzunda Belirtilen ya da İnternet Portalında, Reklam ve 

İlanlarında Belirtilen Niteliklerin Bulunmaması 65

3. Satıcı Tarafından Bildirilen ya da Teknik Düzenlemesinde Tespit Edilen Niteliklerin Bulunmaması 69

4. Satışa Konu Malın, Muadili Olan Malların Kullanım Amacını Karşılamaması, Tüketicinin Makul Olarak Beklediği Faydaları Azaltması veya Ortadan 

Kaldırması 71

5. Sözleşmeye Konu Malın Süresinde Teslim Edilmemesi 72

6. Sözleşmeye Konu Malın Montajının Satıcı Tarafından Üstlenilmesi 74

II. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN HUKUKİ 

NİTELİĞİ VE ŞARTLARI 75

A. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Hukuki Niteliği 75

B. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartları 78

1. İfanın Gerçekleşmiş Olması 78

2. Malın Ayıplı Olması 79

a. Zikir ve Vaad Edilen Vasıflarda Ayıp 

(Bildirilen Niteliklerdeki Ayıp) 79

b. Lüzumlu (Objektif- Bulunması Gereken) 

Vasıflarda Ayıp 81

3. Ayıbın Önemli Olması 83

4. Ayıbın Yarar ve Hasarın İntikalinden Önce 

Mevcut Olması 83

5. Tüketicinin Ayıbı Bilmemesi – Bilmesinin Kendisinden Beklenememesi 85

6. Ayıptan Doğan Sorumluluğu Sınırlandıran/Kaldıran 

Bir Anlaşmanın Bulunmaması 86

7. Gözden Geçirme ve Ayıbın İhbarı 88

III. AYIBIN İSPATI 90

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SATIŞ KONUSU MALIN AYIPLI OLMASININ SONUÇLARI

I. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 93

A. Genel Olarak 93

B. Seçimlik Hakların Kullanım Sınırları 94

1. Sözleşmeden Dönme Hakkının Sınırlanması 95

2. Satılanın Değerindeki Eksikliğin Satış Bedeline Çok 

Yakın Olması 98

3. Seçim Hakkının Kullanımının Engellenmesi 99

4. Bedelden İndirim İstenmesi Hakkını Zorunlu Kılan 

Haller 100

5. Birden Fazla Malın Birlikte Satışı ve Eklentiler 101

C. Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği 102

1. Sözleşmeden Dönme Hakkı 107

a. Hukuki Niteliği 107

b. Sözleşmeden Dönmenin Hükümleri 108

aa. Sözleşmeden Dönme Halinde Tüketicinin İade Borcu 109

bb. Sözleşmeden Dönme Halinde Satıcının İade 

Borcu 111

2. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme Hakkı 113

a. Hukuki Niteliği 113

b. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme Hakkının Kullanılmasının Hükümleri 114

aa. Mutlak Metot 115

bb. Tazminat Metodu 115

cc. Nispi Metot 116

4. Malın Ücretsiz Tamir Edilmesini İsteme Hakkı 117

a. Hukuki Niteliği 117

b. Malın Ücretsiz Tamir Edilmesini İsteme Hakkının Kullanılmasının Hükümleri 118

4. Malın Ayıpsız Benzeri ile Değiştirilmesini İsteme

 Hakkı 120

a. Hukuki Niteliği 120

b. Malın Ayıpsız Benzeri ile Değiştirilmesini İsteme Hakkının Kullanılmasının Hükümleri 121

5. Tüketicinin Tazminat İsteme Hakkı 124

a. Hukuki Niteliği 124

b. Tazminat İsteme Hakkının Kullanılmasının 

Hükümleri 126

D. Seçimlik Hakların Kullanılma Zamanı 129

2. Zamanaşımı 131

a. Genel Olarak 131

b. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi 134

aa. Zamanaşımının Durması 135

bb. Zamanaşımının Kesilmesi 136

3. Satıcının Hilesi veya Ağır Kusurunun Bulunması 

Halinde 137

V. SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUNDA ÖZEL DURUM: GARANTİLİ MALLARIN AYIPLI OLMASI 138

A. Genel Olarak 138

B. Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu 140

C. Garanti Belgesinin Seçimlik Haklara ve Zamanaşımına 

Etkisi 141

III. MALIN AYIPLI OLMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN 

SAHİP OLDUĞU HAKLARIN YARIŞMASI 143

A. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi Hükümleri ile 

Yarışması 143

B. Temel Yanılması Hükümleri ile Yarışması 144

C. Aldatma Hükümleri ile Yarışması 145

D. Haksız Fiil Hükümleri ile Yarışması 145

SONUÇ 147

KAYNAKÇA 157


AÇIKGÜL, Hacı Ali : Türk ve Amerikan Hukukunda Satılanın Ayıplı Olması Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi, Doktora Tezi, Konya 2015.


AKÇAY, Ergin : Türk Borçlar Kanunu’na Göre Zamanaşımı, XII Levha Yayınları, İstanbul 2010.

AKÇURAKARAMAN,

Tuba :“Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Antlaşması Çerçevesinde Ayıp Halinde Alıcının Hakları”, BATİDER, C. 28, S.1-2, 2012.


AKIN, Cengiz :Türkiye’de Tüketicinin Korunması Hareketi ve Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuat, Ankara İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara 1998.


AKINCI, Şahin :Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Konya 1998.


AKİPEK, Şebnem :Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999 ( Tüketici Kredisi).

AKİPEKÖCAL, Şebnem/

ÖCAL, Levent : Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Ön Ödemeli Konutların Değerlemesi, TBB Dergisi, 2019 (144), s.282.

ANIK, Gülgün :“Borçlunun Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden Dönme”, TBB Dergisi, S.59, 2005.


ARAL, Fahrettin/ 

AYRANCI, Hasan : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Tıpkı 12. Baskı, Ankara 2019.


ARBEK, Ömer :Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi, Ankara 2005.


ARBEK, Ömer : “Ayıplı Mal veya Hizmet Sebebiyle Tüketicinin Uğradığı Zararlardan Sorumluluk”, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Ekim 2005, S.44, Parg.8.


ARKAN,Sabih :“Tüketici Kredileri”, BATIDER, C.18, S. 1-2, 1995 (ARKAN, Tüketici)


ARKAN, Sabih :Ticari İşletme Hukuku, Son Değişikliklere Göre Hazırlanmış ve Genişletilmiş 24. Baskı, Ankara 2018, s.121 vd.; (ARKAN, Ticari İşletme)


ASLAN, Yılmaz İsmail :Tüketici Hukuku Dersleri,  Güncellenmiş 6. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa 2016.


ATAMER, Yeşim :“Taşınır Satımı Sözleşmesi”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler- Tebliğler,( Derleyen: İnceoğlu, M. Murat), İstanbul 2012 (ATAMER, Taşınır).


ATAMER, Yeşim :Tüketici Satım Sözleşmelerine İlişkin TKHK m.4-Eleştiriler ve Revizyon Teklifleri- BATİDER, Haziran 2007, C.: XXIV, S:1 (Revizyon).


ATAMER, Yeşim :Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, İstanbul 2005 (Sözleşmeye Aykırılık).


ATAMER, Yeşim M./ BAŞ, Ece :“Avrupa Birliği Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak 

6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk”, İstanbul Barosu Dergisi, C.88, Özel Sayı 1, Y. 2014.

ATASOY, Ömer Adil /

TAŞKIN, Mustafa /

ACAR, Hakan : Tüketiciyi Koruma Hukuku, İlgili Mevzuat ve Yargıtay Kararları, 2. Baskı, Ankara 2000.


AYAN, Nurşen : “Taşınır Satımında Satıcının Kanundan Doğan Ayıba karşı Tekeffül Borcu”, SÜHFD., S: 2007/1, Cilt 15.


AYDOĞDU, Murat :“4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ayıplı Mal veya Hizmetlerde Tüketicinin Korunması”, İzmir Barosu Dergisi, Aralık 1997.

AYDOĞDU, Murat/

KAHVECİ, Nalân  :Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku), 4. Baskı, Ankara 2019.


AYDOĞDU, Murat : “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz”, DEÜHFD, C: 15, S: 2, 2013, B.Y.:2014 (Önerilerimiz).


AYHAN, Hilal :“Birleşmiş Milletler Viyana Satım Sözleşmesi’ne Göre Uluslararası Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, GÜHFD, C.XV, Y.2011, S. 2.


BAYKAN, Renan :Tüketici Hukuku, Mevzuata İlişkin Yorum-Eleştiri-Öneri, İstanbul 2004.

BAYSAL, Pelin :“Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Çerçevesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, Editörler: Şükran ŞIPKA/ Ahmet Cemil YILDIRIM, İstanbul 2012.


BAŞOĞLU, Başak : Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, İstanbul 2012.


BATTAL, Ahmet : “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, BATIDER,1998.


BİLGE, Necip : Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971.


BURCUOĞLU, Haluk : “İsviçre Federal Mahkemesi’nin Satım Sözleşmesinde Alıcının Ayıp Hükümlerine ya da Hata Hükümlerine Başvurma Yollarından Birini Seçebileceğine İlişkin 7 Haziran 1988 tarihli Kararının Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, No:18, 1990.


BUZ, Vedat :Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.


CANSEL, Erol : Türk Menkul Rehni Hukuku, Cilt: 1, Teslim Şartlı Menkul Rehni, Ankara 1967.


CUMALIOĞLU, Emre :“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğunun Koşulları”, THD, C.9, S.99, Kasım 2014.


ÇABRİ, Sezer : 6502 Sayılı Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara 2016.


ÇAĞLAYAN, Hasan Can : Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk ve Seçimlik Haklar, https://dergipark.org.tr/ download/article- file/229907 (Erişim Tarihi: 27.04.2020).


DAL, Emel : “Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması”, Hukuk Gündemi, S:5, Haziran- Temmuz-Ağustos 2006. 


DEĞİRMENCİOĞLU AYDIN, 

Nihan : “Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmeden Dönen Tüketicinin Kullanım Bedeli Ödeme Borcu Olup Olmadığı Sorununun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca İncelenmesi”, İnÜHFD, 10(2), 2019.

DEMİR, Mehmet :“Tüketim Mallarının Satımındaki Garantilere İlişkin AB Yönergesi ve Ülkemizdeki Yasal Düzenleme”, AÜHFD, C.54, S. 3, Y. 2005  (AB Yönergesi).


DEMİR, Mehmet : “Tüketim Mallarının Satımındaki Garantilere İlişkin AB Yönergesi ve Ülkemizdeki Yasal Düzenleme”, AÜHFD., C.54, S.3, Y.2005.


DEMİRELLİ, Korhan :“11 Nisan 1980 tarihli “Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması” İmalatçının Akdi Sorumluluğunda Uygulama Alanı Bulabilir Mi?” İzmir Barosu Dergisi, C. 56, S.4, 1991. 

DERYAL, Yahya/

KORKMAZ, Yakup :  Yeni Tüketici Hukuku Ders Kitabı, Yeni Kanuna Göre Yeniden Yazılmış ve Güncellenmiş 3. Baskı,  Ankara 2015.


DOĞAN, Gül : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 1997 (DOĞAN, Ayıba Karşı Tekeffül).


DOĞAN, Gülmelahat : “Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/4.

DOĞANAY, İsmail :“Tüketicinin Korunması Hakkındaki 4077 Sayılı Kanun, Gerçekten, Tüketiciyi Koruyor mu?”, BATİDER 1996, C.18, S.4. 


EDİS, Seyfullah :Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 1963.


ERBAY, İsmail :Satım Sözleşmesinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1994.


ERBEK, Özge :“Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık (İllilik)- Soyutluk (Mücerretlik) Meselesi, Prof. Dr. Aydın Zevklilere’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8 (Özel Sayı), İzmir 2013.


ERDEM, Ercüment :”Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”, Konferanslar

Serisi (2), (11 Mayıs 1992), Banka ve Ticaret HukukuAraştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara,1992.


ERDEM,  Mehmet :Özel Hukukta Zamanaşımı, XII Levha Yayınları, İstanbul 2010 (ERDEM, Zamanaşımı).ERDOĞAN, İhsan :“Tüketicinin Ayıplı Mal ve Hizmet İfalarına Karşı Korunması”, GÜHFD, S.2, Aralık 1997.


