Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
Ürün Kodu: CH383
ISBN: 978-975-02-5685-1
Stok Durumu: Stokta var
113,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İzzet ÖZGENÇ
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 15
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CH383
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
2019/09 15. Baskı, 10120 Sayfa
ISBN 978-975-02-5685-1

Kitabın onbeşinci basısında, Yargıtay içtihatlarıyla yeni gelişen uygulamamız mümkün olduğunca gözönünde bulundurulmuş ve başta Anayasa değişikliği olmak üzere mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde çeşitli kurumların yapısına ilişkin ilave açıklamalar yapılmıştır.

Eserde, yeni TCK hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun güncel Kararlarının irdelenmesine, büyük yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

Ceza Hukukuna Giriş
Suç Teorisi
Yaptırım Teorisi
Milletlerarası Ceza Hukuku

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Onbeşinci Basıya İlişkin Önsöz  7

Birinci Basıya İlişkin Önsöz  9

Kısaltmalar  23

Birinci Bölüm

CEZA HUKUKUNA GİRİŞ

§1. Suç ve Ceza Kavramları  25

Ekskurs 1. Fuhuş ve Hukuk  39

§2. Ceza Hukukunun Fonksiyonu  54

§3. Bir Bilim Dalı Olarak Ceza Hukuku  56

§4. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla Olan İlişkisi  59

§5. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları  63

I. Doğrudan Kaynaklar  63

A. Anayasa  63

B. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar  66

C. Milletlerarası Sözleşmeler  70

II. Dolayısıyla Kaynaklar  78

A. Yüksek Mahkeme Kararları  78

B. Doktrin  80

§6. Türkiye’de Yeni Bir Ceza Kanunu Hazırlanmasını Gerektiren Nedenler ve Hazırlık Süreci  81

§7. Yeni TCK’nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri  86

§8. Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi  109

§9. Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  114

§10. Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu  121

I. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  121

II. Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu  124

III. Belirlilik İlkesi  132

IV. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı  134

A. Yorum  134

B. Kıyas Yasağı  136

V. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi  140

VI. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  140

A. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Zaman Bakımından Uygulama İlkeleri  140

B. Lehe Kanunun Belirlenmesinde İzlenmesi Gereken Yöntem  143

C. Ceza İnfaz Rejiminde Değişiklik Yapan Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  146

D. Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  151

E. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  151

F. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Etki Alanı ve Uygulaması  153

G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  155

H. Kabahatlerle İlgili Zaman Bakımından Uygulama Kuralları  156

§11. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı  157

I. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması  157

II. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması  157

İkinci Bölüm

SUÇ TEORİSİ

§12. Suçun Yapısını Açıklayan Teoriler  159

I. Klasik Suç Teorisi  159

II. Teleolojik (Neo Klasik) Suç Teorisi  163

III. Amaççı (Gaî, Final) Suç Teorisi  168

IV. Sentezci Yaklaşım  171

§13. Hukuki Değer İhlâli ve Haksızlık Teşkil Eden Bir Fiil Olarak Suç  174

§14. Suçun Maddi Unsurları  179

I. Bir Haksızlık Olarak Fiil  179

A. Tek veya Çok Hareketli Suçlar  183

B. Serbest Hareketli Suçlar  184

C. Bağlı Hareketli Suçlar  185

D. Seçimlik Hareketli Suçlar  185

E. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  189

II. Netice  190

III. Nedensellik (İlliyet) Bağlantısı  191

IV. Fail  211

A. “Özgü (Mahsus) Suç” Kavramı  211

B. Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olabilmesi Sorunu  213

C. Suç Nedeniyle Tüzel Kişinin Sorumluluğu  214

D. Kabahatlerden Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu  217

V. Suçun Konusu  219

A. Zarar Suçu – Tehlike Suçu Ayırımı  220

B. Soyut Tehlike Suçu – Somut Tehlike Suçu Ayırımı  221

VI. Mağdur  223

A. Genel Olarak Mağdur Kavramı  223

B. Mağdur – Suçtan Zarar Gören Ayırımı  223

VII. Suçun Nitelikli Unsurları  226

VIII. İhmalî Suçlar  231

§15. Suçun Manevi Unsuru  242

I. Kast  242

A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Kast ve Kusurlulukla İlişkisi  242

1) Doğrudan Kast  253

2) Olası (Muhtemel) Kast  254

B. Doğrudan Kast ve Olası (Muhtemel) Kast Ayırımının Yasama Faaliyeti ve Uygulama Açısından Önemi  261

II. Taksir  266

A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir  266

B. Taksirli Haksızlık ve Netice İlişkisi  280

C. Taksirle İşlenen Fiilden Dolayı Kusurluluk  285

D. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk  286

E. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Kişisel ve Ailevi Durumu İtibarıyla Mağdur Olması  293

F. “Bilinçli Taksir” Kavramı  297

III. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  305

IV. Amaç veya Saik  310

V. Kabahatlerde Manevi Unsur  312

§16. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  313

I. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı  313

II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu  321

III. Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri  323

A. Hakkın Kullanılması  323

B. Görevin Yerine Getirilmesi  330

Ekskurs 1. Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  331

Ekskurs 2. Görevin Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebi Bağlamında Müdafilik Görevinin Kapsam ve Sınırları  350

Ekskurs 3. Kolluğun Suçlulukla Mücadele ve Suç Olaylarının Açıklığa Kavuşturulması Bağlamında Suç Oluşturan Fiilleri İşleyip İşleyemeyeceği Sorunu  355

Ekskurs 4. Kolluğun Sürücülerle İlgili Olarak Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Denetimi Yapma Yetkisi ve Sınırları  359

C. Meşru Savunma  365

D. İlgilinin Rızası  374

Ekskurs 5. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler  387

Ekskurs 6. Sünnet Uygulamasının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi  396

IV. Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması  399

§17. Kusurluluk  400

I. Normatif Bir Değer Yargısı Olarak Kusurluluk  400

II. Kasten İşlenen Suçlarda Kusurluluk  403

A. Algılama Yeteneği  404

1) Haksızlık Bilinci  404

2) Teorik Gelişim  405

B. İrade Yeteneği  407

1) Muaheze Yargısı ve İrade  407

2) İrade Hürriyeti  408

3) İrade Yeteneğinin Derecelendirilmeye Tabi Tutulması  410

III. Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluk  411

A. Algılama Yeteneği  411

B. İrade Yeteneği  412

IV. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  412

A. Yaş Küçüklüğü  413

1) Birinci Grup Yaş Küçükleri  414

2) İkinci Grup Yaş Küçükleri  415

3) Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  419

B. Akıl Hastalığı  421

C. Sağır ve Dilsizlik  426

D. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  427

1) “Sebebinde Serbest Hareket” (actiones liberae in causa) Kavramı  427

2) İstemeyerek Sarhoşluk  429

3) İsteyerek Sarhoşluk  429

4) Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Kusur Yeteneği Sorunu  432

E. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  432

F. Zorunluluk Hali Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  435

G. Hukuka Aykırı ve Fakat, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  441

H. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  448

İ. Haksız Tahrik  460

J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  471

V. Kabahat Dolayısıyla Kusurluluk  471

§18. Hata  473

I. Kastı Kaldıran Hata Halleri  473

A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  473

B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata  476

C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata  477

II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  483

A. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  483

B. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  485

III. Hata Hükümlerinin Kabahatler Hakkında Uygulanması  494

§19. Suça Teşebbüs  495

I. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  495

II. Kasten İşlenen Suçun Varlığı  496

III. Hazırlık ve İcra Hareketleri  498

IV. Elverişlilik Sorunu  508

V. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcrasının Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi  512

VI. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu  517

VII. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara Teşebbüs Sorunu  517

VIII. İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu  518

IX. Gönüllü Vazgeçme  519

X. Kabahate Teşebbüs  526

§20. Suça İştirak  527

I. Faillik  527

A. Çok Failli Suçlar  527

B. Suça İştirakin Hukuki Esası  529

C. Müşterek Faillik  533

1) Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması  533

2) Birlikte Suç İşleme Kararı  546

3) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik  556

4) İhmalî Suçlarda Müşterek Faillik  558

5) Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik  558

D. Dolaylı Faillik  559

II. Şeriklik  562

A. Azmettirme  562

B. Yardım Etme  568

III. Bağlılık Kuralı  576

Ekskurs 6. Bağlılık Kuralına İlişkin Uygulama Sorunu  584

IV. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  596

V. Kabahate İştirak  599

§21. Suçların İçtimaı  601

I. Kural: Gerçek İçtima  601

II. Bileşik Suç  605

III. Zincirleme Suç  610

IV. Aynı Neviden Fikrî İçtima  628

V. Farklı Neviden Fikrî İçtima  639

VI. Suç ve Kabahatin İçtimaı  664

§22. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları  671

I. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  671

II. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  686

III. Ortak Özellikleri  690

IV. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  692

§23. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları  697

I. Genel Olarak  697

II. Şikâyet  698

III. İzin, Talep ve Karar  704

Üçüncü Bölüm

YAPTIRIM TEORİSİ

§24. Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri  709

I. Yaptırım Türü Olarak Ceza ve Güvenlik Tedbiri  709

II. Kusur ve Ceza İlişkisi: nulla poena sine culpa  710

III. Ceza Yaptırımının İnsan Haysiyetiyle Bağdaşır Nitelikte Olması Prensibi  715

IV. Ölüm Cezası  717

V. Hapis Cezası  720

VI. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  723

A. Cezaya Mahkumiyete Engel Olan Seçenek Kurumlar  725

1) Uzlaşma  725

2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  725

3) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  726

4) Adli Para Cezasına Hükmetme  737

5) Önödeme  737

a) Tanımı ve Hukuki Niteliği  737

b) Önödemenin Koşulları  738

B. Hapis Cezasının İnfazı Bakımından Seçenek Kurumlar: Hapis Cezasının Toplumsal Ortamda İnfazı  748

1) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma  749

2) Belli Bir Eğitim Programına Katılma  749

3) Zararın Tazmini  750

VII. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi  754

VIII. Hapis Cezasının Ertelenmesi  765

A. Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği  765

B. Koşulları  767

1) Hükmolunan Cezanın Türü ve Miktarına İlişkin Koşul  767

2) Failin Geçmişine İlişkin Koşul  771

3) Ertelemeye Liyakat Koşulu  774

C. Erteleme Kararı  775

D. Erteleme Kararının Sonuçları, Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri  779

1) Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi, Bu Süre Zarfında Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmış Olması  781

2) Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmamış Olması  781

IX. Koşullu Salıverilme  784

A. Amacı ve Hukuki Niteliği  784

B. Koşulları  786

1) Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Koşullar  786

2) Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Koşullar  795

C. Hükümlünün Koşullu Salıverilmeye Hazırlanması  795

D. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  796

E. Cezanın Kalan Kısmının Kurum Dışında İnfaz Edilmesi  797

F. Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi  799

G. Denetim Süresi İçinde Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi veya Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  799

H. Terör Suçları ve Koşullu Salıverilme  805

I. Hükümlünün Koşullu Salıverilme Öncesinde Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfaz Kurumundan Çıkarılması  806

X. Özel İnfaz Şekilleri  808

A. Hafta Sonları İnfaz  808

B. Geceleri İnfaz  809

C. Oturduğu Yerde İnfaz  809

D. Ortak Hükümler  809

XI. Hapis Cezası ve Disiplin Hapsi  810

XII. Adli Para Cezası  814

XIII. Cezaların İnfazı  823

A. Genel Olarak  823

B. Hapis Cezasının İnfazı  824

C. Hükümlülerin Tasnifi  827

Ç. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  828

D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  829

E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  831

F. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  832

G. Müebbet Hapis ve Süreli Hapis Cezasının İnfazı  833

H. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi  834

1) Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi  835

2) Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün Talebiyle Ertelenmesi  835

I. Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi ve Haberleşmesi  837

1) Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi  837

2) Hükümlülerin Dışarıyla Haberleşmesi  841

J. Hükümlülerin Çalıştırılması  842

K. Hükümlünün İnfaz Kurumunda Hastalanması  844

L. Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması  845

M. Adli Para Cezasının İnfazı  845

Ekskurs 1. İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi  849

XIV. Güvenlik Tedbiri  852

XV. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  858

XVI. Eşya Müsaderesi  872

XVII. Kazanç Müsaderesi  876

Ekskurs 2. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  887

XVIII. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  889

XIX. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  890

XX. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri  892

A. Tekerrürün Hukuki Niteliği  892

B. Tekerrürün Koşulları  893

C. Tekerrürün Sonuçları  896

D. Diğer Tehlikeli Suçlulara İlişkin İnfaz Rejimi  902

E. Terör Suçları Dolayısıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Özel Tekerrür  903

Ekskurs 3. Kabahatlerde Tekerrür Sorunu  905

XXI. Sınır Dışı Edilme  907

XXII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  908

XXIII. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Güvenlik Tedbirleri  912

XXIV. Denetimli Serbestlik Tedbiri  916

§25. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  919

I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  919

II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  926

A. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  926

B. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  930

III. Suçun Nitelikli Halleri  931

IV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  934

V. Kusurluluğu Azaltan Nedenler  935

VI. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler  937

VII. Takdiri İndirim Nedenleri  938

VIII. Sonuç Ceza Bakımından Sınırlama  940

IX. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesiyle İlgili Örnekler  941

X. Mahsup  945

§26. Davanın veya Cezanın Düşmesi  952

I. Dava Zamanaşımı  952

II. Dava Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi  957

III. Dava Zamanaşımı ve Muhakeme Şartı Olarak Dava Süresi  960

IV. Ceza Zamanaşımı  961

V. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması  963

VI. Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Ortak Hükümler  964

VII. Kabahatlerde Zamanaşımı  965

VIII. Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller Dolayısıyla Zamanaşımı  967

IX. Şikâyetten Vazgeçme  967

X. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  968

XI. Af  970

XII. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  971

Dördüncü Bölüm

MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU

§27. Ceza Hukukuna İlişkin Türk Kanunlarının Uygulama Alanı  973

I. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından Kural  973

II. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Bakımından İlkeler  982

A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  982

1) Görev Suçlarına İlişkin İlke  982

2) Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  984

B. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  990

C. Evrensellik ve Koruma İlkesi  993

D. Yurt Dışında Verilmiş Olan Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  1009

III. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanına İlişkin Kuralların Kabahatler Bakımından Uygulanması  1010

§28. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  1012

§29. İade  1014

I. Giriş  1014

II. İade Kavramı, İade Kurumunun Hukuki Dayanağı ve Niteliği, Tarihi Gelişimi  1014

A. Genel Olarak  1014

B. Sığınma ve İade İlişkisi  1016

C. İadenin Sınır Dışı Etmeden Farkları  1018

D. İade ve “Takas” İlişkisi  1021

E. İade Kurumunun Tarihi Gelişimi  1026

III. İade Hukukunun Kaynakları ve Birbirleriyle İlişkisi  1027

A. İade Hukukunun Kaynakları  1027

B. Kaynaklar Arasındaki İlişki  1040

IV. İadenin Koşulları  1042

V. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Karşılığı Olarak Öngörülen Yaptırımın Niteliği Dolayısıyla Geriverme Sorunu  1047

A. Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbiri Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu  1047

B. Adli Para Cezası Gibi Mali Nitelikte Yaptırımı Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu  1047

C. Ölüm Cezası ve İade Sorunu  1047

VI. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Niteliği Dolayısıyla İade Sorunu  1050

A. Siyasi Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1050

B. Terör Eylemleri Nedeniyle İade Sorunu  1054

C. Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1057

D. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suçun Siyasi Suç Olup Olmadığını Takdir Yetkisi  1058

E. Siyasi Suç Nedeniyle İade Etmemenin Sonuçları  1059

F. Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1060

G. Basın Suçları Nedeniyle İade Sorunu  1061

H. Askeri Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1061

İ. Mali Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1062

J. Uyuşturucu Madde Suçları ve İade  1063

VII. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Dolayısıyla Talepte Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisine Sahip Olması  1064

A. Suçun, Talepte Bulunulan Devletin Ülkesinde İşlenmiş Olması  1064

B. Suçun Kendi Ülkesi Dışında İşlenmesine Rağmen, İade Talebinde Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisinin Olması  1065

VIII. “Non Bis In Idem” Kuralı ve İade Sorunu. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Nedeniyle Kişi Hakkında Talepte Bulunulan Devlet Yargı Organlarınca Karar Verilmiş Olması  1066

IX. Vatandaşın İade Edilmemesi Kuralı  1068

X. Özel Haller Sebebiyle İade Sorunu  1070

XI. İade Usulü  1070

A. İade Talebinde Bulunulması ve Talepname (Talep Belgesi)  1070

B. Talepnamenin İncelenmesi  1071

C. İade Sürecinde Koruma Tedbirleri  1074

1) Geçici Tutuklama  1074

2) Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri  1076

D. Birden Fazla İade Talebi Karşısında Karar Verilmesi  1076

E. İade Talebinde Bulunulmasının Teklif Edilmesi  1077

F. İadesine Karar Verilen Kişinin Talepte Bulunan Devlete Teslim Edilmesi  1077

G. Teslimin Ertelenmesi  1079

H. Geçici İade  1079

İ. Eşya ve Değerlerin Teslimi  1079

J. İade Harcamaları ve Bu Harcamaların Karşılanması  1080

XII. İadenin Sonuçları  1080

A. İadede Özellik Kuralı  1080

B. İadeye Neden Olan Fiilin Niteliğinde Değişiklik Meydana Gelmesi  1081

C. Özellik Kuralının Etkisinin Ortadan Kalktığı Haller  1082

1) İade Eden Devletin Talepnamede Belirtilmeyen Suçlar Dolayısıyla da Yargılamaya İzin Vermesi  1082

2) İade Edilen Kişinin Rıza Göstermesi  1082

3) Belirli Bir Sürenin Geçmesine Rağmen Ülkenin Terk Edilmemesi veya Tekrar Geri Gelinmesi  1082

4) Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade  1083

D. İade Edilen Kişinin Yargılanması ve Yargılama Sonucu Hakkında İade Eden Devlete Bilgi Verilmesi  1083

XIII. Milletlerarası Ceza Hukuku Sorunu Olarak, İade Alanında “Male Captus, Bene Detentus” Prensibi  1084

Yararlanılan Kaynaklar  1087

Dizin  1113

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: türk ceza hukuku
İlgili Yayınlar