Türk Borçlar Hukukunda Kusur İlkesinin Haksız Fiiller Açısından Değerlendirilmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fırat KORKMAZ
ISBN: 9786050509274
144,50 TL 170,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fırat KORKMAZ
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 445

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

ÖZET 11

ABSTRACT 13

İÇİNDEKİLER 15

KISALTMALAR 25


GİRİŞ


§ 1. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ


I. KONUNUN TAKDİMİ 29

II. KONUNUN ÖNEMİ 32


§ 2. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI


BİRİNCİ BÖLÜM

HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUKTA KUSUR KAVRAMI, KUSUR İLKESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI, AHLÂKİ VE

FELSEFİ TEMELLERİ, KUSUR İLKESİNİN SONUÇLARI

SONUÇLARI, FARKLI HUKUK SİSTEMLERİNDE HAKSIZ

FİİLDE KUSUR İLKESİ


§ 1. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUKTA

KUSUR KAVRAMI


I. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUK 41

A) Haksız Fiilin Diğer Hukuka Aykırı Fiillerden Ayırt Edilmesi 44

B) Haksız Fiilin Hukuka Uygun Fiillerden Ayırt Edilmesi 45

1) Hukuki İşlemden Farkı ve Kusurun Hukuki İşlemlere

Etkisi 45

2) Haksız Fiilin Diğer Hukuka Uygun Fiillerle Farkı ve

Kusur Açısından Değerlendirilmesi 49

C) Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusurun Rolü 50

1) Kusur İlkesi 51

2) Sebebiyet İlkesi 53

a) Kusursuz Sorumluluk 55

b) Türk Borçlar Hukukunda Kusursuz Sorumluluk 56

II. HAKSIZ FİİLDE KUSUR UNSURU 58

A) Kusurun Tanımı ve Mahiyeti 58

B) Kusurun Çeşitleri 62

1) Kast 63

2) İhmal 69

3) İhmalin Kıstası ve Kusur Teorileri 73

a) İhmalin Objektifleştirilmesi ve Kusur İlkesini

Zayıflatması 74

b) Subjektif Kusur Teorisi ve Kusur İlkesini

Kuvvetlendirmesi 84

C) Ayırt Etme Gücünün Kusurla ve Kusur İlkesiyle Bağlantısı 89


§ 2. KUSUR İLKESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI,

AHLÂKİ VE FELSEFİ TEMELLERİ VE

KUSUR İLKESİNİN SONUÇLARI


I) KUSUR İLKESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 95

II) KUSUR İLKESİNİN AHLÂKİ VE FELSEFİ TEMELLERİ 97

A) Adalet Fikri 98

B) İrade ve Hareket Hürriyeti Fikri 100

C) Ferdiyetçilik Fikri 102

III) KUSUR İLKESİNİN SONUÇLARI 104

A) Müspet Sonuç 105

B) Menfi Sonuç 107


§ 3. FARKLI HUKUK SİSTEMLERİNDE

HAKSIZ FİİLDE KUSUR İLKESİ


I. İSLÂM HUKUKU 109

II. ROMA HUKUKU 116

III. ANGLOSAKSON HUKUK SİSTEMİ 123

IV. İSVİÇRE HUKUKU 128

V. ALMAN HUKUKU 133

A) Alman Hukukunda Kusur İlkesinin Tarihi Gelişimi 133

B) Alman Hukukunda Kusur İlkesi 135


İKİNCİ BÖLÜM

KUSUR İLKESİYLE HAKSIZ FİİLİN UNSURLARININ

BAĞLANTILARININ İNCELENMESİ, KUSUR İLE

SEBEBİYET İLKELERİNİN SORUMLULUK HUKUKU

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, KUSUR İLKESİNİ

DESTEKLEYEN HUKUKİ GEREKÇELERİN

DEĞERLENDİRİLMESİ, KUSUR İLKESİNİN TEMELLERİNİN

VE HUKUKİ GEREKÇELERİNİN ELEŞTİRİSİ, KUSUR

İLKESİ ALEYHİNE İLERİ SÜRÜLEN HUKUKÎ GEREKÇELER


§ 1. KUSUR İLKESİYLE HAKSIZ FİİLİN UNSURLARININ

BAĞLANTILARININ İNCELENMESİ


I. KUSUR İLKESİ VE DAVRANIŞ 144

A) Davranış Kavramı ve Unsurları 146

1) Davranışın Unsurlarının Kusur İlkesi Bağlamında

İncelenmesi 147

a) Maddi Unsur ve Kusur İlkesi 147

b) Manevi Unsur ve Kusur İlkesi 152

2) Müspet ve Menfi Davranış Kavramları 157

a) Müspet Davranış 158

b) Menfi Davranış 159

aa) Kusur İlkesi ve Menfi Davranış 164

bb) Kusursuz Sorumluluk Halleri ve Menfi

Davranış 167

II. KUSUR İLKESİ VE ZARAR 168

A) Manevi Zarar 171

B) Manevi Zarar ve Bu Zarar Çeşidinde Kusur İlkesi 171

III. KUSUR İLKESİ VE İLLİYET BAĞI 174

A) İlliyet Bağı Kavramı 175

B) Kusur İlkesi Bağlamında Hukukî İlliyet Teorileri 176

1. Şart Teorisi ve Kusur İlkesiyle Bağlantısı 177

2. Uygun İlliyet Bağı Teorisi ve Kusur İlkesiyle

Bağlantısı 181

a) Uygun İlliyet Bağı Teorisinde İlliyet Bağının

Kusurla Karıştırılması 185

b) Uygun İlliyet Bağı Kavramının Kusuru Kapsaması 187

aa) Kastın İlliyet Bağını Kurması 187

bb) Uygun İlliyetin İhmali Kapsaması 189

c) Uygun İlliyet Bağına Dair Teorilerin Kusur ve

Sebebiyet İlkelerini Etkilemesi 192

3. Son Şart ve Yakın Sebep Teorilerinin Kusur ve

Sebebiyet İlkeleriyle Bağlantıları 194

C) Kusur İlkesi Bağlamında Kusur ve İlliyet Bağı Unsurlarının

Bağlantısı Hakkındaki Değerlendirmelerimiz 199

IV. KUSUR İLKESİ VE HUKUKA AYKIRILIK 204

A) Hukuka Aykırılık Kavramı 204

B) Kusur İlkesi Bağlamında Objektif ve Subjektif Hukuka

Aykırılık Teorileri 207

C) Kusur İlkesi ve Kusursuz Sorumluluk Bakımından Hukuka

Aykırı Davranış ve Hukuka Aykırı Sonuç Teorileri 211

D) Üçüncü Hukuka Aykırılık Teorisi ve Kusur İlkesi 219

1) Özen Yükümlülüğüne Dayanan Hukuka Aykırılık

Görüşü 221

2) Koruma Yükümlülüğüne Dayanan Hukuka Aykırılık

Görüşü 224

3) Genel Davranış Yükümlülüğüne Dayanan Hukuka

Aykırılık Görüşü 225

E) Kusur İlkesi Bağlamında Hukuka Aykırılık ve Kusur

Unsurlarının Teknik Bağlantıları 229


§ 2. KUSUR VE SEBEBİYET İLKELERİNİN

SORUMLULUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


I) KUSUR VE SEBEBİYET İLKELERİNDE SORUMLULUK

DAİRESİ 237

A) Sebebiyet İlkesinde Sorumluluk Dairesi 237

B) Kusur İlkesinde Sorumluluk Dairesi 240

1) Objektif İhmal Teorisinde Sorumluluk Dairesi ve

Sebebiyet İlkesine Yakınlığı 242

2) Subjektif İhmal Teorisinde Kusur Kavramının Teknik

Yapısı 249

II) KUSUR VE SEBEBİYET İLKELERİNİN ORTAYA

ÇIKARDIKLARI DURUMLAR 250

A) Kusur ve Sebebiyet İlkelerinin Temel Hareket Noktaları 251

1) Önlenebilirlik ve Hareket Özgürlüğü İlişkisi

Bakımlarından 251

2) Kusur İlkesinin Fail Sebebiyet İlkesinin Sonuç Odaklı

Olması 256

3) Kusur İlkesinin Davranışla Ortaya Çıkan Zararlara

Sebebiyet İlkesinin Her Türlü Vasıtayla Ortaya Çıkmış

Zararlara Odaklanması 258

4) Sorumluluğun Açıklığı Yönünden Kusur ve Sebebiyet

İlkeleri 260

B) Sorumluluk İlkelerinin Tazmin İlişkisini Kurmakta

Başvurduğu Kavramlar 261

1) Sorumluluğu Kurmakta Önlenebilirlik Ölçütü 264

a) Sorumluluk İlkelerinde Önlenebilirlik 265

b) Önlenebilirlik ve Masumiyet 267

2) Girişilen İşin Niteliğinin Kusur ve Sebebiyet İlkelerine

Tesiri 270

a) Kusur İlkesine Tesiri 270

aa) Fail Lehine Sorumluluğun Daralması ve

Kusur İlkesini Güçlendirmesi 271

bb) Fail Aleyhine Sorumluluğun Genişleyerek

Sebep Sorumluluğuna Yaklaşması 273

b) Sebebiyet İlkesine Tesiri 274


§ 3. KUSUR İLKESİNİ DESTEKLEYEN HUKUKİ

GEREKÇELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KUSUR

İLKESİNİN TEMELLERİNİN VE HUKUKİ

GEREKÇELERİNİN ELEŞTİRİSİ, KUSUR İLKESİ

ALEYHİNE İLERİ SÜRÜLEN HUKUKÎ GEREKÇELER


I. KUSUR İLKESİNİ DESTEKLEYEN HUKUKİ

GEREKÇELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 277

A) Zarar Verenin Masumiyetini Koruması 278

B) Kişilerin Teşebbüs Cesaretini Koruması 281

C) Kişileri Dikkatli Olmaya Sevk Etmesi 282

D) Topluma Emniyet Hissi Kazandırması ve Kişisel Gelişimi

Desteklemesi 283

E) Zihnî veya Fizikî Engeli Olanları Koruması 284

F) Kusurlu Kimse ile Kusursuz Kimseyi Eşit Tutmaması 286

II. KUSUR İLKESİNİN TEMELLERİNİN VE HUKUKİ

GEREKÇELERİNİN ELEŞTİRİSİ VE KUSUR İLKESİ

ALEYHİNE İLERİ SÜRÜLEN HUKUKÎ GEREKÇELER 287

A) Kusur İlkesinin Temellerinin ve Hukuki Gerekçelerinin

Eleştirisi 287

1) Zarar Verenin Masumiyetini Zarar Göreninkine Tercih

Etmesi 288

2) Tazmin sorumluluğuyla Cezanın Birbirine Karıştırılması 296

3) Kişileri Cesaretlendirmesi ve Fertleri Dikkatli Olmaya

Sevk Etmesi 300

4) Kusurlu Kimse ile Kusursuz Kimseyi Eşit

Tutmamasının Değerlendirilmesi 304

B) Kusur İlkesi Aleyhine İleri Sürülen Hukukî Gerekçeler 305

1) Kusurun Farazi ve Tesadüfi Bir Kavram Olması 305

2) Kusuru Tespit ve İspat Güçlüğü 307

3) Toplumdaki Eminlik ve Güven Ortamının Devamı 311

4) Zararla Kusur Arasındaki Orantısızlığın Sonuçları 313

5) Kusur İlkesinin Günümüz Hayat Şartlarına

Uygunsuzluğu 315


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİGORTALARIN KUSUR VE SEBEBİYET İLKELERİYLE

BAĞLANTISI, KUSURSUZ SORUMLULUK ESASLARININ

VE ÇEŞİTLERİNİN KUSUR VE SEBEBİYET İLKELERİYLE

BAĞLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TAZMİNATA

ETKİ EDEN BAZI HUSUSLARIN KUSUR VE SEBEBİYET

İLKELERİYLE BAĞLANTISI


§ 1. SİGORTALARIN KUSUR VE SEBEBİYET

İLKELERİYLE BAĞLANTISI


I) SORUMLULUK HUKUKUNDA SOSYAL DÜŞÜNCE VE

SİGORTALAR 319

II) SİGORTALAR VE SORUMLULUK İLKELERİ 322

A. Sorumluluk Sigortaları 322

1) Kusur ilkesinin Sorumluluk Sigortalarıyla Uyumu 324

2) Sorumluluk Sigortasının Kusur İlkesinin Menfi

Sonucunu Koruması ve Müspet Sonucunu Zayıflatması 327

3) Kusursuz Sorumlulukta Sorumluluk Sigortası 328

4) Sorumluluk Sigortalarında Kusurun Rücu İlişkisi

Doğurması 330

B) Mal ve Can Sigortalarında Kusur İlkesi 334


§ 2. KUSURSUZ SORUMLULUK ESASLARININ VE

ÇEŞİTLERİNİN KUSUR VE SEBEBİYET İLKELERİYLE

BAĞLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


I. KUSURSUZ SORUMLULUK ESASLARININ KUSUR

VE SEBEBİYET İLKELERİYLE BAĞLANTILARI 337

A) Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk Esasları 337

B) Kusursuz Sorumluluk Esaslarının Kusur ve Sebebiyet

İlkesiyle Bağlantıları 339

1) Kusursuz Sorumluluk Esaslarının Sebebiyet

Sorumluluğunu Gerekçelendirmesi 340

2) Kusursuz Sorumluluk Esaslarının Sebebiyet

Sorumluluğunu Yumuşatması 342

II. KUSURSUZ SORUMLULUK ESASLARININ ÇEŞİTLERİ

VE SORUMLULUK İLKELERİYLE BAĞLANTILARI 345

A) Hakkaniyet Esası 348

B) Hâkimiyet Esası 354

C) Menfaat Esası 357

D) Hukuka Aykırılık Esası 359

E) Objektif Özen Yükümlülüğü Esası 363

F) Tehlike Esası 369

G) Fedakârlığın Denkleştirilmesi Esası 382

H) Anormallik Esası 386


§ 3. TAZMİNATA ETKİ EDEN BAZI HUSUSLARIN

KUSUR VE SEBEBİYET İLKELERİYLE BAĞLANTISI


I) TAZMİNATTA İNDİRİM SEBEPLERİNİN KUSUR VE

SEBEBİYET İLKELERİYLE BAĞLANTISI 389

A) Zarar Verenin Kusurunun Hafifliğinin Kusur İlkesiyle

Bağlantısı 389

B) Sorumluluk İlkeleri ile Zarar Görenin Ortak veya Bireysel

Kusuru 391

1) Zarar Görenin Kusuru Kurumunda Kusur Unsuru 393

2) Kusur İlkesi ve Zarar Görenin Kusuru 396

C) Ortak Kusur Olarak Zarar Görenin Rızası 399

D) İlliyet Bağının Zayıflığı 400

1) Umulmayan Olaylar 400

2) Bünyevi İstidat 405

II) MÜŞTEREK HAKSIZ FİİL 410


SONUÇ 413

KAYNAKÇA 429


Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanmış, tez jürisi Prof. Dr. Kürşat Nuri Turanboy, Doç. Dr. Turan Şahin, Doç. Dr. Abdur-rahman Savaş, Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mah-mut Kizir önünde savunulmuş ve oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Tez kitaplaştırılırken, savunulan teze katkıda bulunan jüri üyelerinin değerli tavsiyeleri kapsamında ve ayrıca gerekli görülen belirli noktalarda, içe-rikte küçük çapta belirli değişiklikler yapılmıştır. 
Tez jürimdeki tüm hocalarıma teşekkür borcum vardır. Bazı borçlar bunları ifa etmekle, ödenmiş olmazlar. En başta, danışmanım Doç. Dr. Turan Şahin hocamın bu tezdeki yeri unutulmazdır. Danışmansız kaldı-ğım bir dönemde yardım elini uzattı. Tezi bitirip tamamlamamı, kendisi-ne adeta görev bildi. Sonrasında sabırla satır satır okudu, tek tek düzeltti. Düzeltmeleriyle tez yazımına ilişkin önemli esasları öğretti ve akademik bakış açımı genişletti. Yardımlarıyla yanımda oldu. Sayın hocama gö-nülden teşekkür ederim, ben de ömür boyu bunları unutmamayı, bu iyiliğe karşılık vefa göstermeyi kendime görev bilirim. Sonrasında tez-deki ilk danışmanım ve kendisinin senelerce asistanlığını yaptığım Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Kizir hocama da büyük teşekkür borcum vardır. Asistanlarını ve öğrencilerini incitmeyen, bu konuda gerçekten çok ince olan ve bu halini tez danışmanlığında dahi bana yansıtıp, sabırla yardı-mıma koşan hocama buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Tez danışmanlığını yaptığı süreçte bana verdiği tavsiyelerin ve işaret ettiği yolların doğruluğunu ve kıymetini şu an daha iyi anlıyorum.
Tez izleme komitelerinde ve tez savunmasında yaptığı değerlendir-melerle ve yönlendirmelerle teze önemli katkıları bulunan, sorduğu so-rularla, işaret ettiği noktalarla, bende tez konum hakkında daha üstün bir farkındalık oluşmasını sağlayan Prof. Dr. Kürşat Nuri Turanboy hocama tezime yaptığı katkıları ve tüm emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca tez savunmasında, tezdeki bazı eksiklerimi görmemi sağlayan ve konuya ayrıca bir de kamu ve idare hukuku açısından bakış açısı getirip tez konusuna ayrı boyut kazandıran Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu hocalarıma da tüm emekleri ve katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum. Tez savunma jürime katılmayı kabul etme inceliğini gösteren Abdur-rahman Savaş hocama teşekkür ediyorum. Kendisinin, çok değerli tav-siyeleriyle tezde asıl vurgulamaya çalıştığım noktaları daha belirgin, vur-gulu ve açık hale getirme imkânına kavuştum. Dil ile teşekkür etmek kolay fakat emek vermek zor bir iştir. Hocalarımın bunca emek ve kat-kılarına ve bu büyük payeyi almamdaki vesileler olmalarına karşılık, en azından gönülden teşekkür ederek onlara bu borcumu ifa etmeye çalış-mak isterim.
Akademisyenliğe adım atmama vesile olan, Roma Hukuku ve Me-deni Hukuk alanlarını beraberce ilerletmek hususunda kendisini örnek aldığım, asistanlığımın ilk yıllarını kendisinin asistanı olarak yaptığım Prof. Dr. Şahin Akıncı hocama da üzerimdeki tüm emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi sorumluluk hukuku üzerine yüksek lisans tezi yazmamı tavsiye etmişti, fakat doktoraya nasip oldu. Böylece onun tavsiyesine uygun bir doktora tez konusu seçmiş olduğum için ayrıca memnuniyet duyduğumu belirtmek ister, kendisini hürmetle yâd ederim.
Yabancı kaynaklara ulaşmam için gerçekten beni utandıracak sevi-yede bir özveri ile bana yardım eden KTO Karatay Üniversitesi Kütüp-hanesinde çalışan Şaban Dayıoğlu abime ne kadar teşekkür etsem azdır. Vazifesini bu kadar titizlik ve özveriyle yapmaya çalışan bir başka kişi hayatımda belki görmedim. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden getirtti-ği Almanca kitaplar tezimin bel kemiğini oluşturmama çok yardım etti. Ayrıca Türkiye’den temin edemediğim yabancı kaynakları, takriben iki yıl boyunca ihtiyaç duyduğum her seferinde Bremen Üniversitesi kü-tüphanesinden arayıp bulup bana ulaştıran, tez sürecini kendine bir nev’i dert edinen Salih İnneci kardeşime teşekkür ederek borcumu asla ödemiş olamam. Bu büyük payeyi almamda bana seve seve yardım eden Şaban abimin ve özellikle Salih kardeşimin, bu çalışmada gerçek-ten büyük emekleri vardır. 
Tez yazmak bir çeşit yalnızlıktır ki insan ancak o yalnızlığın hüzün ve emekle yoğrulmuş sukûnetinde ilmi hakikatleri bulmaya muvaffak olur. Bu yalnız yolculukta gönülden sevgileriyle, derin muhabbetten kaynaklanan ilgileriyle yanımda olan, sürecimi kendilerine dert edinip benimle üzülüp benimle sevinen hepsini ayrı ayrı çok sevdiğim, Dr. Emre Baysan kardeşim ve müstakbel Dr.’ ler olan Rıdvan Ciru ve Mus-tafa Furkan Gündüz kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte beni yalnız bırakmayan, manevi desteklerini esirgemeyen burada isimlerini sayamadığım tüm abi ve kardeşlerime de selâmlarımı iletiyorum. 
Çalışmada bir dogma olarak kabul edilen ve Türk Borçlar Huku-kunda bir ana ilke olan kusur ilkesi değerlendirilmiştir. Kusur ilkesinin sorumluluğu kurma tekniği, mahiyetine dair özellikleri, avantaj ve deza-vantajları, ortaya çıkarttığı sonuçlar ele alınmış bu bağlamda mevcut kusursuz sorumluluk esaslarının yeterliliği sorgulanmıştır. Ana ilke de-ğerlendirmesi ve onun eleştirisi özellikle teorik bir konudaysa, gerçekten cesaret isteyen zorlu bir iştir. Bu işe girişmiş ve kusur ilkesinin bir ana ilke olmaktaki yetersizliğine ilişkin önemli veriler elde etmiş bulunuyo-ruz. Sorumluluk Hukuku kitaplarında genel yaklaşım olarak kusur kav-ramı sorumluluğun temeline oturtulduktan sonra haksız fiil sorumlulu-ğuna giriş yapılmaktadır. Kusur sorumluluğun aslında tartışılması gere-ken ayrı bir unsuru olsa da, genel yaklaşım bu şekildedir. Sonra ortaya çıkan problemlerin giderilmesi için ise, haksız fiilin unsurlarına ilişkin teorilere veya sorumluluk hukukundaki önem arz eden kavramlara mü-racaat edilmektedir. Bunlar derinlemesine incelenip kavramlar arasında farklı bağlantılar kurarak ve bu unsur ve kavramlara ilişkin pek çok yeni teoriler üreterek ortaya çıkan problemler çözülmeye çalışılmaktadır. Kusurun varlığı ve sorumluluğun en temelinde bulunmasının bu sorunla-ra yol açmaktaki rolü pek sorgulanmamaktadır. Çalışmamız neticesinde, ortaya çıkan sorunların önemli bir kısmının, aslında kusurun en başta sorumluluğun temeline alınmasından kaynaklandığı kanaatine varmış ve bunu ortaya koymuş bulunuyoruz.
Tezde örneklerle ve mahkeme kararlarıyla pratiğe yer verilse de ko-nunun mahiyeti gereği, konu ağırlıklı olarak teorik yönden ele alınmıştır. Sorumluluğu kurma tekniğine ve sorumluluk hukukundaki teorik kav-ramların birbirleriyle bağlantılarına tez boyunca özellikle önem gösteril-miş, bu konuda kuvvetli bir teknik şema oluşturulmuştur. Bu yolla adeta kusur ilkesini kuşatan bir harita ve kusur ilkesinin teknik problemlerini içeren bir şema çizilmiştir. Kusur ilkesinin yetersizliklerinin neden ve nerelerde ortaya çıktığı ve bunların nasıl giderildiği incelenmiş ayrıca başka nasıl yollarla giderilebileceğine de işaret edilmiştir. Böylece hangi gerekçelerle ana sorumluluk ilkesi olarak kusur ilkesinin terk edilmesi ve artık kusursuz sorumluluğa geçilmesi gerektiği ve kusursuz sorumlu-luğa geçiş yollarının teorik zemini okuyucuya sunulmuştur.
Eserin yayınlanmasında emeği geçen herkese ve Yetkin Yayınevine teşekkür ediyorum.

ABRAHAM, Kenneth S. Strict Liability In Negligence, DePaul Law Review, C.61, S. 2, Y. 2012, s. 271-302.

ACKERMANN, Josef Die Wegbedingung der Haftung für Verschulden nach schweizerischem Recht, Visp 1931.

AKBULUT, Berrin Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı, Ankara 2020.

AKINCI, Şahin Borçlar Hukuku Bilgisi, Gözden geçirilmiş 11. Baskı, Konya 2019. (AKINCI, Borçlar Genel)

-------------------- Roma Borçlar Hukuku, Gözden geçirilmiş 12. Baskı Konya 2021. (AKINCI, Roma Borçlar)

-------------------- Roma Hukuku Dersleri, Konya 2010, (AKINCI, Roma)

AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ KARAMAN Derya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, 21. Baskı, İstanbul 2013.

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya Türk Medeni Huku-ku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul 2014.

AKKAYAN YILDIRIM, Ayça, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Dü-zenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu, İÜHFM, C. 70, S. 1, Y. 2012, s 203-220.

AKMAN, Sermet, BURCUOĞLU, Haluk, ALTOP, Atillâ Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, İstanbul 1993.

AKTAŞ, Sururi Cezalandırmanın Amacı Üzerine, EÜHFD, C.13, S. 1-2, Y. 2009, s. 1-25

ANIK, Gülgün Borçlu Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden Dönme, TBBD, S. 59, Y. 2005, s. 214-236.

ANTALYA, Gökhan Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I, 2. Baskı, İstanbul 2013. (ANTALYA, Genel Hükümler)

-------------------- Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, MÜHF-HAD, C. 14, S. 4, Y. 2018, s. 63-84. (ANTALYA, Sorumluluk)

ARAL, Fahrettin Temyiz Kudretinden Mahrum Şahısların Hukuki So-rumluluğu, BTHD, S. 3, C. 10, Y. Haziran 1980, s.733-758.

ARAZ, Yunus İslâm Hukukunda Manevi Zararların Mali Tazmini, EOÜİFD, S. 5, Y. 2016, s. 119-148.

ATAMER, Yeşim Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması Özellikle Uygun Nedenselllik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuralları, 1.Baskı, İstanbul 1996.

ATEŞ, Derya Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlâka Aykırılık, Ankara 2007.

ATLAN, Hülya Manevi Zararı Tazmin Yolları, İstanbul 2015.

AYAN, Mehmet Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış 8. Tıpkı Baskı, Konya 2013. (AYAN, Borçlar Hukuku)

AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Medenî Hukuka Giriş, Güncelleştiril-miş 10. Baskı, Konya 2014. (AYAN, Medenî Hukuka Giriş)

-------------------- Kişiler Hukuku, Konya 2014. (AYAN, Kişiler).

AYAN, Serkan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesi Gereğince Borçlunun Temerrüdü, DEÜHFD, C. 12; S. Özel Sayı, Y. 2010, s. 717- 797. (AYAN, Temerrüt)

AYDIN, Ahmet İslam ve Roma Hukukunda Hayvanın Verdiği Zarardan Sorumluluk, İHAD, S. 28, Y. 2016, s. 213-239.

AYDIN, Mehmet Âkif İslam Ansiklopedisi C.15, İstanbul 1997. (AY-DIN, Haksız Fiil)

-------------------- Türk Hukuk Tarihi, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul 1999. (AYDIN, Hukuk Tarihi)

BAŞOĞLU, Başak Sözleşme Dışı Kusursuz Sorumluluk Hukuku ve Özellikle Tehlike Sorumluluğuna İlişkin Değerlendirmeler, İÜHFD, C. 6, S. 2, Y. 2015, s. 29-56.

MARKESINIS, Basil S./UNBERATH, Hannes The German Law of Torts A Comparative Treatise, Fourth Edition Entirely Revised and Updated, Oregon 2002.

BAŞ, Büşra Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Unsuru, İBD, C. 92, S. 2018/4, Yıl.2018, s. 224-235. (BAŞ, Kusur)

BAŞ, Ece 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Bina ve Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk, İstanbul 2011. (BAŞ, Bina ve Yapı)

BAŞALP YILDIRIM, Nilgün Haksız Fiil Sorumluluğunun Hukuka Ay-kırılık Unsuruna İlişkin İleri Sürülen Yeni Teoriler Hakkında Bazı Düşünce ve Eleştiriler, BÜHFD, C. 14, S. 177-178, s. 1017-1061.

BATTESINI, Eugênio Tort Law and Economic Development: Strict Liability in Legal Practice, The Latin American and Iberian Jour-nal of Law and Economics, S. 1, C. 1, Y. 2015, s. 3-32.

BAYSAL, Başak Sorumluluk Hukuku (Seminerler), İstanbul 2016. (BAYSAL, Seminerler)

-------------------- Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur), İstanbul 2012.

BECKER, Walter G. Das Recht der unerlaubte Handlungen, Berlin 1976.

BECKER, Helmut/BÖHME, Kurt/BIELA, Anno Kraftverkehrs- Hafpflicht- Schäden, 24., neu bearbeitete Auflage, Heidelberg 2009.

BERKİN, Necmeddin İngiltere’de Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluk Halleri, İÜHFM, C. 39, S. 1-4, Y. 2011, s. 169-197.

BIENENFELD, Rudolf Die Haftungen Ohne Verschulden, Berlin Und Wien 1933.

BİLGİLİ, Fatih/DEMİRKAPI, Ertan Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Basım, Bursa 2013.

BOZER, Ali Sigorta Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2009.

BREHM, Roland Berner Kommentar, Kommentar Zum Schweizerisc-hen Privatrecht, Obligationenrecht Die Entstehung durch Uner-laubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4. Überarbeitete Auflage, Bern 2013.

BREWSTER, Rudi M. Comparative Negligence in Strict Liability Cases, Journal of Air Law and Commerce, C. 42, Y. 1976, s. 107-118.

BROX, Hans/WALKER,Wolf- Dietrich Grundrisse des RechtsAllgeme-ines Schuldrecht, 41.Auflage, München 2017. (BROX/WALKER, Schuldrecht)

-------------------- Allgemeiner Teil des BGB, 41. Auflage, München 2017. (BROX/ WALKER, Teil des BGB)

BRÜGGEMEİER, Gert Haftungsrecht, Struktur, Prinzipien, Schutzbe-reich, Ein beitrag zur Europäisierung des Privatrechts, 2006 Berlin.

BRUDERMÜLLER, Gerd/ELLENBERGER, Jürgen/GOTZ, Isa-bell/GRÜNEBERG, Christian/HERRLER, Sebastian/SPRAU, Hartwig/THORN, Karsten/WEIDENKAFF, Walter/WEIDLICH, Dietmar/WICKE, Hartmut Beck’sche Kurz Kommentare, Bürger-liches Gesetzbuch, 76. Auflage, München 2017. 

BÜYÜKSAĞİŞ, Erdem Tehlike Esasına Dayanan Genel Sorumluluk Kuralı Üzerine Eleştirel Değerlendirmeler, DEÜHFD, C. 8, S. 1, Y. 2006, s. 1-19.

CAEMMERER, Von Ernest Das Verschuldensprinzip In Rechtsvergle-ichender Sicht, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internati-onales Privatrecht, The RabelJournal of Comparative and Interna-tional Private Law, C. 42, S. 1, Y. 1978, s. 5-27.

CARTIER, Michael Begriff der Widerrechtlichkeit nach Art. 41 OR, Eschen 2007.

CASALS, Miquel Martin/PAPAYANNIS, Diego M. Uncertain Causa-tion in Tort Law, Cambridge 2015.

CASPARI, Volker Theorie Und Geschichte Der Wirtschaft, Marburg 2009.

CEBE, Mehmet Sinan Uygulamalı Sigorta Hukuku, Ankara 2018.

COLEMAN, Jules L. The Morality Of Strict Tort Liability, William & Mary Law Review, C.18, S. 2, Y. 1976, s. 259- 286.

ÇAĞLAYAN, Ramazan Risk İlkesi Gereğince İdarenin Kusursuz So-rumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi, Sorumluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu- 2009. 

ÇAĞLAYAN AKSOY, Pınar Hukuka Aykırılık ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini, İs-tanbul 2016.

ÇEKER, Mustafa 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigor-ta Hukuku, 19. Baskı, Adana 2018.

ÇEKİN, Mesut Serdar İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu C.1, Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme, İstanbul 2018.

DEMİR, Abdullah Türk Hukuk Tarihi, İzmir 2014.

DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumlu-luğu), Ankara 2009.

DESCHENAUX, Henri Cours sur la partie générale du droit des obliga-tions,Fribourg. 1971(Naklen Kullanılmıştır).

DEUTSCH, Erwin Allgemeines Haftungsrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1996. (DEUTSCH, Haftungsrecht)

-------------------- Sorumluluk Hukukunun Temel İlkeleri, DEÜHFD, C. 2, (Çev. Şeref Ertaş), S. 2, Y. 1981, s. 245-259. (DEUTSCH, Sorum-luluk)

-------------------- Deliktsrecht Unerlaubte Handlungen. Shadensersatz. Schmerzensgeld, 6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auf-lage, München 2014. (DEUTSCH, Deliktsrecht)

-------------------- Grundmechanismen der Haftung nach deutschem Recht, Juristen Zeitung, 15 November 1968, s. 721-727.(DEUTSCH, Grundmechanismen der Haftung)

DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C.I, 9. Baskı, İstanbul 1985.

DRUJININA, Nadejda Die Entwicklung des Russischen Haftungsrechts Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Göttingen 2004.

DURAK, Yasemin Güven Sorumluluğu ve “Culpa In Contrahendo”, SÜHFD, C. 25, S. 1, Y. 2017, s. 239-288.

EMMERICH, Volker BGB – Schuldrecht Besonderer Teil, 13. Auflage, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 2012.

ERDOĞAN, İhsan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2013. 

ERDOĞMUŞ, Belgin Roma Borçlar Hukuku Dersleri, 1.7.2012’de yü-rürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Ye-ni Bası, İstanbul 2012.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Ankara 2020. (EREN, Borçlar Genel) 

-------------------- Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, Ankara 2020. (EREN, Borçlar Özel)

-------------------- Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teo-risi, Ankara 1975. (EREN, İlliyet)

EREM, Faruk Nedensellik Bağı ve Ümanist Doktrin; AÜHFD, C.25, S. 3, Yıl 1968, s. 1-21.

ERİŞGİN, Nuri Medeni Hukuk-II, 3. Baskı, Eskişehir 2014. (ERİŞGİN, Medeni)

-------------------- Tehlike Bağı, AÜHFD, C.49, S. 1-4, Y. 2000, s. 137-154. (ERİŞGİN Tehlike)

ERKAN, Vehbi Umut/YÜCER, İpek Ayırt Etme Gücü, AÜHFD, C. 60, S. 3, Y. 2011, s. 485-522.

ERSOY, Uğur Türk ve Alman Ceza Hukuku Sistemlerinde Kusur Pren-sibinin Kapsamı ve Objektif Cezalandırılabilme Şartlarının Kusur Prensibi ile Bağdaştırılabilirliği, TBBD, S. 109, Y. 2013, s. 203-250.

ESENER, Turhan Borçlar Hukuku I Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği, Ankara 1969.

FELLMAN, Walter Schweizerisches Haftpflichtrecht Band I,II,II, Bern 2013.

FIKENTSCHER, Wolfgang Schuldrecht, Achte Auflage, Berlin- New York 1992.

FÖRSTER, Christian Schuldrecht Besonderer Teil Eine Einführung mit Fällen, Tübingen 2012.

FRIEDMAN, Sam J. Torts- Liability for Damage Caused by Tresspas-sing Cattle, Louisiana Law Review, C.19, S. 3, Y. 1959, s. 733-737.

FRIZZELL, Blaine G. Strict Liability in Tort for Builder-Vendors of Homes, Tulsa Law Review, C. 24, S. 1, Y. 1988, s. 116-135.

FUCHS, Maximilian Deliktsrecht, Sechste aktualisierte und überarbeite-te Auflage, Berlin 2006.

FUCHS, Maximilian/PAUKER, Werner Delikts und Schadensersatz-recht, 8. aktualisierte und erweiterte Auflage, Ingolstadt 2012.

FUCHS, Maximilian/PAUKER, Werner/BAUMGÄRTNER, Alex De-likts und Schadensersatzrecht, 9. Auflage, München 2016.

GAUCH, Peter Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts, Recht, S. 6, Y. 1996, s. 225-239.

GMÜR, M./BECKER, H. Kommentar zum Schweizerisches Zivilge-setzbuch Obligationenrecht 1. Abteilung Allgemeine Bestimmun-gen Art. 1-183, Bern 1941.

GODIN, Hans Wettbewerbsrecht Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nebst Warenzeichenverletzungen, Zu-gabeverordnung und Rabattgesetz, Zweite Auflage, Berlin New York 1974.

GÖKCAN, Hasan Tahsin Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Huku-ku, Ankara 2016.

GÖNÜL KOŞAR, Günhan Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi, 1. Baskı, İstanbul 2020.

GUHL, Theo Das Schweizerische Obligationenrecht Mit Einscluß Des Handels- Wechsel- Und Versicherungsvertragsrechtes, Dritte ver-besserte und ergänzte Auflage, Zürich 1944.

GÜNDÜZ, Adil Manevî Tazminatta Kusurun Rolü, ABD, S. 1, Y. 1972, s. 17-23.

GÜRTEN, Kadir Roma Hukuku’nda Kefalet Akdi, Ankara 2007.

GÜVEL, Övünç Roma Hukukunda Sorumluluk, SÜHFD, C. 25, S. 2, Y. 2017, s. 375-404.

HAGER, Johannes Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Ein-führungsgesetz und nebengesetzen Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse §§ 823 E-I, 824, 825 (Unerlaubte Handlungen 1 – Teilband 2), Berlin 2009. 

HAKERİ, Hakan Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2015.

HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Bası, İstanbul 2012.

HAYDAR EFENDİ, Ali Dürerü’l- Hukkâm Şerhu Mecelleti’l- Ahkâm, C. 1, İstanbul 2014. 

HEINRICH, Bernd/ Ceza Hukuku Genel Kısım II, 1. Baskı, Ankara 2015.

HINTEREGGER, Monika Haftung und Versicherung, Die Pflichthaftpflichtversicherung im Schadensrecht - eine funktionel-le Analyse, Wien 2010.

HIRSCH, Christoph Schuldrecht Besonderer Teil, 3. Auflage Baden 2014

HOMBERGER, A., Haftpflicht Ohne Verschulden, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Neue Folge 49, 1930. (Naklen kullanıl-mıştır).

HONSELL, Heinrich İsviçre Borçlar Kanunu/OR 2020’ye İlişkin Eleşti-rel (Çev. Ümmühan Kaya) Düşünceler, YBÜHFD, S. 2, Y. 2017, s. 189-197.

HONSELL, Heinrich/ISENRING, Bernhard/KESSLER, Martin A. Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Neu bearbeitete und erganzte Auflage, Zürich und Meilen 2013.

IUSTINIANUS Institutiones, İstanbul Üniversitesi Yayınları No.641 (Çev. Ziya Umur) Hukuk Fakültesi No. 132, İstanbul 1955.

İNAN, Ali Naim/YÜCEL, Özge, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, İstanbul 2014. 

İMRE, Zahit, Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halle-ri, İstanbul 1949. 

JANSEN, Nils, Duties and Rights in Negligence: A Comparative and Historical Perspective on the European Law of Extracontractual Liability, C.24, S. 3, Y. 2004, s.443-469. (JANSEN, Negligence)

------------------- Die Struktur des Haftungsrechts, Geschichte, Theorie und Dogmatik ausservertraglicher Ansprüche auf Schadensersatz, 2003, Tübingen. (JANSEN, Haftungsrechts) 

JHERING, Rudolph Das Schuld Moment Im Romischen Privatrecht, Giessen 1867.

------------------- Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stu-fen seiner Entwicklung, Leipzig 1906. (Naklen kullanılmıştır).

JOHNSTON, David Limiting Liability: Roman Law and the Civil Law Tradation, Chicago-Kent Law Review, C. 70, S. 4, Y. 1995, 1515-1538.

JOSSERAND, Lois Cours de droit civil positif français, C. II, Paris 1930. (Naklen kullanılmıştır). 

-------------------- Evolution et actualite, Paris, 1936. (Naklen kullanılmış-tır).

JUNG-WALPERT, Kerstin Renaissance des Verschuldensprinzips?, Schriften zum Internationalen Recht Band 80, Berlin 1996.

KAHVECİ, Nuri Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2016.

KARADENİZ ÇELEBİCAN, Özcan Roma Hukuku, Yeni Medenî Ka-nun’a Uyarlanmış 13. Basım, Ankara 2008. 

KARAMAN, Hayreddin Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 2016.

KARAHASAN, Mustafa Reşit Tazminat Hukuku, 2003 İstanbul.

KARASU, Rauf 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Sorumluluk Si-gortalarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İÜHFD, C. 6, S. 4, Y. 2015, s. 683 – 706.

KAYA, Asım 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Sorumluluk Sebeplerinin Yarışması, ÇÜHFD, C. 1, S. 2, Y. 2016, s. 207-228.

KELLER, Alfred Haftpflicht Im Privatrecht, 2002 Bern.

KELLER, Max/GABİ- BOLLİGER Sonja Haftpflichtrecht Band II, Basel und Frankfurt1985.

KESİCİ, Buğra Rekabet Hukukunun İhlalinden Doğan Haksız Fiil So-rumluluğu, İstanbul 2017.

KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 20. Bası, Ankara 2016. (KILIÇOĞLU, Borçlar Genel)

KILIÇOĞLU, Mustafa Tazminat Hukuku, İstanbul 2010. (KILIÇOĞ-LU, Tazminat Hukuku)

-------------------- Haksız Fiillerde İlliyet Bağı, YD., C.30, S. 1-2, Y. Ocak-Nisan 2004, s. 27-44. (KILIÇOĞLU, İlliyet)

-------------------- Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Zarar, YD. C. 30, S. 1-2,.Ocak-Nisan 2004, s. 5-26. (KILIÇOĞLU, Manevi Zarar)

KİZİR, Mahmut Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi, Ankara 2012.

KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan Türk Ceza Hukuku Genel Hüküm-ler, 8. Baskı, İstanbul 2015.

KOÇANO RODOSLU, Emine Ev Başkanının Sorumluluğu, AÜHFD, C.63, S. 4, Y. 2014, s. 879-889.

KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz, Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi, DÜHFD, C.2, S. 2, Y. 1984, s. 175-305. (KOÇHİSARLIOĞLU, Objektif Sorumluluk)

-------------------- Kusur İşleme Ehliyeti Olarak Ayırt Etme Gücünün Haksız Eylem Alanında Derecelendirilmesi, AÜHFD, C.53, S.4, Y. 2004, s. 1-17. (KOÇHİSARLIOĞLU, Ayırt Etme)

KORKMAZ, Fırat Kusurun Mahiyetinin Kusur İlkesine Etkisi, KÜHFD, C. 5, S. 1, Y. 2020, s. 75-100.

KOZIOL, Helmut Österreichisches Haftpflichtrecht: Allgemeiner Teil, Volume II, 2. Auflage, Wien 1980. (KOZIOL, Allgemeiner)

-------------------- Objektivierung des Fahrlässigkeitsmaßstabes im Scha-denersatzrecht?, Archiv für die civilistische Praxis, C. 196, S. 6, Y. 1996, s. 593-610 (KOZIOL, Objektivierung) 

-------------------- Basic Questions of Tort Law From A Germanic Pers-pective, Wien 2012. (KOZIOL, Germanic Perspective)

KÖTZ, Hein/WAGNER, Gerhard Deliktsrecht, 12, neu bearbeitete Auflage, München 2013.

KRAUSE, Siegfried/KROPHOLLER, Von Jan Bürgerliches Gesetz-buch Studienkommentar, 11. Neubearbeitete auflage, München 2008.

KURT, Ekrem, Yapı Malikinin Sorumluluğu, MÜHF-HAD, C. 14, S. 4, Y. 2008, s. 171-192.

KURTULAN, Gökçe Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, MÜHF-HAD, C.23, S. 1, Y. 2017, s. 465 – 504.

KÜÇÜK, Eşref XII. Yüzyıl Rönesansı ve Yeniden Doğan Roma’yı Gü-nümüze Bağlayan Son Halka: Pandekt Hukuku, AÜHFD, C. 56, S. 4, Y. 2007, s. 111-122.

LARENZ, Karl Lehrbuch des Schuldrechts Band II Besonderer Teil, 11 Auflage, München 1977. (LARENZ, Besonderer).

-------------------- Lehrbuch Des Schuldrechts I. Band: Allgemeiner Teil, Vierzehnte Neubearbeitete Auflage, München 1987. (LARENZ, Allgemeiner)

LARENZ, Karl/CANARIS, Wilhelm Lehrbuch Des Schuldrechts Zwei-ter Band Besonderer Teil 2. Halbband, Dreizehnte, vollig neuver-faßte Auflage, München 1994.

LARENZ, Karl/WOLF, Manfred Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Auflage, München 2004.

MARKESINIS, Basil S/UNBERATH, Hannes The German Law of Torts A Comparative Treatise, Fourth Edition Entirely Revised and Updated, Oregon 2002.

MARSH, Norman S. Unerlaubte Handlungen Im Englischen Recht: Eine rechtsvergleichende, Zeitschrift für ausländisches und internatio-nales Privatrech Untersuchung, C.20, S.4, Y. 1955, s. 643-661. 

MASSIGLI, Ch. Les travaux de R. Saleilles sur la théorie objective de la responsabilité extra-contractuelle, l’oeuvre juridique de Raymond Saleilles, Paris 1914. (Naklen Kullanılmıştır)

MOLITOR, Erich Schuldrecht I. Allgemeiner Teil Ein Studien Buch, Achte Unveränderte Auflage, Berlin 1965. 

MORÉTEAU, Olivier France: French Tort Law in The Light Of Euro-pean Harmonization, Journal of Civil Law Studies, C.6, S. 2, Y. 2013, s.758-801.

NART, Serdar Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki So-rumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu), Ankara 2014. (NART, Hakkaniyet)

-------------------- Borçlar Hukuku Genel Hükümler Özel Hükümler, An-kara 2014. (NART, Borçlar)

OFTINGER, Karl/STARK, Emil W. Schweizerisches Haftpflichtrecht, Erster Band Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Zürich 1995. (STARK, Haftpflichtrecht)

STARK, Emil W. Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zürich 1982. (STARK, Ausservertragliches)

-------------------- Beitrag zur Theorie der Entlastungsgründe im Haftpflichtrecht (Höhere Gewalt, Selbst- und Drittverschulden, Zürich 1946.(STARK, Entlastungsgründe)

OĞUZ, Habip Sorumluluk Hukukunda Kusur, TAAD, S. 28, Y. 2016, s. 273-286. 

OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nami Medenî Hukuk, 22. Bas-kı,İstanbul 2016.

OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. 2, 12. Baskı, İstanbul 2016. 

ORHUNÖZ, Ergun Tazminat Davalarında Uygulama Sorunları Ölüm ve Bedenî Zararlar, Ankara 2000.

ORTMANN, in Goltdammers Archiv für Strafrecht Band. 23 (Naklen kullanılmıştır).

OSER, Hugo/SCHONENBERGER, Wilhelm, Borçlar Hukuku İkinci Kısım, Ankara 1950.

OWEN, David G. Defectiveness Restated: Exploding the “Strict” Pro-ducts Liability Myth, University of South Carolina Scholar Com-mons, Faculty Publications, Y. 1996. s.743-788.

ÖCAL, Bahar Damnum Iniuria Datum’da Iniuria ve Culpa İlişki-si,İÜHFD, C. 2, S. 1, Y. 2011, s. 345-387.

ÖĞÜZ, Tufan/ERGÜNE, Mehmet Serkan/ERİŞGİN, Nuri Borçlar Hu-kuku, 2. Baskı, Ankara 2013.

ÖZDEN MERHACI, Selin Common Law Haksız Fiiller Hukukuna Ge-nel Bir Bakış ve İhmale Dayanan Haksız Fiiller, ABD, S. 4, Y. 2012, s. 177-206.

ÖZEL, Çağlar Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimi-ne İlişkin Bazı Düşünceler, AÜHFD, C. 50, S. 4, Y. 2001, s. 81-106.

ÖZEN, Burak Ayırt Etme Gücü Olmayanlarla İlgili Bazı Hukuki Sorun-lar: Hukuki Sorumlulukları ve Manevi Tazminat Talepleri, Engelli Hukukuna Giriş Sempozyumu Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi, İstanbul 24.10.2014; s. 67-74.

ÖZTAN, Bilge Medenî Hukuk’un Temel Kavramları, 41. Baskı, Ankara 2016. 

PEKMEZ, Cüneyt Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borca Aykırılık-tan Doğan Kusursuz Sorumluluğa Genel Bakış, TAAD, S. 21, Y. 2015, s. 489-522.

PLETTER, Andrej Verschulden als Grundlage der Haftung Ein histo-rischer Vergleich, Norderstedt 2005.

PRÜTTING, Hans/WEGEN, Gerhard/WEINREICH, Gerd BGB Kommentar, 10. auflage, München 2015. 

REİSOĞLU, Safa Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2013 İstan-bul.

RIPERT, Georges La règle morale dans les obligations civiles, Paris 1935. (Naklen kullanılmıştır).

-------------------- de l’exercice des droit et la responsabilite çivile, revue critique de legis. Et de jurisprudence, 1906. (Naklen kullanılmış-tır).

RUMELIN, Max Schadenersatz ohne Verschulden, Tübingen 1910 (Naklen kullanılmıştır).

-------------------- Die Verwendung der Kausalbegriffe im Straf- und Zi-vilrecht, Tübingen 1900. (Naklen kullanılmıştır).

-------------------- Die Gründe der Schadenszurechnung und die Stellung des deutschen bürgerlichen Gesetzbuch zum objektiven Schade-nersatzpflicht, Leipzig und Freiburg 1896. (Naklen kullanılmıştır).

ROXIN,Claus/SCHÜNEMANN, Bernd JuristischeKurz-Lehrbücher Strafverfahrensrecht, 29. Auflage, München 2017.

SALEILLES, Raymond Étude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier projet du code civil pour l’empire allemand 3 éme éd, Paris 1925. (Naklen kullanılmıştır).

SARAÇ, Senem Türk Borçlar Kanunu’nda Tehlike Sorumluluğu, İstan-bul 2013.

SANLI, Kerem Cem İhmalin Belirlenmesinde Bir Ölçüt “Hand Formu-lü”, MÜHF-HAD, C. 14, S. 4, Y. 2008, s. 99-131.

SAUSSY, Gordon Comparative Negligence in Contradistinction to Cont-ributory Negligence, Cornell Law Library, Cornell Law School 1896.

SCHMIDT, Maurin Das Aussenverhältnis der Haftung einer Mehrheit von Schädigern im Haftpflichtrecht Ein Haftungsmodell basierend auf der Solidarität, der Anspruchskonkurrenz und der Kausalität, Zürich 2012.

SCHNEIDER, Thomas Abkehr vom Verschuldensprinzip?, Tübingen 2007.

SCHRAGE, Eltjo J. H. Negligence The Comparative Legal History of The Law Of Torts, Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History Vergleichende Untersuchungen zur kon-tinentaleuropäischen und anglo- amerikanischen Rechtsgeschichte Band 22, Berlin 2001, s. 7-45.

SCHONENBERGER, Beat Die dritte Widerrechtlichkeitstheorie, Ha-ve/Reas, 2004.

SCHONENBERGER, Wilhelm/JÄGGI, Peter Obligationenrecht, Bun-desgesetze vom 30. März 1911 und vom 18. Dezember 1936, samt den seitherigen Gesetzesänderungen, Zürich 1973.

SCHULZE, Reiner Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar, 8.Auflage, Baden 2014

SCHWARZ, Andreas Borçlar Hukuku Dersleri C.1, İstanbul 1948. (Çev. Bülent Davran) (SCHWARZ, Borçlar)

-------------------- İngiliz Hukuku ve Kontinantal Hukuk, İÜHFM, C.3, S.0, (Çev. Hıfzı Veldet) Y. 1937, s 215-236. (SCHWARZ, İngiliz Hukuku)

-------------------- Satış Aktinde Hasarın İntikali, AÜHFD, C.4, S.1, (Çev. Kudret Ayiter) Y. 1947, s. 159-167. (SCHWARZ, Satış)

SEIDL, Erwin Aktuelle Fragen Aus Modernem Recht und Rechtsgesc-hichte, Berlin 1966.

SEROZAN, Rona Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, İstan-bul 2017.

SMITH, Jeremiah Tort and Absolute Liability: Suggested Changes in Classification II, The Harvard Law Review Association, C. 30, S.4, Y.1917, s. 319-334.

STARK, Emil Wilhelm Beitrag zur Theorie der Entlastungsgründe im Haftpflichtrecht, Zürich 1946. 

STÖCKLI, Hubert Notizen zur Widerrechtlichkeit, Auszug aus der Festschrift Für Franz Riklin Herausgegeben von M. A. Niggli / José Hurtado Pozo / Nicolas Queloz, Schulthess, Juristische Me-dien AG, Zürich-Basel-Genf 2007, s. 227-243.

STRICKLER, Hanspeter Die Entwicklung der Gefährdungshaftung: Auf dem Weg zur Generalklausel?, Bern und Stuttgart 1983.

STROHAL, Emil Gutachten zum österreichischen Advokatentag 1880. (Naklen kullanılmıştır).

SULU, Muhammed Ölüm ve Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Ma-nevi Tazminat, MÜHF-HAD, C.22, S. 3, Y. 2016, s. 2737-2756.

ŞAHİN, Turan Türk- İsviçre Borçlar Kanunu ve İsviçre Borçlar Kanunu (2020) Tasarısında Kusursuz Sorumluluk Hallerinin Görünümü, THD, C.13, S. 145, Y.2018, s. 125-129.

ŞEN, Yusuf İslâm Hukuku ve Modern Hukuk Bağlamında Tazmin So-rumluluğunun Değerlendirilmesi, EAD, S. 68, Y. 2016, s. 383-414. 

ŞENYÜZ, Doğan Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, 7. Baskı, Bursa 2013.

TAHİROĞLU, Bülent Kusursuz Sorumluluk ve Modern Hukuklara Etkisi, MÜHF-HAD, C. 14, S. 4, Y. 2008, s. 157-170. (TAHİ-ROĞLU, Kusursuz)

-------------------- Roma Hukukunda Iniuria, İstanbul 1969 (TAHİROĞ-LU, Iniuria)

TAHİROĞLU, Bülent/ERDOĞMUŞ, Belgin Roma Hukuku Dersleri, 8.Basım, İstanbul 2012.

TİFTİK, Mustafa Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara 1994.

TANDOĞAN, Haluk Türk Mes’uliyet Hukuku, 1961 Yılı Birinci Bası-dan Tıpkı Bası, İstanbul 2010. (TANDOĞAN, Mes’uliyet Huku-ku)

-------------------- Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Huku-ku, Ankara 1981. (TANDOĞAN, Sözleşme Dışı Sorumluluk)

THON, August Festrede Gehalten In Der Universitatskirche zu Jena zur Akademischen Preisvertheilung, Jena 1894

TITZE, Heinrich Bürgerliches Recht: Recht der Schuldverhältnisse, 8.Haut/Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft Abtei-lung Rechtswissenschaft, 4. Ausgabe, Berlin 2013.

TOPUZ, Murat İsviçre Borçlar Kanununun (OR) Genel Hükümlerine İlişkin 2020 Tasarısında Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerinin Düzenleniş Biçimi ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması, MÜHF-HAD, C.22, S. 3, Y. 2016, s. 2693-2714.(TOPUZ, Tasarı)

TOROSLU, Nevzat Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara 2011.

TRAEGER, Ludwig Der Kausalbegriff im Straf und Zivilrecht, Marburg 1904.

TUNÇOMAĞ, Kenan Borçlar Hukuku C. I Genel Hükümler, İstanbul 1972.

TURABİ, Selami Kusurluluk ve Kusurluluğu Etkileyen Haller, TBBD, S. 101, Y. 2012, s. 267-292.

ULAŞ, Işıl Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Genişletilmiş 3. Bası, Ankara 2002.

UMUR, Ziya Roma Hukuku Ders Notları, Tıpkı 3. Basım, İstanbul 2010.

ULUSAN, İlhan Alman Kamu Hukukunda Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi, İÜHFM, C.43, S. 1-4, Y. 1977, s. 101-130. (ULUSAN, AKH Fedâkarlık)

-------------------- Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, İstanbul 1977 (ULUSAN, Fedakârlık)

UYGUR, Turgut 6098 SayılıTürk Borçlar Kanunu Şerhi C.1, Ankara 2013. 

ÜNAL, Mehmet Manevî Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun Rolü, AÜHFD, C. 35, S. 1-4, Y. 1978, s. 397-437. (ÜNAL, Ma-nevi Tazminat)

ÜNAL, Mustafa İslâm Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu, Ankara 2019 (ÜNAL, Haksız Fiil)

ÜNAL, Akın/KALKAN, Arif Türk Hukukunda Ürün Sorumluluğu Üze-rine Olan ve Olması Gereken Hukuka Dair Genel Düşünceler, TAAD, S. 39, Y. 2019, s. 45-82.

VERDE, Michel Die Widerrechtlichkeit im Haftpflichtrecht Gedanken zu dieser Haftungsvoraussetzung und den dazu entwickelten Leh-ren, Jusletter, Y. 18 April 2016.

VINEY, Genévieve Tort Liability; Introduction to French Law, Nether-lands, Y. 2008, s. 237-262.

VITO, Roberto Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich 2002.

VON BÜREN, Bruno Schweizerisches Obligationenrecht, Zürich 1964.

VON KRIES, Johann Über den Begriff der objektiven Möglichkeit und einige Anwendungen desselben, Leipzig 1888.

VON TUHR, Andreas /PETER, Hans Allgemeiner Teil des Schweize-rischen Obligationenrechts, Zürich 1979.

VON TUHR, Andreas Borçlar Hukuku 1-2;Yargıtay Yayını no:15, An-kara1983 İstanbul (Çev. Cevat Edege) (VON TUHR, Borçlar)

WEBER, Stephan Von der Entstehung durch unerlaubte Handlung zur Entstehung durch Schädigung, Sonderdruck aus: Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Sympo-sium zum Schweizerischen Privatrecht, Zürich, 2001. (WEBER, Unerlaubte Handlung)

-------------------- Die Schadenminderungspflicht- eine metamorphe Rechtsfigur, Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1999, Verlag institut für Versicherungswirtschaft der Universitat St. Gal-len, s. 133-177. (WEBER, Die Schadenminderungspflicht)

WERRO, Franz, Die Sorgfaltspflichtverletzung als Haftungsgrund nach Art. 41 OR, in: ZSR 116 (1997), I. Halbband, s. 355. (Naklen Kul-lanılmıştır).

WIDMER, Pierre Unification of Tort Law: Fault, Kluwer Law Internati-onal, Netherlands 2005.

WILENMANN, Javier Freiheitsdistribution und Verantwortungsbegriff Die Dogmatik Des Defensivnotstands im Strafrecht, Tübingen 2014.

WINIGER, Bénédict Verantvortung, Reversibilität und Verschulden, Tübingen 2013.

WOLF, Kurt Die Beweislast für Verschulden, Rindt 1927.

WRESCHNER, Erich Vorbeugende Unterlassungsklage und unerlaubte Handlungen, Hoffmann 1930.

YAVUZ, Cevdet Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre “Kusursuz So-rumluluk” Halleri ve İlkeleri, MÜHF-HAD, C. 14, S. 3, Y. 2008, s. 29-61.

YERLİKAYA, Ünal Hanefî Borçlar Hukuku Literatüründe Teaddî Kav-ramının Anlam Çerçevesi: Teaddî - Hukuka Aykırılık - Kusur İliş-kisi Bağlamında Bir İnceleme, Diyanet İlmi Dergi, C. 53, S. 3, Y. 2017, s. 25-51.

YILDIZ, Kemal İslam Ansiklopedisi C.31, İstanbul 2006.

YILMAZ, Süleyman Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Sebep Sorumlu-luklarına İlişkin Yeni Hükümler, AÜHFD, C. 59, S. 3, Y. 2010, s. 551-578.

YÜCE, Tunay Roma ve Türk Hukuklarında Hayvanın Yol Açtığı Zarar-lardan Dolayı Hayvan Tutucusunun Sorumluluğu, İÜHFD, C. 8, S. 2, Y. 2017, s. 393-422.

ZEYTİN, Zafer/ERGÜN, Ömer Türk Medeni Hukuku, Ankara 2017.

ZİLELİOĞLU, Hilal Roma Hukukundaki Sorumluluk Ölçütlerine Ge-nel Bir Bakış, AÜHFD, C. 39, S. 1, Y. 1987, s. 241-264.

ZWEIGERT, Konrad Karşılaştırmalı Hukuk ve Günümüzde Hukukun (Çev. Ergun Özsunay) Oluşumu, İÜHFM, C. 38, S. 1-4, Y. 1973, s. 650-669.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar