Türk Vatandaşlık Hukukunda İlgilinin İstemi Gerekmeksizin Türk Vatandaşlığıyla İlişkisinin Kesilmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nimet ÖZBEK
Ürün Kodu: MH577
ISBN: 978-605-05-0398-2
Stok Durumu: Stokta var
45,00 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nimet ÖZBEK
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

MH577
Türk Vatandaşlık Hukukunda İlgilinin İstemi Gerekmeksizin Türk Vatandaşlığıyla İlişkisinin Kesilmesi
Doç. Dr. Nimet ÖZBEK
2019/03 1. Baskı, 191 Sayfa
ISBN 978-605-05-0398-2

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

GİRİŞ17

BİRİNCİ BÖLÜM

VATANDAŞLIKLA İLİŞKİNİN KESİLMESİ

I.Uluslararası Hukuk Belgeleri Açısından
Vatandaşlıkla İlişkinin Kesilmesi23

1.İnsan Haklarına İlişkin Düzenlemeler23

2.Yurtsuzluk ya da Çok Uyrukluğa İlişkin Düzenlemeler25

A)1961 Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme29

B)1963 Çok Uyrukluk Hallerinin Azaltılması ve
Çok Uyrukluk Hallerinde Askerlik Yükümlülüğü Konusunda Avrupa Sözleşmesi33

3.Kadının Evlilikle Uyrukluğunun Değişmesine
Yönelik Düzenlemeler35

A)1930 Uyrukluk Yasalarının Çatışmalarıyla İlgili
Bazı Sorunlara İlişkin Lahey Sözleşmesi35

B)Birleşmiş Milletler 1957 Evli Kadının
Uyrukluğu Sözleşmesi36

C)Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
1979 New York Sözleşmesi37

4.Uyrukluğa İlişkin Avrupa Sözleşmesi (UİAS)38

II.Çeşitli Devlet Düzenlemelerinde Vatandaşlıkla İlişkinin Kesilmesi42

1.Vatandaşlıktan Yoksun Bırakma Sebepleri42

A)Devlet ile Kişi Arasında Gerçek Bağın Kalmaması43

B)Yabancı Devlet Vatandaşlığının Kazanılması43

C)Vatandaşın Yabancı Ülkede Bulunması44

D)Vatandaşın Yaptığı Eylemlerin Sonucu Olarak Vatandaşlıkla İlişkinin Kesilmesi46

E)Yabancı Devlet Hizmetinde Bulunma47

F)Vatandaşlığın Kazanılmasında Hile48

G)Ailevî Bağların Yitirilmesine Bağlı
Vatandaşlıkla İlişkinin Kesilmesi50

2.Vatandaşlıkla İlişkinin Kesilmesinin İlgilinin
Yakınlarına Etkisi51

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK VATANDAŞLIĞIYLA İLİŞKİNİN KESİLMESİ

I.Anayasalar Düzeyinde Konunun Ele Alınması53

II.Vatandaşlık Kanunlarımızda Türk Vatandaşlığıyla
İlişkinin Kesilmesi55

1.1869 Tâbiiyeti Osmaniye Kanunnamesi55

A)Evlenme55

B)Çıkma56

C)Iskat56

2.1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu59

A)Ayrılma60

a)Toprak Esasına Göre Türk Vatandaşlığını
Kazanmış Olanlar60

b)Türk’le Evlenen Yabancı Kadınlar61

B)Iskat (Çıkarma)63

a)Doğumla ve Sonradan Türk Vatandaşı Olmuş
Kişiler Hakkındaki Ortak Iskat Nedenleri64

aa)Çıkma İzni AlmaksızınYabancı Devlet Vatandaşlığının İlgilinin Kendi İstenciyle Kazanılması64
bb)Yabancı Devlet Hizmetinde Bulunma64
aaa)Yabancı Devlet Ordusunda
İsteyerek Askerlik Yapmak64
bbb)Yabancı Devletin Askerlik Dışında Hizmetinde Bulunmak65
ccc)Türkiye ile Savaş Halinde Olan
Bir Devletin Askerlik Dışında
Hizmetinde Bulunmak67
cc)Askerlik Hizmetine Bağlı Çıkarma
Nedenleri67
aaa)Askerlik Görevini Yapmama68
bbb)Askerlik Sırasında Kaçma68
dd)Türkiye ile İlgi ve Bağlılığın Kesilmesi69

b)Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanan
Kişiler Hakkındaki Iskat Nedenleri70

D)1312 Sayılı TVK uyarınca Türk Vatandaşlığıyla İlişkinin Kesilmesinin Hüküm ve Sonuçları71

a)Ayrılma Yoluyla Türk Vatandaşlığıyla
İlişkisi Kesilen Kişiler Hakkındaki Sonuçlar71

aa)Türk’le Evlenen Yabancı Kadının
Seçme Hakkını Kullanması71

b)Çıkma Yoluyla İlişkisi Kesilenler Hakkındaki
Sonuçlar72

c)Çıkarmanın Sonuçları74

aa)Türkiye’yi Terk, Malların Tasfiyesi,
Sınır dışı Edilme74
bb)Yeniden Türkiye’ye Gelme75
cc)Yeniden Türk Vatandaşlığını Kazanma76
dd)Çıkarma Kararının İlgilinin Yakınlarına
Etkisi77

E)1312 Sayılı Kanun Dışında Çıkarmaya (Iskata)
Yer Veren Kanunlar78

a)Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin
Türkiye Cumhuriyeti Memalik-i Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun78

b)Şeraiti Muayyeneyi Haiz Olmayan
Osmanlı Tebaasının Türk Vatandaşlığından
Iskatı Hakkında Kanun79

c)1064 sayılı Kanun’a Göre Çıkarma (Iskat)80

d)İskân Kanunu’na Göre Çıkarma (Iskat)80

3.403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu81

A)403 sayılı TVK’nın Vatandaşlıkla İlişkinin
Kesilmesi Konusunda Yaptığı Tasnif ve Eleştirisi81

B)403 sayılı TVK’nda Vatandaşlıkla İlişkinin
Kesilmesi Türleri86

a)Seçme Hakkını Kullanma Yoluyla
Türk Vatandaşlığından Ayrılma86

aa)Erginler: “Türk’le Evlenerek
Türk Vatandaşı Olan Kadınlar” ile
“Yabancıyla Evlenen Türk Kadını”na
Tanınan Seçme Hakkı86
aaa)Türk’le Evlenerek Türk Vatandaşı
Olmuş Kadınlar (403 sayılı
TVK m.28)86
bbb)Yabancıyla Evlenen Türk Kadınına Tanınan Seçme Hakkı (403 sayılı
TVK m.19)87
bb)Çocuklar90

C)Çıkma (403 sayılı TVK m.20 vd)92

a)Çıkma şartları92

aa)1995 Yılındaki Değişiklikler95
bb)2003 Yılında Getirilen Düzenleme96

b)Çıkmanın Sonuçları98

c)Yoksun Bırakma100

aa)Kaybettirme100
aaa)Genel Olarak100
bbb)Kaybettirme Nedenleri100

i)İzin Almaksızın Yabancı Devlet Vatandaşlığını Kazanma101

ii)Askerliğe Bağlı Haller Nedeniyle Kaybettirme104

iii)Yabancı Devlet Hizmetinde
Bulunmaya İlişkin Haller106

iv)Türkiye ile İlginin Zayıflaması108

v)İzin Belgesinin Türk Makamlarına Verilmemesi Nedeniyle
Kaybettirme109

vi)403 sayılı TVK m.25/(g)111

bb)Çıkarma112
aaa)Çıkarmanın Şartları114

i)Türkiye Cumhuriyeti’nin
İç ve Dış Güvenliği İle İktisadî ve
Malî Güvenliği Aleyhine Faaliyette Bulunmak114

ii)İlgilinin Yurt Dışında Bulunması
Sebebi İle Hakkında Kamu Davası Açılmasına, Ceza Kovuşturması Yapılmasına Veya Hükmün İnfazına İmkân Bulunmaması115

iii)İlgilinin Yurt Dışında Bulunması ve Türkiye’ye Dönmesi İçin Duyuruda Bulunulması116

iv)Türk Vatandaşlığını Sonradan
Kazanmış Olmak117

bbb)Çıkarmanın Hüküm ve Sonuçları118

i)Çıkarılan Kişinin Mülkiyet ve
Miras Hakkına Sahip Olup Olamayacağı119

cc)“Vatandaşlığa Alınma Kararlarının İptali121
aaa)İptal Kararına Konu Olabilecek
Kararlar121
bbb)İptalin Şartları124

i)İlgilinin Yalan Beyanda
Bulunması124

ii)İlgilinin Önemli Hususları
Gizlemesi125

ccc)Süre Sınırlaması129
ddd)İptalin İdare Hukuku Açısından Vasıflandırılması130
eee)İptalin Sonuçları132

i)Basit İptal132

ii)Kapsamlı İptal132

İlgili açısından132

İlgilinin Yakınları Açısından133

dd)Yetkili Makamların Yanılması Sonucu Vatandaşlığa Alınma Kararı Verilmesi135
ee)Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Evlenmenin Butlanına
Karar Verilmesi139

C)403 Sayılı TVK’da Yetkili Makam Kararıyla
Türk Vatandaşlığıyla İlişkinin Kesilmesinin
Hüküm ve Sonuçları142

a)Genel Sonuç142

b)Diğer Sonuçlar142

5.5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu143

A)Seçme Hakkı Yoluyla Ayrılma144

B)Çıkma145

a)Genel Olarak145

b)Çıkma Şartları145

c)Askerlik Yükümlülüğü146

d)Yabancı Devlet Vatandaşlığını Kazanacağına
Dair İnandırıcı Belirtiler146

C)Kaybettirme147

a)Yabancı Devletin Askerî Nitelik Taşımayan Hizmetlerinde Bulunmaya İlişkin Haller149

b)İzin Almaksızın Yabancı Bir Devletin
Hizmetinde Gönüllü Olarak Askerlik
Yapılması152

D)Çıkarmanın 5901 SK’nda Yer Almaması
İsabetli Mi?153

E)5901 sayılı TVK’da Evlenme Yoluyla
Türk Vatandaşlığını Kazandıran Evlenmenin
Butlanı153

F)5901 Sayılı Kanuna Göre İptal155

a)5901 sayılı TVK’nda İptalin Özellikleri157

aa)Süre Öngörülmemesi157

b)İptalin İdare Hukuku Açısından
Vasıflandırılması159

c)İptal Kararlarının Sonuçları159

aa)İlgili Açısından Sonuçlar160
bb)İlgilinin Yakınları Açısından Sonuçlar161

F)Geri Alma164

G)5901 sayılı TVK’nda Vatandaşlıkla İlişkinin Kesilmesinde Vatansızlık Sonucunun Doğması168

6.Anayasal Hükümlerin Vatandaşlık Kanunları
Açısından Değerlendirilmesi169

A)Yargı Güvencesinin Tekrarlanmış Olmasının
Anlamı169

B)“Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylem”
Kavramı170

a)Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan
Eylem Kavramına Gerek Var Mıdır?170

b)Eylemin Vatana Bağlılıkla Bağdaşmaması
Ne Demektir?170

aa)403 Sayılı TVK’nda Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylem172
bb)5901 Sayılı TVK’nda Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylem172

IV.Vatandaşlık Kanunlarımız ile Uyrukluğa İlişkin
Avrupa Sözleşmesi Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi Hükümlerinin Karşılaştırılması175

1.403 Sayılı TVK’nın Uyrukluğa İlişkin
Avrupa Sözleşmesi’nde Vatandaşlığın Kaybına
İlişkin Hükümleriyle Karşılaştırma175

2.5901 Sayılı TVK ile Uyrukluğa İlişkin
Avrupa Sözleşmesi’nin Karşılaştırılması178

SONUÇ181

KAYNAKÇA183

Yılmaz Güney191

ÖNSÖZ

2015 yılında 1. Baskısını çıkardığım elinizdeki çalışma, kanun koyucu 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununu içerisinden çıkarma kurumunu kaldırmamış olsaydı, olmayacaktı. Bu nedenle öncelikle kanun koyucuya hürmetlerimi ve saygılarımı iletmekle başlamak istiyorum. Bilgelikle zerafetin ve nezaketin ta kendisi olan, bana ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen ve “adam olacak çocuk Yüksek lisans tezinden belli olur” diyerek desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Rona Aybay’a teşekkürü borç bilirim. Aynı şekilde akademik yaşamım boyunca bana her zaman yardımcı olan ablam, hocam Esra Gül Dardağan Kibar’a ve kürsüdaşım, kardeşim, doktor öğretim üyesi    Barış Teksoy’a teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Ayrıca, Rona hocanın da öğrencisi olmuş dayım beyin takımımız Mehmet ARICAN’a, sevginin şefkatin timsali olmuş annem MÜZEHHER ÖZBEK’e, “mimoşum” diyerek beni çok seven ablam Demet GEZER’e, aile doktorumuz İlknur AKKAN TOK’a ve eşi av. Kamil TOK’a ağabeyim   Levent ÖZBEK’e, kızlarım Zehra ve Eda HADİMOĞLU’na, teyzem Perihan ARICAN’a, ek olarak incelik ve titizlikle çalışmamı baskıya alan Yetkin Kitabevi ve Muharrem ağabeye teşekkür ederim. Bu çalışma, okuyuculara ithaf olunur.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar