Türk Ceza Kanununda Hırsızlık

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Begüm DATLI
ISBN: 9786257277341
77,40 TL 86,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Begüm DATLI
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 191

Hırsızlık suçu çok eski zamanlardan günümüze kadar işlenen bir suç olmakla birlikte ülkemizde de en çok işlenen suçlardan biridir. Günümüzde hırsızlık suçunun işleniş şekli, suçun işlenmesinde kullanılan araç, failin kişisel becerileri gibi etkenler çeşitlilik göstermektedir. Suçun işleniş şekli ve yapısında günden güne meydana gelen çeşitlilik karşısında, öğretide ve uygulamada yer alan farklı yaklaşımlara çalışmamızda yer verilmiştir.

Üç bölümden oluşan tez çalışmasında, birinci bölümde hırsızlık suçu ile hırsızlık suçunun tanımı, tarihsel gelişim süreci, korunan hukuki yarara değinilmiş daha sonra suçun unsurları incelenmiştir. İkinci bölümde daha ağır cezayı gerektiren ve daha az cezayı gerektiren nitelikli halleri, şahsi cezasızlık sebepleri ve etkin pişmanlık halleri incelenmiştir. Son bölümde ise suçun özel görünüş şekilleri, muhakemesi, yaptırımı ve suçun benzer görünümlü suçlarla arasındaki fark üzerinde durulmuştur.

Çalışmamızda hırsızlık suçu ile ilgili açıklama yapılırken Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemelerden faydalanılmış, ayrıca kanunda yapılan değişikliklere de yer verilerek 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile kıyaslama yapılmış, öğretideki hakim görüşler ve karşıt görüşler ele alınarak incelenmiştir.

ÖZET ......................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 7

KISALTMALAR.......................................................................................................... İİİ

GİRİŞ ......................................................................................................................... 5


BİRİNCİ BÖLÜM

HIRSIZLIK SUÇUNUN TANIMI,


TİPİKLİK, HUKUKA AYKIRILIK UNSURU VE KUSURLULUK


I. GENEL AÇIKLAMALAR...................................................................................7

II. TANIM .........................................................................................................9

III. KORUNAN HUKUKİ YARAR .........................................................................10

IV. TİPİKLİK......................................................................................................14

A. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsuru.............................................................. 14

1. Fail ......................................................................................................... 14

2. Mağdur.................................................................................................. 16

3. Konu ...................................................................................................... 19

a. Mal Kavramı..................................................................................... 19

b. Malın Taşınabilir Nitelikte Olması.................................................... 26

c. Malın Başkasına Ait Olması.............................................................. 27

4. Fiil .......................................................................................................... 32

a. Malı Bulunduğu Yerden Alma .......................................................... 32

b. Zilyedinin Rızasının Olmaması ......................................................... 36

B. Tipikliğin Subjektif (Manevi) Unsuru........................................................... 41

V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU.......................................................................48

VI. KUSURLULUK .............................................................................................53


8 İçindekiler


İKİNCİ BÖLÜM


HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ,

ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE ETKİN PİŞMANLIK


I. HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ.......................................................61

A. Hırsızlığın Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri ........................ 61

1. 142’nci Maddenin 1’nci Fıkrasındaki Nitelikli Haller ............................. 61

a. Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya

İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya

Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık ............................. 61

aa. Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık............................................... 62

bb. Kime Ait Olursa Olsun İbadete Ayrılmış Yerlerdeki

Hırsızlık ..................................................................................... 65

cc. Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilmiş Eşya

Hakkında Hırsızlık ..................................................................... 67

b. Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte

Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza

Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ((Yürürlükten kaldırma:

10/06/2014-6545/62 md.) 142/1-b)................................................ 68

c. Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya

Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya

Hakkında Hırsızlık ............................................................................ 69

d. Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği

Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan

Eşya Hakkında Hırsızlık .................................................................... 71

e. Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış

Eşya Hakkında Hırsızlık .................................................................... 73

2. 142’nci Maddenin 2’nci Fıkrasında Düzenlenen Nitelikli Haller............ 78

a. Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya

Ölmesinden Yararlanarak Hırsızlık................................................... 78

b. Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da

Özel Beceriyle Hırsızlık..................................................................... 82

aa. Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle

Hırsızlık ..................................................................................... 84

bb. Özel Beceriyle Hırsızlık ............................................................. 85


İçindekiler 9

c. Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği

Korku veya Kargaşadan Yararlanılarak Hırsızlık ............................... 87

d. Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da

Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek

Suretiyle Hırsızlık ............................................................................. 89

e. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık........................ 93

f. Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Halde

Resmi Sıfat Takınarak Hırsızlık ......................................................... 97

aa. Hırsızlık Suçunun Tanınmamak İçin Tedbir Alarak

İşlenmesi................................................................................... 98

bb. Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak Yapılan

Hırsızlık ..................................................................................... 99

g. Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık........................... 100

h. Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte

Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde

Muafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık............................. 102

aa. Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya

Hakkında Hırsızlık ................................................................... 102

bb. Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya

Hakkında Hırsızlık ................................................................... 104

B. Hırsızlığın Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri............................... 107

1. Suçun Paydaş veya Elbirliğiyle Malik Olunan Eşya Üzerinde

İşlenmesi ............................................................................................. 107

2. Suçun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla

İşlenmesi ............................................................................................. 109

3. Malın Değerinin Azlığı.......................................................................... 111

4. Kullanma Hırsızlığı ............................................................................... 116

5. Zorunluluk Hali .................................................................................... 118

C. Hırsızlık Suçunun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların

Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi ........ 120

D. Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da

Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici

de Olsa Aksaması ...................................................................................... 123

E. Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi..................................................... 124


10 İçindekiler

II. HIRSIZLIK SUÇUNDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ .....................................126

A. Şahsi Cezasızlık Sebeplerini Gerektiren Nedenler..................................... 128

1. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin Zararına

Olacak Şekilde Şuçun İşlenmesi .......................................................... 128

2. Üstsoy veya Altsoy veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin

veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına Olacak Şekilde Suçun

İşlenmesi ............................................................................................. 130

3. Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Biri Zararına Olacak

Şekilde Suçun İşlenmesi ...................................................................... 132

B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler ............................ 133

1. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Birinin Zararına

Olacak Şekilde Suçun İşlenmesi .......................................................... 133

2. Aynı Konutta Beraber Yaşamayan Kardeşlerden Birinin Zararına

Olacak Şekilde Suçun İşlenmesi .......................................................... 134

3. Aynı Konutta Yaşamakta Olan Amca, Dayı, Hal, Teyze, Yeğen

veya İkinci Dereceden Kayın Hısımlarının Zararına Olacak Şekilde

Hırsızlık Suçunun İşlenmesi ................................................................. 135

III. ETKİN PİŞMANLIK .....................................................................................136


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, HIRSIZLIK SUÇUNUN MUHAKEMESİ,

YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI, BENZER SUÇLARDAN AYRIMI

I. SUÇUN ÖZEL GÜRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ.............................................................143

A. Teşebbüs................................................................................................... 143

B. İştirak ........................................................................................................ 148

C. İçtima ........................................................................................................ 151

II. HIRSIZLIK SUÇUNUN MUHAKEMESİ ..........................................................156

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme...................................................................... 156

B. Uzlaştırma................................................................................................. 157

III. SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI .........................................................159

IV. HIRSIZLIK SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN AYRIMI ....................................163

A. Hırsızlık ve Yağma Suçu............................................................................. 163

B. Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçu................................................................... 166


İçindekiler 11

C. Hırsızlık ve Güveni Kötüye Kullanma Suçu ................................................ 168

D. Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçu........................................................... 170

E. Hırsızlık ve Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde

Tasarruf Suçu ............................................................................................ 171

F. Hırsızlık ve Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu .......... 173

G. Hırsızlık ve Zimmet Suçu ........................................................................... 175

SONUÇ.................................................................................................................. 179

KAYNAKÇA............................................................................................................ 185

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar