Türk Ceza Kanunu (3 Cilt)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim ŞAHBAZ
ISBN: 9786050506365
1.360,00 TL 1.600,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim ŞAHBAZ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Açıklamalı ve İçtihatlı
Türk Ceza Kanunu (3 Cilt)
Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ
2020/09 2. Baskı, 3 Cilt Toplam, 4043 Sayfa
ISBN  978-605-05-0636-5

Kitabın ikinci baskısında, birinci baskı sonrası gerçekleştirilen çeşitli değişiklikler madde ve açıklamalara işlenmiş; önceki baskıda yer alan içtihatlara ilave olarak, AİHM, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Dairelerin yeni kararlarına yer verilmiştir.

Önceki baskıda olduğu gibi bu baskıda, öğretiden yararlanılmış, pratikte karşılaşılabilecek önemli noktalar üzerinde durulmuş, değişik mahkeme içtihatlarına yer verilerek, hukukla ilgilenen herkese yararlı olmaya çalışılmıştır.

Türk Ceza Yasası’nda gerçekleştirilen sık değişiklikler gözetilerek, gerekçelerin tamamına yer verilmemiş; yararlı olacağı düşünülenlere yollamada bulunulmuştur.

Okuyucunun içtihatlardan kolay yararlanmalarını sağlayacak biçimde kısaltmalar ve özellikle Ceza Genel Kurulu kararlarıyla ilgili olarak, siyah puntolu açıklama yapılmıştır.

Ülkemizde sık gerçekleştirilen yasa değişiklikleri dikkate alındığında, 345 maddelik bir çalışmanın zorluğu ve sorumluluğunun kolay olmadığını okuyucuya bırakıyorum.

Tüm çalışmalarım boyunca sabırlarından dolayı, eşim Özden ile oğlum Ali ve kitabın basımını üstlenen Yetkin A.Ş. yetkililerinden Muharrem Başer ve Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Kitabın hukuka katkısı olması en büyük temennimdir.

Kitabın ikinci baskısında, birinci baskı sonrası gerçekleştirilen çeşitli değişiklikler madde ve açıklamalara işlenmiş; önceki baskıda yer alan içtihatlara ilave olarak, AİHM, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Dairelerin yeni kararlarına yer verilmiştir.

Önceki baskıda olduğu gibi bu baskıda, öğretiden yararlanılmış, pratikte karşılaşılabilecek önemli noktalar üzerinde durulmuş, değişik mahkeme içtihatlarına yer verilerek, hukukla ilgilenen herkese yararlı olmaya çalışılmıştır.

Türk Ceza Yasası’nda gerçekleştirilen sık değişiklikler gözetilerek, gerekçelerin tamamına yer verilmemiş; yararlı olacağı düşünülenlere yollamada bulunulmuştur.

Okuyucunun içtihatlardan kolay yararlanmalarını sağlayacak biçimde kısaltmalar ve özellikle Ceza Genel Kurulu kararlarıyla ilgili olarak, siyah puntolu açıklama yapılmıştır.

Ülkemizde sık gerçekleştirilen yasa değişiklikleri dikkate alındığında, 345 maddelik bir çalışmanın zorluğu ve sorumluluğunun kolay olmadığını okuyucuya bırakıyorum.

Tüm çalışmalarım boyunca sabırlarından dolayı, eşim Özden ile oğlum Ali ve kitabın basımını üstlenen Yetkin A.Ş. yetkililerinden Muharrem Başer ve Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Kitabın hukuka katkısı olması en büyük temennimdir.

İÇİNDEKİLER

1.      CİLT

 

Madde    Sayfa

Önsöz......................................................................................................................................... 9

İçindekiler............................................................................................................................... 11

Kısaltmalar............................................................................................................................ 15

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar

Ceza Kanununun amacı......................................................... 1......... 17

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi............................................. 2......... 22

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi..................................... 3......... 29

Kanunun bağlayıcılığı............................................................. 4......... 50

Özel kanunlarla ilişki.............................................................. 5......... 55

Tanımlar................................................................................. 6......... 58

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı

Zaman bakımından uygulama................................................ 7......... 78

Yer bakımından uygulama..................................................... 8....... 105

Yabancı ülkede hüküm verilmesi............................................ 9....... 107

Görev suçları........................................................................ 10....... 108

Vatandaş tarafından işlenen suç.......................................... 11....... 112

Yabancı tarafından işlenen suç............................................ 12....... 117

Diğer suçlar.......................................................................... 13....... 122

Seçimlik cezalarda soruşturma............................................ 14....... 126

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması.................... 15....... 127

Cezadan mahsup................................................................... 16....... 129

Hak yoksunlukları................................................................ 17....... 132

Geri verme............................................................................ 18....... 134

Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması.................... 19....... 155

İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Ceza sorumluluğunun şahsiliği............................................. 20....... 157

Kast....................................................................................... 21....... 158

Taksir.................................................................................... 22....... 183

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç............................................ 23....... 221

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Kanunun hükmü ve amirin emri.......................................... 24....... 226

Meşru savunma ve zorunluluk hali...................................... 25....... 234

Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası.................................. 26....... 268

Sınırın aşılması...................................................................... 27....... 275

Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit..................................... 28....... 287

Haksız tahrik........................................................................ 29....... 292

Hata...................................................................................... 30....... 340

Yaş küçüklüğü...................................................................... 31....... 348

Akıl hastalığı......................................................................... 32....... 367

Sağır ve dilsizlik.................................................................... 33....... 385

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde
olma................................................................................... 34....... 388

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs

Suça teşebbüs........................................................................ 35....... 393

Gönüllü vazgeçme................................................................ 36....... 417

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak

Faillik.................................................................................... 37....... 425

Azmettirme........................................................................... 38....... 446

Yardım etme......................................................................... 39....... 451

Bağlılık kuralı....................................................................... 40....... 468

İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme.............. 41....... 470

BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı

Bileşik suç............................................................................. 42....... 472

Zincirleme suç....................................................................... 43....... 479

Fikri içtima........................................................................... 44....... 527

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar

Cezalar................................................................................. 45....... 559

Hapis cezaları....................................................................... 46....... 562

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.................................... 47....... 562

Müebbet hapis cezası............................................................ 48....... 563

Süreli hapis cezası................................................................. 49....... 563

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar................... 50....... 565

Hapis cezasının ertelenmesi.................................................. 51....... 607

Adlî para cezası.................................................................... 52....... 656

İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma...................... 53....... 663

Eşya müsaderesi................................................................... 54....... 723

Kazanç müsaderesi............................................................... 55....... 753

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri..................................... 56....... 774

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri............................ 57....... 782

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular.............................. 58....... 789

Sınır dışı edilme..................................................................... 59....... 859

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri........................... 60....... 888

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Cezanın belirlenmesi............................................................. 61....... 898

Takdiri indirim nedenleri..................................................... 62....... 929

Mahsup................................................................................. 63....... 942

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Sanığın veya hükümlünün ölümü.......................................... 64....... 956

Af.......................................................................................... 65....... 966

Dava zamanaşımı................................................................. 66....... 985

Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi........... 67..... 1025

Ceza zamanaşımı.................................................................. 68..... 1075

Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları............................... 69..... 1086

Müsaderede zamanaşımı...................................................... 70..... 1090

Ceza zamanaşımının kesilmesi............................................. 71..... 1090

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması................................ 72..... 1099

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar..... 73..... 1101

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi................................... 74..... 1123

Önödeme............................................................................... 75..... 1126

2. CİLT

İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Madde    Sayfa

Soykırım................................................................................ 76..... 1161

