Türk Milletlerarası Özel Hukuku

Kanunlar İhtilafı Hukuku Milletlerarası Usul Hukuku
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gülin GÜNGÖR
ISBN: 9786050509366
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gülin GÜNGÖR
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 407
“Milletlerarası Özel Hukuk” isimli çalışmamızda, 5718 sayılı Millet-lerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku ile doğrudan veya dolaylı millî ve milletlerarası hukukî düzenlemeleri inceleme konusu yapılmış; ilgileri ölçüsünde yargı kararlarına ve görüş ve önerilere yer verilmiştir. 
Çalışmanın öğrenci, araştırıcı ve uygulayıcıya yararlı olması en bü-yük dileğimdir. 
Bu vesileyle, birinci basının okumasını yapan Prof. Dr. Rifat Erten ile tashihleri özenle gerçekleştiren doktor öğretim üyesi arkadaşım Gülce Gümüşlü Tunçağıl’a teşekkürlerimi sunuyorum. Şüphe yok ki, çalışma-nın tüm eksikleri tarafıma aittir. Yine, her zaman zengin kütüphanele-rinden yararlanma imkânı bulduğum Londra Üniversitesi İleri Hukuk Çalışmaları Enstitüsü (Institute of Advanced Legal Studies) ile Yetkin Yayınevi yetkililerine de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 7

İ Ç İ N D E K İ L E R 9

KISALTMALAR CETVELİ 17

G İ R İ Ş 19

I. TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNUN KONUSU 19

II. TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNUN

KAYNAKLARI 20

A. Millî Hukuk Kaynakları 20

1. Mevzuat 21

2. Türk Mahkemelerinin Kararları ile Türk Milletlerarası Özel

Hukuk Öğretisinin Çalışmaları 22

B. Milletlerarası Hukuk Kaynakları 22

1. Milletlerarası Sözleşmeler 23

2. Hukukun Genel İlkeleri 26

3. Milletlerarası Teamül Hukuku Kuralları 26

4. Yabancı Mahkeme Kararları ve Bilimsel Öğretiler 27


BİRİNCİ BÖLÜM

KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKU


I. Kanunlar İhtilâfı Hukukunun Niteliği ve  Konusu 29

II. Kanunlar İhtilâfı Hukukunun Varlık Sebebi 32

III. Kanunlar İhtilâfının Çeşitleri 32

A. Bölgelerarası Kanunlar İhtilâfı 33

B. Milletlerarası Kanunlar İhtilâfı 36

C. Şahıslararası Kanunlar İhtilâfı 37

D. Statü Değişikliğinden Doğan İhtilâflar 38

E. Zamanlararası Kanunlar İhtilâfı 39

IV. Türk Kanunlar İhtilâfı Hukuku Sisteminin İşleyişi 43

A. Türk Kanunlar İhtilâfı Hukukunda İşlev Gören Kurallar 43

1. Bağlama Kuralları 43

a. Genel Olarak 43

b. Bağlama Kuralının Unsurları 47

ba. Bağlama Konusu 48

bb. Bağlama Noktası 50

2. Maddî Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları 55

3. Doğrudan Uygulanan Kurallar 58

4. Yardımcı İhtilâf Kuralları 63

5. Kanunlar İhtilafı Hukuku Kurallarının Özelliklerine Göre

Tasnifi 64

a. Tek Taraflı-Çok Taraflı Kurallar 64

b. Bağımsız ve Bağımlı Kurallar 66

c. Açık ve Örtülü Kurallar 67

B. Türk Kanunlar İhtilâfı Hukukunun Değerleri 67

1. Hukukî Kesinlik, Güvenlik ve Öngörülebilirlik 67

2. Adaletin Sağlanması 69

a. Milletlerarası Özel Hukuk Adaleti 69

aa. Taraf Menfaati 69

ab. İşlem Menfaati 71

ac. Düzen Menfaatleri 73

ad. Devlet Menfaati 74

ae. Milletlerarası Toplumun Genel Menfaati 74

b. Maddî Hukuk Adaleti 75

C. Türk Kanunlar İhtilâfı Hukuku Alanında İzlenen Metod ve

Yaklaşımlar 76

1. Sübjektif Metod 76

2. Objektif Metod 78

a. Savignyen Metod 78

b. Savignyen Metod ile Birlikte Kullanılan Bazı Yaklaşımlar 78

ba. Avrupa Tipi Daha İyi Hukuk 78

bb. Fonksiyonel Bağlama 79

3. En Sıkı İlişkili Hukuk Metodu 80

a. Ad Hoc Tayin 80

b. Objektifleştirilmiş En Sıkı İlişkili Hukuk 81

D. Türk Kanunlar İhtilâfı Hukukunun Genel Problemleri 82

1. Atıf 82

a. Atfın Kabulü ve Reddi 83

b. Atfın Türleri 83

c. Atıf Teorileri 85

ca. Tam Atıf 85

cb. Kısmî Atıf 86

d. Atfın Durması ve Kırılması 86

e. Türk Hukukunda Atıf 87

ea. MÖHUK m.2/3 87

eb. MÖHUK m.2/4 ve Atıf Sorunu 88

ec. Türk Ticaret Kanunu m.766/1 92

ed. Milletlerarası Tahkim Kanunu m.12/C 93

2. Yabancı Hukukun Uygulanması 93

3. Ön Sorun 99

4. Türk Kamu Düzenine Aykırılık 102

a. Genel Olarak 102

b. Türk Kamu Düzenin İstisnaî Niteliği 103

c. Türk Kamu Düzenine Aykırılığın Ölçüsü 105

d. Türk Kamu Düzeninin Müdahalesinin Hukukî Sonuçları 108

5. Kanuna Karşı Hile 108

V. Türk Kanunlar İhtilÂfı Hukuku Kuralları 112

A. Şekil 112

1. Hukukî İşlemlerin Şekli: Genel Kural 112

2. Evlenmenin Şekli 113

3. Kambiyo Senedi ile Borçlanmaların Şekli 116

4. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekli 117

5. Taşınmazlar Üzerinde Aynî Hak Kuran Hukukî İşlemlerin

Şekli 119

6. MÖHUK m.26 Kapsamındaki Tüketici Sözleşmelerinin

Şekli 119

7. Lex Fori’ye Ait Doğrudan Uygulanan Şekil Kuralları 119

8. Lex Causae’ye Ait Doğrudan Uygulanan Şekil Kuralları 120

B. Zamanaşımı 120

C. Ehliyet 122

1. Gerçek Kişiler 123

a. Hak Ehliyeti 123

b. Fiil Ehliyeti 124

2. Tüzel Kişiler ile Kişi ve Mal Topluluklarının Hak ve Fiil

Ehliyeti 131

D. Nişanlılık 133

E. Evlenme 135

1. Evlenme Ehliyeti ve Şartları 136

2. Evlenmenin Genel Hükümleri 138

F. Boşanma ve Ayrılık 139

G. Evlilik Malları 143

H. Soybağı 146

1. Soybağının Kuruluşu 146

2. Soybağının Hükümleri 149

3. Sunî Soybağı: Evlât Edinme 150

I. Nafaka 153

1. Genel Hüküm 153

2. Nafaka Sözleşmeleri Rejimi: Yeknesak Kurallar 154

a. Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair

Sözleşme 155

b. Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak

Kanuna Dair Sözleşme 159

J. Miras 160

K. Aynî Haklar 166

1. Genel Hüküm 166

2. Taşıma Araçları Üzerindeki Aynî Haklar 169

3. Fikrî Mülkiyete İlişkin Haklar 171

L. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 172

1. Genel Hüküm 172

a. Sübjektif Metod: Hukuk Seçimi 173

b. Objektif Metod: Hukuk Seçimi Bulunmadığı Halde

Uygulanacak Hukuk 178

ba. En Sıkı İlişkili Hukuk 178

bb. Daha Sıkı İlişkili Hukuk 181

c. Sözleşmenin Birliği İlkesi ve Sözleşme Statüsünün

Uygulama Alanı 182

2. Özel Hükümler 185

a. Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler 185

b. Tüketici Sözleşmeleri 186

c. İş Sözleşmeleri 190

d. Eşya Taşıma Sözleşmeleri 193

e. Fikrî Mülkiyet Haklarına İlişkin Sözleşmeler 195

f. Menkul Satımı Sözleşmeleri 196

M. Haksız Fiiller 202

1. Genel Hüküm 202

a. Hukuk Seçimi 202

b. En Sıkı İlişkili Hukuk 202

ba. İka Yeri Kuralı 203

bb. Daha Sıkı İlişkili Ülkenin Hukuku 203

2. Özel Haksız Fiil Türleri 206

a. Haksız Rekabet 206

b. Kişilik Haklarının İhlâlinde Sorumluluk 209

c. İmalâtçının Sözleşme Dışı Sorumluluğu 211

N. Rekabetin Engellenmesi 212

O. Sebepsiz Zenginleşme 214


İ K İ N C İ   K I S I M

TÜRK MİLLETLERARASI USUL HUKUKU


I. GENEL OLARAK 217

II. USÛLE UYGULANACAK HUKUK 218

A. Usûl Hukuku Konuları 219

B. Maddî Hukuk Konuları 219

III. YARGILAMA 220

A. Yargı Hakkı 220

1. Genel Olarak 220

2. Yargı Hakkının Sınırları 221

a. Yabancı Devletin Taraf Olduğu Hukukî Uyuşmazlıklar 221

b. Yabancı Devlet Başkanlarının Yargı Bağışıklığı 226

c. Yabancı Diplomatik Temsilcilerin Yargı Bağışıklığı 227

d. Yabancı Konsolosluk Memurları ve Konsolosluk

Hizmetlilerinin Yargı Bağışıklığı 229

e. Devlet Gemilerinin Yargı Bağışıklığı 230

B. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 231

1. Genel Esas: MÖHUK m.40 232

a. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Yer

İtibariyle Yetki Kuralları 233

b. Türk Medenî Kanununda Yer Alan Yer İtibariyle Yetki

Kurallarından Örnekler 238

c. Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Yer İtibariyle Yetki

Kurallarından Örnekler 239

d. İcra ve İflâs Kanununda Yer Alan Yer İtibariyle Yetki

Kuralı 241

e. Forum Necessitatis 242

2. Milletlerarası Yetki Kuralları 243

a. Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Dâvalar 243

b. Yabancıların Kişi Hallerine İlişkin Bazı Dâvalar 247

c. Miras Dâvaları 248

d. Bireysel İş Sözleşmesi ve İş İlişkisi Dâvaları 250

e. Tüketici Sözleşmesine İlişkin Dâvalar 250

f. Sigorta Sözleşmesine İlişkin Dâvalar 251

g. Yabancı Mahkeme Kararlarını Tanıma ve Tenfiz

Talepleri 252

h. Yabancı Hakem Kararlarını Tanıma ve Tenfiz Talepleri 252

3. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisini Kaldıran

Sözleşmeler 253

a. Yetki Sözleşmesi 253

b. Tahkim Sözleşmesi 257

C. Teminat Gösterme Yükümlülüğü 259

1. Yabancılık Sıfatına Bağlı Teminat Gösterme Yükümlülüğü 259

2. Yabancı Unsurlu Dâvalarda HMK Hükümlerine Göre

Teminat Gösterme Yükümlülüğü 264

D. Bireysel Adlî Yardım 266

E. Milletlerarası Adlî Hukukî Yardımlaşma 267

F. Tebligat 268

1. Kanunî Rejim 268

2. Milletlerarası Sözleşmeler Rejimi 270

G. Yabancı Mahkeme Kararlarına Türkiye’de Hukukî Sonuç

Bağlanması Usulleri 271

1. MÖHUK Hükümleri Uyarınca Yabancı Mahkeme

Kararlarına Hukukî Sonuç Bağlanması 272

a. Tenfiz 272

aa. Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi Talebinin

Kabulü Şartları 276

aaa. Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi Talebinin

Kabulü İçin Aranan Ön Şartlar 278

aab. Tenfiz Talebinin Kabulü için Aranan Aslî

Şartlar 280

ab. Tenfiz Kararı 288

b. Tanıma 289

2. Nüfus Hizmetleri Kanununa Göre Yabancı Kararlara

Hukukî Sonuç Bağlanması 292

a. Tanıma Tenfiz 292

b. Doğrudan Tescil 292

3. Milletlerarası Sözleşme Hükümlerine Göre Yabancı

Kararlara Hukukî Sonuç Bağlanması 294

a. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile

İlgili Sözleşme 294

b. Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme 294

c) Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların

Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşme 296

d) Çocukların Velâyetine İlişkin Kararların Tanınması ve

Tenfizi İle Çocukların Velâyetinin Yeniden Tesisine

İlişkin Sözleşme 298

e) Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması

Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak

Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme 300

f) Çocuk Nafakası ve Diğer Nafaka Türlerinin Uluslar arası

Tahsiline İlişkin Sözleşme 300

g) Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında

Sözleşme 303

h) Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlât Edinme

Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme 304

ı) Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 305

H. Yabancı Hakem Kararlarına Türkiye’de Hukukî Sonuç

Bağlanması 305

1. Genel Olarak 305

2. Yabancı Hakem Kararlarına 5718 sayılı Kanun Hükümleri

Uyarınca Hukukî Sonuç Bağlanması 306

3. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası İçin

Sözleşme 312

I. Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki 316

1. Kanunî Rejim ve HMK Kapsamında Tasdik 316

2. Türkiye’nin Taraf Olduğu Çok Taraflı Sözleşmeler ve

Tasdik 318

a. Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin

Kaldırılması Hakkında Sözleşme 318

b. Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen

Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Sözleşme 320

c. Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına

Dair Sözleşme 321

EKLER 323

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 325

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 327

KAYNAKÇA 349


(Metinde kitaplar majiskül, makaleler miniskül olarak verilmiş-tir)AKINCI, Z.: Milletlerarası Tahkim, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul 2016 (Tahkim).

AKINCI, Z.: Milletlerarası Ticari Hakem Kararları ve Tenfizi, Ankara 1994 (Milletlerarası Ticari Hakem Kararları).

ALLAROUSSE, V.: A Comparative Approach to the Conflict of Cha-racterization in Private International Law, Case Western Reserve Journal of International Law, C.23, S.3, 1991.

ALTUĞ, Y.: Devletler Hususi Hukukunda Yargı Yetkisi, B.2, İstanbul 1979 (Yargı Yetkisi).

ARAT, T.: Yabancı İlamların Tanınması ve Tenfizi, AÜHFD, C.21, 1964, S.1, http://dergiler.ankara.edu.tr/ search.php.

ARSLAN, İ.: Milletlerarası Özel Hukukta Mutad Mesken Kavramı, İs-tanbul 2014.

ARSLAN, R./ YILMAZ, E./ TAŞPINAR AYVAZ, S: Medeni Usul Hukuku, B.3, Ankara 2017.

ATA, E.: Uluslararası Hukukta Yabancı Devlet Başkanlarının Haysiye-tinin Korunması, s.592, 594-595, dergipark.org.tr.

AYBAY, R./ DARDAĞAN, E.: Yasaların Uluslararası Düzeyde Çatış-ması (Kanunlar İhtilafı), İstanbul 2001,

AYGÜN, M.: Milletlerarası Özel Hukukta Nafakaya İlişkin Yeni Sistem, Ankara 2016.

AYGÜN, M.: Kambiyo Senetlerinden Doğan Yabancı Unsurlu Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hukuk Sorunu, İstanbul 2014.

BARAN ÇELİK, N.: Milletlerarası Unsurlu Ölüme Bağlı Tasarruflara Uygulanacak Hukukun Tayini, Ankara 2011.

BARTHOLOMEW, G.W.: Private Interpersonal Law, International and Comparative Law Quartely, C.1, 1952.

BATES, L.T.: Remission and Transmission in American Conflict of Laws, Cornell Law Quarterly (Cornell Law Review), C.16, S.3, 1931, scolarship.law.cornell.edu.

BELGESAY, M.R.: Teorik ve Pratik Adliye Hukuku, IV. Devletler Hu-susi Hukukunda Adliye, Birinci Kısım Umumi Hükümler, İstanbul 1937 (Birinci Kısım).

BERKİ, O.F.: Devletler Hususi Hukuku, C.2, B.4, Ankara 1961 (DHH).

BERKİ, O.F.: Devletler Hususi Hukuku, C.2, B.6, Ankara 1966.

BERKİ, O.F.: Türk Devletler Hususi Hukukunda Vasiyet, AÜHFD, C.2, S.1.

BERKİ, O.F.: Türk hukukunda Kanun İhtilafları, B.2, Ankara 1971.

BERKİ, O.F.: Türk hukukunda Kanun İhtilafları, Ankara 1962.

BERKİ, O.F.: Türk hukukunda Kanun İhtilaflarının Genel Esasları, Koloğlu’ya Armağan, Ankara 1975.

BERKİ, O.F./ ERGÜNEY, H.: Yabancılar Hukuku ve Kanun İhtilafla-rı, Ankara 1963.

BERKİ, Ş.: Türk Medeni Kanununda Çeşitli Hısımlıklar Arasındaki Farklar, AÜHFD., C.26/1, 1969.

BERKİN, N.M.: Adalet Mahkemesi Kararları- Zamanaşımı (MK m.513; HUMK m.187), İÜHFM, C.41, S.3-4. dergipark.org.tr

BERRIDGE, G.R./ JAMES, A.: A Dictionary of Diplomacy, B.2, Great Britain 2003, s.34-36 (channel of communication), http://kamu diplomasi-si.org/pdf/kitaplar/___adictionaryofdiplomacy.pdf

BİLGE, N.- ÖNEN, E.: Medenî Yargılama Hukuku, B.3, Ankara 1978.

CANBELDEK AKIN, Ö.: Milletlerarası Derdestlik (Lis Pendens), İs-tanbul 2019.

CHEATHAM, E.E.: Sources of Rules for Conflict of Laws, University of Pennsylvania Law Review, February 1941.

CLARKSON, C.M.V.- HILL, J.: Jaffey on the Conflicts of Laws, London 1997.

COLLIER, J.G.: Conflict of Laws, Cambridge 1987.

CORMACK, J.M.: Renvoi, Characterization, Localization and Prelimi-nary Question in the Conflict of Laws: A Study of Problems In-volved in Determining Whether or Not the Forum Should Follow Its Own Choice of a Conflict-of-Laws Principle, Southern Cali-fornia Law Review, C.14, S.3, 1941.

ÇELİKEL, A./ NOMER, E./GİRAY, K./ ESEN, E.: Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı, B.14, İstanbul 2018.

ÇELİKEL, A./ŞANLI, C./ÖZTEKİN, G./ ERDEM, B./GİRAY, K./ ATAMAN, İ.: Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, C.I, İstan-bul 2005.

ÇELİKEL, A./ERDEM, B.: Milletlerarası Özel Hukuk, B.16, İstanbul 2020.

ÇÖRTOĞLU KOCA, S.: Zayıf Tarafın Korunduğu Sözleşmelerde Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi (İş, Tüketici ve Sigorta Söz-leşmeleri), Ankara 2016.

DARDAĞAN, E.: Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklardan Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara.

   DARDAĞAN, E.: Milletlerarası Usul Hukukunda “Aşkın Yetki” Kav-ramı, Ankara 2005.

DE BOER, M.: Facultative Choice of Law, The Procedural Status of Choice-of-Law Rules and Foreign Law, Rec. des Cours, 1996, C.257.

DEMİRDELEN, Ö.: Vatansız ve Mülteciler Açısından Vatandaşlık Esa-sına Göre Yetkili Hukuk, Ankara 2020.

DEMİRKOL, Ö.: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Karşılıklı-lık Esası, İstanbul 2017.

DOĞAN, V.: İş Akdinden Doğan Kanunlar İhtilâfı Alanında Bağlama Kuralının ve Sınırlarının Tespiti, Ankara 1996 (İş Akdi).

DOĞAN, V.: Milletlerarası Özel Hukuk, B.6, Ankara 2020 (MÖH).

DOLINGER, J.: World Public Policy: Real International Public Policy in the Conflict of Laws, 17 Texas International Law Journal, S.2.

DUTOIT, B: Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Troisiéme édition revue et augmentée, Bâle 2001.

EKŞİ, N.: 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak-kında Kanun’a İlişkin Yargıtay Kararları, İstanbul 2010.

EKŞİ, N.: Milletlerarası Özel Hukukta Medenî Olmayan Evliliklerin ve Adlî  Olmayan Boşanmaların Tanınması, İstanbul 2012.

EKŞİ, N.: Yargıtay Kararları Işığında Miras Hukuku, İstanbul 2013.

ELÇİN, D.: Milletlerarası Unsurlu Bireysel ve Toplu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Ankara 2012.

ERDEM, B.B.: Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, İstanbul 2000. 

ERTEN, R.: Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Türk Mahkeme-lerinin  Milletlerarası Yetkisi (MÖHUK m.41), Ankara 2017.

ESEN, E.: Yabancılık Unsuru Taşıyan Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşme-si Hakkında Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi,  İÜHFM C.65, S.2, 2007.

FRIEDMANN, W.: The Use of General Principles in the Development of International Law, American Journal of International Law, C.57, S.2 (1963).

DOĞAN, V.: İş Akdinden Doğan Kanunlar İhtilâfı Alanında Bağlama Kuralının ve Sınırlarının Tespiti, Ankara 1996 (İş Akdi).

GİRAY, K.: Milletlerarası Özel Hukuk Hakkaniyetinin 5718 sayılı MÖHUK Kapsamında Değerlendirilmesi, YÜHFD, C.VIII-IX, 2011-2012, Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan.

GİRAY, F.K.: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukukunda Zamana-şımı, İstanbul 2020.

GOTLIEB, A.E.: The Incidental Question Revisited: Theory and Practi-ce in the Conflict of Laws, ICLQ, C.26 (Revisited).

GÖĞER, E.: Deniz Hukukundaki Eşya Taşıma (Navlun) Mukavelele-rinden Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara 1965 (Navlun).

GÖĞER, E.: Devletler Hususi Hukukunda Çağdaş Akımlar, Ankara 1970 (Çağdaş Akımlar). 

GÖĞER, E.: Devletler Hususi Hukuku, Kanunlar İhtilafı, B.3, Ankara 1975 (Kanunlar İhtilafı).

GÜNGÖR, G.: Avrupa Birliği Aciz Usulleri Tüzüğü, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, 22 MHB, S.2 (2002 Özel Sayı), İstanbul 2003.

GÜNGÖR, G.: Contract Conflicts in Turkish Law, IPRax, Y.26, 2006, s.63-64 (Contract Conflicts).

GÜNGÖR, G.G.: Milletlerarası Özel Hukukta İflas, Ankara 1997 (Mil-letlerarası İflâs).

GÜNGÖR, G.: Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması, Ankara 2000 (Tüketici).

GÜNGÖR, G.: Tüketicinin Mutad Meskeni Hukuku, Düşünsel Temel-ler, AÜHFD, C.57, S.2, 2008 (Düşünsel Temeller).

GÜNGÖR, G.: Temel Milletlerarası Özel Hukuk Metinlerinin Sözleş-meden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Konusunda Yakınlık Yaklaşımı (Restatement II, Roma Sözleşmesi, İsviçre LDIP, MÖHUK), Ankara 2007,

GÜNGÖR, G.: Tâbiiyet Hukuku, Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler, Şeyler, B.8, Ankara 2020.

GÜNGÖR, G.: The New Turkish Act on Private International Law and International Civil Procedure, Specificitate şi complementaritate ȋn dreptul privat european, Conflictele de legi şi de jurisdictii şi in-tegrarea juridicã europeanã, Bucureşti 2012, Editura Hamangiu, (Coord. Dan Andrei Popescu) (The New Turkish Act).

GÜNGÖR, G.: Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Birleşmiş Milletler Söz-leşmesinin Bazı Hükümlerinin 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Ka-nunu Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.63/3, 2014, s..... (Vatansızlığın Azaltılmasına Dair BM Sözleşmesi). 

GÜNGÖR, G.: “The Intra Community Effects of Cross-Border Reorga-nisation and Winding up of Credit Institutions”, The Company Lawyer, C.26, S.9, 2005 (Winding Up).

GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL, G.: Milletlerarası Özel Hukukta Sivil Hava Taşımacılığı Kazaları ve Taşıyıcının Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2016.

JACKSON, D.: Mandatory Rules and Rules of "ordre public", Contract Conflicts, Amsterdam 1982, (Edt. North, P.M.

JAFFEY, A.J.E.: Introduction to the Conflict of Laws, London 1988.

JAMBHOLKAR, L.: Conflict of Laws, http://14.139.60.114:8080/jspui/ bitstream/ 123456789/713/24/Conflict% 20of%20Laws.pdf.

KAFES, V.: Ceza Hukukunda Mağdurun Zararının Giderilmesi, AÜHFD, C.60, S.1, 2011.

KAHN-FREUND, O.: General Problems of Private International Law, Rec. des Cours, 1974/III.

KORAL, R.: Birleşmiş Milletler Cenevre Konferansı ve 21 Nisan 1961 Tarihli Sözleşme, dergipark.org.tr.

KPK LEGAL: Family Law in Cyrus Amended, http://kpklegal.com/wp-content/uploads/2016/08/Family-Law_amended.pdf.

KNITEEL, W.W.: The Temporal Dimension in the Conflict of Laws Rules, The British Yearbook of International Law, C.40, 1960.

KURU, B.: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.1, B.5, İstanbul 1990 (Usul).

KURU, B. / YILMAZ, E. / ARSLAN, R.: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Genişletilmiş Sekizinci Baskı, Ankara 1991.

KURU, B. - ARSLAN, R. - YILMAZ, E. : Medenî Usul Hukuku (Ders Kitabı), Genişletilmiş 4. Bası, Ankara 1992.

LANDO, O.: The Conflict of Laws of Contracts, General Principles, Receuil des Cours, C.189, 1984 (Conflict).

MERHACI, S.Ö.: Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat (Pu-nitive Damages), Ankara 2013.

METİN, Y.- ERECE, B.: Bölgeli Devlet ve Federal Devlet Mukayesesi: İspanya ve Federal Almanya Örneği, Uyuşmazlık Mahkemesi Der-gisi, Y.2016, S.7.

MORRIS, J.H.C.: The Conflict of Laws, London 1984.

NOMER, E.: Dâvada Yabancı Kanun, İstanbul 1972.

NOMER, E.: Devletler Hususi Hukuku, Yenilenmiş 22. Bası, İstanbul 2017.

OĞUZ, A.: Hukuk tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret (Lex Mercatoria) - Unidroit İlkeleri'nin Lex Mercatoria Niteliği, AÜFHD, C.50, S.3, (2001).

OĞUZMAN, M.K./SELİÇİ, Ö./ ÖZDEMİR OKTAY, S.: Kişiler Hu-kuku, İstanbul 2011.

ÖNEN, E.: Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1979.

ÖKÇÜN, A.G.: Devletler Hususi Hukukunun Kaynakları ve Kamu Dü-zeni, Ankara 1967.

ÖZBAKAN, I.: Türk hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Ta-nınması ve Tenfizi, Ankara 1987.

ÖZÇELİK BAYRAKTAROĞLU, G: International Lis Pendens as a Contemporary Problem of Turkish International Civil Procedure, Yearbook of Private International Law, 2016/ 2017, C. 18.

ÖZDEMİR KOCASAKAL, H.: Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Söz-leşmeler Üzerindeki Etkileri, İstanbul 2001.

ÖZEL, S.: Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Ankara 2004.

ÖZKAN, I.: Devletler Özel Hukukunda İkametgah, Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden değerlendirilmesi, Ankara 2003.

PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZEKES, M.: Medeni Usul Hu-kuku, B.5, İstanbul 2017.

PHILIP, A.: General Course on Private International Law, Rec. des Co-urs, 1978/II.

PHILIP, A.: Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) And Choice of Law in the EEC Convention on the Law Applicable to Contrac-tual Obligations, Contract Conflicts, Amsterdam 1982 (Edt.North, P.M.).

POSTACIOĞLU, İ. E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1959.

QUASS, L.I.: Proxy Marriages and the Military Widow Penalty: Exclu-ding Alien- Widows of Fallen Soldiers, 20 Review of Law and So-cial Justice, S.3, 2011.

REESE, W.L.M.: Choice of Law: Rules or Approach, 57 Cornell Law Review, 1971-1972. (Approach).

REESE, W.L.M.: Discussions of Major Areas of Choice of Law, Rec. des Cours, C.111, S.1, 1964 (Discussions).

SAATÇİOĞLU, O.: Kanunlar İhtilafı Hukukunda Ticari Sırların İhlali, Ticari Sır Kavramı, İhlal Olgusunun Analizi, Kanunlar İhtilafı, İn-celeme Model Önerisi, Ankara 2020.

SAKMAR, A.: Yabancı İlamların Türkiye’deki Sonuçları, İstanbul 1982.

SARGIN, F.: Milletlerarası Unsurlu Patent ve Ticari Marka Lisans Söz-leşmelerine Uygulanacak Hukuk, Ankara 2002.

SARGIN, F.: Internet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlalleri Hakkın-da Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemeler ve Uygulanacak Hu-kuk, Ankara 2005.

SARGIN, F.: Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Anlaşmaları, Ankara 1996.

SARIÖZ BÜYÜKALP, İ.: AİHS veAİHM Kararlarınında İncelenmesi Suretiyle Adil Yargılanma Hakkının Türk Milletlerarası Usul Hu-kuku Üzerindeki Etkileri, İstanbul 2018.

SAUVEPLANNE, J.G.: Consumer Protection in Private International Law, NILR, C.32/1 (1985).

SAYMAN, Y.: Devletler Hususi Hukukunda Evlenmenin Kuruluşu, İstanbul 1982.

SEVİĞ, M.R.: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar İhtilafı Kaidelerinin Sen-tezi, İstanbul 1941 (Sentez).

SEVİĞ, V.R.: Yasama ve Yargılama Çatışmaları, İstanbul 1971, s.144-145 (Yasama ve Yargılama Çatışmaları).

SEVİĞ, M.R./ SEVİĞ, V.R.: Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 1970 (DHH).

SİRMEN, S.: Milletlerarası Özel Hukukta Culpa in Contrahendo Sorum-luluğuna  Uygulanacak Hukukun Tayini, Ankara 2016.

SPIRO, E.: The Incidence of Time in the Conflict of Laws, Internatio-nal & Comparative Law Quarterly, C.9, S.3, 1960.

STARKE, J.G.: The Relation Between Private and Public International Law, Law Quarterly Review, C.52, S.3, 1936, 

STOWELL, E.C.: International Law, New York 1931.

STUMBERG, G.W.: Conflict of Laws, B.2, Brooklyn 1951.

SÜRAL, C.: Uluslararası Özel Hukukta Yabancı Devletlerin Sınırlı Yar-gı ve İcra     Muafiyeti, Ankara 2015.

SÜRAL, C.: Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Ola-rak Unidroit Prensipleri, İstanbul 2018.

ŞANLI, C.- ESEN, E.- ATAMAN FİGANMEŞE, İ.: Milletlerarası Özel Hukuk, B.7, İstanbul 2019.

TANRIBİLİR, F.B.: Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Ko-ruma Mekanizmaları, Ankara 2011.

TANRIBİLİR, F.B.: Kanunî Mirasçılıktan Doğan Kanunlar İhtilâfı, Ankara 2000.

TANRIBİLİR, F.B.: Milletlerarası Özel Hukukta Ürün Sorumluluğu, Ankara 2004.

TARMAN, Z.D.: Haksız Rekabetten ve Aldatıcı Reklamlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk, İstanbul 2011.

TARMAN, Z.D.: Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygula-mamak (CISG’ın Uygulama Alanı), İstanbul 2015.

TEKİNALP, G./ UYANIK, A.: Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, B.12, İstanbul 2016.

TİMUR, H.:  Devletler Hususi Hukukunda Amme İntizamı, İÜHFM., C.7, S.4 (1941).

TİRYAKİOĞLU, B.: Genel Olarak Haksız Fiillere, Haksız Rekabete ve Rekabetin Engellenmesine Uygulanacak Hukuk, Avrupa’da Dev-letler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Akitler be Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Araştırmaları Merkezi Konferans Yayınları Serisi-2, İstanbul 2010, s.163 (Koç Üniversi-tesi Sempoyumu).

TİRYAKİOĞLU, B.: Rekabet Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara 1997.

TİRYAKİOĞLU, B.: Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Satım Akitle-rine  Uygulanacak Hukuk, Ankara 1996.

TOKER, A.G./RUHİ, A.C.: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Gerekçeli, Açıklamalı, İçtihatlı, İstanbul 2019.

TOPÇUOĞLU, H.: Kanuna Karşı Hile, İzmit 1950.

TOSUN, S.: Bölgeli Devlet, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık, İstanbul 2018.

TURHAN, T.: Haksız Fiilden Doğan Kanunlar İhtilafı Alanında İka Yeri Kuralı, Ankara 1989.

TÜTÜNCÜBAŞI, U.: Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk hu-kukunda Tanınması, Ankara 2014.

UYAR, T.: İcra İflâs Hukukunda İptâl Dâvaları, B.2, Manisa 1992.

VISCHER, F.: The Antagonism Between Legal Security and the Search for Justice in the Field of Contracts, Rec. des Cours, C.142, 1974/2.

VITTA, E.: The Conflict of Personal Laws, Israel Law Review, C.5, 1970.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.