Türk Hukukunda Vergi Uyumu Ve Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Müessesesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Enes İNCEL
ISBN: 9786050511772
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Enes İNCEL
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 216

Türk Hukukunda Vergi Uyumu Ve  Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi  Müessesesi

Enes İNCEL

Vergilendirmede mükelleflerden öncelikle beklenen davranış vergiye uyum göstermeleri ve vergilerini tam ve zamanında ödemeleridir. Vergi gelirlerinin toplanmasında en önemli unsurlardan birini mükelleflerin vergilere uyum göstermeleri oluşturmaktadır. Vergiye uyum; beklenendir, istenendir, hedeflenendir.

Bu amaçla çalışmada Türk hukukunda vergi uyumunun durumu, vergi uyumuyla doğrudan ya da dolaylı yolla bağlantısı olan mevzuat düzenlemeleri, gelir idaresinin vergi uyumuna yönelik çalışmaları ve vergi uyumunun ülkemizde artırılması için yapılması gerekenler incelenmiştir. Bundan başka, vergi uyumu kavramının kanun metinlerinde yer almasının bir başlangıcı niteliğinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesinde düzenlenen, vergi uyumunun sağlanmasında etkili ve önemli bir adımı oluşturan “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” müessesesi değerlendirilmiştir.İÇİNDEKİLER

ÖZET 7

ABSTRACT 8

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR DİZİNİ 17

GİRİŞ 19

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK VERGİ UYUMU

1. GENEL OLARAK VERGİ UYUMU 23

A. Vergi Uyumu 23

B. Vergi Uyumunun Kapsamı 24

I. Zorunlu Vergi Uyumu 25

II. Gönüllü Vergi Uyumu 25

III. Gönüllü ve Zorunlu Vergi Uyumunun Kavramsal 

Çerçevesi 25

IV. Kaygan Zemin Modeline Göre Vergi Uyumu 26

V. Gönüllü Vergi Uyumunun Önemi 27

C. Vergi Uyumunun Dogmatik Temelleri 28

I. Verginin Tarihi Gelişimi 28

II. Vergi Kavramının Etimolojisi ve Vergi Uyumu 30

D. Vergi Uyumuna Ait Davranış Biçimleri 32

I. Vergiye İtaat 33

II. Vergi ile Özdeşleşme 34

III. Verginin İçselleştirilmesi 35

E. Vergi Uyumsuzluğu ve Davranış Biçimleri 36

I. Vergi Kaçırma 37

II. Vergiden Kaçınma 38

III. Vergi Kaçırma ve Vergiden Kaçınmanın Farkları 39

IV. Agresif Vergi Planlaması 39

V. Vergi Grevi 41

VI. Vergi İsyanları 41

F. Vergi Uyumunda Mükellef Tipolojileri 42

I. Sosyal Vergi Mükellefi 42

II. İçsel Vergi Mükellefi 43

III. Dürüst Vergi Mükellefi 43

IV. Vergi Kaçıran Mükellef 43

G. Vergi Uyumunun Kontrolü ve Geliştirilmesi 44

H. Vergi Uyum Maliyeti 45

I. Vergi Uyumunu Ölçme Yöntemleri 47

I. Vergi Uyumunu Ölçmede Teorik Yöntemlerin 

Kullanımı 47

II. Vergi Uyumunu Ölçmede Ampirik Yöntemlerin 

Kullanımı 48

III. Vergi Uyumunu Ölçmede Anketlerin Kullanımı 48

IV. Vergi Uyumunu Ölçmede Laboratuvar Deneylerinin Kullanımı 49

V. Resmi Veri Yöntemleri: TCMP 50

2. VERGİ UYUMUNU AÇIKLAMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 51

A. Allingham Sandmo Modeli: Rasyonel Beklentiler 

Teorisi 51

I. Allinhgam Sandmo Modelinde Vergi Uyumu Davranışının Belirleyicileri 53

II. Allingham-Sandmo Modelinde Vergi Denetimlerinin 

ve Cezalarının Önemi 54

III. Allingham ve Sandmo Modelinin Eleştirisi 55

B. Sosyal-Psikolojik Yaklaşım: Ahlaki Duygular Teorisi 56

I. Sosyal-Psikolojik Yaklaşımda Psikolojik Vergi 

Sözleşmesi 57

II. Sosyal-Psikolojk Yaklaşımda Vergi Ahlakının Önemi 58

C. Mükelleflerin Vergiye Uyumunda Etkili Olan Faktörler 59

I. Vergi Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Önemi 60

II. Vergi Uyumunu Etkileyen Faktörlerin 

Sınıflandırılması 60

III. Genel Olarak Vergi Uyumunu Etkileyen Faktörler 61İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA VERGİ UYUMU

1. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ UYUMU 66

A. İdari Çözüm Yöntemlerinin Vergi Uyumuna Katkısı 66

I. Vergi Hukukunda İzaha Davet 67

1. İzaha Davetin Faydaları 67

2. İzaha Davet ve Vergi Uyumu 68

II. Vergi Hukukunda Uzlaşma 69

1. Uzlaşmanın Faydaları 70

2. Uzlaşma ve Vergi Uyumu 71

II. Vergi Hukukunda Cezalarda İndirim 73

1. Vergi Hukukunda Cezalarda İndirimin Faydaları 74

2. Cezalarda İndirim ve Vergi Uyumu 74

IV. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 75

1. Vergi Hatalarının Düzeltilmesinin Faydaları 75

2. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi ve Vergi Uyumu 76

V. Vergi Hukukunda Kanun Yolundan Vazgeçme 76

B. Vergi Suçluluğunu Ortadan Kaldıran Hallerin Vergi 

Uyumuna Katkısı 78

I. Özelge Uygulaması ve Yanılma Hali 78

1. Özelge Uygulamasının Faydaları 78

2. Özelge ve Vergi Uyumu 79

II. Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah 80

1. Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islahın Faydaları 80

2. Pişmanlık ve Islah Kurumunun Vergi Uyumu 

ile İlişkisi 81

C. GVK Mükerrer Madde 121: Vergiye Uyumlu 

Mükelleflere Vergi İndirimi 82

D. Vergi Teşvikleri ve Vergi Uyumu 82

2. VERGİ İDARESİ VE VERGİ UYUMU 84

A. Vergi İdaresi 85

B. Gelir İdaresi Başkanlığı 86

I. Başkanlığın Teşkilat Yapısı 86

II. Başkanlığın Amacı 87

III. Başkanlığın Görevleri 87

IV. Başkanlığın Misyonu ve Vizyonu 88

C. Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Uyumuna Yönelik Çalışmaları 88

I. Teknoloji ve Bilişim Altyapısının Oluşturulması 89

1. Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm Anlayışı 89

2. Gelir İdaresinde Dijital Dönüşüm Anlayışı 90

II. Otomasyon Projelerinin Hayata Geçirilmesi 91

1. Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi 92

2. Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesiyle 

Hedeflenenler 93

III. Elektronik Ortamda Yürütülen Faaliyetler 94

1. İnternet Vergi Dairesi 94

2. İnteraktif Vergi Dairesi Mobil Uygulaması 94

3. e-Beyanname Uygulaması 95

4. Elektronik ÖTV Takip Sistemi 95

5. e-Fatura Uygulaması 95

6. e-Arşiv Fatura Uygulaması 96

7. e-Defter Uygulaması 96

8. e-Bilet Uygulaması 96

9. e-Tebligat Sistemi 97

10. Hazır Beyan Sistemi 97

11. İnteraktif Vergi Dairesi 98

12. Engelli Vergi İndirim Sistemi 98

13. e- İrsaliye Uygulaması 98

14. Defter Beyan Sistemi98

15. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge 

Yönetimi Sistemi 99

IV. Mükellef Hizmetleri Faaliyetleri 99

1. Rehber, Afiş ve Broşür Hazırlanması 100

2. Vergi İletişim Merkezince Verilen Hizmetler 100

3. Vergi Haftası Kapsamında Etkinlikler 100

4. 1189 Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi 101

5. İnteraktif Vergi Danışmanı 101

6. Vergi Bilincini Geliştirmeye Yönelik Verilen 

Eğitimler 102

7. Mükellef Geri Bildirim Sistemi 102

8. Borç Bildirim Hizmeti 103

V. Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Eylem Planı 103

D. Gelir İdaresi Başkanlığı Çalışmalarının Vergi Uyumuna Katkıları 104

3. TÜRK HUKUKUNDA VERGİ UYUMUNUN SAĞLANMASI VE BAŞLICA DURUMLAR 105

A. Vergi Yükü ve Vergi Uyumu 106

I. Genel Olarak Vergi Yükü 106

II. Vergi Yükünün Belirleyicileri 107

1. Vergi Oranları 107

2. Dolaylı Vergi Uygulamaları 108

III. Vergi Yükünün Vergi Uyumu ile İlgisi 108

IV. Türkiye’de Vergi Uyumunun Sağlanmasında Vergi Yükünün Etkisi 109

B. Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Uyumu 111

C. Vergi Afları ve Vergi Uyumu 112

I. Genel Olarak Vergi Afları 112

II. Vergi Aflarının Vergi Uyumu ile İlgisi 113

III. Türkiye’de Vergi Uyumunun Sağlanmasında Vergi Aflarının Etkisi 114

D. Yönlendirici Vergileme ve Vergi Uyumu 115

I. Genel Olarak Yönlendirici Vergileme 115

II. Yönlendirici Vergilemenin Vergi Uyumu ile İlgisi 116

III. Türkiye’de Yönlendirici Vergileme ve Vergi Uyumu 117

E. Mükellef Hakları ve Vergi Uyumu 119

I. Genel Olarak Mükellef Hakları 119

II. Mükellef Hakları Bildirgesi 120

III. Mükellef Haklarının Vergi Uyumu Bakımından 

Önemi 121

IV. Türkiye’de Mükellef Hakları ve Vergi Uyumu İlgisi 122

F. Gelir Vergisi Tarife Yapısı ve Vergi Uyumu 123

I. Gelir Vergisinde Artan Oranlı Tarife ve Vergi 

Uyumu İlgisi 124

II. Gelir Vergisinde Kaynakta Kesinti Yöntemi ve Vergi Uyumu İlgisi 125

G. Vergi Uyumunda Genel Sorunlar 125

I. Vergi Mevzuatının Sık Değiştirilmesi Vergi Uyumu 126

II. Vergi Mevzuatında Sadeleşme ve Vergi Uyumu 127

III. Vergi Denetimleri ve Vergi Uyumu 127

IV.  Muhasebe Meslek Mensupları ve Vergi Uyumu 128

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELİR VERGİSİ KANUNU MÜKERRER 121’İNCİ MADDESİ    VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ HÜKMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE DÜZENLEMENİN KANUNİ TEMELLERİ 132

A. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 

Düzenlemesinin Kanuni Temelleri 133

B. Kanun Hükmünde Gerçekleştirilen Değişiklikler 135

I. 7162 Sayılı Yasa Değişiklikleri 136

II. 7194 Sayılı Yasa Değişiklikleri 136

III. 7338 Sayılı Yasa Değişiklikleri 138

C. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 

Düzenlemesinin Amacı 139

D. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminden 

Yararlanma Şartları 140

I. Vergi İndiriminin Kapsam Şartı: İndirimden Yararlanabilecek Mükellef Grupları 140

II. İndirimin Hesaplanacağı Beyannamenin Ait Olduğu 

Yıl ile Bu Yıldan Önceki Son İki Yıla Ait Vergi Beyannamelerinin Kanuni Süresi İçerisinde Verilmiş ve İndirimin Hesaplanacağı Beyannamenin Verildiği Tarih İtibarıyla Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmiş Olması 142

III. İndirimin Hesaplanacağı Beyannamenin Ait Olduğu Yıl ile Bu Yıldan Önceki Son İki Yıl İçerisinde Kesinleşmiş Olması Koşuluyla Vergi Beyannamelerindeki Vergi Türleri İtibarıyla İkmalen, Resen veya İdarece Yapılmış Bir Tarhiyat Bulunmaması 147

IV. Vergi İndiriminin Hesaplanacağı Beyannamenin Verildiği Tarih İtibarıyla Vergi Aslı (Vergi Cezaları ile Fer’i Alacaklar Dâhil) 1 000 Türk Lirasının Üzerinde Vadesi Geçmiş Borcunun Bulunmaması 149


V. Vergi İndiriminin Hesaplanacağı Beyannamenin Ait Olduğu Yıl ile Önceki Dört Takvim Yılında Vergi Usul Kanununun 359’uncu Maddesinde Sayılan Fiillerin İşlenmemiş Olması 150

VI. Üst Sınır Haddi 151

E. Cumhurbaşkanı’nın Düzenleme Yapma Yetkisi 152

G. Vergi İndirimi Düzenlemesinde Şartların İhlali Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar 152

H. Mahsup Hakkı 153

2. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ 

İNDİRİMİ MÜESSESESİNİN VERGİLEME İLKELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 153

A. Anayasal Vergileme İlkeleri 155

I. Vergilemede Genellik İlkesi 156

II. Vergilemede Eşitlik İlkesi 157

III. Vergilemede Adalet İlkesi 157

IV. Mali Güç İlkesi 158

V. Vergilemede Kanunilik İlkesi 158

VI. Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağıtımı İlkesi 159

VII. Hukuk Devleti İlkesi 159

VIII. Hukuki Güvenlik İlkesi 159

IX. Vergilemede Belirlilik İlkesi 160

B. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Müessesinin Vergileme İlkeleri ile İlgisi 160

I. Vergilemede Adalet İlkesi Bakımından Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 161

II. Vergilemede Eşitlik İlkesi Bakımından Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 164

III. Vergilemede Belirlilik İlkesi Bakımından Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 167

3. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNİN VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AFLARI İLE İLGİSİ VE ETKİNLİĞİ 168

A. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminin Vergi Bilinci ile İlgisi 169

I. Vergi Bilinci 169

II. Vergi Bilinci ve Vergi Uyumu 170

III. Vergi Bilinci Yönünden GVK Mükerrer 121’inci Maddenin Değerlendirilmesi 171

B. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminin Vergi 

Afları ile İlgisi 172

I. Vergi Afları 172

II. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi ve Vergi Afları 172

III. Vergi Af Yasalarından Yararlanma Koşulları Karşısında İndirim Hükmü 173

IV. Vergi Af Yasalarından ve İndirimden Birlikte 

Yararlanma  Durumu 174

C. Kurumların Devir, Birleşme ve Nev’i Değişikliklerinde Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminin 

Uygulanması 177

D. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Hükmünün Etkinlik Sorunu 181

I. Hükmün Şartları Üzerine Genel Değerlendirme 181

II. İndirim Oranı Üzerine Değerlendirme 184

III. Sık Değişiklikler Üzerine Değerlendirme 185

SONUÇ 187

KAYNAKLAR 195


Acar, Cumali (2021) “İdarenin Görüşleri Işığında Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasında Özellikli Durumlar” Vergi Sorunları Dergisi, S: 391, s. 126-137.

Akdoğan, Abdurrahman (1981) “Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım” Ankara: Aitia. Maliye Fakültesi, Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Yayınları, S: 137.

Akdoğan, Abdurrahman (2016) “Kamu Maliyesi” 17.  Baskı, Ankara, Gazi. 

Akdoğan, Abdurrahman (2019) “Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi” 14. Baskı, Gazi, Ankara. 

Akgül Yılmaz, Gülay (2006) “Türkiye’de Vergi Yükü, Kamu Kesiminin Ekonomideki Büyüklüğü, Vergi Esnekliği ve Borç Yüküne İlişkin Göstergelere Yeniden Bakış” Vergi Sorunları, S: 217.

Akpınar, Mustafa (2017) “Vergiye Gönüllü Uyum, Meslek Mensuplarının Sorumluluğu ve Hakları, Mesleğin Geleceği”. İstanbul. www.tmud.org.tr/Files/Arsiv/TMUD,MustafaAKPiNARGeliridaresiGrupBaskani.pptx s.e.t. 19.07.2020.

Aksoy, Şerafettin (1998) “Kamu Maliyesi” İstanbul, Filiz Kitabevi.

Aktan, Coşkun Can (2020) “Vergi Cilt 1: Vergi Teorisi, Vergi Politikası, Normatif Vergi Hukuku” 1. Baskı, Ankara, Seçkin.

Aktan, Coşkun Can (2020) “Vergi Cilt 2: Vergi Felsefesi ,Vergi Pikolojisi, Vergi Ahlakı, Vergi Sosyolojisi, Vergi Tarihi” 1. Baskı, Ankara, Seçkin.

Aktan, Coşkun Can (2012) “Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı”, Çimento İşveren Dergisi, s. 1-11.

Allingham, Michael G. / Sandmo, Agnar (1972) “Income tax Evasion:  A Theretocial Analysis” Journal Of Public Economics, S: 1, s. 323-338.

Alm, James (2012) “Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lessons from Theory, Experiments, and Field Studies” International Tax and Public Finance, C: 19, S: 1, s. 54–77.

Alm, James (2014) “Does an uncertain tax system encourage ‘‘aggressive tax planning’’?” Economic Analysis and Policy, C: 44, s. 30-38.

 Alm, James / Gomez, Juan (2008) “Social Capital and Tax Morale in Spain” Economic Analysis and Policy, C: 38, S: 1, s. 73-87.

Alm, James / Jackson, Betty / McKee, Michael (1992) “Institutional Uncertainty and Taxpayer Compliance” The American Economic Review, C: 82, S. 4, s. 1018- 1026.

Alm, James / Mckee / Michael / Beck, William (1990) “Amazing Grace: Tax Amnesties and Compliance”, National Tax Journal, S. 43, s. 23-37.

Andreoni, James / Erard, Brian / Feinstein, Jonathan (1998) “Tax Compliance” Journal of Economic Literature, C. 36, S. 2, s. 818- 860.

Arıkan, Zeynep/ Yurtsever, Hatice (2004) “Türkiye’de Mali Affın Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları-I” Yaklaşım Dergisi, S: 136, s. 59-64.

Ariel, Barak (2012) “Deterrence and Moral Persuasion Effects on Corporate Tax Compliance: Findings from a Randomized Controlled Trial”, Criminology, C: 50, s. 27–69.

Arsan, H.Üren (1968) “Vergi Yükü Üzerinde Bir İnceleme” Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 10.

Arslan, M. Oğuz / İcan, Özgür (2013) “An Agent-Based Analysis of Tax Compliance for Turkey” Anadolu University Faculty of Economics and Administrative Sciences, C: 13, S: 2, s. 143-152.

Arslan, Resul (2016) “Vergi Kaçakçılığı Suçu” (Yüksek Lisans), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aslantaş, Esra (2019) “Vergiye Gönüllü Uyum: İzaha Davet Müessesesi” (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ata, Ahmet Yılmaz (2001) “Vergi Teorisi Açısından Bir Vergileme İlkesi Olarak Adalet İlkesinin İncelenmesi” (Yüksek Lisans) Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Australian Taxation Office (2004) “The Australian Taxation Office’s Management Of Aggressive Tax Planning” Canberra.

Avcı, Orçun (2020) “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanan Vergi İndirimi Müessesesi” Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 15, S: 1, s. 225-240.

Avcı, Orçun / Demirci, Zeynep “Türkiye’de Günah Vergisi Olarak ÖTV III Sayılı Listenin İncelenmesi” : Gerçek, Adnan / Çetinkaya, Özhan (Editörler) (2017) Maliye Araştırmaları1, Ekin Yayınevi, Bursa. 

Ayaz, Garip (2005) “İyi Bir Vergi Sistemi İçin On Kılavuz İlke” Vergi Dünyası Dergisi, S: 285 “http://www. altindagymm. com.tr/tr/html/111/Iyi+Bir+Vergi+Sistemi+Icin++On+Kilavuz+Ilke+”  s.e.t. 23.07.2020.

Aydın, Fazıl (2002) “Gelir İdaresi Otomasyon Uygulaması” Vergi Sorunları Dergisi, S: 162.

Aydın, M. Bülent (2005) Türkiye’deki Kayıt Dışı Ekonomide Vergi Denetiminin Önemi (Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aygün, Recep (2012) “Vergi Afları ve Vergi Uyumuna Etkisi” Vergi Dünyası Dergisi, S: 369, s. 88-90.

Aykın, Hasan (2016) “Mükellefin Özelge Yoluyla İzahat Talep Hakkı, Hukuki Sonuçları Ve Bazı Tartışmalı Konular” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C: 29, S: 125, s. 147-186.

Baki, Ensar (2019) “Genel Kamu Hukukunda E-devlet” 1. Baskı, Ankara, Astana Yayınları.

Bakkal, Ufuk (2012) “Varlık Vergisi Kanunu’nun Maliye Teorisindeki Vergilendirme İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, S: 43-44. s. 96-111.

Batı, Murat (2021) “Vergi Hukuku(Genel Hükümler)” 1. Baskı, Ankara, Seçkin.

Bergman, Marcelo (1998) “Criminal Law and Tax Compliance in Argentina: Testing the Limits of Deterrence” Interrnational Journal of the Sociology of Law, C: 26, S: 1, s. 55–74.

Berksoy, Turgay / Kırçiçek, Gizem Elif (2018) “Ülkemizde Vergi Aflarının Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: 2002 ve Sonrası” Journal Of Lıfe Economıcs, C: 5, S: 3, s. 137-152.

Biberoğlu, Elif (2006) “Türkiye’de Gönüllü Vergi Uyumu” (Yüksek Lisans), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 29. 

Bilici, Nurettin (2003) “Vergi Yükü Sorunu ve Ekonomik Rekabet” Vergi Dünyası Dergisi, S: 263.

Bilici, Nurettin (2021) “Vergi Hukuku” 51. Baskı, Ankara, Savaş.

Bişkin, Aytül / Ünlüer, Sema / Üyümez, Erkan (2018) “Vergi Uyumunun Sağlanmasında Muhasebe Meslek Mensupları Faktörü” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 3, S: 2 s. 365-373.

Bozdoğan, Doğan / Çataloluk, Cuma (2018) “Vergi Usul Kanununda Yer Alan ‘İzaha Davet’ Kurumunun Değerlendirilmesi Ve Öneriler” Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, C: 6, S: 1, s. 42-56.

Braithwaite, Valerie (2006) “Is reintegrative shaming relevant to tax evasion and avoidance?” In H. Elffers, P. Verboon & W. Huisman (Eds.), Managing and Maintaining Compliance: Closing the Gap between Science and Practice. Hague: Boom Legal Publishers, s. 109-127. 

Budak, Tamer (2006) “Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç” (Doktora) Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Burke, Edmund (1973) “Reflections on the Revolution in France” New York, Anchor Books.

Buyrukoğlu, Selçuk / Erasa, İrem (2012) “Vergi Bilincinin Oluşmasında Mükellef Haklarının Yeri ve Önemi” Vergi Dünyası Dergisi, S: 375, s. 116-127.

Buyrukoğlu, Selçuk / Toparlak, Ekrem (2018) “Avantaj ve Dezavantajlarıyla İzaha Davet Müessesesi” Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C: 5, S: 1, s. 63. 57-68.

Bülbül, Duran (2003) “Vergi Aflarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri-I”, Yaklaşım Dergisi, S: 131.

Bülbül, Duran (2013) “Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Finansman Yöntemi: Günah Vergileri” Vergi Sorunları Dergisi, S: 294.

Büyükkoç, Özlem Mesude (2020) “Son Değişiklikler Çerçevesinde Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Müessesesi” http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ozlemmesudebuyukkoc/001/, s.e.t. 02.07.2020.

Cash Economy Task Force (1998) “Improving Tax Compliance in the Cash Economy” Australian Taxation Office, Canberra.

Cenikli, Elvan / Şahin, Deniz (2013) “Türk Gelir İdaresinde Otomasyon Projeleri” İnternet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi, C:4, S: 1, s. 36-51.

Cibo, Hakkı (2019) “Vergisel Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla Çözümünün Vergiye Gönüllü Uyuma Etkisi” (Doktora), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cullis, John G. / Lewis, Alan (1997) “Why People Pay Taxes: From a Conventional Economic Model to a Model of Social Convention” Journal of Economic Psychology, C: 18, S: 2-3, s. 305-321.

Çağan, Nami (1982) “Vergilendirme Yetkisi” Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul.

Çağdaş, Yüksel (2020) “Türkiye’de Toplam Vergi Yükünün Oecd Ülkeleri İle Karşılaştırılması” Baibü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 20, S: 1, s. 81-96.

Çağlar, Kamuran (2019) “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” E-Yaklaşım Dergisi, S: 320, https://uye. yaklasim. com/MagazineContent.aspx?ID=33316#_ftn1 s.e.t. 15.07.2020.

Çam Uzun, Mine (2021) “Türk Vergi Hukukunda İzaha Davet Kurumu” 1. Baskı, Seçkin, Ankara, s. 124.

Çarıkçı, Oğuzhan/ Yavuz, Ali (2010) “Türkiyede E-Devlet Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 2, S: 12, s. 95-122.

Çataloluk, Cuma (2008) “Vergi karşısında mükelleflerin tutum ve davranışları” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 20, s. 213-228.

Çetin Gerger, Güneş (2011) “Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum” Legal Kitabevi, İstanbul, 1. Baskı.

Çetin, Güneş (2005) “Türkiye’de Vergi Aflarının Vergilemede Etkinlik ve Adalet Üzerindeki Etkileri” (Yüksek Lisans) Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çetin, Güneş (2007) “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi” Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C: 14, S: 2 s. 171-187.

Çiçek, Serdar / Çiçek, Hüseyin Güçlü / Şahin İpek, Elif Ayşe (2019) “Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri” Sosyoekonomi, C: 27, S: 39, s. 223-244.

Çomaklı, Şafak Ertan / Gödekli, Mehmet (2011) “Vergilemede Anayasal Prensipler, Savaş, Ankara.

Değirmendereli, Ali (2020) Türk Vergi Sistemi, Ankara, Seçkin.

Demir, İhsan Cemil / Gülten, Yıldıray (2013) “Maliye Politikasının Sosyal Amacı: Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı Üzerine Türkiye Geneli Anket Çalışması” Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 11, S: 1, s. 269-286.

Demir, Tuncay (2019) Vergi Uyum Politikaların Oluşturulmasında Mükellef Davranışları (Yüksek Lisans) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Demirkan, Burak (2019) “Örneklerle Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanan Vergi İndirimi Müessesesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Vergi Raporu Dergisi, S: 234, s. 57-65.

Devos, Ken (2013) “Factors İnfluencing İndividual Taxpayer Compliance Behavior” Springer, Melbourne s. 13-65.

Dökmen, Gökhan / Günel, Tugay (2012) “Vergi Uyumunun Sağlanmasında Duyarlı Regülasyon Sistemi: Avustralya Örneği” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 8, S: 8, s. 43-65.

Dönmez, Recai (2004). “Yükümlü Hakları: Ortaya Çıkış Nedenleri ve Bir Kavramlaştırma Denemesi” Yaklaşım Dergisi, S: 136, s. 55-60.

Du Velay, A. (1978) “Türkiye Maliye Tarihi” Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Neşriyatı No: 178-1978 (Derleyen: Maliye Tetkik Kurulu), Ankara, Damga Matbaası.

Easter, Gerald M. (2012) “Capital, Coercion, and Postcommunist States” Ithaca/London, Cornell University Press.

Ecemiş, Adile (2013) Kayıt Dışı ile Mücadelede Vergi Aflarının Etkinliği (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Edizdoğan, Nihat / Çetinkaya, Özhan / Gümüş, Erhan (2021) Kamu Maliyesi, Ekin, Bursa, 12. Baskı, s. 237.

Eker, Aytaç (1996) “Kamusal Maliye” Doğuş, İzmir. 

Erdem, Metin / Şenyüz, Doğan / Tatlığlu, İsmail (2020) Kamu Maliyesi, 15. Baskı Bursa, Ekin. 

Erginay, Akif (1994) “Kamu Maliyesi” 15. Baskı, Ankara, Savaş. 

Erol, Ahmet (2017) “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” Vergi Dünyası Dergisi, S: 438, s. 40-43.

Erol, Ahmet (2018) “Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku” 5. Baskı, Ankara, Adalet, s. 210.

Erzo F. P., Luttmer / Singhal, Monica (2014) “Tax Morale” Journal of Economic Perspectives, C: 28, S: 4, s. 149–168.

Europen Commission,  Platform For Tax Good Governance (2014) “Discussion Paper On The Recommendation On Agressive Tax Planning” Brussels.

Falay, Nihat (1989) Maliye Tarihi, 1. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi.

Fauziatia, Popi / Azlina, Aza (2018)  “The Effect of Business Characteristics on Tax Compliance Costs” Management Science Letters, C: 8, S: 5, s. 353–358.

Feld, Lars P. / Frey, Bruno S. (2002) “Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated” Economics of Governance, C: 3, S: 2, s. 87-99.

Feld, Lars P. / Frey, Bruno S. (2007) “Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation” Law & Policy, C: 29, S: 1, s. 102-120.

Frey, Bruno S. / Torgler, Benno (2007) “Tax Morale and Conditional Cooperation” Journal of Comparative Economics, C: 35 s.136–159.

Frey, Bruno S., (2003) “Deterrence And Tax Morale in the European Union” Academia Europaea, Printed in the United Kingdom European Review, C: 11, S: 3, s. 385–406.

Gelir İdaresi Başkanlığı (2009) “Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı(2008-2012)” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGB), Yayın No: 87, Ankara.

Gelir İdaresi Başkanlığı (2019) Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü.

Gelir İdaresi Başkanlığı (2021) 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:387.

Gelir İdaresi Başkanlığı (2018) 2017 Faaliyet Raporu.

Gelirler Genel Müdürlüğü (2005) 2004 Yılı Faaliyet Raporu.

Gerçek, Adnan (2006) “Vergilemede Mükellef Hakları ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi” Vergi Sorunları Dergisi, S. 209, s. 121-149.

Gerçek, Adnan / Çetin Gerger, Güneş / Çağatay / Taşkın, Feride / Bakar / Güzel, Simla (2015) “Mükellef Hakları: Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi” 1. Baskı, Ankara, Seçkin. 

Gerçek, Adnan/ Bakar, Feride/ Mercimek, Fulya/ Çakır, Erdem Utku/ Asa, Semih (2014) “Vergilemenin Anayasal Temellerinin Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar” AÜHFD, C: 63, S: 1, s. 81-130.

Giray, Filiz (2018) Maliye Tarihi, 7. Baskı, Bursa, Dora.

Göçoğlu, Volkan (2019) “Kamu Yönetimi 4.0: Bürokraside Dijital Dönüşüm”: Gürçay, Gültekin / Manafidizaji, Khorram (Editör) Selçuk Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8 Aralık 2019, Konya, s. 108-114.

Gökbel, Doğan (2000) “Mükellef Hakları” (Doktora) Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Gökbel, Doğan (2008) “Vergi Mükelleflerine Daha Fazla Belirlilik İçin Özelge Uygulaması” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C: 3, S: 2, s. 171-187.

Göker, Cenker (2011) “Yönlendirici Vergilendirme” 1. Baskı, Ankara, Turhan.

Graetz, Michael J. / Wilde, Louis L. (1985) “The Economıcs Of Tax Complıance: Fact And Fantasy” National Tax Journal, C: 38, S: 3, s. 355-363.

Gül, Hüseyin (2018) “Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri” Yaşama Dergis, C: 12, S: 36, s. 5-26.

Gülgün, Sabahettin (2015) “Vergiye Karşı Direnme Biçimlerinden Agresif Vergi Planlaması” (Doktora) Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gümüş, Erhan (2013) “Son Düzenlemeler Çerçevesinde Vergi İncelemelerinde Özelgelerin Önemi” Mali Çözüm Dergisi, S: 117, s. 17- 40.

Güner, Ayşe (1998) “Vergi Affı-Vergiye Uyum İlişkisi Üzerine” Prof. Dr. Salih Şanver’e Armağan, Marmara Üniversitesi Maliye Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, S: 10.

Güney, Gökben (2017) “Bir Vergiye Gönüllü Uyum Programının Geliştirilmesi: Mersin İli Örneği” (Yüksek Lisans) Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 31. 

Gürpınar, Bünyamin / Yıldız, Fazlı (209) “Türk Anayasal Sistemindeki Vergilendirme İlkelerinin Anayasa Mahkemesi Kararları Perspektifinden Analizi” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Prof Dr. Mualla Öncel’e Armağan, 2. Cilt, No: 243.

Hallsworth, Michael  (2014) “The use of field experiments to increase tax compliance” Oxford Review of Economic Policy, C: 30, S: 4, 2014, s. 658–679.

Harari, Moran / Sitbon, Ofer / Donyets-Kedar, Ronit (2013) “Aggressive Tax Planning And Corporate Social Responsibility In Israel” Accontancy Business And Public Interest, S: 12, s. 1-46.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (2021) 2020 Faaliyet Raporu, s. 68. http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/PZ4IS+HMB_2020_Faaliyet_Raporu.pdf.

Hoffman H., William (1961) “The Theory of Tax Planning.” The Accounting Review, American Accounting Association, C: 36, S: 2, s. 274–281.

https://www.gib.gov.tr/misyon_vizyon    s.e.t. 1.10.2021.

Hyman, David N. (1999) “Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy”, Fort Worth: Dryden Press.

İmamoğlu, Ahmet (2018) “2008-2017 Yılları Arasında Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Uygulamalarının Değerlendirilmesi” (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İpek, Selçuk / Kaynar, İlknur (2009) “Vergiye Gönüllü Uyum Konusunda Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir Çalışma”  Celal Bayar Üniversitesi,  İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi  Dergisi,  C: 16,  S: 1, s. 173-190.

James, Simon / Edwards, Alison (2007) “Optimum Tax Compliance Costs, Tax Simplification and Developing a Strategy for Tax Reform School of Business and Economics” University of Exeter, Streatham Court, Rennes Drive, Tax Research Network, 16th Annual Conference University of Sheffield, C: 6, S: 7, s. 1-31.

Jeffrey A. Roth / John T. Scholz / Ann Dryden Wıtte (1989) “Taxpayer Compliance: An Agenda for Research” Philadelphia, University of Pennsylvania Press

Kağıtçıbaşı, Çiğdem / Cemalcılar, Zeynep (2021) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, 22. Baskı, İstanbul, Evrim Yayınevi, s. 93. 

Kaplan, Abdullah (2017) “Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler” (Yüksek Lisans) Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karakoç, Yusuf (2004) “Genel Vergi Hukuku” 3. Baskı, Yetkin, Ankara. 

Karakoç, Yusuf (2014) “Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 15, Özel Sayı, s. 1259-1358.

Karakoç, Yusuf (2014) “Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 15, Özel Sayı. 

Karakoç, Yusuf (2019) “Vergi Ceza Hukuku” 2. Baskı, Ankara, Yetkin.

Karataş Durmuş, Neslihan (2018) Vergi Uyuşmazlıklarında Uzlaşma ve Alternatif Çözüm Yolları, 1. Baskı, Ankara, Adalet.

Karayılmazlar, Ekrem / Güran, Mehmet Cahit (2015) Gelir Vergisinde Tarife Yapısı: Adalet ve Etkinlik Temelli Teorik Tartışmalar Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C: 60, S: 2, s. 141-169.

Karlı, Dilara (2021) Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Sirketlerde Birleşme   ve Devir, Birinci Baskı, Ankara, Adalet.

Kargı, Veli (2011) “Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C: 7, S: 13, s. 101–115.

Kavak, Ahmet “Vergi Af Yasalarından Yararlanma Koşulları ile Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan % 5 Vergi İndiriminden Yararlanma Koşulları Arasındaki Uyumsuzluğun Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi” : Güner, Ayşe / Yılmaz, Gülay Akgül (Editörler) (2021) Güncel Maliye Tartışmaları – 3, Veysi Seviğ'e Armağan, 1. Baskı, Seçkin, Ankara. 

Kayan Ahmet (2000) “Yenilikçi-Yaratıcı Potansiyelimizin Bilgi Toplumuna Uygunluğu: Bir Karşılaştırma” Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Dergisi, S: 135, s. 80-87.

Kelman, Herbert C. (1961) “Processes of Opinion Change” The Public Opinion Quarterly, C: 25, S: 1, s. 57-78.

Keskin, Esra (2020) “Türk Vergi Hukukunda Vergi Affının Anayasal Vergilendirme İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi” (Yüksek Lisans) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kibar Bilginli, Nilüfer (2011) “Vergi Dairesi Otomasyon Projesi” Sayıştay Dış Denetim Dergisi, S: 82, s. 173-182.

Kirchler, Erich / Hoelzl, Erik / Wahl, Ingrid (2008) “Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework” Journal of Economic Psychology, C: 29, S: 2, s. 210–225.

Kirchler, Erich / Wahl, Ingrid (2010) “Tax Compliance Inventory: TAX-I Voluntary tax compliance, enforced tax compliance, tax avoidance, and tax evasion” Europe PMC Funders Group J Econ Psychol, C: 31, S: 3, s. 331–346.

Kitapçı, İsmail (2021) “Vergi Etiği - Vergi Psikolojisi: Verginin Sosyo Psikolojik Teorisi” 4. Baskı, Ankara, Seçkin.

Klaus Tipke, Steuerrecht, Ein Systematischer Grundriss, 3. Auflage, Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln 1975, s. 37 (aktaran Çağan, a.g.e., s. 150.).

Klepper, Steven / Nagin, Daniel (1989) “The Criminal Deterrence Literature: İmplications For Research On Taxpayer Compliance” Taxpayer Compliance Volume 2: Social Science Perspective, Philadelphia University of Pennsylvania Press, s. 126–155.

Kotakorpi, Kaisa (2009) “Paternalism and Tax Competition” Wiley on Behalf of The Scandinavian Journal of Economics, C: 111, S: 1, s. 125-149.

Kumrulu, Ahmet G. (1979) “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,” S: 36, C: 1, s. 147-162.

Külekci, Cansu (2011) “Türkiye’de Vergi Mükelleflerinin Vergiye Gönüllü Uyumunu Belirleyen Faktörler” (Yüksek Lisans) Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Long, Susan B. / Swingen, Judyth A. (1991) “Taxpayer Compliance: Setting New Agendas for Research ^[Review of Taxpayer Compliance: Vol. 1, An Agenda for Research, by Jeffrey A. Roth, John T. Scholz and Ann Dryden Witte; Taxpayer Compliance: Vol. 2, Social Science Perspectives, by Jeffrey A. Roth and John T. Scholz]” Law & Society Review, C: 25, S: 3, s. 637-683.

Martin, Ahmet (2013) “Türkiye’de 2000 Yılından Sonra Uygulanan Vergi Aflarının Vergi Tahsilatı Ve Vergi Uyumu Üzerindeki Etkileri” (Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mcdonald, Hayal (2010) “Türk Vergi Sistemindeki Vergi Harcamalarının Etkinlik ve Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi” (Doktora) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

McGraw, Kathleen M. / Scholz, John T. (1991) “Appeals to Civic Virtue Versus Attention to Self-Interest: Effects on Tax Compliance” Law and Society Review, C: 25, S: 3, s. 471–498.

Nadaroğlu, Halil (1996) “Kamu Maliyesi Teorisi” Beta, Ankara, 9. Baskı.

Narçin, Ali (2020) “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler ve Vergiye Gönüllü Uyumu Sağlamaya Yönelik Çalışmalar” (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Narta, Muhammed Emin (2007) “Vergi Bilinci” Düzce Defterdarlığı 17. Vergi Haftası Etkinlikleri www. maliye. gov. tr/defterdarliklar/duzce/vergi_haftasi/vergi%20bilinci.htm s.e.t. 19.M 07.2020.

Neumark, Fritz / Ülgener, Sabri F. (2011) “Vergi Yükü Ve İktisadi Hayat” Journal of Istanbul University Law Faculty, C: 3, s. 247-261.

Niesiobedzka, Malgorzata (2014) “Typology of Taxpayers and Tax Policy” Polish Psychological Bulletin, C: 45, S: 3, s. 372-379.

OECD (2020) “Revenue Statistics 2020 Tax Revenue Trends İn The OECD”.

OECD / The International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies (FIIAPP) (2015) “Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education” Paris OECD Publishing.

Oğuz, Yavuz Süleyman (2019) “Optimal Vergi Hasılatının Elde Edilebilmesinde Vergi Ahlakı Ve Vergi Bilincinin Rolü” (Yüksek Lisans) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ortaç, Rifat Fevzi / Ünsal, Hilmi (2019) “Genel Vergi Hukuku” 1. Baskı, Ankara, Gazi.

Öncel, Muallâ/ Kumrulu, Ahmet/ Çağan, Nami/ Göker, Cenker (2021) Vergi Hukuku, 30. Baskı, Ankara, Turhan.

Öz, Ersan (2002) “Türk Gelir Vergisi’ndeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi” Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, C: 17, S: 11, s. 11-24.

Öz, Ersan (2004) “Vergilendirmede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi” Ankara, Gazi.

Özbek, Mahmut (2007) “E-Devlet ve Türkiye Uygulamalar Kapsamında VEDOP Projesi” (Yüksek Lisans) Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özer, İlhan (1977) “Vergileme İlkeleri ve Türk Vergi Sistemi” Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Öztürk, İlhami / Ozansoy, Ahmet (2011) “Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi” Maliye Dergisi, S: 16, s. 197-214.

Öztürk, Nadir (2017) “İzaha Davet Müessesesi Uygulamaya Geçiyor” Yaklaşım Dergisi, S: 297.

Pehlivan, Osman (2016) “Kamu Maliyesi” Trabzon, Celepler. 

Saban, Nihal (2020) “Vergi Hukuku” 10. Baskı, Ankara, Beta.

Sağbaş, İsa / Saruç, Naci Tolga (2015) “Vergi Teorisi” İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.

Sandmo, Agnar (2005) “The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View” National Tax Journal, C: 58, S: 4, s. 643-663.

Saraçoğlu, Fatih (2022) Vergi Teorisi Politikası ve Türkiye Uygulamaları, Birinci Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi.

Saraçoğlu, Fatih (2004) “Vergi Afları, Vergiye Uyum ve Türkiye Uygulamaları”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S: 7, s. 149-157.

Saruç, Naci Tolga (2015) “Vergi Uyumu: Teori ve Uygulama” 2. Baskı, Ankara, Seçkin.

Saygın, Özgür Saygın, Özgür (2019a) “Vergi Uyumu: Vergi İdaresinin Vergi Uyumuna Etkisi” 2. Baskı, Eskişehir, Boyut Kitabevi.

Saygın, Özgür (2019b) “Vergi Mevzuatında Mükellef Yararı” 1. Baskı, Ekin, Ankara.

Schmölders, Günter (1976) “Genel Vergi Teorisi” 4. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, (Çeviren: Salih Turhan).

Selen, Ufuk (2011) “Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Uygulamaları” 1. Baskı, Bursa, Ekin.

Serim, Nilgün (2006) “Türkiye’de ve ABD’de Uzlaşma Sistemi” Vergi Sorunları Dergisi, Ankara, C: 214, s. 152-163.

Simon, James / Clinton, Alley (2002) “Tax Compliance, Self-assessment and Tax Administration” Journal of Finance and Management in Public Services, C: 2, S: 2, s. 26-42.

Sirkeci, Osman / Abdula, Mohamad Sami (2015) “Ortadoğu Uygarlıklarında Vergi Uygulamaları” International Journal of Social Sciences and Education Research, C: 1, S: 4, s. 1239-1252.

Smith, Adam (2006) “Milletlerin Zenginliği” İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, Çevir: Haldun Derin.

Smulders, Sharon Ann / Stiglingh, Madeleine (2008) “Annual Tax Compliance Costs For Small Businesses: A Survey of Tax Practitioners in South Africa” South African Journal of Economic and Management Sciences, C: 11, S: 3, s. 354-371.

Sour, Laura (2004) “An Economic Model of Tax Compliance with Individual Morality and Group Conformity” Economía Mexicana Nueva Época, C: 13, S: 1, s. 43-61.

Sökmen Gürçam, Özlem (2016) “Vergiye Gönüllü Uyum Bağlamında Mükellef Hakları Üzerine Amprik Bir Çalışma” (Doktora) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Şahin, Aslıhan (2010) “Yükseköğrenim Öğrencilerinin vergiyi Algılaması: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği” (Yüksek Lisans), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şahin, Muhammet (2016) “Türkiye’de Vergi Uygulamalarında Ekinlik Sorunu” The Journal of International Scientific Researches, C: 1, S: 3, s. 27-42.

Şakar Yiğit, Ayşe (2011) “Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarının Vergi Hukuku Alanına Yansımaları: E- Haciz Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar” Mali Çözüm Dergi, S:106, s. 69-88.

Şanver, Salih (1982) “Vergi Ödevi” Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler (Uluslararası Seminer), İstanbul İ.T.İ.A.

Şener, Abdullatif (1997) “Verginin Önemi, Vergi Bilincinin Topluma Yayılması ve Vergilerle İlgili Son Düzenlemeler” Yaklaşım.  C: 5, S: 52, s. 5- 11.

Şenyüz, Doğan (1993) “Vergilemede İstikrar İlkesi ve Türk Vergi Mevzuatı” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Bedi N. Feyzioğlu’na Armağan, 1. Baskı, İstanbul, Gür-Ay Matbaası, s. 207-216.

Ştefura, Gabriela (2012) “A New Perspective On Individual Tax Complıance: The Role Of The Income Source, Audıt Probabılıty And The Chance Of Beıng Detected” The USV Annals of Economics and Public Administration, C: 12, S: 2, s. 192-201. 

Taş, İbrahim Ethem / Uçacak, Kemal / Çiçek, Yeter (2007) “Türk Kamu Yönetiminde Yaşanan Dijital Dönüşümün Bürokratik İşlemlerin Azaltılması Üzerindeki Etkileri” Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 22, Kayfor Özel Sayısı, s.  2303-2319.

Taşkan, Yusuf Ziya (2021) “Vergi Hukuku Genel Hükümler ve Türk Vergi Sistemi” 4. Baskı, Ankara, Adalet.

Tekbaş, Abdullah (2012) “Vergi Kanunlarının Tabi Olduğu Anayasal İlkeler” DEÜHFD, C: 12, Özel Sayı, s. 123-191.

Teke, Elvan (2004) “Vergi Uyum Maliyetleri: Denizli Örneği” (Yüksek Lisans) Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tezcan, Keramettin (2003) “Türk Vergi İdaresinin Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçte Geçirdiği Aşamaların Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 12, S: 12, s. 125-146.

Topkan, Zeynep (2016) “Gönüllü Vergi Uyumu ve Türkiye’de Gelir İdaresinin Rolü” (Yüksek Lisans) Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Torgler, B, Schneıder, F. (2009) “The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on Shadow Economy” Journal of Economic Psychology, C: 30, S: 2, s. 228-245.

Torgler, Benno (2003) “Tax Morale, Rule-Governed Behaviour and Trust” Constitutional Political Economy, C: 14, S: 1 s. 119–140.

Torgler, Benno (2005), “Tax Morale and Direct Democracy”, Europen Journal of Political Economy, C: 21, s. 525-531.

Torgler, Benno (2007) “Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis” Northampten, Edward Elgar.

Torgler, Benno / Werner, Jan (2005) “Fiscal Autonomy And Tax Morale: Evidence From Germany” Center for Research in Economics, Management and the Arts, C: 7, S: 1, s. 1-40.

Tunçer, Mehmet (2005) “Vergi yardımcılarının vergi uyumuna etkisi” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 7, S: 1, s. 217-228.

Turgay, Timur (2004) “Türkiye’de Vergilemede Etkinlik Yönünden İdare-Mükellef İlişkileri” (Doktora), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Turhan, Salih (2020) “Vergi Teorisi ve Politikası” 7. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi. 

Türel, Ahmet / Saçan, Erdem (2020) “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Düzenlemesi ve Vergi Disiplini” Vergi Sorunları Dergisi, S: 379, s. 9-17.

Türk Dil Kurumu Sözlükleri, sozluk.gov.tr s.e.t. 30.10.2021.

Türkay, İmdat (2013) “Türk Vergi İdaresinde Mükellef Odaklı Yaklaşım-Mükellef Hakları-Vergiye Gönüllü Uyum Uygulamaları” VSD, S: 299, s. 148-163.

Türkay, İmdat (2020) “%5 Vergi İndiriminde 7194 sayılı Kanunla Mükelleflere Sağlanan Kolaylıklar” “https://vergialgi.net/5-vergi-indiriminde-7194-sayili-kanunla-mukelleflere-saglanan-kolayliklar,” s.e.t. 05.07.2020.

Uğur, Atilla / Çütçü, İbrahim (2009) “E-devlet ve Tasarruf Yetkisi Kapsamında Vedop Projesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi” C: 1, S: 2, s. 1-20.

Uluatam, Özhan (1990) “Türk Vergi Hukuku” 1. Baskı, Ankara, Adım Yayıncılık.

Uluatam, Özhan / Methibay, Yaşar (2001) “Vergi Hukuku” 5. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi.

Uruş, Fuat (2017) “Optimal Vergileme İlkeleri ile Vergilere Karşı Gösterilen Tepkiler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi” 1. Baskı, Bursa, Ekin.

Ünlü, Murat (2016) “Yargı Kararları Işığında Anayasal Vergilendirme İlkeleri ve Sınırları” (Yüksek Lisans)  Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Üstün, Ümit Süleyman (2003) “Vergi Hukuku ile İlgili Anayasal İlkeler” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SÜHFD), C: 11, S: 1-2, s. 251-271.

Vogel, Joachim (1974) “Taxation And Public Opinion In Sweden: An Interpretatıon Of Recent Survey Data” National Tax Journal, C: 27, S: 4, s. 499- 513.

Vural, Kadir / Taytak, Mustafa (2019) “Bilişim Sistemlerindeki Gelişmelerin Türkiye’de E-Vergi Uygulamaları Üzerine Yansımaları ve Değerlendirilmesi” Ekonomik Yorumlar Dergisi, S: 647, s. 65-100.

Wenzel, Michael (2005) “Motivation or Rationalisation? Causal Relations between Ethics, Norms and Tax Compliance” Journal of Economic Psychology, C: 26, S: 4, s. 491–508.

Yardımcıoğlu, Mahmut / Akpınar, Yusuf / Günay, Yahya (2014) “Vergi Okuryazarlığı ve Vergisel Farkındalık: Kahramanmaraş Araştırması” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 95-119.

Yayla, Hilmi Erdoğan / Özbek, Mehmet Ferhat / Topal, Mehmet Hanefi / Cengiz, Ekrem (2009) “Para Sevgisinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, C:2, S: 3, s. 51-78.

Yıldız, Leyla / Kılıç, Hadise (2000) “Sigaranın Klinik ve Biyokimyasal Etkileri” Türkçe Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, C: 20 S: 5, s. 306-312.

Yıldız, Şeyda (2011) “Vergi Yükünün İstihdam Üzerine Etkisi” (Yüksek Lisans) Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, Elif (2009) Uzlaşma Müessesesinin Hukuki Niteliği ve Temel Vergilendirme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 13, S. 1-2, s. 321-351.

Yong, Sue / Lo, Karen / Freudenberg, Brett / Sawyer, Adrian (2019) “Tax Compliance in the New Millennium: Understanding the Variables,  Australıan Tax Forum” C: 34, S: 4, s. 766-809.

Yoruldu, Mutlu (2020) Gelir Vergisi Tarife Değişikliğinin Mali ve Sosyal Sonuçlarının İncelenmesi, Ed. Mutlu Yoruldu, Türkiye’de Yapısal Dönüşüm: Mali ve Sosyal Değerlendirmeler, 1. Baskı Gazi, Ankara.

Youde, Say / Lim, Seunghoo (2019)  “Tax Compliance” Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer,  s. 1-5.

Yücel, Ayşenur (2019) “Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Vergiye Gönüllü Uyum Açısından Değerlendirilmesi” (Yüksek Lisans) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yücel, Mehmet (2014) “Uzlaşma Sonrası Ortaya Çıkan Vergi Hataları Düzeltilebilir Mi? (Uzlaşmanın Kesinliği Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi)” Legal Mali Hukuk Dergisi, C: 10, S: 119, s. 37-53.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar