Türk Anayasa Hukukunda Cumhuriyetçilik İlkesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Av. Dr. Oğuz Kaan DOĞAN
ISBN: 9786050515527
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Av. Dr. Oğuz Kaan DOĞAN
Baskı Tarihi 2023/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 439

Av. Dr. Oğuz Kaan DOĞAN

Türk Anayasa Hukukunda Cumhuriyetçilik İlkesi 


TEŞEKKÜR

Tamamlanması Cumhuriyetimizin ilanının yüzüncü yılına denk gelen bu

çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda kabul edilmiş doktora tezinin kısmi değişiklikler yapılmış halidir. Uzun bir araştırma dönemi ve yaklaşık üç yıllık yazım safhasından sonra

tamamlanan bu çalışmayı, büyük bir heyecanla kayıt yaptırdığım ve mezunu

olmaktan gurur duyduğum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi çatısı altında

gerçekleştirmek benim için en büyük mutluluk kaynağıdır.

Tez konusu olarak cumhuriyetçilik ilkesini seçtikten sonra tezin içeriğini

belirlemede büyük katkıları olan hocam Prof. Dr. Merih ÖDEN’e şükranlarımı sunuyorum. Tezimin olgunlaşma aşamalarında ve uzun tez izleme komitelerinde beni sabırla dinleyen, yol gösteren ve birikimiyle çalışmamın bu aşamaya gelmesini sağlayan tez danışmanım ve Doktormutter’im Hocam Prof.

Dr. Selin ESEN’e müteşekkirim. Yine tez izleme komitelerinde bana yeni

ufuklar açan kaynakları öneren değerli Hocam Doç. Dr. Ozan ERGÜL’e teşekkürü borç bilirim. Hocam, meslektaşım ve değerli dostum Doç. Dr. Ali

Ersoy KONTACI’ya da yol göstericiliği için şükranlarımı sunuyorum. Tez savunması aşamasında Hocam Doç. Dr. Kaya Burak ÖZTÜRK ile Dr. Gündüz

Alp ASLAN’ın katkıları da göz ardı edilemez.

Beni hukukçuluk mesleğine yönlendiren ve cumhuriyet sevgisini bize aşılayan babam Sirer ve annem Gülüşen, bu eserin manevi sahipleridir. Yoğun

doktora programı sırasında işlerimi üstlenen kardeşim Avukat Mete Han DOĞAN ile yazım esnasında desteğinden dolayı akademisyenlik yolunda ilerleyen diğer kardeşim Bekir Gökhan DOĞAN’a da bir teşekkür borçluyum.

Şükranlarımın en büyüğü ise gece yarılarına kadar süren çalışmalarım esnasında bu eserin varisleri kızım Ece Bahar ve oğlum Kerem’in tüm yüklerini üstlenen sevgili eşim, hayat arkadaşım Deniz DOĞAN’a olacaktır. O olmasa, doktoraya başlayamaz ve bu çalışmayı planlanan sürede tamamlayamazdım. Çalışmamın kitap haline gelmesindeki katkısından dolayı değerli büyüğüm ve ağabeyim Muharrem BAŞER’e de teşekkürü borç bilirim.

Tezimin yazımı sırasında beni şarkılarıyla yalnız bırakmayan cumhuriyet

kadını Müzeyyen SENAR’ı da rahmetle anmak isterim. Cumhuriyeti düşünen,

8

planlayan ve kuran Mustafa Kemal ATATÜRK’e karşı duyduğum minnet, elbette birkaç satırla anlatılamayacak kadar büyüktür. Atatürk’ü anlamak benim

için bu çalışma ile mümkün olmuştur. Bu nedenle kitabımı büyük ATATÜRK’e ve Cumhuriyeti kuran kadroya ithaf ediyorum.

Av. Dr. Oğuz Kaan DOĞAN

 Mayıs 2023- Ankara

ÖNSÖZ

Oğuz Kaan Doğan’ın danışmanlığım altında hazırladığı doktora tezi olan

bu çalışma, memnuniyetle belirtmek isterim ki, Ankara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) anabilim dalında oluşturulan doktora tez jürisi tarafından oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Cumhuriyet kavramı ve bir hükümet sistemi olarak Cumhuriyet, antik Yunan kent

devletlerinden beri siyaset kuramının ve siyaset felsefesinin ilgilendiği bir

konu olmuştur. Cumhuriyetçilik, ilk bakışta açık ve somut bir ilke gibi gözükse de aslında pek de öyle değildir. Bu ilkeye yüklenen anlam, hem dönemden döneme hem de ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Cumhuriyetçilik, çağdaş dönemlerde çoğu zaman devlet başkanının seçimle işbaşına gelmesinin

ötesinde demokrasi ve hak ve özgürlük taleplerinin somut bir ifadesi anlamını

da taşır.

Bilindiği üzere, Türkiye’de Cumhuriyetçilik yüzyıllık bir yere sahiptir.

1921 Anayasasında 29 Ekim 1923’te yapılan değişiklikten günümüze kadar

bütün anayasalarımız 1. maddelerinde bu ilkeye yer vermiştir. 1924, 1961 ve

1982 Anayasalarının Türkiye Devletinin Cumhuriyet olduğuna ilişkin hükmün değiştirilmesini yasaklaması, kurucu iktidarın bu ilkeye verdiği özel

önemi gösterir. Cumhuriyetçilik, bütün Türkiye Cumhuriyeti anayasalarının

ortak ilkesi olmasına karşın, ne yazık ki bugüne kadar Türk Anayasa Hukuku

yazınında hak ettiği ilgiyi görmedi. Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap,

Cumhuriyetçilik ilkesinin anlamını ve kapsamını Antik Yunan’dan günümüze

kadar ele alarak ve Türk Anayasa Hukuku bakımından da ayrıntılı biçimde

değerlendirerek konuyu bütüncül olarak inceleyen son derece önemli bir eserdir. Türkçe, İngilizce ve Almanca kaynaklardan oluşan geniş bir literatüre dayanan bu eser, Türkiye’de bu zamana kadar Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili

olarak yayınlanmış en kapsamlı çalışmadır. Çok akıcı ve anlaşılır bir dile de

sahip olan bu özgün eseri Cumhuriyetin yüzüncü yıldönümünde konuyla ilgilenecek herkese içtenlikle öneriyorum.

Prof. Dr. Selin ESEN

Ankara, 5 Mayıs 2023

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ...........................................................................................................5

TEŞEKKÜR....................................................................................................7

KISALTMALAR..........................................................................................15

GİRİŞ ............................................................................................................17

BİRİNCİ BÖLÜM ........................................................................................25

CUMHURİYET VE CUMHURİYETÇİLİK

KAVRAMLARININ ....................................................................................25

TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ.................................................................25

I. CUMHURİYET KAVRAMI................................................................25

A. ETİMOLOJİK KÖKEN ................................................................25

B. ANAYASA HUKUKU KAPSAMINDA

CUMHURİYET ............................................................................27

C. MADDİ VE ŞEKLİ CUMHURİYET: BİR

TANIMLAMA ..............................................................................30

Ç. CUMHURİYET-MONARŞİ AYRIMI.........................................32

D. CUMHURİYET-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ...................................34

II. CUMHURİYETÇİLİK KAVRAMI.....................................................40

III. TARİHİ VE FELSEFİ GELİŞİM .........................................................42

A. MODERN ÖNCESİ DÖNEM.......................................................44

1. Antik Yunan Dönemi.............................................................44

2. Roma Cumhuriyeti Dönemi...................................................49

a. Tarihsel Süreç ve Toplumsal Yapı.................................49

b. Anayasal Yapı................................................................56

c. Roma’da Siyasi Düşünce ...............................................58

ç. Cumhuriyet Döneminin Modern

Cumhuriyetçiliğe Bıraktığı Miras..................................63

10

B. ORTA ÇAĞ: HRİSTİYANLIK’TAN RÖNESANS’A.................65

C. RÖNESANS DÖNEMİ.................................................................72

1. Niccolò Machiavelli ..............................................................72

2. İtalyan Şehir Cumhuriyetleri .................................................77

Ç. MODERN DÖNEM......................................................................80

1. İngiliz Devrimi ......................................................................80

a. Tarihsel Süreç ................................................................80

b. Devrimin Gelişmesi ve Toplumsal Tabanı ....................82

c. Commonwealth Düşüncesinin Gelişimi ........................85

ç. James Harrington ve “Ütopyası” ...................................86

2. Amerikan Cumhuriyetçiliği...................................................91

a. Tarihi Süreç ve Toplumsal Taban..................................91

b. Anayasaya Giden Yol ....................................................95

aa. Federalist Yazılar ...................................................95

ab. Thomas Paine.......................................................101

c. Amerikan Devriminin Getirdikleri: Anayasa

ve Cumhuriyet..............................................................103

3. Fransız Cumhuriyetçiliği .....................................................106

a. Fikri Temeller ..............................................................106

aa. Montesquieu.........................................................106

ab. Jean-Jacques Rousseau.........................................110

ac. Emmanuel-Joseph Sieyes.....................................117

aç. Alexis de Tocqueville ..........................................119

b. Fransız Devrimi ve Sonuçları ......................................123

4. Kardeş Cumhuriyetler: Fransız ve Amerikan

Devrimlerinin Farkları.........................................................134

5. Latin Amerikan Devrimleri: 19. Yüzyılın

Laboratuvarı ........................................................................140

a. Tarihsel Süreç ..............................................................140

11

b. Fikri Temeller ve Anayasal Süreç: ABD

Gölgesinde Anayasacılık..............................................146

c. Latin Amerikan Cumhuriyetçiliği: Bitmeyen

Süreç.............................................................................150

6. Avrupa’da Cumhuriyetçilik .................................................154

a. Hollanda: İlk Demokratik Cumhuriyet ........................154

aa. Benedictus Spinoza ..............................................158

b. İsviçre: Cumhuriyetçilikle Doğrudan

Demokrasi Arasında.....................................................161

c. Alman İdealizmi: Birlik Hayali....................................167

aa) Fikri Temeller.......................................................167

ab) İmmanuel Kant.....................................................168

ac) Georg Wilhelm Friedrich Hegel...........................173

aç) Karl Marx .............................................................178

ad) İlk Cumhuriyet Denemesi: Weimar

Anayasası..............................................................181

ae) Bonn Anayasası: Hukukun Üstünlüğü .................184

ç. İspanya .........................................................................186

D. CUMHURİYETLEŞME KUŞAKLARI .....................................193

E. YENİDEN CANLANAN CUMHURİYETÇİLİK......................194

1. Philip Pettit: Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlük.................197

2. Quentin Skinner: Tarihe Dönüş...........................................202

3. Hannah Arendt: Eylem ve Katılım ......................................204

4. Maurizio Viroli: Cumhuriyetçi Yurtseverlik .......................208

İKİNCİ BÖLÜM.........................................................................................213

CUMHURİYETÇİLİĞİN ANAYASAL GÜVENCELERİ .......................213

I. GENEL OLARAK..............................................................................213

II. ANAYASAL GÜVENCELER...........................................................214

A. ANAYASALCILIK VE YARGISAL DENETİM ......................214

B. LAİKLİK.....................................................................................222

12

C. SİYASAL KATILIM VE EŞİTLİK............................................228

1. Genel Olarak........................................................................228

2. Müzakere ve Siyasal Katılım...............................................230

3. Eşitlik...................................................................................234

a. Siyasi Partilerin Hegemonyasında Eşitlik....................235

b. Görevlerde Süre Sınırlandırması..................................238

Ç. YURTTAŞLIK: YURTTAŞ-ASKERDEN AKTİF

YURTTAŞLIĞA.........................................................................241

1. Ortak Savunma ve Zorunlu Askerlik...................................244

2. Eğitim ..................................................................................247

3. Mülkiyet ve Sosyal Devlet ..................................................252

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM....................................................................................257

TÜRKİYE’DE CUMHURİYETÇİLİK......................................................257

I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KADAR

CUMHURİYETÇİ DÜŞÜNCE..........................................................257

A. 19. YÜZYIL ÖNCESİ: KILIÇ GÖLGESİNDE

SİYASET FELSEFESİ ...............................................................257

B. FRANSIZ DEVRİMİ’NİN ETKİLERİ: TANZİMAT

DÖNEMİ.....................................................................................265

C. GENÇ OSMANLILAR’DA CUMHURİYET

DÜŞÜNCESİ ..............................................................................273

Ç. ANAYASA TECRÜBESİ: İKİ MEŞRUTİYET

DÖNEMİ.....................................................................................278

II. ATATÜRK VE CUMHURİYET DÜŞÜNCESİ................................286

A. DÖRT AŞAMALI DEVRİM: “CUMHURİYET

YAPACAKLAR, CUMHURİYET!”..........................................287

B. 1920-1938: CUMHURİYETÇİLİK DÜŞÜNCESİNİN

EVRİMİ.......................................................................................293

1. Anayasal Çerçevede Cumhuriyetçilik .................................294

2. Laiklik..................................................................................297

3. Siyasal Katılım ve Eşitlik ....................................................303

13

4. Yurttaşlık .............................................................................308

5. Eğitim ..................................................................................311

C. Atatürk DÖNEMİ: CUMHURİYETÇİ BİR BİLANÇO.............313

II. CUMHURİYET ANAYASALARINDA

CUMHURİYETÇİLİK .......................................................................321

A. GENEL OLARAK ......................................................................321

B. ANAYASALCILIK VE YARGISAL DENETİM ......................323

1. Değişmez İlke: Cumhuriyetin İçeriği ve Yargısal

Denetimi ..............................................................................323

a. 1961 Anayasasındaki Düzenleme ................................323

b. 1982 Anayasasındaki Düzenleme ................................337

2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi......................................................343

a. 1961 Anayasası Dönemi ..............................................343

b. 1982 Anayasası Dönemi ..............................................346

c. 2017 Anayasa Değişikliği: Cumhuriyet’ten

Geriye Ne Kaldı? .........................................................348

C. LAİKLİK.....................................................................................361

Ç. SİYASAL KATILIM VE EŞİTLİK............................................370

1. Müzakere ve Siyasal Katılım...............................................370

2. Eşitlik...................................................................................380

3. Yurttaşlık .............................................................................384

SONUÇ.......................................................................................................391

KAYNAKÇA..............................................................................................399

KAYNAKÇA

I. KİTAP VE MAKALELER

ABADAN, Yavuz. Tanzimat Fermanının Tahlili. İçinde: Tanzimat I, Milli

Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 31-58.

ACKERMAN, Bruce. We the People, Volume 1 Foundations. Harvard University Press, 1993.

ACKERMAN, Bruce. The Failure Of The Founding Fathers: Jefferson,

Marshall, And The Rise of Presidential Democracy. Harvard University Press, 2009.

ACKERMAN, Bruce. The Decline and Fall of the American Republic. Harvard University Press, 2010.

AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali. Fransız Devriminin İlk İki Yılında Cumhuriyet Tartışmaları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2003, Cilt: 58,

Sayı: 3, s. 1-34.

AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali, ZABCI, Filiz Çulha, ERGÜN, Reyda. KralDevletten Ulus-Devlete. İmge Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Ankara,

2009.

AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali. Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği.

İmge Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2010.

AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali. Kent Devletinden İmparatorluğa. İmge

Yayınevi, 7. Baskı. Ankara, 2013.

AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali (Ed.). Sokrates’ten Jakobenlere: Batı’da

Siyasal Düşünceler. İletişim Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 2015.

AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali; KÖKER, Levent. İmparatorluktan Tanrı

Devletine. İmge Yayınevi, 8. Baskı, Ankara 2017.

AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali. Fransız Devrimi'nde Siyasal Düşünceler

ve Mücadeleler 1789 – 1794 Özgürlüğün İcadı. (I. Cilt), Dipnot Yayınları, Ankara, 2020.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

400

AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali. Fransız Devrimi'nde Siyasal Düşünceler

ve Mücadeleler 1789 – 1794 Jakobenlerin İktidarı. (III. Cilt), Dipnot

Yayınları, Ankara, 2020

AKAL, Cemal Bâli. Modern Düşüncenin Doğuşu İspanyol Altın Çağı. Dost

Kitabevi, Ankara, 1997.

ALKAN, Mehmet Öznur. Milli Şef’li Tek-Parti Döneminde Seçimler (1939

ve 1943 Seçimleri). İçinde: Prof. Dr. Bülent Tanör Armağanı, Oğlak

Yayınları, İstanbul, 2006, s. 323-361.

ALTAN, Mehmet. İkinci Cumhuriyet’in Yol Hikâyesi. Hayykitap, İstanbul,

2008.

ANAYURT, Ömer; EKİNCİ, Ahmet. Tek Başlı Yürütme Esasına Dayalı

Hükümet Sistemlerinde Başkan Yardımcılığı ve 2017 Anayasa Değişikliği ile Getirilen Sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kurumu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. İçinde: Prof. Dr. Zafer Gören Armağanı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2017, s. 441-500.

ANDERSON, Benedict. Hayali Cemaatler “Milliyetçiliğinin kökenleri ve

yayılması”. Metis Yayınlan, 2. Baskı, İstanbul, 2013.

ARDIÇOĞLU, M. Artuk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. İçinde: Ankara

Barosu Dergisi, 2017, Cilt: 75, Sayı: 3, s. 19-51.

ARENDT, Hannah. İnsanlık Durumu. Çev.: ŞENER, Bahadır Sina, İstanbul:

İletişim Yayınları, 1994.

ARENDT, Hannah. Şiddet Üzerine. Çev.: PEKER, Bülent, İstanbul, İletişim

Yayınları, 2012.

ARENDT, Hannah. Geçmişle Gelecek Arasında. Çev.: ŞENER, Bahadır

Sina, İstanbul, İletişim Yayınları, 4. Baskı, 2012.

ARENDT, Hannah. Devrim Üzerine. Çev.: KAYA, Onur E., İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.

ARİSTOTELES. Politika. Çev.: Furkan Akderin, Say Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2017.

ARLETTAZ, Silvia. From Rights to Citizenship to the Helvetian Indigénat. Political integration of Citizens Under the Helvetic Republic. İçinde ODDENS, Joris/Rutjes, Mart/Jacobs, Erik (Ed.): The

K A Y N A K Ç A

401

Political Culture of the Sister Republics, 1794, 1806, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2015, s. 85-96.

ARSAL, Sadri, Maksudi. Teokratik Devlet ve Lâik Devlet. İçinde: Tanzimat

I, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999.

ARSEL, İlhan. Türk Anayasa Hukuku’nun Umumi Esasları Birinci Kitap

Cumhuriyetin Temel Kuruluşu. Mars Matbaası, Ankara, 1965.

ATAR, Yavuz. Türk Anayasa Hukuku. Seçkin Yayınevi, 12. Baskı, Ankara,

2018.

ATAR, Yavuz. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve

Anayasallık Denetimi. İçinde: Anayasa Yargısı Dergisi, 2019, Cilt: 36,

s. 241-259.

Atatürk, Kemal, Mustafa. Nutuk. Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015.

ATAY, Falih Rıfkı. Çankaya: Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar.

Bateş Yayınları, İstanbul, 1980.

ATAY, Falih Rıfkı. Başveren İnkılapçı Ali Suavi. Cumhuriyet Gazetesi Yayınları, İstanbul, 1997.

AUDIER, Serge. Cumhuriyet Kuramları. İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

AULARD, Alphonse. Fransa İnkılabının Siyasi Tarihi Demokrasinin ve

Cumhuriyetin Kaynakları ve Gelişmesi 1789-1804. I. Cilt, Çev.: Nazım Poroy, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1987.

BADIE, Bertrand; BERG-SCHLOSSER, Dirk; MORLINO, Leonardo (Ed.).

International Encyclopedia of Political Science. Vol. 1. Sage Publications, California, 2011.

BAĞCE, H. Emre. Cumhuriyet, Meşruiyet ve Demokrasinin Doruk Noktası: Rousseau. İçinde: Res Publica, Platon’dan Skinner’a Antik Ve

Modern Düşünce, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2013.

BAILYN, Bernard, et al. (Ed.). The Debate on the Constitution: Federalist

and Antifederalist Speeches, Articles, and Letters During the

Struggle over Ratification. Literary Classics of the United States, New

York, 1993.

BAKIRCI, Fahri. Yasama Sürecinin Hızlandırılması ve Sakıncaları.

İçinde: Kanun Yapma Tekniği, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2015, s. 21-63.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

402

BALCELLS, Albert. Catalan Nationalism: Past and Present. Palgrave,

1996.

BALIBAR, Etienne. Yurttaşlık. Çev.: ERŞEN, Murat, Monokl Yayınları, İstanbul, 2016.

BARANGER, Denis. The Language of Eternity: Judicial Review of the

Amending Power in France (or the Absence Thereof). İçinde: Israel

Law Review, Yıl: 2011, Sayı: 44.3 s. 389-428.

BARBER, Sotirios A. Judicial Review and The Federalist. İçinde: The University of Chicago Law Review, 1988, Cilt. 55, Sayı: 3, s. 836-887.

BARNOSELL, Genís. God and Freedom: Radical Liberalism, Republicanism, and Religion in Spain, 1808–1847. İçinde: International Review

of Social History, 2012, 57.1, s. 37-59.

BAŞGİL, Ali Fuat. Esas Teşkilât Hukuku Birinci Cilt: Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri Fasikül I. İstanbul, 1960 tarihli basıdan

tıpkı basım, 2019.

BAYKAL, Bekir Sıtkı. Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler. İçinde: Belleten,

Türk Tarih Kurumu, 1960, Cilt :24, Sayı: 96, s. 601-636.

BECK, Hans. DUPLÁ, Antonio. JEHNE, Martin. POLO, Francisco Pina

(Eds). Consuls and Res Publica: Holding High Office in the Roman

Republic. Cambridge University Press, 2011.

BELLAMY, Richard. Political Constitutionalism: a Republican Defence of

the Constitutionality of Democracy. Cambridge University Press,

2007.

BELLAMY, Richard. Citizenship: A very short introduction. Oxford University Press, 2008.

BERG, Thomas, C. The Guarantee of Republican Government: Proposals

for Judicial Review. İçinde: The University of Chicago Law Review,

Yıl: 1987, Cilt: 54, Sayı: 1, s. 208-242.

BERKA, Walter. Verfassungsrecht. Grundzüge des österreichischen Verfassungsrechts für das juristische Studium. Springer, 4. Baskı, 2012.

BERKES, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma. Yapı Kredi Yayınları, 18.

Baskı, İstanbul, 2008.

K A Y N A K Ç A

403

BERLIN, Isaiah. Freiheit, Vier Versuche. Çev.: KAISER, Reinhard, S. Fischer Verlag, 1995.

BERLIN, Isaiah. Liberty. Ed. by Henry Hardy, Oxford University Press,

2002.

BERLIN, Isaiah. İki Özgürlük Kavramı. Çev.: Mustafa ERDOĞAN, İçinde:

Liberal Düşünce Dergisi, Cilt: 12, No: 45, Kış-Bahar 2007, s. 59-72.

BERTELLONI, Francisco. “Marsilius of Padua”. İçinde: Blackwell Companions to Philosophy A Companion to Philosophy in The Middle Ages,

Ed. GRACIA, Jorge, J.E. ve NOONE, Timoty B., Blackwell Publishing, 2002.

BİLGİN, Nuri. Cumhuriyet Fikri ve Yurttaş Kimliği. İçinde: 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998.

BİLGİN, Nuri. Cumhuriyeti Anlamak. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk-Ermeni İlişkileri Grubu (TERİG), İzmir, 2004.

BILLIAS, George Athan. American Constitutionalism Heard Round The

World, 1776-1989: A Global Perspective. NYU Press, 2009.

BİRTEK, Faruk. Bir Çağdaşlaşma/Çağdaşlaşamama Projesi: Bir Deneme.

İçinde: Cogito, 1998, Sayı:15, s. 170-184.

BLAUFARB, Rafe. The French Revolutionary Wars and the Making of

American Empire, 1783–1796. İçinde: The French Revolution in Global Perspective, (ed.) DESAN, Suzanne; HUNT, Lynn; NELSON, William Max, Cornell University Press, 2013, s. 162.

BLEICKEN, Jochen. Die Verfassung der Römischen Republik: Grundlagen und Entwicklung. Schöningh, 4. Auflage, 1984.

BLEICKEN, Jochen. Geschichte der Römischen Republik. 2. Cilt, Oldenbourg Verlag, Baskı, München, 2004.

BLOM, Hans, W. Virtue and Republicanism: Spinoza’s Political Philosophy in the Context of the Dutch Republic. İçinde: Republiken und

Republikanismus im Europa der frühen Neuzeit, München, R. Oldenbourg Verlag, 1988, s. 195-212.

BLYTHE, James M. Ideal Government and the Mixed Constitution in the

Middle Ages. Princeton University Press, 2014.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

404

BOOKCHIN, Murray. Devrimci Halk Hareketleri Tarihi. Köylü İsyanlarından Fransız Devrimine. Dipnot Yayınları, Ankara. 2011.

BOSCH, Clemens. Roma Tarihi’nin Ana Hatları I. Kısım Cumhuriyet

Devri. Çev.: ATLAN, Sebahattin, Türk Tarih Kurumu, 3. Baskı, 2020.

BOZKURT, Gülnihal. Batı Hukukunun Türkiye'de Benimsenmesi: Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Resepsiyon Süreci,

1839-1939. Türk Tarih Kurumu Basımevi, 3. Baskı, Ankara, 2020

BRENNAN, T. Corey. Power and Process under the Republican Constitution. İçinde The Cambridge Companion to the Roman Republic, 2. Edition, Cambridge University Press, 2004.

BROERS, Michael. Napoleon’s Other War: Bandits, Rebels and Their

Pursuers in the Age of Revolutions. Peter Lang, Oxford, 2010.

BROOKER, Paul. Non-Democratic Regimes. Palgrave Macmillan, 3rd Edition, 2014.

BROOKS, Thom. Hegel's Political Philosophy. A Systematic Reading of the

Philosophy of Right. Edinburgh University Press, 2012.

BROUE, Pierre; TEMIME, Emile. İspanya İç Savaşı. Çev. Aydın Emeç, İstanbul, Hürriyet Yayınları, 1976.

BROUSSY, Antoine. The Constitutional Debate in the Helvetic Republic

in 1800-1801, Between French influence and National Self-Government. İçinde: ODDENS, Joris/Rutjes, Mart/Jacobs, Erik (Ed.): The Political Culture of the Sister Republics, 1794, 1806, Amsterdam University Press, Amsterdam 2015, s. 201-209.

BROWNLEE, Jason. Hereditary Succession in Modern Autocracies.

İçinde: World Politics, 2007, 59.4.

BRUGGER, Bill. Republican Theory in Political Thought: Virtuous Or

Virtual?. Springer, 1999.

BUCHWALTER, Andrew. “Hegel’s Concept of Virtue”. İçinde: Political

Theory, Cilt: 20, No. 4, Kasım 1992, s. 548-583.

CAENEGEM, Raoul Charles Caenegem. An Historical Introduction to

Western Constitutional Law. Cambridge University Press, 1995.

K A Y N A K Ç A

405

CAN, Osman. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi Anayasa Mahkemesi Yaklaşımı. İçinde: Anayasa Yargısı, 2020, Cilt: 37,

Sayı: 1, s. 133-192.

CANGIZBAY, Kadir. Hiçkimsenin Cumhuriyeti. Ütopya Yayınevi, Ankara, 2000.

CANGIZBAY, Kadir. Bizim Cumhuriyet. İçinde: Cumhuriyetçilik Sayısı,

Doğu Batı, Ankara, Sayı: 47, 2009, s. 145-150.

CAREY, George, W. “Separation of Powers and the Madisonian Model:

A Reply to the Critics”. İçinde: The American Political Science Review, Mar., 1978, Vol. 72, No. 1, s. 151-164.

CASANOVA, José. Public Religions in the Modern World. University of

Chicago Press, 2011.

CASANOVA, Julián. The Spanish Republic and Civil War. Cambridge

University Press, 2010.

CHEHABI, Houchang E., LINZ, Juan José. Sultanistic Regimes. JHU Press,

1998.

CICERO, Marcus, Tullius. Devlet Üzerine. Çev.: ÇEVİK, Cengiz C., İthaki

Yayınları, İstanbul, 2014.

CICERO, Marcus, Tullius. Yasalar Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.

COATS, Wendell John. Groundwork for a Theory of Republican Character in a Democratic Age. İçinde: On Civic Republicanism, KELLOW,

Geoffrey; LEDDY, Neven (Ed.) University of Toronto Press, 2016.

COBBAN, Alfred. The Social Interpretation of the French Revolution.

Cambridge University Press, 1999.

COPLESTON, Frederick C. Alman İdealizmi. Çev.: Aziz YARDIMLI, İdea

Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 2010.

CORTINA, Manuel Suárez. Democracy and Republicanism in Restoration

Spain. İçinde: Parliaments, Estates and Representation, 1992, Cilt: 12.

Sayı: 1, s. 73-84.

COZZI, Gaetano. “Venedig, eine Fürstenrepublik?.” İçinde: Schriften des

Historischen Kollegs, Republiken und Republikanismus im Europa der

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

406

Frühen Neuzeit, hrsg. von Helmut G. Koenigsberger. Unter Mitarb. von

Elisabeth Müller-Luckner Oldenbourg Verlag, Münih, 1988.

ÇAVUŞOĞLU, Naz. Yeni Bir Anayasa İçin Somut Öneriler: Yurttaşlık/Vatandaşlık. İçinde: Anayasa Hukuk Dergisi, 2012, Cilt: 1, Sayı:

1, s. 405-428.

ÇEÇEN, Anıl. Atatürk ve Cumhuriyet. İmge Kitabevi, Ankara, 5. Baskı,

2003.

ÇELEBİ, Kâtip. Târih-i Frengi Tercümesi. Haz. SOLAK, İbrahim, Palet Yayınları, Konya, 2010.

ÇELİK, Hüseyin. Ali Suavi. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993.

ÇEVİK, Celal, Cengiz. Cicero’nun Devlet’i De Re Publica Yazıları. Yapı

Kredi Yayınları, İstanbul, 2017.

ÇEVİK, Celal, Cengiz. Roma’da Siyaset ve Felsefe (Cumhuriyet Dönemi).

İthaki Yayınları, İstanbul, 2019.

DAHL, Robert, A. Demokrasi ve Eleştirileri. Çev.: Levent Köker. Ankara,

Yetkin Yayınları, 1996.

DAHL, Robert, A. How Democratic is The American Constitution?. Yale

University Press, 2001.

DAHL, Robert, A. A Preface to Democratic Theory. Expanded Edition. The

University of Chicago Press, 2006.

DAHL, Robert, A. On political Equality. Yale University Press, 2007.

DANIŞMAN, Zuhuri. Koçi Bey Risalesi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,

Ankara, 1971.

DE DIJN, Annelien. French Political Thought from Montesquieu to

Tocqueville: Liberty in a Levelled Society?. (Ideas in Context),

Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

DE DIJN, Annelien. “Was Montesquieu a Liberal Republican?”. İçinde:

The Review of Politics, Cambridge University Press, 76 (1), 2014.

DE DIJN, Annelien. Republicanism and Democracy. The Tyranny of the

Majority in Eighteenth-Century Political Debate. İçinde: Republicanism and the Future of Democracy. Cambridge University Press, 2019.

K A Y N A K Ç A

407

DE VITORIA, Francisco. Vitoria: Political Writings. Cambridge Texts in

The History of Political Thought, Ed. Anthony PAGDEN ve Jeremy

EAWRANCE, Cambridge University Press, 12. Baskı, Cambridge,

2010.

DEBRAY, Regis. Cumhuriyetçi misiniz, Demokrat mı?. Çev.: ARSLAN,

Ahmet, İçinde: Türkiye Günlüğü, Sayı: 47, 1997, s. 16-27.

DEFTERDAR, SARI MEHMET Paşa. Devlet Adamlarına Öğütler, Osmanlılarda Devlet Düzeni. Der. ve Çev.: UĞURAL, Hüseyin, Ragıp.

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969.

DEMİRBAŞ, Osman. Türkiye’de Cumhuriyet Fikrinin Oluşumu. İçinde:

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2005, Sayı: 8, s. 31-60.

DEMİRCİOĞLU, Halil. Roma Tarihi. I. Cilt: Cumhuriyet. 1. Kısım:

Menşe’lerden Akdeniz Havzasında Hakimiyet Kurulmasına Kadar. Türk Tarih Kurumu, 7. Baskı, 2019.

DETJEN, Joachim. Pluralistische Demokratie oder pluralistische Republik? Überlegungen zu einer thematischen Neuorientierung der Pluralismustheorie. İçinde: Pluralismus und Parlamentarismus in Theorie

und Praxis. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1992. s. 27-51.

DIDEROT; D’ALEMBERT. Ansiklopedi Ya Da Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Açıklamalı Sözlüğü (Seçilmiş Maddeler). Çev. HİLAV, Selahattin, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2000.

DOEHRING, Karl. Genel Devlet Kuramı (Genel Kamu Hukuku). Çev.:

MUMCU, Ahmet, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2014.

DUVERGER, Maurice; ÖZBUDUN, Ergun. Partiler ve Siyasi Rejimler.

İçinde: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1962, Cilt: 19,

Sayı:1, s. 95-171.

DUVERGER, Maurice. Diktatörlük Üstüne. Çev.: Tanör, Bülent. Dönem

Yayınevi, İstanbul, 1965.

DUVERGER, Maurice. Seçimle Gelen Krallar. Çev.: ERKURT, Necati, Kelebek Yayınevi, İstanbul, 1986.

EARLY MODERN RESEARCH GROUP. Commonwealth: The Social,

Cultural, and Conceptual Contexts of an Early Modern Keyword.

İçinde: The Historical Journal, Cilt: 54, Sayı: 3, 2011, s. 659-687.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

408

EMİL, Birol. Mizancı Murad Bey: Hayatı ve Eserleri. İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1979.

ENDRES, Johannes. Friedrich Schlegel-Handbuch. JB Metzler, 2017.

ENSTİTÜSÜ, Türk İnkılap Tarihi. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. Cilt III,

(1918-1937), Ankara, 5. Baskı, 1997.

ENTIN, Gabriel. Catholic Republicanism: The Creation of the Spanish

American Republics during Revolution. İçinde: Journal of the History of Ideas, 2018, Cilt: 79, Sayı: 1, s. 105-123.

ERASLAN, Cezmi. Yeni Osmanlılar’dan Atatürk'e Türk Aydınında

Cumhuriyet Düşüncesinin Gelişimi. Takdim Tezi, İstanbul, 1994.

ERDEM, Fazıl, Hüsnü. İslam-Osmanlı Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi. İçinde: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1992, Cilt: 5,

Sayı: 5, s. 149-177.

ERDOĞAN, Mustafa. Anayasal Demokrasi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014.

EREN, Abdurrahman. Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirilmesi. İçinde: Anayasa Yargısı, 2019,

Cilt: 36, Sayı: 1, s. 1-72.

ERGÜL, Ozan. Yeni Kurumsalcı Yaklaşımla Türk Anayasa Mahkemesi

ve Demokrasi. Adalet Yayınevi, Ankara, 2007.

EROĞUL, Cem. Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosu’nun

Yeri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 398,

Ankara, 1977.

ESEN, Bülent, Nuri. Türkiye’de Anayasal Gelişmeler. İçinde: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1968, Cilt: 25, Sayı:1, s. 35-58.

ESEN, Bülent, Nuri. Anayasanın Anayasa Mahkemesince Yorumlanışı:

Bir İnceleme Özeti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1972.

ESEN, Selin. 2016 Anayasa Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi.

İçinde: Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 4, s. 45-73.

EVİK, Ali. Birden Çok Evlilik Ve Hileli Evlenme Suçları. İçinde: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020, Sayı:1, s. 3-53.

K A Y N A K Ç A

409

FARABİ. İdeal Devlet. Çev.: ARSLAN Ahmet, Türkiye İş Bankası Yayınları, 8. Baskı, İstanbul, 2019.

FISHER, John. Absolutism And Liberalism in the Hispanic World, 1808-

14: The Background to and Significance of the 1812 Constitution of

Cadiz. İçinde: 1812 Echoes: The Cadiz Constitution in Hispanic History, Culture and Politics, Cambridge Scholars Publishing, 2013.

FITZ, Caitlin. Our Sister Republics: The United States in an Age of American Revolutions. WW Norton & Company, 2016.

FLOWER, Harriet, I. The Cambridge Companion to the Roman Republic.

Cambridge University Press, 2014.

FRANK, Daniel; WALLER, Jason. Routledge Philosophy Guidebook to

Spinoza on Politics. Routledge, 2016.

FURET, Francois. The French Revolution 1770–1814. Blackwell Publishers

Ltd., 1988.

GARGARELLA, Roberto. The Legal Foundations of Inequality: Constitutionalism in the Americas, 1776–1860. Cambridge University Press,

2010.

GARGARELLA, Roberto. The Constitution and Justice. İçinde: The

Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Ed: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András, Oxford University Press, 2012.

GARGARELLA, Roberto. Latin American Constitutionalism, 1810-2010:

The Engine Room of the Constitution. Oxford University Press,

2013.

GARNER, Bryan. A. Black’s Law Dictionary. 9th Edition, West, 2009.

GARRARD, Graeme. Rousseau’s Counter-Enlightenment: A Republican

Critique of the Enlightenment. State University of New York Press,

2003.

GIL, Xavier. Republican Politics in Early Modern Spain: The Castilian

and Catalano-Aragonese Traditions. İçinde: Republicanism: A Shared European Heritage, I. Cilt, Cambridge University Press, 2002, s.

263-88.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

410

GILBERT, Felix. The Venetian Constitution in Florentine Political Thought. İçinde: Florentine Studies, Politics and Society in Renaissance

Florence edited by Nicolai RUBINSTEIN, Faber and Faber Ltd, 1962.

GINSBURG, Tom; ELKINS, Zachary. One Size Does Not Fit All: The Provision and Interpretation of Presidential Term Limits. İçinde: The

Politics of Presidential Term Limits, Oxford University Press, 2019, s.

37-51.

GLEIJESES, Piero. The Limits of Sympathy: The United States and the

Independence of Spanish America. İçinde: Journal of Latin American

Studies, 1992, 24.3: s. 481-505.

GODOLADZE, Karlo. Republicanism’s Paradigm in Constitutionalism.

Humanities and Social Sciences Review, CD-ROM. ISSN 03(05),3

2014, s. 387–409.

GOODIN, Robert E.; PETTIT, Philip; POGGE, Thomas W. A Companion

to Contemporary Political Philosophy. Vol. 2. Blackwell Publishing,

2007.

GOERLICH, Helmut. Säkulare Republik, religiöse Pluralität und Menschenrechte in verfassungsrechtlicher Perspektive. İçinde: Philosophie der Republik, Mohr Siebeck, 2018, s. 304-324.

GOLOĞLU, Mahmut. Milli Mücadele Tarihi III: Üçüncü Meşrutiyet

(1920) Birinci Büyük Millet Meclisi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.

GORDON, Scott. Controlling the State: Constitutionalism from Ancient

Athens to Today. Harvard University Press, 2009.

GÖNENÇ, Levent. Ortaçağ Avrupası’nda Anayasacılığın Düşünsel ve Kurumsal Temelleri. İçinde: Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan 2. Cilt,

Yetkin Yayınları, Ankara, 2008.

GÖREN, Zafer. Anayasalarda Sonsuzluk Güvenceleri. İçinde: Ed. EROĞUL, Cem. ERTUĞRUL, İlter. ESEN, Selin, SAĞLAM, Fazıl. SEVİNÇ, Murat. Mümtaz Soysal’a Armağan. Ankara: Mülkiyeliler Birliği

Vakfı Yayınları, Ankara, 2009, s. 293-308.

GÖREN, Zafer. Anayasa Koyan Erk ve Anayasa Değişikliklerinin Sınırları. İçinde: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

2009, Yıl: 8, Sayı: 16, s. 1-15.

K A Y N A K Ç A

411

GÖREN, Zafer, Anayasa Hukuku. Yetkin Yayınları, Ankara, 2011.

GÖREN, Zafer, Anayasa Hukuku. Yetkin Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 2019.

GÖZE, Ayferi. Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. Beta Yayınevi, 9. Baskı,

İstanbul, 2000.

GÖZLER, Kemal. Hukuk Açısından Monarşi ve Cumhuriyet Kavramlarının Tanımı Sorunu. İçinde: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Ankara 1999, Cilt 54, Sayı 1.

GÖZLER, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Teorisi. 1. Cilt, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

GÖZLER, Kemal. Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa,10 Aralık

2016 Tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri.

İçinde: Ankara Barosu Dergisi, 2016, Sayı: 4, s. 25-36.

GÖZLER, Kemal. Türk Anayasa Hukuku. Ekin Basım Yayın Dağıtım,

Bursa, Güncellenmiş 3. Baskı, 2019.

GÖZLER, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri. Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, Güncellenmiş 24. Baskı, 2019.

GRAB, Alexander. Napoleon and the Transformation of Europe. Macmillan International Higher Education, 2003.

GRIFFIN, Charles, C. The Enlightenment and Latin American Independence. İçinde: Latin America and the Enlightenment, Great Seal Books,

1961, s. 119-149.

GRIFFIN, Stephen, M. American Constitutionalism: From Theory to Politics. Princeton University Press, 1998.

GRIMM, Dieter. Sovereignty and Religious Norms in the Secular Constitutional State. İçinde: Religion, Secularism, & Constitutional Democracy, Columbia University Press, New York, 2016, s. 341-357.

GUENIFFEY, Patrice. Cordeliers and Girondins: The Pre-History of the

Republic?. İçinde: The Invention of the Modern Republic, Cambridge

University Press, 1994, s. 86-106.

GUNTHER, Gerald. “Judicial Review”. İçinde: Encyclopedia of the American Constitution, Ed. LEONARD W.” Levy and KARST Kenneth L.

(WINKLER, Adam, associate editor for the second edition), Second

Edition, Macmillan, 2000.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

412

GÜLFİDAN, O., Serkan. Anayasa Mahkemesi’nin E. 2012/65, K. 2012/128

Sayı ve 20.09. 2012 Tarihli Kararı (RG Tarih-Sayı: 18.04. 2013-

28622) Üzerine Kısa Bir Not:/Anayasa Mahkemesi’nin Peygamberi

ve Ayrımcılık Hususunda Yeni Bir Adım. İçinde: Anayasa Hukuku

Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 2, Sayı: 3, s. 183-203.

GÜRSES, Fatma. Kul, Tebaa, Yurttaş: Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Ders Kitaplarında Yurttaşlık. Ütopya Yayınevi, Ankara,

2011.

HABERMAS, Jürgen. Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak. Çev.: AKA, İlknur,

Yapı Kredi Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 2012.

HACİB, Yusuf, Has. Kutadgu Bilig. Çev.: TUNÇEL, Muzaffer. Gençlik ve

Spor Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2019.

HAFIZOĞULLARI, Zeki. Laiklik, İnanç. Düşünce ve İfade Hürriyeti. USA Yayıncılık, Ankara, 1997.

HALBROOK, Stephen, P. The Swiss Confederation in the Eyes of America’s Founders’. İçinde: Swiss American Historical Society Review,

2012, s. 32-69.

HAMILTON, Alexander, MADISON, James, JAY, John. The Federalist Papers. Ed. by and with an Introduction by GENOVESE, Michael A.,

Palgrave Macmillan, New York, 2009.

HAMMERSLEY, Rachel. James Harrington: An Intellectual Biography.

Oxford University Press, 2019.

HANİOĞLU, M., Şükrü. Yeni Cumhuriyetçilik. İçinde: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih. Bağlam Yayınları, İstanbul, 2006,

s. 187-191

HANİOĞLU, M., Şükrü. Atatürk: An Intellectual Biography. Princeton

University Press, 2011.

HARRINGTON, James. Harrington: The Commonwealth of Oceana and

A System of Politics. Ed.John Greville Agard Pocock, Cambridge University Press, 1992.

HAUNGS, Peter. Reichspräsident und parlamentarische Kabinettsregierung: Eine Studie zum Regierungssystem der Weimarer Republik

in den Jahren 1924 bis 1929. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,

1968.

K A Y N A K Ç A

413

HEATER, Derek. A History of Education for Citizenship. Routledge, 2003.

HEGEL, Georg, Wilhelm, Friedrich. Hukuk Felsefesinin Prensipleri. Çev.:

KARAKAYA, Cenap, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1991.

HEGEL, Georg, Wilhelm, Friedrich. Grundlinien der Philosophie des

Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse Mit

Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 1986.

HEGEL, Georg, Wilhelm, Fredrich. Hegel: Elements of the Philosophy of

Right. Ed. WOOD, Allen W., translated by H. B. Nisbet, Cambridge

University Press, 1991.

HEPER, Metin. Türkiye’nin Siyasal Hayatı: Tarihsel, Kuramsal ve Karşılaştırmalı Açıdan. Çev.: GÖKSEL, Kadriye. Doğan Kitap, İstanbul,

2011.

HEROLD, Aaron, L. Spinoza’s Liberal Republicanism and the Challenge

of Revealed Religion. İçinde: Political Research Quarterly, 2014, Sayı:

67.2, s. 239-252.

HILL, Christopher. 1640 İngiliz Devrimi. Çev.: KALAYCIOĞLU, Neyyir,

Kaynak Yayınları, İstanbul, 1997.

HILL, Christopher. Dünya Altüst Oldu İngiliz Devrimi'nde Radikal Düşünceler. Çev.: KOCABAŞOĞLU, Uygur, İletişim Yayınları, İstanbul,

2013.

HIRŞ, Ernest. Kant’ın Ebedi Barış Üzerindeki Felsefi Denemesi. İçinde:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1946, Sayı: 3.1., s. 3-31.

Hobbes, Thomas. Leviathan. Çev.: LİM, Semih, Yapı Kredi Yayınları, 3.

Baskı, İstanbul, 2001.

HOBSBAWM, Eric. Devrim Çağı 1789-1848. Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1998.

HOBSBAWM, Eric. Fransız Devrimi’ne Bakış. Çev. AKINHAY, Osman,

Agora Kitaplığı, İstanbul, 2009.

HÖLZING, Philipp. Republikanismus in Deutschland. Kant, Forster, Schlegel. İçinde: Die Aktualität des Republikanismus. Nomos Verlagsgesellschaft, 2016. s. 229-258.

HONOHAN, Iseult. Civic Republicanism. Routledge, 2003.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

414

HONOHAN, Iseult. Educating Citizens: Nation-building and its Republican Limits. İçinde: Republicanism in Theory and Practice. Routledge,

2006. s. 217-231.

HOROWITZ, Maryanne, Cline. New Dictionary of the History of Ideas.

Charles Scribner’s Sons, 2005.

HOWARD, Robert M.; LEMIEUX, Scott E.; WATKINS, David J. Judicial

Review and Contemporary Democratic Theory: Power, Domination, and the Courts. Routledge, 2017.

HUNT, Jocelyn. The Renaissance. Routledge, 2005.

HUNT, Jocelyn, The French Revolution. Routledge, Londra, 2005.

HUNTINGTON, Samuel, P. The Third Wave: Democratization in the Late

Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 1993.

HUSSEY, Roland, D. Traces of French Enlightenment in Colonial Hispanic America. İçinde: Latin America and the Enlightenment, Great Seal

Books, 1961, s. 23-52.

İBN-İ HALDUN. Mukaddime. Çev.: KENDİR, Halil, Yeni Şafak Gazetesi

Kültür Armağanı, Ankara, 1. Cilt, 2004.

İNALCIK, Halil. Tanzimat Nedir?. İçinde: Tanzimat: Değişim Sürecinde

Osmanlı İmparatorluğu, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2006, s. 13-37.

İNAN, Afet, Ayşe. Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürkʼün El Yazıları.

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 4. Baskı, 2020.

İNAN, Afet. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi. Türk Tarih Kurumu

Yayınları, Ankara, 6. Baskı, 2020.

İNCE, Hilal, Onur. Hannah Arendt: Özgürlükçü Bir Cumhuriyetçilik Kuramına Doğru. İçinde: Res Publica, Platon’dan Skinner’a Antik Ve

Modern Düşünce, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2013.

ISAAC, Jeffrey, C. The Lion's Skin of Politics: Marx on Republicanism.

İçinde: Polity, 1990, 22.3, s. 461-488.

ISENSEE, Josef, Rebuplik – Sinnpotential eines Begriffs. İçinde: Juristenzeitung, Yıl: 1981 Sayı:1, Tübingen, 1981.

K A Y N A K Ç A

415

ISRAEL, Jonathan. Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the

French Revolution from the Rights of Man to Robespierre. Princeton University Press, 2015.

ISRAEL, Jonathan. The Expanding Blaze. How the American Revolution

Ignited the World, 1775–1848, Princeton University Press, 2017.

İPLİKÇİOĞLU, Bülent. Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları. Arkeoloji

ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007.

JAURÈS, Jean; HELLER, Henry. A Socialist History of the French Revolution. Pluto Press, 2015.

JELLINEK, Georg. Allgemeine Staatslehre. Julius Springer Yayınevi, 5.

Baskı, Berlin, 1929.

JENNINGS, Jeremy. Revolution and the Republic: A History of Political

Thought in France Since the Eighteenth Century. Oxford University

Press, 2011.

JONES, C., Thomas. French Republicanism after 1848. İçinde: The 1848

Revolutions and European Political Thought. (Ed.) MOGGACH, Douglas; JONES, Gareth Stedman, Cambridge University Press, 2018, s.

70-93.

JONES, Gareth, Stedman. Kant, the French Revolution and the Definition

of the Republic. İçinde: The Invention of the Modern Republic, Cambridge University Press, 1994, s. 155.

JONES, Peter, M. The French Revolution 1787-1804. Taylor & Francis,

2016.

JOOR, Johan. The Napoleonic Period in Holland from a Dutch Historical

Perspective. İçinde: Napoleon’s Empire, Edited by PLANERT, Ute,

Palgrave Macmillan, Londra, 2016. s. 53-66.

JUNCO, José, Alvarez. Spanish National Identity in the Age of Nationalisms. İçinde: State and Nation Making in Latin America and Spain:

Republics of the Possible. Cambridge University Press, 2013. s. 307-

328.

KABOĞLU, İbrahim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (10 Aralık 2016). İçinde: Ankara Barosu Dergisi, 2016, Sayı: 4, s. 37-44.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

416

KADIOĞLU, Ayşe. Cumhuriyet İradesi Demokrasi Muhakemesi. Metis

Yayınları, İstanbul, 1999.

KALAYCIOĞLU, Ersin; SARIBAY, Ali Yaşar. Tanzimat: Modernleşme

Arayışı ve Politik Değişim. İçinde: Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Alfa Yayınları, İstanbul, 2014, s. 3-22.

KANT, Immanuel. Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme. Çev.: ABADAN,

Yavuz; MERAY, Seha L., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1960.

KANT, Immanuel. Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History. Ed. Pauline Kleingeld, Yale University Press,

2006.

KARADENİZ, Özcan. Roma’da Kamulaştırma ve ‘Kamu Yararı’ Kavramı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975.

KARAL, Enver, Ziya. Hâlet Efendi’nin Paris Büyükelçiliği (1802- 1806).

İstanbul, 1940.

KARAL, Enver, Ziya. Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda Batı’nın Etkisi.

İçinde: Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Phoenix

Yayınevi, Ankara, 2006, s. 65-82

KARTAL, Filiz. Philip PETIT’nin Cumhuriyetçi Özgürlük Anlayışı.

İçinde: Res Publica, Platon’dan Skinner’a Antik ve Modern Düşünce,

Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2013.

KELSEN, Hans. Allgemeine Staatslehre. Studienausgabe der Originalausgabe 1925, Ed. by Matthias Jestaedt, Mohr Siebeck, 2019.

KERSTING, Wolfgang. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll

republikanisch sein. İçinde: Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden

(Hg. Otfried Höffe), 1. Cilt, Akademie Verlag, 2004, s. 87-108.

KERSTING, Wolfgang. Politika, Özgürlük ve Düzen: Kant’ın Politika

Felsefesi. İçinde: Kant Felsefesinin Politik Evreni, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 57-79.

KETCHAM, Ralph. The Anti-Federalist Papers and The Constitutional

Convention Debates. Penguin Books, New York, 2003.

KEYMAN, E. Fuat; İÇDUYGU, Ahmet. Türk Modernleşmesi ve Ulusal

Kimlik Sorunu: Anayasal Vatandaşlık ve Demokrasi. İçinde: 75

K A Y N A K Ç A

417

Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998, s. 169-180.

KEYMAN, E. Fuat; TURNAOĞLU, Banu. Neo-Roma ve Neo-Atina Cumhuriyetçiliği: Cumhuriyetçilik, Demokratikleşme ve Türkiye.

İçinde: Doğu Batı, Ankara, Sayı: 47, 2009, s. 37-64.

KILIÇBAY, Mehmet, Ali. Doğu’nun Devleti Batı’nın Cumhuriyeti. Genişletilmiş 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2001.

KILIÇBAY, Mehmet, Ali. Cumhuriyet ya da Birey Olmak. İmge Kitabevi,

2. Baskı, Ankara, 2003.

KİLİ, Suna; GÖZÜBÜYÜK, Şeref. Türk Anayasa Metinleri: Senedi İttifaktan Günümüze. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2.

Baskı, 2000.

KING, Jerome, B. Constitutionalism and the Judiciary in France. İçinde:

Political Science Quarterly, 1965, Sayı: 80.1, s. 62-87.

KOCH, Maximilian. Führung durch Nichtführung am Beispiel der

Schweiz: zur Herrschaftsausübung in der Eidgenossenschaft.

Springer-Verlag, 2013.

KOENIGSBERGER, Helmut, G. Schlussbetrachtung: Republiken und Republikanismus im Europa der frühen Neuzeit aus historischer

Sicht. İçinde: Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen

Neuzeit. Munich, R. Oldenbourg, 1988, s. 285-302.

KORITANSKY, John, C. Alexander Hamilton’s Philosophy of Government and Administration. İçinde: Publius, Republicanism, Representation, and Consent: Views of the Founding Era, Cilt: 9, Sayı:2, 1979,

s. 99-122.

KOSELLECK, Reinhart. Futures Past: On The Semantics Of Historical

Time. Columbia University Press, 2004.

KOSELLECK, Reinhart. Kavramlar Tarihi Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar. Çev.: DİRİM, Atilla, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

KOTULLA, Michael. Deutsche Verfassungsgeschichte: Vom Alten Reich

bis Weimar (1495 bis 1934). Springer-Verlag, 2008.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

418

KUBALI, Hüseyin, Nail. Esas Teşkilât Hukuku Dersleri. Sıralar Matbaası,

İstanbul, 1959.

KUÇURADİ, İoanna. İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları. Türkiye

Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2022

KUNTAY, Mithat, Cemal. Sarıklı İhtilalci Ali Suavi. Ahmet Halit Kitabevi,

İstanbul 1946.

KURAN, Ercüment. Fransız İnkılâbı’nın Türk Düşünürlerine Etkisi 1789-

1922. İçinde: Türk Çağdaşlaşması Çileli Bir Yolda İlerleyiş, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997, s. 195-204.

KURAN, Timur. Why the Islamic Middle East Did Not Generate an Indigenous Corporate Law. University of Southern California Law School

Law and Economics Working Paper Series, Paper 16, 2004.

KURAN, Timur. Yollar Ayrılırken: Ortadoğu’nun Geri Kalma Sürecinde

İslam Hukukunun Rolü. Çev.: ELHÜSEYNİ, Nurettin. Yapı Kredi

Yayınları, İstanbul, 2012.

KURU, Ahmet, T.; BABAOĞLU, Eylem Çağdaş. Pasif ve Dışlayıcı Laiklik:

ABD, Fransa ve Türkiye. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.

KURUMU, Türk Hukuk. Türk Hukuk Lûgatı. Başbakanlık Basımevi, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Ankara,

1991.

KYMLICKA, Will. Contemporary Political Philosophy: An Introduction.

Oxford University Press, 2. Baskı, 2002.

LABORDE, Cécile. Critical Republicanism: The Hijab Controversy and

Political Philosophy. Oxford University Press, 2008.

LAWRENCE, Mark. Nineteenth Century Spain: A New History. Routledge, 2019.

LEIPOLD, Bruno; NABULSI, Karma; WHITE, Stuart (Ed.). Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage. Oxford University Press, 2020.

LEEB, I., Leonard. The Ideological Origins of the BATAVIAN Revolution: History and Politics in the Dutch Republic 1747–1800. Springer Science & Business Media, 1973.

K A Y N A K Ç A

419

LEHMAN, Jeffrey; PHELPS, Shirelle. West’s Encyclopedia of American

Law. Thomson Gale, 2. Baskı 8. Cilt, 2005.

LEIPOLD, Bruno. Citizen Marx: The Relationship Between Karl Marx

and Republicanism. Oxford Üniversitesi, Doktora Tezi, 2017.

LEMBCKE, Oliver W.; RITZI, Claudia; SCHAAL, Gary, S. (Ed.). Zeitgenössische Demokratietheorie. Springer-Verlag, 2015.

LEVY, Jacob, T. “Montesquieu’s Constitutional Legacies”. İçinde: “Montesquieu and His Legacy” Ed. Rebecca E. Kingston, State University of

New York Press, Albany, 2009.

LEWİS, Bernard. The Concept of an Islamic Republic. İçinde: Die Welt des

Islams New Series, Cilt: 4, Sayı: 1, 1955, s. 1-9.

LEWİS, Bernard. Djumhurıyya. Encyclopaedia of Islam, Ed: Lewis Bernard,

PELLAT, Charles, SCHACHT, Joseph. Cilt: 2, (C-G maddeleri), Brill,

1991.

LEWİS, Bernard. Dustur (Turkey Bölümü). Encyclopaedia of Islam, Ed:

Lewis Bernard, PELLAT, Charles, SCHACHT, Joseph. Cilt: 2, (C-G

maddeleri), Brill, 1991. s. 640-647.

LEWİS, Bernard. Modern Türkiye’nin Doğuşu. Çev.: KIRATLI, Metin,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 5. Baskı, 1993.

LEWİS, Bernard. Demokrasinin Türkiye Serüveni. Çev.: AYDOĞAN,

Hamdi; ERMERT, Esra, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2007.

LIJPHART, Arend. Demokrasi Motifleri. Çev.: AYAS, Güneş; BULSUN,

Utku Umut, Salyangoz Yayınları, İstanbul, 2006.

LINZ, Juan, José. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne Rienner

Publishers, 2000.

LIPSON, Leslie. Politika Biliminin Temel Sorunları. Çev.: KARAMUSTAFAOĞLU, Tuncer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2.

Baskı, Ankara, 1978.

LOEWENSTEIN, Karl. Rom und die Allgemeine Staatslehre. İçinde: Archiv des öffentlichen Rechts Cilt: 96, Sayı: 1, 1971.

LOEWENSTEIN, Karl. The Governance of Roma. Martinus Nijhoff, The

Hague, 1973.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

420

LUCAS, Colin. Nobles, Bourgeois, And The Origins of the French Revolution. içinde: The French Revolution. Recent debates and New Controversies, Ed. KATES, Gary, Routledge, 2002.

LUKES, Steven, et al. (Ed.). Condorcet: Political Writings. Cambridge University Press, 2012.

LYNCH, John. Simón BOLÍVAR A Life. Sabim, London, 2006.

MACHIAVELLI, Niccolo. Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler. Say Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2017.

MACKAY, Christopher, S. The Breakdown of the Roman Republic: From

Oligarchy to Empire. Cambridge University Press, 2009.

MACLURE, Jocelyn; TAYLOR, Charles. Secularism and Freedom of

Conscience. Çev.: TODD, Jane Marie, Harvard University Press, 2011.

MAJER, Diemut; HUNZIKER, Margarete. Verfassungsstrukturen, Freiheits-und Gleichheitsrechte in Europa seit 1789: Eine Sammlung

ausgewählter Verfassungstexte. Universitätsverlag Karlsruhe, 2009.

MAISSEN, Thomas; MITTLER, Barbara. Why China did not have a Renaissance–and why that matters. De Gruyter Oldenbourg, 2018.

MARDİN, Şerif. Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. Çev.: TÜRKÖNE,

Mümtaz'er; UNAN, Fahri; ERDOĞAN, İrfan, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.

MARDİN, Şerif. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908. İletişim Yayınları, İstanbul, 15. Baskı, 2008.

MARDİN, Şerif. The Body Corporate and the Social Body. İçinde: Mirror

for the Muslim Prince: Islam and the Theory of Statecraft. Ed. BOROUJERDI, Mehrzad, Syracuse University Press, 2013, s. 279-296.

MARSILIUS of Padua. The Defender of the Peace. Translated by Annabel

BRETT, Cambridge Texts in the History of Political Thought, 2005.

MARTÍ, José Luis; PETTIT, Philip. A Political Philosophy in Public Life.

İçinde: A Political Philosophy in Public Life. Civic Republicanism in

Zapatero’s Spain. Princeton University Press, 2012.

MARTINES, Lauro. Power and Imagination: city-states in Renaissance

Italy. The Johns Hopkins University Press, 1988.

K A Y N A K Ç A

421

MARTINICH, A., P., Thomas. Hobbes. Çev.: TERZİ, Akın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013.

MARX, Karl. Yahudi Sorunu. Çev.: BERKES, Niyazi, Sol Yayınları: Ankara, 1997.

MARX, Karl. Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi. Çev.: SOMER, Kenan, Sol Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2009

MCCORMICK, John, P. Machiavellian Democracy. Cambridge University

Press, 2011.

MCCOWAN, Tristan. Rethinking Citizenship Education: A Curriculum

for Participatory Democracy. Continuum International Publishing

Group, 2009.

MICHELMAN, Frank, I. “Republicanism and Modern Constitutional Theory”. İçinde: Encyclopedia of the American Constitution, Ed. LEONARD W. Levy and KARST Kenneth L. (WINKLER, Adam, associate

editor for the second edition), Second Edition, Macmillan, 2000.

MICHELS, Robert. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Çev.: PAUL, Eden – PAUL,

Cedar, Batoche Books, 2001.

MILLAR, Fergus. Rome, The Greek World, and The East. Vol. I, University of North Carolina Press, 2002.

MJØSET, Lars; VAN HOLDE, Stephen (Ed.). The Comparative Study of

Conscription in the Armed Forces. JAI, 2002.

MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de. Kanunların Ruhu Üzerine. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2019.

MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de. Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler.

Çev.: GÜNEN, Berna, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,

2019.

MORRISON, Jeffry, H. The Political Philosophy of George Washington.

JHU Press, 2009.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

422

MORTON, Frederick, Lee. Judicial Review in France: A Comparative

Analysis. İçinde: The American Journal of Comparative Law, 1988,

Sayı:36.1, s. 89-110.

MÜLLER, Jan-Werner. Anayasal Yurtseverlik. Dost Yayınları, Ankara,

2012.

NELSON, Eric. The Greek Tradition in Republican Thought. Cambridge

University Press, 2006.

NIPPEL, Wilfried. Bürgerideal und Oligarchie: “Klassischer Republikanismus” aus althistorischer Sicht. İçinde: Schriften des Historischen

Kollegs, Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit, hrsg. von Helmut G. Koenigsberger. Unter Mitarb. von Elisabeth

Müller-Luckner Oldenbourg Verlag, Münih, 1988.

NIPPEL, Wilfried. Ancient and Modern Republicanism: ‘Mixed Constitution’ and ‘Ephors’. İçinde: Invention Of The Modern Republic, Cambridge University Press, 1994.

NİZAMÜ'L-MÜLK. Siyasetname, Çev.: AYAR, Mehmet, Taha, Türkiye İş

Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.

O'BRIEN, Thomas, F. Making the Americas: The United States and Latin

America from the Age of Revolutions to the Era of Globalization.

UNM Press, 2007.

OCAK, Ahmet, Yaşar. XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Resmi Dini İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi. İçinde: İslâmi Araştırmalar, IV/3

(Temmuz), 1990, s. 190-194.

ODDENS, Joris; RUTJES, Mart; JACOBS, Erik. The Political Culture of

the Sister Republics, 1794-1806: France, the Netherlands, Switzerland, and Italy. Amsterdam University Press, 2015.

OĞUZ, Mustafa, Cem. Lykurgos’dan Lübnan’a Siyasette Denge Anlayışı.

İçinde: Res Publica, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013.

OKUTAN, Cevat. Cumhuriyetçi Paradigma Paradigmatik Cumhuriyet.

Paradigma Yayınları, İstanbul, 2006.

OLDFIELD, Adrian. Citizenship and Community: Civic Republicanism

and the Modern World. Routledge, 1990.

K A Y N A K Ç A

423

ONAR, Erdal. 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu. Ankara,

1993.

OTTMANN, Henning. Geschichte des politischen Denkens: Band 2.1: Die

Römer. Springer-Verlag, 2002.

OTTMANN, Henning. Geschichte des Politischen Denkens: von den Anfängen bei den Griechen bis auf unsere Zeit. Band 2/1, J.B. Metzler

Verlag, Stuttgart, 2002.

OTTMANN, Henning, Geschichte des Politischen Denkens, Von den Anfängen bei den Griechen bis auf unsere Zeit. Band 3/1, J.B. Metzler

Verlag, Stuttgart, 2002.

OTTMANN, Henning. Geschichte des Politischen Denkens, Von den Anfängen bei den Griechen bis auf unsere Zeit. Band 3/2 (Band 3: Neuzeit Teilband 2: Das Zeitalter der Revolutionen), J.B. Metzler Verlag,

Stuttgart, 2008.

OTTMANN, Henning. Geschichte des Politischen Denkens. Von den Anfängen bei den Griechen bis auf unsere Zeit, Band 3/3 (Band 3: Neuzeit

Teilband 2: Teilband 3: Die politischen Strömungen im 19. Jahrhundert), J.B. Metzler Verlag, Stuttgart, 2008.

ÖDEN, Merih. Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi. Yetkin Yayınları,

Ankara, 2003.

ÖDEN, Merih. Türk Anayasa Hukukunda Siyasi Partilerin Anayasaya

Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları. Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.

ÖHLINGER, Theo. Verfassungsrecht. Facultas.wuw Yayınevi, 8. Genişletilmiş baskı, Viyana, 2009.

ÖKTEN, Kaan, H. Kant’ta Barışın Yazgısallığı. İçinde: Cogito, Sonsuzluğun Sınırında: lmmanuel Kant, Sayı: 41-42, 2005. s. 419-433.

ÖZBUDUN, Ergun. Türkiye’de Sosyal Değişme ve Siyasal Katılma. İçinde:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975.

ÖZBUDUN, Ergun. Atatürk ve Demokrasi. İçinde: Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Ankara, 1989, Cilt: 5, Sayı: 14, s. 285-296.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

424

ÖZBUDUN, Ergun. Milli Mücadele ve Cumhuriyetin Resmi Belgelerinde

Yurttaşlık ve Kimlik Sorunu. İçinde: 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a

Doğru. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998, s. 151-158.

ÖZBUDUN, Ergun. Türk Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve

Siyasal Elitlerin Tepkisi. İçinde: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,

Yıl: 2007, Cilt: 62, Sayı: 3, s. 257-268.

ÖZBUDUN, Ergun. 1924 Anayasası. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,

İstanbul, 2012.

ÖZBUDUN; Ergun, Türk Anayasa Hukuku. Yetkin Yayınları, 14. Baskı,

Ankara, 2013.

ÖZBUDUN; Ergun, Türk Anayasa Hukuku. Yetkin Yayınları, 20. Baskı,

Ankara, 2020.

ÖZENÇ, Berke. İnancını Açıklamama Hakkı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki Din Hanesi. İçinde: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2019, Sayı: 141, s. 9-42.

ÖZTÜRK, Armağan. Res Publica, Platon’dan Skinner’a Antik ve Modern

Düşünce. Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2013.

ÖZTÜRK, Armağan. Cumhuriyetçilik ve Liberalizm, Neo-Roma Cumhuriyetçiliği: Özgürlük, Katılım, Yasa/Yurttaşlık Sorunsalları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Doruk Yayınları, İstanbul, 2016.

PAINE, Thomas. Rights of Man, Common Sense, and Other Political Writings. Oxford University Press, 2008.

PAINE, Thomas. Sağduyu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,

2019.

PALMER, Robert Roswell. The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800-Updated Edition.

Princeton University Press, 2014.

PARKINSON, Northcote. Siyasal Düşüncenin Evrimi. Remzi Yayınevi, 2.

Baskı, İstanbul, 1984.

PAŞA, Ahmet, Cevdet. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. İlgi Kültür Sanat

Yayıncılık, İstanbul, 1. Cilt, 2008.

PAYNE, Stanley, G. The Collapse of the Spanish Republic, 1933-1936.

Yale University Press, 2008.

K A Y N A K Ç A

425

PETRACCA, Mark, P. A History of Rotation in Office. İçinde: Legislative

Term limits: Public choice perspectives, Ed. GROFMAN, Bernard.

Kluwer Academic Publishers, 1996. s. 247-277.

PETTIT, Philip. Cumhuriyetçilik- Bir Özgürlük ve Yönetim Teorisi. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.

PETTIT, Philip. On the People’s Terms: A Republican Theory and Model

of Democracy. Cambridge University Press, 2012.

PEYROU, Florencia. The Harmonic Utopia of Spanish Republicanism

(1840–1873). İçinde: Utopian Studies, 2015, Cilt 26, Sayı: 2, s. 349-

365.

PLATON. Devlet. Çev. OZAN, Kemal, Profil Yayınları, 3. Baskı, İstanbul,

2014.

POCOCK, John, Greville, Agard. The Machiavellian Moment, Florentine

Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton

University Press, 2. Baskı, 2003.

POGGI, Gianfranco. Modern Devletin Gelişimi. İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yayınları, 6. Baskı, 2012.

PRAK, Maarten; MAISSEN, Thomas; HOLENSTEIN, André. The Republican Alternative: The Netherlands and Switzerland Compared.

Amsterdam University Press, 2008.

PRICE, John, Leslie. The Dutch Republic. İçinde: WILSON, Peter H. (ed.).

A Companion to Eighteenth-Century Europe, John Wiley & Sons,

2009.

PRZYLEBSKI, Andrzej. Hegels Korrektur des Kantschen Republikanismus. İçinde: Hegel-Jahrbuch, 2017, 2017.1: 289-294.

RAHE, Paul, A. Against Throne and Altar. Machiavelli and Political Theory under the English Republic. Cambridge University Press, 2008

RAZEK, Ali, Abdel. Islam and the Foundations of Political Power. Çev.:

LOUTFİ Maryam, Edinburgh University Press, 2012.

RICCIARDELLI, Fabrizio. The Myth of Republicanism in Renaissance

Italy. Brepols Publishers, Turnhout, 2015.

ROBERTS, John, Morris. Avrupa Tarihi. Çev.: AYTUNA, Fethi, İnkılap

Kitabevi, İstanbul, 2010.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

426

RODGERS, Daniel, T. Republicanism: the Career of a Concept. İçinde:

The Journal of American History, 1992, 79.1: 11-38.

RODRÍGUEZ O, Jaime, E. The Process of Spanish American Independence. İçinde: A Companion to Latin American History, Blackwell

Companions To History, Ed. HOLLOWAY, Thomas H., WileyBlackwell, 2010, s. 195-214.

ROMROD, Sigurd. Staatsrecht. Lehrbrief der Verwaltungsakademie Berlin,

7. Baskı, Berlin, 2015.

ROSENN, Keith, S. The Success of Constitutionalism in the United States

and its Failure in Latin America: an Explanation. İçinde: The University of Miami Inter-American Law Review, 1990, s. 1-39.

ROSENTHAL, Michael, A. Spinoza's “Republican Idea of Freedom”. İçinde: MELAMED, Yitzhak Y. (Ed.). A Companion to Spinoza. John Wiley & Sons, 2021, s. 402-409.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Toplum Sözleşmesi. Türkiye İş Bankası Kültür

Yayınları, 24. Basım, İstanbul, 2019.

RUSSELL, Meg; O'CINNEIDE, Colm. Positive Action to Promote Women

in Politics: Some European Comparisons. İçinde: International &

Comparative Law Quarterly, 2003, Cilt: 52, Sayı: 3, s. 587-614.

SABİNE, George, Holland. Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi. Çev.:

OZANKAYA, Özer, Cem Yayınevi, İstanbul, 2013.

SABUNCU, Yavuz. Seçim Barajları ve Siyasal Sonuçları. İçinde: Anayasa

Yargısı, 2006, Cilt: 22, Sayı: 1, s. 191-197.

SABUNCU, Yavuz. Anayasaya Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara, 2014.

SANDERS, James, E. Atlantic Republicanism in Nineteenth-Century Colombia: Spanish America’s Challenge to the Contours of Atlantic

History. İçinde: Journal of World History, 2009, s. 131-150.

SANDKÜHLER, Hans, Jörg (Ed.). Handbuch Deutscher Idealismus. Springer-Verlag, 2005.

SARTORI, Giovanni. Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. 2. Baskı, Yetkin

Yayınevi, Ankara, 1996.

SARTORI, Giovanni. Görmenin İktidarı. Çev.: BATUŞ, Gül ve ULUKAN,

Bahar. Karakutu Yayınları, İstanbul, 2004.

K A Y N A K Ç A

427

SCHLOZMAN, Kay Lehman; BRADY, Henry E. Political Science and Political Participation. İçinde: GIUGNI, Marco; GRASSO, Maria (Ed.).

The Oxford Handbook of Political Participation, Oxford University

Press, 2022.

SCHMIDT, Rainer. Verfassungskultur und Verfassungssoziologie: Politischer und Rechtlicher Konstitutionalismus in Deutschland im 19.

Jahrhundert. Springer-Verlag, 2012.

SCHMIDT, Thomas; PITSCHMANN, Annette (Ed.). Religion und Säkularisierung: ein interdisziplinäres Handbuch. Springer-Verlag, 2014.

SCHOLLENBERGER, Johann, Jacob; ZOLLER, Otto. Das Bundesstaatsrecht der Schweiz: Geschichte und System. Springer-Verlag,

1920,

SCOTT, Jonathan. Commonwealth Principles: Republican Writing Of

The English Revolution. Cambridge University Press, 2004.

SELLERS, Mortimer, Newlin, Stead. American Republicanism: Roman

Ideology in the United States Constitution. Macmillan, 1994.

SELLERS, Mortimer, Newlin, Stead. Republican Legal Theory, The History, Constitution and Purposes of Law in a Free State. Palgrave

Macmillan, 2003.

SELLERS, Mortimer, Newlin, Stead. The Roman Republic and the French

and American Revolutions. İçinde: The Cambridge Companion to the

Roman Republic, 2004.

SEWELL, William, H., Jr. A Rhetoric Of Bourgeois Revolution, The Abbe

Sieyes and What Is the Third Estate?. Duke University Press, 1994.

SEYHAN, Feyza, Merve. Türkiye’de Uygulanan Hükümet Sistemleri ve

2017 Anayasa Değişikliği ile Benimsenen Hükümet Sistemi. Adalet

Yayınevi, Ankara, 2019.

SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet. Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ, 1838-

1868. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994.

SHAPIRO, Martin, M. Judicial Review in France. İçinde: Journal of Law &

Politics, 1989, Sayı: 6, s. 531-548

SHAPIRO, Ian. Politics Against Domination. Harvard University Press,

2016.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

428

SHARP, Andrew (Ed.). The English Levellers. Cambridge University Press,

1998.

SHEEHAN, Colleen, A., The Mind of James Madison: The Legacy of Classical Republicanism. Cambridge University Press, New York, 2015.

SHOTTER, David. The Fall of the Roman Republic. Routledge, 1994.

SIEGRIST, Hannes. “Republik und Eigentum Historische Perspektiven”.

İçinde: Philosophie der Republik, Mohr Siebeck, 2018, s. 252-263.

SIEYÉS, Emmanuel-Joseph. Üçüncü Sınıf Nedir?. Çev.: BİRKAN, İsmet,

İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005.

SKIDMORE, Thomas E.; SMITH, Peter, H. Modern Latin America. 6th

Edition, Oxford University Press, 2005.

SKINNER, Quentin. The Republican Ideal of Political Liberty. İçinde:

Machiavelli and Republicanism, BOCK, Gisela; SKINNER, Quentin;

VIROLI, Maurizio (Ed.), Cambridge University Press, 1990.

SKINNER, Quentin. Machiavelli: A very short introduction. Oxford University Press, 2000.

SKINNER, Quentin. Visions of Politics. Vol. 2, Renaissance Virtues, Cambridge University Press 2002.

SKINNER, Quentin. The Foundations of Modern Political Thought. Vol.

2, The Age of Reformation. Cambridge University Press, 2002.

SKINNER, Quentin. Freedom as the Absence of Arbitrary Power. İçinde:

Republicanism and Political Theory, LABORDE, Cécile; MAYNOR,

John (Ed.), Blackwell Publishing, 2008, s. 83-101.

SKINNER, Quentin. Machiavelli. Dost Kitabevi, Ankara, 2017.

SKINNER, Quentin. A Third Concept of Liberty. İçinde: The Liberty Reader. Routledge, 2017.

SMELSER, Neil J., and BALTES, Paul, B., Eds. International Encyclopedia

of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 11. Amsterdam, Elsevier,

2001.

SMILOVA, Ruzha. “The General Will Constitution: Rousseau as a Constitutionalist”. İçinde: Constitutions and the Classics Patterns of

K A Y N A K Ç A

429

Constitutional Thought from Fortescue to Bentham, Edited by D. J.

Galligan, Oxford University Press, 2014.

SMITH, Steven B. Hegel and the French Revolution: An Epitaph for Republicanism. İçinde: Social Research, The French Revolution and the

Birth of Modernity, Spring 1989, Vol. 56, No. 1, The Johns Hopkins

University Press, 1989, s. 233-261.

SOBOUL, Albert. 1789 Fransız İnkılâbı Tarihi. Çev.: HULUSİ, Şerif, Cem

Yayınevi, İstanbul, 1969.

SONENSCHER, Michael. Emmanuel Joseph Sieyes, Political Writings.

Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis, 2003.

SOYSAL, Mümtaz. 100 Soruda Anayasanın Anlamı. Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1979.

SPINOZA, Benedictus. Tractatus Theologico-Politicus ya da Tanrıbilimsel Politik İnceleme. Çev.: ERTUĞRUL, Biblos Kitabevi Yayınları,

İstanbul, 2008.

SPINOZA, Benedictus. Etika. Çev.: ÜLKEN, Hilmi Ziya. Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2011.

SPINOZA, Benedictus. Tractatus Politicus, Politik İnceleme. Çev.: ERŞEN, Murat, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2012.

SPINOZA, Benedictus. Tractatus Theologico-Politicus ya da Teolojik Politik İnceleme. Çev.: AKAL, Cemal Bali; ERGÜN, Reyda, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2016.

STACHER, Joshua. Reinterpreting Authoritarian Power: Syria’s Hereditary Succession. İçinde: The Middle East Journal, 2011, 65.2, s. 197-

212.

STEDMAN JONES. Gareth, Kant, The French Revolution and the Definition of the Republic. İçinde: The Invention of the Modern Republic,

Cambridge University Press, 1994, s. 154-172.

STEINHAUSEN, Georg. Zur Geschichte des Republikanismus, insbesondere in Deutschland. İçinde: Archiv für Kulturgeschichte, 1933, Cilt:

23, s. 55-88.

STEKELER-WEITHOFER, Primin; ZABEL, Benno. Philosophie der Republik. Mohr Siebeck, 2018.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

430

STOUT, Selatie, Edgar. Rotation in office in the Roman Republic. İçinde:

The Classical Journal, Yıl: 1918, Cilt: 13, Sayı: 6, s. 429-435.

STÜWE, Klaus; RINKE, Stefan (Ed.). Die Politischen Systeme in Nord-und

Lateinamerika: eine Einführung. Springer-Verlag, 2008.

SUNSTEIN, Cass, R. Beyond the Republican Revival. İçinde: Yale Law Journal, Yıl: 1987, Sayı: 97: s. 1539-1590.

SUTEU, Silvia. Eternity Clauses in Democratic Constitutionalism. Oxford

University Press, 2021.

ŞAHİN, Bican. Özgürlük Ekseninde Liberalizm ve Cumhuriyetçiliğin İlişkisi. İçinde: Cumhuriyetçilik ve Liberalizm, Neo-Roma Cumhuriyetçiliği: Özgürlük, Katılım, Yasa/Yurttaşlık Sorunsalları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Doruk Yayınları İstanbul, 2016.

ŞENEL, Alâeddin. Siyasal Düşünceler Tarihi Tarihöncesinde İlkçağda

Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş. Bilim ve Sanat Yayın, 4. Kısaltılmış Basım, Ankara, 1995.

ŞİRİN, Tolga. “İşlemeyen Sistemlerin Fonksiyonel Olmayan Yanıtı”:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. İçinde: Anayasa Hukuku Dergisi,

2018, Cilt:7, Sayı: 14, s. 289-356.

TANİLLİ, Server. Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş. Cem

Yayınevi, İstanbul, 7. Baskı, 1993.

TANİLLİ, Server. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası. 5. Baskı, Cem Yayınevi,

İstanbul, 1994.

TANÖR, Bülent. İki Anayasa. Beta Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 1994.

TANÖR, Bülent. Kuruluş: Türkiye: 1920 Sonraları. Cumhuriyet Gazetesi

Yayınları, İstanbul, 1997.

TANÖR, Bülent. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980). Yapı

Kredi Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 1998.

TANÖR, Bülent; YÜZBAŞIOĞLU, Necmi. 1982 Anayasasına Göre Türk

Anayasa Hukuku. Beta Basım A. Ş., İstanbul, 2013.

TANÖR, Bülent; YÜZBAŞIOĞLU, Necmi. 1982 Anayasasına Göre Türk

Anayasa Hukuku. Beta Basım A. Ş., 18. Baskı, İstanbul, 2019

K A Y N A K Ç A

431

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı. Milli Egemenlik Belgeleri. TBMM Basımevi, Ankara, 2015.

TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ. Meşrutiyet Maddesi. Ankara, 2004, 29.

Cilt. s. 388-393.

TEKİN, Oğuz. Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. İletişim Yayınları, 13.

Baskı, İstanbul, 2019.

TEZİÇ, Erdoğan. Anayasa Hukuku (Genel Esaslar). Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 8. Baskı, 2003.

THAMER, Hans-Ulrich. Die Französische Revolution. CH Beck, 2004.

TİMUR, Taner. Türk Devrimi ve Sonrası. İmge Kitabevi Yayınları, Ankara,

7. Baskı, 2013.

TOCQUEVILLE, Alexis de. Amerika’da Demokrasi. Çev.: SEZAL, İhsan:

DİLBER, Fatoş, Yetkin Yayınları, Ankara, 1994.

TOCQUEVILLE, Alexis de. Eski Rejim ve Devrim. Çev.: ILGAZ, Turhan,

Kesit Yayıncılık, İstanbul, 1995.

TOMKINS, Adam. Our Republican Constitution. Hart Publishing, 2005.

TOPRAK, Zafer. Atatürk, Kurucu Felsefenin Evrimi. Türkiye İş Bankası

Kültür Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2020.

TRAN, Sarah. Cyber-republicanism. İçinde: William & Mary Law Review,

Yıl: 2013, Cilt: 55, Sayı: 2, s. 383-434.

TREANOR, William Michael. Judicial Review before Marbury. İçinde:

Stanford Law Review, Nov., 2005, Vol. 58, No. 2, s. 455-562.

TROPER, Michel. Republicanism and Freedom of Religion in France.

İçinde: Religion, Secularism, and Constitutional Democracy, Ed. COHEN, Jean L. – LABORDE, Cécile. Columbia University Press, 2016,

s. 316-337.

TUNAYA, Tarık, Zafer. Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri. Yedigün Matbaası, İstanbul, 1960.

TUNAYA, Tarık, Zafer. Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt 1: İkinci Meşrutiyet Dönemi 1908-1918. Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2. Baskı,

1988.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

432

TUNAYA, Tarık, Zafer. Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Çağdaş

Dünya ve Anayasa Hukuku. Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2000.

TUNCER, Erol. Türkiye’de Seçim Uygulamaları/Sorunları Işığında Temsilde Adalet‐Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği. İçinde: Anayasa Yargısı, 2006, Cilt:22, Sayı: 1, s. 167-182.

TUNÇEL, Ahu. Quentin Skinner: Yeni Cumhuriyetçilik-Yeni Tarihçilik.

İçinde: Res Publica, Platon’dan Skinner’a Antik ve Modern Düşünce,

Doğu Batı Yayınları, İstanbul 2013.

TURAN, Şerafettin. Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 8. Baskı,

2019.

TURNAOĞLU, Banu. The Formation of Turkish Republicanism. Princeton University Press, 2017.

UHLANER, Carole, Jean. Alternatives To Term Limits. İçinde: Legislative

Term limits: Public choice perspectives, Ed. GROFMAN, Bernard.

Kluwer Academic Publishers, 1996. s. 347-349.

ULUSOY, Ali, D. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri: Varoluşsal, Yapısal

ve Hukuksal Bir Değerlendirme. İçinde: Anayasa Yargısı, 2020, Cilt:

3, Sayı: 2, s. 31-66.

URBINATI, Nadia. Democracy and Republicanism A Difficult Partnership. İçinde: Republicanism and the Future of Democracy. Cambridge

University Press, 2019. s. 152 170.

ÜLKEN, Hilmi Ziya. Türkiye’de Çağdaş Düşüncenin Tarihi. Ülken Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 1992.

ÜNSAL, Artun. Yurttaşlık Zor Zanaat. İçinde: 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998, s. 1-36.

ÜSTEL, Füsun. Mümin ve Yurttaş. İçinde: Yurttaşlık ve Demokrasi. Dost

Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999, s. 93-116.

ÜSTEL, Füsun. Makbul Vatandaş’ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne

Vatandaşlık Eğitimi. İletişim Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2008.

VAN BUNGE, Wiep. From Bayle to the Batavian Revolution: Essays on

Philosophy in the Eighteenth-Century Dutch Republic. Brill, 2018.

K A Y N A K Ç A

433

VAN CAENEGEM, Raoul, Charles. An Historical Introduction to Western

Constitutional Law. Cambridge University Press, 1995.

VAN VREE, Frank; HAMPSHER-MONK, Iain; TILMANS, Karin. History

Of Concepts: Comparative Perspectives. Amsterdam University

Press, 1998.

VELEMA, Wyger. Republicans: Essays on Eighteenth-Century Dutch Political Thought. Brill, Leiden, 2007.

VENICE COMMISSION. Guidelines on Political Party Regulation. Second Edition, 2020.

VERBA, Sidney; NIE, Norman H. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. University of Chicago Press, 1972.

VINX, Lars. Republicanism and Judicial Review. İçinde:University of Toronto Law Journal, 2009, Sayı: 59.4, s. 591-597.

VIROLI, Maurizio. Republicanism. New York, Hill & Wang, 2002.

VIROLI, Maurizio. Rousseau and Machiavelli: Two Interpretations of Republicanism. İçinde: Thinking with Rousseau From Machiavelli to

Schmitt, Ed. ROSENBLATT Helena; SCHWEIGERT, Paul, Cambridge University Press, 2017.

VON BEYME, Klaus. Geschichte der politischen Theorien in Deutschland

1300-2000. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2009.

VON DER GABLENTZ, Otto Heinrich (Ed.). Immanuel Kant: Politische

Schriften. Springer-Verlag, 1965.

WALDMANN, Peter. Der Anomische Staat. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2002.

WALDRON, Jeremy. Arendt’s Constitutional Politics. İçinde: D. Villa

(Ed.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge,

Cambridge University Press, 2000, s. 201-219.

WALKER, William. Paradise Lost and Republican Tradition from Aristotle to Machiavelli. Brepols, 2009.

WEEBER, Urte. New Wine in Old Wineskins - Republicanism in the Helvetic Republic. İçinde: Oddens, Joris/Rutjes, Mart/Jacobs, Erik (Ed.):

The Political Culture of the Sister Republics, 1794, 1806, Amsterdam

University Press, Amsterdam 2015, s. 57-64.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

434

WETTERGREEN, John A. James Harrington’s Liberal Republicanism.

Polity, 1988, Sayı: 20.

WIECEK, William, W. “Judicial Review”. İçinde: Encyclopedia of the American Constitution, Ed. by LEONARD W. Levy and KARST Kenneth

L. (WINKLER, Adam, associate editor for the second edition), Second

Edition, Macmillan, 2000.

WIEGAND, Marc, André. Demokratische Narrative und republikanische

Ordnung. İçinde: Philosophie der Republik, Mohr Siebeck, 2018, s.

11-36.

WOKLER, Robert. Rousseau. Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2020.

WOOD, Ellen, Meiksins. Yurttaşlardan Lordlara. Eskiçağdan Ortaçağa

Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi. Yordam Kitap, 3. Baskı,

İstanbul, 2017.

WOOD, Gordon, S. The Creation of The American Republic, 1776-1787.

The University of North Carolina Press Books, 2011.

WORDEN, Blair. Liberty for Export: ‘Republicanism’ in England, 1500–

1800. İçinde: European Contexts for English Republicanism, Routledge, 2016, s. 27-46.

WRIGHT, Johnson, Kent. The Idea of a Republican Constitution in Old

Régime France. İçinde: Republicanism: A Shared European Heritage,

Cilt 1. 2002.

YAYCIOĞLU, Ali. Partners of the Empire The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions. Stanford University Press, 2016.

YAYLA, Yıldızhan. Anayasa Mahkemesine Göre Cumhuriyetin Özü.

İçinde: Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul, 1979, s. 973-1040.

YAYLA, Yıldızhan. 1982 Anayasasına Göre Devletin Özü. İçinde: İdare

Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1985, Yıl: 4. Sayı: 1-3, s. 133-149.

ZABITLARI, CHF Üçüncü Büyük Kongre. 10-18 Mayıs 1931. Devlet Matbaası, İstanbul, 1931.

ZUCCA-SOEST, Sabrina. Gerechtigkeit und Rationalität im Republikanismus. İçinde: Philosophie der Republik, Mohr Siebeck, 2018, 344-

362.

K A Y N A K Ç A

435

I. MAHKEME KARARLARI

1. ABD Yüksek Mahkemesi Kararları

Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).

Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).

Roe v. Wade, 410 US 113 (1973).

Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976).

Printz v. United States (95-1478), 521 U.S. 898 (1997).

McCutcheon v. Federal Election Commission, 572 U.S. 185 (2014).

Dobbs v. Jackson Women's Health Organization 19–1392 (2022).

2. Anayasa Mahkemesi Kararları

26.9.1965 günlü, E. 1963/173, K. 1965/40 sayılı kararı.

18-19.02.1968 günlü, E. 1968/26, K. 1969/14 sayılı kararı.

16.06.1970 günlü, E. 1970/1, K. 1970/31 sayılı kararı.

02.02.1971 günlü, E. 1970/12, 1971/13 sayılı kararı.

13.04.1971 günlü, E. 1970/41, K. 1971/37 sayılı kararı.

15.04.1975 günlü, E. 1973/19, K. 1975/87 sayılı kararı.

12.10.1976 günlü, E. 1976/38, K. 1976/46 sayılı kararı.

27.01.1977 günlü, E.1976/43, K.1977/4 sayılı kararı.

18.06.1987 günlü, E. 1987/9, K. 1987/15 sayılı kararı.

05.01.1988 günlü, E. 1987/14, 1988/1 sayılı kararı.

06.07.1989 günlü, E. 1988/39, 1989/29 sayılı kararı.

16.06.1994 günlü, E. 1993/3, K. 1994/2 sayılı kararı.

18.11.1995 günlü, E. 1995/54, K. 1995/59 sayılı kararı.

24.11.1999 günlü, E. 1999/27, K. 1999/42 sayılı kararı.

30.07.2007 günlü, E. 2007/59, 2007/75 sayılı kararı.

05.06.2008 günlü, E. 2008/19, K. 2008/116 sayılı kararı.

11.12.2009 günlü, E. 2007/1, K. 2009/4 sayılı kararı.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

436

07.07.2010 günlü, E. 2010/49, K. 2010/87 sayılı kararı.

20.09.2012 günlü, E. 2012/65, K. 2012/128 sayılı kararı.

06.01.2015 tarihli Büyük Birlik Partisi vd. Başvurusu (Başvuru Numarası:

2014/8842).

22.01.2015 tarihli Umut Oran Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/18926).

27.05.2015 günlü, E. 2014/36, K. 2015/51 sayılı kararı.

28.06.2022 tarihli Arif Hüseynli ve diğerleri Başvurusu (Başvuru Numarası:

2019/39033)

28.09.2022 günlü, E. 2021/90, K. 2022/108 sayılı kararı.

3. Danıştay Kararları

25.10.2021 tarihli Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E. 2021/348,

K. 2021/1994 sayılı kararı.

4. AİHM Kararları

30 Ocak 2007 tarihli Yumak ve Sadak / Türkiye kararı (Başvuru No.

10226/03).

9 Ekim 2007 tarihli Hasan ve Eylem Zengin – Türkiye kararı (Başvuru No.

1448/04).

II. RESMİ GAZETE SAYILARI

Resmi Gazete 22, (10 Eylül 1923)

Resmi Gazete 631 vd., (12 Temmuz 1927)

Resmi Gazete 904, (4 Haziran 1928)

Resmi Gazete 3031, (18 Haziran 1935)

Resmi Gazete 10525, (14 Haziran 1960)

Resmi Gazete 10796, (2 Mayıs 1961)

Resmi Gazete 10859, (20 Temmuz 1961)

Resmi Gazete 13964, (22 Eylül 1971)

Resmi Gazete 14574, (24 Haziran 1973)

K A Y N A K Ç A

437

Resmi Gazete 17145, (28 Ekim 1980)

Resmi Gazete 17188 (mükerrer), (12 Aralık 1980)

Resmi Gazete 17254 (17 Şubat 1981)

Resmi Gazete 17386 (Mükerrer), (29 Haziran 1981)

Resmi Gazete 18081, (18 Haziran 1983)

Resmi Gazete 19464, (18 Mayıs 1987)

Resmi Gazete 21248 (4 Haziran 1992)

Resmi Gazete 22355, (26 Temmuz 1995)

Resmi Gazete 24556, (mükerrer) (17 Ekim 2001)

Resmi Gazete 25269, (24 Ekim 2003)

Resmi Gazete 25469, (22 Mayıs 2004)

Resmi Gazete 26322, (17 Ekim 2006)

Resmi Gazete 26554, (16 Haziran 2007)

Resmi Gazete 27580, (13 Mayıs 2010)

Resmi Gazete 28261, (11 Nisan 2012)

Resmi Gazete 29664, (25 Mart 2016)

Resmi Gazete 29678, (8 Nisan 2016)

Resmi Gazete 29976, (11 Şubat 2017)

Resmi Gazete 31932, (23 Ağustos 2022)

Resmi Gazete 32062, (3 Ocak 2023)

III. MECLİS TUTANAKLARI

1. MECLİSİ AYAN ZABIT CERİDESİ

Meclisi Âyan Zabıt Ceridesi, Ondokuzuncu İnikad, 1. Celse, 16 Kanunuevvel 1326 (1910), Devre: I, Cilt: 1, s. 270-282.

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

438

2. TBMM ZABIT CERİDESİ

TBMM Zabıt Ceridesi, 24.04.1920, Devre 1, Cilt: I, s. 30.

TBMM Zabıt Ceridesi, 12.07.1920, Devre 1, Cilt: 2, s. 277.

TBMM Zabıt Ceridesi, 03.04.1920, Devre I, Cilt: 28, s. 348.

TBMM Zabıt Ceridesi, 01.03.1921, Devre 1, Cilt: 9, s. 4.

TBMM Zabıt Ceridesi, 01.12.1921, Devre 1, Cilt: I4, s. 440.

TBMM Zabıt Ceridesi, 30.10.1922, Devre 1, Cilt: 24, s. 269-296.

TBMM Zabıt Ceridesi, 01.11.1922, Devre 1, Cilt: 24, s. 305-311.

TBMM Zabıt Ceridesi, 23.08.1923, Devre 2, Cilt: 1, s. 282-291.

TBMM Zabıt Ceridesi, 29.10.1923, Devre 2, Cilt: 3, s. 89.

TBMM Zabıt Ceridesi, 03.03.1924, Devre 2, Cilt: 7, s. 21-24.

TBMM Zabıt Ceridesi, 16.03.1924, Devre II, Cilt: 7, s. 542.

TBMM Zabıt Ceridesi, 30.11.1925, Devre 2, Cilt: 19, s. 283-288.

TBMM Zabıt Ceridesi, 21.06.1927, Devre 2, Cilt: 33, s. 351-405.

TBMM Zabıt Ceridesi, 09.04.1928, Devre I, Cilt: 3, s. 115.

TBMM Zabıt Ceridesi, 23.05.1928, Devre 3, Cilt: IV, s. 296.

TBMM Zabıt Ceridesi, 03.04.1930, Devre III, Cilt: 18, s. 7.

TBMM Zabıt Ceridesi, 02.10.1930, Devre III, Cilt: 21, s. 36-68.

TBMM Zabıt Ceridesi, 05.12.1934, Devre IV, Cilt: 25, s. 85.

TBMM Zabıt Ceridesi, 10.06.1935, Devre V, Cilt: 4, s. 97.

TBMM Zabıt Ceridesi, 05.02.1937, Devre V, Cilt: 16, s. 74.

3. MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI

Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, 09.05.1961, I. Oturum, s. 3 vd.

4. TEMSİLCİLER MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, 30.03.1961, s. 366 vd.

K A Y N A K Ç A

439

Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, 07.04.1961, s. 667.

Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, 18.04.1961, s. 362.

5. DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, 17 Ağustos 1982, Cilt: 7, Yasama Yılı, s.

638.

Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, 18 Ağustos 1982, Cilt: 8, Yasama Yılı: 1,

s. 93-94.

6. MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ

Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, 1. Dönem, 149. Birleşim,

10.06.1983, s. 311.

IV. İNTERNET SİTELERİ

FRISKE, Tobias. Staatsform Monarchie–Was unterscheidet eine Monarchie heute noch von einer Republik?, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Yükseklisans Tezi, 2008, s. 18 (https://freidok.uni-freiburg.de/data/3325 (Erişim Tarihi 22.06.2022)

https://founders.archives.gov/documents/Madison/01-14-02-0176 (Erişim:

14.08.2022)

https://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_nfp_19230928.pdf

https://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_nfp_19231002.pdf

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.