EREN, Fikret :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017  (Borçlar Genel).


EREN, Fikret :Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 2019  (Borçlar Özel). 


EREN, Fikret :Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2012 (Mülkiyet).


ERKAN, Vehbi Umut :“Tüketici Satış Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Sürede Malın Teslim Edilmemesi Durumunda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ayıplı Mallara İlişkin Hükümlerinin Uygulanması”, TAAD, Yıl:7, S.30, Nisan 2017.


ERLÜLE, Fulya Mallara İlişkin Olarak Verilen Garantiler Hakkında Yönerge”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004.


FEYZİOĞLU, 

Feyzi Necmeddin :Borçlar Hukuku, Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç İlişkileri), C. 1, 4. Baskı, İÜHF, İstanbul 1980.


GÖKYAYLA, K. Emre : “Hakkın Geç Kullanılması Dürüstlük Kuralına Aykırı Mıdır?”, MÜHFD 2001/1, Aydın Aybay Armağanı. 


GÜMÜŞ, M. Alper :6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi Cilt 1, İstanbul 2014 (Tüketicinin Korunması).


GÜMÜŞ, M. Alper : Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt: I, İstanbul 2013.

HATEMİ Hüseyin/

GÖKYAYLA, Emre : Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 2. Bası, İstanbul 2012.


HAVUTÇU, Ayşe :Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005.

HELVACI, Serap/

ALTINERYOLCU, 

Fatma Zeynep :“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İspat Yüküne İlişkin Getirdiği Düzenleme” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.24, S.2, Aralık 2018.


İNAL,  H. Tamer :6502 Sayılı TKHK’a Göre Hazırlanmış Tüketici Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Baskı,  Ankara 2014.


İNCEOĞLU, M. Murat :Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğu, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, XII Levha Yayınları İstanbul 2015.


KAHVECİ, Nalân :Taşınır Satımında Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi, Doktora Tezi, İzmir 2012.


KAPANCI, Kadir Berk : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri, XII Levha Yayınevi, İstanbul 2012.


KILIÇOĞLU, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler(Yeni Borçlar Kanunu‟na Göre Hazırlanmış), Genişletilmiş 16. Baskı, Ankara 2012.


KARA, İlhan : Tüketici Hukuku, Ankara 2015.


KARAHASAN, 

Mustafa Reşit : Sorumluluk Hukuku, İstanbul 2003


KIRCA, Çiğdem :6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ayıplı Mal, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı, 5- 6 Aralık 2015 Makaleler- Tebliğler, Ankara 2016.


KOCAYUSUFPAŞAOĞLU

Necip : Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, Yenilenmiş, Genişletilmiş, Tamamlanmış 4‟üncü Basıdan 5‟inci Tıpkı Bası, İstanbul 2010.


KOÇ, Nevzat : İsviçre Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, Ankara 1992.


KÖROĞLU Emre : Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona ermesi, Mayıs 2016.


KUTOĞLU, Tuba :Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Tüketim Mallarında Ayıp ve Bu Yönden Tüketicinin Korunması, İstanbul 2005.

OĞUZMAN, M. Kemal/

ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku: C. 1, B. 10, İstanbul 2012.


OĞUZMAN, M. Kemal/ 

SELİÇİ Özer/

OKTAYÖZDEMİR

Saibe : Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi İstanbul 2012


OĞUZMAN, M. Kemal /

ÖZ, Turgut : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt I, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu‟na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 10. Bası, İstanbul 2012.

ORAL, Tuğçe :Tüketici Sözleşmelerinin Uygulama Alanı ve Ticari ve Adi Sözleşmelerden Ayrılması, Prof. Dr. Erdal ONAR’a Armağan, C.2, Ankara 2013.


OZANOĞLU, 

Hasan Seçkin : Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 352, Ankara 1999 (OZANOĞLU, Taksitle Satım).


OZANOĞLU, 

Hasan Seçkin : Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Maddi Anlamda Uygulanma Alanı), AÜHFD, C.50, S.1, Y.2001 (Tüketici Sözleşmeleri).


