Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigorta Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Gönen ERİŞ
ISBN: 9789750263859
297,00 TL 330,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gönen ERİŞ
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigorta Hukuku

Gönen ERİŞ

2020/11 1. Baskı, 1744 Sayfa, Ciltli

Kitapta her bir madde hakkında açıklamalara yer verilmiş ve ayrıca öğretideki değerlendirilmelerden de söz edilmiştir.

Bununla birlikte Yüksek Mahkeme'nin sigorta uygulamalarına ilişkin ilke ve açıklayıcı kararları dikkate alınmak suretiyle karar özetleriyle birlikte en son tarihli yeni kararlar ile önceki kararlara da tarih sırasıyla yer verilmiştir. Yüksek mahkeme kararlarının birden çok maddeye ilişkin kararı da, ilgili maddeler altında özet olarak açıklanmak suretiyle okuyucuya kolaylık sağlanmıştır.


İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  19

TÜRK TİCARET KANUNU

ALTINCI KİTAP

Sigorta Hukuku

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

MADDE 1401– A) Sigorta sözleşmesi  21

I – Temel kavramlar  21

1. Tanım  21

AÇIKLAMALAR  21

KARARLAR  26

MADDE 1402– 2. Karşılıklı sigorta  272

AÇIKLAMALAR  272

MADDE 1403– 3. Reasürans  273

AÇIKLAMALAR  273

KARARLAR  275

MADDE 1404– 4. Geçerli olmayan sigorta  278

AÇIKLAMALAR  278

MADDE 1405– II – Hükümler  279

1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma  279

AÇIKLAMALAR  279

KARARLAR  281

MADDE 1406– 2. Temsil  282

a) Genel olarak  282

AÇIKLAMALAR  283

KARARLAR  284

MADDE 1407– b) Talimat bulunmaması  289

AÇIKLAMALAR  289

KARARLAR  290

MADDE 1408– 3. Sigorta menfaatinin yokluğu  290

AÇIKLAMALAR  291

KARARLAR  292

MADDE 1409– 4. Sigortanın kapsamı  295

AÇIKLAMALAR  295

KARARLAR  297

MADDE 1410– 5. Sigorta süresi  309

AÇIKLAMALAR  309

KARARLAR  310

MADDE 1411– 6. Sigorta dönemi  310

AÇIKLAMALAR  310

MADDE 1412– 7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı  311

AÇIKLAMALAR  311

MADDE 1413– 8. Fesih ve cayma  313

a) Olağanüstü durumlarda fesih  313

AÇIKLAMALAR  313

MADDE 1414– b) Sigorta priminin artırılmasında fesih  315

AÇIKLAMALAR  315

MADDE 1415– c) Kısmi fesih ve cayma  316

AÇIKLAMALAR  316

MADDE 1416– 9. Tebliğler ve bildirimler  317

AÇIKLAMALAR  318

MADDE 1417– 10. Olağanüstü durumlar  319

a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması  319

AÇIKLAMALAR  319

MADDE 1418– b) Sigortacının iflası  323

AÇIKLAMALAR  324

MADDE 1419– 11. Prim iadesi  325

AÇIKLAMALAR  325

KARARLAR  326

MADDE 1420– 12. Zamanaşımı  329

AÇIKLAMALAR  329

KARARLAR  330

MADDE 1421– III – Tarafların borç ve yükümlülükleri  369

1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri  369

a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü  369

aa) Genel olarak  369

AÇIKLAMALAR  370

KARARLAR  371

MADDE 1422– bb) İmkânsızlık  374

AÇIKLAMALAR  374

MADDE 1423– b) Aydınlatma yükümlülüğü  376

AÇIKLAMALAR  376

KARARLAR  380

MADDE 1424– c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü  392

aa) Genel olarak  392

AÇIKLAMALAR  393

MADDE 1425– bb) İçerik  395

AÇIKLAMALAR  396

KARARLAR  400

MADDE 1426– d) Giderleri ödeme borcu  496

AÇIKLAMALAR  496

KARARLAR  498

MADDE 1427– e) Tazminat ödeme borcu  499

aa) Genel olarak  499

AÇIKLAMALAR  500

KARARLAR  503

MADDE 1428– bb) Kısmi tazminat ödemeleri  505

AÇIKLAMALAR  505

KARARLAR  506

MADDE 1429– cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur  508

AÇIKLAMALAR  509

KARARLAR  510

MADDE 1430– 2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri  515

a) Prim ödeme borcu  515

aa) Genel olarak  515

AÇIKLAMALAR  515

KARARLAR  518

MADDE 1431– bb) Ödeme zamanı  593

AÇIKLAMALAR  593

KARARLAR  596

MADDE 1432– cc) Ödeme yeri  606

AÇIKLAMALAR  606

MADDE 1433– dd) Primin indirilmesi  607

AÇIKLAMALAR  608

KARARLAR  609

MADDE 1434– ee) Temerrüt  609

AÇIKLAMALAR  610

KARARLAR  613

MADDE 1435– b) Beyan yükümlülüğü  619

aa) Sözleşmenin yapılmasında  619

aaa) Genel olarak  619

AÇIKLAMALAR  620

KARARLAR  623

MADDE 1436– bbb) Yazılı sorular  644

AÇIKLAMALAR  644

MADDE 1437– ccc) Bağlantı  646

AÇIKLAMALAR  646

MADDE 1438– ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi  647

AÇIKLAMALAR  647

KARARLAR  649

MADDE 1439– eee) Yaptırım  650

AÇIKLAMALAR  651

KARARLAR  653

MADDE 1440– fff) Caymanın şekli ve süresi  661

AÇIKLAMALAR  661

KARARLAR  663

MADDE 1441– ggg) Caymanın hükümleri  663

AÇIKLAMALAR  663

KARARLAR  664

MADDE 1442– hhh) Cayma hakkının düşmesi  664

AÇIKLAMALAR  665

KARARLAR  666

MADDE 1443– bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü  669

AÇIKLAMALAR  669

MADDE 1444– cc) Sözleşme süresi içinde  670

aaa) Genel olarak  670

AÇIKLAMALAR  671

MADDE 1445– bbb) Sigortacının hakları  672

AÇIKLAMALAR  673

KARARLAR  677

MADDE 1446– dd) Riziko gerçekleştiğinde  678

AÇIKLAMALAR  678

KARARLAR  681

MADDE 1447– c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü  691

AÇIKLAMALAR  691

MADDE 1448– d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü  693

AÇIKLAMALAR  693

KARARLAR  696

MADDE 1449– e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali  702

AÇIKLAMALAR  702

KARARLAR  705

MADDE 1450– B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı  705

AÇIKLAMALAR  705

MADDE 1451– C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler  706

AÇIKLAMALAR  706

KARARLAR  707

MADDE 1452– D) Koruyucu hükümler  707

AÇIKLAMALAR  708

İKİNCİ KISIM

Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Zarar Sigortaları

MADDE 1453– A) Mal sigortaları  710

I – Menfaat ve kapsam  710

1. Genel olarak  710

AÇIKLAMALAR  710

KARARLAR  713

MADDE 1454– 2. Başkası lehine sigorta  898

AÇIKLAMALAR  899

KARARLAR  902

MADDE 1455– 3. Müşterek menfaatlerin sigortası  911

AÇIKLAMALAR  912

KARARLAR  913

MADDE 1456– 4. Menfaat üzerinde sınırlamalar  913

a) Sınırlı ayni hak  913

AÇIKLAMALAR  914

KARARLAR  917

MADDE 1457– b) Haciz  935

AÇIKLAMALAR  935

MADDE 1458– II – Geçmişe etkili sigorta  936

AÇIKLAMALAR  937

KARARLAR  939

MADDE 1459– III – Tazminat ilkesi  944

1. Genel olarak  944

AÇIKLAMALAR  944

KARARLAR  945

MADDE 1460– 2. Sigorta değeri  953

AÇIKLAMALAR  954

KARARLAR  955

MADDE 1461– 3. Sigorta bedeli  957

AÇIKLAMALAR  957

KARARLAR  958

MADDE 1462– 4. Hükümleri  960

a) Eksik sigorta  960

AÇIKLAMALAR  960

KARARLAR  962

MADDE 1463– b) Aşkın sigorta  966

AÇIKLAMALAR  966

MADDE 1464– c) Takseli sigorta  968

AÇIKLAMALAR  969

KARARLAR  971

MADDE 1465– d) Birden çok sigorta  975

aa) Kural  975

AÇIKLAMALAR  975

KARARLAR  977

MADDE 1466– bb) Müşterek sigorta  977

AÇIKLAMALAR  978

KARARLAR  980

MADDE 1467– cc) Çifte sigorta  982

AÇIKLAMALAR  983

KARARLAR  985

MADDE 1468– dd) Kısmi sigorta  991

AÇIKLAMALAR  991

KARARLAR  992

MADDE 1469– e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi  993

AÇIKLAMALAR  993

MADDE 1470– IV – Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi  994

AÇIKLAMALAR  995

MADDE 1471– V – Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama  996

AÇIKLAMALAR  996

MADDE 1472– VI – Halefiyet  998

AÇIKLAMALAR  999

KARARLAR  1002

MADDE 1473– B) Sorumluluk sigortaları  1284

I – Genel hükümler  1284

1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı  1284

AÇIKLAMALAR  1285

KARARLAR  1287

MADDE 1474– 2. Hukuki koruma  1396

AÇIKLAMALAR  1396

KARARLAR  1397

MADDE 1475– 3. Bildirim yükümlülüğü  1399

AÇIKLAMALAR  1400

KARARLAR  1402

MADDE 1476– 4. Sigortacının yardımları  1405

AÇIKLAMALAR  1406

MADDE 1477– 5. Kasten neden olma  1409

AÇIKLAMALAR  1409

KARARLAR  1410

MADDE 1478– 6. Doğrudan dava hakkı  1411

AÇIKLAMALAR  1411

KARARLAR  1413

MADDE 1479– 7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı  1418

AÇIKLAMALAR  1419

KARARLAR  1420

MADDE 1480– 8. Takas  1420

AÇIKLAMALAR  1421

KARARLAR  1422

MADDE 1481– 9. Halefiyet  1422

AÇIKLAMALAR  1422

KARARLAR  1425

MADDE 1482– 10. Zamanaşımı  1445

AÇIKLAMALAR  1446

KARARLAR  1447

MADDE 1483– II – Zorunlu sorumluluk sigortaları  1452

1. Sözleşme yapma zorunluluğu  1452

AÇIKLAMALAR  1452

KARARLAR  1453

MADDE 1484– 2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü  1513

AÇIKLAMALAR  1514

MADDE 1485– III – Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler  1516

AÇIKLAMALAR  1516

MADDE 1486– C) Koruyucu hükümler  1517

AÇIKLAMALAR  1517

KARARLAR  1518

İKİNCİ BÖLÜM

Can Sigortaları

MADDE 1487– A) Hayat sigortası  1519

I – Tanım  1519

AÇIKLAMALAR  1519

KARARLAR  1522

MADDE 1488– II – Tontin  1544

AÇIKLAMALAR  1544

MADDE 1489– III – Sözleşmeden cayma  1545

AÇIKLAMALAR  1545

KARARLAR  1548

MADDE 1490– IV – Hayatı sigorta edilecek kişi  1551

AÇIKLAMALAR  1552

KARARLAR  1554

MADDE 1491– V – Sigorta değeri  1558

AÇIKLAMALAR  1558

KARARLAR  1561

MADDE 1492– VI – Doktor incelemesi  1561

AÇIKLAMALAR  1562

MADDE 1493– VII – Lehtar  1563

1. Atanması ve değiştirilmesi  1563

AÇIKLAMALAR  1563

KARARLAR  1567

MADDE 1494– 2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı  1572

AÇIKLAMALAR  1572

MADDE 1495– VIII – Sigorta ettiren lehine hak  1574

AÇIKLAMALAR  1574

KARARLAR  1575

MADDE 1496– IX – Grup sigortaları  1576

AÇIKLAMALAR  1576

KARARLAR  1579

MADDE 1497– X – Beyanlar  1586

1. Yanlış yaş beyanı  1586

AÇIKLAMALAR  1586

MADDE 1498– 2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  1589

AÇIKLAMALAR  1589

KARARLAR  1592

MADDE 1499– 3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  1597

AÇIKLAMALAR  1597

MADDE 1500– XI – Sigortadan ayrılma  1599

AÇIKLAMALAR  1600

KARARLAR  1602

MADDE 1501– XII – Ödünç verme  1608

AÇIKLAMALAR  1608

KARARLAR  1609

MADDE 1502– XIII – Prim ödenmesinden muaf sigorta  1610

AÇIKLAMALAR  1610

KARARLAR  1611

MADDE 1503– XIV – İntihar  1615

AÇIKLAMALAR  1615

KARARLAR  1617

MADDE 1504– XV – Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi  1621

AÇIKLAMALAR  1622

MADDE 1505– XVI – Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi  1623

AÇIKLAMALAR  1623

MADDE 1506– XVII – Sigortacının iflası  1626

AÇIKLAMALAR  1626

KARARLAR  1628

MADDE 1507– B) Kaza sigortası  1629

I – Genel olarak  1629

AÇIKLAMALAR  1630

KARARLAR  1631

MADDE 1508– II – Tedavi giderleri  1685

AÇIKLAMALAR  1685

KARARLAR  1686

MADDE 1509– III – Sigortalı  1690

AÇIKLAMALAR  1690

MADDE 1510– IV – Uygulanacak hükümler  1691

AÇIKLAMALAR  1691

MADDE 1511– C) Hastalık ve sağlık sigortası  1693

I – Sigortanın yaptırılması  1693

AÇIKLAMALAR  1693

KARARLAR  1695

MADDE 1512– II – Teminatlar  1713

1. Sigorta teminatı  1713

AÇIKLAMALAR  1713

KARARLAR  1717

MADDE 1513– 2. Sağlık sigortası teminatları  1719

AÇIKLAMALAR  1719

KARARLAR  1720

MADDE 1514– III – Sigorta değeri  1726

AÇIKLAMALAR  1726

MADDE 1515– IV – Hastalık sigortasında lehtar  1727

AÇIKLAMALAR  1727

MADDE 1516– V – Bekleme süresi  1729

AÇIKLAMALAR  1730

MADDE 1517– VI – Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması  1731

AÇIKLAMALAR  1731

MADDE 1518– VII – Bilgi isteme hakkı  1733

AÇIKLAMALAR  1733

MADDE 1519– VIII – Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler  1734

AÇIKLAMALAR  1735

KARARLAR  1736

MADDE 1520– IX – Koruyucu hükümler  1736

AÇIKLAMALAR  1737

KARARLAR  1738

Kaynakça  1739

Kavramlar Dizini  1741

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar