Türk Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Damla KAYNAR
ISBN: 9786050512120
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Damla KAYNAR
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 283

Türk Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma

Damla KAYNAR


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ..................................................................................................5

ÖZET .............................................................................................................7

İÇİNDEKİLER .............................................................................................9

KISALTMALAR ........................................................................................15

GİRİŞ ...........................................................................................................19

1. BÖLÜM

GENEL OLARAK ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA

1.1. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA KAVRAMI......................................21

1.2. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN UYGULANMA AMACI .........25

1.3. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN TARİHİ GELİŞİMİ..................27

1.3.1. 4857 Sayılı Kanun Öncesi Dönem ..........................................27

1.3.2. 4857 Sayılı Kanun Dönemi .....................................................29

1.4. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA KAVRAMININ HUKUKİ

NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ.........................................................32

1.4.1. Çağrı Üzerine Çalışmanın Esneklik Kavramı İçerisindeki

Yeri..........................................................................................32

1.4.1.1. Esneklik Kavramı ve Esnekleşme İhtiyacı .................32

1.4.1.2. İş Hukukunun Koruyucu Yapısı ve Güvenceli

Esneklik......................................................................36

1.4.1.3. Esneklik Türleri..........................................................38

1.4.2. Çağrı Üzerine Çalışmanın Kısmi Süreli Çalışma Kavramı

İçerisindeki Yeri......................................................................40

1.4.2.1. Genel Olarak...............................................................40

1.4.2.2. Kısmi Süreli Çalışmanın Türleri Bakımından Çağrı

Üzerine Çalışma.........................................................42

1.5. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

OLMASINDAN DOĞAN GENEL ÖZELLİKLERİ ........................43

1.5.1. Çalışma Süresinin Normal Çalışmaya Göre Önemli Ölçüde

Kısa Olması.............................................................................43

1.5.2. Çalışma İlişkisinin Sürekli Olması ..........................................48

1.5.3. Çalışma Süresinin Kısaltılmasının İrade Serbestisine

Dayanması...............................................................................48

1.6. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN AVANTAJ VE

DEZAVANTAJLARI........................................................................51

10

1.6.1. İşçi Bakımından.......................................................................51

1.6.1.1. Avantajları..................................................................51

1.6.1.2. Dezavantajları.............................................................53

1.6.2. İşveren Bakımından.................................................................56

1.6.2.1. Avantajları..................................................................56

1.6.2.2. Dezavantajları.............................................................58

1.7. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN TÜRLERİ.................................58

1.7.1. Toplam Çalışma Süresinin Taraflarca Belirlendiği Tür ..........59

1.7.2. Toplam Çalışma Süresinin Belirlenmesinin İşverene

Bırakıldığı Tür.........................................................................60

1.8. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN BENZER ÇALIŞMA

TÜRLERİNDEN AYIRT EDİLMESİ ..............................................61

1.8.1. Çağrı Üzerine Çalışmanın Mevsimlik İş Sözleşmesinden

Farkı ........................................................................................61

1.8.2. Çağrı Üzerine Çalışmanın Geçici İş İlişkisinden Farkı ...........64

1.8.3. Çağrı Üzerine Çalışmanın İş Paylaşımı ile Farkı.....................65

1.8.4. Çağrı Üzerine Çalışmanın Kayan İş Sürelerine Göre

Çalışmadan Farkı.....................................................................67

1.8.5. Çağrı Üzerine Çalışma ile Yan İş İlişkisi Farkı.......................68

1.8.6. Çağrı Üzerine Çalışmanın Kısa Çalışmadan Farkı..................69

1.9. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMADA YABANCI HUKUK

UYGULAMALARI...........................................................................70

1.9.1. Almanya...................................................................................70

1.9.2. Hollanda...................................................................................77

1.9.3. İtalya ........................................................................................79

1.10. SIFIR SÜRELİ SÖZLEŞMELER....................................................81

1.10.1. Genel Olarak..........................................................................81

1.10.2. Sıfır Süreli Sözleşmelere İlişkin Yabancı Hukuk

Uygulamaları...........................................................................83

1.10.2.1. İngiliz Hukukunda Sıfır Süreli Sözleşmeler.............83

1.10.2.2. Alman Hukukunda Sıfır Süreli Sözleşmeler ............91

1.10.3. Sıfır Süreli Sözleşmelerin Türk Hukuku Bakımından

Uygulanabilirliği .....................................................................93

2. BÖLÜM

BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ÇAĞRI

ÜZERİNE ÇALIŞMA

2.1. İŞ KANUNUNDA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA...........................95

2.1.1. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesinin Yapılması ve Çalışma

Sürelerinin Düzenlenmesi .......................................................95

11

2.1.1.1. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesinin Kurulması ve

Sözleşmenin Kurulmasında Özellikler.......................95

2.1.1.1.1. Çağrı Üzerine Çalışma İlişkisinin

Kurulması ..................................................95

2.1.1.1.1.1. Genel Olarak...........................95

2.1.1.1.1.2. Birden Çok İşverenle Çağrı

Üzerine Çalışma İlişkisi

Kurulabilmesi..........................97

2.1.1.1.1.3. Bağımlılık Unsurunun Çağrı

Üzerine Çalışma Bakımından

Değerlendirilmesi....................99

2.1.1.1.2. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesinin

Kurulmasında Özellikler..........................101

2.1.1.1.2.1. Çağrı Üzerine Çalışma

Sözleşmesinin Süresi.............101

2.1.1.1.2.2. Çağrı Üzerine Çalışma

Sözleşmesinin Şekli ..............103

2.1.1.1.2.2.1. Genel Olarak ...103

2.1.1.1.2.2.2. Yazılı Şekil

Şartının Hukuki

Niteliği............105

2.1.1.2. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesinde Süreler ........109

2.1.1.2.1. Toplam Çalışma Süresi ............................111

2.1.1.2.1.1. Genel Olarak.........................111

2.1.1.2.1.2. Toplam Çalışma Süresinin

Kararlaştırılmamış Olması

Halinde Sürenin Tespiti ........118

2.1.1.2.1.3. Haftalık Toplam Çalışma

Süresinin Kısmi Süreli Çalışma

Bakımından Sınırı .................123

2.1.1.2.2. Günlük Çalışma Süresi.............................125

2.1.1.2.3. Çağrı Üzerine Çalışmada Fazla ve Fazla

Sürelerle Çalışma.....................................128

2.1.2. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesinin Uygulanması ............135

2.1.2.1. Çağrı Kavramı, Hukuki Niteliği ve Sonuçları..........135

2.1.2.1.1. Çağrı Kavramı ve Hukuki Niteliği...........135

2.1.2.1.2. Çağrıya Hazır Bekleme Kavramı.............136

2.1.2.1.3. Çağrının Yapılması ..................................142

2.1.2.1.4. Çağrının Şekli ..........................................144

2.1.2.1.5. Çağrının Süresi ve Çağrıya Uyma

Yükümlülüğü...........................................147

12

2.1.2.1.6. Çağrının Yapılmaması .............................151

2.1.2.2. Çağrı Üzerine Çalışmada İşçinin Ücrete Hak

Kazanması ve Ücret Güvencesi ...............................154

2.1.2.3. Çağrı Üzerine Çalışmada Ayrım Yapma Yasağı......158

2.1.2.4. Çağrı Üzerine Çalışmada İşçinin Dinlenme Hakkı ve

Ücretli Tatillere Hak Kazanması..............................163

2.1.2.4.1. Genel Olarak ............................................163

2.1.2.4.2. Ücretli Hafta Tatili...................................164

2.1.2.4.3. Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller .........170

2.1.2.4.4. Ara Dinlenmesi ........................................171

2.1.2.4.5. Yıllık Ücretli İzin.....................................173

2.1.2.4.5.1. Çağrı Üzerine Çalışmada Yıllık

Ücretli İzne Hak Kazanma....173

2.1.2.4.5.2. Çağrı Üzerine Çalışan İşçilerin

Yıllık İzin Süreleri ................178

2.1.2.4.5.3. Çağrı Üzerine Çalışanların

Yıllık Ücretli İzin Ücreti.......181

2.1.2.4.5.4. Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin

Yıllık İzinde Başka Bir İşte

Çalışması...............................182

2.1.2.4.6. Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin Süt İzni.....185

2.1.3. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona

Ermenin Sonuçları.................................................................186

2.1.3.1. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesinin Sona

Ermesi ......................................................................186

2.1.3.2. Çağrı Üzerine Çalışan İşçilerin İş Güvencesi

Hükümlerinden Yararlanması..................................187

2.1.3.3. Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesinin Sona Ermesinin

Sonuçları ..................................................................189

2.1.3.3.1. Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin Kıdem

Tazminatına Hak Kazanması...................189

2.1.3.3.2. Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin İş

Sözleşmesinin Süreli Feshi ve İhbar

Tazminatı.................................................196

2.1.3.3.3. Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin Yeni İş

Arama İzni...............................................199

2.2. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA201

2.3. BASIN İŞ KANUNU VE DENİZ İŞ KANUNUNDA ÇAĞRI

ÜZERİNE ÇALIŞMA .....................................................................203

13

3. BÖLÜM

TOPLU İŞ HUKUKUNDA ÇAĞRI

ÜZERİNE ÇALIŞMA

3.1. SENDİKA ÜYELİĞİ BAKIMINDAN............................................207

3.1.1. Genel Olarak Sendikal Haklar ve Sendika Üyeliği ...............207

3.1.2. Sendika Üyeliğinin Tekliği İlkesi ve Çağrı Üzerine

Çalışanlar Bakımından İstisnası ............................................209

3.2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN....................................211

3.2.1. Toplu İş Sözleşmesinde Yetki Bakımından Çağrı Üzerine

Çalışan İşçilerin Değerlendirilmesi .......................................211

3.2.2. Çağrı Üzerine Çalışan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden

Yararlanması .........................................................................214

3.3. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI BAKIMINDAN ........................217

3.3.1. Çağrı Üzerine Çalışmada Grev Hakkı ve Grev Oylaması .....217

3.3.2. Başka İşçi Çalıştırma ve Başka İşte Çalışma Yasağının Çağrı

Üzerine Çalışan İşçi Bakımından Değerlendirilmesi ............218

4. BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA

4.1. SİGORTALI KAVRAMI VE SİGORTALI NİTELİĞİNİN

KAZANILMASI .............................................................................221

4.2. PRİMLERİN BELİRLENMESİ......................................................226

4.2.1. Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin Kazancının Belirlenmesi .......227

4.2.1.1. Prime Esas Alınacak Kazancın Belirlenmesi ...........227

4.2.1.2. Prime Esas Alınacak Günlük Kazancın

Belirlenmesi .............................................................229

4.2.1.2.1. Prime Esas Günlük Kazanç......................229

4.2.1.2.2. Prime Esas Günlük Kazancın Alt ve Üst

Sınırı ........................................................231

4.2.2. Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin Prim Ödeme Gün Sayısı........232

4.2.3. Prim Ödeme Gün Sayısının 30 Güne

Tamamlanması ......................................................................235

4.2.3.1. İsteğe Bağlı Sigortalılık............................................235

4.2.3.2. Borçlanma Yapılarak Eksik Günlerin

Tamamlanması.........................................................238

4.3. SİGORTALILIK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ..........................239

4.4. SOSYAL SİGORTALARDAN YARARLANMA .........................240

4.4.1. Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Yararlanma........................240

4.4.1.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ...................240

14

4.4.1.2. Hastalık Sigortası .....................................................241

4.4.1.3. Analık Sigortası........................................................243

4.4.2. Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Yararlanma.......................243

4.4.2.1. Malullük Sigortası ....................................................243

4.4.2.2. Yaşlılık Sigortası ......................................................244

4.4.2.3. Ölüm Sigortası..........................................................245

4.4.3. Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma................................245

4.4.4. İşsizlik Sigortasından Yararlanma.........................................248

SONUÇ ......................................................................................................251

KAYNAKÇA.............................................................................................263

ADAMS, Abi/PRASSL, Jeremias: Zero-Hours Work in the United

Kingdom, Conditions of Work and Employment Series No. 101, ILO, 2018.

AHAMMAD, Taslim/SHANTA, FarjanaRahman/NAİM, Md. Julker/SULTANA, Nigar: “Future in Zero Hour Contracts: World Perspective”,

International Journal of Current Multidisciplinary Studies, Vol. 3, Iss. 04,

2017, s. 715-718.

AKAN, Nagehan: Kısmi Süreli Çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010.

AKSOY, Murat Uğur: “Alman Kısmi Süreli Çalışma ve Belirli Süreli İş

Sözleşmeleri Hakkında Yasa ve Çevirisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Hukuk Araştırmaları Derneği, Özel Sayı, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a

Armağan, C. 20, S.1, 2014, s. 1215-1235.

AKTAY, Ahmet Nizamettin: Toplu İş Hukuku, Lykedion Yayınları, 2.

Baskı, Ankara, 2019.

AKYİĞİT, Ercan: Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık,

Ankara, Ekim 2020. (İş Hukuku)

AKYİĞİT, Ercan: İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi,

I. Cilt, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, 2008. (Şerh)

AKYİĞİT, Ercan: Toplu İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, Ekim 2020. (Toplu İş Hukuku)

AKYİĞİT, Ercan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından İşçinin

Başka İşde Çalışması, Öz İplik-İş Sendikası Eğitim Yayınları, Ankara, 1995.

(Başka İş)

AKYİĞİT, Ercan: “Kısa Çalışma”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi,

Ağustos-Kasım 2004, s. 1-35. (Kısa Çalışma)

AKYİĞİT, Ercan: “İşverenin İşi Kabulde Temerrüdünün 506 sayılı

Sosyal Sigortalar Kanunu Açısından Değerlendirilmesi”, Çimento İşveren

Dergisi, Mayıs 1995, s. 15-24. (Temerrüt)

ALP, Mustafa: “İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y. 1, S.3, Eylül 2006, s. 37-53.

ALPAGUT, Gülsevil: “AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki

Yasal Düzenlemeler”, TİSK Akademi, C. 3, S. 5, 2008/I, s. 7-36.

264

ALPAGUT, Gülsevil: “Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik”, Bankacılık Dergisi, S. 65, 2008, s. 89-

110.

ARICI, Kadir: Çalışma Sürelerinin Hukuki Gelişimi ve Yeterliliği Açısından 1475 Sayılı İş Kanunu’nda Çalışma Süreleri, Kamu-İş Sendikası Yayınları, Ankara, 1992.

ARSLAN ERTÜRK, Arzu: İş Sözleşmesinde Şekil, Vedat Kitapçılık,

İstanbul, 2017. (Şekil)

ARSLAN ERTÜRK, Arzu: “Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu Üzerindeki Etkisi”, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Serisi No. 5 İş Hukukunda

Genç Yaklaşımlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 49-113.

(Hizmet Sözleşmesi)

ARSLAN ERTÜRK, Arzu: Türk İş Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu,

12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010. (Sadakat Borcu)

ASTARLI, Muhittin: Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2008.

ATKINSON, John: “Flexibility, Uncertainty and Manpower Management”, IES Report No: 89, Institute of Employment Studies, Brighton, 1985.

AYDIN, Ufuk: “4857 Sayılı İş Kanununda Çağrı Üzerine Çalışma, Takım Sözleşmesi, Deneme Süreli İş Sözleşmesi ve Mevsimlik İş Sözleşmesi”,

10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu, Temmuz 2016, s. 201-228. (Çağrı Üzerine Çalışma)

AYDIN, Ufuk: “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uygulama Sorunları”, Sicil İş

Hukuku Dergisi, S. 8, 2007, s. 41-54. (Uygulama Sorunları)

AYDIN, Ufuk: “Covid-19 Pandemisi: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Alanında Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 6, S. 2, Aralık 2020, s. 181-214.

AYKAÇ, Hande Bahar: “Çevrimiçi Uygulamalar Aracılığı ile Talep

Üzerine Çalışma İş Modelinde İşçi Kavramının Türk Hukuku Bakımından

Değerlendirilmesi: Uber Şoförleri Örneği”, Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri, Prof. Dr. Münir

Ekonomi 85. Doğum Günü Armağanı (Ed. Kübra Doğan Yenisey, Seda Ergüneş Emrağ), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2021, s. 195-238.

BALKAN, Hakan: “Bireysel İş Hukuku Açısından Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,

İstanbul, 2021.

BAŞBUĞ, Aydın/YÜCEL BODUR, Mehtap: İş Hukuku, Beta Yayıncılık, 5. Baskı İstanbul, Ekim 2018.

265

BAYCIK, Gaye: “Çalışma Sürelerinde Güvenceli Esneklik Uygulamaları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Özel Sayı Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, C. 20, S. 1, 2014, s. 223-262.

BAYRAM, Fuat: “Çağrı Üzerine Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesabında Fiilen Çalışılan Sürelerin Birleştirilmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi,

Y. 7, S. 28, 2012, s. 140-145.

BAYSAL, Ulaş: “Türk ve Alman Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma”,

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 24, S. 1-2, Şubat-Mayıs 2012, s. 86-

102. (Çağrı Üzerine Çalışma)

BELL, David/ELIAS, Peter: “The Definition, Classification and Measurement of Working Time Arrangements”, ILO, Conditions of Works and

Employment Series, No: 4, Geneva, 2004.

BENDER, Keith A./THEODOSSIOU, Ioannis: “The Unintended Consequences of Flexicurity: the Health Condequences of Flexible Employment”, Review of Income and Wealth, Vol. 64, Iss. 4, 2018, s. 777-799.

BIEDER, Marcus: “Der Nullstundenvertrag – zulässiges Flexibilisierungsinstrument oder Wegbereiter für ein modernes Tagelöhnertum?”, RdA,

Vol. 69, Iss. 6, 2015, s. 388–399.

BOECKEN, Winfried/JOUSSEN, Jacob: Teilzeit- und Befristungsgesetz, Nomos, 6. Auflage, 2019. (HK–TzBfG/BÖLÜM YAZARI, § 12 Rn. …)

BOECKEN, Winfried/DÜWELL, Josef/DILLER, Martin/HANAU,

Hans: Gesamtes Arbeitsrecht, 1. Auflage 2016. (BOECKEN/ DÜWELL/

DILLER/HANAU/BÖLÜM YAZARI, Rn. …)

BOZKURT YÜKSEL, Ebru: “Çalışma Sürelerinde Esneklik Sağlayan

Modeller Üzerine Değerlendirmeler”, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar, C. 45, S. 519, 2008, s. 49-59.

BRINKLER, Ian: “Flexibility or insecurity? Exploring the rise in zero

hours contracts”, The Work Foundation, 2013.

BROUGHTON, Andrea: “Commission proposes amendments to Working time Directive”, Eurofound, 2004. https://www.eurofound. europa.eu/publications/ article/2004/commission-proposes-amendments-toworking-time-directive

BROUGHTON, Andrea/BILETTA, Isabella/KULLANDER Mats:

“Flexible forms of work: ‘very atypical’ contractual arrangements”, Eurofound Report, 2010,https://www. eurofound.europa. eu/publications/ report/2010/flexible-forms-of-work-very-atypical-contractual-arrangements

BURCHELL, Brandon: “A temporal comparison of the effects of

unemployment and job insecurity on wellbeing”, Sociological Research Online, Vol. 16, Iss. 1, 2011. http://www.socresonline.org.uk/16/1/9.html

266

BURGARD, Sarah A./BRAND, Jennie E./HOUSE, James S.: “Perceived job insecurity and worker health in the United States”, Social Science &

Medicine, Vol. 69, Iss. 5, 2009, s. 777–785.

BURRI, Susanne/HEEGER-HERTTER, Susanne/ROSETTI, Silvia:

On-call work in the Netherlands: trends, impact and policy solutions, Conditions of Work and Employment Series No. 103, ILO, Geneva, 2018.

BUSCH, Mathias: “Aus für die Arbeit auf Abruf?”, NZA, 2001, s. 593-

594.

BÜYÜKTARAKÇI, Sevil: İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans

Tezi, İzmir, 2009.

CANBOLAT, Talat/KAYIRGAN, Hasan: “Koronavirüs Salgınının İş

Sözleşmesi ile İşçi İşveren İlişkilerine Etkisi ve Sonuçları”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, s. 637-688.

CANİKLİOĞLU, Nurşen: “İş Kanununun 10. Yılında Belirli Süreli İş

Sözleşmesi ile Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar”, 10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm

Önerileri) Sempozyumu, Temmuz 2016, s. 159-200. (Kısmi Süreli)

CANİKLİOĞLU, Nurşen: “Atipik İstihdam Biçimi ile Çalışanların –

Özellikle Kısmi Süreli Çalışanların Sosyal Güvenliği”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 1, s. 43-78. (Atipik İstihdam)

CANİKLİOĞLU, Nurşen: “4857 Sayılı İş Kanununa Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”, A. Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2015, s. 499-547.

CANİKLİOĞLU, Nurşen/YAMAKOĞLU, Efe: “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bakımından Kısmi Süreli Çalışma”, Çimento İşveren Dergisi, C. 27, S. 4, 2013, s. 6-23.

CENTEL, Tankut: Kısmi Çalışma, Kazancı Hukuk Yayınları: 106, İstanbul, 1992. (Kısmi Çalışma)

CENTEL, Tankut: “Kısmi Süreli Çalışma ve Hafta Tatili Ücreti”, Sicil

İş Hukuku Dergisi, Yıl 1, S. 2, Haziran 2006, s. 19-22. (Hafta Tatili)

CENTEL, Tankut: “İş Güvencesi ve Dünya Uygulamaları Çerçevesinde

Türk Çalışma Yaşamında Esneklik Gereksinimi”, TİSK Dergisi, Mart 2002,

s. 28-29. (Esneklik Gereksinimi)

CENTEL, Tankut: “Türkiye’de Yeni İstihdam Türleri ile İş İlişkilerinin

Esnekleştirilmesi”, Çalışma Hayatında Esneklik, Yaşar Eğitim ve Kültür

Vakfı Yayınları, İzmir, 1994, s. 239-252. (Yeni İstihdam Türleri)

267

CIPD, “Zero-hours contracts: myth and reality”, Research Report, London: Chartered Institute of Personnel and Development, 2013. (2013)

CIPD, “Zero-hours and short-hours contracts in the UK: Employer and

employee perspectives, Research Report, Chartered Institute of Personnel

and Development, 2015. (2015)

CIPD, “Zero-Hours Contracts, Understanding the law”, Guide, London:

Chartered Institute of Personnel and Development, 2021. (2021)

ÇELİK, Nuri: “Kısmi Süreli Çalışmada İşçinin Kıdeminin Hesabı”,

Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 6, S. 4, 2002. (Kıdemin Hesabı)

ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, Beta Yayıncılık, Yenilenmiş 33. Baskı, İstanbul, Kasım 2020.

ÇELİK, Aziz: “Yeni İş Yasasının Anlamı”, TBB Dergisi, S. 48, 2003, s.

41-70. (Yeni İş Yasası)

ÇİFTER, Algun/DEMİR, Özge: “4857 sayılı İş Kanunu’na Göre Geçici

İş İlişkisi ‘Kavramı, Türleri ve Koşulları’”, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 5, S. 10, Güz 2006/2, s. 7-23.

ÇİL, Şahin: İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygulamaları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.(Yargıtay Uygulamaları)

DÄUBLER, Wolfgang/HJORT, Jens Peter/SCHUBERT, Michael/WOLMERATH, Martin: Arbeitsrecht, Nomos, 2017. (HK–

ArbR/BÖLÜM YAZARI, TzBfG § 12 Rn. …)

DEMİR, Ender: “Kısmi Süreli Çalışma ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar IV, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 9, On İki Levha Yayıncılık, Ankara, Kasım 2020. (Kısmi Süreli)

DEMİR, Fevzi: İş Hukuku ve Uygulaması, Albi Yayınları, İzmir, 2019.

(İş Hukuku)

DEMİR, Fevzi/GERŞİL, Gülşen: “Çalışma Hayatında Esneklik ve Türk

Hukukunda Esnek Çalışma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, S. 16, 2008/2, s. 68-89.

DEMİRCİOĞLU, A. Murat/CENTEL, Tankut/KAPLAN, Hasan Ali:

İş Hukuku, Beta Yayıncılık, 20. Baskı, İstanbul, Eylül 2019.

DEMİRCİOĞLU, A. Murat/KORKMAZ, Doğan/KAPLAN, Hasan

Ali: Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, Beta Yayıncılık, Genişletilmiş 4.Baskı, İstanbul, Kasım 2018.

DEMİREZEN, Esra Ceren: Çalışma Sürelerinde Esneklik, İstanbul

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Mart 2018.

268

DENİZ, Çisel Ezgi: “4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerinin Kısmi Süreli

İş Sözleşmelerine Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 185-186, Ocak-Şubat 2020, s.137-

188.

DERELİ, Toker: “Flexicurity and Turkey’s New Labor Act: Problems

and Prospects”, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Working Paper Series, No. 2013-3, Işık University.

DOĞAN, Sevil: “İş Hukukunda İşçinin Ara Dinlenmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 26, S. 2, Aralık 2020, s. 1179-

1202.

DOĞAN YENİSEY, Kübra: İş Hukukunun Emredici Yapısı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2014. (Emredici Yapı)

DOĞAN YENİSEY, Kübra: “İş Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık

Yasağı”, Çalışma ve Toplum, 2006/4, s. 63-82.

DOĞAN YENİSEY, Kübra: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve

İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2013 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi Semineri 2013, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Derneği Türk Milli Komitesi, İstanbul, 2015. (Karar Değerlendirmesi)

EKMEKÇİ, Ömer: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısının İş Sözleşmesine

İlişkin Belli Başlı Hükümleri”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y. 4, S. 13, Mart

2009, s. 19-28.

EKONOMİ, Münir: “Türk İş Hukuku’nda Esnekleşme Gereği”, Çalışma Hayatında Esneklik, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, İzmir,

1994, s. 55-80. (Esnekleşme Gereği)

EKONOMİ, Münir: “Ara Dinlenmesine İlişkin İş Kanununda Öngörülen Süreler ve Yargıtay Kararı”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 11 S. 42, 2014, s. 19-40.

EKONOMİ, Münir: “Doğum Yapan Kadın İşçilere Verilmesi Gereken

Süt İzninin Çalışma Süresinden Sayılma Özelliği ve Hukuki Sonuçları”,

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 47, 2015, s. 21-48.

ELLIYOTT, L., “Zero-hours contract workers - the new reserve army

of labour?” The Guardian, 2013 https://www.theguardian.com/uknews/economics-blog/2013/aug/04/zero-hours-contract-workers-reservearmy-labour

ERDOĞAN, Canan: “İş Hukukunda Esneklik ile İlgili Yeni Bir Sorun:

Sıfır Saat Sözleşmesinin Türk İş Hukuku Açısından Kabul Edilebilirliği”,

Terazi Hukuk Dergisi, C. 15, S. 170, Ekim 2020, s. 2020-2031.

269

ERDUT, Tijen: “Çalışma Yaşamında Esneklik ve Kuralsızlaştırma”,

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 18, S. 4, Kasım 2003, s. 8-35.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 20.

Baskı, Ankara, 2016. (Genel Hükümler)

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 4.

Baskı, Ankara, 2017. (Özel Hükümler)

ERENER YILMAZ, Ebru: “Türk İş Hukukunda Süt İzni”, Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 26, S. 1,

2020, s. 382-399.

EROL, Abdullah: Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukuku’nda İş Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Doktora Tezi, İstanbul, 2019.

ERTÜRK, Şükran/GÜRSEL, İlke: “İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.

425-458.

ERYİĞİT, Süleyman: “Esnek Üretim Esnek Organizasyon Esnek Çalışma”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 5, S. 4, 2000.

ESENER, Turhan/DEMİR, Ender: Toplu İş Hukuku-Toplu İş Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019.

EUROFOUND, “New types of casualisation still put workers at a disadvantage”, Eurofound Article, 2015 https://www. eurofound.europa. eu/

news/ news-articles/ working-conditions-labour-market/new-types-ofcasualisation-still-put-workers-at-a-disadvantage

EYRENCİ, Öner: Uygulama ve İş Hukuku Açısından Kısmi Süreli Çalışmalar, İstanbul, 1989. (Kısmi Süreli Çalışmalar)

EYRENCİ, Öner: “4867 Sayılı Kanun’un İş Sözleşmesinin Türleri ve

İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve

Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, Türkiye Toprak, Seramik,

Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası, 15-18 Ekim Antalya, Legal

Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 150-186. (Karar Değerlendirmesi)

EYRENCİ, Öner: “İşin Düzenlenmesinde Değişim ve Esneklik Gerekliliği”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 16, S. 1, Mayıs- Ağustos 2001,

s. 1-12. (Esneklik Gerekliliği)

EYRENCİ, Öner: “4857 sayılı İş Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 1, S. 1, 2004,

s. 15-56. (Yeni Düzenlemeler)

EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim/BASKAN,

Esra: İş Hukuku, Beta Yayıncılık, 10. Baskı, İstanbul, Kasım 2020.

270

FEIGN, Elizabeth D.: “Achieving Justice for On-Call Workers: Amending The Fair Labor Standarts Act”, Iowa Law Review, Vol. 84, No. 355,

1998-1999.

FERRANTE, Vincenzo: "Zero-Hours and Other Very Atypical Forms

of Employment Contracts in European and International Regulation", USChina Law Review, Vol. 16, Iss. 1, 2019, s. 1-11.

FORST, Gerrit: “Null-Stunden-Verträge”, NZA, 2014, s. 998-1002.

GHEYOH NDZI, Ernestine: “Investigation on the Widespread Use of

Zero Hours Contracts in the UK and the Impact on Workers”, International

Journal of Law and Society, Vol. 4, Iss. 2, 2021, s. 140-149.

GÖKTAŞ, B. Kerem: “Kısmi Süreli Çalışmanın İş ve Sosyal Güvenlik

Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Dergisi, C. 93, S. 1,

2019, s. 285-292.

GRAY, Anne: “Unsocial Europe: Social Protection or Flexploitation?”,

Pluto Press, London, 2004.

GREEN, Colin P./LEEVES, Gareth David: “Job security, financial security and worker well-being: New evidence on the effects of flexible employment”, Scottish Journal of Political Economy, Vol. 60, Iss. 2, 2013, s.

121-138.

GÜMÜŞ, İskender/KOÇ, Muzaffer: “Türk İş Hukukunda Çağrı Üzerine

Çalışma: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,

ISMMMO Mali Çözüm Dergisi, C. 29, S. 154, Temmuz-Ağustos 2019, s.

71-106.

GÜNAY, Arkın: “4857 Sayılı İş Kanunu Bağlamında Kısmi Süreli Çalışma ve Bu Çalışmanın Özel Biçimleri”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, Haziran 2019, s. 157-194. (Kısmi Süreli)

GÜNAY, Arkın: Türk Hukukunda Ödünç İş İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011. (Ödünç

İş İlişkisi)

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, C. 1, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015. (Şerh)

GÜNAY, Cevdet İlhan: “Çalışma Sürelerinde Esneklik”, Kamu-İş İş

Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 7, S. 3, 2004, s. 1-17. (Esneklik)

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku Yeni İş Yasaları, Yetkin Yayınları, 5.

Baskı, Ankara, 2013. (Yeni İş Yasaları)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007. (Fazla Saatlerle Çalışma)

271

GÜVEN, Ercan/AYDIN, Ufuk: Bireysel İş Hukuku, Nisan Kitabevi, 6.

Baskı, Eskişehir-İstanbul, Ekim 2020.

GÜZEL, Ali/OKUR, Ali Rıza/CANİKLİOĞLU, Nurşen: Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayıncılık, Yenilenmiş 18. Baskı, İstanbul, Şubat 2020.

GÜZEL, Ali/HEPER, Hande, “Sürekli İstihdamdan Geçici Atipik İstihdama!...: Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisi”, Çalışma ve Toplum, C. 52, S. 1,

2017, s. 11-58.

GÜZEL, Ali: “İş Sözleşmesinin Uygulanmasında ve İşverenin Yönetim

Yetkisinin Sınırlanmasında Dürüstlük (Objektif İyiniyet) Kuralının İşlevi

Üzerine”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Derneği, Özel Sayı, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, C. 20, S. 1, 2014, s. 17-

66. (Dürüstlük Kuralı)

GÜNER, Erol: “Çağrı Üzerine Çalışmanın Hukuki Sonuçları”,

ISMMMO Mali Çözüm Dergisi, S. 136, Temmuz-Ağustos 2016, s. 267-278.

GÜNEŞ, Başak/MUTLAY, Faruk Barış: “Yeni Borçlar Kanunun ‘Genel

Hizmet Sözleşmesi’ne İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu ve 818 Sayılı Kanunla Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S. 30,

2011/3, s. 231-288.

HOHENSTATT, Klaus-Stefan/SCHRAMM, Nils: “Neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Flexibilisierung der Arbeitszeit”, NZA, 2007, s. 238-

244.

HUECK, Götz: “Almanya’da Çalışma Sürelerinin Esnekleştirilmesine

Yönelik Çabalar”, Çalışma Hayatında Esneklik, Yaşar Eğitim ve Kültür

Vakfı, Kasım 1994, İzmir, s. 103-129.

HUNOLD, Wolf: “Bedarfsgerechter Personaleinsatz: Aktuelle Probleme

bei sog. Pool-Lösungen und Arbeit auf Abruf”, NZA, Heft 16, 2003, s. 896-

899.

ILO: On-call Work and Zero-hours Contracts, Conditions of Work and

Employment Programme, Information Sheet, No: WT-15, May 2004.

(https://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_170714.pdf)

ILO: “What are Part-Time and On-Call Work?”, https://www.

ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_534825/lang--en/

index.htm

İKİZLER, Murat: Türk Hukukunda Esnek Çalışma, Adalet Yayınevi,

Ankara, Mayıs 2012.

İNCİROĞLU, Lütfi: “Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışan İşçiye Ara

Dinlenmesi Nasıl Kullandırılmalıdır?” https://legal.com.tr/blog/genel/kismi-

272

sureli-is-sozlesmesi-ile-calisan-isciye-ara-dinlenmesi-nasilkullandirilmalidir/

İNCİROĞLU, Lütfi: Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları,

Legal Kitabevi, İstanbul, Mayıs 2020.

JAEHRLING, Karen/KALINA, Thorsten: “‘Grey zones’ within dependent employment: formal and informal forms of on-call work in Germany”,

Transfer: European Review of Labour and Research, Vol. 26, Iss. 4, 2020, s.

447-463.

KALLEBERG, Arne L./RESKIN, Barbara F./HUDSON, Ken: “Bad

Jobs in America: Standard and Nonstandard Employment Relations and Job

Quality in the United States”, American Sociological Review, Vol. 65, Iss. 2,

2000, s. 256-278.

KALLEBERG, Arne L./VALLAS, Steven P.: “Probing precarious

work: Theory, research and politics”, Research in the Sociology of Work,

Vol. 31, 2018, s. 1–30.

KANDEMİR, Murat: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından

Tele Çalışma, Legal Kitabevi, İstanbul, Nisan 2011.

KANDEMİR, Murat/YARDIMCIOĞLU, Didem: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 30-31,

2014, s. 1-44.

KANER KOÇ, Nilgün: “Çağrı Üzerine İş İlişkisinin Güvencesizliğinde

Çalışan Üniversite Öğrencileri”, C. 41, S. 3, Mülkiye Dergisi, 2017, s. 83-

110.

KAR, Bektaş: “İş Sözleşmesi Türleri ve Kanunla Getirilen İstihdam Biçimleri”, 10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm

Önerileri) Sempozyumu, Temmuz 2016, s. 229-278. (Sözleşme Türleri)

KAR, Bektaş: “Mevsimlik İş”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y. 1, S. 4, Aralık 2006, s. 69-87. (Mevsimlik İş)

KAR, Bektaş: Deniz İş Hukuku, Yetkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara,

2021. (Deniz İş Hukuku)

KARA, Hacı: “Çağrı Üzerine Çalışmada Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin

Ücreti”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 17, 2008,

s. 61-64.

KARAÇÖP, Eda/YAMAKOĞLU, Efe: “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ve İş Kanunları ile İlişkisi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 10, S. 38, 2013, s.

83-149.

273

KARADENİZ, Oğuz: “Türkiye’de Atipik Çalışan Kadınlar ve Yaygın

Sosyal Güvencesizlik”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S. 29, 2011/2, s. 83-

127.

KARAMAN, Mehmet Halis: “Karar İncelemesi, 4857 sayılı İş Kanunu

m. 13. Kısmi Süreli Çalışma, Ayrımcılık Yasağı, Kıdem Tazminatı, Yıllık

Ücretli İzin ve Hafta Tatili”, Çalışma ve Toplum, C. 25, S. 2, 2010, s. 269-

300. (Karar İncelemesi)

KARAMAN, Mehmet Halis: “Türk İş Hukukunda Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,

İstanbul, 2008. (Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri)

KARAMAN, Mehmet Halis: “Kısmi Süreli İş Sözleşmesine Göre Çalışan İşçilerin 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılığı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 1, s. 211-234.

(Sigortalılık)

KAYA, Ferman: “Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 92, S. 1, 2018, s. 303-321.

KIEL, Heinrich/LUNK, Stefan/OETKER, Hartmut: Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, C.H. Beck, 2021. (MHdB ArbR/BÖLÜM YAZARI, § … Rn. …)

KILIÇOĞLU, Mustafa/ KILIÇOĞLU ADA, İlayda: Şerhli İş Kanunu

Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, Bilge Yayınevi, Ankara, 2016.

KILIÇOĞLU, Mustafa/ ŞENOCAK, Kemal: İş Kanunu Şerhi, 3. Baskı,

Legal Yayıncılık, İstanbul, Mart 2013. (Şerh)

KILIÇOĞLU, Mustafa/ŞENOCAK, Kemal: “Örgütlenme Özgürlüğü

ve Toplu Pazarlık Açısından Anayasa Değişikliği ile Sınırlı Genel Bakış ve

Değişikliğin Getireceği Olası Sorunlar”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y. 6, S. 21,

Mart 2011, s. 165-173.

KIRMIZI, Evran: Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanların Sosyal

Güvenlik Hakları, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2020. (Kısmi Süreli)

KIRMIZI, Evran: “Son Değişiklikler Çerçevesinde Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 15, S. 164, 2020, s. 820-829.

(Kısa Çalışma)

KOÇ, Muzaffer/GÖRÜCÜ, İbrahim: “4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre

Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları”, Çalışma ve Toplum, C. 28, S. 1,

2011, s. 149-178.

KORKUSUZ, M. Refik/UĞUR, Suat: Sosyal Güvenlik Hukuku, Ekin

Basım Yayım Dağıtım, 6. Baskı, Bursa, Eylül 2018.

274

KÖLEOĞLU, Duygu; “Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Güvenceli

Esneklik”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.

14, S. 1, 2012, s. 73-110.

KÖSEOĞLU, Ali Cengiz: “Türk İş Hukukunda Analık”, İş ve Hayat

Dergisi, C. 2, S. 4, 2016, s. 97-124.

KÖSEOĞLU, Ali Cengiz/KABUL, Sibel: “4857 Sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışma Süresinin Aşılması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası, C. 72, S. 2, 2014, s. 233-268.

KURT, Resul: 250 Soruda Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020.

LAUX, Helga/SCHLACHTER, Monika: Teilzeit- und Befristungsgesetz, Kommentar, C.H. Beck, 2. Auflage, 2011. (LAUX/SCHLACHTER, § 12 Rn. …)

LEIGHTON, Pat: “Contract of Employment - Employment Status and

the Casual Worker”, Industrial Law Journal, Vol. 13, No. 1, 1984, s. 62-68.

LINCK, Rüdiger / PREIS, Ulrich / SCHMIDT, Ingrid: Kündigungsrecht, Großkommentar zum gesamten Recht der Beendigung von Arbeitsverhältnissen, C.H. Beck, 6. Auflage, 2021. (ASCHEID/PREIS/SCHMIDT/BÖLÜM YAZARI, TzBfG § 12 Rn. …)

LİMONCUOĞLU, Siyami Alp: Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Hukukunda Güvenceli Esneklik, İzmir, Nisan 2010.

LORITZ, Karl-Georg (Çev. CENTEL, Tankut): “Alman İş Hukuku’nda

Esnekleşmeye Yönelik Çabalar”, Çalışma Hayatında Esneklik, Yaşar Eğitim

ve Kültür Vakfı, Kasım 1994, İzmir, s. 9-30.

LUCAS, Rosemary: “Youth, gender and part-time work – students in the

labour process”, Work, Employment & Society, Vol. 11, Iss. 4, 1997, s.

595–614.

MAN, Fuat: “Bir Hiper Esnek İstihdam Türü Olarak ‘Sıfır Süreli Sözleşme’: Akışkanlardan Gazlara Geçiş Mi?”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve

Toplum Dergisi, C. 4, Y. 4, 2015/1, s. 86-101.

MANDL, Irene/CURTARELLI, Maurizio/RISO, Sara/VARGAS, Oscar, et al.: New forms of employment, Eurofound, Publications Office of the

European Union, Luxembourg, 2015.

MARICA, Michaela Emilia: “On Call (Zero-Hour) Contractual Arrangements: A New Form of Employment, Elements of Compared Law”, Juridical Tribune, Vol. 9, No.1, March 2019, s. 70-78.

275

MCCRATE, Elaine: Unstable and on-call work schedules in the United

States and Canada, Conditions of Work and Employment Series: No. 99,

ILO, Geneva, 2018.

MEINEL, Gernod / HEYN, Judith / HERMS, Sascha: Teilzeit- und

Befrisrungsgesetz Kommentar, 5. Auflage, 2015. (MEINEL/ HEYN/

HERMS/BÖLÜM YAZARI, TzBfG § 12 Rn. …)

MERİÇ, Nedim: “Türk ve Alman İş Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma”,

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 2, S. 8, 2005, s.

1546-1580.

MOLL, Wilhelm: Münchener Anwalts Hanbuch Arbeitsrecht, C.H.

Beck, 5. Auflage, 2021. (MAH ArbR/BÖLÜM YAZARI § … Rn. …)

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu’nun

Getirdiği Önemli Bazı Yenilikler, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.

7, S. 4, 2004. (Önemli Bazı Yenilikler)

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: İş Hukuku, Turhan Kitabevi, 2.

Baskı, Ankara, 2005. (İş Hukuku)

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin/BAYSAL,

Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı Cilt 1: Bireysel İş Hukuku, Lykedion Yayınları,

Güncellenmiş 4. Baskı, Ankara, Ekim 2020.

MULLER-GLOGE, Rudi/PREIS, Ulrich/SCHMIDT, Ingrid: Erfurter

Kommentar zum Arbeitsrecht, C.H. Beck, 22. Auflage, 2022. (ErfK/PREIS,

TzBfG § 12 Rn. …)

MUTLU, Emre: “Kısmi Süreli Çalışmanın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi”, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Sosyal Güvence Dergisi, S. 4, 2013, s. 29-49.

MÜHLMANN, Manuela: “Flexible Arbeitsvertragsgestaltung – Die Arbeit auf Abruf, Recht der Arbeit (RdA), Heft 6, 2006, s. 357-361.

NARMANLIOĞLU, Ünal: Ferdi İş İlişkileri, Beta Yayıncılık, 4. Baskı,

Kasım 2012, İstanbul. (Ferdi İş İlişkileri)

NARMANLIOĞLU, Ünal: Toplu İş İlişkileri, Beta Yayıncılık, 2. Baskı,

Mayıs 2013. (Toplu İş İlişkileri)

NICOL, Anne Marie/BOTTERILL, Jackie S.: “On-Call Work and Health: A Review”, Environmental Health: A Global Acess Science Source,

3(1):15, 2004.

NOYAN, Mehmet Ali: Türkiye’de Çalışma Hayatında Esneklik Politikasının Çalışma Süreleri Açısından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2007.

276

O’SULLIVAN, Michelle/TURNER, Tom/MCMAHON, Juliet/RYAN,

Lorraine, et al.: A Study on the Prevalence of Zero Hours Contracts among

Irish Employers and their Impact on Employees, University of Limerick,

Limerick, 2015.

ODAMAN, Serkan: Esneklik Prensibi Çerçevesinde Yargıtay Kararları

Işığında Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri ve Yöntemleri, Legal Kitabevi, İstanbul, Şubat 2013. (Çalışma Süreleri)

ODAMAN, Serkan: “Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi Uygulaması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 36, 2016,

s. 41-61. (Ödünç İş İlişkisi)

OĞUZ, Özlem: Türkiye’de Çalışma Hayatında Esnek Çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas,

2007.

ÖZCAN, İrem: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma,

Aristo Yayıncılık, İstanbul, Mart 2020.

ÖZDAMAR, Murat/ÇAKAR, Erden: “Son Düzenlemeler Işığında PartTime (Kısmi Zamanlı) Çalışanları Sosyal Güvenliği”, ISMMO Mali Çözüm

Dergisi, S. 123, Mayıs-Haziran 2014, s. 45-60.

ÖZTÜRK, Berna: “İş Hukukunda Sıfır Saat Sözleşmeleri (Karşılaştırmalı Bir İnceleme: İngiltere, İrlanda, Almanya ve Türkiye’de ‘Sıfır Saat

Sözleşmeleri’)”, Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukukuna Etkileri, Prof. Dr. Münir Ekonomi 85. Doğum Günü

Armağanı (Ed. Kübra Doğan Yenisey, Seda Ergüneş Emrağ), On İki Levha

Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2021, s. 269-328.

ÖZVERİ, Murat: “Güvencesiz Çalışmanın Hukuki Dayanakları”, Çalışma ve Toplum Dergisi, C. 2, S. 33, 2012, s.147-172.

PAPARELLA, Domenico: “On-call jobs rejected by Electrolux-Zanussi

workers”, Eurofound Article, 2000, https://www. eurofound.europa.eu/publications/article/2000/on-call-jobs-rejected-by-electroluxzanussi-workers

PARLAK, Zeki/ÖZDEMİR, Süleyman: “Esneklik Kavramı ve Emek

Piyasalarında Esneklik”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 60, 2011,

s. 1-60.

PENNYCOOK, Matthew/CORY, Giselle/ALAKESON, Vidhya: “A

matter of time: The rise of zero-hours contracts”. Report, The Resolution

Foundation, 2013 https://www.resolutionfoundation.org/publications/mattertime-rise-zero-hours-contracts/

PHILLIPS, Eric: “On-Call Time Under the Fair Labor Standarts Act”,

Michigan Law Rewiev, Vol. 95, 1996-1997.

277

PINELLI, Dino/TORRE, Roberto/PACE, Lucianajulia/CASSIO, Laura, et al.: The Recent Reform of the Labour Market in Italy: A Review, European Economy Discussion Papers, No. 072, European Commission,

Luxemburg, 2017.

PREIS, Ulrich: “Flexicurity und Abrufarbeit Flexible Arbeitsvertragsgestaltung zwischen 0 und 260 Stunden?”, RdA, 2015, s. 244-248.

PYPER, Doug/HARARI, Daniel: “Zero-hours contracts”, House of

Commons Library, Business and Transport Section, 2013.

PYPER, Dougles/MCGUINNESS, Feargal: “Zero-hours contracts”,

Report, House of Commons Library, 2018, s. 14 https://researchbriefings.

files.parliament.uk/documents/SN06553/SN06553.pdf

REILLY, Peter: “Balancing flexibility – meeting the interests of Employer and Employee”, European Journal of Work and Organisational Psychology, Vol. 7, Iss. 1, 1998, s. 7-22.

REICHOLD, Hermann: Null-Stunden Verträge, § 40 Arbeitspflicht und

Arbeitszeit, Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Band 1: Individualarbeitsrecht I

5. Auflage 2021.

ROLFS, Christian/GIESEN, Richard/KREIKEBOHM, Ralf/ UDSCHING, Peter: Beck’sche Online-Kommentare, BeckOK Arbeitsrecht, 62.

Edition, 2021. (BeckOK ArbR/BÖLÜM YAZARI, TzBfG § 12 Rn. ...)

RUBERY, Jill/GRIMSHAW, Damian: “Precarious work and the commodification of the employment relationship: the case of zero hours in the

UK and mini jobs in Germany”, Den Arbeitsmarkt verstehen, um ihn zu

gestalten. Springer VS, Wiesbaden, 2016, s. 239-254.

SÄCKER, Franz Jürgen/RIXECKER, Roland/OETKER, Hartmut/LIMPERG, Bettina: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, C.H. Beck, 8. Auflage, 2020. (MüKoBGB/BÖLÜM YAZARI,

TzBfG § 12 Rn. …)

SARIBAY, Gizem: “Kısmi Süreli İş Sözleşmesi”, Prof. Dr. Devrim

Ulucan’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 267-326.

SARA, Riso: Very atypical work: Exploratory analysis of fourth European Working Conditions Survey - Background Paper, Eurofound Publications, 2010.

SCHAUB, Günter/KOCH, Ulrich: Arbeitsrecht von A-Z, C.H. Beck,

26. Auflage, 2022. (SCHAUB/KOCH, Arbeitsrecht von A-Z)

SCHAUB, Günter: Arbeitsrechts-Handbuch, C.H. Beck, 19. Auflage,

2021. (SCHAUB/BÖLÜM YAZARI, ArbR-HdB, § … Rn …)

278

SCHMIDT, Marlene: “News of Atypical Work in Germany: Recent developments as to fixed-term contracts, temporary and part-time work”, German Law Journal, Vol. 3, No. 7, 2002.

SCHUREN, Peter/HAMANN, Wolfgang: Arbeitnhmerüberlassungsgesetz Kommentar, C.H. Beck, 5. Auflage, 2018.

(SCHÜREN/HAMANN/SCHÜREN, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)

SENYEN-KAPLAN, E. Tuncay: Bireysel İş Hukuku, Gazi Kitabevi,

Yenilenmiş 11. Baskı, Ankara, Kasım 2020. (İş Hukuku)

SENYEN-KAPLAN, E. Tuncay: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Ayrımcılığı”, TBB Dergisi, Özel Sayı, 2017, s. 225-268. (Eşitlik İlkesi)

SERT, Selin: “Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi”, TBB

Dergisi, S. 110, 2014, s. 335-356.

SERTER, Nur: “Kısmi Çalışma”, Hukuki Esasları ve Sosyo-Ekonomik

Yönleri ile Kısmi Çalışma Paneli, 7 Mayıs 1991, T.C. Başbakanlık Aile

Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara, 1991, s. 105-117.

SEVGİ, Emre: Kısmi Süreli İş Sözleşmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2014.

SEVİMLİ, K. Ahmet: 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Düzenlenen Kısmi

Süreli İş Sözleşmeleri, Beta Yayıncılık, İstanbul, Ekim 2019. (Kısmi Süreli)

SEVİMLİ, K. Ahmet: “Türk Hukukunda Tam Süreli Çalışmayı Esas

Alan Mevzuat Karşısında Kısmi Süreli İş Sözleşmesi: Seçilmiş İki Sorun

Üzerine Görüşler”, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Serisi No. 5 İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 9-47. (İki Sorun)

SEVİMLİ, K. Ahmet: “İş Hukukunda Yazılı Şekil Şartı”, Çimento İşveren Dergisi, C. 17, S. 2, Mart 2003, s. 11-26. (Yazılı Şekil Şartı)

SEVİMLİ, K. Ahmet: “Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin

Dinlenme Hakkı”, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar (Ed. Kübra Doğan Yenisey, Seda Ergüneş Emrağ), Beta Yayıncılık, Eylül 2018, s. 89-134. (Dinlenme Hakkı)

SİSLİTUNA AYAKÇIOĞLU, Çağlar: Kısmi Süreli Çalışma ve Kısmi

Süreli Çalışanların Sosyal Güvenlik Sorunları, Seçkin Yayıncılık, Ankara,

Mayıs 2021.

ÖKTEM SONGU, Sezgi: Türk İş Hukukunda Çalışma Süresinin Düzenlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora

Tezi, İzmir, 2007.

279

SOYER, M. Polar: “Yeni Düzenlemeler Karşısında Fazla Saatlerle Çalışmaya İlişkin Bazı Düşünceler”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 3, 2004, s. 797-808. (Fazla Saatlerle Çalışma)

SUBAŞI, İbrahim: “İş Hukukunda Çalışma Süreleri”, A. Can Tuncay’a

Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2015, s. 301-360.

SUR, Melda: “İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, Sicil İş

Hukuku Dergisi, S. 37, 2017, s. 33-51. (Eşitlik İlkesi)

SÜMER, Haluk Hadi: İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 25. Baskı, Ankara,

Eylül 2020. (İş Hukuku)

SÜMER, Haluk Hadi: İş Hukuku Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, 7.

Baskı, Ankara, Eylül 2019. (İş Hukuku Uygulamaları)

SÜMER, Haluk Hadi: Bireysel Basın İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 3.

Baskı, Ankara, Kasım 2020. (Basın İş Hukuku)

SÜMER, Haluk Hadi: Sosyal Güvenlik Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ağustos 2020. (Sosyal Güvenlik Hukuku)

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 16. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, Eylül 2018. (İş Hukuku)

SÜZEK, Sarper: Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin

Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2001 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2001,

Ankara, 2003, s. 1-59. (Karar Değerlendirmesi)

SÜZEK, Sarper: “İş Akdinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzinler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, Özel Sayı, 2007, s.

115-133.

STOFFELS, Markus/HULZSCH, Ferdinand: “Arbeit auf Abruf nach

der Novellierung des § 12 TzBfG” NZA, 2020, 977-982.

ŞAFAK, Can: 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kısmi (Part-Time)

Çalışma, http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/kismi_calisma.pdf

ŞAHLANAN, Fevzi: 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferansı Notları, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yayını, Bolu, 12-13

Temmuz 2003. (Konferans Notları)

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Temmuz 2020. (Toplu İş Hukuku)

ŞAKAR, Müjdat: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayıncılık, 13. Baskı, Şubat 2020. (İş Hukuku)

ŞAKAR, Müjdat: İş Kanunu Yorumu, 5. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık,

Ankara, 2010. (İş Kanunu Yorumu)

280

SCHWARTZ, Loren: “Reforming the Fair Labor Standarts Act: Recognizing On-Call Time as Distinct Category of Compensable Work”, University of San Francisco Law Review, Vol. 40, Iss. 1, 2005, s. 217-240.

ŞEN, Sabahattin: “Esnek Üretim ve Esnek Çalışma”, TÜHİS İş Hukuku

ve İktisat Dergisi, C. 15, S. 6 – C. 16, S. 1, Kasım 1999-Şubat 2000. (Esnek

Çalışma)

ŞEN, Sabahattin: Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine

Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2001

ŞERMET, Begüm: “İş Hukukunda Esneklik ve Atipik İş Sözleşmeleri”,

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 123-124, 2014, s.

139-169.

ŞİMŞEK, Hasan Basri: “Atipik İstihdam Şekillerinin Sosyal Güvenlik

Sistemi Kapsamında Değerlendirilmesi”, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Sosyal Güvence Dergisi, S. 5, s. 137-167.

TAŞOĞLU, Jale/LİMONCUĞLU, S. Alp: “4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C. 2, S. 2, 2010,

s. 77-85.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ulusal İstihdam Stratejisi

2014-2023 Eylem Planları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Genel Müdürlüğü, Ekim 2017. http://www.uis.gov.tr/media/1437/uis2014-

2023.pdf

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İş Kanunları ve Türk

Borçlar Kanununa Göre Sözleşme Türleri, Ankara 2012.

TERZİ, Ali Kemal: “Benzerlikler Perspektifinden: Çağrı Üzerine Çalışma ve Kısmi Süreli Çalışma”, ISMMMO Mali Çözüm Dergisi, S. 106,

Temmuz-Ağustos 2011, s. 339-343.

TIRABOSCHI, Michele: “The Italian Labour Market After The Biagi

Reform”, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol. 21, Iss. 2, 2005, s. 149-192.

TİSK: Çalışma Hayatında Esneklik, TİSK Yayınları, Ankara, 1999.

TOPCUK, Yılmaz: Esnek Çalışma ve Esnek Çalışanların Sosyal Güvenliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans

Tezi, İzmir, 2006.

TREU, Tiziano: “Labour Flexibility in Europe”, International Labour

Review, Vol. 131, 1992, No. 4-5, s. 497-512.

281

TUNÇOMAĞ, Kenan: “Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatı Açısından İşi

Kabulden Kaçınma”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 19, 1968, s.

93-114.

TULUKCU, N. Binnur: “Çağrı Üzerine Çalışmanın Niteliği Bakımından

Kısmi Süreli Bir İş Sözleşmesi Olduğuna ve Bunun Aynı Zamanda Belirli

Süreli İş Sözleşmesi Niteliği Kazandırmadığına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2, 2008, s.

299-312. (Karar İncelemesi)

TULUKCU, N. Binnur: “Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik”, Prof.

Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 1099-1141.

(Esaslı Değişiklik)

TULUKCU, N. Binnur: “Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Terazi

Hukuk Dergisi, C. 9, S. 91, Mart 2014, s. 14-28. (Kısa Çalışma)

TUNCAY, Can: “Hizmet Akdinin Türleri ve Sona Ermesi Açısından

Arayışlar”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 16, S. 1, Mayıs- Ağustos

2001, s. 13-36. (Hizmet Akdinin Türleri)

TUNCAY, Can: “Brief History and Flexibilisation Efforts of Turkish

Labour Law”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 15, s.

341-368. (Flexibilisation)

TUNCAY, Can/EKMEKÇİ, Ömer: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri,

Beta Yayıncılık, 20. Baskı, İstanbul, 2019.

TUNCAY, Can/SAVAŞ KUTSAL, F. Burcu: Toplu İş Hukuku, Beta

Yayıncılık, 6. Bası, Eylül 2017.

TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, Beta

Yayıncılık, 9. Baskı, İstanbul, Ekim 2018.

TURAN, Gamze: “İşverenin Alacaklı Sıfatı ile Temerrüdü ve Hukuki

Sonuçları”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 21, S. 5-6, AğustosKasım 2008, s. 31-59.

UÇUM, Mehmet: Yeni İş Kanunu Seminer Notları, Legal Yayıncılık, İstanbul, Eylül 2003.

UÇUM, Mehmet/ KARATAŞ, Hüseyin: “İşçilik Hakları Bakımından İş

Kanunu – Basın İş Kanunu Karşılaştırması”, http://www. turkhukuksitesi.com/makale_895.htm

UFFMAN, Katharina / KREDIG, Alexander: “Geringfügige Beschäftigung in Gestalt eines Abrufarbeitsverhältnisses – Folgewirkungen des novellierten § 12 I 3 TzBfG”, NZA, 2020, s. 137-143.

282

UĞUR, Ömer, “4857 Sayılı İş Kanununa Göre Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Ücret”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

C. 6, S. 11, 2021, s. 97-123.

ULUCAN, Devrim: “Esneklik İhtiyacı ve İş Hukukunun İşçiyi Koruma

İşlevi”, A. Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2015,

s. 203-218. (İşçiyi Koruma İşlevi)

URHANOĞLU, İştar: Türk Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

UŞAN, Fatih/ERDOĞAN, Canan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2020.

ÜNAL, Ayşe: “Avrupa’da Kısmi Çalışma ve Uygulamanın Genel Özellikleri”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 8, S. 1, 2005.

VAN OORSCHOT, Wim: "Flexible Work and Flexicurity Policies in

the Netherlands", Transfer: European Review of Labour and Research, Vol.

10, Iss. 2, 2004, s. 208-225.

WHITEHEAD, Oliver/ANDY, Phippen: "An investigation into the

ideas and effects of zero-hour contracts within the United Kingdom." Journal of Research Studies in Business and Management, Vol. 1, Iss.

1, 2015, s. 189-209.

YAMAKOĞLU, Efe/KARAÇÖP, Eda: “Bazı Atipik Çalışma Modelleri Bakımından Kadınların Sosyal Güvenliği”, Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 25, S. 2, Prof. Dr. Ferit Hakan

Baykal Armağanı, Aralık 2019, s. 1463-1485.

YARDIMCIOĞLU, Didem: Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda

Mevsimlik İş Sözleşmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Doktora Tezi, İstanbul, 2020.

YAVUZ, Arif: Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi, İstanbul

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1994. (Esnek Çalışma)

YAVUZ, Arif: “Çalışma Yaşamında Esneklik ve Türkiye İçin Öneriler”,

Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, 2000, s. 617-624. (Çalışma Yaşamında

Esneklik)

YILDIZ, Gaye Burcu: “Güvenceli Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu”,

Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 203-

232. (Güvenceli Esneklik)

YILDIZ, Gaye Burcu: “İş Hukukunda Sözleşmesel Kayıtlar”, Yetkin

Yayınları, Ankara, 2014. (Sözleşmesel Kayıtlar)

283

YILDIZ, Gaye Burcu: İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2008. (Eşit İşlem)

YILDIZ, Merda Elvan: Çağrı Üzerine Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2005. (Çağrı Üzerine Çalışma)

YILMAZ, Ejder: "‘Genel Kanun-Özel Kanun’ İlişkisi (Türk Borçlar

Kanunu ve İş Kanunu Bağlamında)", Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 22, 2011, s.

22–31.

YORULMAZ, Çiğdem: Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları,

Ankara, Ocak 2008.

YÜCEL BODUR, Mehtap: “Yoğunlaştırılmış İş Haftası, Denkleştirme

Süresi ve Bundan Doğan Hukuki Sorunlar”, Süleyman Demirel Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, 2019, s. 285-352.

YÜREKLİ, Sabahattin: “Çalışma Hayatında Koronavirüs (Covid-19)

Salgınının Etkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, Y. 19, S. 38, Yaz 2020/2 (Covid-19 Özel Ek)

s. 34-61.

ZEYTİNOĞLU, Emin: “Kısmi Süreli Çalışma Şekilleri ve 4857 Sayılı

İş Kanunundaki Görünüm”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 62, S. 1-2, 2004, s. 449-466. (Kısmi Süreli Çalışma)

ZEYTİNOĞLU, Emin: “İş Hukukunda Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Çeşitli Yansımaları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler

Dergisi, Y. 5, S. 10, Güz 2006/2, s. 191-202. (İş Hukukunda Esneklik)

ZEYTİNOĞLU, Emin: “Çalışma Barışına Katkısı Olabilecek Bir Sistem: Esneklik”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10.

Yıl’a Armağan, Y. 11, S. 22, Güz 2012/2, s. 157-175. (Esneklik)

ZIEBERTZ, Carla M./van HOOF, Madelon L.M./BECKERS, Debby

G. J., et al.: “The Relationship of On-Call Work with Fatigue, Work-Home

Interference, and Perceived Performance Difficulties”, BioMed Research

International, 2015, s. 1-10.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar