Türk Hukuku'nda İfaya Eklenen Ceza Koşulu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Selen MEŞE HACIOSMANOĞLU
ISBN: 9786050507928
Stok Durumu: Stokta var
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Selen MEŞE HACIOSMANOĞLU
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 142

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında hazırlanan ve danışmanlığı, Prof. Dr. Fikret Eren tarafından yürütülen “Türk Hukuku’nda İfaya Eklenen Ceza Koşulu” başlıklı bu çalışma, 14.08.2020 tarihinde savunularak, Prof. Dr. Fikret Eren, Doç. Dr. İpek Yücer Aktürk ve Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Dönmez’den oluşan jüri tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu çalışma, konuya ilişkin güncel çalışmalar ve yeni tarihli mahkeme kararları dikkate alınarak yapılan birtakım eklemeler neticesinde yayıma sunulmuştur

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................. 5

İÇİNDEKİLER.................................................................................... 7

KISALTMALAR................................................................................ 13

GİRİŞ.................................................................................................. 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU

 

§1. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU KAVRAMI,
TERMİNOLOJİ SORUNU VE DÜZENLENİŞ BİÇİMİ............ 21

I.     Genel Olarak Ceza Koşulu.................................................... 21

II.    İfaya Eklenen Ceza Koşulu Kavramı ve Tanımı.................... 23

III. Terminoloji Sorunu................................................................ 28

IV. Düzenleniş Biçimi................................................................. 30

§2. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN UNSURLARI
VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI........... 31

I.     İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Unsurları.............................. 31

A.          Bir Asıl Borcun Varlığı............................................ 31

1. Asıl Borç Hukuken Geçerli Olmalıdır.......................... 31

2. Asıl Borç Hâlen Mevcut Olmalıdır............................... 35

3. Asıl Borcun Konusu..................................................... 35

4. Asıl Borcun Kaynakları................................................ 38

B. Asıl Borçtan Ayrı Bir Edimin Kararlaştırılması................. 39

1. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Ediminin Geçerli Olması.. 41

2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Ediminin Mutlaka Mali
Bir Değere Sahip Olması Gerekip Gerekmediği Sorunu 43

C. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Anlaşması............................. 44

1. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Bir Hukuki İşlemle
Kararlaştırılması........................................................... 44

2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Anlaşmasının Sağlararası
Bir İşlem Olması.......................................................... 48

II.    İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Benzer Kurumlarla
Karşılaştırılması..................................................................... 49

A.          Götürü Tazminat ile Karşılaştırılması....................... 49

B. Temerrüt Faizi ile Karşılaştırılması.................................... 51

§3. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN HUKUKİ
NİTELİĞİ VE İŞLEVLERİ........................................................ 55

I.     İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Hukuki Niteliği.................... 55

A.          Asıl Borca Bağlı (Fer’i) Nitelikte Olması.................. 55

1. Genel Olarak................................................................ 55

2. Fer’iliğin Sonuçları....................................................... 56

a. Asıl Borcun Geçersizliği ve Sona Ermesi
Bakımından............................................................. 56

b. Asıl Alacağın Devredilmesi Bakımından................. 60

c. Asıl Borcun Üstlenilmesi Bakımından..................... 61

d. Asıl Borcun İfa Yeri ve Zamanı Bakımından........... 62

e. Asıl Borcun Tabi Olduğu Şekil Bakımından............ 63

f. Asıl Borcun Başka Bir Teminatla Güvence Altına
Alınması Bakımından.............................................. 67

aa.    Rehin....................................................................................... 67

bb.    Kefalet..................................................................................... 68

g. Diğer Sonuçları........................................................ 69

B. Zarardan Bağımsız Olması................................................ 71

C. Karşılıksız Olması............................................................. 72

II.    İfaya Eklenen Ceza Koşulunun İşlevleri................................ 72

A.          Borçluyu İfaya Zorlama.......................................... 72

B. Tazminatı Önceden Belirleme........................................... 74

 

İKİNCİ BÖLÜM

İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN HÜKÜMLERİ

 

§1.. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN MUACCEL
OLMASI...................................................................................... 79

I.     Muacceliyet Anı.................................................................... 79

II.    Muacceliyet Şartları............................................................... 79

A.          Asıl Borcun Muaccel Olması................................... 79

B. Asıl Borcun İhlal Edilmesi................................................ 80

1. İhlal Kavramı............................................................... 80

2. İspat Yükü................................................................... 83

III. Muacceliyetin Sonuçları........................................................ 84

A.          Asıl Borcun İfası ile İfaya Eklenen Ceza Koşulunun
Birlikte İstenebilmesi........................................................ 84

B. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun İstenemeyeceği Hâller..... 89

1. Feragat......................................................................... 89

2.  İfanın Çekincesiz Olarak Kabulü................................. 90

a. Genel Olarak........................................................... 90

b. Şartları..................................................................... 91

aa.    Belirlenen Zaman veya Yerde Yapılmayan
İfanın Alacaklı Tarafından Kabul Edilmesi.................... 91

bb.    İfaya Eklenen Ceza Koşulunu İsteme Hakkının
Saklı Tutulmamış Olması................................................... 94

§2. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNU AŞAN ZARARIN
TAZMİNİ.................................................................................... 97

I.     Genel Olarak......................................................................... 97

II.    Şartları................................................................................... 98

A. İfaya Eklenen Ceza Koşulunu Aşan Bir Zararın Bulunması 98

B. Asıl Borcun İhlali ile Zarar Arasında Uygun İlliyet
Bağının Bulunması............................................................ 99

C. Borçlunun Kusurlu Olması............................................... 99

D.          Alacaklının Zarar ve Kusuru İspat Etmesi.............. 100

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ

 

§1. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN
İNDİRİLMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ............ 105

I.     İndirimin Amacı.................................................................. 105

II.    İndirimin Hukuki Niteliği..................................................... 106

§2. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN
İNDİRİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI...................................... 109

I.     Geçerli Bir Ceza Koşulu Sözleşmesinin Varlığı................... 109

II.    İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Muaccel Olması................. 109

III. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Aşırı Nitelikte Olması........ 110

A.          Genel Olarak......................................................... 110

B. Aşırılığın Tespitinde Değerlendirilecek Hususlar............. 111

1. Alacaklının Menfaatleri.............................................. 112

2. Borcun İhlalinin Ağırlığı............................................. 114

3. Borçlunun Kusurunun Ağırlığı................................... 115

4. Tarafların Ekonomik Durumu.................................... 116

C. Aşırılığın Tespitinde Esas Alınacak Tarih........................ 118

IV. Borçlunun Tacir Olmaması.................................................. 119

V.   Ödenmiş Olan İfaya Eklenen Ceza Koşulunun İndirilip
İndirilemeyeceği Sorunu...................................................... 122

§3. HÂKİMİN İNDİRİM KARARI, İNDİRİM YÖNTEMİ VE
MİKTARI.................................................................................. 125

I.     Hâkimin İndirim Kararı....................................................... 125

II.    İndirim Yöntemi ve Miktarı................................................. 126

A.          İndirim Yöntemi.................................................... 126

B. İndirim Miktarı................................................................ 127

SONUÇ............................................................................................. 129

KAYNAKÇA.................................................................................... 135

 

AKKAYAN YILDIRIM, Ayça: Cezai Şartı İşlevi Türk ve Amerikan Hukukları Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXI, S. 1-2, 2003, s. 357-414

AKSOY, Hüseyin Can: Ceza Koşulunun Borçlunun Borca Aykırı Davranıştaki Kusuru ile İlişkisi Nedir?, MÜHFHAD, C. 24, S. 2, Aralık 2018, s. 999-1018

ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 9. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 23. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2017

ARSEBÜK, Esat: Borçlar Hukuku, C. I-II, 3. Baskı, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, Ankara 1950

ATAMER, Yeşim M. : Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, Beta Yayıncılık, İstanbul 2001

ATEŞ, Derya: Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık, Turhan Kitabevi, Ankara 2007

AYAN, Serkan: İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008

AYHAN, Rıza: Ticarî İş Kavramı ve Tacir Sıfatına Bağlanan Ücret ve Sözleşme Cezalarının İndirilmesini İsteyememe, GÜHFD, C. XVII, S. 1-2, Y. 2013, s. 291-314

AYHAN, Rıza/ÖZDAMAR, Mehmet/ÇAĞLAR, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 9. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2016

BARLAS, Nami: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, Hukuk Yayınları, İstanbul 1992

BAŞALP, Nilgün: Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011, s. 221-238

BAŞPINAR, Veysel: Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1998

BERBEROĞLU YENİPINAR, Filiz: Ticari Davalar ve Cezai Şart, Adalet Yayınevi, Ankara 2017

BERKİ, Osman Fazıl: Pey Akçesi, Rücu Tazminatı ve Cezai Şart (Mukavele Cezası) Etrafında Tetkikler, İstanbul Barosu Mecmuası, S. I, Y. XVII, 1943, s. 276-303

BİLGE, Necip: Cezai Şart, Ahmet Esat Arsebük’ün Aziz Hatırasına Armağan, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1958, s. 37-128

BİLGE, Necip: Kefilin Mesuliyetinin Şümulü, AÜHFD, C. XIII, Y. 1956, s. 86-171 (Kefalet)

BİNGÖL, Muhammet Emin: Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Yükümlülüğü, Özellikle Tacirin Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememesi On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018

BİRİNCİ UZUN, Tuba: Götürü Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara 2015

BURCUOĞLU, Haluk: Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakların Kullanılabilmesi İçin Uyulması Gereken Süreler, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1990, s. 282-332

CANSEL, Erol/ ÖZEL, Çağlar: Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. 1, 2012, s. 713-733

CANSEL, Erol/ ÖZEL, Çağlar: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017 (Borçlar Hukuku)

ÇABRİ, Sezer: Cezai Şart Borçlusunun Tacir Olması Halinde İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Fahiş Cezai Şartın İndirime Tabi Tutulup Tutulamaması, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 3, S. 11, Y. 2006, s. 913-928

ÇELİKTAŞ, Demet: Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Sınırı Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, DEÜHFD. , Kudret Ayiter’e Armağan, C. 3, S. 1-4, 1988, s. 593-641

ÇINAR, Ömer: Türk Borçlar Kanunu ve Alman Medeni Kanunu’na Göre Cezai Şartın İndirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 16, Y. 8, Güz 2009, s. 91-115

DEMİR, Mehmet: Cezai Şart Kaydına Genel İşlem Koşulları Arasında Yer Verilmesi Sorunu, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük’e Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2005, s. 437-447

DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat: Kefalet Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler Işığında Bağımsız Garanti Sözleşmeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009

DİRİCAN, Gökhan: Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve Yargıtay Uygulaması, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007

DOĞANAY, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. I, 4. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2004

DURAL, Mustafa/ ÖZ, Turgut: Miras Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001

EKİNCİ, Hüseyin: Doktrin ve Uygulamada Cezai Şart, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004

EKİNCİ, Hüseyin: Özel Hukuk Sözleşmelerinde Ceza Koşulu, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015 (Ceza Koşulu)

ERDEM, Mehmet: Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, 28-29 Mayıs 2009, Ankara 2009, s. 97-123

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019 (Özel Hükümler)

EREN, Fikret: İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, İnşaat Sözleşmeleri Ortak Seminer, Ankara, 18-29 Mart 1996, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001, s. 63-86 (İnşaat Sözleşmeleri)

ERMAN, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul 2010

ERTAŞ, Şeref: Eşya Hukuku, 11. Baskı, Fakülteler Yayınevi, İzmir 2014

FEYZİOĞLU, Necmeddin Feyzi: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1977

GÖKÇEOĞLU, Kâmil Haluk: Cezai Şart ve Güncel İçtihatlar, Kazancı Hukuk Yayınevi, İstanbul 2007

GÜLSEVEN, Hilal: Türk Özel Hukukunda Cezai Şartın İndirilmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, C. 2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012

GÜNAY, Cevdet İlhan: Cezai Şart, 1. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2002

HATEMİ, Hüseyin: Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1976

HATEMİ/Hüseyin, GÖKYAYLA/Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012

HAVUTÇU, Ayşe: Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, İzmir 1995

HELVACI, Mehmet: Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı, Beta Yayınevi, İstanbul 2000

İNAN, Ali Naim/YÜCEL, Özge: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014

KABAKLIOĞLU ARSLANYÜREK, Yasemin: Ceza Koşulu Özellikle Zarar ve Tazminatla İlişkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018

KAPANCI, Kadir Berk: Sözleşmesel Sorumlulukta Tazminat Edimi ile Sözleşme Cezası Arasındaki İlişki, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, C. 2, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 1, Ocak 2016, s. 661-684 (Sözleşme Cezası)

KAPANCI, Kadir Berk: Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013

KAPANCI, Kadir Berk: Dönme Cezası (TBK m. 179 f. 3) ve Cayma Parası (TBK m. 178) Kavramları Arasında Kısa Bir Karşılaştırma, MÜHFHAD, C. 22, S. 2, 2016, s. 247-270 (Dönme Cezası)

KARA KILIÇARSLAN, Seda: Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 1-2, Y. 2009, s. 43-59

KARAHAN, Sami: Ticari İşletme Hukuku, 27. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya 2015

KARAAHMETOĞLU, İsmail Özgün: Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme Ölçüsü ve Yargıtay Uygulamasındaki Yeri, Legal Hukuk Dergisi, C. 10, S. 116, Ağustos 2012, s. 85-119

KILIÇ, Mehmet: Türk Hukukunda Borcun Üstlenilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2013

KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2017

KIRCA, Çiğdem: Genel İşlem Koşulları ile Kararlaştırılan Ceza Koşulunun Denetlenmesi, Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukuku’nda Değişimler Sempozyumu, 10-11 Haziran 2016, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 119-133

KIRKBEŞOĞLU, Nagehan: Türk Özel Hukukundaki Kısmi Hükümsüzlük, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011

KİZİR, Mahmut: Yargıtay Kararları Işığında Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Yükümlülüğünün Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanmasına Etkisi, SÜHFD, C. 19, S. 2, 2011, s. 245-282

KOCAMAN, Arif: BK. m. 158/II c. 2 Hükmü Gereğince İfaya Ekli Cezai Şart Talep Etme Hakkının Düşmesi (Sona Ermesi) ve BK. m. 158/IIc. 2’de Hakkın Korunması İçin Öngörülen İhtirazi Kayıt İleri Sürme Şartının Sözleşme ile Bertaraf Edilip Edilemeyeceği Hususu, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011, s. 567-583

KOCAAĞA, Köksal: Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası), Yetkin Yayınları, Ankara 2018

KORKMAZ, Savaş: İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018

KUNTER, Nurullah: Ödendikten Sonra da Azaltılabilmeleri Bakımından Fahiş Cezai Şartlar, Adliye Ceridesi, Yeni Cezaevi Matbaası, S. 11, Y. 31, Ankara 1940, s. 971-983

NOMER, Haluk N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2018

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, C. 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017 (Cilt-1)

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, C. 2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017

OZANOĞLU, Hasan Seçkin: İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları, GÜHFD, C. 3, S. 1-2, Haziran- Aralık 1999, s. 60-118

ÖZ, M. Turgut: İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Kazancı Kitap Ticaret A. Ş. , İstanbul 1989

ÖZEN, Burak: Kefalet Sözleşmesi, 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017

ÖZMEN, Adem: Borçlar Hukukunda Cezai Şartın İndirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011

PARLAK BÖRÜ, Şafak: Götürü Tazminat Kavramına Bir Bakış, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 129, Mart-Nisan 2017, s. 195-228

PULAŞLI, Hasan: Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara 1989

REİSOĞLU, Safa: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2012

REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1992 (Kefalet)

SARI, Suat: Götürü Tazminat Kavramı Üzerine, Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, Medeni Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu, 26-27 Haziran 2008, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011

SELİMOĞLU, Yaşar Engin: İstısna (Eser) Sözleşmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2010

SELİÇİ, Özer: İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1978

SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, C. 3, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016 (İfa)

SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007

ŞAHİN, Turan: Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012

ŞENER, Oruç Hami: Ticari İşletme Hukuku, 9. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016

TAMER, Ahmet: Tacirler Bakımından Cezai Şart (Ceza Koşulu), TAAD, Türkiye Adalet Akademisi’nin 10. Kuruluş Yılı Armağanı, S. 14, Y. 4, Temmuz 2013, s. 731-770

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 3. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1987

TEKELİOĞLU, Numan: İnşaat Sözleşmelerinde Cezai Şart ve Götürü Tazminat, YBHD, Y. 2, S. 2017/2, s. 159- 186

TEKİL, Fahiman: Ticari İşletme Hukuku, Tekil Yayıncılık ve Müşavirlik, İstanbul 1990

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993

TİRYAKİ, Murat: Özel Hukuk Alanında Cezai Şart, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Hukukunda Cezai Şart, Baha Matbaası, İstanbul 1963

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, 6. Baskı, Sermet Matbaası, İstanbul 1976 (Borçlar Hukuku)

UÇAR, Salter: Hukukta Cezai Şart ve Uygulaması, 1. Baskı, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul 1993

USLU, Ebubekir: Uygulama Örnekleri, Yargıtay Kararları ile Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019

USTA, Oğuz: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017

UYGUR, Tanju: Cezai Şartın Tenkisi, Ankara Barosu Dergisi, S. 6, 1975, s. 816-819

ÜNLÜTEPE, Mustafa: İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı, TBBD, S. 102, Eylül-Ekim 2012, s. 173-218

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ÖZDEMİR, Refet: Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel-Özel), Yargıtay Yayınları, Ankara 1987

YAĞCIOĞLU, Burcu: Türk ve İşviçre Hukukunda Ceza Koşulu (Cezai Şart), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019

YILDIRIM, Abdulkerim: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015

YILMAZ, Merve: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı, TBBD, S. 97, Kasım-Aralık 2011, s. 155-170 (Kefalet)

YILMAZ, Halil: İhtirazi Kayıt İradesinin Açıklanması (İhtirazi Kayıt İleri Sürme Hakkının Kullanılması), TBBD, S. 66, Y. 2006, s. 307-330

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 16. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2016

ZEVKLİLER, Aydın/AYDOĞDU, Murat/PETEK, Hasan: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 6. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 1998

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.