Türk Maden Hukuku

Teori - Uygulama - İçtihat - Sözlük
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ahmet TAŞKIN
ISBN: 9786050508369
Stok Durumu: Stokta var
280,50 TL 330,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet TAŞKIN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1480

Bu çalışmada esas olarak hukukçular düşünülmüş ve bu kitap onlar için hazırlanmış olsa da madencilik faaliyetinde bulunan şirketlerin veya kişilerin ihtiyaçları da göz ardı edilmemiştir. Madencilik faaliyetinde rödövans sözleşmeleri büyük önem arzettiği için bu sözleşme tipine ayrıca önem verilmiş, iş sağlığı ve güvenliği, idari para cezaları, keşif ve bilirkişilik gibi konulara da yer verilmiştir

Maden, doğal etkenler sonucu oluşan, yenilenmeyen, yeri değişmeyen, yeryüzünde veya toprak altındaki tabakalarda şekillenen ya da depolanan ekonomik açıdan değerli kütleleri ve cansız maddeleri ifade etmektedir. Çağımızda bir ülkenin ekonomik yapısı, teknolojik düzeyi ve dünya siyasetindeki yeri maden kaynaklarının varlığı ve bu kaynakların değerlendirilişi ile yakından ilgilidir. Madenler bir yandan enerji kaynağı, diğer yandan ham maddedir. Belli bir maden türünden yararlanma oranı sınırlıdır. Yaratılan ekonomik değer için harcanan maden miktarı ve işgücü birimi bir ekonomik alandan diğerine değişmektedir. Kullanılan maden türlerine ve bunların tutarlarına bakılarak belli bir ülkenin ekonomik kalkınma yöntemi belirtilebilir. Madenler, milyonlarca yılda oluştuğu ve tüketildiğinde yenilenmediği için mutlaka etkin bir planlamayla ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınarak çevreye duyarlı bir şekilde ve kamu yararı öncelikli olarak üretilmelidir. Madenlerin aranmasında, bulunmasında ve işletilmesinde mühendislik bilim ve teknolojisini, uluslararası kabul görmüş normları kullanmak önemlidir. Madencilik sektörü bünyesinde yüksek risk taşıması, yoğun sermaye gerektirmesi ve uzun bir dönem sonunda semeresini veren yatırımlardan oluşmasıyla tanımlanmaktadır. Madencilik çalışmalarının büyük kısmı yol su, elektrik, haberleşme gibi altyapı hizmetlerinin bulunmadığı, sosyal bakımdan gelişmemiş coğrafi bölgelerde yapılmaktadır. Madenciliğin bir diğer temel özelliği de bir maden yatağının bulunarak işletilmesi sürecinde maden yeri seçiminin isteğe bağlı olmamasıdır. Diğer bütün sanayi sektörlerindeyse, çalışma koşullarını belirleyen bu özelliklerin tam tersi geçerlidir. Madencilik sektörünü, diğer ekonomik sektörlerden farklı kılan ve bu sektörün tek başına ayrı bir faaliyet alanı şeklinde düzenlenmesini gerektiren temel özellikleri bulunmaktadır. Her şeyden önce, mineral kaynakları tükenebilir kaynaklardır. Bu endüstrideki üretim öncesi faaliyetler diğer sektörlere nazaran çok daha uzun süreli, kapsamlı, zorlu ve maliyetlidir. Bu nedenle madencilik, geleneksel açıdan önemli bir ekonomik faaliyet olarak kabul edilmektedir. Zira, belirli bir toprağın üzerinde madencilik yapıldığında, başka amaçlarla kullanıldığından daha fazla değer üretileceği için toprak sahibinin isteğinden bağımsız olarak geliştirilmesi gerektiği varsayılmıştır. Madencilik faaliyetinin her aşamasında gerek ekonomik, gerek çevresel ve gerekse iş sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli riskler bulunmaktadır. Arama riski yanında, pek çok cevher için fiyat dalgalanmaları da diğer sektörlere göre çok6 Önsöz daha büyüktür. Her an bulunabilecek ya da fiyat avantajı elde edebilecek aynı ya da ikame bir cevher kaynağının rekabeti olasıdır. Maden üretiminin yapıldığı yerler, çoğunlukla alım satımının yapıldığı piyasalardan ya da kullanıldığı yerlerden uzaktadır. Madencilik üretimlerinin genellikle yerleşim yerlerinden uzakta yapılması zorunluluğu, altyapı inşaat maliyetlerinin diğer sektörlere göre çok daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Madencilik faaliyetleri, aramalardan madenin kapanmasına kadar olan her safhada, gerek çevre gerekse yapıldığı yerdeki yerleşim yerleri ve yerel halk üzerinde olumlu ya da olumsuz ciddi etkiler oluşturmaktadır. Madencilik bir yandan işçi ve işveren ilişkileri yönüyle iş hukuku ile sosyal güvenlik hukukunu, bir yandan iş kazaları ve meslek hastalıkları yönüyle iş sağlığı ve güvenliği hukukunu, çevreyle ve doğal ortamlarla olan ilişkisi nedeniyle çevre, orman ve kıyı hukukunu; köy, mera, tarım arazisi, sulak alanlar, sit alanları, askeri bölgeler ve turizm alanları gibi değişik yerlerle olan ilgisi nedeniyle çok farklı hukuk alanlarını, kişi ve kurumlarla olan hukuki ilişkilerde borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku gibi alanları yakından ilgilendiren bir faaliyet alanıdır. Bu nedenle maden hukuku diğer hukuk dallarından ayrılmakta ve farklı bir özellik arz etmektedir. Genel olarak bakıldığında madencilik faaliyetinin, dolayısıyla maden hukukunun ilgili olmadığı alan yok gibidir. Madencilik çok değişik hukuk alanlarını ilgilendirdiği için mevzuatı en geniş faaliyet alanlarından birisini oluşturmaktadır. Mevzuattaki çeşitlilik ve fazlalık onun hukuki yönden çok daha fazla dinamik yapıda olduğunu göstermektedir. Bu nedenle maden hukukunun normatif dayanaklarını tamamen ortaya koymak ve açıklamak oldukça zordur. Bu çalışmada esas olarak hukukçular düşünülmüş ve bu kitap onlar için hazırlanmış olsa da madencilik faaliyetinde bulunan şirketlerin veya kişilerin ihtiyaçları da göz ardı edilmemiştir. Madencilik faaliyetinde rödövans sözleşmeleri büyük önem arzettiği için bu sözleşme tipine ayrıca önem verilmiş, iş sağlığı ve güvenliği, idari para cezaları, keşif ve bilirkişilik gibi konulara da yer verilmiştir. Kitabın basımını üstlenen ve titiz çalışmalarıyla okuyucuların hizmetine sunan Yetkin Yayınevi A.Ş. sahip ve yöneticelerine, sayın Y. Ziya GÜLGÖK ve Muharrem BAŞER ile emeği geçen diğer çalışanlara gönülden şükranlarımı sunuyorum. Dr. Ahmet TAŞKIN

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL KONULAR

I. MADEN HUKUKU VE MADENCİLİK .................................................. 31

A. Tanımlar ve Kavramlar.......................................................................... 32

1. Maden ve Madencilik ........................................................................ 32

a) Maden ve Maden Yatağı................................................................ 32

b) Madencilik .................................................................................... 38

2. Ocak, Kuyu, Galeri............................................................................ 42

a) Ocak .............................................................................................. 42

b) Kuyu.............................................................................................. 43

c) Galeri............................................................................................. 46

3. Cevher Hazırlama, Zenginleştirme ve Flotasyon .............................. 46

4. Dekapaj, Sondaj -Delik Delme.......................................................... 49

a) Dekapaj ......................................................................................... 49

b) Sondaj ve Delik Delme ................................................................. 51

5. Rezerv, Görünür Rezerv, Muhtemel Rezerv...................................... 52

6. Pasa, Cevher, Tüvenan, Tenör ve Mostra .......................................... 53

a) Pasa, Cevher ve Tüvenan .............................................................. 53

b) Pasa, Bakiye Yığını ve Cürufların Muhafazası............................. 55

c) Tenör.............................................................................................. 56

d) Mostra ........................................................................................... 58

7. Kayaç (Kaya), Taban ve Tavan Taşı .................................................. 59

a) Magmatik Kayaçlar....................................................................... 59

b) Metamorfik (Başkalaşım) Kayaçlar.............................................. 60

c) Sedimenter (Tortul) Kayaçlar........................................................ 60

8. Karot, Karotiyer, Numune, Kırıntı, Damar ve Kuyu Logu................ 61

a) Karot ve Karotiyer......................................................................... 61

b) Numune, Kırıntı, Damar ve Kuyu Logu ....................................... 61

c) Numunelere İlişkin Verilerin Saklanması ..................................... 62

9. Alt Yapı Tesisi, Arama Dönemi ve Arama Ruhsatı,

Ariyet Malzemesi .............................................................................. 64

10. Beklenmeyen Hal, Buluculuk, Buluculuk Hakkı ve Belgesi........... 64

a) Beklenmeyen Hal.......................................................................... 64

b) Buluculuk, Buluculuk Hakkı, Buluculuk Belgesi......................... 65

11. Atık, Atık Barajı, Atık Çöktürme Havuzu, Büyük Kaza.................. 67

a) Tehlikeli Maden Atığı.................................................................... 678 İçindekiler

b) Tehlikesiz Maden Atığı ................................................................. 69

12. Rödövans Sözleşmesi ve Rödövansçı.............................................. 70

B. Madencilikte Ruhsatlar, İzinler ve Projeler........................................... 71

1. Ruhsatlar............................................................................................ 71

a) İşyeri Açma Ruhsatı ...................................................................... 71

aa) İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar....................................... 74

bb) İnceleme Kurulları ................................................................. 77

cc) Maden İşyeri Açılması İçin Başvuru...................................... 77

dd) Yer Seçimi, Tesis Kurma ve Ruhsat İçin Belgeler................. 78

b) Maden Arama ve İşletme Ruhsatı................................................. 79

c) Maden Bölgelerindeki Ruhsatlara İlişkin Düzenlemeler.............. 80

aa) Maden Bölgesi İlan Edilmesinin Şartları ............................... 82

bb) Ruhsatların Birleştirilmesi, Taksir, İptal ve İhalesi................ 84

cc) Maden Bölgesindeki Ruhsatların İptali ve İhalesi ................. 87

2. Madencilik Faaliyetinde İzinler......................................................... 87

a) Maden Arama İzni......................................................................... 88

b) Maden İşletme İzni ....................................................................... 89

aa) Mali Yeterlilik......................................................................... 90

bb) İşletme Ruhsat Müracaatları .................................................. 90

c) Madencilik Faaliyetleri ................................................................. 96

aa) Açık İşletmelerde Madencilik Faaliyeti ................................. 97

bb) Yeraltı (Kapalı) İşletmelerinde Madencilik Faaliyeti............. 98

cc) İşletme Faaliyeti Belgeleri ................................................... 100

d) Madencilik Faaliyetine İlişkin Diğer İzinler............................... 101

e) İzinler İçin Müracaat................................................................... 102

3. Madencilik Faaliyetinde Tesisler..................................................... 103

4. Madencilik Faaliyetinde Proje, Rapor ve Belgeler.......................... 103

a) Maden Arama ve Maden İşletme Projeleri.................................. 103

b) Raporlar....................................................................................... 104

5. Termin Planı..................................................................................... 105

6. İşletme Ruhsatı ................................................................................ 106

7. Belgeler............................................................................................ 111

8. İşletme Sertifikası............................................................................ 111

II. MADEN HUKUKUYLA İLGİLİ MEVZUAT........................................ 112

A. Anayasa .............................................................................................. 113

B. Maden Kanunu ve İlgili Mevzuat........................................................ 114

1. Maden Kanunu ................................................................................ 115

2. Maden Hukukuyla İlgili Yönetmelikler........................................... 118

C. Madencilik Faaliyeti ile İlgili Hüküm İçeren Mevzuat ....................... 122İçindekiler 9

1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ................................ 122

2. Orman Kanunu ................................................................................ 123

3. Orman Kanununun 16. Maddesiyle İlgili Yönetmelik ...................... 124

a) Madencilik Faaliyeti İçin Müracaat.............................................. 125

b) İnceleme, Değerlendirme ve İzinler ile Kısıtlamalar.................... 126

aa) Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemleri.. 126

bb) Toprak Dolgu Müracaatı ile İlgili İzinler................................ 128

cc) Madencilik Faaliyetine İlişkin İzinlerde Kısıtlamalar............. 130

c) Alınacak Bedeller ile Ek Devlet Hakkı.......................................... 132

aa) Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemleri.. 133

bb) Toprak Dolgu İzin İşlemleri için Alınacak Bedeller ............... 134

cc) Bedellerin Tespiti ve Tahsili................................................... 135

dd) Teminat ve Bedellerin İadesi ................................................. 136

d) Kesin İzin Süresinin Uzatımı........................................................ 138

e) Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzinlerin İptali ....... 138

f) Maden Sahasının Rehabilitasyonu................................................ 140

aa) Rehabilitasyon Faaliyeti........................................................ 140

bb) Rehabilitasyon Projesi........................................................... 141

g) İzin Rapor Eklerinin Hazırlanması ve Onaylanması...................... 143

h) İzin Sahalarının Kontrolü ve Sorumluluk...................................... 144

4. Orman Ürünlerinin Satışına İlişkin Yönetmelik.............................. 144

5. Mera Kanunu ................................................................................... 145

a) Mera Kanunu ile Mera Yönetmeliğindeki Düzenlemeler.............. 145

b) Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğindeki Düzenleme .......... 155

aa) Meralarda Maden Arama Faaliyetleri..................................... 155

bb) Maden Üretim Faaliyetleri..................................................... 155

cc) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Sunulması................. 156

dd) Tahsis Amacının Değiştirilmesi ve Bedeller........................... 156

6. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun 156

7. Türk Petrol Kanunu ......................................................................... 158

8. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu.................. 160

9. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu .................................... 161

10. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu..... 163

D. Diğer İlgili Mevzuat ............................................................................ 165

III. MADENCİLİK FAALİYETİ................................................................... 166

A. Madencilikle İlgili Temel İlkeler......................................................... 166

1. Genel Olarak.................................................................................... 166

2. Madencilikle İlgili Sistemler ........................................................... 169

B. Maden Sahalarının İhalesi ................................................................... 17010 İçindekiler

1. İhale Usulü....................................................................................... 172

2. İhaleye Müracaat- İhale Başvurusu ................................................. 172

3. İhale Şartnamesi .............................................................................. 175

4. İhale Talebinin Değerlendirilmesi ................................................... 175

5. Büyük ve Küçük Alanlarla Maden Sahalarının İhalesi.................... 176

6. Tesis Şartına Bağlı İhale .................................................................. 177

7. İhale İlan ve İşlemleri...................................................................... 178

8. İhalenin Sonuçlanması, Ertelenmesi ve İptali ................................. 181

9. İhalede Sorumluluklar ve Yaptırımlar ............................................. 182

C. Madencilik Yöntemleri........................................................................ 183

1. Açık İşletmecilik ve Yerüstü Madencilik......................................... 184

a) Açık-Oyuk Teras Madenciliği ..................................................... 187

b) Açık-Oyuk Şerit Madenciliği...................................................... 188

2. Kapalı İşletmecilik-Yeraltı Madenciliği .......................................... 188

a) Oda Topuk Yöntemi .................................................................... 189

b) Uzunayak Yöntemi...................................................................... 191

c) Kısaayak Yöntemi....................................................................... 194

3. Okyanus Madenciliği....................................................................... 195

D. Madencilik Faaliyetinin Yürütümü ..................................................... 196

1. Madenlerin Üretim ve Sevkiyatı...................................................... 201

2. Madencilik Faaliyetinin Kapsamı.................................................... 203

3. Madenciliği Diğer Sektörlerden Ayıran Özellikler.......................... 204

4. Madencilik Süreci............................................................................ 205

5. Madencilik Faaliyetinin Durdurulması ve İrat Kaydı...................... 206

6. Madencilik Faaliyetinde Kullanılan İnsan Kaynakları.................... 208

a) Maden Mühendisi........................................................................ 208

b) Jeoloji Mühendisi........................................................................ 209

c) Jeofizik Mühendisi...................................................................... 210

ç) Maden Teknikeri ......................................................................... 211

d) Teknik Nezaretçi ......................................................................... 211

e) Haritacı........................................................................................ 212

f) Diğerleri....................................................................................... 214

7. Madencilik Faaliyetinde Sosyal Onay............................................. 214

E. Madencilikte Kullanılan Araç-Gereç ve Kimyasallar.......................... 216

1. Üretime Yönelik Araç ve Gereçler .................................................. 217

2. İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Kişisel Koruyucu Donanım...... 219

a) El-Kol Koruyucu Donanımlar..................................................... 220

b) Solunum Koruyucu Donanımlar................................................. 221

c) Göz ve Yüz Koruyucu Donanımlar............................................. 222İçindekiler 11

d) Ayak ve Bacak Koruyucu Donanımlar........................................ 223

e) Koruyucu Giyecekler ve Başlıklar.............................................. 224

f) İşitme Koruyucu Donanımlar...................................................... 225

g) Yüksekten Düşmeye Karşı Koruyucu Donanımlar..................... 227

3. Kişisel Koruyucu Donanımın Kategorizasyonu .............................. 228

F. Madencilik Faaliyetlerinde Nakliyat .................................................... 229

1. Konveyör Nakliyatı ......................................................................... 229

2. Demiryolu Nakliyatı........................................................................ 230

3. Havai Hat Nakliyatı......................................................................... 230

4. Boru Hattı Nakliyatı ........................................................................ 230

5. Kuyu Nakliyatı ................................................................................ 231

6. Yerçekimi Yardımıyla Yapılan Nakliyat .......................................... 231

7. Personel Nakliyatı............................................................................ 232

G. Maden Aramada Öncelik..................................................................... 233

IV. MADEN HAKKI ..................................................................................... 235

A. Genel Olarak........................................................................................ 235

1. Mülkiyet Hakkı................................................................................ 236

2. Maden Arama Hakkı........................................................................ 238

a) Maden Arama Projesi.................................................................. 239

b) Ön Arama Dönemi ...................................................................... 242

c) Genel Arama Dönemi.................................................................. 243

d) Detay Arama Dönemi ................................................................. 243

e) Fizibilite Dönemi ........................................................................ 244

f) Maden Buluculuk Hakkı.............................................................. 246

g) Maden İşletme Hakkı ve Koşulları ............................................. 246

aa) İhale Bedelinin Yatırılması ve İşletme Projesinin

Verilmesi .................................................................................... 248

bb) Mali Yeterlilik Belgesinin Verilmesi.................................... 248

cc) Maden İşletme Ruhsatının Süresi İçinde Kullanılması........ 249

dd) Maden İşletme Ruhsatının Kapsamı.................................... 250

3. Maden Hakkına Sahip Kişiler.......................................................... 250

a) Fiil Ehliyetini Haiz T.C. Vatandaşı Gerçek Kişiler ..................... 251

aa) Fiil Ehliyetine Sahip Olmak................................................. 251

aaa) Ayırt Etme (Temyiz) Gücüne Sahip Olmak .................. 253

bbb)Ergin (Reşit) Olmak ...................................................... 254

ccc) Kısıtlı Olmamak............................................................ 256

bb) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak ............................... 256

b) Tüzel Kişiliği Haiz Şirketlerin Kuruluşu .................................... 258

aa) Tüzel Kişilik......................................................................... 25812 İçindekiler

bb) Tüzel Kişiliğin Ulusal Mevzuata Göre Kurulması .............. 260

c) Teşebbüs, Kurum, Kuruluş, Bağlı Ortaklık ve İştirakler............. 262

aa) Teşebbüs............................................................................... 262

bb) Kamu Kurum ve Kuruluşu................................................... 265

cc) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler .............................................. 267

dd) Müessese.............................................................................. 269

4. Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı ..................................................... 269

5. Maden Hakkının Kazanılması, Devri ve İntikali............................. 270

6. Maden Haklarının Kaybı ................................................................. 271

a) Ruhsat Süresinin Sona Ermesi .................................................... 271

b) Ruhsatın Devri ............................................................................ 271

aa) İradi Devir ............................................................................ 271

bb) Miras Yoluyla Devir............................................................. 274

cc) İcra Yoluyla Devir ................................................................ 275

c) Terk.............................................................................................. 276

d) İşletme Ruhsatının Talep Edilmemesi......................................... 281

e) Mirasçıların Gerekli Yükümlülükleri Yerine Getirmemesi......... 281

f) Ruhsat Hukukunun İhlali............................................................. 281

g) Rezervin Tükenmesi ................................................................... 282

B. Madenlerin Amortismanı..................................................................... 282

C. Maden Sahalarının Rehabilitasyonu.................................................... 283

1. Üst Toprağın Sahaya Serilmesi........................................................ 284

2. Elektroliz Yöntemi........................................................................... 285

3. Kirlenmiş Toprakların Bitkilerle Temizlenmesi .............................. 285

4. Rehabilite Edilemeyen Sahanın Kamu İçin Kullanılması ............... 286

a) Göletlere Dönüştürme ................................................................. 286

b) Sağlık Turizmi Amaçlı Düzenleme............................................. 286

c) Rekreasyon Alanları.................................................................... 287

5. Maden Atık Alanlarının Kapatılması............................................... 287

6. Doğaya Yeniden Kazandırma .......................................................... 288

V. ÖZEL ALANLARDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ....................... 290

A. Orman ve Ağaçlandırma Alanlarında Madencilik............................... 290

1. Orman ve Ağaçlandırma.................................................................. 290

2. Maden Arama Faaliyetleri ............................................................... 291

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 292

4. Orman Alanlarında Yapılacak Tesisler ve Yollar............................. 293

5. Orman Alanında Madencilik Faaliyet İzninin Sona Ermesi............ 293

6. Bedeller............................................................................................ 293

7. Ormana Verilecek Zararın Tazmini.................................................. 294İçindekiler 13

B. Yaban Hayatı Sahalarıyla Avlaklarda Madencilik ............................... 296

1. Yaban Hayatı ve Avlaklar ................................................................ 296

2. Maden Arama Faaliyetleri ............................................................... 297

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 297

C. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Madencilik .................................... 298

1. Özel Çevre Koruma Bölgesi............................................................ 298

2. Maden Arama Faaliyetleri ............................................................... 298

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 299

D. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Anıtları ve Koruma Alanlarında

Madencilik ........................................................................................... 299

1. Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Koruma Alanı .................. 299

2. Maden Arama Faaliyetleri ............................................................... 300

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 301

E. Tarım Alanlarında Madencilik ............................................................. 301

1. Tarım Alanı-Tarım Arazisi............................................................... 301

2. Maden Arama Faaliyetleri ............................................................... 305

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 305

4. Kurulacak Tesisler, Kullanılacak Yollar ve ÇED Raporu................ 306

F. Mera Alanlarında Madencilik............................................................... 306

1. Mera .............................................................................................. 306

2. Maden Arama faaliyetleri ................................................................ 307

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 309

4. ÇED Raporu Sunulması ve Tahsis Amacının Değiştirilmesi........... 310

G. Kültür ve Tabiat Varlıkları Alanlarında Madencilik ............................ 311

1. Kültür ve Tabiat Varlığı ................................................................... 311

2. Maden Arama Faaliyetleri ............................................................... 311

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 313

4. Kültür ve Tabiat Varlığına Rastlanması........................................... 313

H. Su Havzalarında Madencilik Faaliyetleri ............................................ 313

1. Su Havzaları .................................................................................... 313

2. Genel İlkeler .................................................................................... 315

3. Koruma Alanı .................................................................................. 316

a) Mutlak Koruma Alanı ................................................................. 316

b) Kısa Mesafeli Koruma Alanı ...................................................... 316

c) Orta Mesafeli Koruma Alanı....................................................... 317

d) Uzun Mesafeli Koruma Alanı ..................................................... 317

4. Faaliyetlerin Denetimi ve Kısıtlanamaması..................................... 318

İ. Kıyı Alanları, Sahil Şeritleri ve Karasularında Madencilik......... 318

1. Kıyı, Sahil Şeridi ve Karasuları....................................................... 31814 İçindekiler

2. Genel İlke ........................................................................................ 319

3. Faaliyetle İlgili Tesis İnşası ............................................................. 320

J. Kültür ve Turizm Koruma Bölgelerinde Madencilik .......................... 320

1. Kültür ve Turizm Koruma Bölgeleri ve Turizm Merkezleri............ 320

2. Maden Arama Faaliyetleri ............................................................... 321

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 322

K. Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgelerinde Madencilik........................... 322

1. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Kavramı ................................... 322

2. Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgelerinde Temel İlke........................ 324

3. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinde Maden Araştırması........... 325

L. Sulak Alanlarda Madencilik Faaliyetleri ............................................. 325

1. Sulak Alanlar ................................................................................... 325

2. Maden Arama Faaliyetleri ............................................................... 326

3. Maden Üretim Faaliyetleri............................................................... 327

İKİNCİ BÖLÜM

MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

I. GENEL OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ............................ 329

A. İş Sağlığı.............................................................................................. 331

1. Sağlık Kavramı ............................................................................... 334

2. İş Kazası ile İlgili Kayıt Tutma........................................................ 336

B. İş Güvenliği ......................................................................................... 336

1. Genel Olarak .................................................................................... 336

2. Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği .............................................. 338

3. Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi........ 339

II. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ................................................. 339

A. İş Kazası .............................................................................................. 339

1. İş Kazalarının Nedenleri.................................................................. 341

2. İş Kazalarının Maliyeti .................................................................... 343

3. İş Kazalarına Karşı Önlemler .......................................................... 345

4. Maden İş Kazaları............................................................................ 346

B. Meslek Hastalığı .................................................................................. 350

1. Meslek Hastalığı Kavramı ve Tanımı.............................................. 350

2. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması......................................... 353

3. Madencilikte Tozlara Bağlı Meslek Hastalıkları ............................. 354

4. Meslek Hastalıklarının Hukuki Dayanağı ....................................... 355

5. Meslek Hastalığının Tespiti ve Meslekle İlgisi................................ 356

C. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim ve Soruşturması .................... 358

1. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirilmesi ................................ 358İçindekiler 15

2. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Soruşturulması ........................... 359

D. İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenin Sorumluluğu.................. 360

1. Kast Kavramı................................................................................... 362

2. Taksir Kavramı ................................................................................ 363

3. İhmal Kavramı................................................................................. 364

4. İlliyet Bağı ....................................................................................... 367

E. İş Kazası ve Meslek Hastalığında Kusur Tespiti ................................. 372

1. İşveren ile Kazalı Sigortalının Kusuru ............................................ 372

2. Üçüncü Kişinin Kusuru ................................................................... 375

III. KAÇINILMAZLIK İLKESİ VE RAMAK KALA OLAY....................... 377

1. İş Kazasında ve Meslek Hastalığında Kaçınılmazlık İlkesi ............ 377

2. Ramak Kala Olay............................................................................. 383

IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ PERSONEL....................... 394

A. İşyeri Hekimi....................................................................................... 384

1. İşyeri Hekiminin Genel Görevleri ................................................... 386

2. Mobbing Açısından Görevleri ......................................................... 387

3. Hastalık Kavramı............................................................................. 389

B. Sağlık Personeli ................................................................................... 390

C. İş Güvenliği Uzmanı............................................................................ 393

D. Çalışan Temsilcisi................................................................................ 394

E. Destek Elemanı .................................................................................... 394

V. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...................................................... 394

A. Önlem Alma ve Denetleme ................................................................. 396

B. Eğitim Verme ve Bilgilendirme ........................................................... 398

1. Çalışanlara Eğitim Verilmesi ........................................................... 398

2. Çalışanların Bilgilendirilmesi.......................................................... 401

C. Sağlık Gözetimi ................................................................................... 403

D. Risk Değerlendirme ve Güvenlik Raporu ........................................... 405

1. Genel Olarak.................................................................................... 405

2. Üretim Artışının İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi........................... 407

3. Güvenlik Raporu.............................................................................. 410

E. İşyeri Organizasyonu Oluşturma ......................................................... 410

F. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Sağlama ..................................... 411

1. Genel Olarak.................................................................................... 411

2. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler..................................................... 413

3. İlkyardım, Yangınla Mücadele, Kişilerin Tahliyesi, Tehlike ........... 414

4. Diğer Yükümlülükler....................................................................... 415

G. Madencilikte İşverenin Genel Sorumlulukları .................................... 416

1. İşverenin Yükümlülükleri................................................................ 41616 İçindekiler

a) Genel Olarak ............................................................................... 416

b) Patlama ve Yangınların Önlenmesi............................................. 417

c) Çalışanların Bilgilendirilmesi ..................................................... 417

d) Sığınma (Yaşam) Odalarının Kurulması..................................... 418

aa) Genel Olarak Sığınma Odası ve Hukuki Dayanağı.............. 418

bb) Sığınma Odalarının Teknik Özellikleri................................ 421

cc) Sığınma Odasının Kontrol ve Bakımı .................................. 422

dd) Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi ............................ 423

ee) Sığınma Odalarında Bulunması Gereken Malzemeler......... 423

e) Madenden Tahliye ....................................................................... 424

2. İşverenin Sorumlulukları ................................................................. 424

a) Kamu İhalelerinden Yasaklanma................................................. 424

b) Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu............................................... 426

c) Yapım İşlerinde Yüklenicinin Sorumluluğu................................ 427

d) Tedarikçi, Hizmet Sunucusu ve Danışmanın Sorumluluğu ........ 427

VI. İŞVERENİN İŞÇİYİ KORUMA VE GÖZETME BORCU .................... 428

A. Maden İşçisi ve Genel Olarak Gözetme Borcu ................................... 428

1. Maden İşçisi..................................................................................... 429

2. Genel Olarak Gözetme Borcu.......................................................... 431

B. Kamu Hukukundan Doğan Sorumluluk .............................................. 432

C. Özel Hukuktan Doğan Sorumluluk ..................................................... 433

D. İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu ....................................... 434

1. Bilgilendirme ve Eğitme Yükümlülüğü........................................... 437

2. Örgütleme Yükümlülüğü ................................................................. 438

3. Önlem Alma ve Denetleme Yükümlülüğü....................................... 441

VII.ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............................. 443

A. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı............................................................... 443

B. Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanmama .......................................... 445

C. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Kurallara Uyma .............................. 445

D. Yeraltı Madenlerinde Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma...................... 446

1. Normal Çalışma Süresi.................................................................... 446

2. Fazla Çalışma .................................................................................. 447

3. Ara Dinlenmesi................................................................................ 448

4. Postalar Halinde Çalışma................................................................. 450

E. Maden İşçilerinin Parasal Hakları........................................................ 451

1. Asıl Ücret......................................................................................... 451

2. İkramiyeler....................................................................................... 452

3. Primler ............................................................................................. 453İçindekiler 17

VIII.MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE TEDBİRLER........................... 454

A. Genel Olarak Tedbir-Önlem Kavramı ................................................. 454

B. Madencilik Faaliyetinde Alınması Gereken Tedbirler......................... 454

1. Metan Ölçümü ................................................................................. 454

2. Havalandırma................................................................................... 455

a) Tozla Mücadele ........................................................................... 455

b) Temiz Hava ................................................................................. 456

3. Suyla Mücadele ............................................................................... 458

4. Tahkimat .......................................................................................... 458

5. Patlayıcı Madde Depolama ve Taşıma............................................. 460

6. Yangınla Mücadele .......................................................................... 460

7. Patlamalarla Mücadele..................................................................... 461

8. Kişisel Koruyucular......................................................................... 461

C. Madencilik Faaliyetlerinde Denetim .................................................. 462

1. İç Denetim ....................................................................................... 464

2. Dış Denetim..................................................................................... 465

a) Röper Noktaları........................................................................... 466

b) Üretim ve Sevkiyat ..................................................................... 466

c) Maden Sevk Fişlerinin Korunması.............................................. 467

d) İzinsiz Madencilik Faaliyeti........................................................ 467

D. Madencilikte Kullanılan Makineler..................................................... 468

1. Enerji Sistemleri .............................................................................. 468

2. Kaya Parçalama Ekipmanları .......................................................... 470

3. Yükleme ve Taşıma Ekipmanları..................................................... 470

IX. RUHSAT SAHİBİ İLE RÖDÖVANSÇININ SORUMLULUĞU ........... 471

A. Genel Olarak........................................................................................ 471

B. Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu......................................................... 474

1. İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenin Sorumluluğu.............. 475

2. Tedavinin Uzamasında ve İş Göremezlikte İşçinin Kusuru............. 476

3. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk........... 477

C. Cezai Sorumluluk ................................................................................ 477

1. Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olmak............................... 477

a) Genel Olarak Taksir ve Taksirli Suç Kavramı............................. 478

b) Taksirli Eylemde Sorumluluk ..................................................... 481

c) Taksirli Ölüme Neden Olma ....................................................... 482

d) Taksirle Yaralanmaya Neden Olma............................................. 483

2. Çevreye Karşı Suçlar....................................................................... 486

D. İdari Sorumluluk.................................................................................. 48718 İçindekiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADENCİLİK FAALİYETİNDE ÇEVRENİN KORUNMASI

I. ÇEVRE VE İLGİLİ KAVRAMLAR........................................................ 489

II. MADENCİLİĞİN ÇEVREYE ETKİSİ ................................................... 493

A. Yerüstü (Açık Ocak) Madenciliğinin Çevreye Etkisi.......................... 494

B. Yeraltı (Kapalı) Madenciliğinin Çevreye Etkisi .................................. 496

C. Maden Atıkları ve Genel Mahiyetteki Atıklar ..................................... 496

III. ÇEVRE KİRLİLİĞİ ................................................................................. 500

A. Fiziksel Kirlenme ................................................................................ 502

B. Kimyasal Kirlenme.............................................................................. 503

C. Biyolojik Kirlenme .............................................................................. 503

D. Gürültü Kirliliği................................................................................... 503

E. Elektromanyetik Kirlilik ...................................................................... 504

IV. ÇEVRENİN KORUNMASI..................................................................... 505

A. Anayasal Koruma ................................................................................ 505

B. İdari Koruma........................................................................................ 506

C. Cezai Koruma ...................................................................................... 507

1. Çevrenin Kasten Kirletilmesi .......................................................... 508

2. Çevrenin Taksirle Kirlenmesi.......................................................... 510

3. Gürültüye Neden Olma.................................................................... 511

4. İmar Kirliliğine Neden Olma........................................................... 512

D. Madencilik Faaliyetlerinde Onarım, Islah ve Rekültivasyon.............. 514

1. Alan Kullanım Planlaması............................................................... 517

2. Yeniden Düzenleme ......................................................................... 518

3. İyileştirme........................................................................................ 520

4. İzleme ve Bakım.............................................................................. 520

E. Doğaya Yeniden Kazandırma............................................................... 521

1. Doğaya Yeniden Kazandırmada İşletmelerin Yükümlülüğü ........... 521

2. Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmalarına İlişkin Esaslar ........... 523

V. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED).................................. 527

A. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve İlgili Kavramlar............................ 531

B. ÇED Süreci .......................................................................................... 535

1. Hazırlık Çalışmaları ve Projenin Tanımlanması.............................. 535

2. Eleme .............................................................................................. 536

3. Kapsamlaştırma ............................................................................... 538

4. Halk Katılımı ................................................................................... 539

5. Raporun Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi................ 542

C. ÇED Yeterlik Belgesi Başvurusunda Aranan Şartlar........................... 544

D. ÇED Yeterlik Belgesi Başvurusunda Sunulacak Belgeler................... 545

E. ÇED Yeterlik Belgesi Alanların Yükümlülükleri................................. 547İçindekiler 19

F. Üçüncü Kişilerin Arazisine Zarar Verme.............................................. 548

VI. MADEN ATIKLARI VE ATIK YÖNETİMİ ........................................... 549

A. Genel Olarak Atık Kavramı ve Hukuksal Dayanağı............................ 549

1. Katı Atıklar ...................................................................................... 552

2. Diğer Atıklar.................................................................................... 554

B. Atık Yönetimi ...................................................................................... 555

C. Maden Atıklarının Depolanması, Taşınması ve İşlenmesi................... 556

1. Genel Olarak.................................................................................... 556

2. Maden Atık Depolama Tesisleri ...................................................... 557

a) Depolama Tesislerinde Geçirimsizlik ......................................... 557

b) Sondaj Çamurlarının Depolanması............................................. 559

c) Geçici Depolama......................................................................... 559

d) Depolama Tesislerinin Kapatılması ............................................ 559

D. Maden Atıklarıyla İlgili Görevli Kurumlar ......................................... 560

E. Maden İşletmecisinin Yükümlülüğü.................................................... 561

1. Atık Yönetim Planı .......................................................................... 562

2. Maden Atıklarının Karakterizasyonu............................................... 563

3. Maden Atık Bertaraf Tesislerinin Çevresel İzlemesi....................... 564

F. Kazı Boşluklarının Doldurulması ve Atıkların Bertarafı...................... 565

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİ

I. BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN SÖZLEŞMELER......................... 567

A. Sözleşmenin Tanımı ve Kurulması...................................................... 567

B. Sözleşmelerde Şekil............................................................................. 568

C. Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşmelerin Geçersizliği ........................... 569

1. Sözleşme Özgürlüğü........................................................................ 569

2. Sözleşmelerin Geçersizliği .............................................................. 573

D. Sözleşme Türleri.................................................................................. 574

1. İdari Sözleşme ................................................................................. 575

2. Özel Hukuk Sözleşmesi................................................................... 577

II. RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİ................................................................... 579

A. Rödövans Kavramı .............................................................................. 580

B. Rödövans Sözleşmesinin Tarafları ve Tarafların Borçları ................... 584

1. Genel Olarak.................................................................................... 584

2. Tarafların Hak ve Borçları ............................................................... 586

a) Ruhsat Sahibinin Borçları ........................................................... 586

b) Ruhsat Sahibinin Yükümlülükleri............................................... 587

aa) Arama Faaliyetiyle İlgili Yükümlülükleri ............................ 587

bb) Rezervi Doğru Bildirme....................................................... 58820 İçindekiler

cc) Diğer Yükümlülükler............................................................ 590

c) Rödövansçının Borçları ve İşçilik Alacakları ............................. 591

d) Rödövans Sözleşmesinin Güncellenmesi ................................... 593

aa) Sözleşmeye Dayalı (İradi) Uyarlama ................................... 596

bb) Kanuni Uyarlama................................................................. 596

cc) Yargısal Uyarlama ................................................................ 597

3. Rödövans Sözleşmesinin Ürün (Hasılat) Kirasıyla İlişkisi ............. 598

a) Ürün (Hasılat) Kirası................................................................... 601

b) Ürün Kirası Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Unsurları .......... 603

c) Ürün Kirası Sözleşmesinin Şekli ................................................ 605

d) Ürün Kirası Sözleşmesinin Konusu............................................ 607

e) Ürün Kirasında Tarafların Borçları ............................................. 608

f) Kiralayanın Ayıba Karşı Tekeffülü .............................................. 610

g) Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi .................................... 612

h) Görevli Mahkeme ....................................................................... 613

C. Rödövans Sözleşmesinin Özellikleri ve Unsurları .............................. 617

D. Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Türleri.......................... 622

1. Genel Olarak.................................................................................... 622

2. Rödövans Sözleşmesinin Türleri ..................................................... 625

3. Rödövans Sözleşmesinin Şekli ve Mahiyeti.................................... 625

E. Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Dayanağı ........................................ 626

1. Hakların Bölünmezliği, Devir ve İntikali........................................ 628

2. Rödövans Sözleşmesinin Bölünmezliği .......................................... 629

F. Rödövans Sözleşmesinin Tescil ve Terkini .......................................... 629

G. Rödövans Sözleşmesinin Sona Ermesi................................................ 631

1. Sözleşmeye Aykırılık ....................................................................... 631

2. Sözleşme Süresinin Dolması ........................................................... 633

3. Fesih .............................................................................................. 633

4. Önemli Sebepler, Koşulların Ağırlaşması,

Kiracının İflas veya Ölümü.................................................................. 634

a) Koşulların Ağırlaşması, Borcun İfasında Aşırı Güçlük............... 635

b) Kiracının İflası ............................................................................ 641

c) Kiracının Ölümü.......................................................................... 641

5. Sözleşmeden Kaynaklanan Alacaklar.............................................. 641

a) Genel Olarak ............................................................................... 641

b) Zamanaşımı................................................................................. 645

III. RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNE BENZEYEN İŞLEMLER................... 645

A. Anahtar Teslimi (Götürü) Sözleşme .................................................... 645

1. Genel Olarak.................................................................................... 645

2. Sosyal Güvenlik Yönünden Alt İşverenlik ve Anahtar Teslimi İş... 648İçindekiler 21

3. İhale ve Yapım İşlerinde Alt İşverenlik Sorunu............................... 654

4. İş Hukukunda Anahtar Teslimi Sözleşme Sorunu ........................... 655

5. Anahtar Teslimi İşte Muvazaa ......................................................... 656

B. İşyeri Devri .......................................................................................... 657

1. Genel Olarak İşyeri Devri................................................................ 657

a) İşyerinin Tüm Unsurlarıyla Devri............................................... 661

b) İşyerindeki Belli Bir Faaliyetin Devri......................................... 664

2. İşyeri Devrinin Rödövans ve Alt İşverenlikle İlişkisi ..................... 666

a) Rödövansla İlişkisi...................................................................... 666

b) Alt İşverenlikle İlişkisi................................................................ 669

3. İşyeri Devrinin Hukuki Sonuçları.................................................... 674

4. Devrin Kıdem Tazminatına Etkisi ................................................... 676

5. İşyeri Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi............................................ 678

6. İşyeri Devrine Benzeyen Durumlar................................................. 680

C. Eser Sözleşmesi ................................................................................... 681

1. Genel Olarak.................................................................................... 681

2. Müteahhit veya Yüklenici Kavramı................................................. 684

3. Eser Sözleşmesinin Unsurları.......................................................... 687

a) Bir Eser Meydana Getirme.......................................................... 687

b) Bedel Ödeme............................................................................... 688

c) Anlaşma....................................................................................... 689

D. Kamu İmtiyaz Sözleşmesi ................................................................... 689

1. İmtiyaz Sözleşmesi Kavramı........................................................... 689

2. İmtiyaz Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Yapılışı ve Unsurları........ 692

3. İmtiyaz Sözleşmesinin Amacı ......................................................... 695

4. İmtiyaz Sözleşmesinin Kapsamına Giren Konular.......................... 696

5. İmtiyaz Sözleşmesinin Şekli ve Sonuçları....................................... 697

E. Yap İşlet Devret.................................................................................... 700

1. Kamu Hizmeti Kavramı................................................................... 701

2. Yap-İşlet-Devret Yöntemi................................................................ 702

3. Yap-İşlet-Devret Yönteminin Uygulama Alanları ve Sınırları ........ 706

4. İşin Yap-İşlet-Devret Yöntemiyle Verilmesinde Yetki..................... 708

5. Sorumluluk, Süre, Ücret, Devir ve Alt İşverenlik ........................... 709

F. Hizmet Alım Sözleşmesi ve Kamu İhalesi ........................................... 711

1. İhale Kavramı .................................................................................. 711

2. Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri ......................................... 713

a) Mal Kavramı ............................................................................... 714

b) Hizmet Kavramı.......................................................................... 715

c) Yapım İşi Kavramı ...................................................................... 716

3. İhale Usulleri ................................................................................... 71622 İçindekiler

a) Açık İhale Usulü.......................................................................... 717

b) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü........................................... 718

c) Pazarlık Usulü ............................................................................. 719

4. Genel Olarak İhale Süreci................................................................ 719

5. Kamu İhale Sözleşmeleri................................................................. 721

a) Mal veya Hizmete İlişkin Alım Sözleşmeleri ............................. 722

b) Yapım İşlerine Yönelik Sözleşmeler........................................... 723

6. Kamu İhale Sözleşmelerinin Hukuki Sonuçları .............................. 724

a) Kamu İhalesine Katılmaktan Yasaklama..................................... 724

b) İş ve İşyerinin Sigortalanması..................................................... 726

c) Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri ....................................... 726

d) Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Devri.......................................... 726

aa) Sözleşmenin Değiştirilmesi.................................................. 726

bb) Sözleşmenin Devri............................................................... 727

e) Sözleşmede İlave İşler Yaptırılması ve İşin Tasfiyesi................. 727

f) Sözleşmenin Feshi ....................................................................... 728

aa) Sözleşmenin İdare Tarafından Feshi .................................... 728

bb) Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi............................. 729

cc) Yüklenicinin Ölümü, İflası, Hastalığı ve Hapsedilmesi....... 729

g) İhalelere Katılmaktan Yasaklanma.............................................. 730

h) Yüklenicinin Cezai Sorumluluğu................................................ 731

7. Kamu Alımlarında Rekabet ............................................................. 731

8. Yapım İşlerinde Asıl ve Alt İşverenlerin Sorumluluğu.................... 732

9. Alt İşverenlik İlişkisinin Kamu İhale Sözleşmesiyle İlişkisi........... 733

G. Alt İşverenlik İlişkisi ........................................................................... 734

1. Asıl İşveren ve Alt İşveren Kavramı................................................ 734

a) İş Kanunu Açısından ................................................................... 734

b) Sosyal Sigortalar ve GSSK Açısından ........................................ 736

2. Alt İşverenlik İlişkisi ....................................................................... 738

3. Alt İşverenlik Sözleşmesi ................................................................ 740

4. Asıl İş ve Yardımcı İş Ayrımı........................................................... 742

a) Asıl İş .......................................................................................... 742

aa) Mal Üretimi.......................................................................... 743

bb) Hizmet Üretimi .................................................................... 744

b) Yardımcı İş.................................................................................. 746

5. Alt İşverenlik İlişkisinin Unsurları .................................................. 748

a) İki Ayrı İşverenin ve Bir İşyerinin Bulunması ............................ 749

aa) Asıl İşverene Ait Bir İşyerinin Bulunması ........................... 749

bb) Asıl ve Alt İşverenin Bulunması .......................................... 749

b) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin Varlığı..................................... 752İçindekiler 23

c) Mal veya Hizmet Üretimine İlişkin Bir İşin Varlığı.................... 752

d) İşçilerin Sadece Asıl İşverenden Alınan İşte Çalıştırılması ........ 753

aa) Asıl İşverene Ait İşin Bir Bölümü veya Yardımcı İş............ 753

bb) Münhasırlık.......................................................................... 754

cc) İşin Belli veya Belirlenebilir Olması.................................... 755

e) Muvazaanın Bulunmaması.......................................................... 755

f) İşin, Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması.................................. 757

aa) Asıl İşverene Ait İşyerinin Kapsamı..................................... 757

bb) İşin, Asıl İşverenin Organizasyonuna Tabi Olması.............. 759

g) Asıl İşin Bir Bölümünün veya Yardımcı İşin Verilmesi.............. 760

h) Uygun Ekipman, Sertifika ve İş Bitirme Belgesi Olması........... 760

aa) Uygun İş Ekipmanı............................................................... 761

bb) İş Bitirme Belgesi- İş Deneyim Belgesi .............................. 762

cc) Operatör ve Teknik Eleman Sertifikaları.............................. 763

6. Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulması ................................................ 764

a) Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi......................... 764

aa) İşletmenin Gereği ................................................................. 765

bb) İşin Gereği............................................................................ 766

cc) Teknolojik Neden ................................................................. 769

dd) Uzmanlığı Gerektiren İş....................................................... 771

b) Yardımcı İşin Varlığı ................................................................... 772

7. Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaa .................................................. 773

a) İşçilerin Değişen Alt İşverenler Yanında Çalışması.................... 774

b) Araç-Gereç ve Ekipmanların Asıl İşverence Karşılanması......... 776

c) İşçi Sayı, Ücret ve Niteliğinin Asıl İşverence Belirlenmesi........ 777

d) Ortak Alan ve Araçların Kullanılması......................................... 777

e) Asıl İşveren ile Alt İşveren İşçisinin Aynı Yerde Çalışması........ 778

f) Alt İşveren İşçilerinin Asıl İşverence Denetlenmesi.................... 779

g) Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşveren Tarafından İşe Alınması ...... 780

h) Eğitim ve İş Malzemesinin Asıl İşverence Verilmesi ................. 781

8. Alt İşverenlik İlişkisinde Sorumluluk.............................................. 782

H. İşçi Temini- İş ve İşçi Bulmaya Aracılık............................................. 784

1. Geçici İş İlişkisi............................................................................... 784

2. Özel İstihdam Büroları .................................................................... 784

a) Genel Olarak ............................................................................... 784

b) 6715 Sayılı Kanunda Özel İstihdam Büroları............................. 787

c) Özel İstihdam Bürolarının Yetki ve Sorumlulukları ................... 789

3. Rödövans Sözleşmesiyle İşçi Temininin Karşılaştırılması.............. 790

IV. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI................................ 791

A. Tüzel Kişilik Perdesi ........................................................................... 79124 İçindekiler

B. Rödövans Sözleşmesinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması........ 793

V. RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNDE MUVAZAA...................................... 794

A. Genel Olarak Muvazaanın Tanımı....................................................... 794

B. Muvazaanın Unsurları ......................................................................... 796

1. Görünürdeki İşlem........................................................................... 796

2. Muvazaa Anlaşması......................................................................... 798

3. Gizli İşlem ....................................................................................... 799

4. Aldatma Kastı .................................................................................. 799

C. Muvazaanın Çeşitleri........................................................................... 800

1. Mutlak Muvazaa .............................................................................. 800

2. Nispi Muvazaa................................................................................. 801

a) Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa.............................................. 801

b) Sözleşmenin Konusunda veya Şartlarında Muvazaa .................. 801

c) Tarafların Kimliğinde Muvazaa .................................................. 802

D. Muvazaanın İspatı ............................................................................... 803

1. Muvazaanın Sözleşme Taraflarınca İspatı ....................................... 803

2. Muvazaanın Üçüncü Kişiler Tarafından İspatı................................ 804

E. Rödövans Sözleşmesinde Muvazaanın Kriterleri ................................ 805

F. Muvazaanın Sonuçları.......................................................................... 807

VI. MADEN MEVZUATINDA RÖDÖVANSA İLİŞKİN HÜKÜMLER ..... 808

A. Kanunlar ............................................................................................. 808

1. Maden Kanunu ................................................................................ 808

2. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu.................. 812

3. İş Kanunu......................................................................................... 812

4. Harçlar Kanunu ile Damga Kanunu ................................................ 813

B. Yönetmelikler...................................................................................... 813

1. Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma

Sandığı Yönetmeliği........................................................................ 813

2. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait

Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik.................................... 814

3. Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik .814

4. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınırlara

İlişkin Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliği .................................. 817

5. Maden Yönetmeliği ......................................................................... 818

 6. Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği ..... 822

7. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans

İhale ve Uygulama Yönetmeliği...................................................... 825

 8. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ...830İçindekiler 25

BEŞİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK, BİLİRKİŞİLİK VE KEŞİF

I. SOSYAL GÜVENLİK ............................................................................. 831

A. Sosyal Güvenlik Kavramı.................................................................... 831

1. Dar Anlamda Sosyal Güvenlik ........................................................ 832

2. Geniş Anlamda Sosyal Güvenlik..................................................... 833

a) Bireye Ekonomik Güvence Sağlama .......................................... 834

b) Risklerin Ortaya Çıkmadan Önce Önlenmesi............................. 834

c) Kişiliğin Geliştirilmesi................................................................ 834

B. Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi ................................................... 834

C. Sosyal Güvenlik Sistemi ve Politikaları .............................................. 837

D. Sosyal Güvenliğin Amacı.................................................................... 838

E. Sosyal Güvenliğin Konusu .................................................................. 839

F. Sosyal Güvenlik Hakkı......................................................................... 840

1. Genel Olarak.................................................................................... 840

2. Sosyal Güvenlik Hakkının Kapsamı................................................ 842

3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Kamu Düzeninden Oluşu ........ 844

II. MADEN ÇALIŞANLARI İÇİN FERDİ KAZA SİGORTASI................. 845

A. Genel Olarak........................................................................................ 845

B. Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasının Tarafları........................................... 847

1. Sigortacı........................................................................................... 847

2. Sigorta Ettiren.................................................................................. 847

C. Sigortanın Konusu ve Kapsamı ........................................................... 850

1. Sigortanın Konusu ........................................................................... 850

2. Sigortanın Kapsamı ......................................................................... 851

3. Kapsam Dâhilindeki İşletmeler ....................................................... 852

4. Teminatın Askıya Alınması.............................................................. 852

D. Sigortalı ve İlgili Kişiler...................................................................... 853

1. Sigortalı ........................................................................................... 853

2. İlgili Kişiler...................................................................................... 854

a) Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi ve Sigorta Acentesi.......... 854

b) Sigorta Eksperleri........................................................................ 854

III. BİLİRKİŞİLİK......................................................................................... 857

A. Bilirkişilik Kavramı............................................................................. 857

1. Genel Olarak.................................................................................... 857

2. Bilirkişiliğin Meslek Olup Olmadığı............................................... 863

B. Bilirkişinin Atanması, Görevlendirilmesi ve Görevi........................... 865

1. Atanması ve Görevlendirilmesi ....................................................... 865

2. Bilirkişinin Yasaklılığı, Reddi ve Çekilmesi ................................... 866

a) Bilirkişilerin Yasaklılığı ve Reddi............................................... 86626 İçindekiler

b) Bilirkişilerin Görevden Çekilmesi .............................................. 869

3. Bilirkişi Raporunun İçeriği.............................................................. 871

4. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar....................... 874

a) Sahte Para ve Değerler Üzerindeki İncelemeler ......................... 874

b) Şüpheli veya Sanığın Bilincinin İncelenmesi ............................. 875

c) Beden Muayenesi, Vücuttan Örnek Alınması ve Otopsi............. 876

d) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem ............................ 876

C. Bilirkişinin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları................................... 876

1. Dürüstlük İlkesine Uyma Yükümlülüğü.......................................... 879

2. Bağımsızlık İlkesine Uyma Yükümlülüğü ...................................... 881

3. Tarafsızlık İlkesine Uyma Yükümlülüğü......................................... 883

4. Yetkinlik........................................................................................... 884

5. Saygınlık ve Güvenilirlik................................................................. 886

6. Hukuki Değerlendirmelerde Bulunmama ......................................... 887

7. Görevi Kabul Etme Yükümlülüğü .................................................... 889

8. Davete İcabet ile Yemin Etme Yükümlülüğü.................................... 889

9. Haber Verme, Gerçeği Beyan ve Bilgilendirme Yükümlülüğü......... 891

10. Görevini Sadakatle, Özenle ve Bizzat Yerine Getirme.................... 892

11. Sır Saklama ve Meslek Etik İlkelerine Uyma Yükümlülüğü........... 892

12. Görevden Çekilme Yükümlülüğü ................................................... 893

13. İstişare, Müzakere ve Rapor Yazma Yükümlülüğü ......................... 893

14. Menfaat Elde Etmeme ve Reklam Yapmama.................................. 895

D. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği................................................... 895

1. Hukuk Davalarında Bilirkişi Raporlarının Bağlayıcılığı................... 897

2. Ceza Davalarında Bilirkişi Raporları................................................ 899

E. Zorunlu Bilirkişilik ve Bilirkişilikten Zorunlu Çekilme...................... 900

1. Bilirkişilik Görevini Kabule Mecbur Olanlar.................................. 900

2. Bilirkişilik Yapmaktan Çekinmeye Mecbur Olanlar ....................... 901

F. Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu ................................................... 902

1. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu...................................................... 902

2. Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu ........................................................ 904

3. Bilirkişinin Denetimi ve İdari Sorumluluğu...................................... 904

G. Bilirkişi Raporunun Uzman Görüşü ile Karşılaştırılması ................... 905

H. İş Kazalarında Bilirkişilik.................................................................... 907

IV. KEŞİF .............................................................................................. 911

A. Genel Olarak Keşif.............................................................................. 911

B. Keşfin Hukuki Niteliği ........................................................................ 913

C. Keşfin Yapılması.................................................................................. 914

D. Keşfe Katlanma Zorunluluğu .............................................................. 916

E. Keşif ile İlgili Usul İşlemleri............................................................... 918İçindekiler 27

1. Keşif Avansının Yatırılması............................................................. 918

2. Keşif Tutanağı ................................................................................. 920

ALTINCI BÖLÜM

MADEN MEVZUATINDA YER ALAN

I. GENEL OLARAK İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI................................ 923

II. MADEN MEVZUATINDA YER ALAN İDARİ YAPTIRIMLAR......... 926

A. İdari Tedbirler...................................................................................... 927

1) İşletme Faaliyetinin Durdurulması ve Ruhsat İptali........................ 927

a) İzinsiz Faaliyette Bulunulması.................................................... 927

b) Detay Arama Faaliyet Raporunun Verilmemesi.......................... 928

c) Fizibilite Raporunun Verilmemesi .............................................. 928

d) Ruhsatların Birleştirilmesinde Yeterli Talep Olmaması.............. 928

e) Eksik İstihdamla İşletme Faaliyetinde Bulunulması................... 929

f) Projenin Süresi İçinde Tadil Edilmemesi .................................... 930

g) (A) Grubu Madenlerde Ruhsat İptali ve Faaliyetin

Durdurulması.............................................................................. 931

aa) Düşük Üretim Yapılması veya Hiç Üretim Yapılmaması..... 932

bb) Mirasçıların Madeni Devir İçin Müracaatta Bulunmaması..... 932

cc) Yanıltıcı Beyanda Bulunulması............................................ 933

dd) İzinsiz veya İzin Kapsamı Dışında Faaliyette Bulunma...... 933

ee) Projeye Uygun Faaliyette Bulunulmaması........................... 934

ff) İşletme Faaliyetlerine ait Satış Bilgi Formu Verilmemesi.... 934

gg) Teknik Nezaretçi Olmadan Üretim Yapılması ..................... 934

2) Üretim Faaliyetinin Durdurulması .................................................. 934

a) Beyanlarda Hata ve Eksiklik Bulunması..................................... 934

b) Devlet Hakkı ve Teminatının Eksik Yatırılması.......................... 934

c) İşletme Projesine Aykırı Faaliyette Bulunulması........................ 935

d) İzinsiz Rödövans Sözleşmesiyle Faaliyette Bulunma................. 939

e) İşletme Faaliyeti Rapor ve Belgelerinin Verilmemesi................. 940

f) Ruhsata Dayalı Olmayan Üretim................................................. 941

3) Haksız Yere İktisap Edilen Hakların Geri Alınması........................ 941

4) İrat Kaydetme.................................................................................. 942

5) Madencilik Faaliyetinin Durdurulması ........................................... 942

a) Toplum ve Çevre Sağlığına Aykırı Madencilik Faaliyeti............ 942

b) Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğine Aykırı Faaliyet....... 943

6) İşyerinin Kapatılması- Tesis Faaliyetinin Durdurulması................. 945

B. İdari Para Cezaları ............................................................................... 945

1) Beyanlarda Hata, Eksiklik ve Usulsüzlük ....................................... 946

a) Yanıltıcı Beyanda Bulunmak....................................................... 94628 İçindekiler

b) Gerçek Dışı Beyanda Bulunmak................................................. 947

c) Teknik Nezaretçilik Ücretinin Ödendiğinin Bildirilmemesi ....... 948

2) Usulsüz Üretim ve Sevkiyat-Sevkiyatın Bildirilmemesi ................ 949

3) Sevk Fişlerinin İadesi ve Muhafazası.............................................. 952

4) İzinsiz, Ruhsatsız veya Ruhsata Dayalı Olmayan Üretim............... 953

a) İzinsiz Üretim.............................................................................. 953

b) Ruhsatsız Üretim......................................................................... 954

c) Ruhsata Dayalı Olmayan Üretim ................................................ 956

d) Üretim Faaliyeti Durdurulan Yerde Üretim Yapılması ............... 957

e) Hammaddenin Amaç Dışı ve İzinsiz Üretimi ............................. 958

5) Ruhsat Bedelinin Süresinde Yatırılmaması ..................................... 959

6) Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu ........................................ 960

7) Termin Planına Göre Madenin İşletilmemesi.................................. 961

8) Arama Raporu/Yatırım Harcama Belgesinin Verilmemesi.............. 961

9) Mali Yeterlilik Belgesiyle İşletme Projesindeki Eksiklikler ........... 963

a) Mali Yeterlilik Belgesiyle Tebligat Adresinin Verilmemesi........ 963

b) İşletme Projesindeki Teknik Eksikliğin Tamamlanmaması ........ 965

10) Projedeki Harç, Bedel ve Teminat gibi Eksiklikler....................... 967

11) İşletme Ruhsat Süresinin Uzatılması............................................. 968

12) V. Grup Madenlerin Ruhsat Sahibine Teslim Edilmemesi............ 969

13) Ruhsatlarda Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi .................... 969

14) Üretimin, Projedekinden Az Olması veya Olmaması ................... 969

15) İşletme Projesine Aykırı Faaliyette Bulunulması .......................... 971

16) İşletme Faaliyetine ait Rapor, Proje ve Belge Verilmemesi.......... 973

17) Eksik İstihdamla İşletme Faaliyetinde Bulunulması..................... 974

18) Pasa, Zenginleştirme Artığı ve Cürufların Saklanmaması............. 974

19) Teknik Nezaretçi Ücret Ödemesinin Bildirilmemesi .................... 975

20) Daimî Nezaretçi Atamama-Nezaretçi Defterinde Eksiklik ........... 976

21) Projenin Tadilinde Yanıltıcı ve Eksik Beyanda Bulunmak ........... 978

22) Çevre ile Uyum Bedeli ve Devlet Hakkının Ödenmemesi............ 978

23) Galeri Atımı Yöntemi ile Patlatma Yapılması............................... 979

24) Maden Ruhsat Sahasının Döküm Yeri Olarak Kullanılması......... 981

25) Devlet Hakkının Eksik Ödenmesi................................................. 982

III. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ ...................................... 983

A. Genel Olarak........................................................................................ 983

B. Haciz ve İhtiyati Tedbir Yasağı ile Yasağın Sınırı ............................... 985

C. İdari Para Cezasının Genel Haciz Yoluyla Takibi................................ 988

YARGITAY VE DANIŞTAY KARARLARI.................................................. 991

DANIŞTAY KARARLARI........................................................................... 1331

ACAR, Ali, Sosyal Politika, Dizgi Ofset Yayınları, Konya, 2006.

ACARTÜRK Ertuğrul, “Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:6, Balıkesir, 

2001.

AĞAR, “Kamu Kurumları (Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları) Teorisi”, 

www.idare.gen.tr/agar-kamukurumlari.htm (10.10.2015

AKAD, Mehmet, Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı, Kazancı Hukuk 

Yayınları No: 112, İstanbul, 1992, s. 10.

AKARSU, H. vd. Meslek Hastalıkları, ÇASGEM, Ankara, 2013.

AKÇIN, N.A., “Maden İş Kazalarına Genel Bir Bakış”, in: Maden Hukuku Bildiriler Kitabı, Ed: Ali Şafak Balı, Astana Yayınları, Ankara, 2016, s. 41-67 

(Maden İş Kazaları).

AKÇIN, Nuri Ali, “İş Kazalarında Bilirkişilik Sorunları”, in: Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Ed: Sabahattin Sakatlaoğlu 

ve M. Özgür Keskin, TMMOB Yayınları, Adana, 2013. (Bilirkişilik)

AKDUR, Recep, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları “Türkiye’nin Avrupa Birliğine Uyumu”, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi: 23, Ankara, 2015.

AKILLI, Hüsniye, “Kamu Hizmeti İmtiyazından Yap İşlet Devret Yöntemine: 

Yasal Serüven”, Sayıştay Dergisi, Sayı:89, Nisan - Haziran 2013.

AKINTÜRK, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri, Savaş Yayınları, Ankara, 1989.

AKINTÜRK, Turgut, Medeni Hukuk, Ankara, Savaş Yayınları, 1998.

AKİL, Cenk, “Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması İlkesi”, AÜHFD, 

Cilt:57, Sayı:3, 2008, s. 5 (s. 1-32)

AKKAYA, Yüksel, “Sosyal Güvenlik Tarihi Üzerine Notlar”, Toplum ve Hekim, 

Cilt: 15, Sayı: 2, Mart-Nisan 2000, s. 82-91.

AKPINAR, Elçin, Kamu Yönetiminde Denetim Olgusu ve Türkiye’de Kamu Yönetiminin Denetlenmesi, Yüsek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi 

SBE, Isparta, 2006.1442 Kaynaklar

AKSOY Mehmet ve Mehmet ŞİMŞEK, En Son Değişikliklerle Kamu Alımları 

İhale Süreci, Ankara, 2010, s. 82.

AKSOYLU, Semra, “Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Maden İşletmelerinde Amortisman Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık 2013, 8 (3), s.137- 156).

AKTEPE, Eyyüp, Genel İşletme, 4. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara 2010.

AKTUGLU, M. Ali, Denetleme ve Revizyon, 3.Baskı, Barış Yayınları, İzmir, 

1996.

AKYİĞİT, Ercan, “Kamuda Alt İşverenlik ve Müteahhide İş Verme Özeldekinden Farklı mıdır?”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 4, 

Mayıs 2011, s. 3. (Kamuda Alt İşverenlik).

AKYİĞİT, Ercan, İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, 2. Baskı, 

Ankara, 2006. (İş Kanunu Şerhi)

AKYİĞİT, Ercan, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşverenlik, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011.

AKYÜREK vd, “Buzdağının Görünmeyen Kısmı: İş ve Meslek Hastalıklarının 

Yönetsel Yansımaları, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, s. 

125.

ALANGOYA, Yavuz, Dava Temeli, Hâkimin Dava Malzemesinin Toplanmasındaki Rolü ve Bu Konudaki Gelişmeler Hakkında, Makaleler, İstanbul 2012, 

s. 286 (s. 283-331). (Dava Temeli)

ALANGOYA, Yavuz, Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979.

ALANGOYA, Yavuz, YILDIRIM, M. Kâmil ve DEREN-YILDIRIM, Nevhis, 

Medenî Usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul, 2009.

ALICA, Süheyla Suzan, “çevresel Etki Değerlendirmesinin Yargı Kararları Çerçevesinde İrdelenmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:XV, 

2011, s. 98 

ALICA, Süheyla Suzan, “çevresel Etki Değerlendirmesinin Yargı Kararları Çerçevesinde İrdelenmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 

XV, 2011, s. 98 (97-130).Kaynaklar 1443

ALPAGUT, Gülsevil, “Alt İşverenlik Yönetmeliği ve Hukuka Uygunluk Sorunu”, İHSGHD, Sayı: 20, 2008, s. 1356 (s. 1347-1358);

ALPAGUT, Gülsevil, “Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 65, 2008 (Esaslı Değişiklik).

ALPAGUT, Gülsevil, 4857 Sayılı İş Yasası İle Alt İşveren Kurumundaki Yeni 

Yapılanma, Yeni İş Yasasının Alt İşveren Kurumuna Bakışı, Ankara 2004 

(Alt İşveren Kurumu).

ALPAGUT, Gülsevil, İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı, Beta Yayınları, İstanbul 2010 (İşyerinin Devri).

ALPAY, P. “Rödövans Sözleşmesinin Hasılat Kirası ve Alt İşverenlik Hükümleri 

Yönünden Değerlendirilmesi”, in: Maden Hukuku Bildiriler Kitabı, Ed: Ali 

Şafak Balı, Astana Yayınları, Ankara, 2016, s. 239-256.

ALPUGAN, Oktay, İşletme Bilimine Giriş, Per Yayınları, İzmir, 1998.

ALTAN, Ömer Zühtü, Sosyal Politika: Bilim Dalı, 4. Baskı, AÜAÖF Yayınları, 

Eskişehir, 2006.

ALTAŞ, Hüseyin, Hasılat ve Şirket Kirası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

ALTAŞ, Hüseyin, Ürün ve Şirket Kirası (BK. mad. 270-298), Ankara 2009.

AN, B. ve ERKAYA, H. “Açık İşletme Projelerinde Jeodezik Çalışmalar”, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, 23-25 Kasım 2005, s. 447-455

AnaBritannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt: II, Ana Yayıncılık, İstanbul, 

1986, s.127.

ANTALYA, O. Gökhan ve TOPUZ, Murat, Medeni Hukuk, Legal Yayınları, İstanbul, 2015.

APAYDIN, Cengiz, “Taksirle Yaralama Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/1, 

s. 59-114.

ARDIÇ, Oğuzhan ve ERSOL, Emel, Borçlar Hukuku, Ankara, 2007, s. 58; ŞENYÜZ, Doğan, Borçlar Hukuku, 3. Baskı, Bursa, 2006.

ARICI, Kadir, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersleri, Tes-İş Sendikası, Ankara, 

1999.ARICI, Kadir, Sosyal Güvenlik, TES-İŞ Yayınları, Ankara, 1999.

ARITAN, A.E., ATAMAN, M. “Kaza Oranları Hesaplamalarıyla İş Kazası Analizi,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1): (s. 

239-246).

ARSLAN, Zeynep, Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kiralananın İadesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul, 2015.

ARTUK, Mehmet Emin, GÖKÇEN, Ahmet ve YENİDÜNYA, A. Caner, Ceza 

Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş, 2.Bası, Turhan kitapevi, Ankara, 2006.

ARUOBA, Çelik, “Çevre Ekonomisi, Gelişme Ekonomisi”, İnsan Çevre Toplum 

(Ed: Ruşen KELEŞ), 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1997.

ASLAN, Erol, Enerji Sektöründe İmtiyaz Sözleşmesi Çukurova-Kepez Örneği, 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara, 2010, s. 12.

ASLAN, Yılmaz ve ŞENYÜZ, Doğan, Hukuka Giriş, Yenilenmiş 7. Baskı, Ekin 

Yayınları, Bursa, 2014.

ASLAN, Zehreddin ve Nilay ARAT, “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinden 

Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü”, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8 Güz 2005/2.

ASLANTAŞ, Aldulkadir, Asbest Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri, Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2018.

ATAAY, Faruk, Neoliberalizm ve Devletin Yeniden Yapılandırılması Türkiye’de 

Kamu Reformu Üzerine İncelemeler, De Ki Basım Yayım, Ankara, 2006

ATAY, Ender Ethem, Hukuk Başlangıcı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014.

ATEŞ, Derya, Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık Ankara, 

2007.

ATILGAN, Erdoğan ve ILGIN, Burcu, “İş Kazalarında Bilirkişi İncelemesi ve 

Raporlama”, in: Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 21-22 Kasım 2013, Adana, 2013 (s. 67-77)

AYBAY, Aydın, “Çevre ve Hukuk”, İnsan Çevre Toplum, (Der: Ruşen Keleş), 

İmge Yayınları, Ankara, 1997.

1444 KaynaklarAYDIN, Gülşah Sinem, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı 

Olarak Hasılat (Ürün) Kirasının Sona Ermesi”, MÜHF HAD, Cilt: 18, Sayı: 

1, 2012, s. 431-466.

AYDIN, Mehmet Ali, “Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlık ve TBMM Örneği: Yasama Uzmanlığı”, s. 147. www.yasader.org/web/yasamaidergisi/2006/

sayi2/birikariyerimeslekigrubu.pdf (Erişim Tarihi: 23.11.2015)

AYDIN, Sevgi, Türkiye’de Maden İşletmecilikte Karşılaşılan Hukuksal Sorunlar 

ve Değerlendirmeler, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, İzmir, 2015.

AYDIN, Ufuk, “Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri”, Yargıtay’ın İş 

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2015, 

Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2016.

AYDIN, Ufuk, Sosyal güvenlik Sorunlarının Çözümünde Özel Sigortalar, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, No:156, Eskişehir-1999.

AYDINLI, İbrahim, Türk İş Hukukunda Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaa Sorunu, 

Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.

AYDOĞDU, Murat ve KAHVECİ, Nalan, Türk Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2014.

AYVAZOĞLU, Erdil, ÖKTEN, Gündüz ve TUNCEL, Zekai, “Yer Altı Kazılarında Havalandırma Uygulamaları”, in: Ulaşımda Yeraltı Kazıları 1. Sempozyumu, İstanbul, 1994, s. 283 - 307.

BAKLACIOĞLU, Sadık, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, AÜHF Yayını, Ankara, 

1976.

BASTIDA, Elizabeth, Mineral Law and Policy, Unit 1: Fundamentals of Mineral 

Law and Policy, University of Dundee, Centre for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy in collaboration with the Centre for Medical Education, 

2002, 1.10. (2002a).

BAŞ, Mehmet ve TOLON, Metehan, “Pazarlama Fonksiyonu”, in: Genel İşletmecilik, Ed: M. Mithat Üner, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 187.

BAŞARA, Gamze Turan ve BAŞARA, İzzet, “Borçlar Kanunu Tasarısında İrade 

Sakatlıkları”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Cilt: I, Ankara, 2010.

Kaynaklar 1445BAŞMANAV, Yasemin, İş Kazası ve Meslek Hastalığında Manevi Tazminat, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 10, S. 40, 2013.

BAŞPINAR, Veysel, Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlan, Ankara, 1998.

BAYBORA, Dilek, “Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı”, in: İş ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2808, (Ed: Nüvit Gerek 

ve Fatma Kocabaş), Eskişehir, 2013.

BAYCIK, Gaye, “Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Cilt: 

2, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.

BAYCIK, Gaye, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Maden İşçileri, Ankara Üniversitesi SBE Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005 (Maden İşçileri Tez).

BAYCIK, Gaye, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Maden İşçileri, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 2016. (Maden İşçileri)

BAYRAKTAR, Ayşe, Yeraltı Maden İşletmelerinde Ocak Yangınları, İş Müfettişi 

Yardımcılığı Etüdü, Ankara, 2013.

