Türk Hukukunda Yapı İpoteği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bedia GÜLEŞ
Ürün Kodu: ME324
ISBN: 978-605-05-0289-3
Stok Durumu: Stokta var
54,90 TL 61,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bedia GÜLEŞ
Baskı Tarihi 2018/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ME324
Türk Hukukunda Yapı İpoteği
Bedia GÜLEŞ
2018/04 Baskı, 250 Sayfa,
ISBN 978-605-05-0289-3


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VII

İÇİNDEKİLER IX

KISALTMALAR XVII


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, SINIRLARI,

  TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI  HUKUKTA YAPI İPOTEĞİ 1

I. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLARI 1

II. TERİM SORUNU 4

III. YAPI İPOTEĞİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 6

IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YAPI İPOTEĞİ 8

A) ALMAN HUKUKUNDA YAPI İPOTEĞİ 8

B) FRANSIZ HUKUKUNDA YAPI İPOTEĞİ 9

C) MEHAZ HUKUKTAKİ GELİŞMELER 10

§ 2. KAVRAMLAR 12

I. TEMİNAT KAVRAMI 12

II. REHİN KAVRAMI 16

§ 3. REHİN TÜRLERİ VE REHNİN KURULUŞU 23

I. TÜRLERİ 23

A) KONUSUNA GÖRE REHİN TÜRLERİ 23

1) Taşınır Rehni 23

a) Genel Olarak 23

b) Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Açısından

Yapı İpoteği Konusunun Değerlendirilmesi 25

2) Taşınmaz Rehni 27

a) Genel Olarak 27

b) Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler 28

aa) Güvence İlkesi 28

bb) Belirlilik İlkesi 29

cc) Kamuya Açıklık İlkesi 31

dd) Sâbit Dereceler İlkesi 31

ee) Rehin Yükünün Bölünmezliği İlkesi 32

ff) Ferîlik İlkesi 32

gg) Lex Commissoria Yasağı 33

hh) Talîlik İlkesi 33

c) Taşınmaz Rehni Türleri 33

aa) İpotek 34

bb) İpotekli Borç Senedi 35

cc) İrat Senedi 36

d) Taşınmaz Rehninin Konu Yönünden Kapsamı 36

e) Taşınmaz Rehninin Alacak Yönünden Kapsamı 38

B) HUKUKÎ SEBEBİNE GÖRE REHİN TÜRLERİ 39

1) Taşınır Rehnin Hukukî Sebebi 39

2) Taşınmaz Rehninin Hukukî Sebebi 40

C) AMACINA GÖRE REHİN TÜRLERİ 42

II. KURULUŞU 42

A) TAŞINIR REHNİNİN KURULUŞU 42

1) Teslim ile Rehnin Kurulması 42

2) Tescil ile Rehnin Kurulması 43

B) TAŞINMAZ REHNİNİN KURULUŞU 43

İKİNCİ BÖLÜM

YAPI İPOTEĞİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ,

TARAFLARI, KONUSU

§ 4. YAPI İPOTEĞİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 45

I. ŞAHSÎ TALEP GÖRÜŞÜ 46

II. AYNÎ TALEP GÖRÜŞÜ 47

III. EŞYAYA BAĞLI BORÇ GÖRÜŞÜ 48

IV. YENİLİK DOĞURAN HAK GÖRÜŞÜ 49

V. KATILDIĞIMIZ GÖRÜŞ 50

§ 5. YAPI İPOTEĞİNİN TARAFLARI 54

I. İPOTEK ALACAKLISI 54

A) YÜKLENİCİLER 54

1) Yüklenici Kavramının Kapsamı ve

Alt Yüklenicilik Dışındaki Bazı Türleri 54

2) Yüklenicinin Âdi Şirket Niteliği Taşıması 58

3) Yüklenicinin Ticarî Şirket Niteliği Taşıması 60

4) Yüklenicinin Kooperatif Niteliği Taşıması 61

5) Yüklenicinin Dernek Niteliği Taşıması 62

6) Yüklenicinin Vakıf Niteliği Taşıması 63

B) ALT YÜKLENİCİLER 63

C) ZANAATKÂRLAR 75

D) YAPI İPOTEĞİ HAKKINDAN YARARLANAN

DİĞER KİMSELER 77

1) Vekâletsiz İş Görenler 77

2) Kira Sözleşmesinin Varlığı Hâlinde

Yapı İpoteğini Talep Hakkı 79

a) Kiracının Talimatı ile Yapı İşi Yapanlar 79

b) Kiracı 83

c) Alt Kira Sözleşmesinin Varlığı ve

Kullanım Hakkının Devri Hâlinde

Alt Kiracı ve Devralanın Yapı İpoteği

Hakkı Sorunu 86

