Türk Anayasa Hukuku Tarihi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
ISBN: 9786050507737
Stok Durumu: Stokta var
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Tahsin FENDOĞLU
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 922

Anayasacılık düşüncesi, “keyfi yönetime karşı haklarını koruyarak halkın yanında olmak” ve “devleti sınırlamak” amacıyla ortaya çıkan bir görüştür. “Doğal hukuk”, “kuvvetler ayrılığı”, “temel hak ve özgürlükler” gibi kavramlar anayasacılık düşüncesi ile bağlantılıdır. Anayasacılık düşüncesi, Batı’da 18 inci yüzyılda akıma dönüşmüş, devlet iktidarının sınırlandırılması istenmiştir. Devlet iktidarını gerçekte sınırlamayan ve halkın yanında olmayan bir anayasanın şeklen anayasa olsa da, işlevsel açıdan anayasa olmadığı açıktır. Bir ülkede darbe yapma geleneği varsa ve darbe sonucunda mevcut anayasa yürürlükten kaldırılıyorsa, o anayasanın gerçekte devlet iktidarını sınırlayan bir anayasa olduğu tartışılabilir. Bir ülkede “keyfi yönetim yoksa” ve “devlet sınırlanmışsa” o ülkede anayasacılık düşüncesi öz olarak var kabul edilebilir.

Halka önem vermeyen bir sistemden demokrasiye doğru geçişin üç yöntemi düşünülebilir. Birincisi otoriter rejimin bizzat kendisinin demokrasiye geçmesidir (reform yolu). İkincisi, otoriter rejimin zor kullanılarak yıkılmasıdır (kopma yolu). Üçüncüsü otoriter rejim ile muhalefet arasında anlaşma yapılarak demokrasiye geçiştir (anlaşma yolu). Anayasallaşma da denilen anayasa yapım süreci Batı’da, yeni doğan siyasal sınıfın kamu kurumlarını yeniden meydana getirmesi sürecidir. Doğuda Medine Vesikası ve Osmanlı’da 1876 öncesinde çıkarılan Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi, anayasa olarak kabul edilebilir.


