Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Veli Özer ÖZBEK - Koray DOĞAN - Pınar BACAKSIZ
Ürün Kodu: CH381
ISBN: 978-975-02-5628-8
Stok Durumu: Stokta var
92,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 10
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CH381
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi. Pınar BACAKSIZ 
2019/09 9. Baskı, 808 Sayfa  
ISBN 978-975-02-5628-8

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler isimli eserin onuncu baskısında; dokuzuncu baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmış, gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışmalar açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserlerle ilgili konular değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek yargının kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili konular da tartışmaya açılmıştır.

Konu Başlıkları

Ceza Hukukunun Temel Kavramları
Ceza Hukuku Terimi – Tanım – Kavram – Ceza Hukukunun Görevi ve İşlevi
Demokratik Hukuk Devletinde Ceza Hukukunun Temel İlkeleri
Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci ve Ceza Sorumluluğunun Esasına Etkisi
Ceza Hukukunun Kaynakları
Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı
Suç Genel Teorisi Kavramı
Suçun Özel Görünüş Biçimleri
Suçluların Çokluğu: Faillik ve İştirak
Suçların Birleşmesi (Suçların İçtimaı) – Yasaların Tekliği
Yaptırım Teorisi
Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler
Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi

İçindekiler

Onuncu Baskıya Önsöz  7

Kısaltmalar  35

BİRİNCİ KİTAP

CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

Birinci Bölüm

CEZA HUKUKU TERİMİ – CEZA HUKUKUNUN TANIMI –

CEZA HUKUKU KAVRAMI – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI – CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER

§1. CEZA HUKUKU TERİMİ– CEZA HUKUKUNUN TANIMI VE CEZA HUKUKU KAVRAMI  37

I. TERİM  37

II. TANIM  38

III. KAVRAM  38

A. Genel Olarak  38

B. Ceza Hukukunun Kısımları  39

C. Devletin Cezalandırma Yetkisinin Meşruiyeti  41

§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI  43

I. GÖREVİ  43

II. İŞLEVİ  44

III. AMACI  45

§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  47

I. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  47

II. CEZA HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  47

A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  47

1. Medeni Hukuk İle İlişki  47

2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  48

3. İdare Hukuku ile İlişkisi  49

a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  49

b. Kabahatler Kanunu  50

aa. Genel Olarak  50

bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu  51

cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  51

dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman  52

ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer  52

ff. Kabahat Fiilinde Hareket  52

gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller  52

hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk  52

ıı. Teşebbüs  53

jj. İştirak  53

kk. İçtima  53

ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu  54

mm. Yaptırım  54

aaa. İdari Para Cezası  55

bbb. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  55

nn. Zamanaşımı  56

aaa. Soruşturma Zamanaşımı (m.20)  56

bbb. Yerine Getirme Zamanaşımı (m.21)  57

oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  57

pp. Denetimi  58

aaa. Başvuru Yolu (m.27)  58

a1. Süresi, Şekli ve Başvuru Makamı  58

a2. Başvurunun İncelenmesi (m.28)  59

bbb. İtiraz Yolu (m.29)  59

ss. Vazgeçme ve Kabul (m.30)  60

tt. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması  60

c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı  61

4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi  62

5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi  62

6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi  63

B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  63

1. Kriminoloji  63

2. Kriminalistik  64

3. Viktimoloji  64

4. Adli Tıp  64

İkinci Bölüm

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE

CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ)  65

I. GENEL OLARAK  65

II. İLKEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER  68

III. İLKENİN ZORUNLU SONUÇLARI  69

A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz  69

B. Kıyas Yasaktır  69

C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır  70

D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez  71

E. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç Yaratılamaz  72

§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  76

§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ  77

§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER  79

I. İNSAN ONURUNUN DOKUNULMAZLIĞI  79

II. ORANLILIK VE İKİNCİLLİK İLKELERİ İLE AŞIRILIK YASAĞI  80

§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ  84

Üçüncü Bölüm

CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE

CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ

§1. İLKEL CEZA HUKUKU  87

I. İLKEL TOPLULUKLAR  87

II. ESKİ HUKUK DÜZENLERİ  88

§2. BATI HUKUKU  89

I. ESKİ YUNAN HUKUKU  89

II. ROMA HUKUKU  90

III. ORTAÇAĞ HUKUKU  92

IV. MÜŞTEREK HUKUK  94

§3. TÜRK HUKUKU  94

I. İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM  94

II. İSLAMİYETTEN SONRAKİ DÖNEM  95

A. Osmanlı’da  97

1. Tanzimata Kadarki Dönemde  98

a. Genel Olarak  98

b. Kanunnameler  98

2. Tanzimat Döneminde  98

a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza  99

b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit  99

c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu  99

B. Cumhuriyet Türkiyesi’nde  100

§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ  100

I. KLASİK OKUL  101

II. POZİTİVİST OKUL  103

III. ÜÇÜNCÜ OKUL  104

IV. TOPLUMSAL SAVUNMA AKIMI  104

V. OKULLAR MÜCADELESİNİN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ  105

Dördüncü Bölüm

CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

§1. KAYNAK KAVRAMI VE CEZA HUKUKU KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ  107

§2. ÇEŞİTLERİ  107

I. ASIL KAYNAKLAR  107

A. Anayasa  107

B. Uluslararası Sözleşmeler  108

C. Kanun  108

1. Genel Olarak  108

2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  109

II. YARDIMCI KAYNAKLAR  111

A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları  111

B. Ahlak ve Din Kuralları  112

C. Mahkeme İçtihatları  112

D. Doktrin (Öğreti)  113

§3. KAYNAKLARIN YORUMU  113

I. YORUM KAVRAMI VE KIYASTAN FARKI  113

II. YORUM YÖNTEMLERİ  114

A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  114

B. Sistematik Yorum Yöntemi  115

C. Tarihsel Yorum Yöntemi  115

D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  115

III. YORUM ARAÇLARI  117

A. Mantık  118

B. Tarihçe  118

C. Hukukun Genel İlkeleri  118

D. Karşılaştırmalı Hukuk  118

E. Örf ve Adet Kuralları  119

IV. YORUM ÇEŞİTLERİ  119

A. Daraltıcı Yorum  119

B. Genişletici Yorum  120

Beşinci Bölüm

CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI

§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  121

I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞKİN İLKELER  121

A. Hemen Uygulama  122

B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı  123

1. Lehe Kanunun Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  124

2. Lehe Kanunun Tespiti  124

3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi  127

4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  128

5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  128

6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  129

C. İleriye Yürüme  129

II. CEZA KANUNLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, YÜRÜRLÜKTEN ÇIKMASI VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ BAKIMINDAN CEZA KANUNLARI  129

III. SUÇUN İŞLENDİĞİ AN  130

A. Ani Suçlar  131

B. Kesintisiz (Mütemadi), Zincirleme (Müteselsil) ve Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar  132

§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  132

I. MÜLKİLİK İLKESİ (SİSTEMİ)  133

A. Genel Olarak  133

B. Ülke Kavramı  134

C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu  139

D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9)  143

II. ŞAHSİLİK İLKESİ (SİSTEMİ)  144

A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  145

1. Görev Suçları (TCK m.10)  145

2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11)  146

B. Mağdura Göre Şahsilik  148

1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (m. 12/1)  149

2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (m. 12/2)  150

III. EVRENSELLİK İLKESİ (m. 12/3)  150

IV. KORUMA İLKESİ (TCK m.13)  151

V. YER BAKIMINDAN UYGULAMADA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER  153

A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14)  153

B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15)  153

C. Cezadan Mahsup (TCK m.16)  154

D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17)  156

VI. İADE (GERİ VERME)  157

A. İade Kavramı  157

B. İadenin Kaynakları  157

C. İadenin Çeşitleri  158

C. İadenin koşulları  158

1. Fiile İlişkin Koşullar  159

a. İadeye Konu Suç, Talep Eden Devlet ve Türk Hukuku Bakımından Belli Bir Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2)  159

b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3)  160

c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5)  160

d. İade Talebinin, Ölüm Cezası veya İnsan Onuru ile Bağdaşmayan Bir Ceza Gerektiren Suçlara İlişkin Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/3)  161

e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır

(6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4)  162

f. Suçun Düşünce Suçu, Siyasî Suç Veya Siyasî Suçla Bağlantılı Bir Suç Veyahutta Sırf Askerî Suç Niteliğinde Bir Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2)  162

aa. Düşünce Suçu  163

bb. Siyasi Suç veya Siyasi Suçla Bağlantılı Suç  163

aaa. Siyasi Suçun Tanımı  163

bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç  164

ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler  164

cc. Askeri Suç  166

2. Faile İlişkin Koşul  167

D. İade Yöntemi  168

E. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20)  171

F. İade İsteminin Reddi  172

G. İadede Hususilik Kuralı (Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m.10/4)  173

H. İadenin Koşullarını Belirlemede Esas Alınacak Kanunun Tespiti Sorunu  173

I. Transit Geçiş Kararı (6706 Sayılı Kanun m.21)  174

İ. Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları (6706 Sayılı Kanun m.22)  174

VII. YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

(TCK m.19)  175

A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi  175

B. Hükmün Uygulanması  176

§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  176

I. GENEL OLARAK  176

II. CEZA KANUNUNUN UYGULANMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN KİŞİLER  178

A. Cumhurbaşkanı  179

B. Milletvekilleri  182

1. Genel Olarak  182

2. Sorumsuzluğun Koşulları  183

3. Sonuçları  184

4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar  184

C. Diplomatlar  185

D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler)  187

1. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler (m.I)  188

2. Gönderen ve/veya Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri  188

a. Mutlak Yargı Yetkisi  189

aa. Gönderen Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/a)  189

bb. Kabul Eden Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/b)  189

b. Öncelikli Yargı Yetkisi  189

aa. Gönderen Devletin Öncelikli Yargı Yetkisinin Bulunduğu Haller  190

bb. Kabul Eden Devletin Öncelikli Yargı Yetkisi  190

İKİNCİ KİTAP

SUÇ GENEL TEORİSİ

Birinci Bölüm

SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI VE

SUÇ KAVRAMI, SUÇUN YAPISAL UNSURLARI VE

UNSURLAR DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR

§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI  193

I. KAVRAM  193

II. SUÇ GENEL TEORİSİNİN YARARI  194

III. SUÇ GENEL TEORİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ  194

A. Klasik Suç Teorisi  194

B. Teleolojik Neo–Klasik Suç Teorisi  197

1. Hareket Kavramındaki Değişim  198

2. Tipe Uygunluk Kavramındaki Değişim  198

3. Hukuka Aykırılık Kavramındaki Değişim  199

4. Kusur Kavramındaki Değişim  199

C. Final (Amaççı) Suç Teorisi  201

§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  204

§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  205

I. GENEL OLARAK  205

II. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  207

A. Tipe Uygunluk  208

1. Kavram  208

2. Tipin İçeriği  210

a. Objektif Nitelikteki Unsurlar  211

aa. Fail  211

bb. Mağdur  211

cc. Hareketin Konusu  211

dd. Eylem  212

aaa. Hareket  212

a1. Hareket Teorileri  212

aa1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler  212

aaa1. Nedensel (Doğalcı) Hareket Teorisi  212

aaa2. Final (Amaçsal) Hareket Teorisi  214

aaa3. Sosyal Hareket Teorisi  215

bb1. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori  215

cc1. Görüşümüz  216

a2. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  217

aa1. Hareket Yeteneği  217

aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  217

aaa1. Tüzel Kişi Kavramı  217

aaa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  218

a3. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi  223

aa1. Tek Hareketli–Birden Fazla Hareketli Suçlar  223

aa2. Seçimlik Hareketli Suçlar  223

aa3. İcrai veya İhmali Hareketle İşlenen Suçlar  223

aa4. Bağlı Hareketli–Serbest Hareketli Suçlar  225

bbb. Netice  225

a1. Kavram  225

a2. Neticeye Göre Suçların Sınıflandırılması  226

aa1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar)  226

aa2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  227

aa3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç  229

aa4. Kalkışma Suçları  230

ccc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği)  231

a1. Genel Olarak  231

a2. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler  232

aa1. Şart Teorisi  232

aa2. Uygunluk (Uygun Sebep) Teorileri  233

a3. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  234

aa1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  234

aa2. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi (Atipik Nedensel Gelişme)  235

aa3. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  236

aa4. Öne Geçen Sebep  237

aa5. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  238

aa6. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  239

aa7. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  239

a4. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  240

aa1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  242

aa2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  249

aa3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması)  250

aa4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  250

aa5. Varsayıma Dayalı Nedensellik  252

ddd. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar  252

b. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  252

aa. Kast  253

aaa. Tanım–Kavram  253

bbb. Kastın Çifte Fonksiyonu  253

ccc. Kastın Unsurları  254

a1. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme)  254

a2. İstemek (İrade Etmek)  257

ddd. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast  260

eee. Kastın Çeşitleri  262

a1. Genel Kast–Özel Kast  262

aa1. Genel Kast  262

aa2. Özel Kast (Amaç, Maksat, Niyet, Saik)  262

aaa1. Genel Olarak  262

aaa2. Özel Kastın İşlevi  263

a2. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce Kastı)  264

a3. Doğrudan Kast–Olası (Dolaylı) Kast  266

fff. Olası Kast (Dolaylı –Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir  266

a1. Genel Olarak  266

a2. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı)  271

a3. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri  272

bb. Taksir  272

c. Yaptırım  273

3. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi)  273

a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi  273

b. Suçun Birleşik Şekli  273

B. Hukuka Aykırılık  274

1. Genel Olarak  274

2. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı  275

3. Hukuka Aykırılık Unsuruna İlişkin Özellikler  276

4. Hukuka Uygunluk Sebepleri  277

a. Genel Olarak  277

b. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği  278

c. Özellikleri  279

d. Çeşitleri  280

aa. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  280

aaa. Kavram  280

bbb. Kanun Teriminin Anlamı  281

ccc. Uluslararası Sözleşmelerin Kanun Olarak Kabul Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  284

ddd. Yürürlüğü Durdurulan Hükmün Uygulanması Sorunu  285

eee. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesinin Bir Örneği Olarak ‘Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi’  286

a1. Genel Olarak  286

a2. Kapsam  287

a3. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları  288

a4. Zor Kullanma Yetkisi Çerçevesinde Orantılılık İlkesi  293

a5. Zor Kullanmada Takdir Yetkisi  296

bb. Meşru Savunma  296

aaa. Hukuki Niteliği  296

bbb. Meşru Savunmanın Koşulları  297

a1. Saldırıya İlişkin Koşullar  297

aa1. Bir Saldırı Bulunmalıdır  297

aa2. Saldırı Haksız Olmalıdır  300

aa3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalıdır  302

aa4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalıdır  304

a2. Savunmaya İlişkin Koşullar  305

aa1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı  305

aa2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı)  306

aa3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı  307

ccc. Meşru Savunma– Haksız Tahrik İlişkisi  308

cc. Hakkın Kullanılması  310

aaa. Genel Olarak  310

bbb. Koşulları  310

ccc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları  311

a1. Hekimlik Mesleğinin İcrası  312

a2. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları  317

a3. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  323

a4. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı (İddia ve Savunma Hakkı)  326