BAYRAKTAR, Beril, UYGUÇGİL Hakan ve KONUK, Adnan , “Türkiye Madencilik Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Analizi”, Madencilik, 2018, 

Özel Sayı (s. 85-90).

BAYRAKTAROĞLU, Bülent, Kömür Dekapajında Optimum Delme-Patlatma 

Tasarımı-Garp Linyit İşletmesinde Bir Saha Çalışması.

BAYRAKTAROĞLU, Suzan, Medeni Usul Hukukunda Keşif, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İzmir,1997. (Keşif).

BEDÜK, Mehmet Nusret, “Hizmet Alım İhalelerđnde Yıllık Ücretli İzin Sorunu”, Kamu-İş; Cilt:12, Sayı:4, 2012, s. (s. 1-29)

BEYDOĞAN, Ayhan, “Türk Hukukunda İmtiyaz Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği: 406 ve 5809 Sayılı Kanunlar Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara 

Barosu Dergisi 2011/ 4, s. 115.

BİLGE, Necip, Hukuk Başlangıcı, 31. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.

1446 KaynaklarBİLİM, N. “Kömür Madenlerinde Meydana Gelen İş Kazalarının İstatistiksel 

Değerlendirilmesi”, Madencilik Türkiye, Ocak 2015.

BİLİR, Dilek, Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi, 

Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SEB, Ankara, 2010, s. 30.

BİNGÖL, Serkan, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortalarında İşverenin Sorumluluğu, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul, 2020.

BİRİNCİ UZUN, Tuba, “İşyerinin Devri Halinde İşçilerin Haklarının Korunması 

Bakımından 2001/23Ec Sayılı Avrupa Birliği Yönergesi İle 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun Karşılaştırılması”, TBB Dergisi, 2014, s. 360.

BOSTAN, İdris, “Osmanlı Topraklarında Petrolün Rulunuşu ve İskenderun’da 

İlk Petrol İşletme Çalışmaları”, (s. 129-135). http://tucaum.ankara.edu.

tr/wp-content/ uploads/ sites/280/2015/08/ cadata2_6.pdf (Erişim Tarihi: 

16.4.2015)

BOZKURT, Enver, Hukukun Temel Kavramları, 10. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.

BOZKURT, H. Argun, “İş Mahkemelerinde Bilirkişilik”, Ankara Barosu Dergisi, 

Yıl:67, Sayı: 4, Güz 2009, (117-125) (Bilirkişilik).

BOZKURT, H. Argun, İş Yargılaması Usul Hukuku, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, 

Ankara 2003.

BULUT, Gülay ve GÖKTEPE, Ferihan, “Madencilik ve Cevher Hazırlama İşlemlerinde Kullanılan Kimyasallar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

MMF Dergisi Cilt: XXV, Sayı: 1, 2012, s. 37-56).

BÜYÜKAY, Yusuf, Eser Sözleşmesi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

BÜYÜKGÜNGÖR, Hanife, “Çevre Kirliliği ve Çevre Yönetimi”, www.toprakisveren. org.tr/2006-72- hanifebuyukgungor.pdf (Erişim Tarihi: 20.4.2016).

CAMKURT, Mehmet Zülfi, “Çalışanların Kişisel Özelliklerinin İş Kazalarının 

Meydana Gelmesi Üzerindeki Etkisi”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 

Cilt: 24, Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2, Mayıs - Ağustos - Kasım 2013, s.70-101.

CAN Halil, Ahmet AKGÜN ve Şahin KAVUNCUBAŞI, Kamu ve Özel Kesimde 

İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001, s. 50.

Kaynaklar 1447CANBAY, Tülin ve DEMİR, Müslim, “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Açıkları ve 

Sosyal Güvenlik Ahlakı”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:20, Sayı:2, Yıl: 2013, 

s. 303-315.

CANBOLAT, Talat, “Türk Hukukunda Alt İşveren: Borçlar Hukuku Bakımından”, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/altisverenkitap.pdf (Erişim Tarihi: 

21.4.2016)

CANBOLAT, Talat, Türk İş Hukukunda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkileri, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1992 (Alt İşveren İlişkileri).

CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara, 2011.

CANİKLİOĞLU, Nurşen, “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Avrupa Sosyal Şartı Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Anayasal Sosyal Haklar, (Ed. İbrahim Ö. Kaboğlu), Legal Yayınları, 

İstanbul, 2012, s. 157-176.

CANSEL, Erol, ÖZEL, Çağlar ve YÜKSEL, Mehmet, Hukuk Başlangıcı, 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015.

CANSEL, Erol, Türk Hukukunda Hasılat Kirası, Ankara, 1953.

CENTEL, Nur, ZAFER, Hamide ve ÇAKMUT, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen 

Suçlar, Beta Yayıncılık, İstanbul 2007.

CENTEL, Tankut, “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş 

Günü Armağanı Cilt: II, (Hazırlayan: Abuzer Kendigelen), Beta Yayınları, 

İstanbul, 2001, s. 817-829.

CEYLAN, Adnan ve BULUT, Gülay, “Siirt-Madenköy Bakır Cevherinin Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi”, Madencilik, Cilt: 55, Sayı: 1, Mart 

2016, s. 17-26.

CEYLAN, Hakan, “Mermer Madenciliği ve Çevre Kanunu”, CBÜ Soma MYO 

Teknik Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:9, 2008.

CINDIK, Yasemin ve “Faaliyeti Bitmiş Taş Ocaklarının Yeniden Rehabilite Edilmesi ve Doğaya Kazandırılması,” Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:11 (1), Yıl:2010, s.14. (11-18).

CİHANGİR, F./ KESİMAL, A./ ERÇIKDI, B., “Taşocaklarında Uygulanan Galeri Patlatmalarının Çevresel Hasar Potansiyelinin İncelenmesi”, Madencilik 

ve Çevre Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Ankara. (s.127-134)

1448 KaynaklarÇAL, Sedat, Kamu Hizmetlerinin Özel Sektör Tarafından Finansmanı ve İşletilmesi Bağlamında İmtiyaz ve Kamu Hizmeti Kavramlarının 1999 Yılı Anayasa Değişiklikleri Çerçevesindeki Değişimi ve Dönüşümü, Doktora Tezi, 

Ankara Üniversitesi SBE, Ankara, 2007.

ÇANGA, Halit Erol, 5177 Sayılı Maden Kanunu ve Yönetmelikleri, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.

ÇANKAYA, Osman Güven ve ÇİL, Şahin, İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 2006.

ÇANKAYA, Osman Güven, “Rödövans Alt İşverenlik Sözleşmesi midir?”, Kamu-iş, Cilt: 3, Sayı:3, 2014, s. 1-21.

ÇANKAYA, Osman Güven, “Türk İş Hukukunda Alt İşveren Kavramı, Uygulamada Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkilerinden Doğan Bazı Sorunlar”, Kamu-İş, Cilt: 6, Sayı: 4, 2002, s. 14. (Alt İşveren Kavramı).

ÇELİKKAYA, Ali, “Dekapajın Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Karşısındaki Durumu”, SDİİBFD, Cilt: 8, Sayı: 3, 2003, s. 27-48.

ÇENBERCİ, Mustafa, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara 1985.

ÇENBERCİ, Mustafa, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara 1985.

ÇETİNER, E. Güney, ÜNVER, Bahtiyar ve HİNDİSTAN, M. Ali, “Maden Atıkları ile İlgili Mevzuat : Avrupa Birliği ve Türkiye”, Madencilik, Cilt 45, Sayı 

1 , Mart 2006, s. 24 (23-34)

ÇINAR, İ. ve ŞENSÖĞÜT, C. “Yeraltı Kömür Madenciliğinde Kontrollü Kısa 

Devre Havalandırma”, in: Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 

Zonguldak, 21-23 Mayıs 2014, s. 1-12.

ÇİÇEK, Recep ve İsmail Can DOĞAN, “Müşteri Memnuniyetinin Artırılmasında 

Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Niğde İli Örneği”, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: XI, Sayı: I, 2009 s. 202.

ÇİFTÇİOĞLU, Cengiz Topel, “Türk Ceza Kanunu’nda Taksir”, Ankara Barosu 

Dergisi, 2013/3.

ÇİFTER, Algun, Karar İncelemesi, Çimento İşveren, Cilt: II, Sayı:2, Mart 1997.

ÇUBUK, Ali, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Güvenlik Kurumları, AİTİA Yayın 

No:175, Ankara 1982.

Kaynaklar 1449DALLI, Halil, Bakır Madeni Hazırlık Galerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Yüksek Lisans Tezi, Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2020, 

s.52.

DEMİRBİLEK, Sevda ve PAZARLIOĞLU, M. Vedat, “Türkiye’de İş Kazalarının Oluşumunda Etkili Olan Faktörler: Ampirik Bir Uygulama”, Finans 

Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 44, Sayı: 509, 2007, s. 81-91.

DEMİRCİOĞLU, H.R. “Kişilik Hakkı İhlâlinin ve Borca Aykırılığın Bir Türü 

Olarak İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, GÜHFD, Cilt: 11, Sayı:1-2, 

2007.

DEMİRCİOĞLU, Murat, Sorularla Yeni İş Yasası, İstanbul, 2003. (İş Yasası).

DEMİRCİOĞLU, Mustafa Yaşar, “Kamu İhale Hukukunda “Benzer İş” Kavramı 

ve İş Deneyim Belgeleri”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2, 2014 (s. 157-209).

DEMİRELİ, Erhan, “Finansal Yatırım Kararlarında Risk Unsuru ve Riske Maruz 

Değer”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 2007.

DERELİ, Mehmet Ali, YALÇIN, Mustafa ve ERDOĞAN, Saffet, “Madencilik 

Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı”, Harita Teknolojileri 

Elektronik Dergisi, Cilt: 2, No: 3, 2010, s. 28-34.

DERELİ, Veysel, Yeraltı Kömür Madenlerinde İş Güvenliğinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Gediz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

DEVER, A.G.E., Community Health Analysis: Global Awareness at the Local 

Level Second Edition, An Aspen Publication, Gaithersburg, Maryland, 1991.

DİLİK, Sait, “Türkiye’de Sosyal Sigortalar-İktisadi Açıdan Bir Tahlil Denemesi, 

Ankara, 1971.

DİNÇER, Fethi, “İş Güvenliği ve Verimlilik”, Madencilik Bülteni, Sayı: 41, Mayıs 1995.

DİNÇER, Ömer ve FİDAN, Yahya, İşletme Yönetimine Giriş, 8. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul 2010.

DOYURAN, Vedat, “Maden işletmeciliğinde yeraltı suyu sorunları ve hidrojeolojik yaklaşım”, s. 22. www.maden.org.tr/resimler/ekler/edd72158ccd2a87_

ek.pdf (Erişim Tarihi: 15.5.2016).

1450 KaynaklarDÖNMEZ, Burcu,” Yeni CMK’da Bilirkişi Kavramı”, DEÜHFD, Cilt: 9, Özel 

Sayı, 2007 (s.1145-1177).

DÖNMEZ, Burcu,”Yeni CMK’da Bilirkişi Kavramı”, DEÜHFD, Prof. Dr. Ünal 

Narmanlıoğlu’na Armağan, Cilt: 9, Sayı: Özel, 2007, s. 1145 (s. 1145-1177)

DÖNMEZER, Sulhi, Kişilere ve Mallara Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul.

DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, 1982.

ECIIA, “Avrupa’da İç Denetim”, Konum Raporu, Çeviri: TİDE, 2005.

EGE, Önder, Medeni Usul Hukukunda Keşif, Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi SBE, Mersin 2013.

EHSANİ, Arman ve SİVRİKAYA, Osman, “Okyanus ve Deniz Altı Madenciliğinin Kısa Tarihçesi”, Karaelmas Fen Mühendisliği Dergisi, 2018; 8(1), (s. 

396-402).

EKONOMİ, Münir, “Asıl İşveren Alt İşveren İlişkileri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Tekstil İşveren, Eylül 1991 (Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar).

EKONOMİ, Münir, “Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi”, Türk Hukukunda Üçlü İlişkiler, Legal Vefa Toplantıları (II), Prof. Dr. 

Nuri Çelik’e Saygı, s. 28 (Alt İşveren);

EKONOMİ, Münir, “Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2007 Kararlarının Değerlendirilmesi”, in: Yargıtay’ın İş 

Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2007, İstanbul 2009, s. 33-

34, s. 86-88 (Değerlendirme);

EKONOMİ, Münir, İşyerinin Bir Bölümünün Devri (Kısmi Devir) ve İş İlişkilerine Etkisi, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, Ankara 2000. (Kısmi Devir).

ELEVLİ, Birol, Maden Makineleri: Yer Altı Maden İşletmeleri, 2. Baskı, Nobel 

Yayınları, Ankara, 2009.

ELEVLİ, Birol/AKÇAKOCA, Hamdi/UYSAL, Önder/ EDİZ, İ. Göktay, “Kırdar 

Taşocağında Galeri Atımından Çevreye Duyarlı Basamak Sistemine Geçişin 

Teknik ve Ekonomik Değerlendirilmesi”, III Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 

3-4 Aralık 2003, İstanbul. (s.179-184).

Kaynaklar 1451EMEK, Uğur, Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve 

Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı, DPT İktisadi Sektörler ve Koordinasyon 

Genel Müdürlüğü Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2002.

ENGİN, Berin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşverene Rücuya Nasıl Bakıyor?, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 4, Yıl:1, Aralık 2006.

ENGİN, Berin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşverene Rücuya Nasıl Bakıyor”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 4, Yıl:1, 2006. 

ERDOĞAN, Çağla, “Sosyal Güvenlik Hakkının Yargıtay Kararlarına Yansıması”, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Temmuz 2014, s. 193-217.

ERDOĞAN, Hasan, “Belediye Yatırımlarının Finansmanında Yap İşlet Devret 

Alternatifi: Antalya Sarısu Mesire Alanı Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBFD, Cilt: 15, Sayı: 3, 2010, s. 475 (s. 471-486).

ERDOĞAN, Hasan, Tahliye, Kira Tespiti, Kira Alacağı ve Tazminat Davaları, 

Ankara 2006.

ERDOĞAN, Mustafa, Medeni Usul Hukukunda Keşif Tutanağı, Tezsiz Yüksek 

Lisans Bitirme Projesi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara, 2007, s. 14.

ERDOĞAN, Nazmiye, Çevre ve (Eko)turizm, Erk Yayınları, Ankara, 2003.

EREKMEKÇİ, Müge ve SÜLEYMANOĞLU, Gizem, “Rödövans Sözleşmesi”, 

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 90, Sayı: 1, Yıl: 2016, s. 133-144.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Açısından İnşaat Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 2. Tıpkı Basım, Ankara 2001, s. 50 (İnşaat)

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.

ERGİN, Ayşe Dicle, Borçlar Kanununa Göre Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003.

ERGİN, H., “İşyerinde Psikolojik Tacizin Türk İş Hukukunda Ortaya Çıkışı ve 

Sonuçları”, CHD, Yıl: 4, Sayı: 11, Aralık, 2009.

ERGİN, Hasan vd. “Rotari Sondaj Matkaplarının Optimum Seçimi ve İşletilmesi 

İçin Yeni Bir Yöntem”, Madencilik, Cilt: 55, Sayı: 1, Mart 2016, s. 27-34.

1452 KaynaklarERGUN, Ali Rıza, Yer Altı Maden İşletmelerinde Gaz ve Toz Patlamaları ve Önlemleri, İSG Uzmanlık Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, 

2007.

ERİM, Refet, “Türkiye’de Yasama ve Yargının Çevre Yaklaşımları”, İnsan Çevre 

Toplum, (Der: Ruşen Keleş), İmge Yayınları, Ankara, 1997.

ERKMAN, Uğur, Mimari Tasarım İçin Veri Üretim Yöntemi Olarak Çevre Analizi, İTÜ, İstanbul, 1982.

ERKUT, Celal, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin 

Kimliği, Ankara, 1990.

ERMAN, Hasan, Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları, İÜHFM, Cilt: 38, Sayı, 1-4, İstanbul, 1973.

ERMAN, Sahir ve ÖZEK, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 1994.

ERSOY, Nuri, SAYSEL, Ali K. ve ADAMAN, Fikret, “Soma Ziyareti Saha Gözlem Raporu”, s. 65.

ERSÖZ, Deniz, Alt İşverenlik El Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2014.

ERTAŞ, Handan ve GÜDEN, Muhammed Ali, “Hastanelerde Tıbbi Atık Yönetimi” Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 2019, (s.53-67).

ERTÜRK, Mümin, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, 

Beta Yayınları, İstanbul, 2011.

ERTÜRK, Şükran, “Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2016, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2018.

ESKİKAYA, Ş., KARPUZ, C., HİNDİS, M. A. Maden Mühendisliği Açık Ocak 

İşletmeciliği El Kitabı, 1. Basım, TMMOB Yayınları, Ankara, 2005.

ESKİKAYA, Şinasi, “Galeri Açma Makineleri”, www.maden. org.tr/resimler/ ekler/ f089a3bcf38 d052_ek.pdf, s.

ESRİNGÜ, Aslıhan ve ÖZER, Serkan, “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulmuş 

Arazilerin Onarımında Peyzaj Mimarlarının Rolü”, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (Enar Özel Sayı), 2019, s. 45 (45-53).

EYRENCİ, Öner, “4857 Sayılı İş Kanunu İle Getirilen Yeni Düzenlemeler, Genel 

Bir Değerlendirme”, İHSGHD, Ocak-Mart 2004 (Yeni Düzenlemeler).

Kaynaklar 1453EYÜBOĞLU, A. K. ve ÖZFIRAT, M. K, “Yeraltı Metal Madenciliğinde Yapılan 

Patlatma Faaliyetlerinde Oluşan Risklerin Hata Türü Etki Analizi (HTEA) 

ile Sınıflandırılması”, in: 8. Delme-Patlatma Sempozyumu, TMMOB Yayınları, 19- İstanbul, 20 Kasım 2015, s. 461-470.

FİDAN, Ahmet, “Dünyada ve Türkiye’de Madencilik Faaliyetleri, Altın Madenciliğinin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi”, Kent Kültürü ve Yönetimi 

Hakemli Elektronik Dergi, Cilt:9 Sayı: 2 Yaz 2016, s.30 (26-39).

GAZANFER, Sebahattin, “Genel Açık İşletme Yöntemleri ve Alternatif Yöntemlerin Seçiminde Maliye ve Ekonomik Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması”, Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongresi, Maden Mühendisleri Odası, Ankara, 1977.

GEDİK, Hakan, T.T.K. Zonguldak Havzası Yeraltı Maden Kazaları ve Nedenleri, 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 

1994.

GEDİK, Şebnem, “Alt İşverenlik İlişkisinde (Taşeronluk) İş Sağlığı ve Güvenliği”, s. 9. http://app.csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/sunumlar/60.pdf (Erişim 

Tarihi: 17.1.2016)

GENCER, Hüseyin, “Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Yasal İş Artışı ve Yeni İş Kalemi Birim Fiyatının Düzenlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ile Yeni İş Kalemi Pursantaj Oranının Düzenlenmesine Yönelik Yaklaşımlar”, s. 203, www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/1561.pdf (Erişim 

Tarihi: 20.11.2015).

GEREK, Nüvit, Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Türk Metal Sendikası 

Yayınları, Ankara, 1998.

GİRİTLİ, İsmet, BİLGEN, Pertev ve AKGÜNER, Tayfun, İdare Hukuku, Der 

Yayınları, İstanbul, 2001.

GÖK, Yaşar, Sorular ve Cevaplarla Açıklamalı Kamu İhale Kanunu, Ankara, 

2009.

GÖRGÜN, L. Şanal, BÖRÜ, Levent, TORAMAN, Barış ve KODAKOĞLU, 

Mehmet, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2018, s. 597.

GÖRMEZ, Kemal, Çevre Sorunları ve Türkiye, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 

2003.

1454 KaynaklarGÖZLER, Kemal ve KAPLAN Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, 14. Baskı, Ekin 

Yayınları, Bursa, 2013.

GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, Cilt 2, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009.

GÖZTEPE, Cengiz, ERDİM, Burhan ve AKYILDIZ, Selim, “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sorumluluklar”, in: Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 2013, Ed: Sabahattin Sakatoğlu ve 

M. Özgür Keskin, TMMOB Yayınları, Ankara, 2013, s. 79-109.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref ve TAN, Turgut, İdare Hukuku, Cilt 1, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku: Özel Hükümler, 3. Baskı, Cilt II, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014.

GÜNAY, Meryem, Roma Hukukundan Günümüze Muvazaa Kavramı, Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara, 2007.

GÜNAY, Ömer, Maden Hukuku: Kavramlar-İlkeler-Tanımlar, Seçkin Yayınları, 

Ankara, 2015.

GÜNDAY, Metin, İdare hukuku, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2011.

GÜNDOĞDU, I. Bülent ve GÖKAY, M. Kemal, “Yeraltı Maden Ocaklarında 

Kullanılmak Üzere Geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi (M-GIS)”, Türkiye 13 

Kontur Kongresi Bildiriler Kitabı, 29-31 Mayıs 2002.

GÜNDÜZ, S., Yeni Mevzuatın Işığında İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Kapsamı, TÜHİS, Kasım, 2005.

GÜNDÜZALP, A. Anıl ve GÜVEN, Seval, “Atık, Çeşitleri, Atık Yönetimi, Geri 

Dönüşüm ve Tüketici: Çankaya Belediyesi ve Semt Tüketicileri Örneği”, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi, 14 Şubat 2016.

GÜNEGE, Uğur, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye’deki Kamu 

İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 

Yayın No: 410, İstanbul, 1984.

GÜNGÖR, Engin, Türk Ceza Kanununda Çevreye Karşı Suçlar, Yüksek Lisans 

Tezi, Niğde Üniversitesi SBE, Niğde, 2013.

GÜREL, Sümer, Kent Planlanmasına Giriş ve Çevre Kavramı, ODTÜ, Yayın No: 

14, 1970.

Kaynaklar 1455GÜRGEN, Sabit ve “KÖSE, Halil, “Yeraltı Kömür Madenciliğinde Topuklu Üretim Yöntemlerinde Yeni Gelişmeler”, Madencilik, Cilt:30, Sayı:2, Haziran 

1991, s. 2. (1-10).

GÜRSELER, Güneş, “Çevre Hakkı ve Anayasa”, www.gurselertufan.av.tr/ (Erişim Tarihi: 22. 03.2016)

GÜVERCİN, Cemal Hüseyin, “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye’de Sosyal 

Güvenliğin Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt: 

57, Sayı: 2, 2004, s. 89-95.

GÜZEL, Ali ve UGAN ÇATALKAYA, Deniz, “İşyerinin veya Bir Bölümünün 

Devrinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı, 2013, s.147-199.

GÜZEL, Ali, “İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi, İş Güvencesi, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası, İş 

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

2004 Yılı Toplantısı”, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2004, s. 123. (Çözüm Önerileri)

GÜZEL, Ali, “İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren-Alt İşveren 

İlişkisinin Sınırları”, Çalışma ve Toplum, 2004/1 (Alt İşveren Kavramı).

GÜZEL, Ali, Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara, 

2007 (Bireysel İş İlişkisi)

GÜZEL, Ali, İşverenin Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, 

Kazancı Hukuk Yayınları No. 56, İstanbul 1987, s. 34. (İşverenin Değişmesi)

GÜZEL, Ali, OKUR, Ali Rıza ve CANİKLİOĞLU, Nurşen, Sosyal Güvenlik 

Hukuku, Yenilenmiş 18. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2020.

GÜZEL, Ali-OKUR, Ali Rıza (Ekim 2003); Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 9. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2003.

HACIFAZLIOĞLU, Hasan, “Alternatif Flotasyon Yöntemlerinin Tanıtılması”, 

Madencilik, Cilt: 46, Sayı: 3, Eylül 2007, s. 23-41.

HASPOLAT Evren, “Su Özelleştirmelerinin Yöntemi Olarak Yap-İşlet Devret 

Modeli ve Kamu Özel İşbirlikleri”, Toplum ve Hekim Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 

1, 2008.

1456 KaynaklarHATEMİ, Hüseyin, Medeni Hukuka Giriş, 3. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 

2004.

HERGÜL, Ö. Candan, KAHVECİ, Hilal ve GÖKER, Parisa, “Madencilik Sonrası Onarım Çalışmalarında Peyzaj Mimarlarının Rolü”, Journal of Social 

And Humanities Sciences Research (JSHSR), Vol:5 Issue:31, 2018, s.4827 

(4826-4832).

HİSARCIKLIOĞLU, Rıfat, Kamu İhaleleri ve Rekabet Sempozyumu, Rekabet 

Kurumu Yayınları, No: 82. Ankara 2002.

http://akcelikmadencilik.com/komur-cikarma-teknikleri-337.aspx (Erişim Tarihi: 15.4.2015)

http://karasulari.nedir.com/ (Erişim Tarihi: 17.4.2016)

http://kulamyo.cbu.edu.tr/db_images/site_212/file/yonetim_organizasyon.pdf 

(Erişim Tarihi:16.11.2015).

http://muhendislik.istanbul.edu.tr/maden/wp-content/uploads/2013/10/CevherZenginlestirmeYontemleriSafakOzkan.pdf (Erişim Tarihi: 27.4.2016).

http://nasilkolay.com/is-bitirme-belgesi-nasil-alinir (Erişim Tarihi: 17.3.2016)

http://nurgulkaya.blogcu.com/mallar-ve-hizmetler/5871172 (Erişim Tarihi: 

4.5.2016)

http://ormanweb.sdu.edu.tr/dersler/mgenc/atek/agacl1.pdf (Erişim Tarihi: 

17.4.2016).

http://piyasarehberi.org/sozluk/bagli-ortaklik (Erişim Tarihi: 20.4.2016)

http://teknoloji.nedir.com/ (Erişim Tarihi: 23.11.2015)

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz7-ozel/PDF/ulusoy14.pdf (Erişim Tarihi: 15.5.2016)

https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C4%B1k_ocak_madencili%C4 %9Fi 

(Erişim Tarihi: 15.4.2015)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karasular%C4%B1 (Erişim Tarihi: 17.4.2016).

https://tr.wikipedia.org/wiki/Maden (Erişim Tarihi: 15.4.2015)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Maden (Erişim Tarihi: 15.4.2015); Bkz. GÜNAY, 

Ömer, Maden Hukuku: Kavramlar-İlkeler-Tanımlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015, s. 18.

Kaynaklar 1457https://tr.wikipedia.org/wiki/Yerkabu%C4%9Fu (Erişim Tarihi: 16.4.2015).

ILIMAN, Ebrar Zeynep, “Türkiye’de Meslek Hastalıkları”, Uluslararası Sağlık 

Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Yıl: 2015, (s.21-

36).

İBİCİOĞLU, Hasan ve ÇAĞLAR, Nedret, “İşletmelerde İnsangücü Verimliliğinin Arttırılmasında Örgüt İçi İletişimin Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Haziran 2009, s. 171-185

İÇEL, Kayıhan vd. Suç Teorisi, 2.kitap Yeniden Gözden Geçirilmiş 2.Bası, Beta 

Yayıncılık, İstanbul 1999.

İLERİ, Saldıray, “Deniz Dibi Kaynakları”, Madencilik, Cilt:14, Sayı:1, Ocak 

1975, (s. 21-23).

İNAN, Ali Naim, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1. Kitap, Ankara 1971.

İNAN, Atilla, İhale Hukuku Ders Notları, Ankara, 2014.

İNCİROĞLU, Lütfi, “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Konusunda İşverenlerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri”, Kamu-İş; Cilt:13, Sayı:1.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Genişletilmiş 4. Baskı, TMMOB Yayınları, Yayın No: 

MMO/590, Ankara, 2014.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Temel Bilgiler, TMMOB Yayınları, İstanbul, 2011.

JARDINS, Joseph R., Çevre Etiği, (Çev: Ruşen KELEŞ), İmge Kitabevi, Ankara, 

2006.

KABAKÇI, Mahmut, 6331 Sayılı Kanun’un İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışı ve 

Risklerden Korunma İlkelerinin (m. 5) İşlevi”, Sicil, Mart 2013.

KABOĞLU, İbrahim Özden, “Anayasa’da Sosyal Haklar: Alanı ve Sınırları” 

Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler, (Hazırlayan: Mesut Gülmez 

vd.), Petrol-İş, İstanbul, 2010, s. 43-60.

KAHRAMAN, E., SIĞIRCI, C. ve ERASLAN, O., “Tam Mekanize Yeraltı Kömür Madeni: Çayırhan Örneği”, in: Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildiriler 

Kitabı, Zonguldak, 21-23 Mayıs 2014, s. 407- 422.

KAPLAN, E. T., “İşverenin Koruma ve Gözetme Borcunun Kapsamı”, Kamu-İş; 

Cilt: Sayı:2, Yıl: 2003, s. 3.

1458 KaynaklarKAPLAN, İbrahim, “İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu 

ve Yerine Getirmemesinin Sonuçları”, İnşaat Sözleşmeleri (Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer), Ankara, 2001.

KAPLAN, İbrahim, Hâkim in Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara, 1987.

KARABİDEK, Yasemin, Hasılat Kirasından Kaynaklanan Davalar ve Takipler, 

Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2011.

KARABULUT, Mustafa, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Turhan Kitabevi , 

Ankara 2008

KARABULUT, Mustafa, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Turhan Kitabevi, 

Ankara 2008.

KARADENİZ, Mehmet, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları, Çevreye Etkileri 

Önlemler, İstanbul, 1996.

KARAHAN, Ahmet, İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve 

Çözüm Yolları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul, 

2011.

KARAHAN, Kasım, Hizmet Pazarlaması, Beta Yayınları, İstanbul, 2000, s. 8-22.

KARAN, Nur, “İmtiyaz Sözleşmelerinde Uluslararası Tahkim”, II. Uluslararası 

Özel Hukuk Sempozyumu, İstanbul, 14 Şubat 2009.

KARAPINAR, Nuray, “Derin Deniz Madenciliği”, Madencilik Türkiye, 15 Nisan 2015, (s.72-82).

KARAPINAR, Nuray, “Maden Atık Alanlarının Kapatılması - Örtü Kaplamalar”, 

Madencilik, Cilt: 50, Sayı: 1, Mart 2011, s. 3-21.

KARAPINAR, Nuray, “Maden Atık Yönetimi; Macun Teknolojisi Kullanımı”, 

Madencilik, Cilt: 48, Sayı: 1, Mart 2009, s. 31-42).

KARASU, Koray, “Kamu Özel Ortaklığı: Sözleşme Sisteminin Genelleşmesi”, 

Kamu Yönetimi Yapı İşleyiş Reform, Barış Övgün (Ed.), Ankara Üniversitesi SBF Yayın No: 598 Ankara, 2009, s. 79–91.

KARPUZCU, Mehmet, Çevre-Kirlenmesi ve Kontrolü, 9. Baskı, Kubbealtı, İstanbul, 2007.

KARSLI, Abdülrahim, Medeni Muhakeme Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2012.

Kaynaklar 1459KARTALKANAT, Ahmet, “Madencilikle İlgili Düzenleyici Sistemler”, s. 7-8 

http://eski.jmo.org.tr/resimler/ekler/a988fc2992add2d_ek.pdf?dergi=HABERBULTENI (Erişim Tarihi: 27.4.2016)

KASAP, Yaşar ve SUBAŞI, Ela, “Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Açık İşletme Madenciliğinde Risk Denetimi”, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 2011 Bildiriler Kitabı, 24-25 Kasım, Zonguldak 2011.

KATOĞLU, Turgut, “Çevre ve Ceza Hukuku: Yeni Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar”, Çevre Sempozyumu, TAA Yayınları, Ankara 2006.

KAYA, Asım, “İş Kazasında İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu”, TAAD, 

Yıl: 5, Sayı: 17, Nisan 2014, s. 331-360.

KAYA, Harun, “Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Örgütsel Kültürünün Analizi ve Kurum Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir 

Araştırma”, Maliye Dergisi, Sayı: 155, Temmuz-Aralık 2008.

KAYABAŞI, Hüseyin, Kamu İhale Kanunu ve İSTON Örneği, Yüksek Lisans 

Tezi, Karabük Üniversitesi SBE, Karabük, 2015.

KEKEÇ, Meltem ve UYSAL, Yağmur, “Altın Madeni İşletmeciliği Çevresel 

Etkilerinin Değerlendirilmesi”, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1), 

2014, s. 45 (45-48).

KELEŞ, Ruşen ve ERTAN, Birol, Çevre Hukukuna Giriş, İmge Yayınları, Ankara, 2002.

KESGİN, C. ve TOPUZOĞLU, A. “Sağlığın Tanımı: Başaçıkma”, İstanbul Kültür Üniversitesi Dergisi, Sayı: 3, 2006.

KESKİN, Yakup, Kömür Hazırlama Yöntemleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu İnsangücü Eğitim Şube Müdürlüğü Yayınlan, Zonguldak, 1988.

KILIÇOĞLU, Ahmet M., “Müteahhidin Eseri Şahsen Yapma ve Kendi İdaresi 

Atında Yaptırma Borcu”, AÜHFM, Cilt: 32, Sayı: 1-4, Ayrı Bası, Ankara 

1976. (Eseri Yapma Borcu)

KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Genişletilmiş 16. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012 (Borçlar Hukuku)

KILIÇOĞLU, Mustafa ve ŞENOCAK, Kemal, İş Kanunu Şerhi, 3. Baskı, Legal, 

İstanbul, 2013.

1460 KaynaklarKILKIŞ, İlknur, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Yayınevi, Bursa, 2014.

KIRCALI, Emre, Taş Ocaklarında Atık Yönetimi ve İSG Uygulamaları, Yüksek 

Lisans Tezi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Tekirdağ, 2020.

KIZIL, M. Sıddık, KIZIL, Güldidar, TATAR, Çelik, KÖSE, Halil, “Madencilikte 

İleri Teknolojinin Kullanımı”, Madencilik, Haziran 1995, s. 39-47.

KIZILBOĞA, Ruveyda, “Risk Yönetimi ve Ülke Uygulamalarında Risk Yönetim Modelleri”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 

7, Kasım 2012, s. 83.

KIZILOT, Şükrü, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 1998.

Kişisel Koruyucu Donanımlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 

Ankara 2016.

KİTAPCI, İsmail, Sosyal Devlet Işığında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Reform Arayışları, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Isparta, 2007.

KİZİR, Mahmut ve ÜSTÜN, Ümit Süleyman, “Vergi Hukukunda Muvazaa”, s. 

101 (http://uehsjune2013.mevlana.edu.tr/proceedings.pdf).

KOCA, Mahmut ve ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2012.

KOCA, Mahmut, Yağma Cürümleri, Ankara, 2003, s. 92 vd; Bkz. PARILTI/AYDINTAN, s. 12.

KOCAMAN, R., KAYAR, B. KOCAMAN, B., “Rödövans Sözleşmelerinin Maden Hukuku Açısından Bakış”, in: Maden Hukuku Bildiriler Kitabı, Ed: Ali 

Şafak Balı, Astana Yayınları, Ankara, 2016, s. 223- 238.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Borçlar Hukuku, 1. Cilt, 4. Baskı, İstanbul, 

2008.

KOÇAK, Coşkun, “Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması”, 1. Uluslararası Ticaret Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 

2008.

Kaynaklar 1461KOÇAK, Kenan, “Anahtar Teslimi İşlerde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden 

İşveren Sorumluluğu”, www.ozdogrular.com/content/view/15018/ (Erişim 

Tarihi: 22.11.2015).

KONUK, Adnan vd, “Kömür Madeni İşletmelerinde Verimlilik Artışı İçin Alınacak Kararlarda İşçilerin Tercihleri”, Madencilik, Cilt: 45, Sayı: 3, Eylül 

2006, s.3-8.

KONUK, Adnan ve GÖKTAN, R. Mete, Açık İşletme Madenciliği, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1992.

KONUK, Adnan ve YAZICI, Sina, “Kısa Ayak Madenciliği”, Madencilik, Cilt: 

20, Sayı: 1-2, Mart- Haziran 1981, s. 37-44.

KOTLER Philip, Principles of Marketing, New Jersey, Prentice-Hall, 1999 s. 

624. (Aktaran: Ahmet SONUR, Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve 

Türk Bankacılık Sektörü İşletme Uygulamalarının değerlendirilmesi: Isparta 

İl Merkezinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Yüksek 

Lisans Tezi, Isparta, 2009.

KÖSE, H. Ömer, Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Sayıştay Yayınları, 

Ankara, 2000.

KÖSE, Halil vd, Tünel ve Kuyu Açma, Geliştirilmiş 4. Baskı, DEÜMF Yayınları, 

İzmir, 2012.

KÖSE, Ömer, Dünyada ve Türkiye’d5e Yüksek Denetim, 2. Baskı, Ankara, 2007.

KUBİLAY, Huriye ve AKDEMİR, Pınar, “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 

Sigortası Taraflarının Yükümlülükleri”, in: Maden Hukuku Bildiriler Kitabı, 

Ed: Ali Şafak Balı, Astana Yayınları, Ankara, 2016. s. 629- 648.

KURT, Leyla Müjde, Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012

KURU, Baki, ARSLAN, Ramazan ve YILMAZ, Ejder, Gerekçeli Karşılaştırmalı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara, 2011.

KURU, Baki, ARSLAN, Ramazan ve YILMAZ, Ejder, Medenî Usul Hukuku, 

24. Bası, Ankara, 2013.

KUŞCU, Şenol ve CAN, Eray, “Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin Harita Mühendisliği Disiplini Açısından Değerlendirilmesi”, TM1462 KaynaklarMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve 

Teknik Kurultayı 18-22 Nisan, Ankara, 2011.

KUŞCU, Şenol ve CAN, Eray, “Madencilik Faaliyetlerindeki Mühendislik Ölçmelerinin ve Haritalama”, Teknolojik Araştırmalar: HTED, Cilt: 4, Sayı: 3, 

2012 (s. 7-15). (Haritalama).

KUZU, A.. Yeraltı Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının 

Ruh Sağlığına Etkisinin Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2014.

KUZUDİŞLİ Müslüm, Yağma Suçu, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi 

SBE, Ankara, 2012.

LEVY, Sidney, Build Operate Transfer Paving the Way for Tomorrow’s Infrastructure, John Wiley & Sons, Newyork, 1996, s. 20 (Aktaran: AKILLI, s. 95).

LİMONCUOĞLU, S. A., İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların Kullanabilecekleri Haklar, TBB Dergisi, Sayı: 105, 

2013.

LOKMAN, Kemal, “Kürzot Petrol Madeni ve Havalisi”, MTA Dergisi, Sayı: 35, 

1946, (s. 95-101)

Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı Taslağı 2014-2018.

Madencilik Sektörü ve Politikaları Raporu, Mart 2011.

Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 

Haziran 2010.

MALBELEĞİ, E. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul, 2014.

Meclis Araştırma Raporu, TBMM, 2010.

Meslek Hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, Ankara, 2011.

MİDİLLİ Özlem, Hizmet Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Pazarlamaya Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi SBE, İstanbul, 2011.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi - ASTARLI, Muhittin, İş Hukuku, Turhan 

Kitabevi, 5. Bası, Ankara, 2012.

Kaynaklar 1463MUCUK, İsmet, Temel İşletme Bilgileri, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Türkmen 

Kitabevi, İstanbul 2008.

MÜLAYİM, B. O., İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kavramı, Yüksek Lisans 

Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2006.

MÜLAYİM, Baki Oğuz, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2006.

NAİPOĞLU, Sinan ve GÖÇEN, Deniz Ulaş, Kamu İhalelerinde Kamu ve Özel 

Kesim Yönünden Rekabet Denetimine İlişkin Güncel Sorunlar, in: Rekabet 

Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Kayseri 2009.

NEBİL, Füsun Sarp, “Yeni Çağın Kömür Madenciliğinin Teknolojileri Nelerdir”, 

http://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/yeni-cagin-komur-madenciliginin-teknolojileri-nelerdir,9310 (Erişim Tarihi: 16.4.2015).

NEWMAN, H. William, Yönetim İşletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve 

idare, Çeviren: Kenan Sürgit, TODAİE, Ankara, 1979.

OCAMAN, Rahmi ve KOCAMAN, Birsen, “Maden Sahalarında Yapılan Faaliyetlerin Çevreye Etkisi ve Rehabilitasyon Çalışmaları”, International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya, 2016, s. 

913. (906-915).

ODYAKMAZ, Zehra, “Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1-2, Haziran-Aralık 1998.

OĞURLU, İdris, Ormancılıkta Yaban Hayatı, Isparta, 2004.

OĞUZ, Arzu, “Muvazaa Kuramının Iustinianus’tan Günümüz Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi”, s. 453.

OĞUZMAN, M. Kemal ve ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

Cilt 1, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.

OKAKIN, Neslihan, Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, 

Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s. 15.

OKUR, Yaşar, “Türkiye’de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme”, Maliye Dergisi, Sayı: 158, Ocak-Haziran 2010, s. s. 570-

586.

1464 KaynaklarOnuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2014-1018, Ankara, 

2015.

ORKUNOĞLU, Işıl Fulya, “Özelleştirme ve Alternatifleri”, Akademik Bakış 

Dergisi, Sayı: 22, Ekim- Kasım- Aralık 2010, s. 10.

ÖCAL, Muammer, GÜNGÖR, Gültekin ve GÖK, Mahmut Şükrü, Kesimli Maden Terimleri Sözlüğü, 1992.

ÖĞÜTÇÜ, Muhlis, Çevre Kolluk İşlemleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir 2000.

ÖKMEN, Mustafa, Kent, Çevre ve Globalleşme, Alfa Yayınları, İstanbul 2003.

ÖKTEM, Begüm, “Atık Yönetiminde Entegre Uygulama”, Prof. Dr. Abdüsselam 

ULUÇAM Armağanı, Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2/1, 2016, (135-

147).

ÖNDER, M. ve SARAÇ, S. “Yeraltı Ocaklarındaki İklimsel Koşulların Önceden 

Belirlenmesi”, DEÜMF Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Ocak, 

2003, s. 137-146.

ÖNEN, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1999.

ÖRNEK, Hüsamettin, “Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları”, İşveren, Cilt: XVII, 

Sayı:7, Nisan 1989.

ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004.

ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004.

ÖZBEY, D., “Açık Ocak Madenciliği Sonrası Onarım Çalışmalarında Peyzaj 

Mimarlarının Rolü”, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, 

Ankara, 2005, s. 69 (69-72); K

ÖZBİLGİN, İzzet Gökhan, “Risk ve risk çeşitleri”, Bilişim Dergisi, Yıl: 40, Sayı: 

145.

ÖZCAN, Ahmet, İdarenin Mal ve Hizmet Alım Yöntemleri ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi SBE, Gaziantep, 

2012.

ÖZDAMAR, Demet, “Maden Hakkının Verilmesi ve Bu Hakkın Devri”, in: Prof. 

Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 

2001, s.119-148.

Kaynaklar 1465ÖZDEMİR, N.K. İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 

2004, s.21; EKİN, A. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları (İşveren Açısından), Yetkin Yayınları, Ankara, 2010.

ÖZDEMİR, Nilüfer, “3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında İdari Para Cezalarının Değerlendirilmesi”, Maden Hukuku Sempozyumu, 3-4 Ekim 2015.

ÖZDEMİR, Nilüfer, “3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında İdari Para Cezalarının Değerlendirilmesi”, Maden Hukuku Sempozyumu, 3-4 Ekim 2015.

ÖZDÖNMEZ, Metin, İSTANBULLU, Turhan ve AKESEN, Aytuğ, Ormancılık 

Politikası, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No: 3553, İstanbul, 1989.

ÖZEN, Mustafa, “Çevreye Karġı İşlenen Suçlar (TCK m. 181, 182)”, Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, Yıl: 2010, s. 147-208.

ÖZFIRAT, M. Kemal vd. “Uzunayak Üretimindeki Mevcut Tehlike Kaynaklarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi”, Madencilik, Cilt: 55, Sayı: 

1, Mart 2016, s. 3-16.

ÖZFIRAT, M. Kemal vd. “Uzunayak Üretimindeki Mevcut Tehlike Kaynaklarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi”, Madencilik, Cilt :55, Sayı: 

1, Mart 2016, (s.3-16).

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Şerhi, 3. Bası, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006.

ÖZKAHRAMAN, H.T. ve CEYLAN H. “ÇED Yönetmeliği’nin Türk Madenciliğine Etkisi”, 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Ekim 1999.

ÖZKAHRAMAN, H.T. ve CEYLAN H. “ÇED Yönetmeliği’nin Türk Madenciliğine Etkisi”, 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Ekim 1999, 

s. 11 (10-15).

ÖZKAN, Okan, BAYIN, Gamze ve YEŞİLAYDIN, Gözde, “Sağlık Kurumlarında Sürdürülebilir Atık Yönetimi”, 2’nd International Sustainable Buildings 

Syposium, Ankara-TÜRKİYE, 28-30t Mayıs 2015.

ÖZKAYA, Eraslan, Açıklamalı -İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, Ankara, 2004.

ÖZMUMCU, Seda, “Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında Re’sen Araştırma İlkesi”, SDÜHFD, Cilt: 4, Sayı: 2, Yıl: 2014.

1466 KaynaklarÖZSUNAY, Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, 5.Bası, İstanbul, 1982.

ÖZSUNAY, Ergun, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul 1968.

ÖZTÜRK, Ahmet Oğuz, “Madencilik ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)”, 

Madencilik Türkiye.

ÖZTÜRK, Bahri ve ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Yeni TCK’ya Göre Yenilenmiş 8.Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005.

ÖZTÜRK, Burak, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara, 2000.

ÖZTÜRK, Sevgi Ayşe, Hizmet Pazarlaması, 4. Baskı, Ekin Kitabevi, İstanbul, 

2003.

ÖZTÜRK, Yılmaz, “Yeşil Pazarlama ve Serel Seramik A.Ş.’nin Yeşil Uygulamaları”, Celal Bayar Üniversitesi SBE Sosyal Bilimler Dergisi, 2004,

ÖZVERİ, Murat, “Yoksulluğun Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakkı”, Praksis, 

Sayı: 9, Kış-Bahar 2003, s. 321-336.

PAKSOY, Mücahit ve DİREK, Mithat, “Tarım Alanlarının Tarım Dışı Amaçlarla 

Kullanılması”, Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı: 13, Ekim- Kasım-Aralık 1994, 

s. 17-20.

PALAMUTÇUOĞLU, B. Türker, Yönetim ve Organizasyon Ders Notu, 2015.

PAPAKÇI, Acun, “Hukuki Bilirkişilik”, MÜHF HAD, C.22, S.1, Özel Sayı.

PARLAR, Ali ve HATİPOĞLU, Muzaffer, Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutuyla Çevre Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.

PARLAR, DEMİR Pınar, Türkiye’de Kamu İhale Sistemi ve kamu İhale Kurumunun Çalışma Esaslarının Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi FBE, İstanbul, 2010. (İhale)

PEKCANITEZ, Hakan, ATALAY, Oğuz ve ÖZEKES, Muhammet, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medenî Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013.

PEKCANITEZ, Hakan, ATALAY, Oğuz ve ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul 

Hukuku, 13. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 669.

Kaynaklar 1467PEKCANITEZ, Hakan, ATALAY, Oğuz ve ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul 

Hukuku, Ankara, 2011.

Performans ve Risk Denetim Terimleri, Hazırlayan: Arife Coşkun, Yayınları, Ankara, 2000.

PILOW, Johann-Christian, “Almanya’da Maden Hukuku”, (Çev: M. Zelkifli Yıldırım), Küresel Bakış, Yıl:4, Sayı:14, Temmuz 2014, s. 1-32)

REİSOĞLU, Sefa, Türk Borçlar Hukuku, 25. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2014.

Risk Değerlendirme Esasları, www.calisma.gov.ct.tr/Portals/123/Kitap%-

C3%A7%C4%B1k-Risk%20De%C4%9Ferlendirmesi%20Esaslar%-

C4%B1.pdf (Erişim Tarihi: 19.10.2015), s. 4.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TOKOL, Tuncer, İşletme, Beta Yayınları, İstanbul 

2011, s. 201.

SADULLAH, Ömer, Personel Yönetimi Açısından İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı ve Metal Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1986.

SAĞLAM, İpek, “Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kavramına Genel Bir 

Bakış”, http://dosya.marmara.edu.tr/huk/Sempozyumyay%C4%B1nlar%-

C4%B1/t%C3%BCzelki%C5%9Fillikperdesininaralanmas%C4%B1/ipeksaglam.pdf (Tüzel Kişilik Perdesi) s. 155 (s. 143-159).

SAĞLAM, İpek, Tüzel Kişilik Örtüsünün Aralanması (Amerikan ve İngiliz Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak), (Marmara Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1995, s. 44. (Tüzel Kişilik Örtüsü)

SANAL, Recep, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Mahalli İdareler, MİGM Yayınları, Ankara 1999.

SANAL, Recep, Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE, Ankara, 2002.

SARAN, Ulvi, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Kalite Odaklı Bir Yaklaşım, Atlas Yayınları, Ankara, 2004, s. 70-71.

SARIGÖLLÜ, Ersin, “Muvazaa”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:4, 1994, s. 665.

SARIYAR, Selçuk, “Devir Nedeniyle Yapılan Fesih”, 2008, s. 2, www.hubyar.

eu/ SiteFiles/ makaleler/devir%20nedeniyle%20yapilan%20fesih.pdf (Erişim Tarihi: 15.11.2015).

1468 KaynaklarSAYDAM, Mehmet ve ÖZTÜRK, Nurten, “Türk Ceza Kanunu Bakımından Taksir”, TAAD, Yıl:6, Sayı:23, Ekim 2015, s. 135-158.

SAYINBATUR, Onur, Açık Ocak Maden İşletmelerinde Patlatma Delikleri ve 

Patern Tasarımı Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar 

Üniversitesi, 2011.

SCHLEMMINGER, Horst & MARTENS, Claus-Peter, German Environmental 

Law For Practitioners, 2nd Edition, Kluwer Law international, Netherland, 

2004.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Kurulu Raporu, Ankara, 2000.

SEREL, Tekin Ahmet, Meslek Hastalıklarının Hukuki Boyutu, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2018, s. 5.

SEREL, Tekin Ahmet, Meslek Hastalıklarının Hukuki Boyutu, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2018, s. 5.

SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk: Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015.

SEVGİ, Orhan, “Orman(lar), Ormanlık Alan ve Orman Alanı Terimleri: Kullanım Sorunları ve Öneriler”, Avrasya Terim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2013, s. 

59 - 73.

SEVİMLİ, Atahan, “İşyerinin Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:7 Sayı:1, Ocak 2005, s. 47

SEVİMLİ, K. A., “Türk Borçlar Kanunu m.417 ve İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu Işığında İşçinin Kişiliğinin Korunması”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 1, 

2013, s.1110.

SEZGİNER, Murat, “İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk Sözleşmeleri (Bileşik İradeli ‘Birleşme’ Sözleşmeler)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 1-2, Yıl: 2013, s. 1589-1621.

SIRABAŞI, Volkan, “Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin 

Başlangıcı ve Hukuki Niteliği”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/ 4, s. 373 (s. 

373-380)

SİRKECİOĞLU DÖNMEZ, Zühal, “Belediyelerde İmtiyaz”, YAYED - memleket mevzuat - Ocak 2006/1.

Kaynaklar 1469SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku Dersleri, Ankara, 1995.

SOMUNOĞLU, S. “Kavramsal Açıdan Sağlık”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: l, Sonbahar 1999.

SOYER, Polat, “Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından 

Yargıtay’ın 1997 Yılı Kararlarının Değerlendirmesi” Yargıtay’ın İş Hukuku 

Kararlarının Değerlendirilmesi 1997

SOYER, Polat, “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2008 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, in: Yargıtay’ın 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2008, Ankara, 

2010.

SOYKAN, Füsun ve MUTLUER, Mustafa, “Türkiye’de Madencilik ve Maden 

Yataklarının Coğrafi Dağılışı”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 8, 1995 (s. 37-

56)

SÖNMEZ, Necmi, “Çevre, Toprak ve İnsan”, İnsan Çevre Toplum (Ed: Ruşen 

KELEŞ), 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1997.

STANLEY, Neil and WOLF, Susan, Environmental Law, 4th Edition, Cavendish 

Publishing, Austraila, 2003.

SUNAY, ŞENLEN, Süheyla, İdari Yargılama Usulüne Hâkim Olan İlkeler Karşısında İspat ve Delil, İstanbul, 1997.

SÜMER, Haluk Hadi, İş Hukuku Uygulamaları, Mimoza Yayınları, Konya, 2009 

(Uygulama)

SÜZEK, Sarper, “Alt İşveren İlişkisinin Kurulması”, Legal İHSGH Dergisi, 

Sayı:25, Ocak-Şubat-Mart 2010.(Alt İşveren İlişkisinin Kurulması)

SÜZEK, Sarper, “İşyerinin Devri ve Hukuki Sonuçları”, DEÜHFD, Cilt: 15, 

Özel Sayı: 2013 (s. 311-330) (İşyeri Devri)

SÜZEK, Sarper, Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, İHSGHD, Sayı: 25, 2010.

SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 10. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2014. 

(İş Hukuku)

ŞAHİN, İrfan, Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi SBE, İstanbul, 2008.

1470 KaynaklarŞAHİN, Turan, Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.

ŞAHLANAN, Fevzi, İşyeri Devri İle Asıl İşveren-Alt İşveren, Tekstil İşveren 

Dergisi, Kasım 2007 (İşyeri Devri)

ŞAHLANAN, Fevzi, Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu 

Sorunlar ve Çözüm Arayışları”, İÜHFM, Cilt: LXXII, Sayı: 2, 2014 (s. 469-

476) (Kamu İşyerleri)

ŞAKAR, Müjdat, İş Kanunu Yorumu, 6. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 

2011, s. 760-761.

ŞEKERCİ, Sena, Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi SBE, Ankara, 2010.

ŞEN, Murat ve NANECİ, Aslı, “Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik 

Sözleşmesi”, Sicil Dergisi, Yıl:4, Sayı: 15, Eylül 2009.

ŞEN, Murat, “Esnek Çalışma Bağlamında Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam 

Baroları”, in: Hukuk Biliminin Güncel S orunları III. Uluslararası Kongre 

Bildiri Kitabı, Cilt II, Samsun, 4-6 Mayıs 2012, (s. 409-430).

ŞEN, Sabahattin, Taşeronluk (Alt İşverenlik) ve Endüstriyel İlişkilere Etkisi, Selüloz-İş Sendikası Eğitim Yayınları, No: 14, İstanbul, 2002. (Taşeronluk)

ŞENOCAK, Hasan, “Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi 

Süreç Işığında Değerlendirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 

Sayı: 56, 2009 s.409-468.

ŞENYÜZ, Doğan, Borçlar Hukuku, 3. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2006.

ŞİMŞEK, M. Şerif ve H. Serdar ÖGE, İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, 2011, s. 107.

ŞİMŞİR, Ferhan, PAMUKÇU, Çağatay ve ÖZFIRAT, M. Kemal, “Madencilikte 

Rekültivasyon ve Doğa Onarımı”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 2, Mayıs 2007, s.42-43 (39-49). 

ŞİMŞİR, Ferhan, PAMUKÇU, Çağatay, ÖZFIRAT, M. Kemal “Madencilikte Rekültivasyon ve Doğa Onarımı”, DEÜMF, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 

9, Sayı: 2, Mayıs 2007, s. 39-49.

Kaynaklar 1471ŞİMŞİR, Ferhat, TATAR, Çelik ve ÖZFIRAT, M. Kemal, Madenlerde Nakliyat, 

Düzeltilmiş 3. DEÜMF Yayınları, İzmir, 2013.

ŞİMŞİR, Ferhat, Yeraltı Madencilik Yöntemleri, DEÜMF Yayınları, İzmir, 2015.

TALAS, Cahit, Sosyal Ekonomi, Ankara, 1983.

TALU, Nuran, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’de Çevre Politikaları, 

TMMOB Yayınları, Ankara 2006.

TALU, Nuran, TBMM’de Çevre Siyaseti, Nobel Yayınları, Ankara 2004.

TAMZOK, Nejat, “Madencilik Politikası ve Maden Hukuku”, in: Maden Mühendisliği El Kitabı, Ankara, 2005.

TAN, Oktay ve CANDEMİR, Bilgin, “Ramak kala olaylarını kayda almak yaralanmalı veya ölümlü kazaları önlemektir”, www.oktaytan.net (ET:18.05.2020). 

TAN, Turgut, “İdari sözleşme Kuramına İlişkin Gözlemler”, AÜSBFD, Cilt: 50, 

Sayı: 3, 1995, s. 291-309.

TAN, Turgut, “Kamu Hizmeti İmtiyazından “Yap-İşlet-Devret” Modeline, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 47, Sayı: 3, s. 307.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt: I/2, Kira ve 

Ödünç Verme (Ariyet, Karz) Sözleşmeleri, Ankara, 1985.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, Ankara, 1977, s. 51.

TANER, Tahir, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, İstanbul, 1944,

TANER, Tahir, Ceza Muhakemeleri Usulü, İstanbul, 1955, s. 171, 208, 209; 

KANTAR, Baha, Ceza Muhakemeleri Usulü, Ankara 1957, s. 87.

Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı Çalışma Raporu, Ankara, 2014.

TAŞÇI, Faruk, “Verimlilik Artışında Emek Etkinliği Üzerine Bir Yaklaşım: AHME-T Modeli”, Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: 2, Sayı: 61, 2011, s. 177–

199.

TAŞDELEN, Aziz, “Malî Sonuçlu Bir İdarî Yaptırım Örneği: Kamu Harcama 

İhalesine Katılmaktan Yasaklanma, AÜHFD, Cilt: 55, Sayı: 1, 2006, s. 293 

(s. 293-320).

TAŞKENT, Savaş, “Alt İşveren”, Legal İHSGH Dergisi, Sayı: 2, Nisan-MayısHaziran 2004, s. 364 (Alt İşveren).

1472 KaynaklarTAŞKIN, Ahmet, “Çevrenin Hukuksal Yönden Korunması”, TAAD, Sayı: 1, Nisan 2010, s. 239- 292.

TAŞKIN, Ahmet, Türk İş Hukukunda ve İşletme Yönetiminde Alt İşverenlik 

Kavramı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016 (Alt İşverenlik)

TAŞKIN, Alim, “Tüzel Kişilerin Kişilik Haklarının Korunması”, AÜHFD, Cilt: 

42, Sayı: 1, 1992, s. 201-243.

TAŞTAN, Hatice, İşverenin Koruma ve Gözetme Borcu Kapsamında İş Sağlığı 

ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, 

Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2008.

TAŞYÜREK, M. Çağatay, Kamu İhale Hukukunda Alt Yüklenicilik Müessesi, 

Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008.

TATAR, Çelik vd. Madenciliğe Giriş, 3. Baskı, DEÜMF Yayınları, İzmir, 2015.

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Aralık 2014.

TEKERGÜL, Mehmet, İşyerinde Elektronik Gözetim Uygulamaları”, Yüksek 

Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi SBE, İstanbul, 2010.

TEKİN, A. Murat, Maden Mühendisleri İçin Maden ve İş Güvenliği Hukuku Kılavuzu, Ankara, 2012.

TEKİN, A. Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), 

Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Isparta, 2007.

TEKİNALP, Gülören ve TEKİNALP, Ünal, Perdeyi Kaldırma Teorisi, Prof. Dr. 

Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi, AKMAN, Sermet, BURCUOĞLU, Haluk ve ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 7. Baskı, İstanbul, 1993.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi, AKMAN, Sermet, BURCUOĞLU, Haluk ve ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, 5. Bası, İstanbul, 1985.

TEKİNSOY, M. Ayhan, “İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu”, AÜHFD, Cilt: 55, 

Sayı: 2, 2006, s. 181-227.

TENEKECİOĞLU, Birol, Makro Pazarlama, Met Yayıncılık, Eskişehir, 1992.

TEZCAN, Durmuş, ERDEM, Mustafa Ruhan ve ÖNOK, Murat, Teorik ve Pratik 

Ceza Özel Hukuku, 5. Baskı, Ankara, 2007.

Kaynaklar 1473TEZEREN, Atilla, “Bir Denetim Aracı Olarak Verimlilik Nedir? İşletmelerde Verim Artışı Nasıl Sağlanmaktadır?” MPM Dergisi, 84/3, Ankara1984.

TINAZ, Pınar, “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing): Kavram, Süreç, Tanı ve 

Çözüm Önerileri”, in: CHD, Yıl: 4, Sayı: 11, Aralık 2009.

TİFTİK, Mustafa ve ABDULHAKİMOĞULLARI, Erdal, Temel Hukuk Bilgisi, 

2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2014.

TOKALI, Mahmut, İdari Sözleşmeler ve Yargısal Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, 

Kocaeli Üniversitesi SBE, Kocaeli, 2010.

TOPALOĞLU, “Rödövans Sözleşmelerinin Şekli ve Tescili”, in: Maden Hukuku 

Bildiriler Kitabı, Ed: Ali Şafak Balı, Astana Yayınları, Ankara, 2016. (Tescil)

TOPALOĞLU, Mustafa, “Rödövans Sözleşmesi; Hukuksal Durum, Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri”, in: Türkiye 17 Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, TUMAKS, 2001.

TOPALOĞLU, Mustafa, “Son Yasal Gelişmeler ve Yargı Kararları Işığında Rödövans Sözleşmesi”, Türkiye Madenciler Derneği Sektörden Haberler Bülteni, Sayı: 39, Eylül 2011, s. 42-45 (Son Gelişmeler).

TOPALOĞLU, Mustafa, Maden Hukuku, Adana, 2011 (Maden Hukuku).

TORAMAN, Barış, Medeni Usul Hukukunda Bilirkişi İncelemesi, Ankara 2017, 

s. 67.

TORTOP, Nuri vd, İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2010.

TORTOP, Nuri, İSBİR, Eyüp G. ve AYKAÇ, Burhan, Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara, 1993.

TORUNOĞLU, Ethem, Ötekilerin “Çevre’si, Ütopya Yayınevi, Ankara 2006.

TOYDEMİR, Seçkin, Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Türk İdari Yargı Sistemi, İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE, İstanbul, 2013

TUNA, Mustafa Oğuz, Kamu İhale Sözleşmelerinin Değiştirilmesi ve Devri, 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE, İstanbul, 2013, s. 33.

TUNCAY, A. Can ve EKMEKÇİ, Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul 2005.

1474 KaynaklarTUNCAY, A. Can ve EKMEKÇİ, Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 15. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2012.

TUNCAY, A. Can ve EKMEKÇİ, Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 19. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017.

TUNCAY, Can, “Kurumun İşverene Rücu-Olayda Kaçınılmazlık Durumu”, Sicil 

İş Hukuku Dergisi, Sayı 4, Yıl:1, Aralık 2006.

TUNCAY, Can, “Kurumun İşverene Rücu-Olayda Kaçınılmazlık Durumu”, Sicil 

İş Hukuku Dergisi, Sayı 4, Yıl:1, 2006.

TUNÇOMAĞ, Kenan ve CENTEL, Tankut, İş Hukukunun Esasları, 6. Bası, İstanbul 2013.

TURAN, Ebru, Yap İşlet Devret Modelinde Muhasebe Düzeni, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009, s. 53.

TURAN, Ercan, “Sosyal Güvenlik Hakkı, Kamu-İş, Cilt: 7, Sayı: 3, 2004.

TURGUT, Nükhet, “Çevre Hukukunun Temel Kavram ve İlkeleri”, Çevre Hukuku Sempozyumu, (Ed. Emel Badur), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 

Ankara 2006.

TURGUT, Nükhet, Çevre Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2001.

TÜRK, Hikmet Sami, “Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Üzerinde 

Açıklamalar”, AÜHFD, Cilt: 36, Sayı:1, 1979, s. 83-119.

TÜRKMAN, Ayşen, Yaşanabilir Bir Çevre İçin, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 

2000.

ULUSAN, İ., Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi 

Gözetme Borcu: Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Kazancı Yayınları, 

İstanbul, 1990, s. 1.

ULUSAN, İlhan, Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin 

İşçiyi Gözetme Borcu Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Kazancı Yayınları, İstanbul, 1990.

ULUSOY, Erol E. “Çek Kanunu Tüzel Kişilik Perdesini Aralıyor”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Yıl:2010, s. 68 (s. 68-84).

ULUSOY, Yaşam ve AYAŞLIGİL, Tülay, “Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya Yeniden Kazandırılmasının “Şile-Avcıkoru” Örneğinde 

Kaynaklar 1475İrdelenmesi”, Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, Cilt: 

62, Sayı: 2, 2012, s. 21-36.

USAN, M. Fatih, “Asıl İşverenin Alt İşverenin Sosyal Sigortalar Kanunundan 

Doğan Borçlarından Sorumluluğu”, Kamu-İş, Cilt: 7, Sayı: 1, 2002. (Asıl 

İşverenin Sorumluluğu)

USTA, Öcal, İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, İzmir, 2005.

UYGUN, Rahmi, Maden İşletmelerinde Maliyet Sistemi ve Rödövanslı Sahalarda Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

SBE, Zonguldak, 2003.

UYGUR, Atiye B., “Teminat Amaçlı İnançlı İşlemler”, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt: X, Sayı:1-2, 2006, s. 181.

UYGUR, Turgut, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt I, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, 

Ankara, 2012.

UYGUR, Turgut, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt II, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.

UYSAL, Ö. ve DEMİRCİ, A. “Halat Tipi Kaya Saplamalarında (Cable Bolt) Patlatma Esaslı Ankraj Sistemi”, in: Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Fuarı, İzmir, 09-12 Haziran 2005, (s. 233-241).

UYUMAZ, Alper ve GÜNGÖR, Fatma, “Rödövans Sözleşmesi”, GÜHFD, Cilt: 

XIX, 2015, s. 145-185.

UZ, Abdullah, Kamu İhale Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s. 9; Meltem KUTLU, İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci, DEÜHF Yayınları, Yayın 

No:75, İzmir, 1997, s.76.

UZUN, Ali Kamil, “Denetim Hayattır”, www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/denetim%20hayatt%C4%B1r.pdf (ET: 4.5.2016)

ÜNLÜ, Özcan vd, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Madencilik 

Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları”, in: Maden İşletmelerinde 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 2013, Ed: Sabahattin Sakatoğlu ve M. 

Özgür Keskin, TMMOB Yayınları, Ankara, 2013, s. 99-131.

ÜZEREM, Nevin, “Hizmet Kalitesinin Yönetimi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 

Sayı:63, Yıl:11, Mayıs-Haziran, 1997.

1476 KaynaklarVAROL, Simge ve BAŞPINAR, Ebru, “Maden İşletmelerinin Çevreye Etkisi”, 

SEDUGEO, Cilt: 2, Sayı: 4, 2011, s. 28-31.

WILKINSON, David, Environment and Law, London, 2002.

www.bilgiustam.com/yerkabugunun-yapisi/ (ET: 16.4.2015).

www.busomarastirmagrubu.boun.edu.tr/sites/default/files/saharaporu.pdf (ET: 

1.5.2016)

www.denizmamurekli.com/uploads/8/0/4/0/8040365/madenlerde_hazırlık_kazısı.pdf (ET: 22.4.2016)

www.denizmamurekli.com/uploads/8/0/4/0/8040365/madenlerde_hazırlık_kazısı.pdf

www.dmy.info/teknoloji-nedir-felsefesi/ (ET: 23.11.2015)

www.ekodialog.com/Konular/teknoloji-nedir-teknoloji-kavramlari.html (ET: 

23.11.2015)

www.frmartuklu.org/konu/maden-m%C3%BChendisi-nedir-maden-m%C3%BChendisinin-g%C3%B6revleri.23535/ (ET: 16.4.2016).

www.genelmadenis.org.tr/Sayfalar.asp?ID=7 (ET: 20.4.2016).

www.isvemeslekdanismani.net/ (ET: 16.4.2016).

www.kgk.gov.tr/contents/files/IFRIC_%20Interpretation%2020_nearfinal_draft.

pdf (ET: 21.4.2016)

www.kilichukuk.org/images/29mart2014gazete.pdf (ET: 17.3.2016)

www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=14&tipi=5&sube=0 (Erişim 

Tarihi: 20.4.2016).

www.mailce.com/istirak-nedir.html (ET: 20.4.2016)

www.makaleler.com/teknoloji-nedir--faydalar%C4%B1-ve-zararlar%C4%-

B1-nelerdir (ET: 23.11.2015)

www.muhasebedersleri.com/ekonomi/isletme-yonetimi.html (ET:16.11.2015)

www.ozdogrular.com/content/view/15018/ (ET: 22.11.2015).

www.sbm.org.tr/tr/Haberler/Sayfalar/maden-calisanlarina-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi.aspx (ET: 22.4.2016)

www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.

561be936dd2212.97978719 (ET: 12.10.2015)

Kaynaklar 1477www.turkcebilgi.com/madencilik (ET: 15.4.2015)

www.uzmanlaroperatorluk.com/soru-9-operator-kime-denir.html (ET:17.3.2016)

YAĞLI, A. Bergama Ovacık Altın Madeni Çevre Hakkı ve İdarenin Sorumluluğu, Galatasaray Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul, 2007.

YARAYAN, Ali, Türk Medeni Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.

YAŞAR, Gizem, İşveren Açısından İş Kazalarından ve Meslek Hastalıklarından 

Doğan Hukuki Sorumlulukta Kaçınılmazlık İlkesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2020.

YAŞAR, Gizem, İşveren Açısından İş Kazalarından ve Meslek Hastalıklarından 

Doğan Hukuki Sorumlulukta Kaçınılmazlık İlkesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2020.

YAVUZ, Cevdet, ACAR, Faruk ve ÖZEN, Burak, Türk Borçlar Hukuku Özel 

Hükümler, İstanbul, 2014.

YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, Yenilenmiş 12. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2013.

YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku I, Kamu Hukuku Tekniği, İdare İşlevi, İdarenin Yetkileri ve Hukuka Bağlılığı, İdarenin Sorumluluğu, Gözden Geçirilmiş 

ve Genişletilmiş 2. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1990.

YAZGAN, Turan, Sosyal Sigorta, İstanbul, 1977.

YAZICI, Kâmil, İşletme Bilimine Giriş, Genişletilmiş 4. Baskı, Derya Kitabevi, 

Trabzon, 2007.

YAZICI, Mehmet ve DURMUŞ, Ahmet Hayri, Muhasebe Kuramları ve Uygulamaları, İstanbul 1973.

YENİSEY, Kübra Doğan, “Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi”, in: Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006, 

Ankara, 2009. (İşin Düzenlenmesi)

YENİSEY, Kübra Doğan, İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, İstanbul 2007.

YENİSEY, Kübra Doğan, İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, Legal Yayınları, İstanbul, 2007. (İşyeri)

1478 KaynaklarYeraltı Ölçmeleri, MEB Yayınları, Ankara, 2011.

YERLİ, T. “İşyeri Hekimi Mobbing Karşısında Kurban mı, Kurtarıcı mı?”, CHD, 

Yıl: 4, Sayı: 4, Aralık 2009, s. 37.

YILDIZ, Hayrettin, “Kamu Hukuku İle Özel Hukukun Kesiştiği Yer: Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim Yolu”, TBB Dergisi, Sayı: 11, 2014, 

s. 279. (İmtiyaz)

YILMAZ, Ejder, “Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaalı Olduğunu Tespit Eden İş 

Müfettişi Raporuna Karşı İtiraz Davası”, Çimento İşveren, Cilt: 23, Sayı: 1, 

Ocak 2009 (Muvazaa Tespiti);

YILMAZ, Halil, “Maden İşyerlerinde Meydana Gelen İş Kazalarından Dolayı 

İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu”, in: Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 2013, Ed: Sabahattin Sakatoğlu ve M. Özgür 

Keskin, TMMOB Yayınları, Ankara, 2013, s. 1-36.

YILMAZ, Halil, “Maden İşyerlerinde Meydana Gelen Kazalardan Dolayı İşverenin Hukuksal Sorumluluğu”, in: Maden Hukuku Bildiriler Kitabı, Ed: Ali 

Şafak Balı, Astana Yayınları, Ankara, 2016, s. 674 (s. 659-731). (İşverenin 

Hukuksal Sorumluluğu).

YURTCAN, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Öldürme ve Yaralama Suçları, 

TBB Yayınları, Ankara, 2015.

YÜCEL, Ali Rıza, “İdari Sözleşmeler ve İmtiyaz Sözleşmeleri”, TMH, Sayı: 

439-440, Cilt: 5-6, 2005.

YÜKSEK, Salih, ELEVLİ, Birol, DEMİRCİ, Ahmet, “Hammadde, Kaynak, Cevher ve Rezerv Gibi Bazı Terimlerin Tanımlarına Bir Yaklaşım: Hasançelebi 

Demir Yatağı Örneği”, Jeoloji Mühendisliği Cilt: 25, Sayı: 2, 2001, s. 47-54.

YÜKSEL, Öznur, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, 1997, s. 73.

ZEVKLİLER, Aydın vd, Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri 

Ana İlkeler, İzmir, 2013.

ZEVKLİLER, Aydın ve GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, 14. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.

ZEVKLİLER, Aydın, Kişiler Hukuku, Gerçek Kişiler, Ankara, 1981.

Kaynaklar 1479ZEVKLİLER, Aydın, Özel Borç İlişkileri, 7. Baskı, Ankara, 2002, s. 29; TAHİROĞLU, Bülent, Roma Borçlar Hukuku, İstanbul, 2000.

ZİNCİR, Uğur Osman, Yeni TCK’da Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme, Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul, 2008

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.