Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gonca Gülfem BOZDAĞ
Ürün Kodu: ME257
ISBN: 978-975-464-966-6
Stok Durumu: Stokta var
63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gonca Gülfem BOZDAĞ
Baskı Tarihi 2015/04
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ME257
Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka
Dr. Gonca Gülfem BOZDAĞ
2015/04 Baskı, 322 Sayfa
ISBN 978-975-464-966-6 


ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 15

GİRİŞ 17
I. KONUNUN TAKDİMİ 17
II. NAFAKA KAVRAMI 18
III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19
IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22
V. KONUNUN ÖNEMİ 25
VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 26

I. BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA NAFAKANIN DÜZENLENİŞİ
A. GENEL OLARAK 29
B. BAKIM NAFAKASI 31
1. Tedbir Nafakası 31
a. Genel Olarak 31
b. Tedbir Nafakasının Türleri 31
(1) Evlilik Devam Ederken Ailenin Korunması Amacıyla İstenen Tedbir Nafakası 31
(2) Mutlak ve Nisbi Butlan Dâvasında Hükmedilecek Tedbir Nafakası 38
(3) Boşanma ve Ayrılık Dâvalarında Hükmedilecek Tedbir Nafakası 39
(4) Çocuklar Lehine Hükmedilecek Tedbir Nafakası 42
(5) Evlât Edinilen Çocuk Lehine Hükmedilecek  Tedbir Nafakası 44
c. Tedbir Nafakasının Özellikleri 45
(1) Tedbir Nafakasının Başlangıcı 45
(2) Tedbir Nafakasının Miktarının Belirlenmesi 47
(3) Tedbir Nafakasının Artırılması ve Azaltılması 51
(4) Tedbir Nafakasının Ödeme Biçimi 52
(5) Tedbir Nafakasının Sona Ermesi 53
(6) Tedbir Nafakası Davasının Usul Hükümleri 57
2. İştirak Nafakası 60
a. Genel Olarak 60
b. İştirak Nafakasının Mahiyeti 60
c. İştirak Nafakasının Özellikleri 63
(1) İştirak Nafakasının Başlangıcı 63
(2) İştirak Nafakasının Miktarının Belirlenmesi 63
(3) İştirak Nafakasının Artırılması ve Azaltılması 65
(4) İştirak Nafakasının Ödeme Biçimi 66
(5) İştirak Nafakasının Sona Ermesi 67
(6) İştirak Nafakası Davasının Usul Hükümleri 70
3. Yoksulluk Nafakası 72
a. Genel Olarak 72
b. Yoksulluk Nafakasının Özellikleri 73
(1) Yoksuluk Nafakasının Başlangıcı 73
(2) Yoksulluk Nafakasının Miktarının Belirlenmesi 74
i. Yoksulluk Kavramı 75
ii. Kusur 78
(3) Yoksulluk Nafakasının Süresi 79
(4) Yoksulluk Nafakasının Artırılması ve Azaltılması 83
(5) Yoksulluk Nafakasının Ödeme Biçimi 87
(6) Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi 88
(7) Yoksulluk Nafakasında Zamanaşımı 91
(8) Yoksulluk Nafakası Davasının Usul Hükümleri 92
C. YARDIM NAFAKASI 93
1. Genel Olarak 93
2. Yardım Nafakasının Borçlusu ve Alacaklısı 95
3. Yardım Nafakasının Şartları 98
a. Nafaka Alacaklısı Bakımından Şartları 98
b. Nafaka Borçlusu Bakımından Şartları 102
4. Yardım Nafakasında Sıra 104
5. Yardım Nafakasının Özellikleri 107
a. Yardım Nafakasının Hükümleri 107
b. Yardım Nafakası Davasının Usul Hükümleri 112

II. BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA NAFAKA ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ VE MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ
A. NAFAKA ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ 116
1. Nafaka Alacağının Ödeme Şekli 116
2. Nafaka AlacağınınTakası 117
3. Nafaka Alacağının Rehni ve Haczi 118
4. Nafaka Alacağından Ferâgat 119
5. Nafaka Alacağının Üçüncü Kişiye Temliki ve Nafaka Borcunun Yüklenilmesi 121
6. Nafakanın Miras Yoluyla Geçmesi 123
7. Zamanaşımı 123
8. Nafakanın İç Hukukta Kamu Düzeni İle İlgili Olması 125
9. Yabancı Unsurlu Nafaka Alacağı Davalarında Uygulanacak
Hukukun Tespiti 125
a. Genel Olarak 125
b. Kanuni Rejim ve Uygulanacak Hukuk 126
(1) Tedbir Nafakası 126
i. Genel Olarak 126
ii. Evlilik Birliği Devam Ederken Tedbir Nafakası 126
iii. Boşanma ve Ayrılık Dâvalarında Tedbir Nafakası 130
iv. Tedbir Nafakasının Niteliği ve Uygulanacak Hukuk 131
(2) İştirak Nafakası 136
(3) Yoksulluk Nafakası 136
(4) Yardım Nafakası 137
c. Milletlerarası Sözleşmeler Rejimi ve Uygulanacak Hukuk 140
(1) Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak
Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 140
i. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 140
ii. Sözleşmeye Taraf Devletler 141
iii. Sözleşmenin Amacı 141
iv. Sözleşmenin Uygulanması 141
(2) 1973 Tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak
Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 145
i. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 145
ii. Sözleşmeye Taraf Devletler 145
iii. Sözleşmenin Amacı 145
iv. Sözleşmenin Uygulanması 146
10. Yargılamaya İlişkin Hususlar 151
B. NAFAKAYA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 154
1. Nafakaya İlişkin Mahkeme Kararlarının Sonuçları 154
a. Nafakaya İlişkin Verilen Ara Karar ve Nihai Kararın Cebri İcra Yoluyla Tahsili 154
b. Nafaka İlâmına İlişkin İcranın Durdurulamaması 158
c. Nafaka Alacaklısının Hacze İmtiyazlı İştirak Yetkisi 159
d. Cezai Yaptırım 160
2. Nafakaya İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 161
a. Kanuni Rejim ve Tanıma-Tenfiz 161
(1) Genel Olarak 161
(2) Tanıma ve Tenfiz Ön Koşulları 161
i. Tanıma Tenfiz Talebi, Yabancı Bir Ülke Tarafından
Verilen Mahkeme Kararına Dayanmalıdır 162
ii. Tanınması ve Tenfizi İstenilen Kararın Özel Hukuk
Dâvalarına İlişkin Olması Gerekmektedir 162
iii. Yabancı Mahkeme Kararın Kesinleşmiş Olması
Gerekmektedir 162
(3) Tanıma ve Tenfiz Koşulları 167
i. Karşılıklılık 167
ii. Münhasır Yetki ve Aşkın Yetki 170
iii. Kamu Düzeni 171
iv. Savunma Hakkı 174
(4) Tanıma ve Tenfiz Usulû 175
b. Milletlerarası Sözleşmeler Rejimi ve Tanıma-Tenfiz 178
(1) Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyeti Konusundaki
Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair
La Haye Sözleşmesi 178
i. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 178
ii. Sözleşmeye Taraf Devletler 178
iii. Sözleşmenin Amacı 179
iv. Sözleşmenin Uygulanması 179
v. Sözleşmede Yer Alan Tanıma ve Tenfiz Şartları 180
vi. Usûl 182
(2) Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların
Tanınması ve Tenfizine Dair La Haye Sözleşmesi 184
i. Sözleşmenin Yürülüğe Girmesi 184
ii. Sözlemeye Taraf Devletler 185
iii. Sözleşmenin Amacı 185
iv. Sözleşmenin Uygulanması 185
v. Sözleşmede Yer Alan Tanıma ve Tenfizin Şartları 187
vi. Usûl 189
vii. Çekinceler 191

III. BÖLÜM
TÜRKİYENİN TARAF OLDUĞU NAFAKA ALACAKLARININ TAHSİLİNİ KOLAYLAŞTIRAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
A. NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDEN TAHSİLİ HAKKINDA 1956 TARİHLİ NEW YORK SÖZLEŞMESİ 193
1. Genel Olarak 193
2. Sözleşmenin Tarihi Gelişimi 195
3. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 196
4. Sözleşmenin Amacı 197
5. Sözleşmenin Uygulama Alanı 198
6. Sözleşmenin Uygulama Organları 199
7. Gönderici Makam Açısından Sözleşmenin Uygulama Biçimi 201
a. Gönderici Makam 201
b. Başvuruya Eklenecek Belgeler 208
(1) Talep Formu 208
(2) Mahkeme İlâmı veya Ara Kararı Örneği ve Çevirisi 209
(3) Adlî Müzaheret Belgesi ve Çevirisi 210
(4) Vekâletname 212
(5) Çok Dilli Nüfus Kayıt Örneği 212
(6) Tebligat Belgeleri ve Tercümeleri 213
(7) Nafaka Alacaklıları ve Borçlunun Birer Fotoğrafı 213
(8) Birikmiş Nafaka Alacağına Dair Liste ve
Banka Hesap Formu 213
6. Aracı Kurum Açısından Sözleşmenin Uygulanması 214
7. İstinabe 217
8. Kararların Tadili 218
9. Muafiyetler 218
10. Kolaylıklar 219
11. İhtilafların Çözümü 219
12. Muhtelif Maddeler 219
13. Değerlendirme 219
B. NAFAKA ALACAĞININ TAHSİLİNDE ULUSLARARASI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNE UYGULANAN SÖZLEŞMELER 223
1. Hukukî ve Ticari Konularda Adlî ve Gayrîadlî Belgelerin
Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi 223
2. Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde
Delil Sağlanması Hakkında La Haye Sözleşmesi 231

SONUÇ 239
KAYNAKÇA 243

EK 1: Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 257
EK 2: Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 259
EK 3: Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların  Tanınması ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi 265
EK 4: Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi 271
EK 5: “Nafaka Alacaklarının Yabancı Devletlerde Tahsili” adlı
16.11.2011 tarihli ve 64/2 sayılı Adalet Bakanlığı Genelgesi (Genelge Metni) 281
EK 6: Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 tarihli New York Sözleşmesi 291
EK 7: Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Taraf Olan Devletler Merkezi Makamları ve Yazışma Dilleri 299
EK 8: Türkiye ile İkili Olarak İmzalanan Sözleşmeler Listesi 307

GİRİŞ

I. KONUNUN TAKDİMİ

Çalışmamızın konusu, “Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka”dır. Dar veya geniş anlamda aile bireylerinin birbirlerine karşı bakım ve yardım sorumluluğunu ifade eden nafaka, aile kurumunu korumak ve devamlılığını sağlanmak, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için önem taşımaktadır. Ayrılıklar nedeniyle aile birliğinin sona ermesi hâlinde, özellikle çocukların ve ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde durma imkânına sahip olmayan kadının hayatını idâme ettirebilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Toplumumuzda çalışmayan kadın oranının yüksek olması, evliliklerin sona ermesinde ekonomik açıdan mağdur olan tarafın kadın olmasına neden olmaktadır. Bu itibarla, nafaka alacağının sağlıklı bir şekilde ihtiyacı olana ulaşması toplumda huzur ve refahı sağlamakta, özellikle anne ve çocuğun korunması için önemli bir araç olmaktadır.

Aile hukukunda nafaka borcunun kaynağı kanundan kaynaklanmakta olup, nafakanın kamu düzenini ilgilendiren bir yönü bulunmaktadır. Nafaka kurumu, sadece evlilik hukuku ve özellikle ayrılık, evliliğin boşanma veya iptali gibi sebeplerle sona ermesi hallerinde çocuklarla ve eşlerle sınırlı değildir. Nafaka, aile gibi ahlâkî bir kurumdur. Bu ahlâkî kurum kanunla düzenlenmek suretiyle hukukîleşmiştir. Ahlâkın emri olan yakın hısımlara yardım ödevi, kanunla düzenlenerek çocuklara, eşlere ve yakın hısımlara geçimlerini sürdürebilmeleri için hukukî alacak hakkı kaynağı olmuştur. Bu çerçevede, aile düzenini korumak ve ailede muhtaç durumda olanlara yardım edebilmek amacıyla yakın hısımlar arasında da nafaka yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Günümüzde uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması, sınırların ortadan kalk­ması ve karma evliliklerin artması ile nafaka konusu ulusal sınırları aşan bir boyut kazanmıştır. Nafaka alacaklısı ile borçlusunun farklı ülkelerde bulunması durumunda, nafaka alacaklısının, borçlunun bulunduğu ülkede doğrudan nafaka dâvası açması ya da kendi ülkesinde aldığı nafaka kararının tenfizini talep etmesi mümkün olmakta; ancak bu yöntemlerden birine başvurmak zaten ekonomik yönden güçsüz durumda bulunan nafaka alacaklısı için önemli bir külfet oluşturmaktadır. Bu nedenle, nafaka borcunun yabancı ülkede yerine getirilmesini sağlamak ve zor durumda olan nafaka alacaklısına artı bir külfet yüklemeden sorunu çözebilmek için uluslararası sözleşmeler kabul edilmiştir.

II. NAFAKA KAVRAMI

Örf, adet ve hukuk kurallarına göre kurulan aile; ana, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en temel sosyal kurumudur. Yirminci asrın başındaki büyük kanunlaştırma hareketinin bir sonucu olan Fransız, Alman ve İsviçre Medenî kanunları, öncelikle karı kocadan oluşan en küçük aileyi düzenlemiş, bu yapıya çocukların katılımı ile çekirdek aile kavramı ortaya çıkmıştır[1]. Ailenin daha geniş tanımı, “aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişilerle, onların eş ve çocukları; karı, koca ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birlik” olarak yapılabilir[2]. Aile, insan hayatının başlaması ile var olan en eski sosyal topluluktur. Devletlerin kısmî müdahalesi ile korunmakta olan aile, toplumun en önemli çekirdeği olma konumunu korumaktadır[3].       

Aile bireylerinin arasında maddî ve manevî ilişkiden kaynaklanan dayanışma, yardıma muhtaç olan bireylere yardım etme yükümlülüğünü ortaya çıkarmaktadır. Türk hukuk sisteminde, sosyal yaşamın temel öğesini oluşturan aile düzenini korumak ve aile fertlerinin maddî sıkıntı çekerek zaruret haline düşmesini engellemek için kanunda sayılan yakın hısımlar arasında nafaka yükümlülüğü düzenlenmiştir[4]. Bu yükümlülük, nafaka alacaklısının sosyal seviyesine uygun bir hayat sürebilmesi, bakım ve geçimini sağlayabilmesi için gereken hususları içermektedir. “Hem nakdî hem de aynî[5] olabileceği kabul gören nafaka, “yiyecek, giyecek ve mesken[6] ile ilgili tüm yardımları içerdiği gibi, aynı zamanda “tahsil ve terbiye” giderlerini de kapsamaktadır[7].[1]      Cansel, Erol: “Türk Ailesinin Anayasanın 41’inci Maddesine Göre İncelenmesi”, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armağan, s. 405-415, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 11, Konya 1991, s. 405; Şafak, Ali: Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, 4. Baskı, Selim Kitapevi, Ankara 2002, s. 7.

[2]      Yilmaz, Ejder; Hukuk Sözlüğü, 10.Baskı, Yetkin, Ankara 2011, s. 54.

[3]      Öztan, Bilge: Aile Hukuku, 5. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara 2004, s. 4; Ailenin Anayasanın 41’inci maddesi ile koruma altına alındığına ilişkin geniş bilgi için bkz. Topuz, Seçkin: Boşanma Dâvasının Eşin Mirasçılığına Etkisi, Yetkin Yayınevi, Ankara 2012, s. 221 vd.; Topuz, Seçkin: “Boşanma Dâvası Devam Ederken Ölen Eşe Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Durumunu Düzenleyen TMK m. 181 F.2 Hükmünün Anayasanın Aileyi Koruyan 41’inci Maddesi Yönünden İncelenmesi”, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III: Uluslararası Korgre Bildiri Kitabı, Cilt 2, Adalet, Ankara 2012, s. 437 vd.

[4]      Ruhi, Ahmet Cemal: Nafaka Hukuku, 3. Baskı, Seçkin, Ankara  2010, s. 18; Yılmaz, Ejder, s. 1001.

[5]      Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügatı, 4. Baskı, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1998, s. 265.

[6]      Başaklar, Emin; Nafaka Dâvaları, Halkevleri Kültür Vakfı Basımevi, Ankara 1974, s. 15.

[7]       Doğanay, İsmail: Nazari ve Tatbiki Muhtelif Nafaka Dâvaları, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1961, s.1; Şafak, s. 397.

KAYNAKÇA

AKINTÜRK, Turgut/

KARAMAN, Derya Ateş   :     Aile Hukuku, İkinci Cilt, 14. Baskı, Beta, İstanbul 2012.

ANDERSON, Winston  :   Elements of Private International Law, The Caribbean Law Publishing Company, Kingston 2003.

ANSAY, Tuğrul             :   “Türk Devletler Özel Hukukunu İlgilendiren Milletlerarası Sözleşmeler”, s. 851-860, Adalet Dergisi, Hukuk Yayınları, Aralık 1972, Sayı 12.

ARAL, Fahrettin            :   Türk Borçlar Hukukunda Takas, Savaş Yayınları, Ankara 1994.

ARAS, Bahattin             :   Boşanma Davalarında Yargılama Usulü ve Aile Mahkemeleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2007.

BAŞAKLAR, Emin       :   Nafaka Davaları, Halkevleri Kültür Vakfı Basımevi, Ankara 1974.

BAŞLAR, Kemal           :   “Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal Denetimi Üzerine”,Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, s. 279-336, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerararası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 24, Sayı 1-2, 2004.

BAYGIN, Cem              :   Soybağı Hukuku, XII Levha, İstanbul 2010.

BİLGE, Suat                  :   Milletlerarası Anlaşmaların Uygulanması”, s. 17-56, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt XXIV, Aralık 1969, No 4.

BOZDAĞ, Gonca Gülfem :     “Discuss Family Reunificationas the Most Common Form ofImmigration in the MemberStates” LLM in European Union Law, Essex 2009.

               “                     :   “The Protection of Refugeesand Displaced Persons inInternational Law”, LLM inInternational Human Rights Law,University of Essex, Essex 2009.

BULUT, Harun              :   Aile Hukukunda Boşanma Davaları ve Yabancı Unsurlu Davalar, Beta, İstanbul 2007.

CANSEL, Erol               :   Türk Ailesinin Anayasanın 41’inci Maddesine Göre İncelenmesi”, Prof. Dr. JaleG. Akipek’e Armağan,s. 405-415,Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 11, Konya 1991.

CEYLAN, Ebru             :   Türk ve İsviçre HukukundaBoşanmanın Hukuki Sonuçları, Doktora tezi, Ocak 2006.

CONTINI, Paolo            :   “The United Nations Draft Conventions On Maintenance Claims”, s. 543-551, (ed.) Hessel E.Yntema,The American Journal of Comparative Law, Volume 3, American Association for the Comparative Study of Law, Inc., 1954.

CRAIG P./GRAINNE deB.:    EU Law; Text, Cases and Materials, 3rd ed., Oxford University Press, New York 2008.

ÇELİKEL, Aysel           :   “Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme veTürk Hukuku” (Tanıma ve Tenfiz), s. 1-6, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 3, 1983, Sayı 1.

                      “              :   “Nafakaya Uygulanacak Hukuka İlişkin Sorunlar”, s. 33-39, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 1, Yıl 5,İstanbul 1985.

ÇELİKEL, Aysel/

ERDEM, Bahadır           :   Milletlerarası Özel Hukuk, 11. Bası, Beta, İstanbul 2012.

DAYINLARLI, Kemal  :   Borçlar Kanuna Göre AlacağınTemliki, 4. Baskı, Dayınlarlı HukukYayınları Ltd. Şti., Ankara 2010.

DEVELİOĞLU, Hüseyin   :     Takas, Kavram-Takas Beyanında Bulunma Hak­­kının Oluşum Şartları ve Kullanılması-Takasın Hukuki Sonuçları, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık,İstanbul, 2012.

DOĞAN, Vahit              :   Milletlerarası Özel Hukuk, Seçkin, Ankara 2010.

DOĞANAY, İsmail       :   Nazari ve Tatbiki Muhtelif Nafaka Davaları, Ayyıldız Matbaası,Ankara 1961.

DOMANİÇ, Hayri         :   Kadın Haklarının Gelişimi ve Sorunları, Arıkan Basım Yayın, İstanbul 2007.

DURAL, Mustafa/

ÖĞÜZ, Tufan/

GÜMÜŞ, Mustafa Alper    :     Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş İkinci Bası, Filiz Kitapevi, İstanbul 2008.

EKŞİ, Nuray                  :   “Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Anlaşmalara Göre Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerden Delil Temini”, Prof. Dr. Aslan Gündüz’ün Anısına Armağan, s. 129-169,MilletlerarasıHukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl 25-26, Sayı1-2, 2005-2006.

ERCAN, İsmail              :   İcra ve İflas Hukuku, beşinci bası, İkinci Sayfa Yayımevi, İstanbul 2009.

ERDOĞAN, İhsan         :   Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gazi Kitap­evi, Ankara 2006.

EREN, Fikret                 :   Borçlar Hukuk Genel Hükümler, 13. Bası, Beta, İstanbul 2011.

FİGANMEŞE-

ATAMAN, İnci             :   “Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde DelilSağlanması Hakkında 1970tarihli Lahey Sözleşmesi”, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’a Armağan, s. 19-35,Millitlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,Yıl:23, Sayı 1-2, 2003.

GİRAY, Faruk Kerem   :   Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, Beta, İstanbul 2010.

GROENENDIJK K.       :   Family Reunification as a RightUnder Community Law”, s. 215- 230, in European Journal of Migration and Law 8, the Netherlands 2006.

GÜNDÜZ, Aslan           :   “İktidar ve Milletlerarası Sınırları”, s. 14-63, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 64, Sayı:1-2-3, 1990.

GÜVEN, Kudret            :   “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Getirdiği Hukuki Tedbirler”, Prof. Dr. İhsanTarakçıoğlu’na Armağan, s. 1-23, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:II,Sayı:1-2, Haziran-Aralık 1998.

HAMZAÇEBİ, Mehmet :   “Boşanma Öncesinde ve Sonrasında Nafaka”, s. 359-391, Yargıtay Dergisi, Cilt 26, Temmuz 2000, Sayı 3.

HATEMİ, Hüseyin        :   Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku) Ders Kitabı Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005.

HELVACI, İlhan           :   Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, On iki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011.

HENRİCH, Dieter          :   Eherecht, Scheidung, Trennung, Folgen (Kommentar), C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Münih 1998.

HUYSAL, Burak           :   Devletler Özel Hukukunda Velayet, Legal, İstanbul 2005.

KAÇAK, Nazif              :   Tebligat Kanunu Şerhi, 2. Baskı,Adalet Yayınevi, Ankara 2011.

KAMACI, Mahmut        :   “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Nafaka ve Bu Konudaki Türkiye’nin Katıldığı Milletlerarası Özel HukukSözleşmeleri”, s. 508-539, Yargıtay Dergisi, Cilt 24, Sayı 4, Ekim 1998.

KEGEL, Gerhard/

SCHURIG, Klaus          :   Internationales Privatrecht, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Münih 2000.

KENNETT, W.A.          :   Enforcement of Judgements in Europe, Qxford University Press, Oxford 2001.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.   :     Borçlar Hukuku, 11. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara 2009.

             “                       :   Medenî Kanunumuzun Aile-Miras ve Eşya Hukukunda GetirdiğiYenilikler, Turhan Kitapevi, Ankara  2003.

KILIÇOĞLU, Mustafa   :   6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, Birinci Baskı, Legal, İstanbul 2012.

KÖSEOĞLU, Bilal        :   “Uluslararası Çocuk İadesi ve Uluslararası Nafaka Alacakları Davaları”, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2007.

KÖSEOĞLU, Bilal/

KOCAAĞA, Köksal      :   Aile Hukuku ve Uygulanması, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.

KUHN, Arthur K.          :   Comparative Commentaries on Private International Law orConflict of Laws, The Macmillian Company, New York 1937.

KURU, Baki/

ARSLAN, Ramazan/

YILMAZ, Ejder             :   Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, 22. Baskı, YetkinYayınları, Ankara 2011.

KURU, Baki/

GÖRGÜN, Şanal           :   İcra ve İflas Hukuku Bilgisi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

KURU, Baki                  :   Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı, Cilt V, Demir Yayıncılık, İstanbul 2001.

                “                    :   Ödeme Emrine İtiraz, Arıkan Basın Yayım, İstanbul 2006.

LALE, İsmail/

LALE, Ömer                  :   Evlilikte Hukuksal İlişkiler, Adalet, Ankara 2009.

LIPSTEIN, K.                :   A Draft Convention on the Recovery Abroad of Claims for Maintenance, The International and Comparative Law Quarterly, s.125-134, Volume 3, The Society of Comparative Legislation, London 1954.

LÜDERİTZ, Alexander :   Familienrecht ein studienbuch, C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Münih 1999.

McCLEAN, David         :   The Hague Conventions on The Service of Process, The Taking of Evidence and Legalisation, Explanatory Documentation prepared for Commonwealth Jurisdiction, Commonwealth Secretariat, London 1979.

McCLEAN, J.D./

PATCHETT, K.W.         :   The Recognition and Enforcement of Judgements and Orders and The Serviceof Process within the Commonwealth, A further Report, Commonwealth Secretariat, London 1977.

MELLI, M.S.                 :   “The United States and the International Enforcement of Family Support”, s. 715-731, in Lowe N. and Douglas G. (eds.), Families Across Frontiers, , Kluwer Law International, The Hague 1996.

MUŞUL, Timuçin          :   İcra ve İflas Hukuku, Yetkin,   Ankara  2008.

            “                        :   Tebligat Hukuku, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

NOMER, Ergin              :   Devletler Hususi Hukuku (Devletler),19. Bası, Beta, İstanbul 2011.

NORTH, P.M./

FAWCETT, J.J.             :   “Nafakaya Uygulanacak Hukuka İlişkin Sorunlar”, s. 33-39, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 1, Yıl 5, İstanbul 1985.

               “                     :   Private International Law, Butterworths, London 1992.

OY, Osman                   :   Boşanmanın Hukuki Neticeleri Nafaka- Tazminat-Velayet-Mal Paylaşımı ve Aile Konutu, Beta, İstanbul 2008.

ÖZDAMAR, Demet       :   CEDAW Sözleşmesi, Seçkin, Ankara 2009.

ÖZKAN, Işıl                  :   Devletler Özel Hukukunda İkametgâh, Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi, Naturel, Ankara 2003.

 

ÖZTAN, Bilge               :   Aile Hukuku, 5. Bası, TurhanKitapevi, Ankara 2004.

            “                        :   Medenî Hukukun Temel Kavramları, 32. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara 2010.

ÖZUĞUR, Ali İhsan      :   Nafaka Hukuku,4. Bası, Legal, Ankara 2007.

PAZARCI, Hüseyin       :   “Türk Hukukunda Andlaşmalar ile Yasaların Çatışması”,Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, s. 651-674,Milletlerarası Hukuk ve  Mil­let­ler­ara­sı Özel Hukuk Bülteni, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl 24, Sayı 1-2, 2004.

PEKCANITEZHakan/

ATALAY Oğuz/

ÖZEKES Muhammet     :   Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medenî Usûl Hukuku, 13. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

PEKCANITEZ, Hakan/

ATALAY, Oğuz/

ÖZKAN, Meral Sungurtekin/

ÖZEKES, Muhammet    :   İcra ve İflas Hukuku, 9. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2011.

POSTACIOĞLU, İlhan E.:      Medenî Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, Sulhi Garan Matbaası Koll. Şti.,İstanbul 1975.

REİSOĞLU, Safa          :   Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, Yirmi­bi­rin­ci Bası, Beta, İstanbul 2010.

REZAKİ, Sait                :   “Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü ile İlgili Sözleşmeler” (Nafaka Yükümlülüğü), s. 155-168, Adalet Dergisi, Yıl 64, Sayı 2-3, Şubat-Mart 1973.

             “                       :   Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili ileİlgili Sözleşme”, s. 481-495,Adalet Dergisi, Yıl 62, Sayı 8,Ağustos 1971.

ROMAN, George J.       :   Recognition and Enforcement of Judgements in Various Foreign Countries, The Library of Congress, Law Library, Washington 1984.

 

RUHİ, Ahmet Cemal     :   Nafaka Hukuku, 3. Baskı, Seçkin, Ankara 2010.

               “                     :   Tebligat Hukuku, 7. Baskı, Seçkin, Ankara 2011.

               “                     :   Türk Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Sonuçları, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve tenfizi (Türk Hukukunda Boşanma), Seçkin, Ankara 2004.

               “                     :   Türk Hukukunda Nafaka ve Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerden Tahsili (Türk Hukukunda Nafaka), Seçkin, Ankara 2003.

SCHLOMS, Heidemarie    :     Alman Hukukunda ÇocuklarınNafaka Hak­kına, Özellikle Adli Memurlara Yüklenen Gö­revler Bakımından Genel Bir Bakış”, s. 153-162, AÜHFD, Cilt 50, Sayı 1,2001.

SERİM, Bülent              :   Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması ve Denetlenmesi”, s. 19-43, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, Haziran 1993.

SEROZAN, Rona          :   Çocuk Hukuku, Genişletilmiş İkinciBası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005.

STANDLEY K.             :   Family Law, 6th ed., PalgraveMacmillian, New York 2008.

ŞAFAK, Ali                   :   Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, 4. Baskı,Selim Kitapevi, Ankara 2002.

ŞENER, Esat                  :   Nafaka, Seçkin Kitapevi, Ankara 1994.

ŞANLI, Cemal               :   Milletlerarası Özel Hukuk, Birinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

ŞENYÜZ, Doğan           :   Borçlar Hukuku, 3. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2006.

TANRIVER, Süha         :   Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Adalet, Ankara 2007.

               “                     :   İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Yetkin, Ankara 1996.

TEKİNALP, Gülören     :   Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 8. Bası, Beta, İstanbul, 2004.

                 “                   :   Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 11. Bası,Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.

                  “                  :   “MÖHUK’ta Uygulanacak Hukuk Açısından Düzenlenmeyen ve Eksik Düzenlenen Konular” (MÖHUK’ta Uygulanacak Hukuk), Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, s. 579-588,İstanbul 1999.

                     “               :   “Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuk Hakkında         1956 ve 1973 Tarihli La Haye Sözleşmeleri ve Milli Kanunlar İhtilafı Kurallarının Uygulama Alanı” (Nafaka Hukukuna Uygulanacak Hukuk), s. 14-18, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 3, 1983, Sayı 1.

                   “                 :   “Nafakaya Uygulanacak Hukuka İlişkin Sorunlar”, s. 33-39, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 1, Yıl 5, İstanbul 1985.

TEKİNAY, Selâhaddin S./

AKMAN, Sermet/

BURCUOĞLU, Haluk/

ALTOP, Atilla                            :    Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993.

TİRYAKİOĞLU, Bilgin :   “Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk Hukuku” (Çocukların Korunması),T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Bilim Serisi 7,Ankara 1991.

                        “            :   Milletlerarası Özel Hukukta Çocuklara İlişkin Kurallar” (Milletlerarası Özel Hukuk), T.C Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Bilim Serisi 6, Ankara 1991.

TOPUZ, Seçkin             :   “Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Eşe Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Durumunu Düzenleyen TMK m. 181 F.2 Hükmünün Anayasanın Aileyi Koruyan 41’inci Maddesi Yönünden İncelenmesi”, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III: Uluslar arası Kongre Bildiri Kitabı, Cilt 2, Adalet, Ankara 2012.

               “                     :   Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi, Yetkin Yayınevi, Ankara 2012.

TUTUMLU, Mehmet Akif      :           Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Değişik Hükümlerinin Yorumu, 2. Baskı, Seçkin, Ankara 2012.

Türk Hukuk Kurumu     :   Türk Hukuk Lügatı, 4. Baskı, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1998.

ULUOCAK, Nihal         :   “La Haye Nafaka Sözleşmesinde (1956) Nafaka Statüsünün Nesep Statüsünden Bağımsız Düzenlenmesine İlişkin Sorunlar”, Prof. Dr. Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, s. 929-955, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü, İstanbul 1979.

               “                     :   “Nafakaya Uygulanacak Hukuka İlişkin Sorunlar”, s. 33-39, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 1, Yıl 5, İstanbul 1985.

ÜNAL, Mehmet             :   “Medenî Kanununun Kabulünden Önce Türk Aile Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle 1917 Tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi”, s. 195-231, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Cilt 34, Ankara 1977.

YAVUZ, Nihat              :    Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar (NAFAKA), Turhan Kitapevi, Ankara 2008.

               “                     :   Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

YETİK, Nurten              :   Boşanma Anlaşmalı Boşanma ve Mal Rejimleri, Genişletilmiş üçüncü baskı, Bilge Yayınevi, Ankara 2008.

YILMAZ, Ejder             :   Hukuk Sözlüğü, 10. Baskı, Yetkin, Ankara 2011.

YILMAZ, Zekeriya        :   Açıklamalı İçtihatlı 6100 Sayılı HMK ve Getirdiği Yeni Hükümler, Adalet, Ankara 2012.

ONLİNE KAYNAKLAR

Alegría Borrás and Jennifer Degeling with the assistance of William Duncan and Philippe Lortie: “Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance”, Explanatory Report,Permanent Bureau, HCCH Hague Conference on Private International Law, November 2009, http://www.hcch.net/upload/expl38e.pdf, (Erişim 22/10/2012.)

Danışma Meclisi, Sayısı: 100, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyon Raporu (1/5), s. 5, http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/DM__/d02/c004/dm__ 02004071ss0100.pdf, (Erişim 21.08.2013)

Duncan W.: “The Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance”, (n.d.), Online: http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/Filer/ Word_filer/Inddrivelse/Duncan _-_ artikel.DOC  (Erişim 24 Aralık  2008)

European Judicial Network in civil and commercial matters : Maintenance Claims- International Law”, http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_ claim/maintenance_claim_int_en.htm,  (Erişim 24 Aralık 2008)

“Final Act of the United Nations Conference on Maintenance Obligations and Convention on the Recovery Abroad of Maintenance”, New York, 20 June 1956, United Nations- Treaty Series, 1957, http://www.hcch.net/ upload/ny_conv_e.pdf

Hague Convention On The Service Abroad of Judicial and extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (1965), Law Reform Commission Report 21-23, The Law Reform Commission, Dublin/Ireland, 1987.

HCCH, Authorities, “Convention of 15 April 1958 Concerning the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to" Maintenance Obligations Towards Children”http://www.hcch.net/index_en.php?act= authorities.details&aid=464, (Erişim30.08.2013)

HCCH, Declarations Reservations, http://www.hcch.net/index_en.php? act=status.comment&csid=562&disp=resdn (Erişim 31.10.2012)

HCCH, “Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında 1970 tarihli Lahey Sözleşmesi Kapsamında ABD Yetkili Makamınca Yayınlanan Uygulamaya İlişkin Bilgiler”, http://www.hcch.net/ index_en.php?act=authorities.details&aid=528, (Erişim Tarihi: 11.06.2012)

HCCH, Reservations Declarations, http://www.hcch.net/index_en.php?act =status.comment&csid=425&disp=resdn (Erişim 31.10.2012)

HCCH, Status Table, “Convention of 24 October 1956 on the Law Applicable to Maintenance Obligations towards Children”http://www.hcch.net/ index_en.php?act=conventions.status&cid=37,(Erişim30.08.2013)

HCCH, Status Table, “Convention of 15 April 1958 Concerning the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to" Maintenance Obligations Towards Children”http://www.hcch.net/index_en.php?act= conventions.status&cid=38,(Erişim05.11.2012)

HCCH, Status Table, “Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance Obligations” http://www.hcch.net/index_en.php? act=conventions.status&cid=86, (Erişim 30.08.2013)

HCCH, Status Table,“Convention of 2 October 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations” http://www.hcch.net/index_en.php?act=status.comment&csid=588&disp=resdn, (Erişim 24.08.2013)

Kofman E./Phizacklea A./Raghuram P./Sales R.: Gender And International Migration In Europe, Routledge, London 2000, Online at: http://books.google.com/books?id=syu02qezLQC&dq=GENDER+AND+ INTERNATIONAL+MIGRATION+IN+EUROPE&printsec=frontcover&source=bn&hl=tr&ei=Fw_xSaNkx4P4Bo3N6MgP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4, (Erişim 15 Mart 2009)

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/337), Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, S. Sayısı: 47, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss47.pdf,(Erişim23.09.2012).

Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun (Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance Obligations), http://www.tbmm.gov.tr/ tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc064/kanunmgkc064/ kanunmgkc06402331.pdf)(Erişim 28.09.2012).

Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Tebligat Kanunu ile Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/742, 2/546), TBMM, Dönem 23, Yasama yılı 4, http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/ 2011Yili/kanmetni/6099s.pdf  (Erişim 18.12.2012.)

TOPÇUOĞLU, Ali Aslan: “Mecelle Şarihi Ali Haydar Efendi’nin Hayatı ve Hukukçuluğu”, s. 329-350, Türkiye Araştırmaları Dergisi, http://www.turkiyat. selcuk.edu.tr/pdfdergi/s28/topcuoglu.pdf, (Erişim 05.12.2012).

UYSAL, Mehmet: “Yeni Yasaların Işığında İcra ve İflas Suçları İle Yargılama Yöntemine Farklı Bakış”, s. 1014-1048, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 80, Sayı 3, İstanbul 2006, s. 1030, http://www. istanbulbarosu.org.tr/ yayinlar/BaroDergileri/ibd/20063/ibd2006316.pdf, (Erişim 01.09.2013)

RAPORLAR

  • Recognition and Enforcement of Judgements and Orders and the Service of Process within the Commonwealth, A Report of a Working Meeting held at Basseterre(A Report of a Working Meeting), St. Kitts, Commonwealth Secretariat, London, 24-28 April 1978.
  • Report On The Hague Conveniton On The Taking Of Evidence Abroad In Civil or Commercial Matters, Law Reform Commision Report, The Law Report Commission, Dublin/Ireland, 1985.

 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: nafaka