Türk Hukukunda Üst Sınır İpoteği ve Uygulaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yağmur ESİN ÇELİK
ISBN: 9786050508147
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yağmur ESİN ÇELİK
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 148

İpoteğin tesisi sırasında belirli olmayan ya da sonradan değişmesi muhtemel alacakların teminat altına alınmasını sağlaması açısından bü-yük önem arz eden üst sınır ipoteği, günümüz ekonomisinin temelini oluşturan kredi işlemlerinden doğan borçların teminat altına alınmasında sıkça başvurulan bir aynî haktır. Üst sınır ipoteği, uygulamada çok sık başvurulmakla birlikte, Türk Hukuku’nda yeni yeni incelenmeye başla-yan bir konudur. Bu kapsamda söz konusu çalışma, üst sınır ipoteğini kuruluş, kapsam ve sona erme açısından güncel kararlar ışığında, ana para ipoteğinden farkları da gözetilerek detaylı olarak incelemek ama-cıyla Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabi-lim Dalı Programı çerçevesinde yazılmış ve Prof. Dr. Mehmet Altunka-ya, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özkul ve Dr. Öğr. Üyesi Agâh Kürşat Ka-rauz’un bulunduğu jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunmuş bir yüksek lisans tezidir.

İÇİNDEKİLER 5

KISALTMALAR LİSTESİ 9

ÖNSÖZ 11

GİRİŞ 13


BİRİNCİ BÖLÜM

ÜST SINIR İPOTEĞİ KAVRAMI,

TANIMI VE ÖZELLİKLERİ


1.1. Üst Sınır İpoteği Kavramı ve Tanımı 15

1.1.1. Tanım 15

1.1.2. Kavram 17

1.2. İpoteğin Alacağa Bağlılığı 18

1.2.1. İpoteğin Kurulması Açısından Alacağa Bağlılık 20

1.2.2. İpoteğin Varlığı ve Kapsamı Açısından Alacağa Bağlılık 21

1.2.3. Alacağın Devrinde Alacağa Bağlılık 21

1.2.4. İpoteğin Sona Ermesi Açısından İpoteğin Alacağa Bağlılığı 24

1.2.5. Üst Sınır İpoteğinin Alacağa Bağlılık İlkesi Bakımından

Değerlendirilmesi 25

1.3. Üst Sınır İpoteğinin Taşınmaz Rehnine Hakim Olan İlkeler

Bakımından Değerlendirilmesi 27

1.3.1. Belirlilik İlkesi 27

1.3.1.1. İpotekli Taşınmazda Belirlilik 28

1.3.1.1.1. Teminatın Taşınmazlar Arasında Dağıtılması 30

1.3.1.1.2. Taşınmazların Her Birinin Alacağın Tamamını

Temin Etmesi 32

1.3.1.2. İpotekle Teminat Altına Alınan Alacakta Belirlilik 33

1.3.2. Aleniyet İlkesi 35

1.3.3. Sabit Derece İlkesi 36

1.3.3.1. Sistemler 37

1.3.3.1.1. İlerleme Sistemi 37

1.3.3.1.2. Sabit Derece Sistemi 38

1.3.3.1.2. Türk Hukukunda Sistem 40

1.3.3.2. Sabit Derece İlkesinin Üst Sınır İpoteği Açısından

Değerlendirilmesi 43

1.4. Yabancı Para Alacakları Bakımından Üst Sınır İpoteği 44

1.4.1. Yabancı Para Alacaklarının Üst Sınır İpoteği İle Teminat Altına

Alınması Sorunu 47


İKİNCİ BÖLÜM

ÜST SINIR İPOTEĞİNİN KURULUŞU

VE KAPSAMI


2.1. Üst Sınır İpoteğinin Kuruluşu 49

2.1.1. Hukuki Sebep 49

2.1.1.1. İpotek Sözleşmesi 50

2.1.1.2. İpotek Sözleşmesinin Şekli 52

2.1.1.2.1. Resmi Şekil Zorunluluğu 52

2.1.1.2.2. Resmi Şekil Zorunluluğunun İstisnası 53

2.1.1.3. İpotek Sözleşmesinin Unsurları 54

2.1.1.3.1. Taraflar 55

2.1.1.3.2. İpotekle Teminat Altına Alınan Miktar 55

2.1.1.3.3. İpoteğe Konu Taşınmaz 58

2.1.1.3.4. İpoteğin Türü 59

2.1.1.3.5. İpoteğin Derecesi 60

2.1.1.3.6. İpoteğin Süresi 61

2.1.1.3.7. Faiz Oranı 61

2.1.1.3.8. Alacağın Hukuki Sebebi 62

2.1.2. Tescil 64

2.1.2.1. Tescil Talebi 64

2.1.2.2. Tescil Usulü 68

2.2. Üst Sınır İpoteğinin Kapsamı 69

2.2.1. Teminat Altına Alınan Alacak Bakımından Kapsam 69

2.2.1.1. Asıl Alacak 71

2.2.1.2. Takip Masrafları 72

2.2.1.3. Faiz 74

2.2.1.3.1. Temerrüt Faizi 75

2.2.1.3.2. Sözleşme Faizi 77

2.2.1.4. İpotek Konusu Taşınmazın Korunması Amacıyla

Yapılan Masraflar 80

2.2.2. İpotek Konusu Taşınmaz Bakımından Kapsam 81

2.2.2.1. Taşınmaz 82

2.2.2.2. Bütünleyici Parçalar 84

2.2.2.3. Eklentiler 86

2.2.2.4. Kiralar 92

2.2.2.5. Kaim Değerler 96

2.2.2.5.1. Sigorta Tazminatı 96

2.2.2.5.2. Diğer Kaim Değerler 98

2.2.3. Anapara-Üst Sınır İpoteği Ayrımı 100


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜST SINIR İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ


3.1. Genel Sona Erme Sebepleri 103

3.1.1. İpotek Konusu Taşınmazın Yok Olması 103

3.1.2. Tescilin Terkini 104

3.1.3. İpotek Konusu Alacağın Sona Ermesi 105

3.1.4. İpotek Konusu Taşınmazın Kamulaştırılması 105

3.1.5. İpoteğin Süresinin Dolması 106

3.1.6. İpotekten Kurtarma 107

3.1.7. İpotekli Taşınmazın Devri 110

3.1.8. Taşınmazın Bölünmesi 111

3.1.9. İdari İşlemin İptali 112

3.2. Üst Sınır İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 112

3.2.1. Önce Rehne Müracaat Kuralı ve İstisnaları 115

3.2.1.1. Önce Rehne Müracaat Kuralı 115

3.2.1.2. Önce Rehne Müracaat Kuralının İstisnaları 117

3.2.2. Takibin Tarafları 121

3.2.3. Yetkili İcra Dairesi 124

3.2.4. Takip Talebi ve İçeriği 124

3.2.5. Takip Türü 126

3.2.5.1. Üst Sınır İpoteğinde, İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Yoluyla İlamlı Takibe Başvurulabilecek Haller 127

3.2.5.1.1. İlam ya da İlam Niteliğindeki Belgelerle

Yapılan Takipler 127

3.2.5.1.2. İİK m. 150/ı Hükmüne Göre Yapılan

Takipler 128

3.2.6. Taşınmazın Satışı 129

3.2.6.1. Satış Talebi 129

3.2.6.2. Satış Usulü 130

3.2.7. Paraların Paylaştırılması 131

3.2.8. Rehin Açığı Belgesi 132

3.2.8.1. Geçici Rehin Açığı Belgesi 132

3.2.8.2. Kesin Rehin Açığı Belgesi 133

3.3. İcra Mahkemesi Kararıyla İpoteğin Terkini 134


SONUÇ 139

KAYNAKÇA 141


Acar, F. (2017). Rehin Hukuku Dersleri. Vedat Kitapçılık, İstanbul. (Re-hin Hukuku)

Acar, F. (2017). Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belir-lilik İlkesi. Vedat Kitapçılık, İstanbul. (Belirlilik İlkesi)

Acar, F. (2008). “İpotekte Güvence Altına Alınan Alacak Miktarının Günün Ekonomik Koşullarına Uyarlanması”. Legal Hukuk Dergi-si, 6(62): 475-492.

Akçaal, M. (2019). “İpoteğin Kaldırılması Davası”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(2): 563-578.

Akın, L. (1991). “İnşaatçı İpoteği”. ABD, S. 5: 751-769.

Akipek, J. (1974). Türk Eşya Hukuku (Mahdut Aynî Haklar). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.

Akkaya, T. (2016). “İpotek Alacaklısının Adresinin Meçhul Olması ve-ya Borcu Almaktan Ve İpoteği Çözmekten Kaçınması Sebebiyle İcra Mahkemesi Kararıyla İpoteğin Terkini”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(3): 305-326.

Aktepe, S. (2007). “İpoteğin Alacağa Bağlı Hak Olması ve Diğer Özel-likleri”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.6, S.12, Güz 2007/2: 177-193.

Altop, A. (1999). “4489 Sayılı Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun-da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Çerçevesinde İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı Ve Anapara İpoteği-Limit(Üst Sınır) İpoteği Ayrımının Uygulamaya Yansıyan Sonuçları”. Milletlerara-sı Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 19(1-2): 11-41.

Atalay, Ö. (1975). “Taşınmaz İpoteklerinde Kapsam Sorunu”. ABD, 32(6): 808-815.

Atalı, M. ve Ermenek, İ. (2019). İcra ve İflâs Hukuku (Takip Hukuku I- Takip Hukuku II). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ayan, M. (2017). Eşya Hukuku III- Sınırlı Aynî Haklar. Seçkin Yayınla-rı, Ankara.

Ayan, S. (2018). Kefalet Sözleşmesi. Adalet Yayınevi, Ankara.

Aybay, A. (1995). “Yabancı Para Üzerinden Türk Lirası İle Ödenecek Borçlarla İlgili Bir Yorum Denemesi”. İstanbul Üniversitesi Siya-sal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:10: 25-26.

Aydoğdu, M. ve Kahveci, N. (2019). Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku). Adalet Yayınevi, Ankara.

Aydoğdu, M. (2010). “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1): 85-136.

Bağcı, Ö. (2016). “Rehnin Taşınmaz Bakımından Kapsamı Zaviyesin-den Eklentilerin Hukuki Durumu (TMK’nın 862/I Hükmünün Uy-gulamada Doğurduğu Sakıncalar)”. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(11): 83-99.

Bak, B. (2009). Taşınmaz Rehni Sözleşmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anka-ra.

Barlas, N. (2003). “Yeni Medeni Kanunun Aynî Teminatlara İlişkin Dü-zenlemeleri”. Ünal Tekinalp’e Armağan C-II. Beta, İstanbul: 569-588.

Bozkurt, O. (1998). Banka Kredilerinde Gayrimenkul (İpotek) Teminatı. Seçkin Yayınevi, Ankara.

Boztaş, N. (2017). “Lex Commissoria Yasağının İnançlı İşlemler ve İcra Sözleşmeleri Bağlamında Değerlendirilmesi”. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2): 209-252.

Budak, A. C. (2007). “İpotekten Kurtarma”. Yeditepe Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, 4(2): 3-9.

Cansel, E. (1964). Tapu Siciline İtimat Prensibi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.

Çekin, M. S. (2019). “Toptan Temlikte Teminat ile Teminat Altına Alı-nan Alacak Arasındaki Oransızlık Sorunu”. Türk-Alman Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2): 125-159.

Çetiner, B. (2015). Taşınmaz Teminatı. Filiz Kitabevi, İstanbul.

Dalyan, Ş. (2003). “Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi”. Adalet Dergisi, S.16: 228-255.

Davran, B. (1972). Rehin Hukuku Dersleri. Fakülteler Matbaaası, İstan-bul.

Demirbaş, F. (2018). Kısmî İfa. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Demirsatan B. (2014). Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedelinin İfa Edilmemesinin Sonuçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Doğan, F. (1992). “İpotek Açısından Belirlilik İlkesi”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.3: 372-406.

Ekecik, Ş. (1991). “Azami Meblağ İpoteğinde Gecikme Faizi”. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VIII. 1-4 Mayıs 1991, Ankara, 43-56.

Endes, N. (2018). “Roma Hukukunda Rehin Sözleşmesi ve Lex Com-missoria Yasağı”. SÜHFD, 26(2): 533-561.

Eraslan, E. (1988). “Öğreti ve Uygulamanın Işığında Üst Sınır İpoteği”. İBD, 62(1-2-3): 65-80.

Eren, F. (2014). Mülkiyet Hukuku. Yetkin Yayınları, Ankara.

Eren, F. (2017). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Yetkin Yayınları, Ankara.

Erol, K. (Temmuz-1981). “İpotek Kavramı ve Özellikleri-I”. Yargıtay Dergisi, 7(3): 315-324.

Erol, K. (Ekim-1981). “İpotek Kavramı ve Özellikleri-II”. Yargıtay Der-gisi, 7(4): 589-599.

Ertaş, Ş. (2016). Eşya Hukuku. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İz-mir.

Esener, T. ve Güven K. (2017). Eşya Hukuku. Yetkin Yayınları, Ankara.

Esmer, G. (1976). Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sici-li. Olgaç Matbaası, Ankara.

Franko, N. (1977). “Gayrimenkul Rehninde Serbest Dereceden İstifade Şartı”. ABD, S.6: 1006-1015.

Germeç, M. E. (2019). Kat Mülkiyeti Hukuku. Seçkin Yayıncılık, Anka-ra.

Gönen, D. (2004). “Anapara ve Üst Sınır İpoteği Kavramları, Alacak Açısından Kapsamları”. Legal Hukuk Dergisi, 2(16): 996-1016.

Gülekli, Y. (1992). İpoteğin Taşınmaz ve Alacak Açısından Kapsamı. Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul.

Gümüş, M. A. (2003). “Yeni Türk Medenî Kanunu Hükümleri İle Karşı-laştırmalı Olarak Eski Medenî Kanunun Üst Hakkına İlişkin Hü-kümlerinde Üst Hakkı İlişkisinin Tarafları Ve İlgilileri İçin Kabul Edilmiş ‘Tazminat (Bedel) Alacakları’ Ve ‘İpotek Hakları’”. Ünal Tekinalp’e Armağan, II, Beta, İstanbul: 533-568.

Günel, M. C. (2006). “Taşınmaz Rehninin Alacak Bakımından Kapsa-mı”. Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan. Seçkin Yayıncılık, Anka-ra: 247-266.

Gürdoğan, B. (1967). “İcra ve İflas Kanunu’nun 45 inci Maddesiyle İlgili Bir Yargıtay Kararı Üzerine”. ABD, 24(1): 11-14.

Hatemi, H., Serozan, R. ve Arpacı, A. (1991). Eşya Hukuku. Filiz Kita-bevi, İstanbul.

Homberger, A. (1950). Aynî Haklar, Üçüncü Kısım, Zilyetlik ve Tapu Sicili. (Çev. S. Bertan), Ankara Yeni Cezaevi Matbaası, Ankara.

Kaçaran, H. (2016). “Yapı Alacaklılarının Kanuni İpotek Hakkı”. Mar-mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3): 1363-1398.

Karaahmetoğlu, C.A. (2018). “İpotekli Taşınmazın Satışı”. İBD, 92(1): 89-110.

Karabacak Furuncı, S. (2016). “Sınırlı Ayni Haklar Arasında Sıra İlişki-si”. İÜHFM, 74(2): 773-805.

Karaca, A. (2015). Üst Hakkı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karmış, E. (2019). İpotek &Rehin ve Paraya Çevrilmesi. Seçkin Yayın-cılık, Ankara.

Kaşak, F. E. ve Güvenç, İ. (2019). “Taşınmazların Birlikte Rehni (TMK m. 855)”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(1): 61-92.

Kaya, A. G. (2019). Türk Hukukunda Üst Sınır İpoteği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü, İstanbul.

Kayak, S. (2004). “Taşınmaz Rehninin Konu Bakımından Kapsamı”. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 24(1-2): 553-581.

Kaynar, R. (1967). Türk Medeni Kanununa Göre Rehin Hukuku Dersle-ri. Sulhi Garan Matbaası, İstanbul.

Keser, H. (1991). “Azami Meblağ İpoteği”. MBD, 10(37): 14-22.

Kılıçoğlu, A. M. (2013). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Turhan Kita-bevi, Ankara.

Konuralp, O. E. (2014). “Alacaklıya Rehni Özel Yoldan Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan), C. 16, Özel Sayı: 2855-2880.

Korkmaz, T. (2008). Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi. Yayımlanma-mış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-titüsü, Ankara.

Köprülü B. ve Kaneti S. (1972). Sınırlı Aynî Haklar. İstanbul Üniversite-si Yayınları, İstanbul.

Kuntalp, E. (1979). İpotek Dereceleri- Boş Dereceden İstifade ve Uygu-lamada Ortaya Çıkan Sorunlar. Türkiye Bankalar Birliği Yayınla-rı, Ankara.

Kuntalp, E. (1989). Ana Para ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayırımı. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara.

Kuru, B., Arslan, R. ve Yılmaz, E. (2014). İcra ve İflas Hukuku. Yetkin Yayınları, Ankara.

Kürşat, Z. (2006). “Birlikte Rehin”. Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan. Seçkin Yayıncılık, Ankara: 393-426.

Martin, A. (1957). “Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip”. (Çev. N. Berkin). İÜHFM, 22(1-4): 329-338.

Meriç, N. ve İyilikli A. C. (2018). “Taşınmaz Teminatının Üçüncü Kişi Alacaklının Alacağını Perdeleyip Takibi Semeresiz Bırakması Üzerine Bir İnceleme”. TAAD, 9(33): 39-93.

Muratoğulları, H. (2012). “Anapara İpoteğinin Kapsamı”. Terazi Hukuk Dergisi. 7(66): 51-56.

Muşul, T. (2013). İcra ve İflas Hukuku-CII. Adalet Yayınevi, Ankara.

Nar, A. (2009). “Yabancı Para İpoteğinde Temerrüt Faizi”. Terazi Hukuk Dergisi, Y. 4, S.36: 17-29. (Temerrüt Faizi)

Nar, A. (2009). Yabancı Para İpoteği. Seçkin Yayınları, Ankara. (Ya-bancı Para İpoteği)

Nomer, H. N. (2016). “Teminat Amaçlı Vefalı Satışlar ile İnanç Sözleş-meleri ve Lex Commissoria Yasağı” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3): 2007-2015.

Nomer, H. N. ve Ergüne, M. S. (2019). Eşya Hukuku. On İki Levha Ya-yınları, İstanbul.

Oğuzman, M.K, Seliçi, Ö. ve Oktay-Özdemir, S. (2018). Eşya Hukuku. Filiz Kitabevi, İstanbul.

Okumuş, S. ve Demir, B. (2017). “Sabit Derece Sisteminde Sözleşme-den Doğan İlerleme Hakkı”. AÜHFD, 66(3): 605-626.

Olgaç, F. (2014). İpotekte Sıra Sistemi ve Boş Dereceye İlerleme. Seçkin Yayınları, Ankara.

Öğütçü, A. T. ve Doğrusöz M. E. (1982). Rehin Hukuku. Ulucan Matba-ası, Ankara.

Özbay, İ. (2007). “İpoteğin İptali Davası (İİK. m. 150, c.3) Üzerine Bir İnceleme” EÜHFD, 11(3-4): 403-451.

Özbilen, A. B. (2016). “Üst Hakkı İradı ve Bu İradın Ödenmesine İlişkin Alacağın Güvencesi Olarak Kanunî İpotek Hakkı”. Türkiye Baro-lar Birliği Dergisi, 29(126): 263-310.

Özcan, D. (2000). Türk Hukuku’nda Üst Sınır İpoteği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-sü, İstanbul.

Özcan, Z. (2013). Paylı Mülkiyette Paydaşların Yetkileri ve Yükümlülük-leri. Yetkin Yayınları, Ankara.

Özçelik, B. (2017). “İpoteğin Alacağa Bağlılığı”. BATIDER, 33(4): 157-188.

Öztan, B. (2012). Medeni Hukuk’un Temel Kavramları. Turhan Kitabe-vi, Ankara.

Pekcanıtez, H. (2000). “İpoteğin Paraya Çevrilmesiyle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”. Bankacılar Dergisi, S. 33: 40-58.

Postacıoğlu, İ. (1962). İcra Hukuku Esasları. Sulhi Garan Matbaası, İs-tanbul.

Postacıoğlu, İ. (1978). İflas Hukuku İlkeleri. Sulhi Garan Matbaası, İs-tanbul.

Postacıoğlu, İ. (1990). “İpotek Alacaklısına İpotekli Gayrimenkulü Ken-di eliyle Rızai Olarak Paraya Çevrilmesi Yetkisinin Verilmesi Problemi”. Prof. Dr. Haluk Tandoğan’nın Hatırasına Armağan. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara: 533-546.

Reisoğlu, Safa. (Haziran-2003). “Yeni Medeni Kanun Hükümlerine Gö-re Yabancı Para İpoteği”. Bankacılar Dergisi, Y.14, S.45: 66-80.

Reisoğlu, Safa. (1980). Türk Eşya Hukuku C-I. Ankara Üniversitesi Ba-sımevi, Ankara.

Reisoğlu, Safa. (1961). Türk ve İsviçre Hukukunda Müteahhit ve İşçile-rin Kanuni İpotek Hakkı. Sevinç Matbaası, Ankara.

Reisoğlu, Seza. (2002). “Yeni Medeni Kanun’un Bankaları İlgilendiren Başlıca Farklı Düzenlemeleri”. Bankacılar Dergisi, Y. 13, S. 40: 67-74.

Reisoğlu, Seza. (Mart-2003). “Yabancı Para İpoteği”. Bankacılar Dergi-si, Y.14, S.44: 43-55.

Reisoğlu, Seza. (1979). İpoteğin Kapsamı, Hükümleri ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No.93, Ankara.

Ruhi, C. ve Ruhi, A. C. (2018). Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Sarı, S. (2000). “Taşınmaz Rehninde Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi”. Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, Beta, İstanbul, 963-1011.

Sarı, S. (2007). “Alacaklıya Rehni Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi”. Legal Hukuk Dergisi, 5(50): 405-425.

Savaş, F. B. (2007). “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Ta-kip”. İBD, 81(6): 2567-2591.

Saymen, F.H. ve Elbir, H.K. (1963). Türk Eşya Hukuku Dersleri. Filiz Kitabevi, İstanbul.

Seçer, Ö. (2010). “Alacaklı Rehnine Hakim Olan İlkeler”. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S:73-74: 120-140.

Seliçi, Ö. (1974). “Gayrimenkul Rehninde Boş Dereceye İlerleme Hak-kı”. İÜHFM, 40(1-4): 427-458.

Serozan, R. (1975). “Teferruat Niteliğindeki Eşyanın Hukuki Rejimi”. İÜHFM, 41(1-2): 235-253.

Serozan, R. (1991). “Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Değişiklikleri-nin, Özellikle Yabancı Para Borçlarına ve Bunların Teminat Altına Alınmalarına İlişkin Değişikliklerin Eleştirilmesi”. İBD, 65(1-2-3): 194-222.

Serozan, R. (2006). “Taşınmaz Rehni”. İÜHFM, 64(2): 301-324.

Serozan, R. (2008). “Aynî Hakların Sona Erme Açısından Borçlanma İşleminden Bağımsızlığı İlkesi ve Aynî Teminat Haklarının Fer’iliği (Bağımsızlığı) Ayrığı”. Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Arma-ğan. Beta, İstanbul.

Sirmen, L. (2003). “Yeni Türk Medenî Kanununda Yabancı Para Üze-rinden Taşınmaz Rehini Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler”. AÜHFD, 52(1): 1-12.

Sirmen, L. (2017). Eşya Hukuku. Yetkin Yayınları, Ankara.

Sünkitay, A. (1974). “Alacağın Ferileri Bakımından Taşınmaz Mal Reh-ninin Kapsamı”. ABD, S.3: 479-482.

Şener, Y.S. (2010). Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması. Adalet Ya-yınevi, Ankara.

Tenekeci, C. (2018). İpoteğin Kaldırılması ve İpotekte Sıra Sistemi. Seç-kin Yayınları, Ankara.

Tercan, E. (1994). “İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Kredi Kurumlarının Özel Durumu”. BATİDER, 17(4): 83-110.

Tümerdem, M. (2017). “Taşınmaz Rehninde Belirlilik İlkesi”. TAAD, 8(32): 333-361.

Uyar, T. (1992). İcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi. Feryal Matbaacılık, Manisa.

Uyar, T. (2007). “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerde Takip Talebi”. Legal Hukuk Dergisi, 5(53): 1501-1514. (Takip Talebi)

Uyar, T. (2007). “İcra Hukukunda ‘Taşınmaz Rehni’ Kavramı”. İBD, 81(2): 509-528. (Taşınmaz Rehni)

Ünal, M. ve Başpınar V. (2012). Şekli Eşya Hukuku. Yetkin Yayınları, Ankara.

Ünlütepe, M. (2012). “İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 25(102): 173-218.

Üstündağ, S. (1975). İcra Hukukunun Esasları. Fakülteler Matbaası, İstanbul.

Wieland, C. (1949). Kanunu Medeni’de Aynî Haklar (İkinci Cilt). (Çev. İ.H. Karafakıh), Yeni Cezaevi Basımevi, Ankara.

Yağcı, M. O. (2017). “Rehin Açığı Belgesi”. Yeditepe Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, 13(2): 313-337.

Yalçınduran, T. (2004). “Ana Para ve Üst Sınır İpoteği Arasındaki Fark-lılıklar”. Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan. Vedat Kitapçılık, İstanbul: 671-699.

Yasan, M. ve Özboyacı, A. (2009). “Yargıtay Kararları Işığında Gayri-menkul Üzerinde Banka Lehine Tesis Edilen İpotek ile Ticari İş-letme Rehninin Kapsamlarının Çatışması Meselesi”. EÜHFD, 4(1): 121-153.

Yassıoğlu, S. (1992). “Yabancı Para Üzerinden Rehin”. MBD, Y. 11, S. 80: 12-28.

Yaylak, C. (2017). “Kamulaştırmanın Sınırlı Ayni Haklara Etkisi”. Kırk-lareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2): 84-101.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.