Türk Ceza Kanununda Rüşvet Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nabi ÖZALP
ISBN: 978-605-05-0439-2
Stok Durumu: Stokta var
108,00 TL 120,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nabi ÖZALP
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Ceza Kanununda Rüşvet Suçu

Dr. Nabi ÖZALP

2019/06 1. Baskı, 528 Sayfa

ISBN 978-605-05-0439-2

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER7

KISALTMALAR13

GİRİŞ15

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER, RÜŞVET SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ, ULUSLARARASI DÜZENLEMERLDE RÜŞVET SUÇU,
RÜŞVET SUÇUNUN UYGULAMA ALANIN GENİŞLETİLMESİ, RÜŞVET SUÇU MODELLERİ VE BAZI ÜLKELERDE
RÜŞVET SUÇU

I.GENEL BİLGİLER19

A.Rüşvet Kavramı19

B.Kamu İdaresi Kavramı28

II.RÜŞVET SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ31

A.Hint Hukukunda Rüşvet31

B.Mezopotamya Hukuklarında Rüşvet32

C.Roma Hukukunda33

1.Genel Olarak33

2.Cumhuriyet Dönemi35

3.İmparatorluk37

D.Kilise Hukukunda38

E.İslam Hukukunda39

F.Osmanlı Hukukunda44

1.Tanzimat Öncesi Dönem44

2.Tanzimat Dönemi45

a.1256/1840 Tarihli Ceza Kanuname-i Hümayunu45
b.1267/1851 Tarihli Kanun-ı Cedit47
c.1274/1858 Tarihli Ceza Kanuname-i Hümayunu48

G.Türkiye Cumhuriyeti Dönemi49

1.765 Sayılı Türk Ceza Kanunu49

2.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu58

a.5377 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik59
b.5918 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik60
c.6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik61

III.ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE RÜŞVET SUÇU66

A.Genel Olarak66

B.Uluslararası Ticaret Odası İrtikâp Ve
Rüşvetle Mücadeleye İlişkin Davranış Kuralları68

C.OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde
Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin
Önlenmesi Sözleşmesi69

D.Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi72

F.Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi76

E.Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi77

G.Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi78

H.Avrupa Birliği Ceza Hukukunda82

I.Amerikan Ülkeleri Arasında Yolsuzlukla
Mücadele Sözleşmesi83

j.Afrika Birliği Yolsuzluğu Önleme Ve
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi84

IV.RÜŞVET SUÇUNUN UYGULAMA ALANININ
 GENİŞLETİLMESİ85

A.Genel Olarak85

B.Özel Sektörde Rüşvetin Cezalandırılmasının
Gerekliliği Ve Cezalandırılması Rejimi89

C.Değerlendirme95

V.RÜŞVET SUÇU MODELLERİ98

A.İdare/İşveren ve Ajan Modeli99

B.Piyasa/Pazar Modeli99

C.Haksız Ödeme, Etkileme Ve Davranış Modeli100

1.Haksız Ödeme Modeli100

2.Haksız Etkileme Modeli100

3.Haksız Davranış Modeli100

4.Değerlendirme101

VI.BAZI ÜLKELERDE RÜŞVET SUÇU102

A.Almanya102

B.İtalya113

C.Amerika Birleşik Devletleri123

1.Federal Düzeyde Rüşvet Suçu124

a.Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA)124
b.Federal Kanun127

2.Eyaletler Düzeyinde Rüşvet Suçu131

D.Birleşik Krallık135

E.Fransa143

F.İsviçre145

G.Çin150

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK, SUÇUN YAPISI VE NİTELİĞİ,
SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER, SUÇUN UNSURLARI, SUÇUN NİTELİKLİ HALİ VE KUSURLULUK

I.GENEL OLARAK153

II.SUÇUN YAPISI VE NİTELİĞİ157

A.Suçun Yapısı157

B.Suçun Niteliği162

III.SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER165

IV.SUÇUN UNSURLARI172

A.Maddi Unsur172

1.Suçun Konusu172

a.Maddi Menfaatler173
b.Manevi Menfaatler176
c.Menfaatin Değerinin Azlığı184
d.Menfaatin Yapılacak İş veya İşlemle Orantılı Olması192
e.Menfaatin Niteliği194
f.Menfaat ve Hediye196

2.Fail198

a.Özel Kanunlardaki Düzenleme Bakımından
Suçun Faili211
b.Türk Ceza Kanunu’nun 252. Maddesinin
8. Fıkrasındaki Düzenleme Bakımından Suçun Faili219
c.Türk Ceza Kanunu’nun 252. Maddesinin
9. Fıkrasındaki Düzenleme Bakımından Suçun Faili230

3.Mağdur235

4.Fiil240

a.Kamu Görevlisine Menfaat Sağlama240
b.Kamu Görevlisinin Menfaat Sağlaması248
c.Rüşvet Anlaşması260
d.Türk Ceza Kanunu’nun 252. Maddesinin
8. Fıkrasındaki Düzenleme279
e.Türk Ceza Kanunu’nun 252. Maddesinin
9. Fıkrasındaki Düzenleme287

B.Manevi Unsur296

1.Görevin İfasıyla İlgili Bir İşin Yapılması Veya
Yapılmaması Amacı302

a.Görevin İfasıyla İlgili İş Kavramı304
b.Görevin İfasıyla İlgili Bir İşin Yapılması307
c.Görevin İfasıyla İlgili Bir İşin Yapılmaması309
d.Kamu Görevlisinin Görevli ve Yetkili Olması314
e.Kamu Görevlisi Tarafından Yapılan
İş veya İşlemin Geçersiz Olması327

2.Görevin İfasıyla İlgili Bir İşin Yapılması Veya
Yapılmaması Amacıyla Menfaatin Sağlandığının
Tespiti328

C.Hukuka Aykırılık332

V.SUÇUN NİTELİKLİ HALİ333

VI.KUSURLULUK340

A.Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi340

B.Cebir, Şiddet ve Tehdit341

C.Zorunluluk Hali342

D.Haksızlık Yanılgısı343

E.Haksız Tahrik343

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RÜŞVET SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ,
ETKİN PİŞMANLIK, YAPTIRIM, MUHAKEMEYE İLİŞKİN ÖZELLİKLER VE DİĞER SUÇLARDAN AYRIMI

I.RÜŞVET SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ345

A.Teşebbüs345

B.İştirak359

C.İçtima365

1.Gerçek İçtima365

2.Zincirleme Suç369

3.Fikri İçtima373

a.Aynı Neviden Fikri İçtima373
b.Farklı Neviden Fikri İçtima375

II.ETKİN PİŞMANLIK376

A.Genel Olarak376

B.Rüşvet Alan Bakımından383

C.Rüşvet Veren Bakımından386

D.Rüşvet Suçuna İştirak Edenler Bakımından388

E.Yabancı Kamu Görevlileri Bakımından389

III.YAPTIRIM390

A.Hapis Cezası390

B.Müsadere397

C.Tüzel Kişilerin Sorumluluğu403

1.Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan Güvenlik Tedbirleri403

a.Türk Ceza Kanunu’nunda Öngörülen
Güvenlik Tedbirleri403
b.Diğer Ülkelerde Öngörülen Güvenlik Tedbirleri407
c.Değerlendirme412

2.İdari Para Cezası415

IV.DİĞER SUÇLARDAN AYRIMI420

A.İrtikâp Suçundan Ayrımı420

B.Dolandırıcılık Suçundan Ayrımı435

C.Nüfuz Ticareti Suçundan Ayrımı438

D.Şike Suçundan Ayrımı440

E.Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Ayrımı442

F.Haksız Oy Temini Suçundan Ayrımı443

G.Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Ayrımı444

H.Haksız Rekabet Suçlarından Ayrımı446

V.MUHAKEMEYE İLİŞKİN ÖZELLİKLER448

A.Muhakeme Şartı448

1.Rüşvet Alan Bakımından448

2.Rüşvet Veren Bakımından458

B.Koruma Tedbirleri460

C.Yer Bakımından Uygulama Kuralları472

D.Görevli ve Yetkili Mahkeme478

E.Dava Zamanaşımı481

F.Davaya Katılma483

SONUÇ485

KAYNAKÇA501

ÖNSÖZ

Bu kitabın temelini, Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK başkanlığında,  Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU, Prof. Dr. Hamide ZAFER, Doç. Dr. Ezeli AZARKAN ve Dr. Öğretim Üyesi Neşe BARAN ÇELİK’ten oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile kabul edilen, “Türk Ceza Kanunu’nda Rüşvet Suçu” isimli doktora tezi oluşturmaktadır.

Kitapta, esas itibariyle söz konusu doktora tezine sadık kalınmış ancak güncel yargıtay kararları ve bazı eserlerin yeni basımları incelenerek teze işlenmiştir. Çalışmada, Türk Ceza Kanunu’nun 252 ila 254. maddelerinde düzenlenen rüşvet suçu; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, doktrindeki görüşler ve yargı organlarının kararlarından yararlanılarak incelenmiştir.

Tezin her aşamasında yardımlarını esirgemeyen, bu haliyle ortaya çıkmasında büyük katkıları olan tez danışmanım Prof. Dr. Handan YOKUŞ             SEVÜK’e, tez savunma jürisinde yer alan ve değerli katkıları bulunan         Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU, Prof. Dr. Hamide ZAFER, Doç. Dr. Ezeli AZARKAN ve Dr. Öğretim Üyesi Neşe BARAN ÇELİK’e teşekkürlerimi sunarım.

Dr. Nabi ÖZALP

Şanlıurfa 11.03.2019

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.