İnsanlığa karşı suçlar........................................................... 77..... 1165

Örgüt.................................................................................... 78..... 1168

İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Göçmen kaçakçılığı.............................................................. 79..... 1169

İnsan ticareti......................................................................... 80..... 1184

İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar

Kasten öldürme.................................................................... 81..... 1200

Nitelikli haller....................................................................... 82..... 1216

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi................... 83..... 1249

İntihara yönlendirme............................................................ 84..... 1251

Taksirle öldürme.................................................................. 85..... 1255

İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Kasten yaralama.................................................................. 86..... 1277

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama............................... 87..... 1309

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi................ 88..... 1322

Taksirle yaralama................................................................ 89..... 1323

İnsan üzerinde deney............................................................ 90..... 1343

Organ veya doku ticareti..................................................... 91..... 1349

Zorunluluk hali..................................................................... 92..... 1351

Etkin pişmanlık..................................................................... 93..... 1353

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet

İşkence.................................................................................. 94..... 1355

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence................................... 95..... 1369

Eziyet.................................................................................... 96..... 1371

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

Terk...................................................................................... 97..... 1381

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi..................................................................... 98..... 1384

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Çocuk düşürtme.................................................................... 99..... 1388

Çocuk düşürme................................................................... 100..... 1394

Kısırlaştırma....................................................................... 101..... 1395

ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel saldırı....................................................................... 102..... 1397

Çocukların cinsel istismarı................................................. 103..... 1450

Reşit olmayanla cinsel ilişki................................................ 104..... 1513

Cinsel taciz.......................................................................... 105..... 1527

YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar

Tehdit.................................................................................. 106..... 1556

Şantaj.................................................................................. 107..... 1594

Cebir................................................................................... 108..... 1615

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma..................................... 109..... 1621

Etkin pişmanlık................................................................... 110..... 1647

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 111..... 1655

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi........................... 112..... 1656

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 113..... 1664

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi..................... 114..... 1670

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını
engelleme......................................................................... 115..... 1677

Konut dokunulmazlığının ihlali.......................................... 116..... 1684

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali.......................................... 117..... 1705

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi................. 118..... 1715

Ortak hüküm...................................................................... 119..... 1719

Haksız arama..................................................................... 120..... 1721

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi.................. 121..... 1724

Nefret ve ayırımcılık........................................................... 122..... 1735

Kişilerin huzur ve sükununu bozma................................... 123..... 1750

Haberleşmenin engellenmesi.............................................. 124..... 1760

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar

Hakaret............................................................................... 125..... 1768

Mağdurun belirlenmesi....................................................... 126..... 1816

İsnadın ispatı....................................................................... 127..... 1817

İddia ve savunma dokunulmazlığı...................................... 128..... 1819

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret...................... 129..... 1828

Kişinin hatırasına hakaret.................................................. 130..... 1834

Soruşturma ve kovuşturma koşulu.................................... 131..... 1837

DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Haberleşmenin gizliliğini ihlal............................................ 132..... 1839

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve
kayda alınması................................................................ 133..... 1854

Özel hayatın gizliliğini ihlal................................................ 134..... 1862

Kişisel verilerin kaydedilmesi............................................. 135..... 1880

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme..... 136..... 1888

Nitelikli haller..................................................................... 137..... 1903

Verileri yok etmeme........................................................... 138..... 1903

Şikayet................................................................................ 139..... 1907

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 140..... 1908

ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar

Hırsızlık.............................................................................. 141..... 1909

Nitelikli hırsızlık.................................................................. 142..... 1928

Suçun gece vakti işlenmesi.................................................. 143..... 1982

Daha az cezayı gerektiren haller....................................... 144..... 1989

Malın değerinin az olması.................................................. 145..... 1991

Kullanma hırsızlığı............................................................. 146..... 2008

Zorunluluk hâli................................................................... 147..... 2010

Yağma................................................................................. 148..... 2013

Nitelikli yağma.................................................................... 149..... 2029

Daha az cezayı gerektiren hâl............................................ 150..... 2051

Mala zarar verme.............................................................. 151..... 2060

Mala zarar vermenin nitelikli halleri................................. 152..... 2076

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme.................... 153..... 2083

Hakkı olmayan yere tecavüz.............................................. 154..... 2087

Güveni kötüye kullanma..................................................... 155..... 2106

Bedelsiz senedi kullanma.................................................... 156..... 2130

Dolandırıcılık...................................................................... 157..... 2143

Nitelikli dolandırıcılık......................................................... 158..... 2189

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 159..... 2247

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde
tasarruf........................................................................... 160..... 2251

Hileli iflâs............................................................................ 161..... 2255

Taksirli iflas........................................................................ 162..... 2259

Karşılıksız yararlanma...................................................... 163..... 2261

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi................. 164..... 2278

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi............... 165..... 2282

Bilgi vermeme..................................................................... 166..... 2302

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını
gerektiren şahsi sebep..................................................... 167..... 2306

Etkin pişmanlık................................................................... 168..... 2321

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 169..... 2362

ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması..................... 170..... 2363

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması................... 171..... 2376

Radyasyon yayma.............................................................. 172..... 2378

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme.................... 173..... 2382

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması
veya el değiştirmesi......................................................... 174..... 2384

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün
ihlali................................................................................. 175..... 2388

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama.... 176..... 2390

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest
bırakılması...................................................................... 177..... 2391

İşaret ve engel koymama................................................... 178..... 2395

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma.................................... 179..... 2397

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma....................... 180..... 2430

İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar

Çevrenin kasten kirletilmesi............................................... 181..... 2435

Çevrenin taksirle kirletilmesi............................................. 182..... 2454

Gürültüye neden olma........................................................ 183..... 2457

İmar kirliliğine neden olma................................................ 184..... 2463

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli madde katma.......................................................... 185..... 2501

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti... 186..... 2504

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde
ilaç yapma veya satma................................................... 187..... 2508

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti............... 188..... 2512

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 189..... 2552

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını
kolaylaştırma.................................................................. 190..... 2552

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde
satın almak, kabul etmek veya bulundurmak
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak......... 191..... 2557

Etkin pişmanlık................................................................... 192..... 2588

Zehirli madde imal ve ticareti............................................ 193..... 2606

Sağlık için tehlikeli madde temini....................................... 194..... 2610

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma... 195..... 2613

Usulsüz ölü gömülmesi........................................................ 196..... 2616

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Madde    Sayfa

Parada sahtecilik................................................................ 197..... 2630

Paraya eşit sayılan değerler............................................... 198..... 2640

Kıymetli damgada sahtecilik.............................................. 199..... 2642

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar.... 200..... 2649

Etkin pişmanlık................................................................... 201..... 2652

Mühürde sahtecilik............................................................. 202..... 2654

Mühür bozma..................................................................... 203..... 2658

Resmi belgede sahtecilik..................................................... 204..... 2676

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek............. 205..... 2728

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan................... 206..... 2739

Özel belgede sahtecilik....................................................... 207..... 2753

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek................ 208..... 2758

Açığa imzanın kötüye kullanılması..................................... 209..... 2761

Resmi belge hükmünde belgeler......................................... 210..... 2767

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 211..... 2769

İçtima.................................................................................. 212..... 2777

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit. 213..... 2780

Suç işlemeye tahrik............................................................. 214..... 2785

Suçu ve suçluyu övme......................................................... 215..... 2790

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama................ 216..... 2798

Kanunlara uymamaya tahrik............................................. 217..... 2823

Ortak hüküm...................................................................... 218..... 2827

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma............ 219..... 2828