ÖNSÖZ 3
İÇİNDEKİLER 15
KISALTMALAR 47
BİRİNCİ BÖLÜM 
OSMANLI ÖNCESİ BAZI ORTAASYA VE 
ORTADOĞU DEVLETLERİNDE ANAYASAL YAPI
I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN TÜRK DEVLETLERİ VE ANAYASAL YAPI 49
A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-MS 4. yy): 49
B. GÖKTÜRK DEVLETİ (MS. 552-MS. 742) VE ANAYASAL YAPI: 50
C. UYGUR DEVLETİ (745-1209) VE ANAYASAL YAPI: 51
D. ORTAASYA DÖNEMİNDE TÜRKLERİN DİNİ İNANIŞLARI: 53
E. ORTA ASYA DÖNEMİNDE TÜRKLERDE ANAYASAL YAPI: 53
1. Hakan: 54
2. TOY: 55
3. Vezİrler: 55
4. Töre: 55
5. SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR: 56
6. YARGI YETKİSİ: 57
7. AİLE HAYATI: 57
II. İSLAMİYET SONRASINDA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ VE ANAYASAL YAPI: 58
A. TOLUNOĞLU DEVLETİ (868-905) VE ANAYASAL YAPI 58
B. İHŞİDİLER (935-969) VE ANAYASAL YAPI: 58
C. KARAHANLILAR (940-1040) VE ANAYASAL YAPI: 59
D. GAZNELİLER (963-1187) ve ANAYASAL YAPI: 61
E. EYYÜBİLER (1171-1462) VE ANAYASAL YAPI: 62
F. MEMLÜK DEVLETİ (1250-1517) VE ANAYASAL YAPI: 63
G. FATIMİLER VE ANAYASAL YAPI: 65
H. ABBASİLER VE ANAYASAL YAPI: 66
ÖZET: ABBASİLER DÖNEMİNİN ANALİZİ: 69
İ. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ VE ANAYASAL YAPI: 70
K. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1074-1277) ve ANAYASAL
YAPI: 73
L. İLHANLILAR ve ANAYASAL YAPI: 74
ÖZET : X-XIII ÜNCÜ YÜZYILLARIN BÜYÜK 
HUKUKÇULARI: 75
M. DEVLETİ ALİYE (OSMANLI) 75
ÖZET: OSMANLI’NIN BAĞLI DEVLETLERE (EYALETLERE) TANIDIĞI ÖZERKLİKLER: 78
İKİNCİ BÖLÜM 
ÖNEMLİ HUKUK SİSTEMLERİ
I. SASANİ (İRAN) HUKUKU: 83
II. ROMA HUKUKU: 84
III. YAHUDİLİK HUKUKU (JEWISH LAW): 86
ÖZET: İSLAM HUKUKU, ROMA HUKUKUNDAN ALINMA MIDIR? 87
IV. HRİSTİYANLIK VE KİLİSE HUKUKU (CANONICAL LAW): 89
A. Katolik Mezhebi 95
B. Hristiyanlık'ta Kölelik/Cariyelik.- 100
C. Hristiyanlıkta Mülkiyet. 102
V. İNGİLİZ HUKUKU (ANGLO SAKSON HUKUKU): 104
VI. CAHİLİYE DÖNEMİ HUKUKU: 104
VII. İSLAM HUKUKU’NUN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE KISIMLARI: 105
A. İSLAM HUKUKU’NUN TANIMI: 105
B. İSLAM HUKUKU’NUN ÖZELLİKLERİ: 107
1. Bu Hukukun Kaynağının İlahi Oluşu: 107
2. Hukuk Mezheplerinin (Ekollerinin) Doktrin İşlevi Görmesi: 108
3. İslam Hukuku’nun Dinamizmi ve Değişim: 109
ÖZET: EBU HANİFE: 109
a. Yenilikçi akım (Modernism): 109
b. Köktencilik (Fundamentalism): 109
ÖZET: HÜKÜMLERİN DEĞİŞMESİ ve KAMU YARARI: 111
4. Yaptırımlarının İki Alana (Dünya ve Ahirete) Ait Oluşu: 112
5. Kaynaklarının Özgünlüğü: 112
C. İSLAM HUKUKUNUN EVRENSEL HUKUK VE TÜRK HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ: 114
D. İSLAM HUKUKUNUN KISIMLARI: 116
1. Birinci Ayırım: Geniş Anlamda İslam Hukukunun ‘Usul-ü Fıkıh’ ve ‘Füru-u Fıkıh’ diye ikiye ayrılması: 116
2. İkinci Ayırım: İslam Hukuku’nun, İbadat, Münakehat  (Aile Hukuku), Muamelat (Özel Hukuk) ve Ukubat  (Ceza Hukuku) şeklinde dörde Ayrılması: 116
3. Üçüncü Ayırım: İslam Hukuku’nun Batı Hukuk Anlayışına Göre Sınıflandırılması: 117
a. İslam Kamu Hukuku: 117
b. İslam Özel Hukuku: 118
4. Dördüncü Ayırım: Hukukun Genel Prensipleri (Kavaid-i Külliye= Kavaid-i Fıkhiye= Temel Hukuk Kuralları): 119
E. İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNİN (FIKIH USULÜ) TANIMI: 120
1. Terim Anlamı: 120
ÖZET: İSLAM HUKUKU-MODERN HUKUK İLİŞKİSİ: 122
2. İslam Hukuk Metodolojisinin Önemi: 122
3. İslam Hukuk Metodolojisinin Konusu: 123
4. İslam Hukuku Metodologu ile İslam hukukçusunun  (Fakih, Müctehid) Çalışma Yöntemi: 123
5. İslam Hukuku Metodolojisi Biliminin Doğuşu: 123
ÖZET : ŞAFİİ EKOLÜ YÖNTEMİNE GÖRE YAZILAN EN ÖNEMLİ HUKUK METODOLOJİSİ KİTAPLARI: 124
6. İslam Hukuku Metodolojisinin Yazım Yöntemleri: 125
aa. Şafii Ekolünün Yöntemi: 125
bb.  Hanefî Ekolünün Yöntemi: 125
ÖZET: TÜRKİSTAN’DA XI-XII NCİ YÜZYILLARDA YAZILAN ÖNEMLİ HUKUK METODOLOJİSİ KİTAPLARI: 125
cc. Bu İki Yöntemi Birleştirenler: 126
ÖZET : EN ÖNEMLI HUKUK METODOLOJİSİ KİTAPLARI : 126
F. İSLAM HUKUK BİLİMİNİN DOĞUŞU VE GEÇİRDİĞİ 
DEVRELER: 126
1. İslam Hukuk Biliminin Doğuşu: 126
2. İslam Hukuku’nun Geçirdiği Süreç: 127
a. Birinci Dönem: Hz. Peygamber Devrinde Hukuk 
(1-11/622-632): 128
aa. Mekke Devri (610-622): 128
bb. Medine Devri (622-632): 129
cc. Hz. Peygamber’in Yöntemi: 129
dd. Hz. Peygamber'in İçtihatları: 131
ee. Sahabenin İçtihadı: 131
ff. Kur’an ve Hadislerin Yazılması (Tedvini): 132
b. İkinci Dönem: Sahabe Devrinde Hukuk (11-41 /632-661): 133
c. Tabiiler (40-120/ 660-738) veya Emeviler Devrinde 
(40-132/661-750) Hukuk: 136
aa. Genel Olarak: 136
ÖZET: SAHABE İHTİLAFININ NEDENLERİ.- 137
bb. Hicaz ve Irak Medreseleri (Hadis ve Rey Ekolü): 137
cc. Sahabe Sonrası (Tabiun) Hukukçuları: 138
d. Üçüncü Dönem: Dört Mezhep ve Diğerleri  
(Müçtehit İmamlar Devri) (132-335/750-860) 139
aa. Genel Olarak 139
ÖZET: HUKUKÇULARIN İHTİLAF NEDENLERİ: 139
bb. Mezheplerin Çıkışı: 140
cc. Re'y ve Hadis Ekolleri 140
dd. Hukuk Kitaplarını Yazma Faaliyeti: 140
H. YORUM KURALLARI: 141
1. Açık Olan Sözcükler: 141
a. Zahir (Açık): 141
b. Nass: 141
c. Müfesser: 141
d. Muhkem: 142
2. Kapalı Olan Lafızlar: 142
a. Hafi (Gizli): 142
b. Müşkil: 142
c. Mücmel: 142
d. Müteşabih: 143
3. Kelimenin Birden Çok Anlama Gelmesi Bakımından Sözcükler (Lafızlar): 143
a. Genel Norm ve Genel Normun Daraltılması (Tahsis): 143
aa. Genel Norm: 143
bb. Tahsis (Genel Kuralın Hükmünü Daraltmak): 143
cc. İki Kuralın Çelişmesi (Tearüzü) Halinde Uygulanacak Tercih Kuralları: 144
b. Hass kurallar (emredici kurallar, yasaklayıcı kurallar, mutlak kurallar, mukayyed kurallar): 144
aa. Emredici kurallar (emir): 144
bb. Yasaklayıcı kurallar (nehiy): 145
cc. Mutlak kurallar: 145
dd. Mukayyed kurallar: 145
c. Müşterek (ortak) kavramlar (birden çok anlama gelen 
kavramlar): 145
d. Müevvel (anlamlarından birisi tercih olunmuş müşterek
kavramlar): 146
c. Hangi Alanda Kullanıldıkları Açısından Sözcükler: 146
aa. Hakikat (gerçeklik): 146
bb. Mecaz: 146
cc. Sarih: 146
dd. Kinaye: 146
d. Lafzi Yorum: 147
aa. Metnin Göstermesi (ibarenin delaleti): 147
bb. Metnin İşaret Etmesi (nassın işareti): 147
cc.  Metnin Göstermesi (nassın delaleti) (kıyas): 147
dd. İktiza=Gerektirme (çoğun içinde az da vardır kuralı): 147
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
OSMANLI VE LAİKLİK
I. HUKUKUN ÖRFÎ VE ŞER’İ DİYE İKİYE AYRILMASI 153
II. OSMANLI ANAYASA HUKUKUNDA İCTİHAD ÖZGÜRLÜĞÜ İLE RESMİ MEZHEP ANLAYIŞININ ÇATIŞMASI 153
III. HUKUKUN ÖRFÎ VE ŞER’İ DİYE İKİYE AYRILMASI: 153
A. "ÖRFİ HUKUK, İSLAM HUKUKUNUN OTORİTEYE TANIDIĞI YASAMA YETKİSİNİN KULLANILMASIDIR." GÖRÜŞÜ: 154
B. "ÖRFİ HUKUK, İSLAM HUKUKUNUN DIŞINDAKİ BİR HUKUKTUR" GÖRÜŞÜ: 157
IV. OSMANLI ANAYASA HUKUKUNDA İCTİHAD ÖZGÜRLÜĞÜ İLE RESMİ MEZHEP ANLAYIŞININ ÇATIŞMASI: 160
A. OSMANLI’DA İÇTİHAT ÖZGÜRLÜĞÜ: 160
ÖZET: İCTİHADA SAYGI İLKESİ.- 161
B. OSMANLI’DA “RESMİ MEZHEP” SORUNU: 161
ÖZET: İCTİHAD DEĞİŞTİRME ÖZGÜRLÜĞÜ: 162
ÖZET: OSMANLI’NIN RESMİ MEZHEBİ: 163
ÖZET: OSMANLI’DA KADI NASIL KARAR VERİR? KARAR VERME YÖNTEMİ NEDİR? 165
ÖZET: DEVLET-İ ALİYE HUKUK KİTAPLARINDA HİYERARŞİ: 168
C. OSMANLI HÂKİMİNİN POZİTİF HUKUKLA BAĞLI OLMASI: 168
ÖZET: OSMANLI HÂKİMİ, HAKAN’IN TALİMATIYLA BAĞLI MIDIR? 169
ÖZET: MECELLE’DE HÂKİM’İN TANIMI: 170
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
HUKUK BİLGİSİNİN KAYNAKLARI
I. ORTAASYA DÖNEMİ TÜRK HUKUKUNUN KAYNAKLARI: 173
II. İSLAM ETKİSİ ALTINDAKİ TÜRK HUKUKUNUN KAYNAKLARI: 177
A. HUKUK BİLİMİNİN ASLİ KAYNAKLARI (ŞER’İ DELİLLER) 178
1. Kitap: 178
2. Sünnet: 180
a. Sünnet Çeşitleri: 181
ÖZET: HANEFİ VE MALİKİ EKOLLERİNİN HADİSİ KABUL ŞARTLARI: 183
b. Hadîs Rivayetinde Aranan Koşullar: 183
c. Hadîste, senet-metin münasebetleri: 183
d. Sünnetin kaynak değeri: 184
ÖZET: HADİS RİVAYET EDEN KİŞİ, 4 ŞARTIN TAMAMINI TAŞIMAK ZORUNDADIR: 185
ÖZET: HADİSTE ARANAN KOŞULLAR: 186
e. Mürsel (münkatı-kopuk) hadîs kabul edilebilir mi? 186
ÖZET: KOPUK (MÜRSEL) HADİS GEÇERLİ MİDİR? 186
f. Sahîh hadîsi kabul etmek için gereken koşullar: 187
g. Hz. Peygamber'in yapmış olduğu işlerin bilgi kaynağı olarak 
değeri: 187
h. Sünnetin İşlevi: 189
i. Hadîslerin Yazılması: 189
ÖZET: SÜNNETİN İŞLEVİ: 189
3. İçtihadı Birleştirme Kararı (İcma, Oybirliği, Oydaşma, Mutabakat): 190
ÖZET: HADİSLER: 190
Zaman içinde icmanın gelişmesi; 190
ÖZET: ÜNLÜ HUKUKÇU İMAM ŞAFİİ’YE GÖRE HUKUKÇULAR FİİLEN İTTİFAK EDEMEZLER: 191
ÖZET: İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI (İCMA) KAYNAĞININ DAYANAĞI: 193
4. Kıyas: 194
ÖZET: KIYASA BAZI ÖRNEKLER: 194
ÖZET: KIYAS YASAĞI: 195
III. İLLET İLE HİKMETİN FARKLARI: 196
A. Kıyasın Koşulları: 197
ÖZET: KIYASTAKİ NEDENSELLİĞİ (İLLETİ) SAPTAMAK, AYIKLAMAK VE UYGULAMAK: 198
B. Kıyasın kaynak değeri: 198
ÖZET: İSTİHSAN (HAKKANİYET) NEDİR? (GENİŞ ANLAMDA): 199
B. İKİNCİL (TALİ) KAYNAKLAR 199
1. İstihsan: 199
Kıyasın terk edilme nedenleri: 201
2. Kamu Yararı: 202
a. Birinci Maslahat, zaruri maslahatlardır. 203
ÖZET: ZARURET ÇEŞİTLERİ: 203
b. İkinci maslahat, ihtiyaç duyulan kamu yararıdır (Haciyyat): 204
c. Üçüncü maslahat, ihtiyaç derecesine varmayan maslahatlardır. Buna tahsiniyat veya kemâliyat denir. 204
ÖZET: KAMU YARARI NEDİR? 205
ÖZET: KAMU YARARI (MASLAHAT) BAĞIMSIZ BİR BİLGİ KAYNAĞI MIDIR? 206
ÖZET: MECELLE VE KAMU YARARI: 207
3. İstishab (Önceki Kuralın Geçerliliğini Koruması): 207
ÖZET: MECELLE’DE İSTİSHAB’LA İLGİLİ MADDELER: 208
4. Örf ve Değişim: 209
ÖZET: ÖRF VE ÂDETİN ÖNEMİ: 210
5. Sahabe’nin Hukuki Görüşleri: 211
6. İlahi veya Gayri İlahi Eski Hukuk Sistemleri: 212
7. Kötülüğe Götüren Herşeyin Kötü Sayılması (Zerayi): 213
8. İçtihat: 213
a. İçtihat Ehliyetinin Koşulları: 214
b. İçtihadın Yerinde Yapılması Koşulu: 214
c. İçtihadın kaynak olarak değeri: 215
d. İçtihadın Bütünlüğü: 215
e. Müçtehidin kısımları: 215
aa. Hanefilerin Yaptığı Ayrım: 216
bb. Şafiilerin Yaptığı Ayrım: 216
f. Fetva ve yargı: 216
g. Fetva ile yargı arasındaki farklar: 217
h. Taklid ve İttiba: 217
C. TÜRK İMPARATORLUKLARINDA ANAYASAL BİLGİ KAYNAKLARI: 218
1. MEDİNE ANAYASASI: 218
2. OSMANLI KANUNNNAMELERİ: 224
ÖZET: OSMANLI KANUNNAMELERİNİN ÇEŞİTLERİ: 224
3. FATİH ANAYASASI: 226
4. ÖNEMLİ KANUN VE HUKUK KİTAPLARI: 233
ÖZET: OSMANLI DÖNEMİNDE HUKUK KİTABI ÇEŞİTLERİ: 234
5. FETVA MECMUALARI: 236
ÖZET: MOĞOLLAR VE HUKUK: 236
6. ŞER’İYE SİCİLLERİ: 237
7. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİNDEKİ HUKUKLA İLGİLİ BELGELER: 238
BEŞİNCİ BÖLÜM: 
GENEL HUKUK KURALLARI VE MECELLE
I. MECELLE VE KANUNLAŞTIRMANIN NEDENLERİ: 246
II. MECELLE ŞERHLERİ: 247
III. MECELLE’DEKİ TEMEL KURALLAR: 247
IV. MECELLE’DE BULUNAN KAMU HUKUKU KURALLARI: 248
A. YORUM KURALLARI: 248
B. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ MECELLE’DEKİ TEMEL KURALLAR: 252
C. ZARURET HALİ İLE İLGİLİ MECELLE KURALLARI: 253
D. İŞTİRAK HALİ İLE İLGİLİ MADDELER: 254
E. KAMU YARARI İLE İLGİLİ MADDELER: 254
F. ÖRF VE ADETLE İLGİLİ MADDELER: 256
G. YARGILAMA HUKUKU İLE İLGİLİ MADDELER: 257
V. MECELLE’DE BULUNAN ÖZEL HUKUKLA İLGİLİ TEMEL (DOĞAL) KURALLAR: 259
ALTINCI BÖLÜM 
HUKUK EKOLLERİ (MEZHEPLER) 
I. GİRİŞ 264
II. HUKUK EKOLLERİ (MEZHEPLERİ) 267
A. HANEFİ MEZHEBİ (EKOLÜ) 267
ÖZET: ŞEYBANİ’NİN 6 TEMEL ESERİ: 274
B. ŞAFİİ EKOLÜ (MEZHEBİ): 275
C. MALİKİ EKOLÜ (MEZHEBİ): 277
D. HANBELİ EKOLÜ (MEZHEBİ): 279
E. DİĞER EKOLLER (MEZHEPLER): 280
F. YAŞAMAYAN İSLAM HUKUKU EKOLLERİ (MEZHEPLERi): 280
1. Zahiriye Mezhebi: 280
2. Evzai Mezhebi (157/774) ve Diğer Mezhepler: 280
YEDİNCİ BÖLÜM 
ŞİİLİK/ALEVİLİK
I. GİRİŞ 284
A. EMEVİLER DÖNEMİNDE ŞİİLİK/ALEVİLİK: 287
B. ABBASİLER (750-1258) DÖNEMİNDE ŞİİLİK/ALEVİLİK: 290
C. CAFERİYE (İMAMİYE, 12 İMAM) MEZHEBİ: 291
D. ZEYDİYE MEZHEBİ: 294
E. FATIMİLER DEVLETİ: 295
F. ANADOLU ALEVİLİĞİ: 296
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
İNSAN VE ÖZGÜRLÜĞÜ
I. HAK, HUKUK VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARI: 306
A. HAK KAVRAMI: 306
1. Sözlükte ve Kaynaklarda "Hak" Kavramı: 306
2. "Hakkın" Terim Anlamı: 307
B. HUKUK KAVRAMI: 308
C. DİĞER KAVRAMLAR: 309
1. Hak ve Hürriyet İlişkisi: 309
2. İnsan Hakları Teorisi: 311
II. ÖZGÜRLÜK KAVRAMI: 313
A. GENEL OLARAK: 313
B. İNSANA BAKIŞ BİÇİMİ: 316
C. İNSAN HAKLARI UYGULAMASI 324
III. GENEL OLARAK FELSEFEDE İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI 325
IV. ARİSTO, AKILCI ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI VE ÖNCEKİ ANAYASA SİSTEMİ 326
V. İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ: 331
A. CEBRİYE (FATALİZM) EKOLÜ: 331
B. KADERİYE VE MUTEZİLE EKOLÜ: 332
C. EHL-İ SÜNNET EKOLÜ: 334
1. Eş'arilik Ekolü: 334
2. Maturidilik Ekolü: 335
3. Selefilik: 336
4. Maturidilikle Eş'arilik Arasındaki Farklar: 336
D. DEĞERLENDİRME: 337
DOKUZUNCU BÖLÜM 
EŞİTLİK VE AZINLIKLAR
I. GENEL OLARAK EŞİTLİK: 342
II. TEORİK PRENSİPLER: 343
A. YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK: 343
ÖZET: EŞİTLİK: 345
ÖZET: OSMANLI’DA EŞİTLİK: 345
ÖZET: İSLAM’DA EŞİTLİK: 347
B. FIRSAT EŞİTLİĞİ: 348
C. YARGILAMA MAKAMI ÖNÜNDE (=MAHKEMEDE) EŞİTLİK: 348
ÖZET: YARGILAMA VE EŞİTLİK: 353
ÖZET: 354
III. AZINLIKLAR 354
A. VATANDAŞLIK (ZİMMİ'LİK): 355
1. Zimmiliğin Ortaya Çıkışı: 355
ÖZET: SAVAŞ ESİRLERİ VE CİZYE VERGİSİ 356
2. Zimmilerin hak ve ödevleri: 356
ÖZET: PROF. WATT’A GÖRE OSMANLI’DA AZINLIKLAR: 361
ÖZET: AZINLIKLAR KORUNMAZSA ALINAN VERGİ İADE EDİLİR: 361
B. YABANCI (MÜSTE'MEN): 361
IV. KÖLELİK 362
ÖZET: AZINLIKLAR VE CİZYE: 362
ÖZET: BATI’DA AZINLIKLAR: 364
ÖZET: OSMANLI’DA KÖLELİK: 365
ONUNCU BÖLÜM 
KÖLELİK/CARİYELİK VE HUKUKU
I. KÖLELİK/CARİYELİK TARİHİ: 366
A. KÖLELİK/CARİYELİK NEDENLERI: 368
B. TARİH BOYUNCA DOĞU TOPLUMLARINDA KÖLELİK/CARİYELİK 370
C. TARİH BOYUNCA BATI TOPLUMLARINDA KÖLELİK/
CARİYELİK 373
II. İSLAMIN KÖLELİĞİ/CARİYELİĞİ GEÇ KALDIRMASININ 
NEDENLERİ: 380
A. YEDİNCİ YÜZYIL DÜNYASINDAKİ DEVLETLERİN (ARAPLAR VE KOMŞULARININ) SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜŞLERİ: 380
B. SAVAŞ ESİRLERİ HAKKINDAKİ DÜNYA KONJONKTÜRÜ VE POLİTİK NEDEN DÜŞÜNÜLEREK KARAR VERİLMESİ: 381
C. İÇ ÖZGÜRLÜK, ZAMANLAMA VE BİREYSEL NEDEN: 382
D. DİĞER DEVLETLERİ SAVAŞTAN CAYDIRMA NEDENİ: 384
E. FAZLA KAN DÖKÜLMESİNİ ÖNLEME NEDENİ: 385
F. İSLAMLAŞTIRMA SİYASETİ: 385
III. KÖLELİĞİN KALDIRILMASI: 386
IV. İSLAM HUKUKUNDA MEŞRU SAVAŞ KAVRAMI: 387
V. KÖLELİĞİN KAYNAĞI OLARAK TUTSAKLIK (ESARET) STATÜSÜ: 392
VI. TUTSAKLIK (ESARET) ESNASINDA YAPILACAK IŞLEM: 395
VII. ESİRLİKTEN KÖLELİK STATÜSÜNE GEÇİŞ: 399
A. GİRİŞ VE KAVRAMLAR: 399
B. DÜŞMANDAN ALINAN ESİRLER: 400
1. Erkek Esirler: 400
a. Savaş Esirlerinin Öldürülmesi 401
b. Savaş Esirlerini  Köle Statüsüne Koymak: 404
c. Esirlerin Karşılıksız Olarak Serbest Bırakılması: 405
d. Esirlerin Bir Bedel (Fidye) Karşılığı Serbest Bırakılması: 406
2. Esir Olarak Alınan Kadın ve Çocuklar: 406
a. Savaş Esirlerinden Kadın ve Çocuk Olanların Öldürülmesi: 406
b. Savaş esiri (tutsağı) olan kadın ve çocukların cariye ve köle statüsüne konulması: 408
c. Kadın ve Çocukların Karşılıksız Olarak Serbest Bırakılması 
(el-Menn): 410
d. Kadın ve Çocukların Fidye Karşılığında Serbest Bırakılması: 410
3. İhtiyar, Kör, Yatalak ve Ruhbanlar: 411
4. Müslümanın Düşmana Esir Olması: 411
5. Müslüman Kadınların Cariye Edinilmesi: 412
C. İSLAM HUKUKUNUN KÖLELİK KONUSUNDAKİ ÖZGÜRLÜKÇÜ TUTUMU 412
D. KÖLELİĞİN SEBEBİ: 415
a. İlk Görüş: Kölelik İnançsızlığın Cezasıdır: 415
b. İkinci Görüş: Kölelik bir iyileştirme (reform=ıslah) kurumudur. 415
c. Üçüncü Görüş: 415
VIII. ÖNCEKİ HUKUK AÇISINDAN KÖLENİN DURUMU 416
A. GENEL OLARAK 416
B. EŞYA HUKUKU TARTIŞMALARI: 424
1. Birinci Görüş: 424
2. İkinci Görüş: 426
ON BİRİNCİ BÖLÜM 
DEVŞİRME SİSTEMİ VE ORTAKÇI KULLAR 431
I. OSMANLI DEVLET SİSTEMİ İÇERİSİNDE DEVŞİRME: 431
A. DEVLETE AİT KÖLELER, ÇEŞİTLERİ VE PENÇİK KAVRAMI: 433
ÖZET: OSMANLI'DA DEVLETE AİT KÖLELERİN SINIFLANDIRILMASI: 435
B. DEVŞİRMELER: 436
1. Köle ve Devşirme Sistemi: 438
2. Köle ve Devşirme Sisteminin Bozulması: 440
3. Köle ve Devşirme Sisteminin Olumlu ve Olumsuz Tarafları: 441
C. HAREM: 442
D. ŞAHISLARA AIT KÖLELER: 442
II. ORTAKÇI KULLAR (KÖLE İŞLETMELERINDE ÇALIŞAN TOPRAĞA YERLEŞTİRİLMİŞ BAĞIMSIZ ÇIFTCİLER) 442
A. ORTAKÇI KUL KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ: 442
1. Ortakçı Kullar: 442
2. Ortakçılar: 443
B. ORTAKÇI KULLAR VE SERVAJ REJİMİ (TOPRAĞA BAĞLI KÖLELİK): 445
1. Osmanlı'da Servaj Yoktur, Görüşü: 445
2. Osmanlı'da Servaj Vardır, Görüşü: 446
3. Değerlendirme: 446
C. OSMANLI DEVLETİNDE 904/1498 YILINDAKİ ORTAKÇI KUL SAYISI: 448
D. ORTAKÇI KULLARA AİT KANUNNAMELER: 449
1. Fatih Dönemi Kanunnameleri: 449
a. "I. İstanbul Hasları Kanunnâmesi": 449
b. "II. İstanbul Hasları Kanunnâmesi": 449
c. "III. İstanbul Hasları Kanunnâmesi (Kanunname-i Havass-ı İstanbul)": 450
2. II.Bayezid Dönemi Kanunnameleri: 450
a. 904/1499 tarihli "I. İstanbul Hasları Kanunnamesi" (Kanunname-i Havass-ı Kostantıniyye): 450
3. "İkinci İstanbul Hasları Kanunnâmesi": 451
E. KULLUKLARIN DAĞILIŞ TARZI: 452
1. İstanbul Haslar Kazasındaki Ortakçı Kullar (Kaza-i Hasha-i İstanbul=Havass-ı Konstantiniyye): 452
2. Marmara Hasları Kazası (Kaza-i Hasha-i Marmara): 453
ÖZET: OSMANLI DEVLETİNDE YAŞAYIŞ VE STATÜ AÇISINDAN KÖLELİK: 454
ÖZET:  AZAD SÖZLEŞMESİ (AZADLIK BULAŞAN KÖLELİK): 455
ON İKİNCİ BÖLÜM HAREM VE KADINLARIN YÖNETİMİ 457
PLAN: 457
A. GİRİŞ: HAREM HAKKINDA 458
B. CARİYELER 459
1. Hizmetçi Kadın Statüsündeki Cariyeler: 460
2. EŞ GİBİ YAŞANAN CARİYELER: 460
a. Kurumsallaşmış Uygulama: Azad Edilmiş Cariyeler (Kadınefendiler ve Hasekiler=Haseki Sultanlar): 460
b. Bireysel (Münferit) Uygulama: Azad Edilmemiş Cariyeler: 461
C. OSMANLI SARAYINDAKİ UYGULAMA 463
1. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Hürrem Sultan’ın Yönetim Üzerindeki Etkinliği: 463
2. II. Selim (Sarı Selim) Döneminde (yön. 1566-1574), Nurbanu Sultan’ın Yönetim Üzerindeki Etkinliği: 464
3. III. Murat (d. 1546, ö. 1595) Döneminde (yön. 1574-1595), Valide Nurbanu Sultan, Başkadını Safiye Sultan ve cariyesi Canfeda Kalfa’nın Yönetim Üzerindeki Etkinliği: 464
4. III. Mehmet (d. 1566, ö. 1603) Döneminde (yön. 1595-1603), Valide Safiye Sultan’ın (Venedikli Baffo; d. 1550, ö. 1605) Yönetim Üzerindeki Etkinliği: 465
5. I. Ahmet (1590-1617) Döneminde (yön. 1603 - 1617), Kösem Sultan’ın (Anastasya) Yönetim Üzerindeki Etkinliği: 465
6. Sultan I. (Deli) Mustafa zamanında Saray Kadınlarının Etkinliği: 466
7. (Genç, Şehit) Osman (d. 1604, ö. 1622, salt. 1618 - 1622) Devri: 466
8. IV. Murat (ö. 1640) Devrinde Kösem Sultan’ın (ö. 1651) Etkinliği: 467
9. Sultan I. İbrahim Devrinde (yön. 1640-1648) Kösem Sultan’ ın Etkinliği: 468
10. Sultan IV. Mehmet (Avcı) Devri ve Saray Kadınlarının Etkinliği: 469
D. “VALİDE SULTANLAR ÇAĞI”NDAN SONRAKİ ANAYASAL GELİŞMELER: 471
ÖZET: OSMANLI’DA KÖLE/CARİYE ALMANIN KOŞULLARI: 473
E. DEVŞİRME SİSTEMİ: 473
F. SONUÇ: 477
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR 485
PLAN: 485
I. GİRİŞ: 486
A. TEORİ VE UYGULAMADA SUÇ VE CEZA: 486
B. İSLÂM CEZA HUKUKUNUN TÜRK CEZA HUKUKU İLE İLİŞKİSİ: 489
C. İSLÂM CEZA HUKUKUNUN TARİHÇESİ: 489
D. SELÇUKLU VE OSMANLI CEZA HUKUKUNUN TARİHÇESİ: 490
E. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 492
1. Kitap: 492
2. Sünnet: 493
3. Büyük hukukçuların ittifakı (İcma): 493
4. Kıyas: 494
5. Kanunnameler, Şeri’ye Sicilleri ve Fetvalar: 494
F. İSLÂM CEZA HUKUKUNUN PRENSİPLERİ: 495
1. Toplumun yararını korumak: 495
2. Suç ve Ceza Arasında Eşitlik (Adalet): 496
3. Cezanın Caydırıcılığı: 496
4. Ceza, Suçlunun Kişiliğini İhmal Etmeden, Suçun Zararından Toplumu Korumalıdır: 497
5. In Dupio Pro Reo (Af da hata, Cezada Hatadan Daha Hayırlıdır) Şüpheden Sanık Yararlanır Prensibi: 497
6. Ceza Kefarettir Günahı Örter: Suç Işleyen Kışıye Karşı Ceza Vermek, Mutlak Adaletın Gereğı Olan Kefarettır (Karşılık). 498
II. SUÇ (CERİME, CÜRÜM): 498
A. SUÇUN TANIMI VE UNSURLARI: 498
1. Suçun (cerime) Tanımı: 498
2. Suçun Unsurları (Erkanü'l-Cerime): 499
a. Kanunilik (meşruiyet, legality) İlkesi: 499
ÖZET: „KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ“ İLKESİ: 499
ÖZET: SUÇLARIN VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKESİ VE İSLAM HUKUKU: 500
aa. Zaman Açısından Yürürlük: 500
bb. Yer Açısından Yürürlük: 501
b. Suçun Maddi Unsuru: 501
aa. Teşebbüs (Şüru' fi'l-cerime): 502
bb. Suça İştirak: 502
c. Manevi Unsur (Kusur veya ihmali şarttır, İrade ve idrak şarttır.) 503
aa. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılabilir: 503
bb. Hukuka Uygunluk Nedenleri: 504
cc. Meşru (yasal) savunma ve Izdırar (Zaruret) Hali: 504
dd. İkrah (Zorlanma): 504
ee. Görevin İfası: 504
ff. İsnad Yeteneğini Kaldıran Haller: 504
III. CEZA (UKUBE) : 505
A. CEZANIN AMACI: 505
B. CEZALARIN SINIFLANDIRILMASI: 506
C. SUÇ VE CEZALARIN İCTİMAI: 507
D. CEZANIN KİŞİSELLİĞİ: 508
ÖZET: CEZALARIN KİŞİSELLİĞİ VE İSLAM CEZA HUKUKU: 508
E. CEZANIN YERİNE GETİRİLMESİ: 509
F. CEZADA EŞİTLİK (CEZALARIN GENELLİĞİ): 509
ÖZET: EŞİTLİK VE İSLAM CEZA HUKUKU: 510
G. CEZANIN DÜŞMESİ: 510
H. SUÇ VE CEZA ZAMANAŞIMI: 511
IV. HADDİ GEREKTİREN SUÇLAR VE CEZALARI: 512
ÖZET: HADDİ GEREKTİREN 7 SUÇ: 512
A. HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASI : 513
ÖZET:  HZ. PEYGAMBER VE EŞİTLİK: 514
B. “YOL KESMEK VE EŞKİYALIK (TERÖRİZM)” SUÇ VE CEZASI: 515
C. ZİNA SUÇ VE CEZASI: 516
D. İFFET ÜZERİNE İFTİRA (KAZF) SUÇ VE CEZASI: 518
E. İÇKİ İÇMENİN CEZASI (HADD-İ ŞİRB): 519
F. DİNDEN DÖNME (İRTİDAD) SUÇ VE CEZASI: 520
ÖZET: DİNDEN DÖNME SUÇUNUN CEZALANDIRILMA NEDENİ; 521
G. DEVLETE İSYAN VE İHTİLAL (BAĞY, TERÖR) SUÇU VE CEZASI: 521
V. ŞAHSA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE CEZALARI (KISASI GEREKTİREN VE GEREKTİRMEYEN SUÇLAR VE CEZALARI, YARALAMA VE UZUV TATİLİ SUÇ VE CEZALARI = CİNAYETLER): 522
A. KISAS VE DİYET CEZALARI: 522
1. Adam Öldürme Suçu ve Cezası (Cinayet Ala’n-Nefs=Katl) 523
a. Kasden Adam Öldürmek (el-Katlü'l-Amd): 523
ÖZET:.OSMANLI’DA İDAM VE KISAS SUÇLARININ YERİNE GETİRİLMESİ NASIL OLURDU : 524
b. Kasda Benzer Adam Öldürme (Katl Şibhu'l-amd): 525
c. Hataen Adam Öldürme (Hataen Katl): 525
d. Hata Mecrasına Cari Katl: 525
e. Adam Ölümüne Neden Olmak (Tesebbüben Katl): 525
2. Yaralama (Cerh) ve Sakatlama (Cinayet fi ma Dune’n-nefs): 526
3. Cinayet Konusunda Bazı Özel Durumlar: 528
a. Kasame: 528
b. Cenine Karşı İşlenen Suçlar (Iskat-ı Cenin): 529
c. Duvarın yıkılarak adam ölmesi (Cinayet-i Hait): 529
B. ÜÇ SUÇA VERİLEN CEZANIN SINIRLANDIRILMASI: 529
1. KISAS CEZASININ SINIRLANDIRILMASI: 529
ÖZET: HAD’LERİN SINIRLANDIRILMASI KONUSUNDAKİ TEMEL KURALLAR: 530
2. BU ÜÇ CEZANIN SINIRLANDIRILMASINDA GETİRİLEN BAZI HUKUKİ ÖNLEMLER ŞÖYLE SIRALANABİLİR  (RECİM, KISAS VE EL KESMENİN AŞIRI ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI): 531
3. EL KESME İÇİN ARANAN  BAZI HUKUKİ KAYITLAR: 533
4. KASDEN MÜESSIR FİİL SUÇUNDA KISAS CEZASININ UYGULANMASI İÇİN GEREKEN BAZI KAYITLAR: 534
5. İSBAT KONUSUNDA GETİRİLEN SINIRLAMALAR: 534
V. TAZİR SUÇ VE CEZALARI: 538
A. TAZİR, HAD VE KISAS İLE BİRLEŞEBİLİR: 539
B. TAZİR'DE BİREYSEL HAK VE KAMU HAKKI: 539
C. TA'ZİR, HAD VE KISAS ARASINDAKİ FARKLAR: 540
1. Erteleme (Tecil) Açısından: 540
2. Hâkimin takdir hakkı açısından: 540
D. TAZİR SUÇ VE CEZALARININ ÇEŞİTLERİ: 541
ÖZET: İDAM CEZASI İLE TAZİR MÜMKÜN MÜDÜR? 541
1. Ölüm Cezası (Siyaseten Katl, Katl, Salb): 543
2. Hapis Cezası: 543
3. Sürgün (Nefy=Tağrib): 544
4. Celd (Sopa): 544
5. Para Cezası: 544
6. Kürek Cezası: 544
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İNSAN HAKLARI 547
PLAN: 547
GİRİŞ. 548
I. KLASİK (KİŞİSEL) HAKLAR VE ÖDEVLER 550
A. YAŞAMA HAKKI: 550
B. HAK ARAMA VE YASAL YARGILAMA HAKKI (YASAL VE KİŞİSEL CEZA): 553
C. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI 554
D. KONUT DOKUNULMAZLIĞI 555
E. İLETİŞİM SERBESTLİĞİ 555
F. SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI 555
G. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 556
ÖZET: OSMANLI VE AZINLIKLAR 556
H. DÜŞÜNCE VE KANAATLARIN AÇIKLANMASI HAKKI: 557
K. BİLİM VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ 559
L. TOPLANTI VE DERNEK KURMA HAKKI 559
M. CEVAP HAKKI 560
II. SİYASAL HAKLAR VE ÖDEVLER 560
A. VATANDAŞLIK HAKKI VE ÖDEVİ 560
B. SEÇME VE SEÇİLME HAKKI 561
ÖZET: İSLAM VE DEMOKRASİ: 562
C. KAMU HİZMETLERİNE GİRME HAKKI 562
III. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER 563
A. AİLE'NİN KORUNMASI: 563
B. ÇALIŞMA HAK VE ÖDEVİ 563
C. SENDİKA KURMA HAKKI 564
D. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV HAKKI 564
E. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 566
ÖZET: OSMANLI VE SOSYAL GÜVENLİK. 567
F. SAĞLIK HAKKI 567
G. ÇEVRE HAKKI 568
H. BARIŞ HAKKI 570
V. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI VE KORUNMASI: 570
A. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANLARA KARŞI SINIRLANMASI 570
ÖZET: SINIRLAMANIN SINIRLARI: 571
ÖZET: SINIRLAMANIN SINIRLARI (AİHS VE AİHM’E GÖRE) : 572
2. Önceki Hukukta Hak ve Özgürlüklerin İnsanlara Karşı Sınırlanması: 573
B. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DEVLET GÜCÜNE KARŞI KORUNMASI 574
1. Hukuk dışındaki sınırlayıcı faktörler: 574
2. Devletin hukukla sınırlanması: 575
C. DİRENME: 576
ON BEŞİNCİ BÖLÜM KADIN HAKLARI 583
PLAN: 583
GİRİŞ. 584
I. TARİHTE KADIN: 584
II. YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIKTA KADIN 585
A. YAHUDİLİKTE KADIN 585
B. HRİSTİYANLIKTA KADIN: 585
III. AVRUPA’DA KADIN: 586
IV.ORTAASYA DÖNEMİ TÜRK HUKUKUNDA KADIN: 586
V. İSLAM ETKİSİ ALTINDAKİ TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA KADIN: 587
A. KADIN VE İSLÂM HUKUKU: 590
B. OSMANLI ANAYASA SİSTEMİ VE KADIN: 590
1. Teoride Seçme Hakkı: 590
2. Osmanlı Uygulamasında Seçme Hakkı: 591
3. Kadının Seçilme ve Kamu Görevi Yapma Hak ve Görevi: 591
4. Kadının Hâkimlik Yapması: 597
5. Kadının Tanıklığı: 598
C. OSMANLI ÖZEL HUKUKU VE KADIN: 600
1. Miras Hukuku: 600
2. Poligami (Çok Kadınla Evlilik) Konusu: 601
3. Boşanma Hukuku: 602
a. İslam Hukuku’nda: 602
b. İslam Hukukunda Adli Boşanma veya Evlenmenin Feshi: 603
c. Osmanlı Uygulamasında Boşanma: 604
aa. 1917 tarihli Hukuku Aile Karanamesi Öncesinde Osmanlı Devletinde Boşanma: 604
bb. 1917 sonrası Osmanlı'da Boşanma: 604
cc XX. yüzyılda Hanefi Mezhebinin benimsediği adli boşanma sebepleri: 605
ÖZET: OSMANLI VE KADIN: 606
4. Kadının Mülkiyet Hakkı: 606
VI. TANZİMAT DÖNEMİNDE KADIN: 607
ON ALTINCI BÖLÜM YASAMA VE YÜRÜTME 611
PLAN: 611
I. YASAMA: 612
A. TEORİK ESASLAR: 612
1. İlk Dönem Uygulaması: 615
2. Şura Meclisinin (Legislature) Oluşum Biçimi ve Özellikleri: 616
3. Şura Meclisi- Hükümdar İlişkileri: 617
B. OSMANLI UYGULAMASI (DİVAN-I HÜMAYUN VE TANZİMAT DÖNEMİNDE KURULAN MECLİSLER): 618
1. Divan-ı Hümayun (Padişah Divanı): 618
2. Diğer Divanlar: 620
a. Cuma Divanı: 620
b. Çarşamba Divanı: 621
c. Ayak Divanı: 622
d. Eyalet Valisinin Divanı: 622
ÖZET: DİVAN-I HÜMAYUN: 624
ÖZET: DİVAN 625
I HÜMAYUNUN KARARLARI: 625
II. YÜRÜTME: 625
A. TOTALİTERİZM, DEMOKRASİ VE TEORİK ESASLAR: 626
B. OSMANLI PADİŞAHINI SINIRLAYAN ESASLAR: 630
C. SEÇİM: 632
1. Teorik Esaslar: 632
a. Çoğunluğun görüşü: 634
b. Medine'li Ensar'ın görüşü: 635
c. Hz. Ali'nin Görüşü: 635
2. Siyasi Mezheplerin Yaklaşımı: 636
3. Padişahın Seçilmesi: 638
4. Padişahın Özellikleri: 641
5. Padişahın Görevleri ve Yetkileri: 641
a. Sultanın Sınırlı Yasama Fonksiyonu: 642
b. Sultanın Yürütme Fonksiyonu: 642
c. Sultanın Yargı Fonksiyonu: 643
6. Padişahın Sorumluluğu ve Baskı Grupları: 644
7. Sadrazam: 645
8. Osmanlılarda Kardeş Katli: 648
9. Osmanlı'nın Duraklama ve Yıkılış Nedenleri: 651
ON YEDİNCİ BÖLÜM YARGI 653
PLAN: 653
GİRİŞ. 653
I. KADI: 655
A. ASKERİ SINIF, İLMİYE SINIFI VE YARGI SINIFI: 655
B. HÂKİMİN (KADI) TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ: 657
1. Tanımı 657
TANIM: MECELLE’YE GÖRE HÂKİM: 657
2. Yeri ve Önemi: 658
3. Kadı Stajyerliği: 659
4. Hâkimin (Kadı) Atanması: 659
ÖZET: İLK DÖNEMDE HÂKİMLİK SINAVI: 661
ÖZET: ABBASİLERDE HÂKİM ATANMASI: 662
ÖZET: HZ. ÖMER’İN HÂKİM ATAMA KRİTERİ: 663
5. Kadılık Süresi: 666
6. Kadı-Hâkim-Meclis-i Şer': 667
7. Hâkimin Sınırlanması: 668
a. Yer İtibariyle Sınırlanma: 668
b. Konu İtibariyle Sınırlanması: 668
ÖZET: OSMANLI HÂKİMİ (KADI) NE İŞ YAPAR? 669
8. Osmanlı kadısı hukuk ve ceza davalarına bakar: 670
ÖZET: OSMANLI HÂKİMİNİN HALK YIĞINLARI İLE İLİŞKİSİ: 672
9. Kadı'nın Devlet Yönetimi ile İlişkisi: 672
a. Teorik Esaslar: 672
ÖZET: HZ. PEYGAMBERİN ŞAHSINA KARŞI YARGI YOLU: 674
b. Osmanlı Uygulaması: 676
ÖZET: OSMANLI HÂKİMİ SİYASETLE UĞRAŞAMAZ 676
ÖZET: OSMANLI HÂKİMİ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR: 680
ÖZET: PADİŞAH VE YARGI: 681
10. Kadılık Çeşitleri: 683
ÖZET: HÂKİMLER ETİK AÇIDAN 3 ÇEŞİTTİR: 683
11. Kadı’nın Maaşı: 684
a. Teorik Esaslar: 684
b. Osmanlı Uygulamasında: 686
12. İstanbul (Başkent) Kadısı: 687
13. Kadının Emri Altında Çalışanlar: 688
a. Naib: 688
b. Müşahitler ve Jüri Sistemi: 690
14. Yargılama Yeri: 692
15. Kadı’nın Görevden Azli: 692
a. Teorik Esaslar: 692
b. Osmanlı Uygulaması: 696
II. NİŞANCI 696
III. KAZASKER: 697
A. Mahiyeti: 697
B. Kazaskerin Görevleri: 698
C. Kazaskerin Yetkileri: 698
D. Kazaskerlik ve Yargı Bağımsızlığı. 699
IV. ŞEYHULİSLAM: 700
V. OSMANLI’DA KADI KARARLARININ TEMYİZ EDİLMESI: 701
VI. SONUÇ: 702
ÖZET: OSMANLI’DA YÜRÜTME YARGI MÜCADELESİ 702
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM MUHALEFET HAKKI 705
PLAN: 705
GİRİŞ 706
I. TEORİK ESASLAR: 706
A. MUHALEFET KAVRAMININ ETİMOLOJİSİ VE TERMİNOLOJİSİ: 706
B. MEZHEPLER AÇISINDAN MUHALEFET KAVRAMI: 709
1. Pasif Muhalefet Yanlıları (Tez): 709
2. Haricilerin Muhalefet Anlayışı (Huruc-Çıkış Ekolü) (Antitez): 710
3. Ortak Yarar Ekolü: 711
ÖZET: EBU HANİFE VE DİRENME: 712
C. AZINLIKLAR VE MUHALEFET: 713
1. Mekke'nin Fethinden Önce: 713
2. Mekke'nin Fethinden Sonra: 713
D. İÇTİHAT VE YASAMA MECLİSİNDE MUHALEFET HAKKI: 714
E. LİDERLİK MODELLERİ AÇISINDAN MUHALEFET: 714
ÖZET: TARİHTEKİ LIDERLİK MODELLERİ 4’e AYRILABİLİR: 715
1. Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemi: 715
ÖZET: HZ. EBU BEKİR'İN SEÇİMİNDE DÖRT GRUP (PARTİ)GÖRÜLMEKTEDİR: 716
ÖZET: İKTİDAR-MUHALEFET DİYALOGU (4 HALİFE DÖNEMİ) 717
2. İmamet Modeli: 718
3. Saltanat Modeli: 719
ÖZET: SİYASİ MEZHEPLER AÇISINDAN MUHALEFET ÜÇE AYRILIR: 721
II. OSMANLI UYGULAMASI: 722
A. GENEL OLARAK: 722
B. OSMANLI DEVLETİNDE MUHALEFET GRUPLARI: 725
1. Siyasi Muhalefet: 725
a. Makro Açıdan (Resmi Mezhebe Muhalefet Eden Gruplar) : 725
b. Alevilik: Bu konuda “Alevilik” bölümüne bakınız. 725
c. Mikro Açıdan Osmanlı’da Muhalefet Grupları: (İktidar Olmak İçin Muhalefet): 725
aa. Saray: 725
bb. Padişah Şehzadeleri: 726
cc. Padişah Aileleri: 726
dd. Jön Türkler-Ittihat ve Terakki: 727
ee. Baskı Grubu olarak Muhalefet (Osmanlı'ya  Karşı Muhalefet Olarak Azınlıklar): 727
ff. Sosyal Sınıflar ve Muhalefet: 728
ÖZET: ÜÇ TÜR MUHALEFET ANLAYIŞI: 730
ON DOKUZUNCU BÖLÜM MÜLKİYET 733
PLAN: 733
I. GENEL OLARAK: 734
ÖZET: OSMANLI’DA KAMU YARARI VE MÜLKİYET: 735
MEFSEDETLER VE MÜLKİYET: 736
A. YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIKTA MÜLKİYET 737
B. MÜLKİYET HAKKININ DAYANDIĞI TEORİLER: 737
1. Emek Teorisi: 737
2. İbn Haldun'un Görüşü: 738
3. Zimmet veya İnsanlık Teorisi: 739
ÖZET: İNSAN HAKLARI VE MÜLKİYET: 740
C. MAL VE MÜLKİYET KAVRAMLARI 741
1. Mal Kavramı: 741
2. Mal Türleri: 742
a. Mütekavvim olan ve olmayan mallar: 742
b. Misli olan ve olmayan mallar. 742
c. Taşınır ve taşınmaz mallar. 742
d. Mülkiyet Kavramı: 743
e. Mülkiyet türleri 744
f. Mülkiyetin Amaçları: 744
II. KAMU MÜLKIYETİ VE ÖZEL MÜLKİYET: 746
A. GENEL OLARAK KAMU MÜLKİYETİ: 746
B. TOPLUM İÇİN ZARURİ OLAN İHTİYAÇ MADDELERİ  (SU, OT VE ATEŞ GİBİ): 747
1. Su: 748
2. Otlak: 749
3. Ateş: 749
C. ÖZEL MÜLKİYET: 749
D. ÖZEL MÜLKİYET VE KAMU MÜLKİYETİNİN BİRİBİRİNE DÖNÜŞÜMÜ: 751
1. Özel Mülkiyetin Kamu Mülkiyetine Dönüşümü: 751
2. Kamu Mülkiyetinin Özel Mülkiyete Dönüşümü: 752
III. MÜLKİYETİN SINIRLANMASI: 753
IV. MÜLKİYETİN KULLANILMASINDA TEORİLER: 755
A. MUTLAK HAK TEORİSİ: 755
ÖZET: EBU HANİFE VE MÜLKİYET: 755
B. OBJEKTİF TEORİ: 755
C. SÜBJEKTİF TEORİ: 758
V. SOSYAL FONKSİYON- MÜLKİYET İLİŞKİLERİ: 758
A. YOKSULLARA YARDIM VE MÜLKİYET HAKKI: 758
1. Zekât, Fitre, Sadaka: 758
2. Nafaka ve Mülkiyet Hakkı: 759
B. ZARURET VE MÜLKİYET HAKKI: 759
1. Geçit Hakkı. 759
2. Temel maddeler: 759
3. Narh (Fiyatların fix edilmesi): 760
4. Sigorta: 760
5. Kamulaştırma ve Mülkiyet Hakkı: 760
6. Hisbe Teşkilatı (Ombudsmanlık) ve Mülkiyet Hakkı: 760
VI. MÜLKİYET HAKKININ SONA ERMESİ 761
YİRMİNCİ BÖLÜM TOPRAK MÜLKİYETİ 763
PLAN 763
I. ÖNEMİ: 764
ÖZET: OSMANLININ DÜNYAYI TİTRETEN ÜÇ GÜCÜ: 764
II. TARİHSEL KÖKENLERİ: 766
A. İLK DÖNEM: 766
B. EMEVİLER DÖNEMİ VE TOPRAK HUKUKU TEORİSİNİN SİVİL HUKUKÇULAR TARAFINDAN SAPTANMASI: 767
C. ABBASİLER DÖNEMİ: 768
D. SELÇUKLU DÖNEMİ: 768
ÖZET: SELÇUKLU’DAN SONRAKİ DEĞİŞİM: 769
E. OSMANLI DÖNEMİ: 769
1. Miri Arazi ve Tımar Sistemi: 770
a. Tanımı: 770
b. Miri Arazinin İşletim Sistemi Olarak Dirlik (Tımar): 771
c. Tımar Çeşitleri: 772
d. Dirlik Sistemi ile Feodalitenin Farklı Tarafları: 772
e. Tımar Sisteminin Hukuki Rejimi: 773
f. İkta ve Tımarla İlişkisi 774
g. İktanın Şartları 774
h. Tımar Sisteminin Bozulması 775
i. Miri Arazinin İntikalinin İslam Miras Hukukuna (Feraiz) Aykırı olup Olmadığı Sorunu: 776
k. Maden Mülkiyeti: 778
2. Vakıf Arazi: 779
3. Kamu Yararına Ayrılmış Arazi (Arazi-i Metrüke): 781
4. Mülk Arazi (Memlüke Arazi): 782
5. Ölü Topraklar (Mevat Arazi): 783
a. Genel Olarak: 783
ÖZET: EBU HANİFE VE İHYA: 784
b. İhya Dışında Özel Mülkiyetin Oluşumu: 785
c. Özel Mülkiyet Sayılabilen Topraklar: 785
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI MODERNLEŞMESİ 787
PLAN: 787
I. MODERNLEŞME KAVRAMI: 787
ÖZET: MODERNLEŞME VE OSMANLI: 792
ÖZET: OSMANLIDAKİ MODERNİTE 3 DÖNEME AYRILABİLİR: 793
II. ANAYASAL YAPIDAKİ BOZUKLUKLAR VE NEDENLERİ: 796
1. Bozulma Sürecinde Devletin Genel Görünümü: 796
ÖZET: OSMANLI’DA BOZULMA: 797
ÖZET: PADİŞAHLAR VE BOZULMA: 800
2. Bu Bozuklukta Padişahların Rolü: 800
ÖZET: REFORM VE BİLİM İNSANLARI: 801
3. Bu Bozuklukta Bilim Adamlarının (İlmiye Sınıfının) Rolü: 801
III. PADİŞAHLAR TARAFINDAN YAPILAN REFORMLAR: 803
1. III. Selim’in (1761-1808/1175-1223. Yön. 1789-1807) Reformları: 803
ÖZET: III ÜNCÜ SELİM VE PARİS SEFİRİ: 805
2. Sultan II. Mahmut’un Reformları: 806
IV. MODERNİTE BAĞLAMINDA SENED-İ İTTİFAK: 811
ÖZET: SENED 811
İ İTİFAK: 811
ÖZET: SENED 813
İ İTİFAK'IN ANALİZİ: 813
EK: SENED-İ İTTİFAK (17 Şaban 1223) (7 Ekim 1808) (LATİN HARFLERİYLE ORİJİNAL) 814
V. REFORMCU BÜROKRASİNİN MODERNLEŞMEDEKİ ROLÜ 817
ÖZET: TANZİMAT’IN YÖNETİCİLERİ: 821
ÖZET: AYDIN MUTLAKİYETÇİLİĞİ: 822
VI. MODERNLEŞME BAĞLAMINDA OSMANLI HARİCİYESİ: 825
ÖZET: OSMANLI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KALEMLER: 826
ÖZET: II NCİ MAHMUT VE TEKKELER 827
YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM TANZİMAT FERMANI VE HUKUK DUALİZMİ 829
PLAN: 829
I. GİRİŞ: 829
ÖZET: TANZİMAT VE BATI TAZYİKİ: 832
ÖZET: OSMANLI VE ÖRFİ HUKUK: 833
II. TANZİMAT FERMANI SONRASI HUKUK DUALİZMİ: 835
ÖZET: OSMANLI’DA DAVALARIN TEMYİZİ: 838
III. TANZİMAT FERMANININ HUKUKİ YANSIMALARI: 842
ÖZET: HAK MI? İMTİYAZ MI? 844
ÖZET: İTTİHAT TERAKKİ: 845
ÖZET: AZINLIKLAR: 846
ÖZET: TANZİMAT NEDİR? (ANALİZ) (1): 848
ÖZET: TANZİMAT NEDİR? ANALİZ (2): 849
ÖZET: TANZİMAT VE BATI: 851
IV. TANZİMAT’IN TAMAMLAYICISI OLARAK ISLAHAT FERMANI: 852
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1876 ANAYASASI (KANUNİ ESASİ) 857
PLAN: 857
I. GENEL OLARAK: 857
II. BATIDA ANAYASACILIK HAREKETLERİ VE OSMANLI ANAYASACILIĞI: 858
ÖZET: ANAYASACILIK: 859
III. 1876 ANAYASASINI DOĞURAN İÇ NEDENLER: 862
A. TANZİMAT DÖNEMİNDE MUHALEFET HAREKETLERİ: 862
ÖZET: PRENS SABAHATTİN VE İTTİHAT/TERAKKİ: 863
B. BU DÖNEMDE AZINLIKLAR VE MODERNİTE: 865
ÖZET: POZİTİVİSTLER: 866
ÖZET: AZINLIKLAR. 867
ÖZET: DEVŞİRME DÜZENİ: 868
ÖZET: KANUNİ ESASİ HAZIRLAMA KOMİSYONU: 869
IV. 1876 ANAYASASININ HAZIRLANMASI VE PARLAMENTONUN AÇILMASI: 869
A. 1876 ANAYASASININ HAZIRLANMASI: 869
ÖZET: KANUNİ ESASİ VE İKİ SİYASAL ODAK: 870
B. PARLAMENTONUN AÇILMASI: 871
ÖZET: KANUNİ ESASİ VE PARLAMENTO (HEY’ET-İ UMUMİ): 871
V. 1876 ANAYASASINA VE KUVVETLERE GENEL BAKIŞ: 872
A. 1876 ANAYASASINA GENEL BAKIŞ: 872
B. ANAYASAL VATANDAŞLIK: 875
C. ÜNİTER DEVLET: 877
D. 1876 ANAYASASINDA KUVVETLERE GENEL BAKIŞ: 879
1. Yasama Kuvveti: 879
2. Yürütme Kuvveti: 880
a. Padişah: 880
b. İkinci Abdülhamit: 881
3. Yargı Kuvveti: 883
VI. 1876 ANAYASASININ 1909 DEĞİŞİKLİĞİ VE PARLAMENTERİZMİN KABULÜ: 883
VII. DEĞERLENDİRME: 887
YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İKİNCİ MEŞRUTİYET VE YIKILIŞ 857
PLAN: 857
GİRİŞ 858
ÖZET: 859
A. İKİNCİ MEŞRUTİYET ÖNCESİ OSMANLIDA POLİTİK YAŞAM: 859
B- İKİNCİ MEŞRUTİYET SONRASI OSMANLIDA POLİTİK YAŞAM: 860
ÖZET: ASKER-SİYASET İLİŞKİSİ 862
ÖZET: 1908 TARİHLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUCU: 862
ÖZET: PRENS SABAHATTİN: 864
ÖZET: 31 MART OLAYI 866
ÖZET: ENVER PAŞA 867
ÖZET: 1 İNCİ DÜNYA SAVAŞINA NASIL GİRDİK? 868
ÖZET: SARIKAMIŞ HAREKÂTI: 869
C. SONUÇ 871
ÖZET: İTTİHAT TERAKKİ 872
SONUÇ 857
KAYNAKLAR 857
PROF. DR. HASAN TAHSİN FENDOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ 857
KAVRAM  İNDEKSİ 857

Abadan, Nermin : Halk Efkarı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1956. 

Abadan, Yavuz : Osmanlı İmparatorluğunda Anayasa Sistemine Geçiş Hareketleri, AÜHFD, C. XIV, 1957, S. 1-4, Ank., 1959.

Abbas Tâhâ : Nizâmu'l-Kadâ fi'l-islâm ve Tetavvuruhu bi'l-Kıyas ilâ Tetavvuri Hacâti'l-Beşer, Mecelletü'l-Ezher, C. VIII, S. 9, Kahire, 1934, s. 583-85.

Abdulaziz ed-Duri : "Divân" maddesi, DİA, C. IX, İst. 1994, s. 377-380.

Abdulbaki, M. Fuad : el-Mu'cemu'l-Müfehres li elfazi'l-Kurani'l- Kerim, Kahire, ty., Darü'l-Kütübi'l-Mısriyye.

Abdulfettah Huseyni eş Şeyh : el-İkrah ve Eseruhu fi'l-Ahkami'ş-Şeriyye, Kahire, 1399/1979. 

Abdulhafız Abdirabbih : Felsefetu'l-Cihad fi'l-İslam, Beyrut, ty., Darü'l- Kütübi'l-Lübnani. 

Abdulhakim Hasan Muhammed

Abdullah : el-Hürriyatü'l-Amme fi'l Fikr ve'n-Nizami's-Siyasi fi'l-İslam, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ayn Şems Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kahire, 1394/1974 rakam, 536.

Abdulhâmid er-Rifâi : el-Kadâü'l-İdari Beyne'ş-Şeria ve'l-Kanun, (kıs: Abdulhamid: el-Kadâü'l-İdari), Dımaşk, 1409/1989, I. B., Dar ül Fikr.

Abdullah b. Muhammed : Mecmaü'l-Enhur, C.I-II, Matbaa-i Amire, ty.

Abdullah Muhammed eş-Şeyh : Neş'etü'l-Fıkhi'l-İslâmi veTetavvuruhu Hetta'l-Karne'r-Rabi'l-Hicri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahire, 1399/ 1979, Ezher, Kanun, R. 299. 

Abdurrahman Paşa : Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi, MTM, C.I. s. 498-544.

Abdurrahman Un : Ebu Abdullah el-Übeyy ve Kitabuhu "el- İkmâl" (kıs: Abdurrahman: el-İkmâl), 1983, ss. 69-85, ed-Dârü'l-Arabiyye li'l-Kitab.

Afet, Afet : Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri, İstanbul, 1975.

Ahmad, Hassan : The Early Development of Islamic Jurisprudence, Islamic Research Institute, Islamabad, 1970.

Akad, Mehmet : Genel Kamu Hukuku, İstanbul 1989.

Akad, Mehmet : Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. md.si, Doç.lik tezi, İstanbul 1984.

Akdağ, Mustafa : Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası (1500-1608) (Celali isyanları), İst. 1975.

Akdağ, Mustafa : Türkiyenin İktisadi ve İctimai Tarihi, C. I, (1243-1453), İst. 1977, C. II, (1453-1559), İst. 1974, Cem Yayınevi.

Akgündüz, Ahmed (Cin, Halil ile): Türk Hukuk Tarihi, C. I, İst. 1990.

Akgündüz, Ahmed : “Karahanlıların Büyük Hukukçusu Ebû Zeyd Debûsi ve Mezheplerarası Mukayeseli Hukuka Tesirleri”, SÜHFD,  C. II, 1989, S.2.

Akgündüz, Ahmed : Mukayeseli İslâm ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Diyarbakır 1986, DÜHFY. 

Akgündüz, Ahmed : (Hazırlayan): Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri (kıs: Osmanlı Kanunnâmeleri), C.I-VIII, İst. 1990-1994.

Akyılmaz, Gül-Cin, Halil : Feodalite ve Osmanlı Toprak Sistemi, Konya, 1997, SÜHFY.

Akın, İlhan : Kamu Hukuku, Devlet doktrinleri, Temel Hak ve Özgürlükler, İst. 1980.

Akın, İlhan : Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul, 1983.

Akın, İlhan-Akad, Mehmet :"Cumhuriyetin 50. Yılında Temel Hak ve Özgürlükler"; İÜHF 50.yıl Armağanı, "Cumhuriyet Döneminde Hukuk", İstanbul 1973.

Akkad, Abbas Mahmut : ed-Dimukratiyye fi'l-İslam, Lübnan, ty.

Akpınar, Ayşenur : "Sivil Toplum Kavramı ve Türkiyedeki Görünümü", Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu'na Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1995.

Aksoy, Hasan :"Dursun Fakih" maddesi, DİA, C. X, s. 7-8.

Aksoy, Muammer : Türkiyede Düşünce Özgürlüğü, Türkiyede İnsan Hakları Semineri, Bildiriler, Tartışmalar, Ank.

Aldıkaçtı, Orhan : Modern Demokrasilerde ve Türkiye'de Devlet Başkanlığı, İst. 1960.

Aldıkaçtı, Orhan : "İnsan Hakları Bildirileri ve Bunların Pozitif Hukukta Düzenlenmesi", İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995, ss. 251-273.

Aldıkaçtı, Orhan : Modern Demokrasilerde ve Türkiye'de Devlet Başkanlığı (Aldıkaçtı: Devlet Başkanlığı), İst. 1960.

Ali Haydar Efendi : Dürerü'l-Hükkâm Şerhü Mecelleti'l-Ahkâm, (kıs: Ali Haydar Efendi: Dürerü'l-Hükkâm), C. XIV(Kitabu'd-Dâ'va), C. XV (Kitabu'l-Beyyinât ve't-Tahlif), C. XVI (Kitâbu'l-Kazâ), İstanbul, 1319.

Alptekin, Coşkun : "Türkiye Selçukluları", Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi  C. VIII, İst. 1992.

Altundağ, Şinasi : "Osmanlılarda Kadıların Salahiyet ve Vazifeleri Hakkında", VI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 20-26 Ekim 1961, TTK Basımevi, Ankara 1967, Kongreye Sunulan Bildiriler, s. 342-358.

Amir, Abdullatif : Ahkamu'l-Esra ve's-Sebaya fi'l-Hurubi'l-İslamiyye, (kıs: AMİR: Ahkamü'l-Esra ve's-Sebaya), Darü'l-Kitabi'l-Mısri-Darü'l-Kitabi'l-Lübnani, 1406/1986.

Ana Britannica : C. XIII, "Kölelik" maddesi.

Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi.

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku, Ank. 1946,

Antel, Sadrettin Celal : "Tanzimât Maârifi", Tanzimât, 100. Yıl-dönümü Münasebetiyle, İstanbul, 1940, Maârif Vekaleti.

Anwar A. Qadri : Islâmic Jurisprudence ın The Modern World, New Delhi, 1986, Taj Company.

Aral, Vecdi : Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul 1983.

Arat, Necla : Kadın Sorunu, 2.B. İstanbul, 1986.

Aristoteles : Politika, Çeviren, Niyazi BERKES, İstanbul, 1944.

Armağan, Servet : İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Ank. 1987.

Armağan, Servet : Türk Esas Teşkilat Hukuku, İstanbul 1979

Arnold, T.W : İntişar-ı İslam Tarihi, Ankara 1971.

Aron, Raymond : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren, Vahdi Hatay, İst. 1976.

Arsal, Sadri Maksudi : Hukuk Felsefesi Tarihi, İstanbul 1945.

Arsal, Sadri Maksudi : Umumi Hukuk Tarihi, İÜHF Yayını, İstanbul, 1944, 2. Baskı.

Arsal, Sadri Maksudi, : Türk Tarihi ve Hukuk, İst. 1947.

Arsel, İlhan : Anayasa Hukuku (Demokrasi), İstanbul 1968, II.B.

Arsel, İlhan : Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına, AÜHF Yayını, Ank., ty.

Arsel, İlhan : Anayasa Hukuku (Demokrasi), II. B., İst. 1968.

Arslan, Zühtü : Anayasa Teorisi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005.

Arzt, Donna E. : “The Applicatıon of İnternational Human Rights in İslamic States”, Human Right Quarterly, Vol. XII, May 1990.

Asaff, A. Fyzee : Outlines of Muhammadan Law, Second Edition, London, 1955, Oxford University Press.

Atar, Fahrettin : Fıkıh Usulü, İst. 1990, MÜİFY.

Atar, Fahrettin : "Asr-ı Saâdette Adliye Teşkilatı" (s.103-176), Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te İslam, Beyan Yayınları, C. III, İst. 1994.

Atar, Fahrettin : "Avukat" maddesi, DİA, C. IV, s. 166-167.

Atar, Fahrettin : İslâm Adliye Teşkilatı (Ortaya Çıkışı ve İşleyişi), Ankara, 1979, DİBY.

Atar, Yavuz : "Çağlar Boyunca Türk Dünyası Dışındaki Devletlerde İnsani Değerler ve Hukuk", Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, I. Kitap, İst. 1992.

Atar, Yavuz : Türk Anayasa Hukuku, 5 nci Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2009.

Atar, Yavuz : Türkiyede Seçim Sistemlerinin Gelişimi ve Siyasi hayat Üzerindeki Etkileri, Konya 1990, Basılmamış Doktora tezi.

Atay, Falih Rıfkı : Gezerek Gördüklerim, İst. 1970, Devlet Kitapları, 1000  Temel Eser.

Atay, Hüseyin : İslam Hukuk Felsefesi, Ankara. 1985.

Ateş, Ali Osman : "Asr-ı Saadette Dinler ve Gelenekler", Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, İst., 1974, C.II, Beyan Yayınları.

A.W.Bradley and K.D.Ewing : Constitutional and Administrative Law, 13 th Edition, Pearson-Longman, Printed in Malaysia, 2003.

Avcıoğlu, Doğan : Türklerin Tarihi, I. Kitap, Tekin Yayınevi, İst. 1978.

Aydın, Akif : "Osmanlı'da Hukuk", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi içinde, C. I, s. 375-438, İstanbul, 1994.

Aydın, Akif : İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, İst. 1985, MÜİF Yayını.

Azad, Ghulam Murtaza : "Conduct and Qualities of a Kadi" (kıs: Azad: Qualities of a Kadi), İslâmic Studies, C. XXIV, İslâmabad 1985, s. 51-61.

Azad, Ghulam Murtaza : Judicial System of Islâm, (kıs: Azad: Judicial System), Islamabad, 1987, Internatıonal Islamic University, Islamıc Research Instıtue Press.

Baltacı, Cahit : "Türk Devlet Geleneği İçinde Osmanlı Devletinin Yapılanma Şekli", Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları.

Baltacı, Cahit : XV. -XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri (Teşkilât ve Tarih), İstanbul, 1976.

Bardakoğlu, Ali : "Ebu Hanife" maddesi, DİA, C.X, s.143-145.

Barkan, Ö. Lütfi : "İslam-Türk Mülkiyet Hukuku", İÜHF Mecmuası, C. VI, İstanbul 1940.

Barkan, Ö. Lütfi : "Kanunname", İ.A., C.VI, İstanbul 1977.

Barkan, Ö. Lütfi : Osmanlı İmparatorluğu Teşkilat ve Müesseselerinin Şer'iliği Meselesi, İÜHF Mecmuası, C.XI.

Barkan, Ömer Lütfi : XV.ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, C.I, Kanunlar, İst.1943, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü Neşriyatı, (kıs: Barkan: Kanunlar).

Başgil, A.Fuat : Demokrasi Yolunda, İstanbul 1961.

Başgil, A.Fuat : Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, Mukayeseli Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, C.I, 1. Fasikül, Baha Matbaası, İst. 1957.

Başgil, A.Fuat : "Din Hürriyeti", Prof. Dr. A. Samim GÖNENSAY'a Armağan, İstanbul 1955.

Başgil, Ali Fuat : İlmin Işığında Günün Meseleleri, İst. 1964.

Başgil, Ali Fuat : Din ve Laiklik, İst. 1962, 2. B.

Başgil, Ali Fuat : Hukukun Ana Meseleleri ve Müesseseleri, Konferanslar, Yağmur Yayınları, İstanbul 2008.

Bayındır, Abdulaziz : İslâm Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması), İst. 1986, İslâmi İlimler Araştırma Vakfı Yayını.

Becker, Lawrence C. : Property Rights, Phılosophıc Foundations, USA, 1977.

Beldiceanu Nicoara : XIV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı devletinde Tımar, Çev. M. Ali Kılıçbay, Teori Yayınları, Ank. 1985, s. 100.

Belgesay, Mustafa Reşid : Kur'an Hükümleri ve Modern Hukuk, İst. 1963.

Belgesay, Mustafa Reşit : "Tanzimat ve Adliye Teşkilatı", Tanzimat, 100. Yıldönümü Münasebetiyle, İstanbul, 1940, Maarif Vekaleti.

Berkes, Niyazi : Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul 1969.

Berki, Ali Himmet : Eski Vesikalar, İlam ve Hüccetler, Ferman, Beratlar, Adalet Dergisi, 1962.

Bıçak, Vahit-Arslan, Zühtü : Constitutionl Law: Turkey, 2004.

Bilgen, Pertev : "Sert Çekirdekli Temel Haklar", İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995, s. 101-105.

Bilir Faruk, (Tunç Hasan, Yavuz Bülent ile birlikte): 

Türk Anayasa Hukuku, 2. B., Berikan yayınevi, Ankara 2011.

Bilmen, Ömer Nasuhi : Hukuki İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu, C.I-VII, İst. 1968-1969.

Bilsel, Cemil : "Tanzimatın Harici Siyaseti", Tanzimat, 100. Yıldönümü Münasebetiyle, İstanbul, 1940, Maarif Vekaleti.

BOA Araştırma heyeti : Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, 1578-1914, Araştırma heyeti, BOA yayın nu.4, Ank. 1992.

BOA Araştırma heyeti : Osmanlı Devleti İle Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, 1687-1908 Yılları Arası, BOA Yayını, Ank. 1992, s. 93, Belge No. 36, BOA, İrade-Hususi, nr. 60, 1323 Şevval.

Bozkurt, Gülnihal : "Osmanlı Devleti ve Gayri müslimler", Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 2.Kitap, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İst. ty.

Bozkurt, Gülnihal : Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, 1839-1914, Ankara, 1989.

Bozkurt, Gülnihal : Batı Hukukunun Türkiyede Benimsenmesi (Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine Resepsiyon Süreci) (1839-1939), TTKY, Ank. 1996.

Bradley, K.R : Slaves and Masters in the Roman Empire, A Study in Social Control, New York, 1984, Oxford Univesity Press.

Brockelmann, Carl : İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi,  Çev. Neşet Çağatay, Ank. 1992, TTKY.

Brockelmann, Carl : Târihu'l-Edebi'l-Arabi, Arapçaya çev. Abdulhalim en-Neccâr, Kâhire,ty., 5. Baskı, Darü'l-Mearif.

Buhari, Muhammed b. İsmail (ö. 256/869) : 

Sahihü’l-Buhari, İst. 1401/1981, Çığır Yayını (tıpkı basım).

Büyük Ansiklopedi : "Kölelik" maddesi, İst.1990, C.IX.

Büyük Haydar Efendi : Usulü Fıkıh Dersleri, İst., tsz.

C. Van Arendonk : "Şerif" maddesi, MEB.İA, C.XI, İst. 1979, ss. 435-442.

Camus, Albert : Başkaldıran İnsan, Tahsin YÜCEL çev., Ankara 1990.

Cessas, Ebu Bekr Ahmed er-Razi: Ahkam'ul-Kur'an, İst. 1335-1338, C. I- III. Evkaf-ı İslamiye Matbaası.

Cem, İsmail : Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İst. 1970.

Cin, Halil : Eski Hukukumuzda Boşanma,AÜHFY, Ank. 1976. 

Cin, Halil : ”İslâm Hukukunun Dinamizmi", Diyanet Dergisi, Ank. 1981

Cin, Halil : "Atatürk'ün Toprak ve Tarım Politikası", Erginaya Armağan, Ankara 1981, AÜHF Yayını.

Cin, Halil : Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, 2. B., İst.1985, Boğaziçi Yayınları.

Cin, Halil-Akgündüz, Ahmed : Türk Hukuk Tarihi, C.I-2,  Konya 1989 ve İst. 1990.

Cornelius, A.R., : "Demokrasi ve İnsan Haklarının İslamdaki Ahlaki Temelleri",  İnsan Hakları, İstanbul 1988

Corvin, Edward S. : Presidential Power and the Constitution, Cornell University Press, USA, 1976

Coulson, Noel J, : ”The State and The Indıvıdual in Islamic Law", International and Comparative Law Quarterly, Vol. I, January, 1957.

Çadırcı, Musa : "Tanzimât'ın İlânı Sıralarında Osmanlı İmparatorluğunda Kadılık Kurumu ve 1838 Tarihli "Tarik-i İlmiyye'ye Dair Cezâ Kanunnâmesi", Tarih Araştırmaları Dergisi, 1981-1982, AÜDTCF. Tarih Araştırmaları Enstitüsü Yayını, C. XIV, S. 25, (s. 139-161),

Çağıl, O.Münir : "Felsefenin Işığında Hürriyet, Adalet, "Hukuk Devleti" ve Hukuk Kültürü", İ.Ü.H.F. Mecmuası, C. VI, S.1-4, İstanbul 1961.

Çağıl, O.Münir : "İnsan Hakları ve Tabii Hukuk", İÜHFM, C.L, 1984.

Çağıl, O.Münir : "Marxizm ve Hürriyet", İÜHFM, C. XLVIII-XLIX, 1982-83, S. 1-4

Çağıl, Orhan Münir : Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, İst. 1971.

Çağlar, Bakır : "Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokrasi", Anayasa Yargısı, No. 7, 1990.

Çağlar, Bakır : "İnsan Haklarının Güncel Sorunları", İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul BB., 10 Aralık 1995.

Çam, Esat : Devlet Sistemleri, İngiltere, ABD, SSCB, Fransa, İÜİktisat FY, İst. 1970, (yeni baskı; Devlet Sistemleri, İst. 1993, Der Yayınları).

Çantay, Hasan Basri : Kur'an-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, C. I, 13. B., İst. 1984.

Çelebican-Karadeniz,Özcan : Roma Hukuku, Ank.1982, AÜHFY.

Çelik, F. Edib : Milletlerarası Hukuk, C.I, İst. 1980, 4.B., Fakülteler Matbaası, İÜHFY. 

Çetin, Mustafa : "İslam ve Milletlerarası Barış" Doğu'da ve Batı'da İnsan Hakları, ss. 89-93.

Çubukçu, İ. Agah : İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Ankara 1972, AÜİF Yayını.

Çubukçu, İ. Agah : Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, TTK yayını, Ank.1991.

Dağıstani, Meryem Ahmed : et-Talak es-Selas bil Lafz’il-Vahid, Kahire, 1412/1992.

Dahl, Robert A. : Demokrasi ve Eleştirileri (orijinal adı: Democracy and its Critics), Çeviren Levent Köker, Türk Siyasi İlimler Derneği-Türk Demokrasi Vakfı Ortak Yayını, Ank. 1993.

Dakuki, H. A. : "Karahanlılar Döneminde Düşünce Akımları", Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları.

Daver, Bülent : Siyasal Bilime Giriş, Ank. 1968, AÜSBFY

Daver, Bülent : Türkiyede Laiklik, Ank. 1955.

David Luban : Legal Ethics and Human Dignity, Cambridge Studies in Philosophy and Law, 2088, 3. Baskı, U.K.

Dehlevi, Şah Veliyyullah : Hüccetullahi'l-Baliğa, ty., C.I-II, Darü’l- İhyail-Ülum. 

Del Vecchio, Giorgio : Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev. Suut Kemal Yetkin, İst. 1940. 

Demir, Fahri : İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı, Ankara 1976.

Demirkol, Ferman : Bağımsız Yargının Fonksiyonları, Kazancı Yayınları, İst. 1992.

Demirkol, Ferman : Yargı Bağımsızlığı, Kazancı Yayınları, İst. 1991.

Dı Marzo, Salvatore : Roma Hukuku, Çev. Ziya UMUR, İst. 1959.

Dimitri Vasiliev : "Gök-Türk Toplumunda Yazı Kültürü ve Okuma Yazma",  Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları.

Divitcioğlu, Sencer : Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, Kırklareli, 1981, s. 17, 18 ve 43.

Doğan, Mehmet : Tarih ve Toplum, Türkiye'de Toprak Meselesi, İst. 1977.

Donuk, A. : "Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile", Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları.

Düzdağ, M. Ertuğrul : Şeyhulislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı (kıs: Düzdağ: Ebussuud Efendi Fetvaları) , İst., 1972.

Dworkin, R. : Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 1977.

Ebu Davud, Süleyman b. Eş'as es-Sicistâni  (ö. 389/998): 

: es-Sünen bi Şerhi "Meâlimi's-Sünen li'l-Hattâbi, C. I-V, İst. 1981, (Ebu Davud).

Ebu Faris, Muhammed Abdulkadir:

: el-Kadâ fi'l-Islâm, III. B., ss. 15-255, Amman/Ürdün, 1412/1991, Darü'l-Furkan (kıs: Ebu Faris: el-Kadâ).

Ebu Hanife : el-Fıkhu'l-Ekber, Aliyyü'l-Kari Şerhi, Y.Vehbi Yavuz çev., İstanbul 1979.

Ebu Sa'de, Abdulhamit İbrahim Berekat:Nazariyyetü'l-Muamele bi'l-misl fi'l-Harb fi'ş-şeria'l-İslamiyye, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Camiatü'l-Ezher, Kanun, rakam: 2501. 

Ebû Ubeyd, Kasım b. Sellam (ö.224/839): 

: Kitabu'l- Emval, Beyrut, 1981, Müessesetü Nasır li's-sekafe.

Ebû Yusuf, Yakub b. İbrahim (ö.182/798): 

: Kitabu'l- Haraç, Bulak 1302 Baskısından tab'eden Matbaatı Selefiyye, 4. B., Kahire, 1392.

Ebu Zehra : Tarihu'l-Mezahibi'l-İslamiyye, fi's Siyaseti ve'l Akaidi ve Tarihi'l Mezahibi'l Fıkhiyye, Dar ül Fikril Arabi, Kahire, ty.

Ebu Zehra : el-Milkiyye ve'n-Nazariyetü'l-akd, Kahire 1977.

Ebu Zehra, : el-Ukube fi'l Fıkh'il-İslami, Kahire,  ty. Darü'l- Fikri'l-Arabi.

Ebu Zehra, : İmam Şafii, Çev. Osman Keskioğlu; Ank. 1969, DİB Yayını.

Ebu'l-A'la El-Mevdudi : İslâmda Hükumet, Çev. Ali Genceli, İst., ty., Hilal Yayınları.

Ebu'l-Hasen El-Eş'ari : Mücerredü Makalâti'ş-Şeyh Ebi'l-Hasen el-Eş'âri, tahkik:  Danyal Cimariye, Beyrut, 1986, s. 48-49.

Ebu'l-Nasen en-Nedvi : Ahmed b. Hanbel, Kahire, 1393/1973.

Ebul'ula Mardin : "Kadı" md., MEB. İA, İst. 1977, C. VI.

Ebu'l-Ula Mardin : "Mecelle" maddesi, İA, C. VII, s. 433-436.

Ebussuud Efendi : Kanunname-i Ebussuud, Süleymaniye Kütübhânesi.

Ebussuud Efendi : Mecmua-i Kavanin, Süleymaniye Kütübhânesi, Carullah, Nu. 968.

Ebussuud Efendi : Mâruzat, Süleymaniye Kütübhânesi, İzmir Bölümü, Nu. 782, vrk. 341-356.

Emecen, Feridun : "Devre Çıkma" maddesi, DİA, C. IX, s. 250-251.

Emile Tyan : "Kadi" article, The Encylopaedia of İslâm (New Edition), Vol.IV, 1978, Leiden, s. 373-374.(kıs: Kadi, EI, 1978, Vol. IV).

Emin, Ahmet : Zuhru'l-islam, C. I-III, III. B., Kahire, 1962.

Encyclopedia Britannica : "Slavery" article, Volume, XX, U.S.A., 1969.

Encyclopedia Britannica : Volume, XII, Publisher: William Benton, U.S.A, 1969.

Engin, Nihat-Akyüz, Vecdi : "Asrı Saadette Kölelik ve Cariyelik", Bütün Yönleriyle Asrı Saadette İslam, Beyan Yayınları, İst. 1994, s. 493- 511  

Erdoğan, Mehmet : İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, İstanbul 1990.

Erdoğan, Mustafa : Anayasa ve Özgürlük, Ankara, 2002, Yetkin Yayınları. 

Erdoğan, Mustafa : Anayasal Demokrasi, Ankara, 1999, Siyasal Kitabevi.

Erdoğan, Mustafa : Anayasa Hukuku, Ankara, 2007.

Ergin, Osman Nuri : Türk Maârif Tarihi (İstanbul Mektebleri ve İlim-Terbiye ve Sanat Müesseseleri), C. I-IV, İst. 1977, Eser Matbaası.

Eroğlu, Hamza : Türk Devrim Tarihi, 2. B., Ank., 1970.

Everyman's Encyclopaedia : "Slavery", Fifth edition, Volume, XI, London, 1967.

Faruk Beşer : Kadının Çalışması Sosyal Güvenliği ve İslam, Nun Yayıncılık, İstanbul 1995

Fayda, Mustafa : "Abdullah b. Cüd'ân" maddesi, DİA, C. I, s. 93-94.

Fayda, Mustafa : "Ebu Bekir" maddesi, DİA, C.X, s. 101-108

Fazlurrahman : Ana konularıyla Kur'an, Alpaslan Açıkgenç, Çev.,Ankara 1987.

Fendoğlu, Hasan T. : Türk Kamu Hukuku Tarihinde Kölelik, Beyan Yayını, İst. 1976.

Fendoğlu, Hasan T. : "Önceki Hukukumuzda ve Batı'da Din Özgürlüğü Teori ve Uygulaması", Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı, 21, Kış 1992, ss. 109-123.

Fendoğlu, Hasan T. : "XI. ve XII. Yüzyılda Ortadoğu'nun Siyasi Yapısı İçinde Ebu Hamid Gazali ve Devlet Felsefesi", Türkiye Günlüğü, Kış, 1992.

Fendoğlu, Hasan T. : Hukuka Giriş, 9. Baskı, Ankara 2020, Yetkin Yayınevi.

Fendoğlu, Hasan T. : Anayasa Hukuku, 8 inci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

Fendoğlu, Hasan T. : Anayasa Yargısı, 4 üncü Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

Fendoğlu, Hasan T. : İnsan Hakları Hukuku, 2 nci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

Fendoğlu, Hasan T. : Constitution and Human Rights, 2 nci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

Fendoğlu, Hasan T. : Türk Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 1997.

Fendoğlu, Hasan T. : Devlet, Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi, Filiz Kitabevi, İst., 1999.

Fendoğlu, Hasan T. : Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara, 2010, Yetkin Yayınları.

Ferra, Kadı Ebu Ya'la Muhammed b. el Hüseyn: el-Ahkâmü's-Sultaniye, Tashih ve ta'lik: Muhammed Hamid el-Müfti, 3. Baskı, Matbaatü Mustafa'l Bâbi'l-Hâlebi, Mısr, 1408/1987.

Fığlalı, Ethem Ruhi : "İslami Anlayışta İnsani Değerler", Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları

Findley, C. V. : "Mahkama-The Ottoman Empire-The Reform Era (1789-1922)" article, The Encyclopadıa of Islâm, New Edition, Volume VI, Leiden 1991, pp. 5-9.

Friedman, Milton : Kapitalizm ve Özgürlük, Doğan Erberk ve Nilgün Himmetoğlu çev., İst. 1988.

G. Bingham Powell, Jr. : Çağdaş Demokrasiler, Katılma, İstikrar ve Şiddet, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Ortak Yayını, Çev. Mehmet Turhan, Ank. 1990.

Gazali, Ebû Hamid : İhyaü Ulumi'd-Din, C.II, Darü'l-Marife neşri, Beyrut, ty., 

Gazali, Ebu Hamid : el-İktisad fi'l-İ'tikat, Beyrut,1409/1988, 1. B., Darü'l-Kütübü'l-İlmiyye.

Gazali, Ebu Hamid : el-Mustasfa min İlmi'l-Usul, C.I-II, Beyrut, ty.

Gemalmaz, M.Semih :"Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı ve Türk Düzenlemesi", İÜHFM, Dönmezer'e Armağan, C.LII, S.1-4, İstanbul 1987.

Genç, Reşat : "Karahanlılar", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VI, "İlk Müslüman Türk Devletleri",

Genç, Reşat : Karahanlı Devlet Teşkilatı, (XI. Yüzyıl Türk Hakimiyet Anlayışı ve Karahanlılar) (kıs: Karahanlı Devlet Teşkilatı),  Kültür Bakanlığı Yayını, İst. 1981.

Gibb, H.A.R and Harold Bowev : Islâmic Society and The West, (kıs: Gibb-Bowev: Society), A Study of the Impact of Western Civilisation on Moslem Culture in the Near East, Volume One: Islâmic Society in the Eighteenth Century, Part II, s. 121-133, Oxford University Press, London 1969.

Gibb, H.A.R : Modern Trends in Islam, The University of Chicago Press, London, 1945

Giorgio Del Vecchio : Hukuk Felsefesi Dersleri, S. Kemal Yetkin Çev., İst. 1940

Giovanni Sartori : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey, 1987, by Chatham House Publishers, inc. ve Tercümesi: Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamusrafaoğlu, Mehmet Turhan, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Ank. 1993.

Goldziher, Ignaz : "Fıkıh", MEB. İA.C. IV,  İst. 1977.

Gökbilgin, Tayyip : "XVI. Asırda Mukataa ve İltizâm İşlerinde Kadılık Müessesesinin Rolü", IV. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 10-14 Kasım 1948), Kongreye Sunulan Tebliğler, TTKY, TTK Basımevi, Ankara, 1952, ss. 433-444.

Gölcüklü, Feyyaz : Ceza Hukukunda Şahıs Hürriyeti, Ank. 1963.

Gören, Zafer : Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2011.

Gören, Zafer : ”Anayasa Koyan Erk ve Anayasa Değişikliğnin Sınırları”, İstanbul ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, Yıl 8, sayı 16 Güz, 2009, s.1-15.

Göze, Ayferi : Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, 7. Bası, İst. 1995.

Gözler, Kemal : Devletin Genel Teorisi, Bursa 2007, Ekin Yayınevi.

Gözler, Kemal : Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, 2 nci Baskı, Bursa, Mart 2008, Ekin Yayınevi.

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 8 nci Baskı, Bursa 2010, Ekin Yayınevi.

Gözler, Kemal : Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. I-II, 1 nci Baskı, Bursa, Haziran 2011, Ekin Yayınevi.

Gözler, Kemal : Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ders Kitabı, Bursa, Eylül 2010, 1. Baskı, Ekin Yayınevi.

Gözübüyük, A. Şeref : Anayasa Hukuku, 3. B., Ank. 1991; 16 ncı Bası, Ankara, Ağustos 2008, Turhan Kitabevi.

Gregory Abu'l-Farac (Bar Hebraeus):Abu'l-Farac Tarihi, C.I, Süryancadan İngilizceye çeviren Ernest A. Wallis Budge, Türkçeye çeviren Ömer Rıza Doğrul, TTKY, II. B., Ank. 1987.

Gurvitch, Georges : The Bill of Social Rights, New York, 1946.

Güler, İlhami : “Allah-İnsan İişkisinin Ahlaki Boyutu”, İAD, C.V, S.3.

Güler, İlhami : “Kur'an'da Kadın Erkek Eşitsizliğinin Temelleri”, İAD, C.V, S.4.

Gündüz, Aslan : "İnsan Hakları ve Güvenlik", İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995, ss. 239-250.

Güran, Sait : İfade Hürriyeti Üzerinde İdarenin Yetkileri, İst. 1969.

Güriz, Adnan : "İrade Hürriyeti-I", AÜHF Mecmuası, C. XII-III Ankara, 1965-1966, S.1-4.

Güriz, Adnan : Hukuk Felsefesi, Ankara 1987.

Güriz, Adnan : Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Demeci, Ank. 1957, AÜHFY.

H. Lammens : Islâm Beliefs and Institutions, Translated from French by Sir E. Denison Ross, New Delhi, ty, Oriental Books Reprint Corporation.

Halaçoğlu, Yusuf (A. Aydın ile) : "Cevdet Paşa" maddesi, DİA, C. VII, s. 443-450.

Halaçoğlu, Yusuf : "Osmanlı Toprak Düzeni ve İskan Politikası", Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları.

Halaçoğlu, Yusuf : XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ank. 1991, 2.  Baskı, TTK  Yayını.

Hallaf, Abdulvehhâb : es-Sultâtü's-Selâs fi'l-İslâm: et Teşri' v'el-Kadâ ve't-Tenfiz, 2. B., Küveyt, 1405/1985, Dârü'l-Kalem (kıs:Hallaf: es-Sultâtü's-Selas fi'l-İslâm).

Hamidullah, Muhammed : İslâm'da Devlet İdaresi, Çev. Kemal Kuşçu, İst. 1963. 

Hamidullah, Muhammed : "Halife Hz. Ömer Devrinde Adli Teşkilât -Ebu Musa el-Eş'âri'ye Gönderilen Kazâi Talimatnâmeler-," Tercüme: Fahrettin Atar, "İslâm Anayasa Hukuku" içinde, Editör: Vecdi Akyüz, Beyan Yayını, İst. 1995.

Hamidullah, Muhammed : "İslam Kaynakları Açısından Kitab-ı Mukaddes", İbrahim Canan Çev., Atatürk Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesi Dergisi, Ank.1979

Hamidullah, Muhammed : İslâm Müesseselerine Giriş, Çev. İhsan Süreyya Sırma, İst. 1984.

Hamidullah, Muhammed : İslâm Peygamberi, C.II, (Hayatı ve Eseri), Ter. M. Sait Mutlu-Salih Tuğ, İst. 1388/1969, İrfân Yayınevi.

Hamidullah, Muhammad : Introduction To Islâm, Ank. 1997, DİBY no. 237.

Hamidullah, Muhammed : “İslâmın Hukuk İlmine Yardımları”, (Makaleler Külliyatı), Derleyen Dr. Salih Tuğ,  İst. 1962.

Hamidullah, Muhammed :Mecmua el Vesaik is Siyasiyye li'l Ahdin Nebeviyyi ve'l Hilafeti'r Raşide, Beyrut, 1407/1987, Darün Nefais.

Hamidullah, Muhammed : "Administration of Justice in Early Islâm", İslâmic Culture, The Hyderabad Quarterly Review, Edited by M. Asad Weiss, Vol. XI, Hyderabad-Deccan, 1937, s.163-171, (kıs: Administration of Justice).

Hamidullah, Muhammed : "Abd" maddesi, DİA, C.I, İst.1988, s. 57.

Hamidullah, Muhammet : "Kur'an", İslam Medeniyeti, İst. 1967, Sy.1, s. 3 vd.

Hamidullah, Muhammet : İmam Azam ve Eseri, Çev. Kemal Kuşçu, İst. 1963.

Harb, Muhammed : el- Osmaniyyun fi't-Tarihi ve'l-Hadare, Kahire, 1414/1994.

Hasan es-Sahi : el-İslam ve'r- Rıqq, Rü'yetun İslamiyye Muasıra, 1414/1993, Dar ul Künuz li' s Sekafe ve'l-Ulum. 

Hasan, Hamid Hasan : Nazariyetü'l-Maslahat fi'l-Fıqhi'-l -İslami, Kahire, 1981.

Hatemi, Hüseyin : "Modern Mahrem ve İslamın Kadına Bakışı", İAD, C.V, S. 4.

Hatemi, Hüseyin : İnsan Hakları Öğretisi, İstanbul 1988

Hatemi, Hüseyin : Kadının Çıkış Yolu, Ankara 1989.

Hatib, Muhammed Muhammed Abdulkadir: Dirasatun Tahliliyye  fi Tarihi Düveylati'l-İslamiyye, C. I, Kahire, 1406/1985. 

Hatemi, Hüseyin : "Demokrasi Üzerine Düşünceler", İlim ve Sanat, S. 23, 1989.

Hayat Nasır Heci : "el-Kadaü ve'l- Kudatu fi Mısr fi Ahdi'n - Nasır  Muhammed b. Kalavun" (709-741/1309-1341), Dirasat, C. XIII, S. 12, Amman, 1986.

Henry D. Aiken : The Age of Ideology, Chicago, 1963.

Heriyyidi, Salah Ahmed : Devrü's-Said fi Mısri'l-Osmâniyye (923-1213/1517-1798), Kahire, 1984, Dârü'l-Meârif. 

Hey'et : Fetava-i Hindiye (Alemgiriye), Terc. Mustafa EFE, C.I-XVI, Ank, 1986-1987, Akçağ Yayınları.

Hirş, E. : Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 1949.

Hudari, Muhammed : Tarihu't-Teşrii'l-İslami, Mısır, 1960, VII. B., el-Mektebetü't-Ticari'l-Kübra. 

Hüseyin Nessar : "Sıfâtu'l-Kâdi fi'l-Müctemei'l-İslâmi", Mecelletü Külliyeti' d-Dirasati'l-İslâmiyye ve'l-Arabiyye, Dubai, Sayı 2, 1411/1991, (kıs: Sıfatu'l-Kâdi).

Itzkowıtz, Norman : Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek, Tercüme, İsmet Özel, İst. 1989, Çıdam Yayınları.

İba, Şeref : Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

İbn Abidin : Reddu'l-Muhtar ala'd-Dürri'l-Muhtar ala Metni Tenviri'l- Ebsar, Çev. Ahmed Davudoğlu, C. I-XIV, İst. 1983, Şamil Yayınları.

İbn Abidin : Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürr'l-Muhtâr, Ter. Mehmet Savaş, İst. 1985, C. XII, (kıs:İbn Abidin: Reddu'l-Muhtar).

İbn Âşûr, M. Tahir : İslâm Hukuk Felsefesi, Çev. Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan, İst. 1988, İklim Yayınevi.

İbn Cerir et-Taberi : Târihu't-Taberi Târihu'l-Ümem ve'l-Müluk, C. IV, Beyrut, 1411/1991, III. B., Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye.

İbn Ferhun, Kadı Burhanuddin İbrahim b. Ali b. Ebu'l-Kasım b. Muhammed el-Maliki: 

: Tabsiratü'l-Hükkâm fi Usuli'l-Akdiye ve Menâhici'l-Ahkâm (kıs: İBN FERHUN: Tabsiratü'l-Hükkâm),  (Fethu'l-Ali'nin hamişinde), C. I-II, Mısr, 1378/1958, Mustafa'l-Bâbi'l-Halebi neşri.

İbn Haldun, Abdurrahman b. Muhammed: Mukaddime, Dârü'l-Cil, Beyrut, Ty.

İbn Hazm el-Endelüsi, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed: el-İsal fi'l-Muhalla bi'l-Asar, Tahkik: Dr. Abdulgaffar Süleyman el-Bindari, Beyrut, ty., C. I-XII, Darü'l-Kütübi'l-İlmiye. 

İbn Hişam : es-Siretü'n-Nebeviyye, Tahkik: Mustafa' s-Saka, İbrahimü'l-Ebyari, Abdulhafız Şelebi, C.I-IV, Darü İbn Kesir.

İbn Kayyim el Cevziyye (691-751/1293-1350): et-Turuku'l-Hükmiyye fi's-Siyâseti'ş-Şer'iyye, Tahkik: Dr. Muhammed Cemil Gazi, Kahire, ty.(önsöz tarihi: 1397/1977), Matbaatü'l-Medeni, (İbn Kayyim:  et-Turuk).

İbn Kayyim el-Cevziyye (Hanbeli, ö.751/1850): Şemsüddin Ebi Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr: İ'lamü'l-  Muvakkiîn an Rabbi'l-Alemin, Tahkik: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, C.I-IV, Sayda, 1407/1987.

İbn Kayyim el-Cevziyye

(Hanbeli, ö.751/1850) : Şemsüddin Ebi Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr: Şemsüddin Ebi Abidllah Muhammed b. Ebi Bekr: Ahkamu Ehli'z-Zimme, Tahkik ve Ta'lik: Dr. Subhi Salih, Beyrut, 1983,. III. B., Darü'l-İlm li'l-melayin 

İbn Kesir, İmadüddin Ebil Fida İsmail İbn Ömer b. Kesir el-Kureşi ed-Dımeşki: Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, C.I-VII, II. B., Beyrut, 1389/ 1970.

İbn Kesir, İmadüddin Ebil Fida İsmail İbn Ömer b. Kesir el-Kureşi ed- Dımeşki: 

: el-Bidaye ve'n-Nihaye, Kahire, ty, Matbaatu's-Saade. 

İbn Kudame, Abdullah b. Ahmed: el-Muğni ala Muhtasar Ömer b. Hüseyin b. Ahmed el Hıraki, C. VII, IX, Beyrut, ty., Darü Alem il Kütüb.

İbn Kuteybe ed-Dineveri : Kitabu 'Uyuni'l-Ehbar, C.I, Beyrut, ty.

İbn Kuteybe : el-İmame ve's-Siyase,  Mısır, ty.

İbn Mace, Muhammed b. Yezid el Kazvini: 

: Sünen-ü İbn Mace, İst. 1401/1981, C. I-II.

İbn Manzur : Lisanü'l-Arab, C. I-IV, Darü'l-Mearif, Kahire, 1987.

İbn Melek : Şerhu'l-Menar fi İlmi'l-Usul li'n-Nesefi, (Azmizade İbn Halebi ve Rehavi haşiyeleri ile birlikte), Derseadet, 1315. 

İbn Nüceym, eş-Şeyh Zeynü’l-Abidin bin İbrahim b. Nüceym: 

: el-Eşbah ve'n-Nezair, ala mezhebi ebi Hanife en-Numan, Beyrut, 1405/ 1985, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye..

İbn Receb, el-Hafız Ebu’l-Ferec Abdurrahman b.Receb el-Hanbeli (ö. 795): el-Kavaid fi’l-Fıkhi’l-İslami, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, I.B., Beyrut, 1413/1992.

İbn Rüşd (Eb ul Velid Muhammed b. Ahmed b. Rüşd (ö. 520 h.): :Mukaddimat, Beyrut, ty., C.I-II, Darü's-Sadr

İhsanoğlu, Ekmelettin : "Darülfünun" maddesi, DİA, C. VIII, s. 521-525.

İmam Malik : Muvatta, İst. 1401/1981, tıpkı basım.

İmam Şafii, Muhammed

b. İdris (150/204) : er-Risale, 2.B., Kahire, ty.

İnalcık, Halil : "Osmanlı Hukukuna Giriş", AÜSBF Dergisi, 1958 C.XIII, No:2.

İnalcık, Halil : Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, C.I, Ank.1987, 2.B., TTK Yayını.

İnalcık, Halil : "Adaletname", TDV. İA, C.I, s. 346-347.

İnalcık, Halil :"Mahkama-The Ottoman Empire-The Earlier Centuries" article, The Encyclopadia of Islam, New Edition, Volume VI, (kıs: EI-1991), Leiden 1991.

İnalcık, Halil : Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, (Devlet, Kanun, Diplomasi), Timaş, İst. 2011.

İnan, Huricihan : Nokta Dergisi, Yıl: 10, S.4, Ocak 1992.

İpşirli, Mehmet : "Anadolu" maddesi, DİA, C. III, İst. 1991, s. 124.

İpşirli, Mehmet : "Arzuhal" maddesi, DİA, C. III, İst. 1991, s. 447-448.

İpşirli, Mehmet : "Bâb Mahkemesi", DİA, C. IV, s. 362.

İpşirli, Mehmet : "Bâb-ı Meşihat" maddesi, DİA, C. IV, s. 362-363.

İpşirli, Mehmet : "Beylerbeyi" maddesi, DİA, C. VI, s. 69-74.

İpşirli, Mehmet : "Bilâd-ı Selase" maddesi, DİA, C. VI, s. 151-152.

İpşirli, Mehmet : "Ehl-i Örf" maddesi, DİA, C.X, s. 519-520.

İpşirli, Mehmet : "Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilâtı", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, C. I, s. 139-283, İstanbul, 1994.

İyimaya, Ahmet : Siyaset Hukuku Sorunları, Ankara 2007.

Jennings, Ronald C. : "Limitations of The Judicial Powers of The Kadı In 17 th C. Ottoman Kayseri", Studa Islamica, V. 50, s. 151-184, (kıs: JENNİNGS: Limitations).

John Philip Reid :Constitutional History of the American Revolution, The Authority to Tax, The University of Wisconsin Press, 1987.

Kaboğlu, Ö. İbrahim : Kolektif Özgürlükler, Diyarbakır, 1988.

Kaboğlu, Ö. İbrahim : "İnsan Hakları Güvenceleri, Hukuk ve Ötesi", İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995, ss. 77-96.

Kaboğlu, Ö. İbrahim : Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Dördüncü Baskı, Legal, Mart 2009.

Kafesoğlu, İbrahim : "Selçuklular" maddesi, MEB., İ.A., C.X, İstanbul 1980, s. 390.

Kafesoğlu, İbrahim : "Nizamülmülk" maddesi, MEB. İA, C. IX.

Kafesoğlu, İbrahim : Selçuklu Tarihi,  İstanbul, 1972,  I. B., Devlet Kitapları.

Kahveci, Niyazi : "İslam ve Demokrasi", Bülten, Türk Demokrasi Vakfı Yayın Organı, S. 15, Haziran 1993, ss. 23-33.

Kalaycıoğlu, Ersin ve Sarıbay A.Yaşar: "Tanzimat, Modarnleşme Arayışı Ve Siyasal Değişme", Türkiyenin Siyasal Gelişmeleri", Beta, İst.1986.

Kallek, Cengiz : "Ebu Ya'lâ el-Ferrâ" maddesi, DİA, C.X, s. 253-255.

Kapani, Münci : Kamu Hürriyetleri, Ankara 1970.

Kapar, M.Ali : "Asr-ı Saadette Müşrikler ve Müşriklerle İlişkiler", Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, İst., 1974, C.II, Beyan Yayınları.

Karal, Enver Ziya : Osmanlı Tarihi, Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), C. VIII, Ank. 1988, TTKY.

Karaman, Hayrettin : İslam Hukuk Tarihi, İst. 1975

Karaman, Hayrettin : İslam Hukukunda Mezhepler, İst. 1971.

Karaman, Hayrettin : Fıkıh Usulü, İrfan Yayınevi, İst.

Karaman, Hayrettin : Mukayeseli İslâm Hukuku, İst. 1986.

Karayalçın, Yaşar : "Kanunlarımız, Doktrin ve Uygulama Açısından Mer'a ve Yaylaklar, "Emval-i Metrûke", AÜHF Dergisi, C.ÖXII, 1975, s.1-4, Ankara 1976.

Karl R. Popper : "Demokrasi Teorisine Dair", Çev. Ümit Özdağ, İlim ve Sanat, 1989.

Kavakçı, Yusuf Ziya : “İslam Hukuku ve Roma Hukuku”, İslam Medeniyeti, 1969, Sy.17.

Kalkaşandi, Ahmed b. Ali (821/1418): Subhu'l-A'şâ fi Sınaati'l-İnşâ, Tahkik: Muhammed Hüseyn Şemsüddin,  Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, ty., C. I, IV, V, ty.

Kardavi, Yusuf : Gayrü'l-Müslimin fi'l-müctemai'l-İslami, 5.B., Beyrut, 1412/1992

Kardavi, Yusuf : el-İctihadü'-l muasır beyne'l-İnzıbat ve'l-İnfirat, Kahire, 1414/1994

Kasani, Alaüddin Ebu Bekir : Bedâiu's-Sanai fi Tertibi'ş-Şerâi, Beyrut, 1394/1974, Darü'l-Kütübi'l-Arabi, (kıs: el-Kâsâni: Bedâi).

Kasımi, Zafir : Nizamu'l-Hükm fi'ş-Şeriati ve't-Tarihi'l-İslâmi, el-Kitabu's-Sani: es-Sultatü'l-Kadaiyye, Beyrut, 1407/1987, III, B., Darü'n-Nefais, (kıs:el-Kasımi: es-Sultâtü'l-Kadâiyye).

Kaşıkçı, Osman : Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, OSAV Yayını, İst. 1997.

Kern, R.A. : "Adat Hukuku", MEB., İ.A., C.I.

Kenneth W. Thompson and Rett R. Ludwikowski (Edited by): Constitutionalism and Human Rights: America, Poland, and France, Lanham, New York, London, University Press of America, 1991.

Kettani, Muhammed Abdülhayy : et Teratibu'l İdariyye, Çev. Ahmed ÖZEL, C.I, İst. 1990.

Keyman, Fuat : “Nasıl bir Liberal Demokrasi", Diyalog Dergisi, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Sayı, 1, 1996/1.

Keyman, Selahattin : "Hukukta Bir Tanım Denemesi", Akif Erginay'a Armağan, Ankara 1981, s.3-29.

Khadduri, Majid : Political Trends in the Arab World, 1970.

Kılıçer, M. Esad : İslam Hukukunda Rey Taraftarları, Ank.  1975.

Kıllıoğlu, İsmail : "Demokrasi Üstüne", İlim ve Sanat, S. 23, 1989.

Kili, Suna-Gözübüyk, A. Şeref : Sened-i İttifaktan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, İstanbul 2006.

Koçi Bey : Koçi Bey  Risalesi, Sadeleştiren: Zuhuri Danışman, İst.1972. 

Kopraman, Kazım Yaşar : "Memlük Devleti", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VI, İst. 1992.

Kopraman, Kazım Yaşar : "Tolunoğulları", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VI.

Kopraman, M. Yaşar : "Memlük Devleti", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VI, İst. 1992.

Koyuncuoğlu, Tennur : "Tarihsel Yaklaşımla Hak ve Özgürlük İlişkisinin Saptanması", Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1978.

Köprülü, Bülent : "Evvelki Hukukumuzda Vakıf Nev'iyetleri ve İcareteynli Vakıflar", İÜHF Mecmuası, C.XVIII, S.1-2.

Köprülü, Fuad : "Fıkıh" md., İA, C.IV,İst. 1977.

Köprülü, Fuad : Ortaçağ Türk Hukuki Müesseseleri, İstanbul 1943.

Kramers, J. H. : "Şeyh-ül-İslâm" maddesi, İA, C. XI, (s. 485-489).

Klaus Stern : ”Constitutionalism Movements And New Constitutions”, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, s. 1033-1042, TBBY, Ankara 2001.

Kubalı, H.Nail : Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul 1969.

Kuduri, Ebû'l-Hasen Ahmed : Kitabu'l-Kuduri, (İstanbul, 1315'den tıpkı basım), İstanbul, 1975.

Kufralı, Kasım : "Buhari" maddesi, İA, C.II, s. 771.

Kunter, Nurullah : Muhâkeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhâkemesi Hukuku, 8. B., İstanbul 1986, (Kunter: Ceza Muhakemesi Hukuku).

Kuran, Ercüment : "Başvekil" maddesi, DİA, C. V, İst. 1992,

Kurtubi : Tefsir, (el- Cami li Ahkami'l-Kur'an), Mısır 1967, 2. B., C.I.

Kuzu, Burhan : “Türkiyede Anayasal Planda ve Uygulamada İnsan Hak ve Hürriyetlerine Genel Bir Bakış", İnsan Hakları Sempozyumu, 10 Aralık 1995, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Düz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İst. 1995.

Kuzu, Burhan : Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı (Çevreye Bir Kamu Hukuk Yaklaşımı), Fakülteler Matbaası, Istanbul, 1997.

Kuzu, Burhan : Ülkemizde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997.

Kuzu, Burhan : "Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Bağlamında Keyfi Tutuklamaya Karşı Korunma", Akademik Araştırmalar Dergisi, 1999, S.1, ss.1-32.

Kuzu, Burhan : 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, Filiz Kitabevi, İst. 1990.

Kuzu, Burhan : Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, Üçdal, İstanbul, 1985.

Kuzu, Burhan : Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi, Kazancı Yayınları, İst. 1993. 

Küçük, Cevdet : "Abdulhamit II" maddesi, DİA, C.I,

Küçük, Cevdet : "Abdulmecid" maddesi, DİA, C.I.

Küçük, Cevdet : "Abdulâziz" maddesi, DİA, C.I, s. 179-185.

Küçük, Hasan : Mukayeseli İslam ve Batı Felsefelerinde Sistematik Problemler, İst. 1974.

Kütükoğlu, Mübahat S. : "Berat" maddesi, DİA, C.V, s. 472-473.

Kütükoğlu, Mübahat S. : "Ayak Divanı" maddesi, DİA, C. IV, ss. 192-193.

Laurence H. Tribe (Professor of Constitutional Law): American Constitutional Law, Second Edition, 1988.

Lewis, Bernard : Modern Türkiyenin Doğuşu, Metin Kıratlı çev. s.3 B., Ank 1988.

Lucas Prakke and Constantijn Kortmann (Eds): Constitutional Law of 15 EU Member States, Kluver, 2004.  

M. Muhammed Abdullatif Cemalüddin: Nazariyyetu'l-Ehliyet fi'l fıkh il İslami, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Camiatu'l-Ezher, Kanun, Kahire, 1394/1974.

M. Yusuf Musa : Fıkh-ı İslam Tarihi, Çev. Ahmet Meylani, İst.1973.

Macdonald, Duncan B. : "Kaza" maddesi, MEB. İA, İst. 1977,  C. VI. 

Macdonald, Duncan B. : Development of Muslim Theology, Iurisprudence and Constitutional Theory, New York, 1965.

Macid Ali Khan : The Truthful Calips (Al-Khulafa Al-Rashidin), Delhi-İndia, ty., pp. 60-61, Idarah-ı Adabiyat-ı Delli.

Mafızullah Kabır : "Administration of Justice During the Buwayhid's Period" (A.D. 946-1055), İslamic Culture, C. XXXIV, S.I, Haydarabad, 1960.

Mahmasani, Subhi : ed-Deâimu'l-Hulkiyye l'il-Kavânini'ş-Şer'iy-ye, Beyrut, 1979, Darü'l-ilm li'l-melayin.

Mahmud Ahmed Ebu Leyl : "el-Kadâü bi İlmi'l-Kadi fi'l-Fıkhi'l-İslâmi", Dirasat, C. XIII, Sayı:1, Amman, 1986, ss. 9-41.

Mahmud Es’ad : Tarih-i İlmi Hukuk, İst. 1331.

Mahmud Matlub : "el-Kadâü ve Ahkâmuhu fi'ş-Şeriâ'l-İslâmiyye", Mecelletü Külliyeti'l-Adab (Camiatü Bağdad), ss. 335-373, Bağdad, 1976, (kıs: Matlup: el-Kadâü ve Ahkâmühü).

Malay, Hasan : Çağlar Boyu Kölelik, (Eski Yunan ve Roma), Gündoğan Yayını, Ankara, 1990. 

Mardin, Şerif : "Adem-i Merkeziyet" maddesi, DİA, C. I, ss. 364-367.

Martin Shapiro : "Islâm and Appeal", California Law Review, vol. 68, 1980, s. 350-381, (kıs: Shapiro: "Appeal").

Mark C. Murphy : Natural Law in Jurisprudence and Politics, Cambridge Studies in Philosophy and Law, Cambridge University Press, 2006, XIV+188.

Marx, K. ve Engels, F : Manifesto, Mümtaz YAVUZ çev., İstanbul 1976.

Maturidi, İmam Muhammed : Kitab'ut-Tevhid, çev. H.Sudi Erdoğan, İst. 1981.

Maverdi, Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habib (ö. 450): el-Ahkâmü's-Sultâniye ve'l-Velâyâtü'd-Diniye,   Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, ty., (kıs: el-Mâverdi: el-Ahkâmu's-Sultaniye).

Merğinani, Burhan ud Din Ebu'l Hasen Ali: el Hidaye Şerhu Bidayet il Mübtedi, C. I-IV, Mısr, ty., Mektebetu Mustafa'l- Babi'l Halebi. 

Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye).

Meray, Seha L. : Uluslararası Hukuk ve Örgütler, AÜSBFY, Ank. 1977.

Merçil, Erdoğan : "Gazneliler", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VI.

Mevdudi : İslamda Hükümet, Çev. Ali Genceli, Ank. ty.

Mevdudi : el-Hilafe ve'l-Mülk, Ta'rib: Ahmed İdris, Kuveyt, 1398/1978.

Meydan Larousse : "köle" maddesi, C. VII,  İst. 1981.

Milli Tetebbular Mecmuası (MTM), C.I-II,  İst.1331.

Miquel, Andre : İslam ve Medeniyeti, C.I, Fidan - Menteş çev., İstanbul 1991.

Miroğlu, İsmet : "Osmanlı Devlet Felsefesinde İnsani Değerler ve Hukuka Saygı", Türklerde İnsani Değerler ve Hukuk, İst. 1993.

Montesquieu : Kanunların Ruhu Üzerine, Fehmi BALDAŞ çevirisi, C.I.

Muhammad Akram Khan : "Al-Hisba and the Islâmic Economy", Public Duties in Islâm, The Institution of the Hısba, by al-Shayhkh al-İmâm Ibn Taymiya,  (Appendix), Leichester,1982, The Islâmic Foundation, ss. 135-139.

Muhammed el-Gazali : Hukuku'l-İnsan beyne Tealimi'l-İslam ve İlani'l-Ümemi'l-Müttehide, Darü'd-Dave, İskenderiye, 1413/1993

Muhammed Hamidullah-A. Akif : "Köle" maddesi,  DİA, Örnek Fasikül, İst. 1986, ss.126-132. 

Mumcu, Ahmet : "Divân-ı Hümayun" maddesi, DİA, C. IX, s. 430-432.

Mumcu, Ahmet : Hukuksal ve Siyasal Karar Organı Olarak Divan-ı Hümayun, Ank.1976, AÜHF Yayını.

Mumcu, Ahmet : Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, Ankara 1963.

Mumcu, Ahmet : Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, 2.B., Ankara 1985.

Musa, M. Yusuf : Fıkh-i İslam Tarihi, Çev. Ahmed Meylani, İst. 1973.

Mustafa Nuri : Netaicü'l-Vukuat, C.I-II, Sad. Neşet ÇAĞATAY, Ankara 1987, 2.B.

Müslim b. Haccac el-Kureşi : Sahihu'l-Müslim, Tahkik, M.Fuad Abdulbaki, C. I-III, İstanbul,1411/1981, tıpkı basım. Ayrıca Tercüme ve Şerhi: Ahmed Davudoğlu, C.I-IX, İst 1978.

Nagy, Gy. Kaldy : "Kadi-Ottoman Empire" article, The Encylopaedia of İslâm (New Edition), Vol.IV, Leiden, 1978, (kıs:NAGY: "Kadi-Ottoman Empire", EI,1978), p. 375.

Nasr, S.H. : An Introduction to Islamic Cosmological Doktrines, London, 1978.

Neccar, Abdulfettah Muhammed Musa: el-Hacru ve'l-Velayetü ale'l-Mal fi'ş-şeria'l-İslamiyye, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Camiatu'l-Ezher, Kanun, Rakam: 1199, Kahire, 1400/1980.

Nebhan, M.Faruk : İslâm Anayasa ve İdare Hukukunun Genel Esasları, Ter. Servet Armağan, Sönmez Neşriyat, İst. 1980.

Nevin, A. Mustafa : İslâm Siyasi Düşüncesinde Muhalefet (Hz. Muhammed Devrinden Abbasilerin II. yüzyılına  Kadar), Çev. V. Akyüz, İst. 1990, (kıs: Nevin: Muhalefet).

Nietzsche, F. : Böyle Buyurdu Zerdüşt, Turan Oflazoğlu çev., İstanbul 1989.

Nizamülmülk : Siyasetname, Çev. M. Şerif Çavdaroğlu, İst. ty.

Numani, Şibli : Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Çev. Talip Yaşar ALP, İst.1980.

Nuri, Osman : Mecelle-i Umur-i Belediye, İstanbul 1922.

Ocak, A.Yaşar : "XVI. yüzyıllarda Osmanlı Resmi Dini İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi", İAD, C.IV, S.3.

Okandan, R. Galib, : Hamurabi Mecellesi, İÜHF Mecmuası, C.XVII, S. 1-2, İstanbul 1951.

Okandan, Recai Galib : Amme Hukukumuzun Anahatları (Türkiye'-nin Siyasi Gelişmesi), I. Kitap (Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Yıkılışına Kadar), İst. 1971, İÜHFY.

Okandan, Recai Galib : Umumi Amme Hukuku, İst. 1976.

Okandan, Recai Galip : "Kadim Yunanda Siyasi Teşekkül", İÜHF Mecmuası, C. VI, Sayı, 2-3, İst. 1940

Okandan, Recai Galip : Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, İst. 1952

Okiç, M. Tayyip : İslamiyette Kadın Öğretimi, Ankara 1979.

Onar, Sıddık Sami : İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I-III,3. B., İst. ty., İsmail Akgün Matbaası.

Onar, Erdal : ”Türkiye’de Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Alanında Öncüler”, Anayasa Yargısı İncelemeleri-I. 

Ongan, Halit : Ankara'nın İki Numaralı Şer'iye Sicili, 997-998/1588-1590, TTKY, Ankara, 1984.

Orhun Kitabeleri, Yay. M. ERGİN, İstanbul, 1970.

Ortaylı, İlber : "Osmanlı İmparatorluğunda "Millet" Nizamı", Prof. Dr. Hamide Topçuoğluna Armağan, Ankara 1995, AÜHFY

Ortaylı, İlber : "Osmanlı Kadısı-Tarihi Temeli ve Yargı Görevi", A.Ü. SBF Dergisi, C. XXX, 1975, No. 1-4, (kıs: Ortaylı: Osmanlı Kadısı). 

Ortaylı, İlber : “Some Observations on the Institution of Qadi in the Ottoman Empire,  Bulgarian Historical Rewiev, Sofia, 1982, (kıs: Qadi in the Ottoman Empire”.

Öğüt, Salim : "Ebu Yusuf" maddesi, DİA, C.X, s.260-265

Öğüt, Salim : "Edebü'l-Kadi" maddesi, DİA, C. X, s. 408-410.

Öktem, Niyazi : "Temel  Hak ve Özgürlüklerden Düşünce ve İnanç Özgürlüğünün Özü", İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995.

Öktem, Niyazi : Fenomenoloji ve Hukuk (Hukukun Özü Sorunu), İstanbul 1982, Üçdal.

Öktem, Niyazi : Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımları, İstanbul, 1995, 5. B, (kıs: Öktem: Hukuk Felsefesi).

Öktem, Niyazi : ”Jacques Maritain, Akdeniz Kültürü, Neo-Tomizm ve Personalizm”, İÜHF Mecmuası, 1982-3, S.1-4, İstanbul 1983, C.XLVIII-XLIX.

Öktem, Niyazi : ”Maimonides ve Hukuk Felsefesi”, Dönmezer'e Armağan, İÜHF Mecmuası, İstanbul 1987, C LII, s. 1-4

Öktem, Niyazi : ”Stoisizm”, İÜHF Mecmuası, İstanbul 1974, C. XL.

Öktem, Niyazi : Özgürlük Sorunu ve Hukuk, İst. 1977, İÜHFY.

Öner, Necati : İnsan Hürriyeti, Ankara, ty.

Özal, Turgut : "Değişim Üzerine", Conrad Hotel, İst. 1992.

Özay, İl Han : "Evvel Allah..Sonra Yüksek Mahkeme", İHİD, İst., 1985, Yıl-6, S. 1-3

Özay, İl Han : Devlet, İdari Rejim ve Yargısal Korunma, Filiz, İst. 1986.

Özaydın, Abdulkerim : "Arap" maddesi, (İslâm'dan Önce Araplarda Sosyal ve İktisâdi Hayat), DİA, C. III, s. 324.

Özbilgen, Tarık : Eleştirisel Hukuk Sosyolojisi Dersleri, C.I, İst. 1971.

Özbudun, Ergün : Türk Anayasa Hukuku, Yetkin, 11. B., Ank. 2010.

Özçelik Selçuk : “İslamda Devlet Müessesesinin İnkişafı”, İÜHFM, C. XX, İst. 1955.

Özçelik, Selçuk : "Demokrasi Konusunda", İlim ve Sanat, 1989.

Özçelik, Selçuk : "İslam Hukukuna Göre Fert ve Devlet Münasebetleri", Gönensay'a Armağan, İÜHF Yayını, İstanbul. 1955.

Özçelik, Selçuk : "İslam Hukukuna göre Hükümdarın Hukuki Durumu", Prof. Taner'e Armağan, İst. 1956.

Özçelik, Selçuk : İslam Amme Hukukuna Göre Devlet Reisliği Müessesinin Hukuki Durumu, (Yayınlanmamış Doç. Tezi), Tt 45, İÜHF Kütüphanesi.

Özek, Çetin : "Türkiyede Laiklik, Gelişim ve Koruyucu Ceza Hükümleri", İÜHFY, İst. 1962.

Özek, Çetin : Devlet ve Din, İst. ty., Ada Yayınları.

Özel, Ahmet : "Cihad" maddesi, DİA, İst.. 1993, C. VII, s. 527-531.

Öztuna, Yılmaz : Büyük Osmanlı Tarihi, C. I-X,  İstanbul, 1994, Ötüken Neşriyat.

Öztürk, Osman : Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, İst. 1973.

Parkinson, C. Northcote : Siyasal Düşüncenin Evrimi, İst. 1976.

Paul Feyerabend : "Bilimin Hegemonyası ve Demokrasi", Çev. Hüsamettin Arslan, İlim ve Sanat, S. 23.

Pezdevi, Abdülaziz el Buhari : Keşf ül Esrâr, C. II, Beyrut, 1394/1974.

Qadri, Anwar A. : Islâmic Jurisprudence in The Modern World, New Delhi,1986, Taj Company.

Raymond Aron : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren Vahdi Hatay, Kültür Bakanlığı Yayını, I. B., İst. 1976.

Rahil Muhammed Muhammed el-Hamevi: Nizamu'l-Kada fi'l islam, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Camiatu'l-Ezher, Kanun, 1403/1983.

Reşad Hüseyin Halil : Nazariyyetü'l-Müsavat fi'ş-Şeria-l-İslamiyye, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Camiatu'l-Ezher, Kanun, Rakam: 525, 1394/1974.

Robert L. Morlan : American Government, Policy and Process, 2. B., USA, 1975

Roland Pennock & David G. Smith: Political Science,  An Introuction, The MacMillan Company, 1964.

Rousseau, Jean Jacques : Toplum Anlaşması, Vedat Günyel çev, İstanbul 1989.

S. Athar Husaın : The Glorious Caliphate, Lucknow-India, ty, "Judicial System" bölümü, s. 221-224, Academy of Islâmic Research and Publications.

Sabuncu, Yavuz : Anayasaya Giriş, 14 üncü Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2009.

Sahillioğlu, Halil : "Askeri" maddesi, DİA, C.III, İst. 1991, s. 488-489.

Sakaoğlu, Necdet : "İstanbul Kadılığı" maddesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. IV, 1994, s. 226-228.

Salih Şerif Salih : Vad'u Ashabi'l-Biladi'l-Müfetteteha, Tanzimu'l-İslam ve Tanzimatu'l-Vadiyye, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Camiatu'l-Ezher, Külliyetü'ş-Şeria ve'l-Kanun, 1408/1988. 

San, Coşkun : "Temel Hak ve Özgürlüklerin Çağdaş Gelişme Eğilimleri", A.İ.T.İ.A. Dergisi, C. VI, 1974, S. 1-2, s.100.

Sarıbay, Ali Yaşar : Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.

Sartori, Giovanni : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey, 1987, by Chatham House Publishers, inc.

Sartori, Giovanni : Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, Çeviren Ergun Özbudun, Yetkin Yayınları, Ankara 1997.

Sartre, J. Paul : Varoluşçuluk, Asım Bezirci çev., 3.B., İstanbul 1982.

Schacht, Joseph : "Mahkama" article, The Encyclopadıa of Islâm, New Edition, Volume VI, (kıs: EI-1991), Leiden 1991, pp. 1-3. (kıs:"Mahkama",Volume VI, EI-1991).

Schacht, Joseph : İslâm Hukukuna Giriş, Çev. Mehmet Dağ-Abdulkadir Şener, Ank. 1977.

Schmitt, Gary J. and Shulsky, Abram N.: The Theory and Practice of Separation of Powers: The Case of  Covert Action, in The Fettered Presidency, USA, 1989.

Selahattin, Muhammed : Özgürlük Arayışı ve İslâm, Çev. N. Ahmed ASRAR, İst. 1989.

Seyyid Kutub : İslâmda Sosyal Adalet, Çev. M. Beşir ERYARSOY, İst. 1991.

Seyyid Mehmet Seyfi : Siyasetname Tercümesi, Sly. ktb., Esat Efendi, No. 584, vrk.90-113.

Seyyid Sabık : Fıkhu’s-Sünne, V.I-III, 3.B., 1411/1412, Darü’l-Feth Yayını.

Sibai, Hüsni Mustafa : İştirakiyyetü'l-İslam, , II. B., Mısr, ty., Darü'l- kavmiyye.

Sieghart, P. : The Internatıonal Law of Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1983.

Siret Ansiklopedisi : (Hazırlayan, Efdalur Rahman), İst. 1992, "kölelik" kısmı. 

Sobernheim : "Selahattin Eyyübi" maddesi, MEB.İA, C.X, İst. 1980, ss. 103-110

Sotiries A. Barber and Robert P. George (Edited by): 

: Constitutional Politics, Essays on Constitution Making, Maintenance and Change, Princeton University Press, 2001.

Serahsi, Şemsüddin : el-Mebsut, C. XVI, İst. 1403/1983, Çağrı Yayınları (tıpkı basım).

Senhuri, Abdurrezzak : Fıkh ul Hilafe ve Tetavvuruha, Kahire, 1989.

Senhuri, Abdurrezzak : Mesadirü’l-Hak Fi’l-Fıkhi’l-İslami, C.I-II, Beyrut, ty.

Serahsi, Ebubekir Muhammed b. Ahmed: Usulü’s-Serahsi, Beyrut, 1393/1973, Tahkik: Ebu'l-Vefa el-Efgani, C.I-II.

Serahsî, Ebûbekir Muhammed b. Ebi Sehl (ö. 490): el-Mebsût, C.I-XXX, İstanbul,  1401/1981, (tıpkı basım), Çığır Yayınları.

Sibai, Mustafa : el-Mer'e Beyne'l-Fıkhı ve'l-Kanun , Beyrut ty. 3. B.

Suyuti, el-İmam Celalüddin Abdurrahman (ö. 911): el-Eşbah ve’n-nezair fi kavaid-i ve füru-i fıkhi’ş-şafiiyye, I. B., Beyrut 1413/1983, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye.

Şafii, Muhammed b. İdris (150/204): er-Risale, Rebi b Süleyman Hattı, II. B., Kahire, 1399/1979, tahkik ve şerh:Ahmed Muhammed Şakir. 

Şatıbi, İbrahim b. Musa el-Lahmi el-Gırnati el-Maliki (ö. 790/1388): el-Muvafekat fi Usuli’ş-Şeria, C.I-II, Beyrut, ty, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye.

Şevkani, Muhammed b. Ali : Neylü'l-Evtar Şerhu Münteka'l-Ehbar min Ehadis-i Seyyidi'l-Ehyar li İbn Teymiyye, (kıs: eş-Şevkani: Neylü'l-Evtar), Darü'l-Fikr, C. I-IX.

Şeybani, İmam Muhammed b. Hasan: Kitab'ul-Asl el-Maruf bi'l-Mebsut, tashih ve ta'lik: Ebu'l-Vefa el Efğani, Beyrut, I:B, 1410/1990, C. I-V.

Şeybani, İmam Muhammed b. Hasan: Kitabu'l-Asl (el- Mebsut), Tashih ve Talik: Ebu'l-Vefa El-Efgani,  Beyrut, 1410/1990, 

Şeybani, İmam Muhammed b. Hasan: Şerhu's-Siyeri'l-Kebir, İmla: Muhammed b. Ahmed es Serahsi, Tahkik: Dr. Selahuddin el-Müncid-Abdulaziz Ahmed, basım yeri ve t.y., C. I-V.

Şafak, Ali ve Erkal, Mehmet :"el-Ahkamü's-Sultaniyye" maddesi, DİA, C.I, s. 554-555.

Şafak, Ali : İslam Arazi Hukuku ve Tatbikatı, İlk Devirler, İst. 1977

Şazeli, Yasin Şazeli : Risale fi Nizami'l-Hacr fi'l-İslam, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Camiatu'l-Ezher,  Kanun, 1367/1949.

Şebaru, İsam Muhammed :el-Kadâü ve'l-kudâtu fi'l-İslâm "el-asrü'l-Abbâsi", (kıs: Şebaru: el-Kadâü ve'l-Kudâtu), Beyrut, 1983, Darü'n-Nehdeti'l-Arabiyye.

Şehristani, Muhammed : el Milel ve'n Nihal, Tahkik: M. Seyyid Kilani, Beyrut, 1395/1975, Dar ül Ma'rife, II. B.,  C.I-II.

Şemsüddin Şeyh Muhammed : Haşiyetu'd-Dusuki ala Şerhi'l-Kebir (li Ebi Berekat Seyyid Ahmed ed-Derdir el-Maliki), Kahire, ty., Darü İhyai'l-Kütübi'l-Arabiyye. 

Şenel, A.. : Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne, Ankara 1970

Şener, Abdulkadir : Kıyas, İstihsan, İstislah, Ank,1974.

Şeşen, Ramazan : "Eyyübiler",  Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VI, İst. 1992.

Şibay, Halim Sabit : “Ebu Hanife” maddesi, İA, C. IV, İst. 1977, s. 20.

Şibli Numani : Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Çev. T.Yaşar Alp, Ank. 1980, Çağ Yayınları, (kıs: Şibli: Hz. Ömer).

Taberi, İbn Cerir Ebu Cafer : Tarihu't-Taberi, Tarihu'l-Ümem ve'l-Müluk, Beyrut, III. B., 1408-1411/1988-1991, C.I-VI, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye.

Tahiroğlu, Bülent: : "Osmanlı İmparatorluğunda Kölelik", İÜHF Mecmuası, XLV- XLVII, S. 1-4, İst.  1982.

Taneri, Aydın : Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluş Döneminde Vezir-i A'zamlık (1299-1453), Ankara 1974, AÜ.DTCF Yayını, (kıs: Vezir-i A'zamlık).

Tanör, Bülent : Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, C.I, Hukuki boyutlar 2.B., BDS Yayını, İstanbul 1991.

Tanör, Bülent : Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, 19. Baskı, İstanbul 2010.

Tanör, Bülent-

Yüzbaşıoğlu, Nemci : Türk Anayasa Hukuku, 9 uncu Bası, Beta, İstanbul, 2009.

Taşdelen, Musa : Siyaset Sosyolojisi, Kocav Yayını, İstanbul 1997.

Taşkıran, Tezel : Cumhuriyetin 50. yılında Türk kadın Hakları, Ankara 1973.

Tabliye, M.Kutup : el-İslam ve Hukuk'ul İnsan, Kahire 1984.

Tahtavi, Muhammed İzzet : "Min Adabi ve Şüruti'l-Kadâi fi'l-İslâm", Mecelletü'l-Ezher, C. 52/3, Kahire, 1980, s. 506-515, (kıs: Tahtavi: Şürutü'l-Kadâ).

Tahtavi, Muhammed İzzet : "Min Tarihi'l-Kadâ fi Devleti'l-İslâm",  Mecelle-tü'l-Ezher, C. 56, Sayı, 2, Kahire, 1983, s. 231-239, (et-Tahtavi: Tarihü'l-Kadâ).

Tanilli, Server : Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, 7 nci Baskı, Cem Yayınevi, Eylül 1993.

Taylan, Necip : Anahatlarıyla İslam Felsefesi, Kaynakları, Temsilcileri, Tesirleri, İst. 1985, 2.B.

Teftazani, Sa'düddin Mesut

b. Ömer (ö. 793/1390) : Şerhü't-Telwih ala't-Tevdıh li metni't-Tenkih fi Usuli'l-Fıkh, C.I-II, Beyrut, 1377/1957, Darü'l- Kütübi'l-İlmiyye. 

Tehanevi, : Keşşafu Istılahati'l-Fünun, İst., ty., C.I.

Tekin, Melek : (Hazırlayan): Türk Tarihi Ansiklopedisi, İst. 1991.

Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi, MTM, C. I

Teziç, Erdoğan : "Türkiyede Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü", Anayasa Yargısı, No. 7, 1990.

Teziç, Erdoğan : Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş ve Geliştirilmiş II.B., İst. 1991; 11 nci Baskı, Beta, İstanbul, Ekim 2006.

 

Tikveş, Özkan : Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, 1982

Tirmizi, Muhammed b. İsa : Sünen, C. I-V, İstanbul, 1401/1981, Çağrı Yayınları.

Tocquevılle, Aleqis De : (1805-1859): Amerika'da Demokrasi, Terc. İhsan Sezal, Fatoş Dilber, Yetkin Yayınları, Ank. 1994.

Toledano, Ehud R. : Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890, Çeviren, Y. Hakan Erdem, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst. 1994.

Tuğ, Salih : İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, XIX. ve XX. Asırlar, İstanbul, 1969.

Tuğ, Salih : İslam Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, İstanbul 1984.

Tuğcu, Tuncer : Felsefe Tarihi, İlk Çağ, I. Cilt, Sorun Yayınları, İst. 1985

Tulum, Mertol : "Dursun Bey" md., DİA, C. X, s. 6-7.

Tunç Hasan, Bilir Faruk, Yavuz Bülent: Türk Anayasa Hukuku, 2. B., Berikan yayınevi, Ankara 2011.

Tunç Hasan : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin, 1997.

Tunaya, Tarık Zafer : Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 3.B., İst. 1975.

Turan, Osman : "Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Metin, Tercüme ve Araştırmalar" (kıs: Turan: Resmi Vesikalar), 2. Baskı, TTKY, Ankara, 1988.

Turan, Osman, : Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, 2.B., İstanbul 1969.

Turhan, Mehmet : "Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri", TDV Yayın Bülteni, Sayı, 10, Aralık 1991, ss. 19-30.

Turhan, Mehmet : Hükümet Sistemleri, Ankara 1993, Gündoğan Yayınları.

Turhan, Mehmet (Hikmet Tülen’le birlikte): 

: Anayasa Yargısı İncelemeleri, Ankara 2006, ANYMY.

Turnagil, Ahmet Reşit : İslamiyet ve Milletler Hukuku, İÜHFM, C. VIII, S.1-2, 1942, s. 16-72 ve C.VIII, S. 3-4, 1943, s. 369-432; tıpkı basım: İstanbul 1972, Sebil Yayınevi. 

Tursun Bey : Tarih-i Ebu'l-Feth, Haz. Mertol Tulum, İst. 1977, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayını.

Türk Hukuk Kurumu : Hukuk Devleti ve Velidedeoğlu, Türk Hukuk Kurumu'nun Armağanı, İstanbul, 1985.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA): 

: Değişik Maddeler, İst. 1988-1995, C.I-X ve örnek fasikül, 1986.

Ulvan, Abdullah Nasıh : Nizamu'r-Rıkk Fî'l-İslâm, III. B., Kahire, 1406/ 1986.

Umur, Ziya : Roma Hukuku, Tarihi Giriş ve Kaynaklar, İst. 1967, (kıs: UMUR: Roma Hukuku).

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı : Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, Ank. 1988, 4. B, (kıs: Medhal).

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı : Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ank. 1988, 3. B.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı : Osmanlı Devletinde Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ank., 1988, TTKY.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı : Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları-II, Cebeci-Topcu, Top Arabacıları, Humbaracı, Lağımcı Ocakları ve Kapukulu Süvarileri,  Ank. 1988, 3.B. TTK Yayını.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı : Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı,  Ank. 1988, TTK Yayını

Uzunpostalcı, Mustafa : "Ebu Hanife" maddesi, DİA, C.X, s. 131-138.

Uzunpostalcı, Mustafa-Yusuf Şevki Yavuz-Ali Bardakoğlu: "Ebu Hanife" maddesi, DİA, C.X, s. 131-145.

Üçok, Coşkun : "Osmanlı Kanunnamelerinde İslam Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler-I", AÜHFM., C.III, 1946, S.1

Üçok, Coşkun-Mumcu, Ahmet-Bozkurt, Gülnihal: 

:Türk Hukuk Tarihi, Ank. 1998, VIII. B., Savaş Yayını.

Van Arendonk : "Şerif" maddesi, MEB.İA, C.XI, İst. 1979.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet : "Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat", Tanzimat, 100. Yıldönümü Münasebetiyle,  İstanbul, 1940, Maarif Vekaleti.

Versan, Vakur : "Tarihte Türklerin İslam Kamu Hukukuna Katkıları", ONAR Armağanı, İÜHF Yayını, İst. 1977.

Vicki C. Jackson and Mark Tushnet: Comparative Constitutional Law, Second Edition, Foundation Press, 2006.

Von Kremer : Culturgeschichte des Orients, Translated by S. Khuda Bukhsh, The Orient Under the Caliphs, Delhi-İndia, ty., İdarah-ı Adabiyat-ı Delhi, (kıs: Culturgeschichte des Orients).

Walvin, James (Editor) : Slavery And British Society (1776-1846), Hong Kong, 1982, The Macmillan Press Ltd.

Warnock, Mary : Existentialist Ethics, New York, 1967.

Watt, Montgomary : The Majesty that was Islam, London, 1974.

Weiss, Bernard G. : "Qâdi" article, Encyclopedia of Religion, C. XII, New York, 1987, s. 124-126.

Wellhausen, Julius : İslamiyetin İlk Devrinde Dini-siyasi Muhalefet Partileri, Fikret Işıltan çev., TTK Yayını, Ank. 1989.

Wensinck Aren Jean : Miftahu Künuzü's-Sünne, Ter. Muhammed Fuad Abdulbaki, Beyrut 1983, s. 385-386.

Wensinck, Aren Jean ve Heyet : Concordance et İndices de la Tradition Musulmane (el- Mucemü'l-Müfehres li Elfazi'l-Ehadisi'n-Nebeviyye, C. I-VIII, Leiden 1936 dan tıpkı basım, İst. 1401/1981.

Yaltkaya, M. Şerafettin : "Tanzimattan Evvel ve Sonra Medreseler", Tanzimat, 100. Yıldönümü Münasebetiyle,  İstanbul, 1940, Maarif Vekaleti, s. 463-467.

Yavuz, Hulusi : "Adliye Nezareti" maddesi, DİA, C. I, s. 389-390.

Yazıcıoğlu, M. Said : “XV ve XVI yüzyıllarda Osmanlı  Medreselerinde Kelam Öğretimi ve Genel Eğitimi İçindeki Yeri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.IV

Yazıcıoğlu, M.Said : İnsan Hürriyeti, Ankara 1988.

Yazır, M. Hamdi : Hak Dini Kuran Dili, İst. 1973.

Yediyıldız, Bahaeddin : "Osmanlılarda Hâkimiyet Anlayışı ve Devlet Teşkilatı", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ Yayını, C. XII,  s. 293-453, (kıs: Osmanlılarda Hâkimiyet).

Yenisey, Feridun : Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu, İstanbul, 1979, Fakülteler Matbaası, İÜHFY nu. 559.

Yıldız, Hakkı Dursun (Redaktör) ve Heyet: Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İst., 1992, C. II, VI, VII, VIII, IX, XII, Çağ Yayınları.

Yıldız, Hakkı Dursun : "Abbasiler" maddesi, DİA, C. I, s. 31-48.

Yıldız, Hakkı Dursun : "Abbasiler", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. III.

Yıldız, Hakkı Dursun : "Arap" maddesi, DİA, C. III, s. 272-276.

Yıldız, Hakkı Dursun : "Hulefa-i Raşidin Devri", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İst. 1992, C. II, (Hulefa-i Raşidin ve Emeviler)

Yörük, Abdulhak Kemal : Hukuk Felsefesi Dersleri, İstanbul 1958, 2.B

Yusuf Has Hacib : Kudatgu Bilig, C.I, Besim ATALAY Çev., TDK Yayını.

Yücel, Yaşar : Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar, Kitab-ı Müstetab, Kitabu Mesalihi'l Müslimin ve Menafii'l-Mü'minin, Hırzü'l-Müluk, Ank. 1988, TTKY.

Yüksel, Sadrettin : İslami Araştırmalar, İst. 1982, Tuba Yayıncılık.

Zabunoğlu, Y. Kazım : Devlet Kudretinin Sınırlanması, Ankara 1963.

Zabunoğlu, Y.Kazım : Kamu Hukukuna Giriş, Devletin Tanımı, Kaynakları ve Unsurları, Ankara, 1973.

Zayed, Seyyid Hasan Sakar : el-Eman ve Ahkamuhu fi'ş-Şeriai'l-İslamiyye, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Camiatu'l-Ezher.

Zeydan, Abdulkerim : el-Medhal li diraseti’ş-Şeria’l-İslamiyye, XI B., Beyrut, 1411/1990.

Zeydan, Abdulkerim : el-Veciz fi Usuli’l-Fıkh, Amman, 1411/1990, Müeessesetü’r-Risale.

Zeydan, Abdulkerim : Nizâmu'l-Kadâ fi'ş-Şeriati'l-İslâmiyye, 2. B., 1409/1989, Müessesetü'r-Risale.

Zebidi, Zeynü'd-Din Ahmet : Tecrîdu's-Sarih, Tercüme ve Şerhi: Kamil MİRAS, C. I-VIII, Ank.1970.

Zehrani, Dayfullah Yahya : en-Nefekat ve İdaretuha fi'd-Devleti'l-Abbasiyye (132-334/749-945), Mekke, 1406/1986, Mektebetü't-Talibi'l-Camii, (kıs: en-Nefekat). 

Zerka, Mustafa Ahmed : el-Fıkhu'l-İslami fi Sevbihi’l-Cedid, C. I-III, Dımaşk, ty., 9. B., Darül-Fikr.

Zerka, Mustafa Ahmed : el-Medhal el-Fıkhiyyü’l-Amm, C.I-II, Dımaşk, 9. B., Darü’l-Fikr.

Zerka, Mustafa Ahmed : el-Fıkhu'l-İslami fi Sevbihi'l-Cedid, C.I-III, Dımaşk, 1967-1968, IX. B., Darü'l-Fikr.

Zuhayli, Muhammed Mustafa : "Melâmihu't-Tanzimi'l-Kadâ fi'l-İslâm", Mecelletü Külliyeti'ş-Şeriai ve'd-Dirâseti'l-İslâmiyye, Mekke, C. II, ss. 89-136, (ez-Zuhayli: et-Tanzimü'l-Kadâ).

Zuhayli, Vehbe : Usuli'l-Fıkhi'l-İslami, C.I-II, Dımaşk, 1406/1986, Darü’l-Fikr.

Zuhayli, Vehbe : Asarü'l-Harb fi'l Fıkhi'l-İslami Diraseten Mukarine, Dımaşk, ty.,  Darü'l-Fikr. 

Zuhayli, Vehbe : Alakatü'd-Düveliyyefi'l-İslam Mukarineten bi'l Kanuni'd-Düveliyyi'l-hadis, IV. B., Beyrut, 1409/1989, Müessesetü'r-Risale.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.