Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicili

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hayrettin KURT
ISBN: 978-605-05-0625-9
Stok Durumu: Stokta var
63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hayrettin KURT
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicili

Dr. Hayrettin KURT

2020/08 1. Baskı, 302 Sayfa

ISBN 978-605-05-0625-9


ÖNSÖZ

Madenler, toprağın ruhudur. Bu ruh ise toprakta içkin olan cevherin hülasasıdır. Dünyanın oluşumu ile toprağa düşen demir, insanlık eliyle ete kemiğe bürünmüş; toprağın bileşkesinde bulunan alaşımlar, çömlekle, süsle, ziynetle kıymetli olmuştur. Toprak, madenle zamanın ve mekânın ruhuna göre şekil almıştır. Yine madenlere ilişkin tarih, dünyanın yaratılışı ile de eşanlıdır. İnsanlık, toprakta bulunan bu ruhu, biteviye cevhere dönüştürmüştür.

Madenler, insanlık tarihi için de bir merdiven işlevi görmüştür. Tarih çağları bu merdiven üzerinde ilerleme katetmiştir. Madenler ile çağ açılıp çağ kapatılmış, ülke sınırları değiştirilmiş, ülkeler zenginleştirilmiş ya da fakirleştirilmiştir. Bu bakımdan iktisadi ve ekonomik önemi dışında, ülkelerin tarihi ve sosyolojik gelişmeleri de neredeyse madenlerin üzerine kuruludur. Sanayi devrimine hayat veren, buharlı gemileri denizlerde gezdiren hep madenler olmuştur. Altın, gümüş ve diğer değerli madenler zenginlik ölçüsü olmuş, insandaki yıkım potansiyeli ya da tabiatın tahrip edilmesi madenler ile izah edilmeye çalışılımıştır. Kavram, ülkelerin iktisadi ve ekonomik kalkınmaları dışında, eşit ve adil paylaşımın temel dinamiklerinden birisi olarak da kabul görmüştür.

Madenlerin eşit ve adil paylaşımının kuralı demek olan ruhsat ve sicil kavramları ile bu kavramların Türk hukukundaki etki ve sonuçlarını incelediğimiz bu çalışmamız, madenleri gelecek nesiller için erişilebilir bir konumda tutmak bakımından da faydalı olacaktır. Anayasa koyucunun dahi madenler üzerindeki “hüküm ve tasarrufun” ancak devlet eliyle mümkün olduğunu kabul etmesi, böylesine bir ekonomik kaynağın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bir doktora tezi olarak ortaya çıkan çalışmamızın, bu alanda araştırma ve inceleme yapacaklar açısından deryada bir damla mesabesinde görülmesini isterim. Ayrıca madenleri anlama ve anlamlandırma çabası olarak da bu alanda daha fazla çalışma yapılmasına katkı sağlamasını ümit ederim.

Son olarak çalışmanın bu hale gelmesinde yapıcı eleştirileri ve yönlendirmeleri için tez danışmanım Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN başta olmak üzere Prof. Dr. Ahmet BİLGİN, Prof. Dr. Melikşah YASİN, Prof. Dr. Bülent KENT, Doç. Dr. Turan ŞAHİN ve Doç. Dr. Akın ÜNAL hocalarıma teşekkür borçluyum. Ayrıca eşim ve oğlum Berat Eymen’e de sabır ve anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum.

 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER11

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
MADEN RUHSATI VE SİCİLİNİN MAHİYETİ

I. GENEL OLARAK

II. RUHSAT VE SİCİL KAVRAMLARI VE 
ARALARINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİ

A. Ruhsat Kavramı

B. Sicil Kavramı

C. Ruhsat ve Sicil Arasındaki Hukuki İlişki

III. MADEN RUHSATI VE SİCİLİ KAVRAMLARI İLE 
TARİHSEL GELİŞİMİ

A.Maden Ruhsatı Kavramı

B.Maden Sicili Kavramı

C.Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicilinin Tarihsel 
Gelişimi

Ç.Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicilinin Hukuki 
Niteliği

IV. DİĞER RUHSAT VE SİCİLLER İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI

A. Tapu Sicili

B. Ticaret Sicili

C. Gemi Sicili

Ç. Esnaf ve Sanatkâr Sicili

D. Sanayi Sicili

E. Sınai Mülkiyet Sicili

F. Araç Sicili

G. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Ğ. Yapı Ruhsatı

H. Elektrik Piyasası Lisansları

V. BAZI ÜLKELERDE MADEN RUHSATI VE SİCİLİNİN DURUMU

A. Amerika Birleşik Devletleri

B. Almanya

C. Güney Afrika

Ç. Avustralya

D. Arnavutluk

E. Avusturya

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA MADEN RUHSATLARI

I. Ruhsat Türleri

A. Arama Ruhsatı

1. Arama Ruhsatı Kavramı

2. Başvuru Usulü

3. Ehliyet

B. İşletme Ruhsatı

1. İşletme Ruhsatı Kavramı

2. Başvuru Usulü

3. Ehliyet

II. Arama ve İşletme Ruhsatlarında 
Öncelik Hakkı

III. Arama ve İşletme Ruhsatlarının 
Edinilmesi

A. Maden Sahalarının İhale Yoluyla Edinilmesi

1. İhale talebinin yapılması ve değerlendirilmesi

2. Büyük ve küçük alanların ve sahaların ihale 
edilmesi

3. Tesis şartına bağlı ihale

4. Çakışan işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması, özel alanlar ile çakışan sahaların ihalesi

5. İhale İşlemleri

a. İhalenin sonuçlanması

b. İhalenin kesinleşmesi

c. İhalenin ertelenmesi ve iptali

ç. İhale sonucunun ilanı ve tebligat

d. Ruhsatlandırma

B. Maden Ruhsatının Devir Yoluyla Edinilmesi

C. Maden Ruhsatının Miras Yoluyla Edinilmesi

Ç. Maden Ruhsatında İcradan Satış veya Mahkeme 
Kararı ile Edinilmesi

IV.Maden Ruhsatının Sona Erme Halleri

A. Ruhsatın İdarece İptali

B. Ruhsatların sürenin dolmasıyla sona ermesi

C. Ruhsatların mahkeme tarafından iptal edilmesi

Ç. Ruhsatların geri alınması

V. Ruhsatların iptaline dair idari işlemin 
iptal edilmesi

VI. Maden Ruhsatı Üzerinde Kısıtlayıcı 
Hukuki İşlemler

VII. Arama Dönemleri, İşletme İzni ve İşletme
 Faaliyeti

A. Ön Arama Dönemi

B. Genel Arama Dönemi

C. Detay Arama Dönemi

Ç. Fizibilite Dönemi

D.İşletme Ruhsatı

E. İşletme İzni

F.İşletme Faaliyeti

VIII. Rödövans Sözleşmesi

A. Rödövans Sözleşmesi Kavramı

B. Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Tarafları, 
Şekli ve Konusu

1. Hukuki Niteliği

2. Tarafları

3. Şekli

4. Konusu

5. Rödövans Sözleşmesinin Kapsamı

6. Rödövans Sözleşmesinin Sona Ermesi ve 
Sonuçları

IX. Maden Hukukunda İdari Yaptırımlar

X. Maden Ruhsatlarında Özel Durumlar

A. Maden Bölgesi

B. Buluculuk Hakkı

C. Büyük Kömür Havzalarının Birden Fazla Ruhsata Bölünebilmesi

Ç. Madencilik Teşviği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA MADEN SİCİLİ, MADEN SİCİLİ İŞLEMLERİ, MADEN SİCİLİNİN HUKUKİ ETKİLERİ VE MADEN SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER

I. Maden Sicilinde Sistemler ve Sicil 
Teşkilatı

A. Maden Sicilinde Sistemler

1. Kayıt sistemi

2. Tasdik sistemi

3. Tapu sicili sistemi

B. Türkiye’de Sicil Teşkilatının Tarihçesi ve Mevcut 
Sicil Teşkilatı

II. Maden Sicilinin Tutulma Usulü

A. Sicil Kayıtları

B. Sicilin Açılması ve Kapanması

C. Sicile Kayıt Esasları

Ç. Sicil Dosyaları

III. Sicile İşlenen Hukuki İşlemler

A. Sicilin Hukuki Mahiyeti

1. Sicil Kayıtlarının İç Etkileri

a. Bildirici Etki

b. Kurucu Etki

c. Düzeltici Etki

2. Sicil Kayıtlarının Dış etkileri

a. Olumlu Etki

b. Olumsuz Etki

3. Etkilerin Gerçekleşme Zamanı

4. Sicil Kayıtlarının Etki alanı

5. Sicil Kayıtlarının İspat Hukuku açısından 
Etkileri

B. Sicile İşlenen Hukuki İşlemler

1. Tescil

2. Tadil

3. Terkin

4. Rödövans, haciz, rehin, ipotek, ihtiyati tedbir bilgilerinin işlenmesi

C. Sicil İşleminin Şartları

Ç. Sicil İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları

1. İdareye Başvuru

2. Mahkemeye başvuru

3. Kararların Hukuki Niteliği

IV. Maden Siciline Hâkim olan İlkeler

A. Maden Sicilinde Aleniyet İlkesi

1. Aleniyet Kavramı

2. Hukuki Neticeleri

3. Ayni aleniyet ilkesi

B. Sınırlı sayı ilkesi

C. Tescil ilkesi

Ç. Belirlilik ilkesi

D. Sebebe bağlılık ilkesi

E. Zaman yönünden öncelik ilkesi

F. Maden siciline güven ilkesi

1. Genel Bilgi

2. Unsurları

a. İktisap eden üçüncü bir kişi olmalıdır:

b. Sicildeki tescile güvenilmelidir

c. Ayni bir hak iktisap edilmelidir

ç. İktisap eden iyiniyetli olmalıdır

d. İyiniyetli üçüncü kişinin iktisabı geçerli 
olmalıdır

e. İyiniyetli üçüncü kişinin iktisabının sonuçları

G. İdarenin sorumluluğu

1. Sorumluluk türleri

a. Kusur sorumluluğu

aa. Hukuka aykırılık unsurunun bulunması ve 
kusur ilişkisi

bb.Kusurun ispatı

cc. Kusurun derecelendirilmesi

çç. Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur

dd. Rücu meselesi

ee. Sorumluluğun şartları

(1) Zarar maden sicilinin tutulmasından 
doğmalıdır

(2) Maden sicilinin tutulması hukuka aykırı 
olmalıdır

(3) Maden sicilinin tutulmasından bir zarar 
doğmuş olmalıdır

(4) Sicilin tutulmasındaki eksiklik ile 
gerçekleşen zarar arasında uygun illiyet
bağı bulunmalıdır

(5) Maden sicili görevlisinin kusuru şart 
değildir

b. Kusursuz sorumluluk

2. Dava Açma Süresi

SONUÇ

KAYNAKÇA

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.