d) Mâlikin Rızasıyla Kiracı Dışındaki

Diğer Kimselerin Yapı Faaliyetinde

Bulunması 88

3) Kullanım Ödüncü Alan veya

Kullanım Ödüncü Alanın Talimatı ile

Yapı İşi Yapanlar 89

4) Haksız Yapı Yapan Kimse 91

5) Taşkın Yapının Varlığı Hâlinde

Yapı Faaliyetinde Bulunanlar 93


E) BAZI ÖZEL DURUMLARIN YAPI İPOTEĞİ ALACAKLILIĞI AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ 95

1) Eseri Şahsen İfa Zorunluluğu Çerçevesinde

İpotek Hakkı 95

2) Yüklenicinin Kusuru İle Eseri Ayıplı ya da

Sözleşmeye Aykırı Olarak İnşası Hâlinde

İpotek Hakkı 97

3) Üst Hakkının Varlığı Hâlinde Hak Sahibinin

Yapı İpoteği Tescilini İsteyip İsteyemeyeceği

Sorunu 102

4) Oturma Hakkının Varlığı Hâlinde

Hak Sahibinin veya Onun İnşaat İşi Verdiği Yüklenicinin İpotek Alacaklısı Olup

Olmayacağı Sorunu 104

5) Yapı Alacağının Temliki Hâlinde

Yapı İpoteği Hakkı Sahibi 106

6) Mirasçının Yapı İpoteğinden Yararlanıp Yararlanamayacağı Sorunu 107

F) YAPI İŞİNE KATKI SAĞLAMALARINA

RAĞMEN YAPI İPOTEĞİ HAKKINDAN YARARLANAMAYANLAR 108

1) Hizmet Sözleşmesi Gereğince

Yapı İşinde Çalışanlar 108

2) Yapı İşine Yalnızca Malzeme Temin Edenler 111

3) Mimarlar ve Mühendisler 113

4) Yapı İşine Kredi Sağlayanlar 114

II. İPOTEK BORÇLUSU 115

A) TAŞINMAZ MÂLİKİ 115

B) TAŞINMAZI SONRADAN EDİNEN KİMSELER 117

C) İFLÂS MASASI 118

D) ÜST HAKKI SAHİBİ 121

E) ÖZEL BİR DURUM: İŞ SAHİBİNİN

KOOPERATİF NİTELİĞİ TAŞIMASI 123

§ 6. YAPI İPOTEĞİNİN KONUSU 126

I. ÜZERİNDE YAPI İPOTEĞİ TESİS EDİLEN

  TAŞINMAZLAR 127

A) ARAZİ 127

B) TAPU KÜTÜĞÜNDE AYRI SAYFAYA

KAYDEDİLEN BAĞIMSIZ VE

SÜREKLİ HAKLAR 128

C) KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜNE KAYITLI

BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 130

II. YAPI İPOTEĞİ TESİSİNİN MÜMKÜN OLDUĞU

  TAŞINMAZLARDA BAZI ÖZEL DURUMLARIN

  DEĞERLENDİRİLMESİ 134

A) YAPI İŞİNİN ARSA PAYI KARŞILIĞI

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HÂLİNDE

YÜKLÜ TAŞINMAZ 134

1) Arsanın Tamamının veya Belli Paylarının

Devri Suretiyle Yapılan Arsa Payı Karşılığı

İnşaat Sözleşmesinin Varlığı Durumunda

Yüklü Taşınmaz 135

2) Aşamalı Olarak Pay Devri ya da Payların Satımı Konusunda Yükleniciye Yetki Verilmesi Suretiyle Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklü Taşınmaz 137

3) Satış Vaadi ve İnşaat Vaadi Yapmak Suretiyle

Kurulan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklü Taşınmaz 138

B) YAPI İŞİNİN GELİR PAYLAŞIMLI

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HÂLİNDE

YÜKLÜ TAŞINMAZ 141

C) YAPI İŞİNİN İŞLETME HAKKI KARŞILIĞI

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HÂLİNDE

YÜKLÜ TAŞINMAZ 143

D) YAPI İŞİNİN DEVRE MÜLKE KONU

BİR TAŞINMAZDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HÂLİNDE YÜKLÜ TAŞINMAZ 143

III. ÜZERİNDE YAPI İPOTEĞİ TESİS EDİLEMEYEN

  TAŞINMAZLAR 144

A) KAMU MALI NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR 144

B) DERNEK TAŞINMAZLARININ

İPOTEK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 146

C) VAKIF MALLARININ İPOTEK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 147

D) MADENLERİN İPOTEK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 148

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAPI İPOTEĞİNİN TESCİLİ, SIRASI,

ÖNCELİK HAKKI VE SONA ERMESİ

§ 7. YAPI İPOTEĞİNİN TESCİLİ 151

I. TESCİLİN ŞARTLARI 151

A) BİR YAPI ALACAĞININ MEVCUT OLMASI 151

B) ALACAĞIN MÂLİK TARAFINDAN

KABUL EDİLMİŞ OLMASI VEYA

MAHKEME TARAFINDAN HÜKÜM

ALTINA ALINMASI 156

C) ALACAK İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLMEMİŞ

OLMASI 160

D) TESCİLİN SÜRESİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI 162

E) ÖZEL BİR DURUM: ÜZERİNDE

YAPI İŞİ GERÇEKLEŞTİRİLEN

TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLMASI DURUMUNDA EŞİN RIZASI SORUNU 166

II. TESCİLİN YAPILMASI 167

A) YAPI İPOTEĞİNİN KESİN TESCİLİ 168

B) YAPI İPOTEĞİNİN GEÇİCİ TESCİLİ 170

§ 8. YAPI İPOTEĞİNİN SIRASI 180

I. YAPI İPOTEĞİNİN DİĞER İPOTEKLER

  ARASINDAKİ SIRASI 180

II. YAPI ALACAKLISININ DİĞER

  YAPI ALACAKLILARI ARASINDAKİ SIRASI 184

§ 9. YAPI İPOTEĞİNİN ÖNCELİK HAKKI 188

I. DAVANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ 189

II. DAVANIN TARAFLARI 191

A) DAVACI 191

B) DAVALI 192

III. DAVANIN ŞARTLARI 196

A) OBJEKTİF ŞART 196

B) SUBJEKTİF ŞART 198

IV. DAVANIN HÜKÜMLERİ 200

§ 10. YAPI İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ 202


SONUÇ 205

KAYNAKÇA 215


KAYNAKÇA*

ACAR, F. : Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 2015, (ACAR).

………. : Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özel-likle Belirlilik İlkesi,  2. Basım, İstanbul 2017 (ACAR, Taşınmaz).

AKI, E. : Devre Mülk Hakkı ve Bu Hakkın Kurulu Ol-duğu Taşınmazların Yönetimi, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan Cilt: III, İstanbul 2011,              s. 2513-2546.

AKINCI, Ş. : Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler,               9. Baskı, Konya 2016 (AKINCI).

………. : Roma Borçlar Hukuku, 5. Baskı, Konya 2016 (AKINCI, Roma Borçlar).

………. : Kötü İfa – Eksik İfa – Ayıplı İfa Ayrımı ve Bu Ayrımın Sonuçları, Medeni Kanun’un ve Borç-lar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempoz-yumu, 1926’dan Günümüze Türk – İsviçre Medeni Hukuku 17 – 18 – 19 – 20 Şubat 2016, Cilt: II, Ankara 2017, s. 1391-1421, (AKINCI, Kötü-Eksik-Ayıplı İfa).

AKINTÜRK, T. : Eşya Hukuku, 1. Basım, İstanbul Ekim 2009.

AKINTÜRK, T./

ATEŞ

KARAMAN, D. : Medeni Hukuk, 28. Baskı, İstanbul 2013.

AKİPEK, Ş. : Alt Vekâlet, Ankara 2003.

AKİPEK ÖCAL, Ş. : İnşaatçı (Yapı) İpoteği, İnşaat Hukuku ve Uy-gulaması (Editörler: Emrehan İnal/Başak Bay-sal), 1. Baskı, İstanbul 2017, s. 31-43.

AKKANAT, H. : Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi, İs-tanbul 2000 (AKKANAT).

……….. : “Taşeronluk Sözleşmesinde Önemli Meseleler”, (Derleyen: Emrehan İnal) Gelir Paylaşımlı İn-şaat Sözleşmesi Çalıştayı, 1. Baskı, İstanbul Eylül 2015, s. 7-70 (AKKANAT, Çalıştay).

AKSOY DURSUN, S. : Eşya Kavramı, 1. Baskı, İstanbul 2012.

AKYILMAZ, B./

SEZGİNER, M./

KAYA, C. : Türk İdare Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2015.

ALTAŞ, H. : Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002.

ALTAY, S./

ESKİOCAK, A. : Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni, İs-tanbul 2007.

ANTALYA, O. G. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I-II, İs-tanbul Ekim 2015.

ANTALYA, O. G./

ACAR, F. : Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, 1. Baskı, İs-tanbul 2017.

ANTALYA, O. G./

TOPUZ, M. : Medeni Hukuk Giriş, Temel Kavramlar Baş-langıç Hükümleri, 1. Baskıya Ek Tıpkı Basım, İstanbul 2016.

ARAL, F. : Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2011. 

ARAL, F./

AYRANCI, H. : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 10. Baskı, Ankara 2014.

ARAT, A. : Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kavramları ile Bu Kavramların Kuruluş, Hukukî Nitelik ve Sona Erme Aşamaları Bakımından Karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, s. 33-58, Haziran 2016.

ARKAN, S. : Ticarî İşletme Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2012.

ARSEBÜK, E. : Borçlar Hukuku, 3. Basım, Birinci ve İkinci Cilt, Ankara 1950.

ARSLAN, R./

YILMAZ, E./

TAŞPINAR

AYVAZ, S. : Medenî Usul Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2017.

ARTUKMAÇ, S. : İnşaat Hukuku, Ankara 1975. 

ASLANOVA, K. : Roma Hukuku’nda Rehin Akti (Pignus), Rehin Hakkı (Hypotheca) ve Türk Hukuku’na Etkile-ri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009.

ATAMER, K. : Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri, 1. Baskı, İstanbul Temmuz 2012 (ATAMER).

………… : “Gemi, Yapı ve Uçak Sicili” Hükümlerinin Ya-sama Süreci ile Kaynakları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 273-340 (ATAMER, Yasama Süreci). 

ATAMULU, İ. : Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Müteahhi-din Temerrüdü Nedeniyle Sona Ermesi, Anka-ra 2014.

ATAY, E. E. : İdare Hukuku, 5. Bası, Ankara 2016.

AYBAY, A. : Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm, 14. Ba-sı, İstanbul 2016.

AYBAY, A./

HATEMİ, H. : Eşya Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2014.

AYDEMİR, E. : Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2016.

AYDOĞDU, M./

KAHVECİ, N. : Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Söz-leşmeler Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2017.

AYİTER, N. : Eşya Hukuku, Nisan 1983.

BAHTİYAR, M. : Ortaklıklar Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2015.

BARLAS, N. : Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişki-leri, 3. Baskı, İstanbul 2012.

BAŞ, E. : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Bina ve Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk, 1. Baskı, İstanbul 2011.

BAŞ SÜZEL, E. : Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme -Menfaat Devri Yaptırımı-, 1. Baskı, İstanbul 2015.

BAYGIN, C. : Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, 1. Baskı, İs-tanbul 1999.

BAYSAL, B. : Yapı Alacaklısı İpoteğine İlişkin Başlıca Hu-kuksal Sorunlar, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Ar-mağan, Ankara Ocak 2006, s. 149 – 178.

BERKİ, Ş. : Ayni Haklar, Ankara 1965.

BİLGİLİ, F. : Türk Ortaklıklar Hukukunda Gizli Ortaklık İlişkileri, Ankara 2003.

BİLGİLİ, F./

DEMİRKAPI, E. : Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa 2013.

BRİTSCHGİ, A. : (Düzenleyen:Jörg Schmid) Das belastete Grundstück beim Bauhandwerkerpfandrecht, Band 30, Genf 2008.

BULUT, M. : Teminat Sözleşmelerinde Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar, 1. Baskı, Ankara Ekim 2016.

BUZ, V. : Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, An-kara 2005. 

CAN, M. : “Yeni Medeni Kanun’un İnşaatçı (Yapı) İpo-teği Hakkındaki Hükümleri ile İpoteğin Kendi Adına Tescilini Talep Edebilecek Kişiler Bakı-mından Bir Değişiklik Yapılıp Yapılmadığı Meselesi”, s. 49-55. (CAN).

……… : Deniz Ticareti Hukuku, Cilt I, 2. Baskı, Ankara 2003, (CAN, Deniz Hukuku). 

CANBOLAT, F. : İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Ankara 2009. 

COŞKUN, G. : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu, Ankara 2010.

ÇAĞA, T. : Deniz Ticareti Hukuku I, 5. Baskı, İstanbul 1978.

ÇETİNER, B. : Taşınmaz Teminatı, 1. Baskı, İstanbul 2015 (ÇETİNER).

………. : Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Kapsa-mında İnşa Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayıplı Olmasından Doğan Sorumluluğun Koşulları, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, (Derleyen: Emrehan İnal), 1. Baskı, İstanbul 2015, s. 97-133, (ÇETİNER, Ayıp).

ÇEVİK, O. N. : Kooperatifler Kanunu, Ankara 2003.

DAVRAN, B. : Rehin Hukuku Dersleri,1. Baskı, İstanbul 1972.

DAVİDSON, C. E. : The Mechanic's Lien Law Of Illinois: A Lawyer's Brief Upon The Topic, Greenville 1922, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id= hvd.32044031822067;view=1up;seq=5 (erişim tarihi: 25.10.2017).

Dİ MARZO, S. : (Çev: Ziya Umur) Roma Hukuku, 2. Baskı, İs-tanbul 1989.

DOĞAN, M. : Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi, 1. Baskı, Ankara 2004.

DOĞRUSÖZ, M. E./

ALTIN, M. : Türk Hukukunda Rehin, Ankara 1996. 

DUMAN, İ. H. : “İnşaatçı İpoteği”, Terazi Hukuk Dergisi, Ara-lık 2014, C. 9, S. 100, s. 189 – 200.

DURAL, M. : Medeni Hukukun Temel Kavramları, (Temel Kavramlar, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), İs-tanbul 1976.

DURAL, M./

ÖĞÜZ, T. : Türk Özel Hukuku Kişiler Hukuku, Cilt: II, 17. Baskı, İstanbul 2016.

DURAL, M./ÖZ, T. : Türk Özel Hukuku Miras Hukuku, Cilt: IV,              8. Baskı, İstanbul 2015.

DURAL, M./SARI, S.: Türk Özel Hukuku Temel Kavram-lar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, Cilt: I, 11. Baskı, İstanbul 2016.

ERDOĞAN, İ. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2013.

ERDOĞMUŞ, B. : Roma Eşya Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012 (ERDOĞMUŞ).

……… : Roma Hukukunda Borcun Ayni Teminatına Genel Bakış, Prof. Dr. Ümit Doğanay Anısına Armağan, Cilt I, İstanbul 1982, s. 255-274 (ERDOĞMUŞ, Ayn Teminat).  

EREL, Ş. N. : Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982.

EREN, F. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Ankara 2016 (EREN).

……….. : Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2016,  (EREN, Mülkiyet).

……….. : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 3. Baskı, An-kara 2016, (EREN, Özel Hükümler).

……….. : Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci Mü-hendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer (An-kara, 18-29 Mart 1996), 2. Baskı, Ankara 2001, s. 45-58 (EREN, İnşaat Sözleşmeleri).

……….. : İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların T-Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer (Ankara, 18-29 Mart 1996), 2. Baskı, Ankara 2001, s. 59-86 (EREN, Müteahhidin Borçları).

ERMAN, H. : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Ba-sım, İstanbul 2010 (ERMAN).

………… : Eşya Hukuku Dersleri, 6. Basım, İstanbul 2016 (ERMAN, Eşya).

EROL, K. : İpotek Kavramı ve Özellikleri (I), Yargıtay Dergisi, Temmuz 1981, s. 315-324, http:// www.yargitaydergisi.gov.tr/dergi/23, (erişim tarihi: 26.10.2017).

(EROL) DURAK, Y.: Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri, Ankara 2017.

ERTAŞ, Ş. : Eşya Hukuku, 12. Baskı, İzmir 2015.

……….. : Tescilli Taşınır Rehinleri, Prof. Dr. Aydın Zevklilere Armağan, Journal of Yaşar Univer-sity, Özel Sayı, Cilt II, 2013, s. 1172-1173 (Rehin)

ERZURUMLUOĞLU,

E. : Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri),           6. Baskı, Ankara 2016.

ESENER, T/

GÜNDOĞDU, F. : Borçlar Hukuku I Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerliliği, 1. Baskı, İstanbul 2017.

ESENER, T/

GÜVEN, K. : Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2015.

ESMER, G. : Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, 5. Baskı, İstanbul 1990.

FEYZİOĞLU, F. N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: I, 2. Bası, İstanbul 1976.

GÖKTÜRK, H. A. : Türk Medeni Hukuku Dördüncü Kitap Ayni Haklar, Ankara 1949, (GÖKTÜRK).

………. : Borçlar Hukuku İkinci Kısım Aktin Muhtelif Nevileri, Ankara 1951 (GÖKTÜRK, Borçlar).

GÖNEN, D. : İnşaat Sözleşmesinde Bedel, 1. Baskı, İstanbul 2016.

GÖRGÜN, Ş. : Medenî Usûl Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2015.

GÖZLER, K./

KAPLAN, G. : İdare Hukuku Dersleri, 18. Baskı, Bursa 2016.

GÜMÜŞ, M. A. : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt: I-II,            3. Baskı, İstanbul 2014 (GÜMÜŞ).

……….. : Türk Medenî Kanunun Getirdiği Yeni Şerhler, 2. Baskı, İstanbul 2007 (GÜMÜŞ, Şerh).

GÜLEŞ, B./

DOĞU, H. M. : 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Ka-nunu Kapsamına Kurulan Taşınır Rehni Söz-leşmesinin Sekli. Bahçeşehir Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, Sayı 11(147-148),              s. 53-73

GÜNEL, M. C. : Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Ek-lentinin Hukuki Durumu, 1. Baskı, İstanbul 2013.

GÜRSOY, K. T. /

EREN, F./

CANSEL, E. : Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978.

GÜRZUMAR, O. B. : Türk Medenî Hukukunda Üst Hakkı, 2. Baskı, İstanbul 2001.

HATEMİ, H./

GÖKYAYLA, E. K. : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 3. Baskı, İstan-bul 2015.

HATEMİ, H./

SEROZAN, R./

ARPACI, A. : Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992.

HELVACI, İ. : Türk Medeni Kanunu, Cilt IV Eşya Hukuku, 1. Baskı, İstanbul 2013 (HELVACI).

…………. : Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commisso-ria Yasağı (Mürtehinin Merhunu Temellük) Ya-sağı, Doktora Tezi, İstanbul 1997 (HELVACI, Lex Commissoria).

…………. : Türk Medenî Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, 1. Baskı, İstanbul Şubat 2008 (HELVACI, İpotek).

HOMBERGER, A. : (Çev: Suat Bertan) Aynî Haklar Üçüncü Kısım Zilyetlik ve Tapu Sicilli, Ankara, 1950.

İNAL, E. : Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, 2. Baskı, İstanbul 2011 (İNAL).

……….. : “Haksız Yapı Kavramı ve Haksız Yapının Kal-dırılması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Mecmuası, Y. 2012, C. LXX, S. 1,      s. 245 – 276, (İNAL, Haksız Yapı).

……….. : Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Temel Esasları, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Ça-lıştayı, (Derleyen: Emrehan İnal), 1. Baskı, İs-tanbul 2015, s. 71-87, (İNAL, İnşaat Sözleş-mesi).

………. : Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İs-tanbul 2015, s. 379-396, (İNAL, Hukukî Nite-lik).

İPEK, E. : Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlâline Bağlanan Hukukî Sonuçlar, İstanbul 2016.

İSLAMOĞLU, H. : Yapı Alacaklılarının Kanuni İpotek Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009.

KAÇAK, N. : Konut Yapı Kooperatifleri, 5. Baskı, Ankara 2011.

KAHRAMAN, Z. : “Borca Katılma Sözleşmesi ile Kefalet Sözleş-mesinin Birbirinden Ayırt Edilmesi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1, s. 149-171.

KAHVECİ, N. : Alt Kira ve Kiranın Devri, İzmir Mayıs 2005.

KAMBER, K. : “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 1998, s. 356-368, http://www.yargitay.gov.tr/dergi/yargitay-dergisi/temmuz-1998/528 (erişim tarihi: 05.10.2017).

KAPLAN, İ. : “İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu ve Yerine Getirilmemesinin So-nuçları”, Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hu-kukçular İçin Ortak Seminer, 2. Baskı, Ankara 2001, s. 119-171, (KAPLAN).

……… : İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı -Joint Venture-, 3. Baskı, Ankara 2013 (KAPLAN, Joint Venture).

KARADENİZ 

ÇELEBİCAN, Ö. : Roma Eşya Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2015.

KARAHACIOĞLU,

A. H./ KOCABAŞ, G.: “İsviçre Hukukundaki Değişiklikler Doğ-rultusunda Yapı Alacaklısı İpoteğinin Kurul-ması”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, Temmuz 2013/1, s. 83-105.

KARAHASAN,

M. R. : Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, Cilt: I-II, İstanbul Nisan 2007.

KARAMAN, B. : Roma Hukukunda Rehin Akti,1. Baskı, İstan-bul Ağustos 2008. 

KARTAL, B. : “Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi ve Özellikle Biçimi (I)”, Yargıtay Dergisi, Ocak 1983, s. 96-113, http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergi/28, (erişim tarihi: 26.10.2017).

KAŞAK, F. E. : İnşaatçı İpoteği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011.

KAYIHAN, Ş./

ÜNLÜTEPE, M. : Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanu-nu’nun Başlangıç Hükümleri, Ankara 2016.

KAYNAR, R. : Medeni Hukuk, Kırklareli 1982.

KENDER, R./

ÇETİNGİL, E./

YAZICIOĞLU, E. : Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler, Cilt – 1, 14. Baskı, İstanbul Nisan 2014.

KILIÇOĞLU, A. M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Bası, Ankara 2016.

KIRMIZI, M. : Açıklamalı-İçtihatlı Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 1. Baskı, 2014 Ankara. 

KİZİR, M. : Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi, Ankara 2012.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

N. : Miras Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 1987.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N./

HATEMİ, H./

SEROZAN, R./

ARPACI, A. : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Cilt: III (İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme), 7. Baskı, İstanbul 2016.

KÖPRÜLÜ, B./

KANETİ, S. : Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul 1972-1973.

KUNTALP, E. : Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlar-dan Doğan Sorumluluk, Prof. Dr. Reha Po-roy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 263-299.

KURT, F. : Yapı Alacaklısının Kanuni İpotek Hakkı (Me-haz Hukuktaki Gelişmeler), Bahçeşehir Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hu-kuk Dergisi, Y. 2011, C. 7, S. 87-88,                s. 202-246. 

KURT, L. M. : (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri-ne Göre) Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012.

KURU, B. : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, Ağustos 2017.

MAKARACI BAŞAK,

A. : Taşınır Rehni Sözleşmesi, 1. Baskı, İstanbul Nisan 2014.

MARTİNEK, M. : Moderne Vertragstypen, Band III (Computer-vertrage-Kreditkartenvertrage sowie sonstige moderne Vertragstypen), München 1993.

NOMER, H. N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, İstanbul 2015.

NOMER, H. N./

ERGÜNE, M. S. : Eşya Hukuku, Cilt II, 1. Bası, İstanbul Nisan 2016.

NUHOĞLU, B. : Türk Borçlar Kanununa Göre Kiraya Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013, http://acikerisim.bahce-sehir.edu.tr (erişim tarihi: 12.07.2017).

OĞUZ, A. : Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekâlet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması,             Y. 1990, C. 41, S. 1, s. 225-284.

OĞUZ, C. : Yapı Alacaklısı Rehninin Konusu, Gazi Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2009,              C. XIII, S. 1-2, s. 61-75, http://webftp.gazi. edu.tr/hukuk/dergi/13_4.pdf (erişim tarihi: 26.10.2017).

OĞUZMAN, M. K./

ÖZ, M. T. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: 1 – 2, 12. Baskı, İstanbul 2014. 

OĞUZMAN, M. K./ 

SELİÇİ, Ö./

OKTAY- ÖZDEMİR,

S. : Eşya Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2015.

……… : Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 16. Baskı, İstanbul 2016 (OĞUZMAN/SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler).

OĞUZOĞLU, H. C. : Aynî Haklar (Ders Takrirleri), Ankara 1942.

OLGAÇ, F. : İpotekte Sıra Sistemi ve Boş Dereceye İlerle-me, 1. Baskı, Nisan 2014.

OY, O./

HAŞAL, T. E. : Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 1. Baskı, İs-tanbul 2014.

ÖZ, M. T. : İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2016.

ÖZMEN, E. S. : Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988.

ÖZTÜRK, B. : Sözleşmenin Devri, TBB Dergisi, Y. 2016,              S. 125, s. 263-296.

ÖZTÜRK, İ. Z. : Kişisel Teminat Sözleşmelerinde Rücu İlişkile-ri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012.

ÖZYÖRÜK, S. : İnşaat Sözleşmesi (Yapısı-Feshi Borçlar Kanu-nunun 371. Maddesine Göre Feshin Sonuçları), 1988.

PFÄFFLI, R./

BYLAND, D. : (Çev. Fahri Erdem Kaşak) İnşaatçı İpoteğine İlişkin Güncel Gelişmeler, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2012, C. XVI,             S. 2, s. 231-235.

POROY, R./

TEKİNALP, Ü./

ÇAMOĞLU, E. : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2005.

RADO, T. : Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku, 13. Baskı, İstanbul 2016.

REİSOĞLU, S. : Türk ve İsviçre Hukukunda Müteahhit ve İşçi-lerin Kanuni İpotek Hakkı, Ankara 1961, (REİSOĞLU).

……….. : Türk Eşya Hukuku, Cilt: I, 5. Baskı, Ankara 1977 (REİSOĞLU, Türk Eşya Hukuku, Cilt: I).

SANCAKDAR, O./

US, E./

KASAPOĞLU

TURHAN, M./

ÖNÜT, L. B. : İdare Hukuku, 5. Baskı, 2015 Ankara.

SAYMEN, F. H./

ELBİR, H. K. : Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963.

SCHMİD, J./

HÜRLİMANN-KAUP,

B. : Sachenrecht, 2. Auflage, Genf 2003.

SCHUMACHER, R. : Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Auf-lage, Genf 2008.

SEÇER, Ö. : Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, Ankara 2016.


SELİÇİ, Ö. : Gayrimenkul Rehninde Boş Dereceye İlerleme Hakkı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Y. 1974, C. 40, S. 1-4, s. 427-458 (SELİÇİ).

………. : İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Sorumlulu-ğu, İstanbul 1978 (SELİÇİ, İnşaat).

SEROZAN, R. : Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 2015.

SİRMEN, A. L. : Eşya Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2016. 

SÜMER, N. B. : Müteahhit ve Diğer Çalışanların Kanuni İpotek Hakkı, Prof. Dr. Halil Cin’e Selçuk Üniversite-sinde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Konya 1995, s. 601 – 615.

SÜRAL, N. : Müteahhit ve İşçilerin Yasal İpotek Hakkı, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1980, S. 6, s. 690 – 703.

ŞAHİN, T. : Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Ankara 2012 (ŞAHİN).

……….. : Konsorsiyum Sözleşmesi, Türkiye Barolar Bir-liği Dergisi, Y. 2011, S. 92, s. 451 – 483 (ŞAHİN, Konsorsiyum Sözleşmesi).

ŞENER, Y. S. : Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması,           3. Baskı, Ankara 2010.

ŞENTÜRK, A. : Türk İş Hukukuna Ücretin Korunması, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2008.

ŞENYÜZ, D. : Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler,              8. Baskı, Bursa 2016. 

TANDOĞAN, H. : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt: II, 5. Baskı, İstanbul 2010.

TEK, G. S. : Ulaşım Araçlarının İpoteği, 1.Baskı, İstanbul Aralık 2012.

TEKİNAY, S. S. : İnşaatçı İpoteğinin Tescilini İsteme Hakkının Mahiyeti, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y. 3 (1969), S. 4, s. 133-139 (TEKİNAY).

……… : Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Haklar (Eşya Hukuku II/3), 1. Baskı, İstanbul 1994, (TEKİNAY, Eşya Hukuku II/3).

TERCİER, P./

PİCHONNAZ, P./

DEVELİOĞLU,

H.M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1. Baskı, İs-tanbul Mart 2016. 

TİRYAKİ, F. : Taşınmaz Rehni Hukukunda Sabit Dereceler Sistemi ve Hükümleri, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1996, S. 4, s. 540-560.

TUHR, von A. : (Çev. Cevat Edege) Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: I – II, 2. Baskı, Ankara 1983. 

TUNÇOMAĞ, K. : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: I, 6. Baskı, İstanbul 1976, (TUNÇOMAĞ).

………… : Türk Borçlar Hukuku, II. Cilt, Özel Borç İlişki-leri, İstanbul 1971, (TUNÇOMAĞ, Özel).

TURAN, K. : Ferdi İş Hukuku, Ankara 1993.

UMUR, Z. : Roma Hukuku Lügatı, İstanbul 1975 (UMUR).

……….. : Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 2010 (UMUR, Ders Notları).

UYAR, T. : İcra Hukuku Açısından “Taşınmaz Rehni” Kavramı, İstanbul Barosu Dergisi, Y. 2007,               C. 81, S.2, s. 509-528.

UYUMAZ, A. : Yapı (İnşaatçı) İpoteği, EÜHFD, 2008, C. XII, S. 1-2, s. 225-258, (UYUMAZ).

……… : Motorlu Taşıt Rehni, 1. Baskı, İstanbul 2012 (UYUMAZ, Taşıt).

ÜLGEN, H./

HELVACI, M./

KENDİGELEN, A./

KAYA, A./

NOMER ERTAN, F.: Ticari İşletme Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2015.

ÜNAL, M. : Türk Medenî Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara 1988.

ÜNAL, M./

BAŞPINAR, V. : Şekli Eşya Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2015.

ÜSTÜNDAĞ, S. : Medenî Yargılama Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 1992.

VELİDEDEOĞLU,

H. V. : Türk Medeni Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 1963.

VON TUHR, A. : (Çev. Cevat Edege) Borçlar Hukuku, Cilt: I – II, 2. Baskı, Ankara 1983.

WİELAND, C. : (Çev. İsmail Hakkı Karafakı) Kanunu Medeni-de Ayni Haklar, Cilt: I - II, Ankara 1949.

YALÇINDURAN, T.: Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri, Ankara 2000 (YALÇINDURAN).

………. : “Anapara ve Üst Sınır İpoteği Arasındaki Fark-lılıklar”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, 1. Bası, İstanbul 2004, s. 671-700, (YALÇINDURAN, İpotek).

YAŞAR, H. N. : İdare Hukuku, 3. Basım, İstanbul 2016.

YAVUZ, C. : “Adi Kirada Kiracının Yaptığı Gider ve Ona-rımların Sözleşmenin Sona Ermesinde Hukuki Durumu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Mecmuası, Y. 1982, C. 48, S. 1-4, s. 141-168.

YAVUZ, C./

ACAR, F./

ÖZEN, B. : Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 9. Baskı, İstanbul 2011 (YAVUZ/ACAR/ ÖZEN).

……….. : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Bas-kı, İstanbul 2014 (YAVUZ/ACAR/ ÖZEN, Özel Hükümler) .

YENİCE, Ö. A. : Teminat Sözleşmelerinde Rücu İlişkileri,               1. Baskı, İstanbul Nisan 2009.

YILMAZ, E. : Hukuk Sözlüğü, 4. Baskı, Ankara 2010.

YÜCER, İ. : “Alt Kira”, AÜHFD, 2008, C. 57, S. 3, s. 791-829.

ZEVKLİLER, A. : Borçlar Hukuku Ders Kitabı (Bazı Sözleşme Çeşitleri), Ankara 1979.

ZEVKLİLER, A./

ERTAŞ, Ş./

HAVUTCU, A./

AYDOĞDU, M./

CUMALIOĞLU, E. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeler, İzmir Kasım 2013.

ZEVKLİLER, A./

GÖKYAYLA, K. E. : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 16. Baskı, Ankara 2016.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: yapı ipoteği