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma.................................... 220..... 2830

Etkin pişmanlık................................................................... 221..... 2878

Şapka ve Türk harfleri (mülga).......................................... 222..... 2893

ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması............. 223..... 2893

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki
sabit platformların işgali................................................ 224..... 2897

YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Hayasızca hareketler......................................................... 225..... 2900

Müstehcenlik....................................................................... 226..... 2909

Fuhuş................................................................................... 227..... 2931

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama................... 228..... 2953

Dilencilik............................................................................. 229..... 2959

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören................... 230..... 2961

Çocuğun soybağını değiştirme........................................... 231..... 2967

Kötü muamele..................................................................... 232..... 2974

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.......... 233..... 2987

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması................................. 234..... 2997

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

İhaleye fesat karıştırma..................................................... 235..... 3018

Edimin ifasına fesat karıştırma.......................................... 236..... 3069

Fiyatları etkileme................................................................ 237..... 3086

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma............... 238..... 3090

Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki
bilgi veya belgelerin açıklanması.................................... 239..... 3094

Mal veya hizmet satımından kaçınma................................ 240..... 3101

Tefecilik.............................................................................. 241..... 3104

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 242..... 3121

ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar

Bilişim sistemine girme....................................................... 243..... 3121

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme........................................................................ 244..... 3135

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması............ 245..... 3148

Yasak Cihaz veya Programlar....................................... 245/A..... 3174

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 246..... 3175

DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Zimmet................................................................................ 247..... 3177

Etkin pişmanlık................................................................... 248..... 3220

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 249..... 3232

İrtikap................................................................................. 250..... 3234

Denetim görevinin ihmali................................................... 251..... 3263

Rüşvet................................................................................. 252..... 3271

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 253..... 3319

Etkin pişmanlık................................................................... 254..... 3320

Nüfuz ticareti...................................................................... 255..... 3324

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması................... 256..... 3335

Görevi kötüye kullanma..................................................... 257..... 3341

Göreve ilişkin sırrın açıklanması....................................... 258..... 3403

Kamu görevlisinin ticareti.................................................. 259..... 3407

Kamu görevinin terki veya yapılmaması........................... 260..... 3411

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf....................... 261..... 3417

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi...................... 262..... 3424

Kanuna aykırı eğitim kurumu
(mülga: 17.4.2013 - 6460/13 md.)................................... 263..... 3428

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma....................... 264..... 3428

Görevi yaptırmamak için direnme..................................... 265..... 3432

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma........ 266..... 3456

İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar

İftira.................................................................................... 267..... 3460

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin
kullanılması .................................................................... 268..... 3494

Etkin pişmanlık .................................................................. 269..... 3517

Suç üstlenme ...................................................................... 270..... 3528

Suç uydurma ...................................................................... 271..... 3535

Yalan tanıklık .................................................................... 272..... 3542

Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren
sebepler .......................................................................... 273..... 3554

Etkin pişmanlık .................................................................. 274..... 3557

Yalan yere yemin ............................................................... 275..... 3569

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık .................... 276..... 3576

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye
teşebbüs........................................................................... 277..... 3587

Suçu bildirmeme ................................................................ 278..... 3596

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi ............................... 279..... 3607

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi .............. 280..... 3614

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ............. 281..... 3619

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ......... 282..... 3627

Suçluyu kayırma ................................................................ 283..... 3635

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme ............ 284..... 3638

Gizliliğin ihlali .................................................................... 285..... 3646

Ses veya görüntülerin kayda alınması .............................. 286..... 3660

Genital muayene ................................................................ 287..... 3663

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ............................... 288..... 3669

Muhafaza görevini kötüye kullanma ................................ 289..... 3685

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması ..... 290..... 3709

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya
tutukevine girme ............................................................ 291..... 3716

Hükümlü veya tutuklunun kaçması ................................... 292..... 3719

Etkin pişmanlık .................................................................. 293..... 3733

Kaçmaya imkan sağlama .................................................. 294..... 3736

Muhafızın görevini kötüye kullanması .............................. 295..... 3748

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması .......................... 296..... 3752

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak ...... 297..... 3756

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme ......................... 298..... 3771

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

Cumhurbaşkanına hakaret ................................................ 299..... 3775

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ....................... 300..... 3787

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
Devletin kurum ve organlarını aşağılama ..................... 301..... 3794

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ................. 302..... 3824

Düşmanla işbirliği yapmak ................................................ 303..... 3837

Devlete karşı savaşa tahrik ............................................... 304..... 3841

Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için
yarar sağlama ................................................................ 305..... 3844

Yabancı devlet aleyhine asker toplama ............................ 306..... 3849

Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri
yararına anlaşma ........................................................... 307..... 3851

Düşman devlete maddi ve mali yardım ............................. 308..... 3855

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Anayasayı ihlal .................................................................. 309..... 3859

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı ........................... 310..... 3900

Yasama organına karşı suç ............................................... 311..... 3911

Hükûmete karşı suç ........................................................... 312..... 3912

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan ....... 313..... 3918

Silâhlı örgüt ....................................................................... 314..... 3924

Silâh sağlama ..................................................................... 315..... 3946

Suç için anlaşma ................................................................ 316..... 3956

ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar

Askerî komutanlıkların gasbı ............................................ 317..... 3961

Halkı askerlikten soğutma ................................................. 318..... 3963

Askerleri itaatsizliğe teşvik ............................................... 319..... 3967

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma ......................... 320..... 3969

Savaş zamanında emirlere uymama ................................. 321..... 3972

Savaş zamanında yükümlülükler ....................................... 322..... 3973

Savaşta yalan haber yayma .............................................. 323..... 3975

Seferberlikle ilgili görevin ihmali ...................................... 324..... 3979

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü .................. 325..... 3980

YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler .................................. 326..... 3981

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme ................ 327..... 3984

Siyasal veya askerî casusluk ............................................. 328..... 3986

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin
bilgileri açıklama ........................................................... 329..... 3988

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama ........................... 330..... 3990

Uluslararası casusluk ........................................................ 331..... 3992

Askerî yasak bölgelere girme ............................................ 332..... 3994

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde
sadakatsizlik ................................................................... 333..... 3996

Yasaklanan bilgileri temin ................................................. 334..... 3999

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini ........... 335..... 4001

Yasaklanan bilgileri açıklama ........................................... 336..... 4002

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk
maksadıyla açıklama ..................................................... 337..... 4004

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi ...................... 338..... 4005

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma ...... 339..... 4006

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Yabancı devlet başkanına karşı suç .................................. 340..... 4008

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret .......................... 341..... 4009

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç ............................. 342..... 4010

Karşılıklılık koşulu ............................................................. 343..... 4011

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük ............................................................................ 344..... 4011

Yürütme ............................................................................. 345..... 4012

 

5237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK
GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE............ 4015

 

Kaynakça........................................................................................ 4019

Kavram dizini................................................................................. 4043

 

 

-Akbulut, İlhan: Cezaların Tecili, YD, Ocak-Nisan 1995, s. 81-94.

-Akçin, İhsan: “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Yargıtay Dergisi, s.1-2, 2006, s.99-144.

-Akın, İlhan F.: Kamu Hukuku, İstanbul 1987.

-Akıllıoğlu, Tekin: Temel Haklar ve Özgürlükler, Ankara 1993.

-Alacakaptan, Uğur: Suçun Unsurları, İkinci Baskı, Sevinç Matba- ası, Ankara 1975.

-Aliefendioğlu, Yılmaz: “Direnme Hakkı”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, TODAİE Yayını, Ankara 2002.

4- Altunkaş, Aysun: “İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları”, I. Ulusal Sağlık Hukuku “Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku” Sempoz- yumu, Editörler: Aysun Altuntaş, Hamide Tacir, s. 185 - 231, Ankara 2014.

-Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi.

-http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/ aed46493-cef5-414e-982b- f4f721491437?excludeGerekce=False&words Only= False

-Armağan, Servet: Dilekçe Hakkı ve 1961 Anayasası, İstanbul 1972.

-Arsel, İlhan: Türk Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu), Ankara, 1965.

-Arslan, Çetin: İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Ankara 2008.

-Arslan, Çetin-Azizağaoğlu, Bahattin: Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 2004.

-Arslan, Çetin-Kayançiçek, Murat: Suçta Tekerrür, Seçkin Yayını, Ankara 2009.

-Artuç, Mustafa-Hırslı, Tahir: Hüküm Kurma Esasları, Adalet Ya- yınevi, Ankara, Ekim 2008.

 


-Artuk, Emin: “Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanma Alanı”, Ceza Hukuku El Kitabı, Beta Yayını, İstanbul 1989.

-Artuk, M. Emin-Gökcen, Ahmet-Yenidünya, A. Caner: Ceza Hu- kuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

-Artuk, Emin: “Güvenlik Tedbirlerinin Genel Esasları”, Alman- Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt: III, İstanbul 2010, s. 273-305.

-Artuk, M. Emin - Yenidünya, A. C.: Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Erteleme Müessesesi, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999, s. 55-87.

-Artuk, Mehmet Emin-Çınar, Ali Rıza: “Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler”, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler Görüşler, TBB Yayını, Editör: Teoman Ergül, Ankara 2004, s.37-84.

-Artuk, Mehmet Emin-Gökcen, Ahmet-Yenidünya, A. Caner: Ce- za Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2010.

-Artuk, Mehmet Emin-Gökcan, Ahmet-Yenidünya, A. Caner:  5237 sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, 6. Baskı, Ankara 2005.

-Artuk, Mehmet Emin: “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu” (5237 sayılı TCK m.301), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 70, Mayıs-Haziran 2007, s.232.

-Artuk-Gökcen-Yenidünya, TCK Şerhi, C.: 5, 2009.

-Artuk-Gökcen-Yenidünya, Ceza Hukuku Özel hükümler, 8. Bas- kı, 2007.

-Aydın, Süleyman-Yılmazer, Yakup: Yolsuzluk ve Mali Suçlar, Ankara 2007.

-Aydın, Öykü Didem: “Malvarlığına İlişkin Bir Emniyet Tedbiri Olarak Türk Ceza Yasası’nda Müsadere”, AHFD 1993, C.43, Sayı: 1- 4, s.144.

-Aygün Eşitli, Ezgi: İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları, An- kara 2012.

 


– B –

-Bakıcı, Sedat: 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2007.

-Bakıcı, Sedat: “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Unsurla- rı”, Yargıtay Dergisi, Cilt: 40, Sayı.3, Temmuz 2014, (s.5-72).

-Bakıcı, Sedat: 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2008.

-Bakıcı, Sedat: Genel Adap ve Aile Düzeni Aleyhine Cürümler, Ankara 1994.

-Bakıcı, Sedat: İçtihadı Birleştirme ve Ceza Genel kurulu Kararla- rıyla (1990-2008) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ce- za ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ankara 2008.

-Battelli, M.: Les Institutions De Démocratie Directe En Droit Su- isse et Comparé Moderne, Recueil Sirey, Paris 1932.

-Batum, Süheyl: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, İs- tanbul 1996.

-Baygın, Cem: “Kan Bağına Dayanan Soybağı”, AÜEHFD, C. VI, S.1-4 (2002), s.255.

-Bayraktar, Köksal: “Bireyin Özel Hayatı”, Güncel Hukuk, Aralık 2013/12, s.7 vd.

– C –

-Centel, Nur-Zafer, Hamide-Çakmut, Özlem: Kişilere Karşı İşle- nen Suçlar, C.: I, 2. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul 2011.

5- Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem: Kişilere Karşı İşle- nen Suçlar, C.:1, 3.Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2016.

-Centel, Nur-Zafer, Hamide-Çakmut, Özlem: Türk Ceza Hukuku- na Giriş, 7. Bası, 2011.

-Centel, Nur-Zafer, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2008.

-Centel, Nur-Zafer, Hamide-Çakmut, Özlem: Kişilere Karşı İşle- nen Suçlar, C.: I, Beta Yayını, İstanbul 2007.

 


-Certel, Abdulkadir: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ankara 2008.

-Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Söz- leşmesi.

6- Cicero, Yasalar Üzerine, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, III.Basım, İstanbul 2018.

7- Cihan, Erol-Yenisey, Feridun: “Türkiye’de Evrensel Yargı Yetki- si İlkesi”, Ceza Hukuku Dergisi, İstanbul, Ocak-Şubat-Mart 2008, Sayı:1, s.159-172.

-Cihan, Erol: “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4 Yılı Sempozyumu Genel Raporu”, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4 Yılı Sempozyumu, İstanbul Haziran 2010, s.138-139.

– Ç –

-Çağlar, Bakır: “Hukuk Devleti: Temel Hak Yeni Konsepti”, Ko- penhag Kriterleri, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Yayına Ha- zırlayan: Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, İstanbul 2001.

-Çağlar, Bakır: Anayasa Bilimi, İstanbul 1989.

-Çeçen, Anıl: İnsan Hakları, Ankara 1990.

-Çınar, Ali Rıza: Tehdit Suçu, Ankara 2002.

-Çınar, Ali Rıza: Türk Ceza Hukukunda Cezalar, Turhan Kitabevi, Ankara 2005.

-Çınar, Ali Rıza: “Türk Ceza Yasasının 383. Maddesinin Depre- min Etkisiyle Yapıların Çökmesi ve Yıkılmasıyla İlgili Olarak İnce- lenmesi”, İzmir Barosu Dergisi, Nisan 2001.

-Çiftçioğlu, Cengiz Topel. “Türk Ceza Hukuku’nda Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ve Sınırları”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 41, Nisan 2013, s.7-19.

-Çocuk Hakları Sözleşmesi (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bir- leşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde ka- bul edilmiştir).

-Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Strazburg, 25.1.1996).

 


– D –

-Demir, Hasan Fehmi: “Ceza Hükmü İçeren Özel Kanunlardaki Ceza Muhakemesi Şartlarının TCK’nun 67/1. Maddesi Hükmü Çerçe- vesinde Değerlendirilmesi ve Dava Zamanaşımının Durması Hallerin- de Azami Süre Sorunu”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Prof. Dr. Yener Ünver, Yeditepe Hukuk Fakültesi Yayını, Cilt: III, İstanbul 2010, s.347-362.

-Demir, Nazlı Hilal: “Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu”, Fa- sikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 41, Nisan 2013, s.21-38..

-Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Seç- kin Yayınları, Ankara 2012.

-Demirbaş, Timur: “Tekerrür, Erteleme, Koşullu Salıverme ve Zamanaşımı”, Türk Ceza Kanununun 2. Yılı, Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları, İstanbul Nisan 2008.

-Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, An- kara 2005.

-Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2009.

-Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, 2007.

-Donay, Süheyl-Kaşıkçı, Mahmut: En Son Değişiklikleriyle Açık- lamalı ve Karşılaştırmalı Türk Ceza Kanunu, İstanbul 2005.

-Donay, Süheyl: Türk Ceza Kanunu Şerhi, Açıklamalı-İçtihatlı, Beta Yayını, İstanbul 2007.