OZANOĞLU, 

Hasan Seçkin :Mukayeseli Hukuk ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketiciyi Koruyan Düzenlemelerin Kişi Bakımından Uygulanma Alanı (Tüketici Kavramına Mukayeseli Bir Yaklaşım), Prof. Dr. Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000 (Mukayeseli Yaklaşım).


ÖZ, Turgut :“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanmasında Borçlar Kanunu Hükümlerinin Yeri ve Rolü”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı, 5-6 Aralık 2015 Makaleler Tebliğler, Ankara 2016.


ÖZCAN BÜYÜKTANIR,

Burcu Gülseren : “Tüketicinin ve Üçüncü Kişilerin Ayıplı Satılanın Kullanılması Nedeniyle Ortaya Çıkan Bedensel Bütünlük İhlali Halinde Manevi Zararlarının Tazmini”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 67, S. 3, Y. 2018.


ÖZÇELİK, Ş. Barış : “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Taşınmazlarda Ayıptan Sorumluluk”, AÜFHD, 64 (4), 2015.


ÖZÇELİK, Ş. Barış :“Tüketicinin Kullandığı Dönme Hakkı Yerine Bedel İndirimine Yer Verilebilir Mi? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 7.6.2017 tarihli ve E. 2017/13-653, K. 2017/1085 sayılı Kararı Üzerine Düşünceler” , TBBD, 2018(135).


ÖZDEMİR, Hayrunnisa :Türk Borçlar Kanunu’na ve Viyana Satım Sözleşmesi’ne (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Ankara 2013.


ÖZDEMİR, Hayrunnisa :“Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicilerin Korunması” , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 53 S.3, Y.2004, s.61-90 ( ÖZDEMİR, Reklam).


ÖZEL, Çağlar : Tüketicinin Korunması Açısından Ayıplı Malda Doğan Sorumluluk Kapsamında Yapımcının Sorumluluğu Sorunu”, Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000 (Ayıplı Mal).


ÖZEL, Çağlar :Tüketicinin Korunması Hukuku, 6502 sayılı Kanun’a göre Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2014 (Tüketicinin Korunması).


ÖZEL, Çağlar :“Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler”, AÜHFD, C.50, S.4, Y.2001 (Yansıma Zarar).


ÖZKAYA, Eraslan :  Özel Hukukumuzda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012.


ÖZSOY, Rabia : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı İfa ve Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi,  Ankara 2019.


POROY, Reha :Tüketicinin Korunmasına İlişkin Bazı Özel Hukuk Sorunları, Prof. Dr. Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul 1978.


SEROZAN, Rona : Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975.


SEROZAN, Rona :“Tüketiciyi Koruma Yasasının Sözleşme Hukuku Alanındaki Düzenlemesinin Eleştirisi”, Yasa Hukuk, İçtihat ve Mevzuat Dergisi, C. XV, Sayı. 173/4, Mayıs 1996 (TKHK’nın Eleştirisi).


SEROZAN, Rona : “CISG’a ve TBK’n Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları”, İÜHFM, C.LXX, S.2, Y.2012 (Dönmenin Sınırları).


ŞAHİNİZ, Salih : Tacirler Arası Ticari Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan (Ayıplı Mal Tesliminden) Sorumluluğu, Ankara 2008.


ŞAHİN, Turan/

KİZİR, Mahmut :“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Genel Esaslar, Haksız Şartlar ile Ayıplı Mal ve Hizmetler Konusunda Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 89, Tüketici Hukuku Özel Sayısı, Ocak 2014.


TANDOĞAN, Haluk :Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Kendine Özgü Yapısı Olan Ve Karma Sözleşmeler, Satış Ve Çeşitleri, Trampa, Bağışlama, Cilt I/ 1, Tümü Yeniden İşlenmiş ve Genişletilmiş Beşinci Basım’dan Altıncı Tıpkı Basım,  İstanbul 2008.


TİRYAKİ, Betül :Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk, Ankara 2007.


TİRYAKİOĞLU, Bilgin :“11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları İle İlişkisi” , AÜHFD, C.41, S. 1, T.1990.


TOKBAŞ, Ayhan/ :2. Tüketici Hukuku Sempozyumu Ses Çözümleri ÜÇIŞIK, Fehim ve Makaleleri “Tüketici Hukuku Açıklamaları”, Ankara 2013.

TOKBAŞ, Ayhan/

ÜÇIŞIK, Fehim :4. Tüketici Hukuku Kongresi Makale, Bildiri ve Ses Çözümleri: Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, Ankara 2014.


TUNÇOMAĞ, Kenan :Türk Borçlar Hukuku Cilt II, Özel Borç İlişkileri, İstanbul 1977.


TÜRKER, Erhan : Türk ve İngiliz Hukukunda Satıcının Zapta Karşı Teminat Borcu, Eskişehir 1974.


TÜRKMEN, Ahmet :Tüketici İşlemlerinde Ayıplı Mal ve Hizmetten Doğan Seçimlik Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı ve Bunun Garanti Taahhütleri ile İlişkisi, DEÜHFD, , C.16, Özel Sayı 2014, Basım Yılı 2015.


URALÇINAR, Nihal :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ayıba Karşı Tekeffül, Eylül 2007.


YALÇINTAŞ, Simin :“Viyana Satım Sözleşmesi’nin Kapsamı ve Sözleşme İle Türk Milletlerarası Satım Hukukunda Yaşanacak Değişiklikler”, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/yalcintas.pdf (Erişim tarihi: 23.05.2019).


YAVUZ, Cevdet :Özellikle Tüketicinin Korunması Sorunu Bakımından Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989 (Ayıptan Sorumluluk).


YAVUZ, Cevdet :“Tüketicinin Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Korunması”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, Beta Yayınevi, İstanbul 2000, s. 1293-1316 (Ayıplı Mal ve Hizmetler).


YAVUZ, Cevdet :Yargıtay Kararları Işığında Alıcının Satılanın Ayıpları Nedeniyle Sözleşmeden Dönmesi ve Hükümleri, Prof. Dr. Ergün ÖZSUNAY’a Armağan, İstanbul 2004  (Armağan).


YAVUZ, Cevdet :Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 13. Bası, İstanbul 2014 (Borçlar Özel).


YAVUZ, Nihat :Ayıplı İfa, 5. Baskı, Ankara 2016 (Ayıplı İfa).


YAVUZ, Nihat :Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012 (Değişiklikler ve Yenilikler).


YAVUZ, Nihat :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2010 (Şerh).


YENİCE, Özge :“Tüzel Kişilerin Tüketici Niteliği”, Legal Hukuk Dergisi, S. 156, Y. 2015.


YILDIRIM, Abdülkerim :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının Bazı Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler, GÜFD, C. XVII, , S. 1-2, Y.2013.


YILDIRIM, Abdulkerim :Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicilerin Korunması, İstanbul 2009 ( YILDIRIM, Mesafe).


YILDIRIM, M. Fadıl :”Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu Bakımından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu‟nun 216. Maddesi Nasıl Okunmalıdır”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, S. 1-2.


YILMAZ, Yeşim :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015.


YOLDAŞ, Ömer :Satış Sözleşmesinde Zapttan Doğan Sorumluluk, Kayseri 2020.


YÜCERAKTÜRK, 

İpek :“Tüzelkişi Tacirin Tüketici Sıfatı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XX, S.2, Y. 2016.


ZEVKLİLER, Aydın :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: Örnek Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, İzmir 1996.


ZEVKLİLER, Aydın :Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, Türkiye’de Tüketici Sorunlarının Özel Bir Yasa İle Düzenlenmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi, Nisan 2010 (Tüketici Sorunları).


ZEVKLİLER Aydın/ :Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 13. Bası, GÖKYAYLA, Emre Ankara 2013 (Borçlar Özel).


ZEVKLİLER, Aydın/ 

AYDOĞDU, Murat : :Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2004.


ZEVKLİLER, Aydın / 

ERTAŞ,Şeref /

HAVUTCU, Ayşe / 

AYDOĞDU, Murat /

CUMALIOĞLU, Emre : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre, Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, Ana İlkeler, 2. Baskı, İzmir 2014.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar