Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicili

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hayrettin KURT
ISBN: 9786050506259
Stok Durumu: Stokta var
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hayrettin KURT
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicili

Dr. Hayrettin KURT

2020/08 1. Baskı, 302 Sayfa

ISBN 978-605-05-0625-9


ÖNSÖZ

Madenler, toprağın ruhudur. Bu ruh ise toprakta içkin olan cevherin hülasasıdır. Dünyanın oluşumu ile toprağa düşen demir, insanlık eliyle ete kemiğe bürünmüş; toprağın bileşkesinde bulunan alaşımlar, çömlekle, süsle, ziynetle kıymetli olmuştur. Toprak, madenle zamanın ve mekânın ruhuna göre şekil almıştır. Yine madenlere ilişkin tarih, dünyanın yaratılışı ile de eşanlıdır. İnsanlık, toprakta bulunan bu ruhu, biteviye cevhere dönüştürmüştür.

Madenler, insanlık tarihi için de bir merdiven işlevi görmüştür. Tarih çağları bu merdiven üzerinde ilerleme katetmiştir. Madenler ile çağ açılıp çağ kapatılmış, ülke sınırları değiştirilmiş, ülkeler zenginleştirilmiş ya da fakirleştirilmiştir. Bu bakımdan iktisadi ve ekonomik önemi dışında, ülkelerin tarihi ve sosyolojik gelişmeleri de neredeyse madenlerin üzerine kuruludur. Sanayi devrimine hayat veren, buharlı gemileri denizlerde gezdiren hep madenler olmuştur. Altın, gümüş ve diğer değerli madenler zenginlik ölçüsü olmuş, insandaki yıkım potansiyeli ya da tabiatın tahrip edilmesi madenler ile izah edilmeye çalışılımıştır. Kavram, ülkelerin iktisadi ve ekonomik kalkınmaları dışında, eşit ve adil paylaşımın temel dinamiklerinden birisi olarak da kabul görmüştür.

Madenlerin eşit ve adil paylaşımının kuralı demek olan ruhsat ve sicil kavramları ile bu kavramların Türk hukukundaki etki ve sonuçlarını incelediğimiz bu çalışmamız, madenleri gelecek nesiller için erişilebilir bir konumda tutmak bakımından da faydalı olacaktır. Anayasa koyucunun dahi madenler üzerindeki “hüküm ve tasarrufun” ancak devlet eliyle mümkün olduğunu kabul etmesi, böylesine bir ekonomik kaynağın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bir doktora tezi olarak ortaya çıkan çalışmamızın, bu alanda araştırma ve inceleme yapacaklar açısından deryada bir damla mesabesinde görülmesini isterim. Ayrıca madenleri anlama ve anlamlandırma çabası olarak da bu alanda daha fazla çalışma yapılmasına katkı sağlamasını ümit ederim.

Son olarak çalışmanın bu hale gelmesinde yapıcı eleştirileri ve yönlendirmeleri için tez danışmanım Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN başta olmak üzere Prof. Dr. Ahmet BİLGİN, Prof. Dr. Melikşah YASİN, Prof. Dr. Bülent KENT, Doç. Dr. Turan ŞAHİN ve Doç. Dr. Akın ÜNAL hocalarıma teşekkür borçluyum. Ayrıca eşim ve oğlum Berat Eymen’e de sabır ve anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum.

 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER11

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
MADEN RUHSATI VE SİCİLİNİN MAHİYETİ

I. GENEL OLARAK

II. RUHSAT VE SİCİL KAVRAMLARI VE 
ARALARINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİ

A. Ruhsat Kavramı

B. Sicil Kavramı

C. Ruhsat ve Sicil Arasındaki Hukuki İlişki

III. MADEN RUHSATI VE SİCİLİ KAVRAMLARI İLE 
TARİHSEL GELİŞİMİ

A.Maden Ruhsatı Kavramı

B.Maden Sicili Kavramı

C.Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicilinin Tarihsel 
Gelişimi

Ç.Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicilinin Hukuki 
Niteliği

IV. DİĞER RUHSAT VE SİCİLLER İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI

A. Tapu Sicili

B. Ticaret Sicili

C. Gemi Sicili

Ç. Esnaf ve Sanatkâr Sicili

D. Sanayi Sicili

E. Sınai Mülkiyet Sicili

F. Araç Sicili

G. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Ğ. Yapı Ruhsatı

H. Elektrik Piyasası Lisansları

V. BAZI ÜLKELERDE MADEN RUHSATI VE SİCİLİNİN DURUMU

A. Amerika Birleşik Devletleri

B. Almanya

C. Güney Afrika

Ç. Avustralya

D. Arnavutluk

E. Avusturya

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA MADEN RUHSATLARI

I. Ruhsat Türleri

A. Arama Ruhsatı

1. Arama Ruhsatı Kavramı

2. Başvuru Usulü

3. Ehliyet

B. İşletme Ruhsatı

1. İşletme Ruhsatı Kavramı

2. Başvuru Usulü

3. Ehliyet

II. Arama ve İşletme Ruhsatlarında 
Öncelik Hakkı

III. Arama ve İşletme Ruhsatlarının 
Edinilmesi

A. Maden Sahalarının İhale Yoluyla Edinilmesi

1. İhale talebinin yapılması ve değerlendirilmesi

2. Büyük ve küçük alanların ve sahaların ihale 
edilmesi

3. Tesis şartına bağlı ihale

4. Çakışan işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması, özel alanlar ile çakışan sahaların ihalesi

5. İhale İşlemleri

a. İhalenin sonuçlanması

b. İhalenin kesinleşmesi

c. İhalenin ertelenmesi ve iptali

ç. İhale sonucunun ilanı ve tebligat

d. Ruhsatlandırma

B. Maden Ruhsatının Devir Yoluyla Edinilmesi

C. Maden Ruhsatının Miras Yoluyla Edinilmesi

Ç. Maden Ruhsatında İcradan Satış veya Mahkeme 
Kararı ile Edinilmesi

IV.Maden Ruhsatının Sona Erme Halleri

A. Ruhsatın İdarece İptali

B. Ruhsatların sürenin dolmasıyla sona ermesi

C. Ruhsatların mahkeme tarafından iptal edilmesi

Ç. Ruhsatların geri alınması

V. Ruhsatların iptaline dair idari işlemin 
iptal edilmesi

VI. Maden Ruhsatı Üzerinde Kısıtlayıcı 
Hukuki İşlemler

VII. Arama Dönemleri, İşletme İzni ve İşletme
 Faaliyeti

A. Ön Arama Dönemi

B. Genel Arama Dönemi

C. Detay Arama Dönemi

Ç. Fizibilite Dönemi

D.İşletme Ruhsatı

E. İşletme İzni

F.İşletme Faaliyeti

VIII. Rödövans Sözleşmesi

A. Rödövans Sözleşmesi Kavramı

B. Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Tarafları, 
Şekli ve Konusu

1. Hukuki Niteliği

2. Tarafları

3. Şekli

4. Konusu

5. Rödövans Sözleşmesinin Kapsamı

6. Rödövans Sözleşmesinin Sona Ermesi ve 
Sonuçları

IX. Maden Hukukunda İdari Yaptırımlar

X. Maden Ruhsatlarında Özel Durumlar

A. Maden Bölgesi

B. Buluculuk Hakkı

C. Büyük Kömür Havzalarının Birden Fazla Ruhsata Bölünebilmesi

Ç. Madencilik Teşviği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA MADEN SİCİLİ, MADEN SİCİLİ İŞLEMLERİ, MADEN SİCİLİNİN HUKUKİ ETKİLERİ VE MADEN SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER

I. Maden Sicilinde Sistemler ve Sicil 
Teşkilatı

A. Maden Sicilinde Sistemler

1. Kayıt sistemi

2. Tasdik sistemi

3. Tapu sicili sistemi

B. Türkiye’de Sicil Teşkilatının Tarihçesi ve Mevcut 
Sicil Teşkilatı

II. Maden Sicilinin Tutulma Usulü

A. Sicil Kayıtları

B. Sicilin Açılması ve Kapanması

C. Sicile Kayıt Esasları

Ç. Sicil Dosyaları

III. Sicile İşlenen Hukuki İşlemler

A. Sicilin Hukuki Mahiyeti

1. Sicil Kayıtlarının İç Etkileri

a. Bildirici Etki

b. Kurucu Etki

c. Düzeltici Etki

2. Sicil Kayıtlarının Dış etkileri

a. Olumlu Etki

b. Olumsuz Etki

3. Etkilerin Gerçekleşme Zamanı

4. Sicil Kayıtlarının Etki alanı

5. Sicil Kayıtlarının İspat Hukuku açısından 
Etkileri

B. Sicile İşlenen Hukuki İşlemler

1. Tescil

2. Tadil

3. Terkin

4. Rödövans, haciz, rehin, ipotek, ihtiyati tedbir bilgilerinin işlenmesi

C. Sicil İşleminin Şartları

Ç. Sicil İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları

1. İdareye Başvuru

2. Mahkemeye başvuru

3. Kararların Hukuki Niteliği

IV. Maden Siciline Hâkim olan İlkeler

A. Maden Sicilinde Aleniyet İlkesi

1. Aleniyet Kavramı

2. Hukuki Neticeleri

3. Ayni aleniyet ilkesi

B. Sınırlı sayı ilkesi

C. Tescil ilkesi

Ç. Belirlilik ilkesi

D. Sebebe bağlılık ilkesi

E. Zaman yönünden öncelik ilkesi

F. Maden siciline güven ilkesi

1. Genel Bilgi

2. Unsurları

a. İktisap eden üçüncü bir kişi olmalıdır:

b. Sicildeki tescile güvenilmelidir

c. Ayni bir hak iktisap edilmelidir

ç. İktisap eden iyiniyetli olmalıdır

d. İyiniyetli üçüncü kişinin iktisabı geçerli 
olmalıdır

e. İyiniyetli üçüncü kişinin iktisabının sonuçları

G. İdarenin sorumluluğu

1. Sorumluluk türleri

a. Kusur sorumluluğu

aa. Hukuka aykırılık unsurunun bulunması ve 
kusur ilişkisi

bb.Kusurun ispatı

cc. Kusurun derecelendirilmesi

çç. Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur

dd. Rücu meselesi

ee. Sorumluluğun şartları

(1) Zarar maden sicilinin tutulmasından 
doğmalıdır

(2) Maden sicilinin tutulması hukuka aykırı 
olmalıdır

(3) Maden sicilinin tutulmasından bir zarar 
doğmuş olmalıdır

(4) Sicilin tutulmasındaki eksiklik ile 
gerçekleşen zarar arasında uygun illiyet
bağı bulunmalıdır

(5) Maden sicili görevlisinin kusuru şart 
değildir

b. Kusursuz sorumluluk

2. Dava Açma Süresi

SONUÇ

KAYNAKÇA

Ahmet Emre KAPLAN, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticaret Sicili ile İlgili Yenilikler ve Değişiklikler”, İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2015.

Atıf KIR, Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.

A. Naim İnan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1984.

A. FERRORA,  Relations Between Landowners and Mining Concessionaries in Countries with a Highly Developed Mining Industry: How Can Legislation Help Both Sides’ Interests? Applied Earth Science, C.111(3),  2002.

Albania Mining Laws and Regulations Handbook, Strategic Information and Basic Laws.

Ali D. ULUSOY, Yeni Türk İdare Hukuku, Yetkin Yayınları, 2.Baskı, 

Ankara, 2020.

Alper Uyumaz/ Fatma Güngör, “Rödövans Sözleşmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015, S.4.

Anthony Scott/James Johnson, “Property Rights: Developing the Characteristics of Interest in Natural Resources", Progress in Natural Resources Economics (ed. Anthony Scott) , Clarendon Press, Oxford, 1985.

Antonio Nieto/Alek Duerksen, “The effects of mine safety legislation on mining technology in the USA, Int. J. Mining and Mineral Engineering, Vol. 1, No.1, 2008.

Arbi Sheu/Florjan Vladi, “Mining Cadastre System a Necessity for Permits Management in Albania,”, International Journal of Science and Research, Volume 4, Issue 11, November 2015.

A. Şeref Gözübüyük / Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt 1, “Genel Esaslar”, Turhan kitabevi, Ankara, 2001.

Ayferi GÖZE, Maden ve Petrol Hukukumuz, Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1976.

Aydın GÜLAN, Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri-Mevzuat ve Yargı Kararları Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi, Lamure Yayınevi, İstanbul, 2008.

Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara-İstanbul 2017.

Bahtiyar AKYILMAZ, “İdari İşlemlerde Gerekçe Yükümlülüğü”, Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK’e ARMAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, Mayıs 2005.

Basics of Mining Law-Selected Jurisdictions, Globalaw The International Law Group, GlobalMine Basics of Mining Law.

Batı Avustralya Yüksek mahkemesi Re Micheal: ex p WMC Resources Ltd (2003) WASCA 288.

B. Fatih DOĞAN, “Teiaş’ın Uyguladığı Cezai Şartların Hukuka Uygunluğu”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Yıl, 2013.

Bülent SÖZER, Deniz Ticareti Hukuku-I, (Ders Kitabı), Giriş-Gemi Donatan ve Navlun Sözleşmeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.

Carol A. Tilt/Christopher F. Symes, “Environmental disclosure by Australian mining companies: environmental conscience or commercial reality”, Accounting Forum Vol. 23, No.2, June 1999.

Carol Ann Woody/Robert M. Hughes/Eric J. Wagner/Thomas P. Quinn, Leanne H. Roulson, Lori M. Martin, Kitty Griswold, The Mining Law of 1872: Change is Overdue, Fisheries, Volume 35, Issue 7.

Cengiz Arıkan, Türk Anayasa Hukukunda Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2011.

Cont. Firm: Jackson McDonald  Lawyers, “Basics of Mining Law-Selected Jurisdictions, Globalaw The International Law Group”, GlobalMine Basics of Mining Law.

David Paul Grinlinton, “Legal Aspects of Large Scale Mineral Developments: A Case Study of Western Australia” University of Dundee Centre for Petroleum and Mineral Law Studies, 1988. 

David D. Caron, “Deep seabed mining; A comparative study of US and West German municipal legislation”, Marine Policy, Volume 5, Issue 1, January 1981.

Eastern European Countries Mineral Industry Handbook, Volume 1, Strategic Information and Regulations, International Business Publications, USA, 2015.

Ender Ethem ATAY, İdare Hukuku, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2012.

Erdoğan GÖGER, Maden Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:441, Sevinç Matbaası, Ankara, 1979.

E. P. Youngman, Mining Laws of Autria, US Dept. Of Commerce, Bureau of Mines, 1931, Dijital ortama aktarma 15.09.2009, Michigan University.

E.Swart, “The South African Legislative Frame Work For Mine Closure”, Departmant of Minerals and Energy.

Fikret EREN, Toprak Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1991.

Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, Ankara 2015, s.166; Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,18. Bası, Ankara 2014.

Fikret EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2.Bası, Ankara 2015.

Galip ESMER, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Tapu ve Kadastro Vakfı Yayınları, Ankara, 1998.

Gökhan Antalya, “Eşya Hukukuna Hakim İlkelerden Aleniyet İlkesi”, MÜHF, Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU’na Armağan.

Gökhan SAYAR, Türk Hukukunda Marka Suçları, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, İstanbul 2011.

Hakan AKÇIN, “Türk Maden Hukuku Mevzuatındaki Son Gelişmeler ve Madenlerde Ölçme ve Planlamaya Olan Etkilerinin İncelenmesi”, 8.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Hamdi Genç, Ereğli Kömür Madenleri (1840-1920), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Bilim Dalı, İstanbul 2007.

Hamza AKTAN, İslâmda Madenlerin Hukuki Statüsü, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:633, İlahiyat Fakültesi Yayınları No:9, Araştırmalar Serisi No:6, Erzurum 1986.

Haluk TANDOĞAN,  Borçlar Hukuku Özel Borç ilişkileri, C.I/2, 3.Bası, Ankara 1985.

Hayrettin KURT, ‘İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Güvenceler’, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, Y. 2014, Sa.1.

Hikmet Sami TÜRK, “Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Üzerinde Açıklamalar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Tarihi: 1979 Sayı: 1-4 Cilt: 36 Yayınlandığı Sayfalar: 83-119.

Hüseyin Rifat ÖZSOYU, “Sapropeller ve Sapropel Oluşumunda Killerin Evrimi”,  Doğal Kaynak ve Ekonomi Bülteni (2015) 20, s. 47.

Hüseyin Hatemi, Eski Hukukumuzda Mülkiyet Kavramı ve Medeni Kanun Dönemi ile Karşılaştırılması, Medeni Kanun’un 50.Yılı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1977.

İsmet SUNGURBEY, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul 1963.

İsmail Demir, “Yeni Bağlama Kütüğü Rejimi Üzerine Değerlendirmeler”, AÜHFD, Cilt 64 Sayı 1, 2015.

Jale AKİPEK, Türk Eşya Hukuku, I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, 2. Bası, Ankara 1972. 

John P. Williams, “Global Trends and Tribulations in Mining Regulation”, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol.30, No.4, 2012

Johann-Christian Pielow/Çeviren: Mehmet Zelkifli YILDIRIM, “Almanya’da Maden Hukuku”, Küresel Bakış, Yıl:4, Sayı: 14 (Temmuz 2014).

John Dobra/Matt Dobra, “State Mineral Production Taxes and Mining Law Reform”, Resources Policy 38 (2013).

Kazım AYDIN, Türkiye Elektrik Piyasasında Fiyat Değişimlerinin Analizi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Şubat 2010.

Kemal GÖZLER, İdare Hukuku-1,  Ekin Kitabevi, Bursa, 2003.

Kemal Oğuzman/Özer Seliçi, Eşya Hukuku, İstanbul 1975.

Kemal T. GÜRSOY/Fikret EREN/Erol CANSEL, Türk Eşya Hukuku, II.Bası, Ankara 1984

Kendra E. Dupuy, “Community Development Requirements in Mining Laws”, The Extractive Industries and Society 1 (2014).

Lale SİRMEN, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Ankara 1976.

Lütfi DURAN, İdare Hukuku Meseleleri, Gözden Geçirilmiş İlaveli Yeni Yayın, İÜHF Yayını, İstanbul, 1964.

Madenlerimizin İstismar Durumu ve Düzeltilmesi İçin Düşünülenler, MTA Yayınları, Ankara, 1961.

Mahmud Talegani, İslam ve Mülkiyet, Çeviren: Ahmet Saidoğlu, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1989, s. 133.

Mark Gerus, “The Functions and Powers of The Warden of Mines In Open Court and The Reform of Warden’s Court Procedure Under The Mining Act 1978 (WA), (2003) 22 ARELJ Functions of Warden of Mines & Reform of Court Procedure under Mining Act 1978.

M. Deniz YENER, “Yargıtay Kararları Kapsamında İmara Aykırı Yapılarda Tescil ve Tazminat Talepleri”, Cevdet Yavuz’a Armağan.

Mehmet Emin BİLGE, Ticaret Sicili, Beta Yayınları, 1.Bası, İstanbul, 1999.

Mehmet Emin BİLGE, “İlanın Ticaret Sicilinin Sahip Olduğu Hukuki Etkiler Üzerindeki Rolü”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı:1.

Mehmet ÜNAL, Şekli Eşya Hukuku, Ankara 1989.

Mehmet TOPTAŞ/Selahattin ÇİMEN/Nevzat KAVAKLI, “5995 sayılı Maden Kanunu ile Yapılan Değişikliklerin Ruhsat Sayıları ve Toplanan Harç Gelirleri Üzerindeki Etkileri”, MT Bilimsel, Yer Altı Kaynakları Dergisi, Yıl:3, Sayı:6, Temmuz:2014

Melih TURHAN, Madencilikte Önemli Bazı Ülkelerde Maden Hukuku ile İlgili Mevzuat, Türkiye Madenciler Derneği Yayınları, Mayıs 2014.

Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara, 2013, 10. Baskı.

Johann-Christian Pielow/Çeviren: Mehmet Zelkifli YILDIRIM, “Almanya’da Maden Hukuku”, Küresel Bakış, Yıl:4, Sayı: 14 (Temmuz 2014).

Mineral, Mining Sector Investment and Business Guide, Volume 1, Strategic Information and Regulations, Global Investment Center, USA, 2012

Muhlis ÖĞÜTCÜ, Çevre Kolluk İşlemleri, Yayımlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İzmir, 2000.

Murat Doğan, “Teslime Bağlı Olmayan Sicilli Motorlu Taşıt Rehni”, EÜHFD, Cilt XII, S. 3-4, 2008.

Mustafa AŞULA, Türkiye’de Medeni Kanun Bakımından Maden Rejimi ve Mülkiyeti, Ankara 1968.

Mustafa TOPALOĞLU, Maden Hukuku, Karahan Yayınları, Birinci Baskı, Ocak, 2011.

Mustafa TOPALOĞLU, “Madencilikle İlgili Yasal Düzenlemelerdeki Küresel Eğilimler ve Türkiye Uygulaması”, Scientific Mining Journal, 2018, 57 (Special Issue).

Mustafa TOPALOĞLU, Maden Hukuku İle İlgili Makaleler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019.

Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümleri İstanbul 2012.

Mark Gerus, “The Functions and Powers of The Warden of Mines In Open Court and The Reform of Warden’s Court Procedure Under The Mining Act 1978 (WA), (2003) 22 ARELJ Functions of Warden of Mines & Reform of Court Procedure under Mining Act 1978.

M. Işık Turgay, “Deniz Hukuku ve Denizlerdeki Mineral Kaynakları”, Madencilik, Haziran, 1984, Cilt XXIII, Sayı: 2.

Mahmud Talegani, İslam ve Mülkiyet, Çeviren: Ahmet Saidoğlu, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1989.

Mustafa Topaloğlu, “Son Yasal Gelişmeler ve Yargı Kararları Işığında Rödövans Sözleşmesi”, www.mtopaloğlu.av.tr.

Mustafa Topaloğlu, “Rödövans Sözleşmesi; Hukuksal Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye 17 Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMAKS 2001.

Mustafa Topaloğlu, “Son Yasal Gelişmeler ve Yargı Kararları Işığında Rödövans Sözleşmesi”, www.mtopaloğlu.av.tr.

Mustafa TOPALOĞLU, Maden ve Taşocakları Hukuku, Adana 2002. 

Mustafa Topaloğlu, “7061 sayılı Kanunla Maden Kanununda Yapılan Değişiklikler”, www.mtopaloglu.av.tr.

Yaşar Kayserili/Mustafa Topaloğlu, Türk Maden Hukuku ve Yeraltı Zenginlikleri Mevzuatı, Kazancı Hukuk Yayınları, Sayı 75, İstanbul, 1990.

Murat DOĞAN, “Teslime Bağlı Olmayan Sicilli Motorlu Taşıt Rehni”, EÜHFD, C. XII, S. 3-4 (2008).

Mustafa KARABULUT, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Ankara, 2008, 183, Turhan Kitabevi.

Mücahit ÜNAL, “Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Yıl 2010.

Nejat Tamzok, “Madencilik Yatırım Projelerinde İşletme Dönemi Giderleri”, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Semineri, Maden Mühendisleri Odası, Ankara, Ocak 2017.

Nejat Tamzok, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Çok Partili Döneme Madencilik Politikaları, 1861-1948”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 63, Sayı: 4.

Osman Güven Çankaya, “Rödövans Alt İşverenlik Sözleşmesi Midir?”, Kamu-İş, C. 13, S.3/2014.

Ömer GÜNAY, Maden Hukuku, Kavramlar-İlkeler-Tanımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Şubat 2016.

Özkan KESKİN, ‘Osmanlı Devleti’nde Maden Hukukunun Tekâmülü’, OTAM, 29/Bahar 2011.

Özcan UÇKAN, Türk Hukukunda Madenciliğe İlişkin Haklar ve Bunların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:8, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No:3, Eskişehir, 1983.f

P. J. BADENHORST, “Security of Mineral Tenure in South Africa: Carrot or Stick?”, Journal of Energy & Natural Resorces Law, Vol.32, No.1, 2014.

Ralph HAMANN, “Corporate social responsibility, partnerships, and institutional change: The case of mining companies in South Africa”, Natural Resources Forum/Volume 28, Issue 4.

Rayegan KENDER/Ergon ÇETİNGİL/Emine YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, Cilt-1, On İki Levha Yayınları, İstanbul, Ekim 2012.

Rebecca A. ADLER, Marius CLAASSEN, Linda GODFREY, Anthony R. TURTON, “Water, mining, and waste: An historical and economic perspective on conflict management in South Africa”, The Economy of Peace and Security Journal, ISSN 1749-852X, Vol.2, No.2 (2007).

Reha POROY/Hamdi YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 14. Bası,  İstanbul 2012.

Rıza AYHAN, Mehmet ÖZDAMAR, Hayrettin ÇAĞLAR: Ticari İşletme Hukuku, Genel Esaslar, 4.Baskı.

Rona SEROZAN/Başak BAYSAL/Kerem Can SANLI, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Oniki Levha, 4. Baskı, İstanbul 2019

Rona SEROZAN, “Nisbi Hakların Güçlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 1974, Cilt 40, Sayı 1-4. 

R.W. TANK, Legal Aspect of Geology, New York, NY 1993.

Safa REİSOĞLU, Türk Eşya Hukuku, Cilt 1, Giriş-Zilyetlik-Tapu sicili ve Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu-Tapulama Kanunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No. 440, Altıncı Bası, Ankara 1980.

Saibe OKTAY, İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LV, 1996, s. 263-296.

Safa REİSOĞLU, Eşya Hukuku, 7. Bası, Ankara 1984.

Safa REİSOĞLU, Türk Eşya Hukuku, Cilt 1, Giriş-Zilyedlik-Tapu Sicili ve Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu-Tapulama Kanunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No. 440, 6. Bası, Ankara 1980.

Selahattin TEKİNAY/Sulhi AKMAN/Haluk BURCUOĞLU/Atilla ALTOP, Eşya Hukuku, Cilt I, 5. Bası, İstanbul 1989.

Sedat ÇAL, Türk İdare Hukukunda Ruhsat, Seçkin Yayınevi, İkinci Baskı, Ankara, 2012.

Serap TELLİ, İdare Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Madenler, S Yayınları, Ankara, 1989.

Selahattin Sulhi TEKİNAY, Eşya Hukuku, İstanbul 1970.

Sevda Gültekin GÖKTOLGA, “Yapı Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, 2014.

Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, I. Cilt, Akgün Yayınları, İstanbul, 1966.

Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt II, Akgün Yayınları, 1966.

Serap TELLİ, İdare Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Madenler, S Yayınları, Ankara, 1989

Sibel CENGİZ, “Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Piyasasında Yeniden Yapılanma”, Yönetim Bilimleri Dergisi (4:1) 2006 Journal of Administrative Sciences, (4:1), 2006.

Suat ŞİMŞEK, Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2011/413, Ankara 2011.

Turan YILDIRIM/Melikşah YASİN/Nur KAMAN/H. Eyüp ÖZDEMİR/Gül ÜSTÜN/Okay TEKİNSOY, İdare Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2016.

Turgut TAN, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, 6.Bası, Ankara, Eylül 2017.

Turgut TAN, “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yönetimin Düzenleme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Cilt 3, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 1987.

Yakup GÖNEN, “Elektrik Piyasası Faaliyetlerinin Kamu Hizmeti Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2,.

Yavuz FINDIKGİL, Maden Hukuku, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 656, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu, İstanbul, 1966.

Yahya Kazım ZABUNOĞLU, İdare Hukuku, C.1, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

Yvonne SCANNELL, “The Regulation of Mining and Mining Waste in the European Union”, 3 WASH. & LEE J. ENERGY, CLIMATE, & ENV’T 177 (2012)

http://www.mapeg.gov.tr/formlar-dok/2717389-dosyalar/Yeni%20klas%C3%B6r/Devir%20M%C3%BCracaat%20Belgeleri%2018042019.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Mining_Act_of_1872.

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/mining-and-minerals/about. 

http://www.energy.gov.za/files/esources/pdfs/energy/liquidfuels/act28r.pdf.

https://www.asser.nl/upload/eel webroot/www/documents/national/albania/mining.pdf.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.