-Donnelly, J.: Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Ç.:

M. Erdoğan-L. Korkut, Yetkin Yayınları, Ankara 1995.

-Dönmezer, Sulhi-Ermen, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,

11. Baskı, İstanbul 1997, C.: I, II, III.

-Dönmezer, Sulhi: Kişiler ve Mala Karşı Cürümler, İstanbul 1998.

-Dündar, Hamit: “İftira Suçu ile Benzeri Suçlar Üzerine Bir İnce- leme”, AD 1984, Sayı: 2, s. 294.

 


– E –

-Eker, Hüseyin: Açıklamalı-İçtihatlı Hırsızlık Suçları, HUKAB Yayınları, Ankara 2013, s.62-63.

-Eker, Hüseyin: “Karşılıksız Yararlanma Suçu (5237 sayılı TCK’nın 163. Maddesi”, Yargıtay Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 3, Temmuz 2013, s.109-140.

-Eker Kazancı, Behiye: İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları, Ankara 2007.

-Ekinci, Mustafa-Esen, Sinan: Anlatımlı ve Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanununda Yer Alan Hırsızlık, Yağma, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandı- rıcılık, Hileli ve Taksirli İflas, Karşılıklı Yararlanma, Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2005.

-Eltimur, Dilara Yüzer: “AİHM ve Anayasa Mahkemesi İçtihatları Işı- ğında Çevrenin Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri”, Terazi, Aylık Hukuk Dergisi, Cilt:13, Sayı:45, Eylül 2018, s.93-114.

-Erbaş, Coşkun: “Tarihi Gelişimi İçinde Gözetimle Erteleme (De- netimli Serbestlik-Sursis Avec Mise à l’épreuve) ve Fransa’daki Uy- gulaması ile Konuya İlişkin Türk Ceza Kanunu ve Öntasarısı Metinle- ri”, YD, Temmuz 1996, sayı; 3, s. 246-288; YD, Ekim 1996, sayı: 4, s.

452-490; YD, Ocak 1997, sayı: l, s. 46-84.

-Erdem, Mustafa Ruhan: “Suçu Bildirmeme Suçu”, TBBD, Ocak- Şubat 2009, s.107.

-Erdem, Mustafa Ruhan: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Bir Güvenlik Tedbiri Olarak Tekerrür”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Y: 4, S: 9, İstanbul Kış 2007, s.248.

-Erem, Faruk: Türk Ceza Hukuku, Cilt: l, Genel Hükümler, 10.

Baskı, Ankara 1974.

-Erem, Faruk - Danışman, Ahmet - Artuk, M. Emin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 1997.

-Erem, Faruk: Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, Ankara 1993.

- Erem, Faruk/Toroslu, Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hüküm- ler, Ankara 2003.

-Erdoğan, Mustafa: Anayasal Demokrasi, Ankara 1996.

 


-Ergül, Ergin: Kara Ekonomi ve Aklama Suçu, Ankara 2005.

-Ergün, Okuyucu Güneş: “Görevi Kötüye Kullanma Suçu”, TBB Dergisi, Sayı 82, 2009, s.15.

-Ergün, Güneş Okuyucu: Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara 2008.

-Ergün, Güneş Okuyucu: Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara 2010.

-Erman, Sahir-Özek, Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Gü- venine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 1996.

-Erman, Sahir: Sahtekarlık Suçları, 4. Baskı, İstanbul 1981.

-Erman, Sahir: Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve Usul, İs- tanbul 1983.

-Eroğul, Cem: Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, Ankara 1991.

-Ersan, Aykut: “Gizliliğin İhlali Suçu (TCK m.285)”, CHD Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 22, Ağustos 2013, s.122-123.

- Ersoy, Yüksel: Çalışma Hürriyetine Karşı Suçlar, Ankara 1973.

– F –

-Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Anka- ra 1996.

-Feyzioğlu, Metin: “Yasama Dokunulmazlığı Üzerine Düşünce- ler”, (Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, s. 397-425.) http://www. turkhukuksitesi.com/makale_114.htm (Siteyi ziyaret tari- hi: 26.8.2011) ve http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/yasama- dokulunmazligi-uzerine-dusunceler.html (Siteyi ziyaret tarihi: 26.8.2011).

-Feyzioğlu, Metin, “Yasama Dokunulmazlığı”, http:// auhf. ankara. edu.tr/ dergiler/ auhfd- arsiv/ AUHF- 1991- 1992- 42- 01- 04/ AUHF-

1991- 1992- 42- 01- 04- Feyzioglu.pdf, 10.9.2011),

-Feyzioğlu, Metin: “Yasama Dokunulmazlığı üzerine Düşünceler”, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_114.htm (siteyi ziyaret: 10.9.2011).

-Françoise Bouchet-Saulnier, İnsancıl Hukuk Sözlüğü, Ç.: Selahat- tin Bağdatlı, İletişim Yayını, İstanbul 2002.

 


-Fransız Ceza Yasası, m.226/10; Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 16); http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do; jsessionid=658A2BD49ACE0B83ECDC0C9B781A0489.tpdjo08v_3? idSectionTA=LEGISCTA000006165311&cidTexte=LEGITEXT0000

06070719&dateTexte=20131024 (siteyi ziyaret tarihi: 24.10.2013).

– G –

-Gedik, Doğan: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ce- za Muhakemesi Kanunu’na Göre Müsadere, Ankara 2007.

-Gemalmaz, Semih: Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayını, İstanbul 1997.

-Gökcen, Ahmet: Belgede Sahtecilik Suçları, Ankara 2010.

-Göktürk, Neslihan: Fikri İçtima (Suçların İçtimaı), Adalet Yayı- nevi, Ankara 2013.

-Gölcüklü, F.-Gözübüyük, A. Ş: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 2003.

-Gönül, M: Anayasa Mahkemesinin İçtihatlarına Göre Temel Hak- lar Kavramı, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların Ko- runmasındaki İşlevi, Türk Raporu 8. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Ankara 7-10 Mayıs 1990, C.2, Türk Anayasa Mahkemesi Yayını, No 17.

-Gören, Zafer: Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir 1997.

-Gören, Zafer: Temel Hak Genel Teorisi, Ankara 1995.

-Gören, Zafer: Anayasa ve Sorumluluk, Ankara 1992.

- Gözler, Kemal: İnsan Hakları Hukukuna Giriş, 1.Baskı, Bursa, Temmuz 2017.

-Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2000.

-Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2000.

-Gözler, Kemal: Devletin Genel Teorisi (Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı), Ekin Basım Yayın Dağıtım, 4. baskı, Bursa 2012.

-Gözler, Kemal: “Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 2001, Cilt 18, s.305.

 


-Gözler, Kemal: “Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 3, Temmuz-Eylül 2001, s.71-101. (www.anayasa.gen.tr/ dokunulmazlik.htm; erişim tarihi: 26.8.2011).

-Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi 2000, s.180-189; (www.anayasa.gen.tr/esitlik.htm,15 Kasım 2005).

-Gözübüyük, A. Şeref-Gölcüklü, Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 2007.

-Gözübüyük, A. P.: Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt: 1, İstanbul 1980.

-Gözübüyük, A. Şeref-Gölcüklü, A. Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara 2003.

-Gözübüyük, A. P.: Adliyeye Karşı Cürümler, AD 1969, Sayı: 8,

s.475 vd.

-Gözübüyük, A. P.: Türk Ceza Kanunu Açılaması, İstanbul 1976, C.: 2.

-Gözübüyük, A. P.: Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4 ncü Cilt, İs- tanbul 1980.

-Gülşen, Recep: Hürriyeti Tahdit Suçları, Ankara 2002.

-Gündel, Ahmet: Açıklamalı-İçtihatlı Özel Yasalardaki Asliye Ce- za Davaları, Ankara 1999.

-Gündel, Ahmet: Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, Ankara 2009.

-Gündel, Ahmet: Açıklamalı-İçtihatlı 765 ve 5237 Sayılı Türk Ce- za Kanunlarındaki Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları, Seçkin Yayıne- vi, Ankara 2005.

-Güngör, Devrim: Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara 2007.

-Güngör, Devrim: Ceza Hukukunda Kural Üzerinde Hata, TBB Dergisi, Sayı: 68, 2007, s.156.

-Güngör, Devrim: Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

 


-Güngör, Şener- Kınacı, Ali: Öğreti ve Uygulama Boyutu İle Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar, Yetkin Yayınevi, Ankara 2001.

-Güriz, Adnan: “İfade Hürriyetinin Sınırları”, Düşünce Özgürlüğü, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Yayınları: 3, Hazırlayan: Hayret- tin Ökçesiz, İstanbul 1998.

– H –

- Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2016.

-Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2012.

-Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Kişilere Karşı Suçlar, U.S.A Yayıncılık, Ankara, Şubat 2013.

-Hafızoğulları, Zeki: Ceza Normu, Ankara 1987.

-Hafızoğulları, Zeki: “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, Sayı: 1, Kış 2007, s.94.

-Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, U.S.A Yayıncılık, Ankara 2012.

- Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, Ankara 2016.

-Hakeri, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008.

-Hakeri, Hakan: Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmali Suçla- rın Çeşitleri, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003.

-Hakeri, Hakan: Ceza Hukuku-Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 2007.

-Hakeri, Hakan: “Yeni Türk Ceza Kanununda Hayata Karşı Suç- lar, İşkence ve Eziyet, Terk ve Yardım veya Bildirim Yükümlülüğü- nün Yerine Getirilmemesi Suçları; http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/ makale/102.doc (Siteyi ziyaret tarihi: 15.4.2012).

 


-Hakeri, Hakan: Tıp Hukuku, Ankara 2007.

- Hakeri, Hakan:Tıp Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2013.

-Harris, D. J.-Boyle, M. O.-Bates, E. P.-Buckley, C. M.: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013.

-Hirş, Ernest: Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Güncel Dile Uyarlayan: Selçuk Baran (Veziroğlu), Üçüncü Tıpkı Ba- sım, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001/XII.

-Hun, Sinem: “Nefret Söylemi, Yeni Bir norm, Yeni Bir Mecra?”, Güncel Hukuk, Eylül 2014/9-129, s.54-55.

– İ –

-İçel, Kayıhan-Yenisey, Feridun: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, 3. baskı, İstanbul 1990.

-İçel, Kayıhan/Akıncı, Füsun Sokulu/Özgenç, İzzet/Sözüer, Adem/ Mahmutoğlu, Fatih S./Ünver, Yener: Yaptırım Teorisi, 2. Baskı, İs- tanbul 2002.

-İnce, Hüseyin: Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağ- layıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007.

-İnceoğlu, Asuman Aytekin: “Nefret Suçları Yasal Düzenlemeye Kavuştu Mu?”, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2015/1-133, s.36-38.

-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi.

-İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi.

-İpekçioğlu, Pervin Aksoy: Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Ankara 2009.

– K –

-Kaban, M.-Aşaner, H.-Güven, Ö.-Yalvaç, G.: Yargıtay Ceza Ge- nel Kurulu Kararları (Eylül 1996-Temmuz 2001), Adalet Yayınevi, Ankara 2001.

-Kaboğlu, İbrahim Ö.: Özgürlükler Hukuku, AFA, İstanbul 1994.

-Kaboğlu, İbrahim Ö.: Anayasa Yargısı, İmge Kitabevi, Ankara 2000.

-Kaboğlu, İbrahim Ö.: Özgürlükler Hukuku, İstanbul 1999.

 


-Kaboğlu, İbrahim Ö.: Kolektif Özgürlükler, DÜHF Yayınları, Di- yarbakır 1989.

-Kanadoğlu, O. Korkut: Türk ve Alman Anayasa Yargısında Ana- yasal Değerlerin Çatışması ve Uyumlulaştırılması, Beta Yayını, İstan- bul 2000.

-Kanbur, Mehmet Nihat: “18.06.2014 Tarih ve 6545 Sayılı Kanun Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m.104)”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Aralık 2014, s.97-144.

-Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, Ankara 1981.

-Karakaş, Ezgi: Türk Hukukunda Şantaj Suçu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015.

-Karamustafaoğlu, Tuncer: Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara 1982.

-Kapusuzoğlu, Beril Taşkın: Suça İştirakte Bağlılık Kuralı, Onikilev- ha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul 2017.

-Katoğlu, Tuğrul: Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulan- ması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.

-Keçeci, Raziye Bal: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Tehdit Suçu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2010.

-Keyman, Selahattin: Türk Hukukunda Af (Genel Af-Özel Af), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1965.

-Koca, Mahmut-Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hü- kümler, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara 2010.

-Koca, Mahmut: “Fikri İçtima”, Ceza Hukuku Dergisi, 2007/4, s.197-221.

-Koca, Mahmut: “Yağma Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. II, İstanbul 2002, s.1479 vd..

-Koca, Mahmut: “İnsan Yağması (Sömürüsü) Suçu, (TCK m.201 b)”, AÜHFD, Cilt: 52, sayı: 2, 2003, s.157.

-Kubalı, H. N.: Anayasa Hukuku Dersleri Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, İstanbul 1971.

 


-Kuçuradi, İoanna: “Felsefe ve İnsan Hakları”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Ankara 1982.

-Kunter, Nurullah-Yenisey, Feridun: Muhakeme Hukuku Dalı Ola- rak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2000.

-Kunter, Nurullah: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muha- kemesi Hukuku, İstanbul 1986.

-Kunter, Nurullah: Ceza Hukukunda Zamanaşımı (Yayımlanma- mış Doçentlik Tezi), İstanbul 1946.

-Kuyucu, Aydın: Öğreti ve İçtihatlar Işığında Ceza Yargılaması Hukukunda Kanun Yararına Bozma, Yetkin Yayınevi, Ankara 2020.

– M –

-Madiot, Yves: Droits de l’Homme et Libertés Publiques, Masson 1976.

-Majno, Ceza Kanunu Şerhi, Yargıtay Yayınları No.3, Cilt: I, II, III, Ankara 1977.

-Mahmutoğlu, Fatih Selami: Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılık Hukukunda Yaptırım Rejimi, İstanbul 1995.

-Mahmutoğlu, Fatih Selami/Karadeniz, Serra: Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi, Beta BasımYayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Ocak 2017.

-Malkoç, İsmail: Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Cilt: I, Mal- koç Kitabevi, Ankara 2005.

-Malkoç, İsmail: Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Cilt: II, Malkoç Kitabevi, Ankara 2005.

-Malkoç, İsmail: Yeni Türk Ceza Kanunu, Cilt: I, Malkoç Kitabe- vi, Ankara 2007.

-Malkoç, İsmail: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara 2007.

-Malkoç, İsmail: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, Yetkin Yayınları, Ankara 2002.

-Malkoç, İsmail: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt: II, Malkoç Kitabevi, Ankara 2006.

 


-Meran, Necati: Yeni Türk Ceza Kanununda Sahtecilik- Malvarlığı-Bilişim Suçları ile Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.

-Mercier, André: “İnsan Haklarının Temelleri”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Ankara 1982.

-Montesquieu: Kanunların Ruhu Üzerine, Çeviren: Fehmi Baldaş, Hiper- link Yayınları, İstanbul 2014.

-Mourgeon, Jacques: İnsan Hakları, İletişim Yayıncılık, Ç: Ayşen Ekmekçi-Alev Türker, İstanbul 1990.

-Mumcu, Ahmet: İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara 1994.

–N –

-Noyan, Erdal: Hırsızlık ve Yağma Suçları, Ankara 2005.

-Nuhoğlu, Ayşe: Aile Düzenine Karşı Suçlar, İstanbul 2009.

VI- O –

-Oğuzman, Kemal/Mustafa Dural: Aile Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 1998.

-Otacı, Cengiz: “Töre Saikiyle Öldürme Suçuna Dair Yargıtay Ce- za Genel Kurulu Kararlarının Eleştirisi”, Terazi, Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 77, Ocak 2013, s.38-44.

VII- Ö –

-Öden, Merih: Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

-Önder, Ayhan: Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler, İstanbul 1963.

-Önder, Ayhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.: II-III, İstanbul 1992,

-Önder, Ayhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayını, İstanbul 1991.

-Özbek, Veli Özer-Kanbur, Nihat-Doğan, Koray-Bacaksız, Pınar- Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2010.

 


-Özbek, Veli Özer: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, 2. Baskı, Ankara, 2005.

-Özbek, Veli Özer: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, C.1, 3. Baskı, Ankara 2006.

-Özbek, Veli Özer: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, C.2, 3. Baskı, Ankara 2006.

-Özbek, Veli Özer-Kanbur, Mehmet Nihat-Doğan, Koray- Bacaksız, Pınar-Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, Temmuz 2012.

- Özbek, Veli Özer- Kanbur, Mehmet Nihat- Doğan, Koray- Bacak- sız, Pınar- Tepe, İlker: Türk Ceza Hukukunda Özel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 2014.

-Özbek, Veli Özer: Müstehcenlik Suçu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009.

-Özbey, Özcan. “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda İçtima Uygulaması”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 2013, s.79-108.

-Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Anka- ra 2002.

-Özcan, Hüseyin: Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, 6. Baskı, Ankara 1985.

-Özen, Muharrem: Genel Tehlike Yaratan Suçlar, US-A Yayıncı- lık, Ankara 2010.

-Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008.

-Özgenç, İzzet: İhale Sürecinde İşlenen Suçlar, 3. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2013.

-Özgenç, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler),

3. Baskı, Ankara 2006.

-Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayı- nevi, Ankara, Eylül 2013.

-Özgenç, İzzet: Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, 2002.

-Özgenç, İzzet: Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, İstanbul 1996.

-Özkul, Fatih-Yılmaz, Sacit-Altun, Uğurtan: Hırsızlık ve Yağma Suçları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yayın No: 1, Ankara 2014.

 


-Özmen, Özkan: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009; http://libris.bahcesehir.edu.tr/dosyalar/ Tez/ 083929C1.pdf (Siteyi Ziyaret Tarihi: 12.9.2012).

-Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku,

10. Baskı.

-Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan-Özbek, Veli Özer: Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 4. Baskı, Ankara 1998.

-Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2005.

-Öztürk, Bahri: Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, An- kara 1994.

d- P –

-Paine, Thomas: İnsan Hakları, Ç.: O. Dostel, İstanbul 1964.

-Parlar, Ali-Hatipoğlu, Muzaffer: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara 2007.

e- R –

-Russell, Bertrand: İktidar, Çeviren: Mete Ergin, Cem Yayınevi,1.

Basım, İstanbul, Mart 2014.

f- S –

-Sağlam, Fazıl: Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, AÜSBF Ya- yını, Ankara 1982.

-Sancar, Türkan Yalçın: “Türklüğü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hüku- meti, Adliyeyi, Bakanlıkları, Devletin Askeri ve Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini” Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları, Ankara 2006.

-Savaş, V.-Mollamahmutoğlu, S.: Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt: 1, Ankara 1999.

-Savcı, Bahri: “Yaşam Hakkı” “Felsefi Açısından Pratiğe Doğru”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçu- radi, Ankara 1982.

- Selçuk, Sami/Çınar, Ali Rıza: Yaptırımı (Cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştıramama Kuralı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

-Selçuk, Sami: Dolandırıcılık, Ankara 1982.

 


-Selçuk, Sami: Dolandırıcılık Suçunun Kimi Suçlardan Ayrımı ve Çeklerle İlgili Suçlar, Ankara 1986.

-Selçuk, Sami: “Mal Aleyhine Cürümler: Dolandırıcılık”, Ceza Hukuku El Kitabı, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş, İstanbul 1989.

c) Sevük, Handan Yokuş: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Ezi- yet ve İşkence Suçu”, 2013, (İÜHFM C. LXXI, S. 1, s. 1273-1290.

-Shue, Henry: “Temel Hakların Evrenselliği”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Ankara 1982.

-Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi.

-Birleşmiş Milletler çerçevesinde 12-13 Aralık 2000 tarihlerinde Palermo’da düzenlenen konferansta kabul edilen “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol”.

-Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayıne- vi, Ankara 2012.

-Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayın- ları, Ankara 2005.

-Soyaslan, Doğan: Cezaların Tecili, Ceza Hukuku El Kitabı, İstan- bul 1989, s. 484-493.

-Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayıne- vi, 9. Baskı, Ankara 2012.

-Soysal, Mümtaz: 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul 1986.

-Sözüer, Adem: Türk Ceza Kanunu Reformu, Birinci Kitap, Tür- kiye Barolar Birliği, Panel, 21-22 Mayıs 2004, s.34.

-Stefani, Gaston-Levasseur, Georges - Bouloc, Bemard: Droit Pénal Général, 15 édition Dalloz, 1995.


-Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS);

18.11.1959/7376 S. K., Metin: RG. 26.11.1959;

http://www.askerihukuk.net/FileUpload/ ds158941/File/suclularin_iadesine_dair_avrupa_sozlesmesi.pdf (Siteyi Ziyaret Tarihi: 9.3.2015).

 


– Ş –

-Şahbaz, İbrahim: “Anayasanın Doğrudan Doğruya Uygulanması”, Yargıtay Dergisi, Ekim 1996, s.430-451.

-Şahbaz, İbrahim: “Temel Haklar ve İlgili Kavramlar”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 2006, s.349-386.

-Şahbaz, İbrahim: Karşılaştırmalı Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007.

-Şahbaz, İbrahim: “Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık Hakkı”, TBB Dergisi, Ocak-Şubat 2010, s.405-423.

-Şahbaz, İbrahim: Yarı Doğrudan Demokrasi Kurumu Olarak Re- ferandum, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006.

-Şahbaz, İbrahim: “Mahkemelerde Anayasaya Aykırılık İddiası”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 1990, s.281-308.

-Şahbaz, İbrahim: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Sorunlar”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB Yayını, Ankara 2011, s.71-127.

-Şahbaz, İbrahim: “Cezanın Ertelenmesinde İçtima Sorunu”, YD, Ocak/Nisan-2001, Sayı 1-2, s. 115 vd.

-Şahbaz, İbrahim: “Noterlerin Cezai Sorumlulukları”, Türkiye No- terler Birliği Hukuku Dergisi, Ankara 2014, s.5-56.

-Şahbaz, İbrahim: “İftira Suçu”, Yargıtay Dergisi, Ekim 1985, Sa- yı: 11, s.485-509.

-Şahin, Cumhur: Ceza Muhakemesi Hukuku, I, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007.

-Şahin, Meral Ekici: “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK m.123)”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 23, Aralık 2013, s.21-52.

-Şen, Ersan/Yenice, Nilüfer: İfade Hürriyetinde Sınırlama ve Gü- vence Rejimi-Yorumlu Karar Derlemesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.

-Şen, Ersan: Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.: I, İstanbul 2006.

 


-Şen, Ersan: 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararları-Ceza, İs- tanbul 1998.

-Şen, Ersan: “Özel Hayata Karşı Suçlar”, İstanbul Barosu Dergisi, 2005/3, s.711.

-Şen, Ersan: “Suçu ve Suçluyu Övme (TCK. m.215)”, Ceza Huku- ku Dergisi, Ağustos 2008, s.105.

-Şen, Ersan: “İnsan Üzerinde Bilimsel Deney ve Deneme Suçları”,

j- Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Ceza Hukukunun Gün- cel Sorunları, 28 Şubat - 1 Mart 2008, s. 588 - 646, Ankara 2008.

-Şirin, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, Anayasa Mahkeme- sine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi No-7, Avrupa Konseyi Anka- ra Proğram Ofisi Baskısı, Aralık 2018.

– T –

-Taner, Fahri Gökçen: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Seçkin Ya- yınevi, Ankara 2008.

-Taner, Fahri Gökçen: “6545 Sayılı Kanunla Cinsel Suçlarda Yapı- lan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme”, Güncel Hukuk, Ağus- tos 2014/8-128, s.60-63.

d) Taner, Fahri Gökçen: “Türk Hukukunda Şantaj Suçu”, TBB Dergisi 2011 (92), s.118-156.

-Tanör, Bülent: Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayını, İstanbul 1990.

-Tanör, B.-Yüzbaşıoğlu, N.: 1982 Anayasasına Göre Türk Anaya- sa Hukuku, YKY, İstanbul 2002.

-Taşdemir, Kubilay: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Nisan 2011.

-Taşdemir, Kubilay: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, 2. Baskı, Ocak 2015.

-Taşkın, Şaban Cankat: Bilişim Suçları, Beta Yayını, İstanbul 2008.

-Tezcan, Durmuş/Erdem, M. Ruhan/Sancakdar, O.: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2002.

-Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R. Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2013.

 


e) Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R.Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 16. Baskı, Ankara 2018.

-Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.

-Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul 1997.

-Toroslu, Nevzat: Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara 1968.

-Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2006.

-Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara 2005.

-Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınları, An- kara 2007.

-Tunaya, T. Zafer: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul 1980.

-Turan, Yalım: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Terazisinde Masumiyet Karinesi İfade Özgürlüğü Dengesi”, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi, TCHD Yayını, Ocak-Şubat-Mart 2012, Sayı: 1, s.113-124.

-Turhan, Faruk: “Yeni Türk Ceza kanununda Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğu ve Yasaklılığının Hukuki Niteliği, Kapsam ve Koşulları Üzerine Bir Değerlendirme”, CHD., 2007/4, s.186 vd.

-Tutumlu, M. Akif: Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik, Ankara 1999.

-TCK Tasarısı Hakkında Galatasaray Hukuk Fakültesinin Raporu için bkz. “Türk Ceza Kanunu Reformu, TBB İkinci Kitap”, 1. Baskı 2004, s. 285.

-Türay, Aras: “Nefret Suçları ve Türk Ceza Hukukundaki Güncel Gelişmeler”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Aralık 2014, s.77-95.

-“Türk Ceza Kanunu Reformu, TBB İkinci Kitap”, 1. Baskı 2004, s. 285.

-Türk Dil kurumu Sözlüğü, Ankara 2005.

-Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara 1974.

-Türk Hukuk Lügati, Ankara 1944.

 


– U –

-Uygun, Mehmet-Savaş Vural-Mollamahmutoğlu, Sadık: Ceza Genel Kurulu Kararları (1987), Ankara.

-Uygun, Mehmet-Savaş, Vural-Mollamahmutoğlu, Sadık: Ceza Genel Kurulu Kararları (1988-1989-1990-1991), Ankara.

-Uygun, Oktay: 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, İstanbul 1992.

-Uygun, Oktay: Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları, Ankara 1996.

-4136 sayı ve 22.11.1995 günlü, 1988 Tarihli Uyuşturucu Ve Psi- kotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşme- sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G.: 25.11.1995, Sayı: 22474). http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa

=iegm_mevzuat&thelawtype=8 &thelawId=252 (Siteyi ziyaret tarihi: 15.9.2013).

– Ü –

-Ünal, Şeref: Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1997.

-Ünver, Yener: Adliyeye Karşı Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.

f) Ünver, Yener-Hakeri, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, C.I, Ankara 2012.

g) Ünver, Yener: “İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları”, Mar- mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Özel Sayısı, s. 150 – 183, İstanbul 2007.

-Ünver, Yener: “İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçu”, Klinik Araştırmalar Kitabı 2014, Editörler: Hamdi Akan, Hilal İlbars, Nurşah Ömeroğlu Çetinkaya, s. 461 - 468, Ankara 2014.

-Üzülmez, İlhan: “Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK. M. 257)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, Sayı: 1, s. 211.

-Üzülmez, İlhan: “Yeni Türk Ceza Kanununda İşkence ve Eziyet Suçu”, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/108.doc (Siteyi ziya- ret tarihi: 15.4.2012).

 


-Üzülmez, İlhan: Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, 1.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

h) Üzülmez, İlhan: Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları, Anka- ra 2007.

W –

-Weber, Anne: Nefret Söylemi El Kitabı, Avrupa Konseyi Yayın- ları, Eylül 2009, Çeviri: Metin Çulhaoğlu, Düzelti: Naci Temeltaş, Bi- şeng Özdinç, s.3-5; http://www.ihop.org.tr/dosya/coe/nefret_ soyle- mi.pdf (Siteyi Ziyaret Tarihi: 22.2.2015).

Y –

-Yalvaç, Gürsel: Karşılaştırmalı-Gerekçeli İçtihatlı Türk Ceza Ka- nunu, Ankara 2008.

-Yaman, Derya-Yaman, Murat: Askeri Yargı ile Adli Yargı Ara- sında Görev Sorunları, Seçkin Yayınları, Ankara 2001.

-Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları.

-Yargıtay İçtihadı Birleştirme Karar Özetleri, Hukuk-Ceza, 1926- 1998, 130.Yıl Armağanı, Yargıtay Yayınları No: 26, Ankara 1999.

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, 25.9.2002, 2-617/648.

-Yargıtay’ın UYAP üzerinden sitesi.

-Yargıtay Kararları Dergileri.

i) Yaşar, Osman: Uygulamada ve Öğretide Hürriyet Aleyhinde İş- lenen Suçlar, Ankara 2001.

-Yaşar, Osman-Gökcan, Hasan Tahsin-Artuç, Mustafa: Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, Cilt: I-II-III-IV-V-VI.

-Yaşar, Osman- Gökcan, Hasan Tahsin- Artuç, Mustafa:Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt:III, 2. Baskı, Ankara 2014.

-Yaşar, Osman: Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu, Cilt: I, Yetkin Yayınevi, Ankara 1998.

-Yenidünya, Ahmet Caner: “5237 sayılı TCK’da Hapis Cezasının Ertelenmesi”, Hukukî Perspektifler Dergisi, Temmuz 2006, S: 7, (s. 62-69).

 


-Yenidünya, Ahmet Caner: İnsan Ticareti Suçu (TCK. m.80) An- kara 2007.

-Yerdelen, Erdal: “Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu”, Ce- za Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 23, Aralık 2013, s.71-91.

– Z –

-Zafer, Hamide: Özel Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukuku İle Ko- runması, İstanbul 2010.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.