dd. İlgilinin Rızası  328

aaa. Kavram  328

bbb. Hukuki Nitelik  329

ccc. Koşulları  329

a1. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  329

a2. Rızaya Ehliyet  338

a3. Rızanın Açıklanması  340

ee. Yükümlülüklerin Çatışması  341

e. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  344

aa. Genel Olarak  344

bb. TCK’da Sınırın Aşılması Halleri  345

cc. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması  346

C. Kusurluluk  346

1. Kusurluluğa İlişkin Hükümlerin Genel Değerlendirmesi  346

2. Haksızlık ve Kusurluluk İlişkisi  347

3. Kusur ve Kusurluluk İlişkisi  347

4. Kusurluluğun Koşulları  353

a. Kusur Yeteneğinin Varlığı  353

aa. Kusur Yeteneği Kavramı  353

bb. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  354

cc. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  356

aaa. Yaş Küçüklüğü  356

a1. Genel Olarak  356

a3. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar  357

a4. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi  358

a5. Yaş Küçüklüğü Halleri  358

aa1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1)  358

aa2. 13–15 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/2)  360

aa3. 16–18 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/3)  363

bbb. Akıl Hastalığı  364

a1. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması Hali  365

aa1. Kavram  365

aa2. Belirlenmesi  366

aa3. Sonuçları  366

a2. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması Hali  368

ccc. Sağır ve Dilsizlik  369

ddd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  370

a1. Geçici Nedenler  370

a2. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  371

b. Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Bulunmaması  374

aa. Mazeret Sebepleri  375

aaa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2)  376

a1. Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği  376

aa1. Genel Olarak  376

aa3. Zorunluluk Halinin Sınıflandırılmasına İlişkin Teoriler  377

aa4. Hukuka Uygunluk Sebebi ve Mazeret Sebebi Olan Zorunluluk Hali Arasındaki Farklar  381

aaa1. Koşullara İlişkin Farklar  381

aaa2. Sonuçlara İlişkin Farklar  381

aaa3. Görüşümüz  382

a2. Zorunluluk Halinin Koşulları  386

aa1. Tehlikeye İlişkin Koşullar  386

aaa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı  386

aaa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması  388

aaa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  389

aa2. Korunmaya İlişkin Koşullar  389

aaa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması  389

aaa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması  390

aaa3. İşlenen Fiil ile Tehlikenin Ağırlığı Arasında Oran Bulunması  391

aaa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  391

a3. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunmanın Karşılaştırılması  392

bbb. Amirin Emri (m. 24/2, 3, 4)  392

a1. Genel Olarak  392

a2. Hukuki Niteliği  393

a3. Koşulları  395

aa1. Bir Emir Bulunmalıdır  395

aa2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır  395

aa3. Emir Hukuka Aykırı ya da Suç Olmamalıdır  397

ccc. Cebir–Şiddet–Tehdit  401

ddd. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilir Heyecan, Korku ya da Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2)  405

bb. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Haller  410

aaa. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik  410

a1. Genel Olarak  410

a2. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları  410

aa1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Haksız Bir Fiil Olmalıdır  410

aa2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir  413

aa3. Suç, Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir  413

aa4. Suç, Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi Gerçekleştiren Kimseye Karşı İşlenmelidir  414

a3. Haksız Tahrikin Varlığının Sonucu  415

a4. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar  416

bbb. Hata  416

a1. Kavram  416

a2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  418

aa1. Suçun Konusunda Hata  418

aa2. Nedensellik Bağında Hata  421

aa3. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları  422

a3. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  422

a4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata  424

aa1. Genel Olarak  424

aa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata  425

aaa1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata  425

aaa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  426

aa3. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata  428

a5. Şahısta Hata  429

a6. Hedefte Sapma  430

a7. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması)  433

III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR)  436

A. Genel Olarak  436

B. Ön Şartlar  436

C. Cezalandırılabilme Şartları  437

D. Muhakeme Şartları  440

İkinci Bölüm

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR  443

I. GENEL OLARAK  443

II. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİ  444

III. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI  445

A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması  445

B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır)  447

C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak  447

1. Sübjektif Teori  448

2. Objektif Teoriler  448

D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması  452

1. Genel Olarak  452

2. Suçun Tamamlanması Kavramı  453

3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi  454

IV. TEŞEBBÜS HALİNDE VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ  455

V. İŞLENEMEZ SUÇA TEŞEBBÜS (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS)  456

A. Objektif Teori  457

B. Sübjektif Teori  458

C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi)  458

D. Etki Teorisi  459

E. Görüşümüz  460

VI. TEŞEBBÜSTE ÖZELLİK GÖSTEREN DİĞER BAZI HALLER  463

VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  464

§2. TAKSİRLİ SUÇLAR  467

I. TAKSİR KAVRAMI  467

II. TAKSİRİN TANIMI  469

III. TAKSİRİN HUKUKİ ESASI  469

IV. TAKSİRİN ÇİFTE FONKSİYONU ÖĞRETİSİ  471

V. TAKSİRİN UNSURLARI  473

A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  473

B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması  473

C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması  474

D. Neticenin Öngörülebilir Olması  475

E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  476

VI. TAKSİR ŞEKİLLERİ  478

VII. BİLİNÇLİ TAKSİR–BİLİNÇSİZ TAKSİR  480

VIII. TAKSİRLİ SUÇLARA İŞTİRAK  484

IX. TAKSİRLİ SUÇLARDA VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ  485

X. TAKSİRLİ SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK  486

XI. CEZA SORUMLULUĞUNUN KALKMASI  487

§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR  489

I. KAVRAM  489

II. GERÇEK İHMALİ SUÇLAR  490

III. GERÇEK OLMAYAN İHMALİ SUÇLAR  490

§4. NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  496

I. GENEL OLARAK  496

II. TERİM–KAVRAM–TANIM–ÇEŞİTLERİ–KOŞULLARI  496

A. Terim  496

B. Kavram  498

C. Tanım  501

D. Çeşitleri  502

E. Koşulları  502

III. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇLARIN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU  503

Üçüncü Bölüm

SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK

§1. KAVRAM  505

§2. HUKUKİ NİTELİK  506

§3. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER  507

§4. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  509

I. GENEL OLARAK  509

II. FAİLLİK VE ŞERİKLİK AYRIMI BAKIMINDAN İLERİ SÜRÜLEN TEORİLER  510

A. Sübjektif Teori  510

B. Objektif Teoriler  510

1. Şekli Objektif Teori  510

2. Maddi Objektif Teori  510

3. Hakimiyet Teorisi  510

III. FAİLLİK  511

A. Birlikte (Müşterek) Faillik  511

1. Genel Olarak  511

2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik  513

B. Dolayısıyla Faillik (m. 37/2)  516

IV. SUÇ ORTAKLIĞI (ŞERİKLİK)  518

A. Suç Ortaklığının Koşulları  518

1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul)  518

2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul)  518

3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı)  519

a. Genel Olarak  519

b. Karar Verilenden Başka Bir Suçun İşlenmesi  520

c. Nitelikli Hallerin (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerin) Suç Ortaklarına (Şeriklere) Etkisi Sorunu  521

aa. Genel Olarak  521

bb. Görüşümüz  524

4. İştirake Teşebbüsün Mümkün Olup Olmayacağı Sorunu  528

B. Suç Ortaklığı Halleri  529

1. Azmettirme (m.38)  529

a. Kavram  529

b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep (m.38/2)  530

c. Muhbir Suç Ortağı (m.38/3)  530

d. Ajan – Provokatör (Kışkırtıcı Ajan)  531

aa. Genel Olarak  531

bb. Ajan–Provokatörün Cezalandırılabilirliğine İlişkin Görüşümüz  531

aaa. Gönüllü Vazgeçme Hükümleri Bakımından  531

bbb. İşlenemez Suç Bakımından  533

2. Yardım Etme  533

a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  535

b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  535

c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  535

d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  535

e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  535

f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  536

V. ÖZGÜ SUÇLARDA İŞTİRAK (TCK m.40/2)  536

VI. İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  537

Dördüncü Bölüm

SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI)–

YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)

§1. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ  539

I. BİLEŞİK SUÇ  541

A. Genel Olarak  541

B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilemeyen Haller  543

II. ZİNCİRLEME SUÇ  543

A. Tanım–Kavram  543

B. Hukuki Esası  544

C. Koşulları  544

1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  544

2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  546

3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  548

4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  550

D. Zincirleme Suçun Varlığının Sonuçları  552

E. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar  552

F. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi (Aynı Nev’iden Fikri İçtima)  553

III. FİKRİ İÇTİMA  555

A. Terim–Kavram  555

B. Hukuki Esası  557

1. Suç Tekliği Görüşü  557

2. Suç Çokluğu Görüşü  557

C. Koşulları  557

1. Tek Fiil  558

2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali)  562

D. Sonuçları  563

§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)  565

ÜÇÜNCÜ KİTAP

YAPTIRIM TEORİSİ

§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  571

I. CEZA KAVRAMI  571

II. CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  571

A. Mutlak Teori: Cezanın Ödetme (Kefaret) Amacı  572

B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  573

1. Özel Önleme  573

2. Genel Önleme  573

C. Karma Teori  575

§2. CEZANIN NİTELİKLERİ  575

§3. CEZANIN TÜRLERİ  576

§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR  577

I. CEZALAR  578

A. Hapis Cezaları  578

1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası  578

2. Müebbet Hapis Cezası  580

3. Süreli Hapis Cezası  581

a. Kavram  581

b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  581

aa. Kısa Süreli Hapis Cezası  581

bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  582

aaa. Terim–Hukuki Nitelik  582

bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasının Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler  583

ccc. Çevirmenin Koşulları  583

ddd. Çevirme Zorunluluğu  586

eee. Çevirme Yasağı  588

fff. Çevirmeye Konu Yaptırımlar  589

a1. Adli Para Cezasına Çevirme  589

a2. Tedbire Çevirme  589

aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme  589

aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  592

aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  592

aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  593

aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  594

aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı  595

aa7. Önlemin Değiştirilmesi  596

cc. Özel İnfaz Usulleri  596

B. Adli Para Cezası  601

1. Tanım–Kavram  601

2. Para Cezasına İlişkin Sistemler  601

3. TCK’da Para Cezası  602

a. Kural  602

b. İstisna  604

4. Adli Para Cezasının İnfazı  605

a. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  605

b. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  606

c. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  606

d. Çevirme Yasağı  608

II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  609

A. Kavram–Tanım  609

B. TCK’da Yer Alan Güvenlik Tedbirleri  612

1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  612

2. Müsadere  625

a. Genel Olarak  625

b. Tanım–Kavram  625

aa. Tanım  625

bb. Benzer Kavramlarla Mukayese  626

c. Hukuki Nitelik  628

d. Müsaderenin Çeşitleri  628

e. Koşulları  629

aa. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları  629

aaa. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3)  629

bbb. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi (TCK m.54/4)  632

bb. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  632

cc. Kazanç Müsaderesi (TCK m.55)  633

aaa. Genel Olarak  633

bbb. Kazanç Müsaderesinin Koşulları  633

dd. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  637

f. Usul Hükümleri  638

3. Denetim  639

C. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  639

D. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  639

E. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  640

1. Kavram  640

2. Hukuki Nitelik  641

3. Koşulları  642

a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  642

b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  643

4. Tekerrürde Süre  644

5. Tekerrürün Sonuçları  646

6. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı  648

7. Özel Tehlikeli Suçlular  648

F. Sınır Dışı Edilme  651

G. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  653

1. İznin İptali  654

2. Müsadere  655

3. Hakimin Takdir Yetkisi  656

§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  656

I. CEZANIN BELİRLENMESİ  657

A. Genel Olarak  657

B. Ceza Türünün Belirlenmesi  658

C. Temel Cezanın Belirlenmesi  658

1. Genel Olarak  658

2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  661

a. Suçun İşleniş Biçimi  661

b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  661

c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  662

d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  662

e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  663

f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  664

g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  666

h. Kriterlerin Genel Değerlendirmesi  667

3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması  668

4. Nitelikli Hallerin Varlığı  669

D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  673

E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması  674

F. Cezanın Hesaplanması  676

1. Hapis Cezasının Hesaplanması  676

2. Adli Para Cezasının Hesaplanması  676

G. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi)  677

1. Genel Olarak  677

2. Cezaların İçtimaı Sistemleri  678

3. Cezaların İçtimaı Kuralları  679

4. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi  680

II. CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  681

A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı  681

B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları  681

1. Takdiri İndirim Nedenleri  681

2. Mahsup  686

a. Genel Olarak  686

b. Hukuki Esası  686

c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli  687

d. Adli Kontrol ve Mahsup  688

e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu  689

f. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucu Geçirilmiş Sürenin Hapsen Tazyik Yaptırımından Mahsup Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  689

3. Hapis Cezasının Ertelenmesi  689

a. Tanım–Kavram  689

b. Koşulları  690

aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Ceza Hapis Cezası Olmalı ve Belli Ağırlıkta Bulunmalıdır  691

bb. Sanık Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmalıdır  693

cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması Gerekir  695

c. Erteleme Kararı  697

d. Ertelemenin Koşula Bağlanması  697

e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  699

aa. Denetim Süresi  699

bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  700

cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  701

f. Ertelemenin Sonucu  702

g. Ertelemenin Düşmesi  702

DÖRDÜNCÜ KİTAP

DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER

§1. GENEL OLARAK  705

§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  707

I. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ  707

A. Genel Olarak  707

B. Sanığın Ölümü  707

C. Hükümlünün Ölümü  708

D. Mağdurun Ölümü  709

II. AF  709

A. Genel Olarak  709

B. Affın Çeşitleri  711

1. Genel Af  711

2. Özel Af  712

C. Cumhurbaşkanınca Af  712

III. ZAMANAŞIMI  713

A. Genel Olarak  713

B. Dava Zamanaşımı  714

1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  716

2. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması  717

3. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  718

a. Genel Olarak  718

b. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  719

c. Lehe Hükmün Belirlenmesi ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımı  723

4. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması  723

a. Genel Olarak  723

b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler  725

aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3)  725

bb. İftira Suçu (TCK m.267)  725

5. Dava Zamanaşımının Durması  726

a. İzin – Karar  726

aa. İzin  726

bb. Karar  727

b. Bekletici Mesele  727

c. Kaçaklık Kararı  728

d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler  729

aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255)  729

bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.)  729

cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.)  729

dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19)  730

ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23)  730

ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20)  730

gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165)  730

6. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  731

a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması  734

b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi  734

C. Ceza Zamanaşımı  735

1. Genel Olarak  735

2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti  736

3. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi  736

4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması  737

5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması  737

a. Hükmün Kesinleşmesi  737

b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  738

6. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  738

7. Ceza Zamanaşımının Durması  740

8. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  740

9. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  741

10. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  741

a. Genel Olarak  741

b. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  742

c. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  743

d. Mahkumun Yeni Bir Suç İşlemesi  743

11. Kesilmenin Etkisi  744

12. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  744

D. Müsadere Zamanaşımı  745

E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  745

IV. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  746

V. ÖNÖDEME  747

A. Genel Olarak  747

B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  748

VI. UZLAŞTIRMA  752

§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ  752

BEŞİNCİ KİTAP

KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE

HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ

§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE)  755

I. TANIM–KAVRAM  755

II. KOŞULLARI  755

A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  755

B. İyi Hal  757

III. KOŞULLU SALIVERİLMEYE KARAR VERECEK MAHKEME  759

IV. KOŞULLU SALIVERİLME YASAĞI  760

V. DENETİM SÜRESİ–DENETİMLİ SERBESTLİK  760

A. Uzman Kişi Görevlendirme  761

B. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  762

C. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  762

1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  762

2. Geri Alınmanın Sonucu  763

3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  763

D. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  764

§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  764

Kaynakça  771

Kavramlar Dizini  799

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar