Türk Toplu İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gaye Burcu YILDIZ
ISBN: 9786050510072
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gaye Burcu YILDIZ
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 163

Türk Toplu İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………9

KISALTMALAR 11

GİRİŞ 13

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA

§1. TOPLU SÖZLEŞME HAKKI 16

I. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE TOPLU SÖZLEŞME 

HAKKI 16

II. ULUSAL HUKUKTA TOPLU SÖZLEŞME HAKKI 21

§2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 21

I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA HAKKINA 

SAHİP OLANLAR 25

A. Parasal Hüküm Kavramı ve Kapsamı 25

B. Sözleşmeye Taraf İşçi Sendikası Üyelerinin Yararlanması 30

1. İşyerinin Sözleşme Kapsamında Olması 30

a. İşyeri kavramı 31

b. İşyerinin veya bir bölümünün devri 31

c. İşverence ileride açılacak yeni işyerlerinin durumu 32

d. İşkolu değişikliği 34

2. İşyerinde İşçi Olarak Çalışmak 38

a. Alt işverenin işçileri 39

b. Muvazaalı asıl işveren-alt işveren ilişkileri 40

c. Geçici iş ilişkisi kapsamında işyerinde çalışanların durumu 61

d. İşçilerin aynı işverene ait başka bir işyerine nakli 64

e. Kamu kurumlarında çalışan işçilerin özel bir yasal 

düzenleme ile başka kamu kurumlarına devri 66

C. Taraf Sendikaya Üye Olmayanların Sözleşmeden Yararlanması 73

1. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma 73

a. Dayanışma aidatı ile ilgili genel esaslar 73

b. Dayanışma aidatı talebi ve şekli 76

c. Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın başlaması 77

d. Dayanışma aidatının miktarı 92

2. İşçi Sendikasının Yazılı Onayı ile Yararlanma 94

II. YARARLANMANIN ZAMAN OLARAK BAŞLAMASI 96

A. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olanlar 96

1. İmza Tarihinde Üye Olan İşçiler 97

2. İmza Tarihinden Sonra Üye Olan İşçiler 105

3. İmza Tarihinde İş Sözleşmesi Sona Ermiş Olan İşçilerin 

Durumu 108

B. Dayanışma Aidatı Ödeyen İşçiler 109

§3. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMANIN SONA ERMESİ 110

I. SENDİKA ÜYESİ İŞÇİLER AÇISINDAN 110

II. DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYENLER AÇISINDAN 111

III. YARARLANMAYI SONA ERDİRMEYEN DURUMLAR 111

§4. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR 112

I. KAPSAM DIŞI PERSONEL 112

II. GREV SIRASINDA ZORUNLU OLMAMASINA RAĞMEN İŞYERİNDE ÇALIŞANLAR 123

III. İŞVEREN VEKİLLERİ VE İŞVERENİ TEMSİLEN TOPLU GÖRÜŞMEDE YER ALANLAR 126

§5. YARARLANMA HAKKI OLMAYAN KİŞİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANDIRILMASI 127

I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANDIRMA OLUŞTURAN UYGULAMANIN TESPİTİ 128

II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN HAKSIZ YARARLANDIRMA DURUMUNDA BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR VE YAPTIRIMLAR 132

III. SÖZLEŞME FARKININ KORUNMASINA YÖNELİK 

KAYITLAR 133

IV. İŞVERENCE HATAEN YAPILAN ÖDEMELER 135

§6. TEŞMİL 136

I. TANIM VE AMAÇ 136

II. ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN TEŞMİL 136

III. TÜRK HUKUKUNDA TEŞMİL 138

§7. GENEL DEĞERLENDİRME 142

KAYNAKÇA 153Çalışma hayatında işçinin korunması sadece bireysel iş hukukunun kavram ve kuralları ile mümkün olamamaktadır. Tarihsel açıdan da işçiler açısından temel kazanımların, işçilerin bir araya gelmeleri ve toplu olarak hak mücadelesi yürütmeleri sonucunda elde edildiği tar-tışmasızdır. Her ne kadar toplu iş hukukunun eskiye oranla öneminin azaldığı ileri sürülmekte ise de özellikle ekonomik ve toplumsal kriz-lerde kolektif hakların önemi kendilerini tekrar göstermektedir. 

Kolektif haklar demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurları ara-sında yer alırlar. Çalışanların sendikaları aracılığıyla yönetime katılma-ları endüstriyel demokrasiye katkı sağladığı gibi iş barışını da güçlen-dirmektedir. 

Toplu iş sözleşmeleri ise işçilerin sendikaları aracılığıyla çalışma ko-şullarını işverenle serbest müzakere çerçevesinde oluşturabilmelerini sağlayan yegâne araçtır. Türk Hukukunda sendika hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkı arasındaki bağlantı diğer bazı ülkelere göre daha sıkı-dır. Hukuk sistemimizde toplu iş sözleşmesi akdetme yetkisi münhası-ran, ehliyet ve yetki koşullarını sağlayan işçi sendikalarına tanınmış, akdedilen toplu iş sözleşmesinden de kural olarak taraf işçi sendikası üyelerinin yararlanacağı esası kabul edilmiştir. Dolayısıyla toplu iş söz-leşmesinden yararlanmaya dair kurallar esasen toplu iş sözleşmesi hak-kını fiilen kullanabilen kişileri de belirlemektedir. Konu bu boyutuyla hukuki açıdan oldukça ilgi çekici ve önemlidir.

Söz konusu gerekçelere ek olarak sayın hocam Prof.Dr.Sarper Sü-zek’in de önerisiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma kavramının uluslararası sözleşmeler ve denetim organlarının kararları çerçevesinde ele alan bu çalışmaya başladım. Kendisine akademik hayata atılmama vesile olduğu, 20 yılı aşan bir süre zarfında bana akademik ve insani açıdan yol gösterici bir örnek olduğu, her şeyden öte Hocam olduğu için bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım.

Akademik hayatın zorlukları sadece bireysel olarak akademisyenin şahsında kendisini göstermemektedir. Ailemin desteği ve sabrı olma-saydı gerçekleştirdiğim çalışmalar ortaya çıkamazdı. Öncelikle bir eş olarak elinden gelen her türlü desteği ve sevgiyi bana sunan Av.Ulaş Yıldız’a teşekkür etmek isterim. Aynı meslekten olmanın ötesinde aynı alanda çalışmamızın da kendisinin bana gösterdiği desteğin yükünü artırdığının farkındayım. Sevgili Onur ise deyim yerindeyse benim akademik hayatımın içinde büyüdü.  Doğduğu günden bu yana aka-demik çalışmalarım sırasında bana sevgisi ile güç veren oğluma göster-diği sabır ve sevgi için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ulaş ve Onur’un sevgileri ve destekleri olmasaydı hayatın anlamı ve güzelliği olmazdı. Bu kitabı, sonsuz sevgimle ve her daim hayatımda olmaları dileklerimle birlikte Ulaş ve Onur’a ithaf ediyorum…

Doğduğum günden bu yana, bana koşulsuz destek sunan ve sevgi-siyle beni sarmalayan değerli annem Sevim Öztürk’e duyduğum şük-ran kelimelerle ifade edilemez. Aynı şefkat ve sıcaklıkla beni sarmala-yan, değerli teyzem Serap Öztürk’e de teşekkürlerimi sunuyorum. İki-sinin sevgisi ve desteği olmasaydı çok şey eksik olurdu. Bu vesileyle anneme ve teyzeme bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 

Bu çalışmayı baştan sona okuyarak bana fahri danışmanlık yapan, yolumuzun kesişmesinden son derece mutlu olduğum değerli dostum ve meslektaşım Prof.Dr.Muhittin Astarlı’ya da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Son olarak, yüksek lisans, doktora ve doçentlik çalışmalarımdan sonra bu çalışmamın da basımını üstlenen sayın Muharrem Başar başta olmak üzere Yetkin Yayınevi çalışanlarına emekleri için teşekkürü borç biliyorum. 


AKTAY, Nizamettin-ARICI, Kadir- SENYEN KAPLAN, E.Tuncay: İş Hukuku B.6, Ankara 2013.

AKTAY, A. Nizamettin: Toplu İş Hukuku, B.2, Ankara 2019.

AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Ankara 1995. 

ALPAGUT, Gülsevil: İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2010 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2010, Ankara 2012, 1-83. (2010 Yılı Karar Değerlendirmesi)

ALPAGUT, Gülsevil: 6356 Sayılı Yasanın Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Uluslararası Normlara Uyum, Legal İHD, C.9, S.35, 2012(6356 Sayılı)

ALPAGUT, Gülsevil: 6356 Sayılı Kanunun Avrupa Konseyi, AB ve ILO Normlarına Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012 yılı Semineri, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 3, İstanbul 2013, 113-148. (Normlara Uyum)

ASTARLI, Muhittin: Türk Toplu İş Hukukunda İşkolu Kavramı, Ankara 2019.

BARNARD, Catherine: EC Employment Law, ed.3, London 2006.

BAŞTERZİ, Süleyman: Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti, İstanbul 2016.

BAŞTERZİ, Süleyman: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2012 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2012, Ankara 2014, 177-347. (2012 Yılı Karar Değerlendirmesi)

BAYCIK, Gaye: Avrupa Birliği Üye Devletlerinde Teşmil Uygulaması ve Türkiye için Öneriler, Ankara 2019 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_ 683778. pdf)

BÉLIER, Gilles/LEGRAND, Henri-José/CORMIER LE GOFF, Aurélie: Le Nouveau Droit De La Négociation Collective, Paris 2018. 

BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, Yeliz: Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanı, İstanbul 2018. 

BURKETT, Brian: The International Labour Dimension: An Introduction, Globalization and the Future of Labour Law, New York 2006, 15-50.

CANBOLAT, Talat: Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak İşçiler, Kamu-İş, C.6, S.4 2002, 163-201.

CANBOLAT, Talat: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2011 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2011, Ankara 2013, 255-325. (2011 Yılı Karar Değerlendirmesi)

CANBOLAT, Talat: 6356 Sayılı Kanun’un Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Hükümleri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012 yılı Semineri, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 3, İstanbul 2013, 53-89 (6356 Sayılı)

CENTEL, Tankut: İş Hukukunda Ücret, İstanbul 1988.

CİVAN, Orhan Ersun: Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Meslek Edinilmiş Ödünç (Geçici) İş İlişkisi, AÜHFD, C.66, S.2, 2017, 311-397.

CŒURET, Alain-GAURIAU, Bernard, MINÉ, Michel: droit du Travail, éd.2, Paris 2009.

ÇELEBİ DEMİR, Duygu: Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi, Ankara 2019.

ÇELİK, Nuri: Türk İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinden Doğan Bazı Uygulama Sorunları, İş Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Temel ve Güncel Konuları, Ankara 1993, 163-178.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku II, Kolektif İş Hukuku 1, Sendikalar, 2.Bası, İstanbul 1979 (Kolektif İş Hukuku) 

ÇELİK, Nuri: Kapsam Dışı Personele Sağlanan Menfaatlere İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan, Kamu-İş Dergisi, C.7, S.3, 2004 Ankara, 295-301. (Kapsam Dışı) 

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 25.B, İstanbul 2012. (İş Hukuku)

ÇELİK, Nuri - CANİKLİOĞLU, Nurşen - CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, 32.B,İstanbul 2019.

DEMİRCİOĞLU, Murat: Ulusal ve Uluslararası Hukukta Teşmilin Hukuki Boyutları ve Uygulaması, Sicil, Eylül 2009, 120-128. 

DOCKÈS, Emmanuel -PESKİNE, Elsa-WOLMARK, Cyril: Droit du Travail, éd.5, Paris 2009.

DOĞAN YENİSEY; Kübra: İşyeri ve İşletme, İstanbul 2007.

DOĞAN YENİSEY, Kübra: Sendikal Örgütlenmede İşkolu Esası ve İşkolunun Belirlenmesi, Çalışma ve Toplum, 2013/4, 43-68. (İşkolunun Belirlenmesi)

DOĞAN YENİSEY, Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi ve Geçici İş İlişkisi, Prof.Dr.Turhan Esener Armağanı, I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ankara 2016, 133-172. (Geçici İş İlişkisi)

DUQUESNE, François: Droit du Travail, éd.15, Paris 2020. 

EKONOMİ, Münir: İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma ve İşyerinin Girdiği İşkolunun Belirlenmesi, İş Hukuku Dergisi, C.1, 1991.

EKMEKÇİ, Ömer: Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenleme Yetkisi, İstanbul 1996. 

EKMEKÇİ, Ömer: 4857 Sayılı İş Kanununda Geçici (ödünç) İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve Sona Ermesi, Legal İHSGHD, C.1, S.2, 2004, 367-382 (Geçici İş İlişkisi) 

EKMEKÇİ, Ömer: Toplu İş Hukuku Dersleri, B.3, İstanbul 2021.(Toplu İş Hukuku)

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (ECHR): Guide on Article 11 of the European Convention on Human Rights, freedom of assembly and association, updated on 30.04.2021, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_11_ENG.pdf (erişim tarihi 05.08.2021)

EVJU, Stein, The European Social Charter and the International Labour Organisation – Interlinks Past and Present, Wolfgang Däubler, Reinhard Zimmer (Hrsg.) Festschrift für Klaus Lörcher, Nomos 2013.

EYRENCİ, Öner: Toplu İş Sözleşmesinin İşyerinde Çalışan Bütün İşçilere Uygulanacak Hükümleri, Kamu-İş Dergisi, Nisan 1988, 8-15.

EYRENCİ, Öner: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2001 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2002, Ankara 2003, 171-190. (2001 Yılı Karar Değerlendirmesi)

EYRENCİ, Öner: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2017 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2017, İstanbul 2018, 397-460. (2017 Yılı Karar Değerlendirmesi)

EYRENCİ, Öner - ULUCAN, Devrim - TAŞKENT, Savaş - BASKAN, Esra: İş Hukuku, B.10, İstanbul 2020.

GÜLER, Şerafettin: Teşmil Kararı ile Uygulanan Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Normatif Hükümlere Etkisi, Çimento İşveren Dergisi, C.33, S.4, Temmuz 2019, 26-39

GÜLMEZ, Mesut: Sendika Hakkı, Toplu Sözleşme ve Grevi de İçeren Toplu Eylem Haklarını Kapsar Mı?, Çalışma ve Toplum, 2008/3, 137-169.

GÜLMEZ, Mesut: Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum Sorunu, Ankara 2005. (Uyum Sorunu)

GÜZEL, Ali: İşverenin Değişmesi-İşyeri devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, İstanbul 1987.

GÜZEL, Ali: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2013 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2014, İstanbul 2015, 299-301. (2013 Yılı Karar Değerlendirmesi)

GÜZEL, Ali-UGAN ÇATALKAYA, Deniz: İşyerinin veya Bir Bölümünün Devrinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi, Prof.Dr.Polat Soyer’e Armağan, C.I, İzmir 2014, 147-199.

HAIPETER, Thomas-OWCZAREK, Dominik-FAIOLI, Michele-IUDICONE, Feliciano: Don’t Gig Up, Final Report, January 2020, http://www.dontgigup.eu/wp-content/uploads/2020/04/Final-Report-3.pdf (erişim tarihi: 03.05.2020)

ILO: Freedom of Association, Compilation of decisions of the Committee on Freddom of Association, ed. 6, Geneva 2018. (CFA Digest 2018)

KESER, Hakan: Toplu İş sözleşmesinde Geriye Etkili Yürürlük ve Yürürlüğün Başlangıcı, Çimento İşveren Dergisi, C.8, S.5, Eylül 1994, 5-10. 

KIRCHNER, Jens - KREMP,Pascal R - MAGOTSCH, Michael: Key Aspects of German Employment and Labour Law, Berlin 2010.

KUTAL, Metin: Toplu İş Hukukunda Yeni Bir Düzenleme (31.01.2012 Tarihli Kanun Tasarısı), Sicil İŞ Hukuku Dergisi, S.25, Mart 2012, 159-177.

LESTER, Gillian: Beyond Collective Bargaining: Modern Unions as Agents of Social Solidarity, The Idea of Labour Law, OUP 2011, 329-343.

MARLEAU, Véronique: Globalization, Decentralization And The Role Of Subsidiarity In The Labour Setting, Globalization and the Future of Labour Law, New York 2006, 108-142.

MUNDLAK, Guy: Organizing Matters, Two Logics of Trade Uniıon Represntation, Cheltenham 2020.

NARMANLIOĞLU, Ünal: Toplu İş İlişkileri, B.3, İstanbul 2016.

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku II, Toplu İş İlişkileri, İzmir 2011 (Toplu İş) 

NARMANLIOĞLU, Ünal: Toplu İş Sözleşmesinin Sadece Taraf Sendika Üyelerine Uygulanan Hükümlerine Tabi Olma (Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 15.Yıl Armağanı, İstanbul 1991, 177-237. (Dayanışma Aidatı)

NAZLI, Seçkin: Özel İş Aracılığı, İstanbul 2009. 

OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, C.1, B.4, İstanbul 1987.

OĞUZMAN, Kemal-ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.I, İstanbul 2011.

ÖNSAL, Naci: Toplu İş Sözleşmesi Maddeleri Üzerine Notlar, Ankara 2021.

ÖZDEMİR, Erdem: Toplu İŞ Sözleşmesinin Geçmişe Etkili Olarak Yürürlüğe Konulması, Kamu-İş, C.6, S.4 2002, 143-162.

ÖZKARACA, Ercüment: Toplu İş Sözleşmesinin Tüm İşçilere Uygulanacak Hükümleri, Global Business Research Congress (GBRC-2017), Vol.3 576-581, İstanbul, Turkey (http://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.633) (erişim tarihi 15.12.2020) 

ÖZKARACA, Ercüment: Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi, İstanbul 2014 (Geriye Etki)

ÖZKARACA, Ercüment: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2015, Ankara 2016, 195-359. (2014 Yılı Karar Değerlendirmesi)

ÖZVERİ, Murat: Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma, İstanbul 2013.

PETIT, Franck: L’essentiel du Droit du Travail:Les relaitons collectives, Issy-les-Moulineaux 2018.

PÉLISSIER, Jean- SUPIOT, Alain-JEAMMAUD, Antoine: Droit du Travail, 22e éd. Paris 2004.

RAY, Jean-Emmanuel: Droit du Travail, Droit Vivant, éd.28, Paris 2019.

REİSOĞLU, Seza: 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara 1986. 

SAVAŞ, Fatma Burcu: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa İlişkin Düzenleme Aksaklıkları, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar 5, İstanbul 2014, 245-270.

SENGENBERGER, Werner: International Labour Standarts in the Globalized Economy: Obstacles and Opportunities for Achieving Progress, Globalization and the Future of Labour Law, New York 2006, 331-355.

SENYEN KAPLAN, Emine Tuncay: Bireysel İş Hukuku, 11.B, Ankara 2020. 

SUBAŞI, İbrahim: Türk İş Hukukunda Kapsam Dışı Personel, Prof.Dr.Metin Kutal’a Armağan, Ankara 1998, 167-200.

SUBAŞI, İbrahim: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş 

Sözleşmesinin Teşmili, Çalışma ve Topum, 2013/4, s.39, 209-245. (Teşmil)

SUR, Melda: İş Hukuku Toplu İlişkiler, 9.B, Ankara 2020.

SUR, Melda: Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil, Ankara 1991 (Teşmil)

SUR, Melda: Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkındaki Hükümleri, Prof.Dr.Polat Soyer’e Armağan, CI, İzmir 2014, 255-278. (Uluslararası Normlar).

SÜMER, Haluk Hadi: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2016 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2017, İstanbul 2018, 585-719. (2016 Yılı Karar Değerlendirmesi) 

SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, B.19, İstanbul 2020.

ŞAKAR, Müjdat: İş Hukuku Uygulaması, B.10, İstanbul 2014.

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Hukuku, İstanbul 2020. 

ŞAHLANAN, Fevzi, Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul 1992. (Toplu İş Sözleşmesi) 

ŞAHLANAN, Fevzi: İşyerinin Kapatılması ve İşçilerin Başka İşkolunda Bir İşyerine Nakledilmesinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi, Tekstil İşveren Hukuk Eki 23, S.338, Mayıs 2008, 2-4 (Nakil)

ŞAHLANAN, Fevzi: İşverenin Sendika Üyesi Olmayan İşçilere Yaptığı Bazı Ödemelerin Toplu Sözleşmeden Yararlandırma Açısından Değerlendirilmesi, Sicil, Eylül 2011, 139-142. (Yararlandırma)

ŞAHLANAN, Fevzi: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Sendikalara İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012 yılı Semineri, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 3, İstanbul 2013, 13-50 (6356 Sayılı) 

ŞAHLANAN, Fevzi: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Sendikalara İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 2013/4, 110-141. (Hükümlerin Değerlendirilmesi) 

ŞAHLANAN, Fevzi: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Sendikalara İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, İstanbul 2014, 366-400. (Akademik Forum)

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2015 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2015, İstanbul 2017, 415-526. (2015 Yılı Karar Değerlendirmesi)

TAPIOLA, Kari, European and global standards and their interaction, Reform of the European Social Charter, Seminar presentations, 8-9 February 2011, University of Helsinki, 15-20.

TEYSSIÉ, Bernard: Droit du travail, Relations Collectives, éd.4, Paris 2005. 

TEYSSIÉ, Bernard: Droit du travail, Relations Collectives, éd.11, Paris 2018. 

TUNCAY, A. Can: İşyeri Kapatılarak İşçilerin Başka İşkolunda Bulunan Bir İşyerine Nakledilmesi Halinde Toplu İş Sözleşmesinin Durumu, Sicil, Eylül 2009, 153-160.

TUNCAY, A.Can: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul 1992 (1990 Yılı Karar Değerlendirmesi) 

TUNCAY, A. Can: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukukunda Sorunlar ve Gelişmeler, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, İstanbul 2014, 456-475. (Akademik Forum)

TUNCAY, A. Can- SAVAŞ KUTSAL, Burcu: Toplu İş Hukuku, B.7, İstanbul 2019.

TUNÇOMAĞ, Kenan- CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, B.8, İstanbul 2016. 

ULUCAN, Devrim: Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Hukuki Niteliği, İstanbul 1981.

UŞAN, M.Fatih: Teşmil Edilen Toplu İŞ Sözleşmesinin Ard Etkisi Var Mıdır?, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 30.Yıl Armağanı, Ankara 2006,631-639.

WEISS, Manfred: Industrial Relations and EU Enlargement, Globalization and the Future of Labour Law, New York 2006, 169-190.

YAYVAK, İrem: Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi, İstanbul 2014.

YILDIZ, Gaye Burcu: Toplu İş Hukuku Açısından İdare Merkezi ile Fabrika İşyeri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Sicil İŞ Hukuku Dergisi, S.20, Aralık 2010, 132-140.

YILDIZ, Gaye Burcu: Yetki Tespitine İtiraz Davalarında Bekletici Mesele, Prof.Dr.Turhan Esener’e Armağan, C.1, İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, C.15, S.1, Ocak 2016, 515-527. (Bekletici Mesele)

YILDIZ, Gaye Burcu: İşverenin Eşit Davranma Borcu, Ankara 2008. (Eşit Davranma) 

YILMAZ, H.Hilal: Toplu İş Sözleşmesinin Emredici Etkisi, İstanbul 2021.

YİĞİT, Esra: İşyeri Devri ve Kamuda Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kadroya Geçişi Bağlamında İşveren Değişikliğinin Toplu İŞ Sözleşmesine Etkisi, Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, 2019, 3-24.

YİĞİT, Esra: Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi, İstanbul 2019 (Geçici İş İlişkisi) 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar