Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Didem ERDOĞAN
ISBN: 9786050510010
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Didem ERDOĞAN
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 284

Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Dr. Didem ERDOĞAN

İÇİNDEKİLER 

TAKDİM ....................................................................................................................7

ÖN SÖZ ......................................................................................................................9

İÇİNDEKİLER .........................................................................................................11

TABLOLAR VE ŞEKİLLER ...................................................................................15

KISALTMALAR......................................................................................................17

GİRİŞ .......................................................................................................................21

BİRİNCİ BÖLÜM

YASAMA-YÜRÜTME İLİŞKİLERİ VE 

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN GETİRDİĞİ 

YENİ HÜKÛMET SİSTEMİ

I. KUVVETLER AYRILIĞINA DAYANAN HÜKÛMET

SİSTEMLERİ...................................................................................................27

A. Parlamenter Hükûmet Sistemi .....................................................................32

B. Başkanlık Hükûmeti Sistemi .......................................................................37

C. Yarı Başkanlık Sistemi ................................................................................41

II. 1982 ANAYASASINDA HÜKÛMET SİSTEMİ ............................................44

A. 1982 Anayasasının İlk Şeklindeki Hükûmet Sistemi...................................52

1. Yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğilimi .......................................54

2. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemlerin Yargısal 

Denetimi ...............................................................................................58

3. Yürütmenin Düzenleme Yetkisi ...........................................................65

B. 2007 Anayasa Değişikliği ve Hükûmet Sisteminin Niteliği ........................67

C. 2014 Yılında Yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonrası Durum...............77

D. 2017 Anayasa Değişikliği ve Hükûmet Sistemi ..........................................81

1. Hükûmet Modeli Değişikliklerinde Anayasanın Değiştirilmesi 

Sorunu...................................................................................................81

2. Türk Tipi Başkanlık Sistemi .................................................................85

3. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Yasama-Yürütme 

İlişkileri.................................................................................................94

12 İçindekiler 

İKİNCİ BÖLÜM

1982 ANAYASASINDA YÜRÜTME ORGANI VE 

YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ

I. 1982 ANAYASASINDA YÜRÜTME ORGANININ YAPISI....................... 99

A. 1982 Anayasasının İlk Şekline Göre Yürütme Organı................................ 99

1. Cumhurbaşkanı..................................................................................... 99

2. Bakanlar Kurulu ................................................................................. 102

B. 2017 Anayasa Değişikliğinden Sonra Yürütme Organı ............................ 106

1. Cumhurbaşkanı................................................................................... 107

2. Diğer Kişi ve Kuruluşlar .................................................................... 112

a. Cumhurbaşkanı Yardımcısı/Yardımcıları.................................... 112

b. Bakanlar....................................................................................... 114

c. Devlet Denetleme Kurulu ............................................................ 116

d. Milli Güvenlik Kurulu ................................................................. 117

II. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ ........................ 118

A. 1982 Anayasasının İlk Halinde Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri............... 118

1. Kanun Hükmünde Kararnameler........................................................ 119

a. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri....................... 119

b. Olağanüstü Yönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri.............. 122

2. Tüzük.................................................................................................. 125

3. Yönetmelik ......................................................................................... 126

4. Adsız Düzenleyici İşlemler ................................................................ 127

B. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrası Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri..... 127

1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ......................................................... 128

a. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri....................... 128

b. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ...................... 130

2. Cumhurbaşkanınca Yapılan Yönetmelikler........................................ 132

3. Cumhurbaşkanının Diğer Düzenleyici İşlemleri ................................ 133

İçindekiler 13 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1982 ANAYASASINA GÖRE 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

I. 1982 ANAYASASININ İLK ŞEKLİNE GÖRE

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ...............................................135

II. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ...............................................139

A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Anayasal Düzenlemeler ..........143

B. Kanuni İdare İlkesi Açısından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi................148

1. Kanuna Dayanma................................................................................150

2. Kanuna Uygun Olma ..........................................................................154

C. Düzenleme Yetkisi Açısından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi................157

1. Yürütme Yetkisine İlişkin Konularda Verilen Genel Düzenleme 

Yetkisi.................................................................................................159

a. Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi Açısından ............................162

b. Yasama Yetkisinin Aslîliği İlkesi Açısından ...............................165

c. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi Açısından .................169

2. Anayasal Sınırlar ................................................................................172

a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenemeyecek 

Alanlar .........................................................................................173

b. Anayasada Münhasıran Kanunla Düzenlenmesi Öngörülen 

Konular ........................................................................................177

c. Kanunda Açıkça Düzenlenen Konularda Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi Çıkarılamaması Kuralı............................................179

d. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kanunlarda Farklı 

Hükümler Bulunması Hâli ...........................................................181

e. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Aynı Konuda Kanun 

Çıkarması Durumu.......................................................................183

3. Mahfuz Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Alanının Varlığı 

Tartışmaları.........................................................................................186

D. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri..........191

E. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Temel Hak ve Özgürlüklerin 

Sınırlandırılması Sorunu............................................................................198

III. OLAĞAN DÖNEMLERDE ÇIKARILAN CUMHURBAŞKANLIĞI

KARARNAMESİ ...........................................................................................202

A. Çıkarma Yetkisi.........................................................................................202

B. Konusu.......................................................................................................206

14 İçindekiler 

C. Usulü ve Şekli ........................................................................................... 208

D. Yargısal Denetimi ..................................................................................... 211

1. Yargısal Denetimin Türleri................................................................. 211

a. Soyut Norm Denetimi.................................................................. 212

b. Somut Norm Denetimi................................................................. 214

2. Yargısal Denetimin Kapsamı ............................................................. 216

3. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu......... 219

IV. OLAĞANÜSTÜ DÖNEMDE ÇIKARILAN

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ .............................................. 221

A. Çıkarma Yetkisi ........................................................................................ 221

B. Sebepleri.................................................................................................... 222

C. Konusu ...................................................................................................... 223

D. Süre ve Yerle Sınırlı Oluşu ....................................................................... 226

E. Usulü ve Şekli ........................................................................................... 227

F. Yargısal Denetimi ..................................................................................... 228

V. DEVLET BAŞKANINA KARARNAME YETKİSİNİN VERİLDİĞİ

BAZI ÜLKELER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ......... 230

A. ABD Başkanının Kararname Çıkarma Yetkisi.......................................... 231

B. Rusya Federasyonu Başkanının Kararname Çıkarma Yetkisi................... 234

C. Fransa Cumhurbaşkanının ve Hükûmetin Kararname Çıkarma 

Yetkisi ....................................................................................................... 236

SONUÇ .................................................................................................................. 241

KAYNAKÇA......................................................................................................... 247

EK .......................................................................................................................... 277Kararname konusunun tüm dünyanın yanı sıra, 2017 yılında yapılan 

Anayasa değişikliği ile ülkemizde de önemli bir yetki olarak görülmeye başlanması, akademik açıdan konuya ilginin artmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın maksadı, ülkemizde Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin nasıl 

meydana geldiğini, Cumhurbaşkanının bu yetkiyi kullanırken amacının ve 

etkilerinin ne olduğunu ve nasıl olması lazım geldiğini umumi ve geniş bir 

şeklide izah etmektir. Ülkemizde henüz çok yeni bir işlem tipi olan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri konusunda ilk etapta yayınlanmış eserlerin azlığı 

ve aynı zamanda hükûmet sistemimizin de değişmesi nedeniyle sistemin artı 

ve eksileri belirsizliğini muhafaza etmekteydi. 

Bu nedenle açıkçası doktora tezi olarak bu konuyu çalışmak konusunda 

bir an için umutsuzluğa kapılsam da tez danışmanım Prof. Dr. Ramazan 

Çağlayan bu konuyu çalışmam konusunda beni cesaretlendirerek bu noktaya 

varmamızı sağladı. İşte bu vesileyle tez danışmanım Prof. Dr. Ramazan Çağlayan’a bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tez çalışmam henüz devam ederken, bulunduğu Kırıkkale Üniversitesinden ayrıldığı 

halde, tezimdeki danışmanlığını bırakmayarak, akademik camiada gitgide 

azalan vefanın önemini bana bir kez daha hatırlatan ve tezimi büyük bir titizlikle inceleyen danışmanıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Tez izleme komitesinde yer alarak, mezunu olduğum Kırıkkale Üniversitesindeki lisans 

yıllarımdan bu yana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve ufkumu açan 

Hocalarım Prof. Dr. Elif Sibel Çakar ve Doç. Dr. İştar Urhanoğlu ve Doç. 

Dr. Leyla Akyol Aslan’a teşekkürü borç bilirim. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili bu konuyu çalışırken görev 

yaptığım Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinde asistanı olduğum, ilminden, insanlığından her daim feyzaldığım saygıdeğer Hocam, Prof. 

Dr. Yüksel Metin’e, beni hiçbir zaman geri çevirmediği, sabır ve hoşgörüyle 

kafamdaki her soruyu engin bilgileriyle ve deneyimleriyle aydınlattığı için 

sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Jürimde yer alan bir diğer Hocam Doç. 

Dr. Ömer Keskinsoy’a çok önemli noktalarda beni aydınlattığı ve ufuk açan 

engin bilgisiyle çalışmamı zenginleştirdiği için çok teşekkür ederim. 

Hem lisans yıllarımda hem de akademik hayata başladığım ilk günden 

beri rehberim olan manevi varlığını üzerimden hiç eksik etmeyen motivasyonumun her daim canlı kalmasını sağlayan kıymetli Hocam Prof. Dr. Enver 

Bozkurt için ne söylesem azdır. Değerli Hocam bana tezimde istifade ettiğim 

10 İçindekiler 

temel kaynakların her yıl yenilenen baskılarını büyük bir fedakârlıkla göndermiş, ne kadar şanslı bir akademisyen olduğumu iliklerime kadar hissettirmiştir. 

Elbette çok değerli Hocam Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu’nu da 

anmadan ve ona teşekkür etmeden olmaz. Hayatının en müşkül zamanlarında dahi anne şefkatiyle tezim konusunda bana yol gösteren biricik Hocama 

bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Pandemi döneminde kaynak sıkıntısı 

yaşamama mahâl vermeyen kıymetli Hocam Dr. Öğr. Üyesi Efe Dırenisa’ya 

çok teşekkür ederim. 

Akademik kültür anlamında öğrendiğim birçok şeyi kendisine borçlu 

olduğum, “Asistan nasıl yetiştirilir ve nasıl başarılı bir bilim insanı olunur?” 

sorularının yanıtlarını yarım asırdan fazla tecrübesiyle bana öğreten Hocaların Hocası Prof. Dr. Attila Özer Hocama da sonsuz minnet duyduğumu bu 

vesileyle bir kez daha söylemek istiyorum. 

Yetişmemde sayısız emekleri olan tüm Hocalarıma zaruri birtakım sebeplerle burada ayrı ayrı yer veremediğim için aflarına sığınarak, şükranlarımı sunuyorum. Tezimin tashihinde bana yardımcı olan Ramazan Dağ’a ve 

aziz dostum Arş. Gör. Gamze Kırlıoğlu’na her zaman olduğu gibi bu süreçte 

de destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. 

Son olarak hayatım boyunca aldığım her kararda yanımda olan, aile olmanın, erdemli bir birey olmanın şahsa ve topluma kazandırdığı değerleri 

sabırla manevi varlığıma işleyen kıymetli ailemin her bir bireyine ayrı ayrı 

teşekkür ederek ve çalışmamın bilim dünyasına faydalı olmasını temenni 

ederek sözlerimi noktalıyorum. 

Abadan, Yavuz, “Osmanlı İmparatorluğunda Anayasa Sistemine Geçiş Hareketleri”, AÜHFD, C. XIV, S. 1-4, 1957, s. 3-37. (Abadan, 1957) 

Acar, Uğur, “İstikrar Sağlama Aracı Olarak Yarı-Başkanlık Sistemi: Fransa ve 

Rusya Örnekleri”, Akademik Hassasiyetler: The Academic Elegance, C. 

III, S. 6, 2016, s. 59-82. 

Açıl, Murat, “2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı 

Kararnameleri”, İstanbul Hukuk Mecmuası, C. LXXVI, S. 2, 2018, s. 

725-756. 

Ağaoğulları, Mehmet Ali/Çulha Zabcı, Filiz/Ergün, Reyda, Kral-Devletten 

Ulus-Devlete, Ankara, İmge Kitabevi, 2005. 

Akbulut, Berrin, “Anayasa’nın 105. Maddesinde Yapılan Değişiklik Kapsamında Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğuna İlişkin Esaslar”, Prof. Dr. 

Mehmet Emin Artuk’a Armağan, Ed.: Mahmut Koca, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020, s. 77-107. 

Akçakaya, Murat/Özdemir, Abdülkadir, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

ve Siyasal İstikrar”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, C. III, S. 53, 

2018, s. 922-944. 

Akyılmaz, Bahtiyar/Sezginer, Murat/Kaya, Cemil, Türk İdare Hukuku, 8. bs., 

Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017. (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, 2017)

Akyılmaz, Gül, Siyasi Tarih, 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. (Akyılmaz, 2019) 

Aldıkaçtı, Orhan, Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı, 

İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1960. (Aldıkaçtı, 1960) 

Alkan, Haluk, “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kurumsal Özellikleri ve Demokratikleşme Sürecine Olası Etkileri”, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 

Özel Sayısı, 2018, s. 139-153. 

Altındağ, Halil, “Yarı Başkanlık Sistemlerinde Devlet Başkanını Ön Plana 

Çıkaran Unsurlar- Fransa Örneği ve Türkiye”, TAAD, Y. 5, S. 18, 2014, 

s. 267-297. 

Anayurt, Ömer, 1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı: Kanunun Genelliğinden “Sınırlı-Tahsisli Kanun”a Geçiş, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2019. (Anayurt, 2019c) 

Anayurt, Ömer, Anayasa Hukuku (Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku), 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. (Anayurt, 2019b) 

248 Kaynakça 

Anayurt, Ömer, Anayasa Hukuku: Genel Kısım (Temel İlkeler, Kavram ve 

Kurumlar), 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. (Anayurt, 2019a) 

Anayurt, Ömer, Anayasa Hukuku: Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku, 3. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. (Anayurt, 2020) 

Anayurt, Ömer/Ekinci, Ahmet, “Tek Başlı Yürütme Esasına Dayalı Hükümet 

Sistemlerinde Başkan Yardımcılığı ve 2017 Anayasa Değişikliği İle Getirilen Sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kurumu Üzerine Karşılaştırmalı 

Bir Analiz”, Prof. Dr. Zafer Gören Armağanı, Yetkin Yayınları, 2017, s. 

441-500. 

Antalya, Osman Gökhan, Hukuk Teorisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, C. I, 2019. 

Apaydın, Bahadır, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetiminin 

Anayasa Yargısı ve İdari Yargı Alanına Etkileri”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi 

(Kamu Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 

2020, s. 519-553. 

Apaydın, Bahadır, Kapitülasyonlar ve Osmanlı-Türk Adli ve İdari Modernleşmesi, 3. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2017. 

Ardıçoğlu, M. Artuk, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 75, S. 2017/3, s. 19-53. (Ardıçoğlu, 2017) 

Arıkan, Cengiz, Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 2011. (Arıkan, 2011) 

Arıkan, Cengiz/Altunsu, Onur, “Yönetimde İstikrar Arayışı Ekseninde İtalya’nın 

Seçim Sistemleri Reformları”, İnÜHFD, C. IX, S. 2, 2018, s. 607-630. 

Aristoteles, Politika, Çev.: Mete Tunçay, 8. bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 2005. 

Armağan, Servet, “Çoğunluk Sistemi ve Bazı Düşünceler”, İÜHFM, C. 

XXXVI, S. 1-4, 1970, s. 93-114. (Armağan, 1970) 

Arslan, Kahan Onur, Türk Parlamento Hukuku, 2. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2018. 

Arslan, Rıza, Demokratik Yönetim Sistemleri: Parlamenter, Başkanlık, YarıBaşkanlık ve Konkordanz Sistemleri, 2. bs., Bursa, Dora Yayınevi, 2015. 

Arslan, Rıza, Kuvvetler Ayrılığı Teorisi ve Uygulanan İlk Örnekleri (İngiltere, 

Almanya, ABD ve İsviçre), Bursa, Dora Yayınevi, 2009. (Arslan, 2009) 

Aslan, Gündüz Alp, Türk Anayasa Hukukunda Kanunlaştırma Süreci, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. 

Aslan, Volkan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Kanunlara Uygunluğunun 

Denetimi ve Çeşitli Hususların Kararname ile Düzenleneceğinin Kanunlarda Belirtilmesi Üzerine”, Anayasa Yargısı, 36 (1), 2019, s. 139-163. 

Kaynakça 249 

Aslan, Volkan, “Executive Decree Authority in Turkey Before the Constitutional Amendments of 2017: In Light of the Turkish Constitutional Court’s 

Retreat”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 67, 2018, s. 17-30. 

Aslan, Volkan, Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda ve Türkiye’de Devlet 

Başkanının Kararname Yetkisi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020. 

(Aslan, 2020) 

Aslan, Zehreddin, “Temel Hak ve Özgürlüklerin Yürütme Organına Karşı Korunması”, İÜİFD, S. 1-2, 1992, s. 335-341. (Aslan, 1992) 

Aslan, Zehreddin/Barlas, İrfan/Berk, Kahraman, vd., Açıklamalı ve İçtihatlı

İdari Yargılama Usulü Kanunu: Vergi Yargılaması Dahil, Ed.: Zehreddin 

Aslan, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. (Aslan/Barlas/Berk, 2019) 

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Ünal Kaya, Hilal, Yargı Örgütü, Ankara, Seçkin 

Yayıncılık, 2019. 

Atar, Yavuz, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi”, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve 

Anayasallık Denetimi Konulu Sempozyum Bildirisi, Anayasa Yargısı, 36 

(1), 2019, s. 241-261. (Atar, 2019b) 

Atar, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, 11. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017. 

(Atar, 2017) 

Atar, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, 13. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. 

(Atar, 2019a) 

Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, 10. bs., İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2020. 

Atay, Ender Ethem, “Anayasa Kavramının Tanımı, Hazırlanması ve Değiştirilmesi Arasındaki İlişki”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 

XII, S. 1-2, 2008, s. 503-550. (Atay, 2008) 

Atay, Ender Ethem, İdare Hukuku, 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. 

(Atay, 2019) 

Atay, Ender Ethem, İdari Yargılama Hukuku, 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. 

Aydın, Nizamettin, Dünyada ve Türkiye’de Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi, 

2. bs., Bursa, Ekin Yayınevi, 2018. 

Aydın, Öykü Didem, “Biz, Halk Egemenliğin Sahibi”: Halkın-Kurucu-Meclisi 

(Anayasa Konvansiyonu) ve Anayasa Yapımı: ABD ve Latin Amerika’nın 

Genel Çizgilerinden Türkiye İçin Bir Modele Doğru, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011. 

Aydın, Vahdettin/ Metin, Yüksel, “Parti İçi Demokrasi”, SÜHFD (Milenyum 

Armağanı), C. IIX, S. 1-2, 2000, s. 403-437. 

250 Kaynakça 

Aydoğdu, Yasin, “Yeni Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı İşlemleri”, 

DÜSOBED, Y. 9, S. 1, s. 85-92. 

Aykanat, Tuba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının 

Sorumluluğu, Ankara, Adalet Yayınevi, Mart 2019. 

Aysal, Necdet, “Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 37-38, Mayıs-Kasım 2006, s. 15-53. 

Aytaç, Selim Erdem/Elçi, Ezgi, “Populism in Turkey”, Populism Around the 

World, Ed. Daniel Stockemer, Springer International Publishing, 2019, s. 

89-108. 

Azaklı, Murat, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Somut Norm Denetimi 

Yoluyla İncelenmesi”, Anayasa Yargısı, 36 (1), 2019, s. 73-105. (Azaklı, 

2019) 

Bağce, Hüseyin Emre, “The Role of Political Institutions in Tackling Political 

Fragmentation and Polarization: Presidentialism Versus Parliamentarism”, 

CÜİİBD, C. III, S. 1, 2002, s. 147-162. 

Banting, Keith G./Simeon, Richard, “Introduction: The Politics of Constitutional 

Change”, The Politics of Constitutional Change in Industrial Nations, 

Redesigning the State London, Macmillan, 1984. 

Barın, Taylan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki 

Yeri Sorunu”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar 

Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi (Kamu Hukukçuları Platformu VIII. 

Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 153-177. (Barın, 2020b) 

Barın, Taylan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020. (Barın, 2020a) 

Başdemir, Hasan Yücel, “Bireysel Hürriyet Düşüncesi ve John Stuart Mill”, 

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti, Ed. Bekir Berat Özipek, Liberal Düşünce Topluluğu, 2003, s. 107-139. 

Başgil, Ali Fuat, Esas Teşkilat Hukuku: Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa 

Prensipleri, İstanbul, C. I, 1960. (Başgil, 1960) 

Baykal Benlioğlu, Emel, “Fransız Örneği Işığında Kohabitasyon Dönemleri: 

Cumhurbaşkanı ile Başbakan Çatışması ve Uyumu”, The Global: A Journal of Policy and Strategy, C. I, S. 1, 2015, s. 69-101. (Baykal Benlioğlu, 

2015) 

Bektaş, Eda, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama-Yürütme İlişkisi 

ve Bu Sistemin Türkiye Demokrasisine Etkileri”, Yasama Dergisi, S. 39, 

2019, s. 199-218. 

Bilir, Faruk, 100 Soruda Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Sistemi, Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2017. (Bilir, 2017) 

Kaynakça 251 

Birecikli, İhsan Burak, “Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyetin İlanı Üzerine Bir 

İnceleme”, Akademik Bakış, C. II, S. 3, 2008, s. 211-226. (Birecikli, 2008) 

Boyar, Oya, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve “Executive Orders”: Karşılaştırmalı Gözlemler” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınevi, 2019, s. 

15-28. 

Boz, Selman Sacit/ Özdemir, Yücel/ Nacak, Mehmet vd., İdare Hukuku Açısından Kamu Düzeni Unsurları, Ed.: Selman Sacit Boz, Ankara, Adalet 

Yayınevi, 2020. 

Bozkurt, Enver, Hukukun Temel Kavramları, 13. bs., Ankara, Legem Yayıncılık, 2018. 

Bozkurt, Fatma Duygu, Türkiye’nin Sivil Anayasa İhtiyacı, Ankara, Adalet 

Yayınevi, 2018. (Bozkurt, 2018) 

Börklüoğlu, Levent, Tanzimat’tan Günümüze Türk Siyasal Hayatı, Bursa, 

Dora Yayınevi, 2019. (Börklüoğlu, 2019) 

Brenner, Michael, “Devletin Görevleri”, Çev.: Atilla Erkal, Anayasa Teorisi: 

Verfassungstheorie, Ed.: Otto Depenheuer, Christoph Grabenwarter, Çeviri Ed.: İlyas Doğan, İstanbul, Lale Yayıncılık, 2014, s. 855-901. 

Bryce, James, Amerikan Siyasi Rejimi, Çev.: Türkkaya Ataöv, Arif Payaslıoğlu, 

Ankara, Yenilik Basımevi, 1962. 

Bunbury, Henry N., İngiltere’de Amme Politikası Nasıl Tekevvün Eder, İstanbul, Acara Basımevi, 1948. 

Büyük, Celal, “Yasama, Yürütme, Yargı: Platon’dan Montesquieu’ya Devletin 

Fonksiyonlarına Genel Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma 

Dergisi, C. X, S. 1, 2010, s. 159-170. 

Bychawska-Siniarska, Dominika, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında İfade Özgürlüğünün Korunması, Çev.: Tuğçe Duygu Köksal, 2. 

bs., Avrupa Konseyi, 2019. 

Can, Osman, “Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış”, AÜEHFD, C. IX, S. 1-2, 

2005, s. 89-126. 

Can, Osman, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi Anayasa 

Mahkemesinin Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı, 37 (1), 2020, s. 133-192. 

Çağıl, Orhan Münir, Hukuk ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1971. 

Çağlar, Bakır, “İktidar Yapısında “82 Formülü” ve Karşı Tezler”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, C. IX, S. 1-3, 1988, s. 57-68. 

Çağlayan, Ramazan, “Etkin Yargısal Korunma ve İdari Yargı”, 3 c., Ünal Tekinalp’e Armağan, Ankara, Seçkin Yayıncılık, C. III, s. 531-575. 

252 Kaynakça 

Çağlayan, Ramazan, “Yeni Anayasa ve İdari Teşkilat”, Liberal Düşünce, S. 66, 

Y. 17, 2012, s. 77-83. 

Çağlayan, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, 6. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2018. 

Çağlayan, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, 7. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 

2019. (Çağlayan, 2019) 

Çağlayan, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, 12. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. (Çağlayan, 2020) 

Çağlayan, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, 7. bs., Ankara, Seçkin Yayınları, 2015. 

Çakır, Hüseyin Melih, “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı-Bakan 

İlişkisi”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınevi, 2019, s. 35-55. 

Çakmak, N. Münci, İdare Hukukunda Kamusal Olarak Kamu Yararı, Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2013. 

Çakmaz, Eylem, Güncel Anayasal Gelişmeler Bağlamında Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın Tarafsızlığı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018. 

Çalışır, Kurtuluş Tayanç, Demokrasi ve Türk Tipi Başkanlık Sistemi, Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2019. (Çalışır, 2019) 

Çam, Esat, Çağdaş Devlet Sistemleri, İstanbul, Der Yayınları, 2000. (Çam, 

2000) 

Çamurcuoğlu, Gülden, “Çoğunlukçu Demokrasiye Yöneliş Olarak Popülizm”, 

İnÜHFD, C. X, S. 1, 2019, s. 277-291. 

Çatlı, Mehmet, Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir/Erkli Demokrasi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2019. (Çatlı, 

2019) 

Çavuşoğlu, Naz, Anayasa Notları, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1997. 

Çelik Şeşen, Hülya, Kamu Düzeni Kavramının Dirlik ve Esenlik Unsuru, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018. 

Çokkaş, Yakup, “Dönüşen Yapısı İtibariyle Devlet Denetleme Kurulu”, İzmir 

Barosu Dergisi, Y. 84, S. 2, 2019, s. 85-125. 

Çolak, Çağrı D., “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yetkisinin Amerikan Sistemi 

Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi”, Strategic Public Management Journal, C. III, Özel Sayı, Aralık 2017, s. 51-65. 

Dal, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1992. 

Dalkılıç, Elvin Evrim, “Anayasa Mahkemesinin Son Dönem Kararlarında Yasa 

İle Yetkilendirmenin Anlamına İlişkin Gözlemler”, TBB Dergisi, S. 139, 

2018, s. 11-27. (Dalkılıç, 2018) 

Kaynakça 253 

Değerli, Yavuz Selim, Anayasa Yargısında Ön-Denetim, Ankara, Adalet Yayınevi, 2020. (Değerli, 2020) 

Demirkol, Ferman, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, 

7. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2015. 

Demirkol, Ferman, Yargı Bağımsızlığı, İstanbul, Kazancı Kitap, 1991. 

Dikmen Caniklioğlu, Meltem, “Anayasalı Devletten Hukuk Devletine Daha Çok 

Var mı?”, İAÜHFD, Y. 1, S. 1, 2015, s. 37-70. 

Dikmen Caniklioğlu, Meltem, “Çağdaş Demokrasi ve Çağdaş Devlet Üzerine 

Düşünceler”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Yayını, 2000, s. 93-115. 

Dikmen Caniklioğlu, Meltem, “Hukuk Devletinde Siyasi İktidar ve Yargının 

Karşılıklı Konumu-İlişkileri”, DEÜHFD, C. X, S. 1, 2008, s. 9-58. (Dikmen Caniklioğlu, 2008) 

Dikmen Caniklioğlu, Meltem, Anayasa Arayışları ve Türkiye: Anayasal İktisat 

Eleştirisi, İstanbul, BDS Yayınları, 1998. (Dikmen Caniklioğlu, 1998) 

Dinler, Veysel, “Cumhurbaşkan(lığ)ı İşlemlerinin Uygulamada Denetimi ve 

Kanunsuz Emir”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar 

Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi (Kamu Hukukçuları Platformu VIII. 

Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 485-517. (Dinler, 2020) 

Doehring, Karl, Genel Devlet Kuramı: Genel Kamu Hukuku, Çev.: Ahmet 

Mumcu, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2002. (Doehring, 2002) 

Doğan, Bayram, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi İle Cumhurbaşkanlığı Kararlarının Yargısal Denetimi”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, S. 2, 2019, s. 273-298. 

Doğan, Bayram, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamelerinin Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi Bağlamında 

Değerlendirilmesi”, SÜHFD, C. XXVIII, S. 3, 2020, s. 965-1003. 

Doğan, Bayram/Doğan, İdris, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının Sorumluluğu”, İnÜHFD, C. XI, S. 2, 2020, s. 468-483. 

Doğan, Bayram/Erdoğan, Zahide, “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1, 2021, s. 1-27. 

Doğan, Bayram/Geyik, Ali Fuat, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”, SDÜHFD, C. X, S. 2, 2020, s. 19-46. 

Dönmez, Gökhan, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Ankara, Adalet Yayınevi, 

2019. 

Dönmez, Gökhan, Siyaset, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. 

254 Kaynakça 

Duman, Berat, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri; Hukuki Niteliği, Rejimleri, 

Denetimi ve Mukayeseli Hukukta Yeri”, AndHD, C. V, S. 2, Temmuz 

2019, s. 537-592. 

Duman, İlker Hasan, 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı, 2. bs., İstanbul, 

İnkılâp Kitabevi, 1998. 

Duran, Lütfi, “Düzenleme Yetkisi Özerk Sayılabilir mi?”, İdare Hukuku ve 

İlimleri Dergisi, C. IV, S. 1-3, 1983, s. 33-42. (Duran, 1983) 

Duran, Lütfi, “III. Cumhuriyetin “Yürütme”si: Kuvvetli İcra mı, Kişisel İktidar 

mı?”, Bahri Savcı’ya Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, C. XXIV, S. 221, 1988, s. 95-113. (Duran, 1988) 

Duran, Lütfi, “Türkiye’de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu”, AYD, C. I, 

1984, s. 57-87. 

Dursun, Hasan, “Süper Başkanlık ya da Başkancı Parlamenter Sistem: Weimar 

Almanya’sı ile Rusya Federasyonu Örnekleri ve Çıkartılacak Dersler”, 

TBB Dergisi, S. 67, 2006, s. 230-284. 

Duverger, Maurice, “A New Political System Model: Semi-Presidential Government”, European Journal of Political Research 8, 1980, s. 165-187. 

Duygun, Ahmet Mert, “Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

Kararlarına Dair İlk Gözlemler”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. IX, S. 17, 

2020, s. 351-360. 

Edis, Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 6. bs., Ankara, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1997. (Edis, 1997) 

Eken, Halit/Ersevinç, Mine/Akkuş, Turgay, vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 3. 

bs., Bursa, Dora Yayınevi, 2018. 

Eldabak, Ersel, “57. Hükümet Dönemindeki Bazı Gelişmeler Işığında 1982 

Anayasasında Cumhurbaşkanı”, İÜHFM, C. XV, S. 1-2, 2002, s. 3-28. 

Elgie, Robert, Semi-Presidentialism: Sub-Types and Democratic Performance, 

New York, Oxford University Press, 2011. 

Em, Ali, Kanunların İdari Düzenleyici Tasarrufların Yapım ve Yazışma Tekniği, 5. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. 

Erdem, Ekrem, “Önsöz” metninden, Anayasanın Dili Sempozyumu: 24 Nisan 

2012, Ankara, Yayına haz.: Mehmet Çakırtaş, Türk Dil ve Edebiyat Derneği Yayını, 2012. 

Erden, Ömer, “Ziya Gökalp’in 1924 Anayasası İle İlgili Çalışmaları”, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, C. XXIX, S. 85, 2013, s. 47-72. 

Erdoğan, Didem, “Tarihsel Perspektifle Modern Devletin Optimum Özelliklerinin Belirlenmesi”, SDÜHFD, C. VII, S. 2, 2017, s. 113-128. 

Erdoğan, Mustafa, Anayasa Hukukuna Giriş, 2. bs., Siyasal Kitabevi, 2019. 

(Erdoğan, 2019) 

Kaynakça 255 

Erdoğan, Mustafa, Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, Hukuk Yayınları, 2018. 

(Erdoğan, 2018a) 

Erdoğan, Mustafa, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Hukuk Yayınları, 2018. 

(Erdoğan, 2018b) 

Erdoğan, Mustafa, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, 8. bs., Ankara, Liberte 

Yayınları, 2011. (Erdoğan, 2011) 

Eren, Abdurrahman, “Anayasa Mahkemesi’nin Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirilmesi”, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve 

Anayasallık Denetimi Konulu Sempozyum Bildirisi, Anayasa Yargısı, 36 

(1), 2019, s. 1-73. 

Eren, Abdurrahman, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, Türk Anayasa 

Hukuku, 2. bs., İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 2020. (Eren, 2020) 

Eren, Veysel/Akıncı, Berat, “Yasama Yürütme İlişkileri Açısından Başkanlık 

Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Karşılaştırılması”, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi: Kamu Yönetiminde Değişim, Ed.: 

Yüksel Demirkaya, Hiperlink Yayınları, 2018, s. 37-73. 

Ergül, Ergin, Anayasa Hukukuna Başlangıç, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. 

Eroğlu Durkal, Müzeyyen/Karahöyük, Mustafa, “Yarı Başkanlık Sistemi ve 

Rusya Federasyonu Örneği”, ERÜHFD, C. XII, S. 1, 2017, s. 53-90. 

Eroğul, Cem, “2007 Cumhurbaşkanı Seçimi Bunalımından Çıkarılabilecek 

Dersler”, AÜSBFD, C. LXII, S. 3, 2007, s. 167-181. 

Eroğul, Cem, “Cumhurbaşkanının Denetim İşlevi”, AÜSBFD, C. XXXIII, S. 1, 

1978, s. 35-57. 

Eroğul, Cem, Çağdaş Devlet Düzenleri, Ankara, İmaj Yayınevi, 2012. 

Erol, Ömer Faruk, “Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi”, 

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınevi, 2019, s. 65-87. 

Ertaş, Türker, “Parlamentoların Anası Westminster Parlamentosu: TarihselKuramsal Kökenler, Kurumsal Yapı ve Kanun Yapım Süreci”, YÜHFD, C. 

XVII, 2020/2, s. 447-499. 

Ertaş, Türker, “Yürütme Organının Asli Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerdeki Benzer İşlemlerle Kıyaslanması ve Türk Hükümet Sistemine 

Etkisi”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi (Kamu Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, 

On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 9-51. (Ertaş, 2020b) 

256 Kaynakça 

Ertaş, Türker, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı

Organları Arasındaki Modern İlişkiler, 3. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2020. (Ertaş, 2020a) 

Evcimen, Günsev, “Başkanlık Hükümeti Sistemi: “Ratio Politica”sı ve Türkiye”, AÜSBFD, C. XLVII, S. 1, 1992, s. 317-334. 

Fendoğlu, Hasan Tahsin, “1876 Anayasası veya Monarşik Modernleşme Dönemi (1876-1908)”, Türkler, Ed.: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim 

Koca, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, C. XIV, 2002, s. 739-750.

Fendoğlu, Hasan Tahsin, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Mahfuz Düzenleme 

Alanı Mıdır?”, Ankara Barosu Dergisi, 2019/3, s. 277-310. (Fendoğlu, 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri) 

Fendoğlu, Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, 7. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 

2019. 

Fendoğlu, Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, 8. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 

2020. (Fendoğlu, 2020) 

Fendoğlu, Hasan Tahsin, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, 3. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 2019. 

Genç, Nurullah, Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, 

5. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017. 

Gönenç, Levent, “Anayasal Değişim”, AÜHFD, C. LXII, S. 4, 2013, s. 1063-

1086. (Gönenç, 2013) 

Gönenç, Levent, “Hükümet Sistemi Tartışmalarında “Başkanlı Parlamenter 

Sistem” Seçeneği”, Güncel Hukuk Dergisi, Ankara, 2007, s. 39-43. (Gönenç, 2007) 

Gören, Zafer, “2017 Anayasa Değişikliği ile Getirilen Sistemde Cumhurbaşkanı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Sayısı, 

Y. 18, S. 36, 2019/2, s. 1-28. (Gören, 2019b) 

Gören, Zafer, “Anayasa Mahkemesi ve Yasama Arasındaki Karşılıklı Etkileşim”, İzmir Barosu Dergisi, Y. 84, S. 1, 2019, s. 231-293. (Gören, 2019c) 

Gören, Zafer, “Erkler Ayrılığı İlkesi ve 2017 Anayasa Değişikliği İle Benimsenen Hükümet Sistemi”, Av. Güney Dinç Armağanı, İzmir Barosu Dergisi, 

Y. 84, S. 3, 2019, s. 469-490. 

Gören, Zafer, Anayasa Hukuku, 4. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 2019. (Gören, 

2019a) 

Gören, Zafer, Anayasa Hukuku, 5. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 2020. (Gören, 

2020) 

Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, 2. bs., 2 c., Bursa, Ekin 

Yayıncılık, 2020, C. I. (Gözler, 2020, C. I) 

Kaynakça 257 

Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, 2. bs., 2 c., Bursa, Ekin 

Yayıncılık, 2020, C. II. (Gözler, 2020, C. II) 

Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, 3. bs., Bursa, Ekin Yayıncılık, 2019. 

(Gözler, 2019) 

Gözler, Kemal, Türkiye’nin Yönetim Yapısı (T.C. İdari Teşkilatı), Bursa, Ekin 

Kitabevi Yayınları, 2018. 

Göztepe, Ece, “Bir Klasik Eser Olarak Carl Schmitt’in ‘Anayasa Öğretisi’”, 

İÜHFM, C. LXXIII, S. 1, 2015, s. 129-180. 

Göztepe, Ece, “Muhakeme Etmek ya da Karar Vermek: Anayasa Mahkemesi’nin “367 Kararı” İçin Kavramsal Bir Çerçeve Denemesi”, 2 c., Prof. Dr. 

Ergun Özbudun’a Armağan, Ankara, Yetkin Yayınları, C. II, 2008, s. 

339-363. 

Greene, Lord, “Hukuk ve Terakki”, Çev.: Vakur Versan, İÜHFM, C. XI, S. 1-2, 

1945, s. 328-348. 

Güçyetmez, Mustafa, “Karşılaştırmalı Demokrasi Modelleri ve Hükümet Sistemleriyle İlişkisi”, Hacettepe HFD, C. VII, S. 1, 2017, s. 479–496. (Güçyetmez, 2017) 

Gül, Cengiz, “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Dinamikleri ve Yürütmenin Yeni Konumu”, ERÜHFD, C. XIII, S. 2, 2018, s. 235-262. (Gül, 2018) 

Gül, Cengiz, Demokrasi Teorisi Açısından Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Demokratiklik Değeri, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. (Gül, 

2019) 

Gül, Cengiz/ Karagöz, Kasım, “Çağdaş Siyasal Rejimlerde Etkin Yürütme Olgusu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 1-2, 2007, s. 

711-752. 

Gülsoy, Tevfik, “Anayasa Yapımı ve Türkiye’de Anayasa Arayışları”, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. XVI, S. 3, 2012, s. 1-22. 

Gündoğdu, Ahmet, Sahadan Yeni Anayasaya: Algı, Beklenti ve Talepler, Ankara, Memur Sendikaları Konfederasyonu, 2011. 

Güneş, Ahmet M., İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Ankara, Adalet Yayınevi, 

2020. (Güneş, 2020) 

Güneş, Turan, “Devlet Başkanı- Meclis Çatışması”, AÜSBFD, C. XIX, S. 2, 

1964, s. 175-192. 

Güneş, Turan, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 

1965. 

Güngör, Gülin, Tabiiyet Hukuku: Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler-Şeyler, 2. bs., 

Ankara, Yetkin Yayınları, 2014. 

258 Kaynakça 

Güriz, Adnan, Hukuk Felsefesi, 14. bs., Ankara, Siyasal Kitabevi, 2019. 

Gürkan, Ülker, “Montesquieu ve Kanunların Ruhu: Hukuk Sosyolojisi Açısından 

Bir Değerlendirme”, AÜHFD, C. XL, S. 1-4, 1985, s. 9-31. (Gürkan, 1985) 

Güveyi, Ümit, Anayasa Hukuku Açısından Yasama Meclisi Üyeliği, Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2017. 

Güveyi, Ümit, Anayasa Hukuku Boyutuyla Milli Güvenlik: Karşılaştırmalı Bir 

İnceleme, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. 

Hakyemez, Yusuf Şevki, “2010 Anayasa Değişiklikleri ve Hukuk Devleti”, Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, S. 2, 2010, s. 387-406. 

Heper, Metin, “Atatürk’te Devlet Düşüncesi”, Türkiye’de Politik Değişim ve 

Modernleşme, Drl.: Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Bursa, Dora 

Yayınevi, 2009, s. 265-303. 

Hillgruber, Christian, “Anayasanın Yorumlanması”, Çev.: Yüksel Metin, Anayasa Teorisi: Verfassungstheorie, Ed.: Otto Depenheuer, Christoph Grabenwarter, Çeviri Ed.: İlyas Doğan, İstanbul, Lale Yayıncılık, 2014, s. 519-

549. 

Huntington, Samuel P., Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Çev.: Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996. 

İba, Şeref, Parlamento Hukuku, 7. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. 

İba, Şeref, Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku, 4. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2020. 

İba, Şeref/Söyler, Yasin, “Yeni Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Kararının Nitelik Farkı ve Hukuki Sonuçları”, 

Anayasa Yargısı, 36 (1), 2019, s. 195-223. 

İmamoğlu, Hüseyin Vehbi, “19. Yüzyılın Başında Osmanlı Adliye Teşkilatının 

Yenilenme Sürecine Medeniyet Algısının Etkisi”, Studies of The Ottoman 

Domain, C. IV, S. 7, 2014, s. 1-17. 

Kaboğlu, İbrahim Özden, Anayasa ve Toplum, Ankara, İmge Yayınları, 2000. 

Kağıtcıoğlu, Mutlu, “Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Kararları”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi (Kamu Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri 

Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 113-151. (Kağıtcıoğlu, 2020) 

Kahraman, Mehmet, “The Prime Minister And The President: A Comparative 

Analysis of the Heads of the Executive in Parliamentary And Presidential 

Systems in Terms Of Their Powers”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. XIII, S. 33, 2016, s. 243-257. (Kahraman, 2016) 

Kalabalık, Halil, İdare Hukuku Dersleri, 2 c., 5. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

C. II, 2021. (Kalabalık, 2021, C. II) 

Kaynakça 259 

Kalabalık, Halil, İdare Hukuku Dersleri, 2 c., 5. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

C. I, 2019. (Kalabalık, 2019, C. I) 

Kalabalık, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku, 15. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2021. 

Kalabalık, Halil, Temel Hukuk Bilgisi, 11. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2020. 

Kalaycıoğlu, Sibel, “Toplumsal Yapı: Toplumsal Kurumlar, Gruplar ve Toplumsal Değişme”, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ed.: 

Memet Zencirkıran, Bursa, Dora Yayınevi, 2017, s. 3-19. 

Kanadoğlu, Osman Korkut/Duygun, Ahmet Mert, Anayasa Hukukunun Genel 

Esasları, 1. bs., İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020. (Kanadoğlu/Duygun, 2020) 

Kaneti, Selim, “Anayasa Mahkemesi Kararları’na Göre Yasama Yetkisi ile 

Yürütmenin Düzenleme Yetkisinin Sınırları”, İÜHFM, C. LIV, 1994, s. 

33-44. 

Kapani, Münci, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Fevkalade Salahiyetleri”, AÜHFD, C. IX, S. 1, 1952, s. 135-166. 

Kapani, Münci, Kamu Hürriyetleri, 7. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 1993. 

(Kapani, 1993) 

Karahanoğulları, Onur, Devletin Kural Koymasında Yeni İşbölümü, s. 1-4, 

(Erişim), https://bit.ly/3x8MLlB, 23 Eylül 2020. (Karahanoğulları, Devletin 

Kural Koymasında) 

Karaman, Dursun, Seçim Hukuku ve Uygulaması, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2011. 

Karan, Ulaş, İfade Özgürlüğü: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El 

Kitapları Serisi-II, 2. bs., Ankara, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, 

2019. 

Karatepe, Şükrü, Anayasa Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, 2013. 

Karslı, Mehmet Rauf, “Üst Kademe Yöneticilerinin Atama Usul ve Esasları 

Üzerine Bir İnceleme”, SÜHFD, C. XXVIII, S. 1, 2020, s. 187-208. 

Kaya, Cemil, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, 2. bs., İstanbul, On 

İki Levha Yayıncılık, 2014. 

Kaya, Fevzi, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Yapılan İdari Reform Çalışmalarının 

Karşılaştırmalı Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, S. 48, 2016, s. 165-181. 

Kaya, Seyithan, 2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Anayasa Yargısı ve 

Bireysel Başvuru, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018. 

Kazgan, Gülten, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004. 

260 Kaynakça 

Kerse, Ahmet, Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı, İstanbul, 

Sümer Matbaası, 1973. 

Keskin, Erdoğan, Anayasa Hukukunda Anayasacılık Düşüncesi: Gelişimi ve 

Temel Unsurları, Ankara, Adalet Yayınevi, 2020. 

Keskinsoy, Ömer, “Başkanlık Sistemi Bir Çözüm Müdür?”, Legal Hukuk Dergisi, C. IIIX, S. 91, 2010, s. 2413-2417. 

Keskinsoy, Ömer, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisi 

İçindeki Yeri”, Legal Hukuk Dergisi, C. XVII, S. 193, 2019, s. 263-279. 

(Keskinsoy, 2019) 

Keskinsoy, Ömer, “Türkiye’de Seçim Kararının Mahiyeti”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22/1, 

2020, s. 54-73. 

Keskinsoy, Ömer/Kaya, Semih Batur, “Türk Anayasacılığının Dünü ve Bugünü”, İnÜHFD, 12 (1), 2021, s. 48-65. 

Keskinsoy, Ömer/Kaya, Semih Batur, “Türkiye’nin Hükümet Sistemleri Üzerine 

Bir Değerlendirme”, TBB Dergisi, 2018 (137), s. 67-96. 

Keskinsoy, Ömer/Kaya, Semih Batur/Meri, Temel, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, AÜSBFD, C. LXXV, S. 4, 2020, s. 1383-1416. (Keskinsoy/Kaya/Meri, 2020) 

Kıratlı, Metin, “1924 ve 1961 Anayasalarında İdarenin Kuruluşu: Bir Karşılaştırma”, TİD, Y. 44, S. 341, 1973, s. 3-28. (Kıratlı, 1973) 

Kırca, Çiğdem, “Kanunların Yorumunda Yorum Yöntemleri”, Ankara Hukuk 

Toplantıları: Norm Koyma ve Hüküm Verme, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 1-13. 

Kırışık, Fatih, Kamu Yönetiminde Takdir Yetkisi Kullanımı ve Yargısal Denetimi, Ankara, Ekin Yayınevi, 2016. 

Kırışık, Fatih/Öztürk, Kübra, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Kamu 

Yönetiminin Geliştirilmesi”, Adalet Dergisi, S. 65, 2020, s. 167-200. 

Kızılçelik, Sezgin, Sosyoloji Tarihi 1, İbni Haldun, Machiavelli, Montesquieu 

ve Rousseau’nun Sosyal Teorileri, 4. bs., Ankara, Anı Yayıncılık, 2017. 

King, Edward/Hawley, Joseph, “Amerikan Hükümet Sisteminin Umumi Hatları”, AÜHFD, C. XVII, S. 1, 1960, s. 47-97. 

Kolbaşı, Ahmet, “Koçi Bey Risalesine Göre XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet-Halk Münasebetlerini Etkileyen Faktörler”, SBArD, S. 12, 

2008, s. 119-129. 

Kongar, Emre, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 

İstanbul, Cem Yayınevi, 1978. (Kongar, 1978) 

Korucu, Serdar, Yargısal Aktivizm: Anayasal Sınırların Yargısal Yollarla Belirlenmesi Sorunu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2014. 

Kaynakça 261 

Kubalı, Hüseyin Nail, Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1969. (Kubalı, 1969) 

Kutkan, Oğuzcan, “Türk Anayasa Hukukunda Meclis Soruşturması ve 2017 

Anayasa Değişiklikleri”, Ed.: Ferhat Uslu, Türk Anayasa Hukukunun 

Güncel Sorunları, PESA Publications, 2017, s. 137-161. 

Kuzu, Burhan, “Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 

Anayasalarında Durum”, İÜHFM, C. LIII, S. 1-4, s. 34-90. (Kuzu, Parlamenter Rejimde) 

Kuzu, Burhan, Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem 

Yapma Yetkisi ve Güçlendirilmesi Eğilimi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1987. 

(Kuzu, 1987) 

Küçük, Adnan, “Ak Parti’nin Başkanlık Sistemi Modelinin ABD’deki Başkanlık 

Sistemi Modelinden Farklılık Arz Eden Yönleri”, KÜSBD, C. VI, S. 1, 

2016, s. 25-64. 

Küçük, Adnan, “Güney Kore’de Kendine Özgü Demokratik Başkanlık Sistemi”, 

SDÜHFD, C. IX, S. 2, 2019, s. 1-82. 

Küçük, Adnan, “Salt Korkular Üzerine Sözleşme Yöntemiyle Demokratik Bir 

Anayasa İnşa Edilemez”, Liberal Düşünce, S. 63, Y. 16, 2011, s. 129-140. 

Küçük, Adnan, “Türkiye’de Sivil Demokratik Bir Anayasa Yapımında Aşılması 

Gerekli Bazı Eşikler”, MÜAF-HAD, C. XIV, S. 3, s. 1-54. 

Küçük, Adnan, “Yeni Anayasa Değişikliği ile Getirilmek İstenen Türkiye’ye 

Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar, Beklentiler”, Liberal Düşünce 

Dergisi, Y. 22, S. 85, 2017, s. 157-189. 

Küçük, Adnan, ABD ve Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi ve Uygulamaları, 2. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2021. (Küçük, 2021a) 

Küçük, Adnan, İfade Hürriyetinin Unsurları, (İnsan Hakları Çerçevesinde 

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü), 

Yayına haz.: Haluk Kürşad Kopuzlu, Ankara, Liberal Düşünce Topluluğu, 2003. 

Küçük, Adnan, Türkiye’de Başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) Sistemi, 2. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2021. (Küçük, 2021b) 

Küçük, Adnan/Doğan, Bayram, “Türkiye’de 2017 Anayasa Değişikliği Kapsamında Yürütmenin Asli Düzenleme Yetkisi ve Mahfuz Düzenleme Alanı”, 

SDÜHFD, C. IX, S. 1, 2019, s. 1-59. (Küçük/Doğan, 2019) 

Linz, Juan J., “Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference” The Failure of Presidential Democracy, Ed. Juan J. Linz and Arturo Valenzuela, Johns Hopkins University Press, 1994, s. 48-62. 

Linz, Juan J., “The Perils of Presidentialism”, Journal of Democracy, The Johns 

Hopkins University Press, C. I, S. 1, 1990, s. 51-69. (Linz, 1990) 

262 Kaynakça 

Magrath, Peter C., Cornwell, Elmer E., Goodman, Jay S., The American Democracy, London, 1969. 

Manning, John F., “Separation of Powers As Ordinary Interpretation”, Harward 

Law Review, C. XXIV, 1939, s. 1942-2039. 

Memiş, Emin, “Anayasayı Yeniden Yapma ve Değiştirme Üzerine Analizler”, 

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, S. 2, 2010, s. 455-

498. 

Metin, Yüksel, “Anayasal Demokrasi İçinde Anayasa Mahkemesinin Konumu”, 

SDÜHFD, C. II, S. 1, 2012, s. 89-130. (Metin, 2012) 

Metin, Yüksel, “Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi 

Evrensel Bir Anayasal İlke midir?”, SDÜHFD, C. VII, S. 1, 2017, s. 1-74. 

Metin, Yüksel, Anayasal Değişim, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2014. (Metin, 

2014) 

Metin, Yüksel, Anayasanın Yorumlanması, Ankara, Asil Yayıncılık, 2008. 

Metin, Yüksel, Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri ile Latin Amerika Ülkelerinin Mukayesesi, Ankara, Hukuk Yayınları, 2017. (Metin, 

2017a) 

Metin, Yüksel, Ölçülülük İlkesi: Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2002. (Metin, 2002) 

Mill, John Stuard, Utilitarianism, Liberty and Representative Government, 

New York, London & Toronto J.M., Dent & Sons, 1920. 

Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, Çev.: Berna Günen, 4. bs., İstanbul, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019. 

Mumcu, Ahmet/Küzeci, Elif, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri: Kavramlar, Evrensel ve Ulusal Gelişimleri, Bugünkü Durumları, 7. bs., Ankara, 

Turhan Kitabevi, 2015. 

Muratoğlu, Tahir “Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Devlet Yapılanması”, 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S. 2, 2014, 

s. 291-366. 

Mutlu, Azer Ebru, “Hukuki Statüsü ve İdari Teşkilattaki Yeriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcıları”, İnÜHFD, C. 

X, S. 1, 2019, s. 119-132. 

Müller, Jan Werner, “The Rise and Rise of Populism?”, The Age of Perplexity: 

Rethinking the World We Knew, BBVA Open Mind, s. 65-83. 

Müller, Jan Werner, What is Populism?, Univercity of Pennsylvania Press, 

2016. 

Narter, Recep/Kaya, Semih Batur, Hukuk İhdası Rejiminde Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2020. (Narter/Kaya, 2020) 

Kaynakça 263 

Nomer, Mert, ABD Başkanlık Sisteminde Başkanın Yetkileri, İstanbul, On İki 

Levha Yayıncılık, 2013. (Nomer, 2013) 

O’Donnell, Guillermo, “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, The 

Johns Hopkins University Press, C. V, January 1994, s. 55-69. (O’Donnell, 

1994) 

Oğurlu, Yücel/Altıparmak, Cüneyd, 101 Soruda İdari Yargılama El Kitabı, 

Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. 

Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami, Medeni Hukuk, (Giriş, Kaynaklar, Temel 

Kavramlar), 26. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2020. 

Okandan, Recai Galip, “4 Ekim 1958 Fransız Esas Teşkilat Kanunu”, İÜHFM, 

C. XXV, S. 1-4, 1960, s. 3-42. 

Okşar, Mustafa, “Yarı-Başkanlık Hükümet Sistemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir 

İnceleme: Fransa ve Litvanya Modelleri”, TAAD, Y. 2, C. I, S. 7, s. 317-

384. 

Okşar, Mustafa, 2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yürütme Erkinin 

Üstünlüğü, Ankara, Yetkin Yayınları, 2019. (Okşar, 2019) 

Oktay, Cemil, “Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Yargı Açısından Anlamı ve Türkiye 

Örneği”, AYD, C. I, 1984, s. 215-242. (Oktay, 1984) 

Okudan Dernek, Kadriye/Günal, Alpay, “Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık 

Sisteminin İşleyişi”, Yayına haz.: Ceren Uysal Oğuz, Senem Atvur, Ramazan İzol, 21. Yüzyılda Latin Amerika: Siyaset, Ekonomi, Toplum, Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2019, s. 23-45. 

Onar, Erdal, 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1993. 

Oytan, Muammer, “1982 Anayasasında Yasama ve Yargı Erkleri Karşısında 

Güçlendirilmiş Yürütme Organı ve Güçlendirilme Nedenleri”, TİD, Y. 56, 

S. 364, 1984, s. 1-34. 

Ökçesiz, Hayrettin, Hukuk Politikası’ndan, İstanbul, Yeni İnsan Yayınevi, 2008. 

Ökçesiz, Hayrettin, Sivil İtaatsizlik, 4. bs., İstanbul, Legal Kitabevi, 2011. 

Öngen Hoşgör, Tülin, “Çağdaş Toplumsal Çatışma”, AÜSBFD, C. XLVIII, S. 

1-4, 1993, s. 73-91. 

Örnek, Acar, Kamu Yönetimi, İstanbul, Meram Yayın Dağıtım, 1998. 

Örs, Birsen, “Siyasal Temsil”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte 

Dergisi, S. 35, 2006, s. 1-22. (Örs, 2006) 

Özalp, Ahmet, “Osmanlı Toplum Yapısında Reaya’nın Etkileşiminin Sosyal 

Analizi”, II. International Academic Research Congress, Alanya/Antalya, 

18-21 Ekim 2017, Ed.: Erdal Hamarta, Coşkun Arslan, Sabahattin Çiftçi 

vd., s. 840-847. 

264 Kaynakça 

Özaydın, Arif, İstikrarın Şifreleri: Siyasal İstikrar-Ekonomik İstikrar, 3. bs., 

Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. 

Özbudun, Ergun, “Anayasa Yapımında Yöntem Sorunları”, Anayasa Yapımı ve 

Anayasal Değişim: Türkiye’de Anayasal Değişim Beklentileri, Uluslararası Sempozyum: Ankara, 19-20 Mart 2010, Ed.: Ozan Ergül, TBB, s. 

155-177. 

Özbudun, Ergun, “Constitutional Law”, Introduction to Turkish Law, 7th Edition, Ed.: Tuğrul Ansay, Don Wallace Jr., Işık Önay, Seçkin Yayıncılık, 

2020. (Özbudun, Constitutional) 

Özbudun, Ergun, “Hükümet Sistemi Tartışmaları”, Yeni Türkiye: Başkanlık 

Sistemi Özel Sayısı, S. 51, 2013, s. 205-213. 

Özbudun, Ergun, Anayasalcılık ve Demokrasi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2019. 

Özbudun, Ergun, The Constitutional System of Turkey: 1876 To The Present, 

New York, Middle East Today, October 2011. 

Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 19. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 

2019. (Özbudun, 2019a) 

Özçelik, Ahmet Selçuk, “Yeni Anayasamız Muvacehesinde Yasama ve Yürütme 

Organlarının Münasebetleri Hakkında Bazı Düşünceler”, İÜHFM, C. 

XXVII, S. 1-4, 1961, s. 34-44. (Özçelik, 1961) 

Özçelik, Ahmet Selçuk, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri: Umumi Esaslar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, C. I, 1982. 

Özdemir, Hakan, 100 Soruda Hükümet Sistemleri (Birleşik Krallık, Almanya, 

ABD, Fransa, İsviçre, Türkiye), Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018. 

Özek, Çetin, “İnsan Hakları Kavramında Yeni Anlayış ve Sınırlamalar”, 

İÜHFM, C. LX, S. 1-2, 2002, s. 135-160. 

Özer, Attila, Anayasa Hukuku Açısından Zaruret Hali Teorisi ve Uygulaması, 

Ankara, Lazer Ofset, 1995. (Özer, 1995) 

Özer, Attila, Anayasa Hukuku, 5. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2018. (Özer, 

2018) 

Özer, Attila, Başkanlık Hükümeti Sistemi ve Bu Sistemin Türkiye Açısından 

Uygulanabilirliği, 2. bs., Ankara, y.y., 1998. (Özer, 1998) 

Özer, Attila, Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükümetin Kuruluş Yöntemleri, Ankara, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, 

1981. (Özer, 1981) 

Özer, Attila, Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı: Yasama, Yürütme, Yargı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2008. (Özer, 2008) 

Özkaya, Ömer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdarenin Bütünlüğü 

İlkesi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. (Özkaya, 2019) 

Kaynakça 265 

Özkul, Fatih, 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı, Yayımlanmamış Doktora 

Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 

Özkul, Fatih, 2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı ve Sorumluluğu, Ankara, Yetkin Yayınları, 2020. 

Özsoy Boyunsuz, Şule, “Siyasi Parti Sistemlerine Göre Başkanlık Rejiminin 

Türleri”, Amme İdaresi Dergisi, C. XLIX, S. 3, 2016, s. 1-40. 

Öztürk, Namık Kemal, “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Üst Düzey Memurların 

Atanması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 

XXXIII, S. 4, 2019, s. 1279-1297. 

Öztürk, Namık Kemal, Anayasa Hukuku, 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2019. 

Öztürkmen İcan, Yeşim, “Hermeneutik ve Anayasanın Yorumlanması”, Anayasa Yargısı, 36 (2), 2019, s. 1-35. 

Pamuk, Şevket, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul, Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, 2000. 

Perçin, Önder, Ulus Devlet ve Federalizm İlişkisi: ABD Örneği Üzerinden Bir 

İnceleme, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018. 

Raz, Joseph, “Kelsen’in Temel Norm Kuramı”, Çev.: Şule Şahin Ceylan, 

AÜHFD, C. LXII, S. 4, 2013, s. 1169-1193. 

Reçber, Kamuran, Uluslararası Hukuk, Bursa, Dora Yayınevi, 2018. 

Roellecke, Gerd, “Anayasanın Kimliği ve Değişkenliği”, Çev.: Altan Heper, 

Anayasa Teorisi: Verfassungstheorie, Ed.: Otto Depenheuer, Christoph 

Grabenwarter, Çeviri Ed.: İlyas Doğan, İstanbul, Lale Yayıncılık, 2014, s. 

463-501. (Roellecke, 2014) 

Roskin, Michael G., Çağdaş Devlet Sistemleri, Çev.: Bahattin Seçilmişoğlu, 

Ankara, Adres Yayınları, 2009. 

Sadurski, Wojciech, “Anayasacılık ve Anayasa Yapımı Üzerine”, Çev.: Ersoy 

Kontacı, Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim: Türkiye’de Anayasal Değişim Beklentileri, Uluslararası Sempozyum: Ankara, 19-20 Mart 2010, 

Ed.: Ozan Ergül, TBB, s. 23-49. 

Sağlam, Fazıl, “Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin Sınırları, 

Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar”, AYD, C. I, 1984, 

s. 261-271. (Sağlam, 1984) 

Sancakdar, Oğuz/Önüt, Lale Burcu/Us Doğan, Eser, vd., İdare Hukuku Teorik 

Çalışma Kitabı, 9. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. (Sancakdar/Önüt/Us Doğan, 2020) 

Sarıca, Ragıp, Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1943. 

266 Kaynakça 

Sartori, Giovanni, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, Çev.: Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997. 

Selçuk, Sami, “Ardışık Hukuk Yanılgılarının Tarihe Not Düşen Örneği: 

AYM’nin 367 Kararı”, 2 c., Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Ankara, Yetkin Yayınları, C. II, 2008, s. 579-603. 

Serozan, Rona, Medeni Hukuk, Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 8. bs., İstanbul, 

Vedat Kitapçılık, 2018. 

Sevgili Gençay, Fatma Didem, “Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin 

Karşılıklı Mahfuz Alanları Meselesi, Türkiye–Fransa Karşılaştırmalı Çalışma”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi (Kamu Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, 

On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 237-274. (Sevgili Gençay, 2020) 

Seyhan, Feyza Merve, Türkiye’de Uygulanan Hükümet Sistemleri ve 2017 

Anayasa Değişikliği ile Benimsenen Hükümet Sistemi, Ankara, Adalet 

Yayınevi, 2019. (Seyhan, 2019) 

Sezer, Abdullah, “Normlar Hiyerarşisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 

(Çok Boyutlu Normlar Piramidi Yaklaşımı)”, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi Konulu Sempozyum 

Bildirisi, Anayasa Yargısı, 36 (1), 2019, s. 353-421. (Sezer, 2019) 

Sezginer, Murat, Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası’nda Sorunlar, 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010. 

Shugart, Matthew Soberg, “Semi-Presidential Systems: Dual Executive and 

Mixed Authority Patterns”, French Politics, S. 3, 2005, s. 323-351. (Shugart, 2005) 

Sobacı, Mehmet Zahid/ Köseoğlu, Özer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Üst Kademe Yöneticiler, İstanbul, SETA Yayınları, 2018. 

Soyaslan, Doğan, “Siyasi Meşruiyetin Kaynağının Özgürlük ve Adalet Oluşu ve 

Sonuçları”, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Ed.: Feridun Yenisey, İzzet Özgenç, Ayşe Nuhoğlu v.d., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 

1457-1464. 

Soysal, Mümtaz, “Temel Nitelikleriyle 1961 ve 1982 Anayasaları (Karşılaştırmalı)”, AYD, C. I, 1984, s. 11-20. 

Söyler, Yasin, “3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre Üst Kademe 

Kamu Yöneticisi Kimdir?”, ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020/1, s. 

59-110. 

Söyler, Yasin, Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018. (Söyler, 2018) 

Sümer, Haluk Hadi, Hukuka Giriş, Kavramlar&Kurumlar, 3. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. 

Kaynakça 267 

Şen, Mehmet Emin/Türkmenoğlu, Mehmet Emin “Avrupa Feodalitesi ile Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese”, JASSS, International Journal of Social Science, C. V, S. 4, 2012, s. 189-204. 

Şirin, Tolga, “İşlemeyen Sistemlerin Fonksiyonel Yanıtı: Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. VII, S. 14, 2018. s. 289-356. 

Tan, Turgut, “1982 Anayasası Yönünden Yürütme Görevi ve Yetkisinin Niteliği 

(Güçlü Devlet ya da Güçlü Yürütme)” AYD, C. I, 1984, s. 31-47. (Tan, 1984) 

Tan, Turgut, “Türk Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması ve 

Sorunlar”, AÜSBFD, C. L, S. 1, 1995, s. 335-353. 

Tanör, Bülent, İki Anayasa, 1961-1982, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013. 

Tanör, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 1789-1980, 25. bs., İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2015. (Tanör, 2015) 

Tanör, Bülent, Yüzbaşıoğlu, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa 

Hukuku, 19. bs., İstanbul, Beta Yayıncılık, 2019. (Tanör/Yüzbaşıoğlu, 2019) 

Taşdöğen, Salih, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, AÜHFD, C. LXV, S. 3, 

2016, s. 937-966. (Taşdöğen, 2016b) 

Taşdöğen, Salih, Anayasa Hukukunda Karşı-İmza Kuralı, Ankara, Seçkin 

Yayıncılık, 2016. (Taşdöğen, 2016a) 

Tekinay, Selahattin Sulhi, Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler 

Hukuku, 6. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992. 

Tekinsoy, M. Ayhan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yürütmenin Mahfuz 

Düzenleme Yetkisi Açısından Değerlendirilmesi”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi 

(Kamu Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 

2020, s. 389-413. 

Tetik, Ahmet Talha, “Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Takdir Yetkisi ve Yerindelik Denetimi İlişkisi”, SÜHFD, C. XXV, S. 2, 2017, s. 249-276. (Tetik, 2017) 

Tezel, Ergün, “AET ve Üst Kademe Yönetici Modeli Üzerine”, Türk İdare 

Dergisi, Y. 60, S. 378, 1988, s. 589-599. 

Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 24. bs., İstanbul, Beta Yayıncılık, 2020. (Teziç, 2020) 

Tikveş, Özkan, “Anayasada Onbeş Yıllık Dönemde (1961-1976) Yapılan Değişiklikler ve Ekler”, AÜHFD, C. XXXIV, S. 1, 1977, s. 19-60. 

Tocqueville, Alexis De, Amerika’da Demokrasi, Çev.: İhsan Sezal, Fatoş Dilber, Ankara, Yetkin Yayınları, 1994. (Tocqueville, 1994) 

Tokgöz, Hikmet, İstisnai Memuriyet, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016. 

268 Kaynakça 

Topakkaya, Arslan, Hukuk Hermeneutiği (Hukukta Anlama ve Yorumlama 

Sanatı), Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. (Topakkaya, 2019) 

Topaloğlu, Melih/Koç, Hakan, Yönetim ve Organizasyon, Kavramlar-TeorilerYaklaşımlar, 3. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017. 

Tögel, Akif, “Anayasal ve Militan Demokrasi Algısı Üzerine”, YBHD, S. 1, 

2007/3, s. 105-130. 

Tögel, Akif, Başkanlık Sisteminde Parlamentolar: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018. (Tögel, 2018) 

Tunaya, Tarık Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 5. bs., İstanbul, 

Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları, 1982. (Tunaya, 1982) 

Tuncer, Erol, 1923’ten Günümüze Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Ankara, TESAV Yayınevi, 2013. 

Tunç, Hasan, “Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı”, Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 1-2, 2008, s. 1113-1132. 

Tunç, Hasan, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 2. bs., Ankara, Gazi Kitabevi, 

2019. (Tunç, 2019a) 

Tunç, Hasan, Ekinci, Ahmet, “Farklı Hükümet Sistemlerinde Koalisyon İstikrarını Sağlamak İçin Kullanılan Bir Araç Olarak Bakan Yardımcılığı Kurumu”, ERÜHFD, C. XV, S. 1, 2020, s. 80-109. 

Tunç, Hasan, Türk Anayasa Hukuku, 2. bs., Ankara, Gazi Kitabevi, 2019. 

(Tunç, 2019b) 

Tunç, Hasan, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Gazi Kitabevi, 2018. 

Tunç, Hasan/Ekinci, Ahmet, “Devlet Başkanının Halk Tarafından Seçildiği 

Ülkelerde Yürütmenin Fesih Yetkisi”, Anayasa Yargısı, 37 (1), 2020, s. 

77-132. 

Turabi, Selami, Olağanüstü Hal Hukuku ve (OHAL Komisyonu’na ve Anayasa Mahkemesi’ne) Bireysel Başvuru, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017. 

Turan, Hilal/Korkmaz, Tuğrul, “Arend Lijphart’ın Kriterleri Bağlamında Türkiye’de Demokrasi”, Akademik Hassasiyetler: The Academic Elegance, C. 

XI, S. 11, 2019, s. 1-29. 

Turan, İlter, “Parlamenter Demokraside Denetim İşlevi ve Türkiye”, AÜSBFD, 

C. XXXIII, S. 1, 1978, s. 1-33. (Turan, 1978) 

Turhan, Mehmet, “Parliamentarism or Presidentialism?: Contitutional Choice 

For Turkey”, AÜSBFD, C. XLVII, S. 1, 1992, s. 153-168. (Turhan, 1992) 

Turinay, Faruk, Dil, Hukuk ve Siyaset Bağlamında Anayasa Düşüncesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012. 

Tutumlu, Mehmet Akif, Yargı Felsefesi Üzerine, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2018. (Tutumlu, 2018) 

Kaynakça 269 

Türk, Ender, 1982 Anayasası’na Göre Kanun Hükmünde Kararnameler ve 

Yargısal Denetimi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013. 

Türkoğlu Üstün, Kamile, İdari Yargılama Usulüne Hâkim Olan İlkeler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. 

Ulusoy, Ali D., “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri: Varoluşsal, Yapısal ve Hukuksal Bir Değerlendirme”, Anayasa Yargısı, 37 (2), 2020, s. 31-66. (Ulusoy, 2020b) 

Ulusoy, Ali D., “Yeni Anayasal Sistemde Yürütmenin Düzenleme Yetkisi”, 2 c., 

Prof. Dr. Metin Günday Armağanı, Atılım Üniversitesi, C. II, Ankara, 

2020, s. 1399-1442. (Ulusoy, 2020a) 

Ulusoy, Ali, “Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler ve Yargısal Denetim Sorunu”, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, 2008, s. 13-25. (Ulusoy, 2008) 

Uluşahin, Nur, “Anayasa Sorunu Üzerine: Sivil Anayasa Tartışmasının Gölgesinde 21 Ekim Referandumu”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 65, S. 3, 2007, 

s. 24-34. (Uluşahin, 2007) 

Uluşahin, Nur, “Cumhurbaşkanı Seçiminin Düşündürdükleri ya da Hukukun 

Siyasallaşması”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 65, S. 2, 2007, s. 18-30. 

Uluşahin, Nur, “Rejim Muhafızlığından ve İki Başlılıktan Vazgeçmek”, Birikim, S. 219, 2007, s. 18-26. 

Uluşahin, Nur, “Türkiye’de Mevcut Hükümet Sisteminin Niteliği ve Rejimin 

Başkanlık Sistemine Kaymasının Getireceği Tehdit ve Tehlikeler”, Hukuk 

ve İktisat Araştırmaları Dergisi, C. III, S. 1, 2011, s. 29-38. (Uluşahin, 

2011) 

Uluşahin, Nur, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 1999. 

Uslu, Ferhat, Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri, 3. bs., Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2020. (Uslu, 2020) 

Uslu, Ferhat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Anayasa Hukukunun 99 Konusu, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. (Uslu, 2019a) 

Uslu, Ferhat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Türk Anayasa Hukuku, 2. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. (Uslu, 2019b) 

Ülgen Adadağ, Özen, “Kanun-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik Sorunlar”, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin 

Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi Konulu Sempozyum Bildirisi, 

Anayasa Yargısı, 36 (1), 2019, s. 261-293. 

Ülgen, Özen, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, 2018, s. 3-41. (Ülgen, 

2018a) 

270 Kaynakça 

Ülgen, Pınar, “Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış”, Mukaddime, C. I, S. 1, 2010, s. 1-18. 

Ünal Açıkgöz, Merve/Fendoğlu, Hasan Tahsin/Güller, Abdul Samet, “Amerika 

Birleşik Devletlerinde Başkanlığın Düzenleyici İşlemleri”, TBB Dergisi, 

2020 (149), s. 225-252. (Ünal Açıkgöz/Fendoğlu/Güller, 2020) 

Ünal Özkorkut, Nevin, “1876 Anayasası’nın Hukuk Devleti Unsurları Açısından 

Osmanlı Devlet Anlayışına Getirdiği Yenilikler”, AÜHFD, C. LIII, S. 1, 

2004, s. 173-184. 

Ünsal, Hilmi, “Osmanlı Devletinin Mali Yapısı ve Tımar Sistemi”, Türk-İslam 

Tarihinde Yönetim Uygulamaları, Ed.: Murat Akçakaya, Ankara, Gazi Kitabevi, 2018, s. 289-321. (Ünsal, 2018) 

Yavuz, Haluk, Türkiye’de Siyasal Sistem Arayışı ve Yürütmenin Güçlendirilmesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2000. 

Yayla, Ahmet, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Perde-Yasa Kuramı Bakımından Değerlendirilmesi” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınevi, 2019, s. 

56-64. 

Yayla, Yıldızhan, Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul, Filiz Kitabevi, 

1986. 

Yazıcı, Serap, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, 3. bs., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013. 

Yazıcı, Serap, Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Ankara, 

Yetkin Yayınları, 1997. 

Yeniay, Lokman/Yeniay, Gülden, “Türk Hukukunda Yürütme Organının Düzenleme Yetkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Anayasa Yargısı, 36 

(1), 2019, s. 105-139. (Yeniay/Yeniay, 2019) 

Yıldırım, Turan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, MÜHF-HAD, C. XXIII, 

S. 2, s. 13-28. (Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri) 

Yıldırım, Turan, “İdarenin Kanuniliği İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamelerinin Anayasal Sınırı”, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin 

Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi Konulu Sempozyum Bildirisi, 

Anayasa Yargısı, 36 (1), 2019, s. 293-314. 

Yıldız, Abdulkadir, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Yardımcısı ile 

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısının Karşılaştırılması”, ERÜHFD, 

C. XIII, S. 1, 2018, s. 509-534. (Yıldız, 2018) 

Yıldız, Abdulkadir, “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanının Sorumluluğu Meselesi”, KÜSBD, C. IX, S. 1, 2019, s. 1-20. 

Yıldız, Hayrettin, İdarenin Re’sen İcra Yetkisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2019. 

Kaynakça 271 

Yılmaz, Didem, “Ek. Anayasa Mahkemesi’nin 2020/4, 2020/5 ve 2020/6 Sayılı 

Kararlarının Çalışma Ekseninde Değerlendirilmesi”, Cumhurbaşkanının 

İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi 

(Kamu Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 

2020, s. 229-235. 

Yılmaz, Didem/Yayla, Ahmet, “Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

Türleri ve Bunların İdari İşlemlere İlişkin Uyuşmazlıklarda Perde Yasa Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmeleri”, Cumhurbaşkanının İşlemleri 

Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi (Kamu Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 199-

228. (Yılmaz/Yayla, 2020) 

Yılmaz, Halit, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konu Bakımından Yetki 

Sınırları”, İstanbul Hukuk Mecmuası, S. 78 (1), s. 225-263. (Yılmaz, 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin) 

Yılmaz, Halit, Yılmaz, İdare Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesinin İptal 

Kararlarının Zaman İçindeki Etkisi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2020. 

Yılmaz, Harun, “Türk Hukukunda Düzenleme Yetkisinin Tarihsel Gelişimi ve 

Niteliği”, TBB Dergisi, S. 110, 2014, s. 219-240. (Yılmaz, 2014) 

Yiğit, Uğur/ Öztürk, İlhami, Yargı Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi, 2020. 

Yokuş, Sevtap, “Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Konumu Üzerinden Türkiye’de 

Hükümet Sistemi Tartışmaları”, 1982 Anayasası’nın 30. Yıl Bilançosu, 

Ed.: Nihan Yancı Özalp, Sinem Şirin, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 

2014, s. 13-41. (Yokuş, 2014) 

Yolcu, Serkan, İngiltere’de Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Alanındaki Gelişmeler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011. 

Yolcu, Tuğba, Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Türk Demokratikleşme Sürecine Etkisi, Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2019. 

Yücel, Bülent, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Bir Siyasal Niteleme: 

“Yasamasızlaştırma” Sürecinin Son Halkası”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi (Kamu 

Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı), Ed.: 

Oktay Uygun, Egemen Esen, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 

53-103. (Yücel, 2020) 

Yücel, Bülent, Temsili Demokratik Sistemde Yasama Erki ve Kural Koyma 

Faaliyetinin Belirleyicileri (Türkiye Uygulaması Üzerine Bir İnceleme), 

Ankara, Adalet Yayınevi, 2018. (Yücel, 2018) 

Yüksel, İsmail, TBMM’nin Kanun Yapma Yöntemi, Ankara, Adalet Yayınevi, 

2018. (Yüksel, 2018) 

272 Kaynakça 

Yüksel, Saadet, “Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmalarına Dair Anayasal Bir 

Değerlendirme: Başkanlık Sistemindeki ve Parlamenter Sistemdeki Kuramsal Değişkenler”, İÜHFM, C. LXXIII, S. 2, 2015, s. 135-170. 

Yüksel, Saadet, “Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Güvence Altına Alınması Bağlamında Denge-Denetim Mekanizmaları”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde 

Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınevi, 2019, s. 10-14. 

Yürük, Hüseyin, “Adalet ve İletişimin Devlet Yönetiminde Önemi ve Uygulama 

Örnekleri Üzerinden Değerlendirilmesi”, Akademik Ombudsman Dergisi, 

S. 8, 2018, s. 143-163. 

Yüzbaşıoğlu, Necmi, “Cumhurbaşkanının Seçiminin Hukukilik ve Meşruiyet 

Yönleriyle İncelenmesi”, Güncel Hukuk, Şubat 2007/2, s. 24-27. 

ÇEVRİMİÇİ (LİNKLER KISALTILMIŞTIR) 

1958 Fransa Cumhuriyeti Anayasası, (Erişim) https://bit.ly/32xnzqI, 21 Mart 

2021. 

2/1504 Esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Erişim) https://bit.ly/328Cjw1, 23 Eylül 2020 

(En son erişilen tarih). 

ABD Anayasası, (Erişim) https://bit.ly/2Pac2KW, 12 Ocak 2021. 

Anayasa Yargısı Dergisi 36 (1), (Erişim) https://bit.ly/39ZuT2j, 3 Ağustos 

2020. 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, (Erişim) https://bit.ly/3d2uMoz, 9 Kasım 2020. 

Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Hükümet Sistemini Benimseyen 

Ülkelerin Listesi, (Erişim) https://bit.ly/3wLZMBg, 17 Ekim 2019. 

Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, 125. Birleşim, T.: 11/08/1982, III. Oturum, 

C. VII, s. 401, (Erişim) https://bit.ly/3fSlsFQ, 12 Temmuz 2019. 

Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, 126. Birleşim, T.: 12/08/1982, I. Oturum, C. 

VII, s. 458, (Erişim) https://bit.ly/3dN7qmd, 12 Temmuz 2019. 

Demiray, Nezahat, “Mistrust in Constitution Making Process in Turkey”, 25th 

IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy: “Law, 

Science Technology”, 15-20 Ağustos 2011, Frankfurt, Almanya, s. 351-

352, (Erişim) https://bit.ly/3d0WP82, 4 Nisan 2020. 

Elgie, Robert, “List of Presidential, Parliamentary and Other Countries” (Erişim) 

https://bit.ly/3wOP0dm, 21 Ekim 2019. 

Ervin, Sam J., “Separation of Powers: Judicial Independence”, s. 110, (Erişim) 

https://bit.ly/31Yg1Nk, 12 Ocak 2019. 

Kaynakça 273 

European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), 

Turkey Opinion On The Amendments To The Constitution Adopted by 

The Grand National Assembly On 21 January 2017 and To Be Submitted 

To a National Referendum On 16 April 2017, 10-11 March 2017, Opinion 

No: 875/2017, CDL_AD, (2017) 005, s. 1-30, (Erişim) 

https://bit.ly/3dO6Owx, 8 Mayıs 2020. 

European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), 

Report on Constitutional Amendment, CDL-AD (2010) 001, Study No.: 

469/2008, 11-12 Aralık 2009, s. 13 para. 54, (Erişim) 

https://bit.ly/3myHs9W, 23 Nisan 2020. 

Gönenç, Levent, “Uygulamada Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, TEPAV Politika 

Notu, Mayıs 2018, s. 2, (Erişim) https://bit.ly/327YGkZ, 1 Haziran 2019. 

Gönenç, Levent, “Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi ve 

Anayasa Yargısı”, TEPAV Anayasa Çalışma Metinleri 2, 2010, s. 3, (Erişim) https://bit.ly/3taL70c, 17 Şubat 2020. 

Gözler, Kemal, “Demokrasi Nereye Gidiyor? Nerede Hata Yaptık”, (Erişim) 

https://bit.ly/3mwzoXo, (Yayın Tarihi: 12 Aralık 2018), 10 Haziran 2020. 

Gözler, Kemal, “Cumhurbaşkanı Kanun Hükmünde Kararnameyi İmzalamayı 

Reddedebilir mi?”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2000/3, Y. 58, s. 31-42, 

(Erişim) https://bit.ly/3wLLu3p, 23 Ekim 2020. 

Gözler, Kemal, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Kitabevi, 1998, (Erişim) 

https://bit.ly/321a6Hj, 11 Mart 2020. (Gözler, 1998) 

Gülener, Serdar/Miş, Nebi, “Analiz: Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, SETA, S. 190, 

2017, s. 10, (Erişim) https://bit.ly/39Yl5pu, 11 Şubat 2019. 

Hailbronner, Michaela/Landau, David, “Introduction: Constitutional Courts and 

Populism”, Blog of the International Journal of Constitutional Law, 22 

April 2017, (Erişim) https://bit.ly/321lpzk, 21 Haziran 2020. 

Kanadoğlu, Sabih. “AKP Tek Başına Seçemez”, Cumhuriyet Gazetesi, 26 Aralık 2006, (Erişim) https://bit.ly/3s3wz11, 6 Ekim 2019. 

Mevzuat Bilgi Sistemi (Erişim) https://bit.ly/320L8b5, (En son erişilen tarih). 

Oder, Bertil Emrah “Turkey’s ultimate shift to a presidential system: the most 

recent constitutional amendments in details”, (Erişim) 

https://bit.ly/3d52slv, (Yayın Tarihi: 31 Ocak 2017), 3 Haziran 2020. 

Özsoy Boyunsuz, Şule, “Etkili Yönetim Yaratma Becerisi Açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Neden Parlamenter Sistem, Hangi Parlamenter Sistem Konulu Panel, İstanbul Barosu, 12 Ekim 2019, s. 1-12, 

(Erişim) https://bit.ly/3tu2FUy, 3 Şubat 2021. 

Özsoy Boyunsuz, Şule, “Türkiye İçin Hükümet Sistemi Tercihi”, Sosyal Demokrat Dergi, (Yayın Tarihi: 5 Kasım 2020), (Erişim) 

https://bit.ly/3xVxBQK, 26 Şubat 2021. 

274 Kaynakça 

Plato, The Republic, Translator: Benjamin Jowett, The Project Gutenberg EBook of The Republic, s. 8, (Erişim) https://bit.ly/2PP00H7, 23 Mayıs 2020. 

Rusya Federasyonu Anayasası, (Erişim) https://bit.ly/3saKxOy, 23 Şubat 2021. 

Shair-Rosenfield, Sarah/Stoyan, Alissandra T., “Gendered Opportunities and 

Constraints: How Executive Sex and Approval Influence Executive Decree 

Issuance”, Political Research Quarterly, C. LXXI, S. 3, 2018, s. 586-599, 

(Erişim) https://bit.ly/3mH7yI4, 15 Kasım 2019 (En son erişilen tarih). 

(Shair-Rosenfield, Stoyan, 2018) 

Soysal, Mümtaz, “Sistem Kargaşası”, Cumhuriyet Gazetesi, 09 Haziran 2006, 

(Erişim) https://bit.ly/3dOLRSd, 5 Temmuz 2019 (En son erişilen tarih). 

Şirin, Tolga, “Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Özgülenmiş, Kanunlara Kapalı Bir Alan Var mı?”, (Erişim) https://bit.ly/2PSmffh, Yayın 

Tarihi: 17 Ekim 2019), 10 Eylül 2020. 

T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, Mayıs 

2011, (Erişim) https://bit.ly/3t9Nn86, 23 Mart 2019. 

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğü, (Erişim) https://bit.ly/2PRlzGT, 7 Eylül 

2020. 

T.C. Anayasa Mahkemesi, Önceki Anayasalar, (Erişim) https://bit.ly/3dQfcf1, 

19 Kasım 2020. 

T.C. Anayasa Mahkemesi, Önceki Anayasalar, (Erişim) https://bit.ly/3wIQ1Uo, 

20 Kasım 2020. 

TBMM Başkanlığı Anayasa ve İçtüzük Sitesi, (Erişim) https://bit.ly/3s6p9di, 

22 Mart 2020. 

TBMM Başkanlığı Anayasa ve İçtüzük Sitesi, (Erişim) https://bit.ly/3d6csuS, 

25 Mart 2020. 

TBMM Gizli Celse Zabıtları, 05.08.1921 tarihli, C. XII, 62. İntikat, Celse 1-2, 

(Erişim) https://bit.ly/322DqgM, 9 Kasım 2020. 

Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun, (Erişim) https://bit.ly/3uEtDK8, 15 Eylül 2020. 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, (Erişim) https://sozluk.gov.tr/, 7 

Ocak 2021 (En son erişilen tarih). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Aylık Haber Bülteni, “Anayasa Mutabakat Komisyonu Çalışmaları”, Ed.: İlhami Giray Şahin, TBMM Basımevi, S. 211, 

Şubat 2016, s. 5-6, (Erişim) https://bit.ly/3dQoWpF, 3 Nisan 2020. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Aylık Haber Bülteni, “Kahraman’dan Anayasa 

Çalışmalarına Devam Çağrısı”, Ed.: İlhami Giray Şahin, TBMM Basımevi, 

S. 211, Şubat 2016, s. 3-4, (Erişim) https://bit.ly/2QcqMsE, 3 Nisan 2020. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçmiş Dönem Kanun Tasarı ve Teklifleri Sorgu Formu, (Erişim) https://bit.ly/3d8Si3g, 25 Aralık 2020. 

Kaynakça 275 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Haber Sitesi, (Erişim) https://bit.ly/31YqY1z, 1 

Nisan 2020. 

Ulusoy, Ali, “Aralık 2016 Anayasa Teklifi Neler Getiriyor, Neler Götürüyor?”, 

(Erişim) https://bit.ly/3dN8FSp, 21 Ekim 2020. (Ulusoy, Aralık 2016 Anayasa Teklifi) 

Unat, Yavuz, “Yeni Anayasa ve Aksiyomatik Sistem”, (Erişim) 

https://bit.ly/3253qI4, 30 Temmuz 2020

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar