Türk Ve Mukayeseli Medenî Yargılama Hukuku Açısından Ara Karar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tuna ACAR
ISBN: 9786050511901
233,75 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tuna ACAR
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 500

Türk Ve Mukayeseli Medenî Yargılama Hukuku Açısından Ara Karar

Dr. Tuna ACAR

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ....................................................................................VII

İÇİNDEKİLER ................................................................................ XI

KISALTMALAR .......................................................................... XIX

GİRİŞ .................................................................................................23

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR VE ARA KARAR KAVRAMI KARAR ÇEŞİTLERİ

İLE ARA KARAR-KARAR-HÜKÜM-İLÂM İLİŞKİSİ

§ 1. KARAR KAVRAMI................................................................27

I. Genel Olarak ........................................................................27

II. Hüküm..................................................................................29

III. İlâm...................................................................................33

§ 2. ARA KARAR KAVRAMI......................................................39

I. Genel Olarak ........................................................................39

II. Kavram.................................................................................40

§ 3. KARAR ÇEŞİTLERİ..............................................................45

I. Nihaî Karar...........................................................................45

A. Esasa İlişkin Nihaî Karar................................................46

B. Usûle İlişkin Nihaî Karar ...............................................48

II. Ara Karar .............................................................................52

A. Ara Kararın Amacı ve Hukukî Niteliği..........................52

1. Ara Kararın Amacı ...................................................52

2. Ara Kararın Hukukî Niteliği.....................................57

a. Usûle İlişkin Ara Karar.......................................61

aa. Yargılamanın Şekli İşleyişine İlişkin Ara

Karar..............................................................62

bb. Yargılamanın Maddi İşleyişine İlişkin Ara

Karar..............................................................65

b. Esasa İlişkin Ara Karar .......................................66

B. Yargılama İlkeleri Yönüyle Ara Karar...........................68

1. Genel Olarak.............................................................68

2. Adil Yargılanma Hakkı.............................................70

XII

3. Usûl Ekonomisi İlkesi ..............................................81

C. Mahkemenin Ara Karar Vermesi ...................................84

1. Genel Olarak.............................................................84

2. Ara Kararın Ne Zaman ve Ne Zamana Kadar

Verilebileceği............................................................86

3. Ara Kararın İçeriği....................................................88

III. Geçici Hukukî Korumaya İlişkin Karar .........................103

§ 4. ARA KARARIN ÖZELLİKLERİ.......................................105

I. Kanun Yoluna Götürülememesi ........................................105

II. Ara Karardan Dönülebilmesi .............................................105

İKİNCİ BÖLÜM

ARA KARARIN BAZI KURUMLARLA İLİŞKİSİ VE

ARA KARARDA KANUN YOLLARI

§ 5. GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA KARARLARI VE ARA

KARAR İLİŞKİSİ.................................................................107

I. Genel Olarak ......................................................................107

II. İhtiyati Tedbir ve Ara Karar İlişkisi...................................109

III. Delil Tespiti ve Ara Karar İlişkisi......................................112

IV.Diğer Kanunlarda Yer Alan Geçici Hukukî Koruma

Kararlarının Hukukî Niteliği ve Ara Karar İlişkisi ............119

A. Genel Olarak ................................................................119

B. Boşanma Davası Açılmadan Önce Alınabilecek Geçici

Hukukî Koruma Kararının Hukukî Niteliği ve Ara

Karar İlişkisi.................................................................120

1. Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Önlemlerin

Hukukî Niteliği ve Ara Karar İlişkisi .....................120

2. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’daki Tedbir

Kararlarının Hukukî Niteliği ve Ara Karar İlişkisi.124

3. 4787 Sayılı Kanun’da Yer Alan Önlemlerin Hukukî

Niteliği ve Ara Karar İlişkisi ..................................128

C. Boşanma Davası Sırasında Alınabilecek Geçici Hukukî

Koruma Kararının Hukukî Niteliği ve Ara Karar

İlişkisi...........................................................................133

XIII

V. Türk Borçlar Kanunu’nun 76. Maddesinde Öngörülen Geçici

Ödemenin Hukukî Niteliği ve Ara Karar İlişkisi...............138

§ 6. ÖN SORUN VE ARA KARAR İLİŞKİSİ...........................147

I. Genel Olarak ......................................................................147

II. Aleniyet İlkesi....................................................................148

III. Eski Hale Getirme Talebi...................................................151

IV.İlk İtirazlar .........................................................................157

A. Yetki İlk İtirazı .............................................................158

B. Tahkim İlk İtirazı .........................................................161

C. İlk İtirazlar Hakkında Karar Verilmesi ........................162

V. Fer’î Müdahale...................................................................166

VI.Hâkimin Reddi Talebi........................................................178

§ 7. ARA KARAR VE DİĞER BAZI KURUMLARLA

İLİŞKİSİ.................................................................................185

I. Bekletici Sorun...................................................................185

II. Şarta Bağlı Hüküm ve Şartlı Ara Karar .............................191

III. Dosyanın İşlemden Kaldırılması........................................196

§ 8. ARA KARARDAN DÖNME VE ARA KARARDA

KANUN YOLLARI İLE ARA KARARIN İCRASI..........201

I. Ara Karardan Dönme ve Usûlî Müktesep Hak ..................201

II. Ara Kararda Kanun Yolları................................................216

III. Ara Kararın İcrası...........................................................232

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUKAYESELİ HUKUKTA ARA KARAR VE

KANUN YOLLARI

§ 9. ALMAN MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA ARA

KARAR VE ARA KARARA KARŞI KANUN YOLLARI..237

I. Ara Kararın Diğer Karar Türleriyle Karşılaştırılması........240

A. Ara Kararın Nihaî Karardan Ayrılması........................241

B. Ara Kararın Tespit Kararından ve Tespit Ara

Kararından Ayrılması...................................................242

1. Tespit Kararı ile Karşılaştırma................................243

2. Tespit Ara Kararı ile Karşılaştırma.........................245

C. Şarta Bağlı Hükmün Ara Karar Olup Olmadığı

Meselesi........................................................................248

XIV

II. Ara Karar Türleri ...............................................................252

A. Yargılamaya İlişkin Ara Karar- ZPO § 303 .................252

1. Kapsam ...................................................................252

2. Maddenin Tarihi Yorumu.......................................253

3. Yargı Kararlarında Ara Karar.................................257

a. Ara Kararın Şartları ve Hangi Mahkeme

Tarafından Verilebileceği .................................261

b. Ara Kararın Bağlayıcılığı..................................262

4. Masraf Meselesi......................................................264

B. Davanın Caiziyetine İlişkin Ara Karar- § 280 ZPO.....265

1. Kapsam ...................................................................265

2. Ara Kararın Şartları ve Hangi Mahkeme Tarafından

Verilebileceği..........................................................266

3. Ara Kararın Bağlayıcılığı .......................................268

4. Masraf Meselesi......................................................269

C. Esasa İlişkin Ara Karar- § 304 ZPO.............................269

1. Kapsam ...................................................................269

2. Ara Kararın Şartları ve Hangi Mahkeme Tarafından

Verilebileceği..........................................................274

3. Ara Kararın Bağlayıcılığı .......................................279

4. Masraf Meselesi......................................................282

III. Alman Medenî Yargılama Hukukunda Kanun Yolları......283

A. Genel Olarak ................................................................283

B. İstinaf............................................................................285

C. Temyiz..........................................................................287

D. İtiraz .............................................................................288

1. Acele İtiraz (sofortige Beschwerde).......................290

2. Hukukî İtiraz (Rechtsbeschwerde) .........................291

3. Caiz Olmama İtirazı................................................293

IV.Ara Karara Karşı Kanun Yolları ........................................294

A. Yargılamaya İlişkin Ara Karara Karşı Kanun Yolu-

§ 303 ZPO ....................................................................294

1. Gerçek Ara Karara Karşı Kanun Yolu....................294

2. Gerçek Olmayan Ara Karara Karşı Kanun Yolu....297

XV

B. Davanın Usûlen Caiz Olduğuna İlişkin Ara Karara

Karşı Kanun Yolu- § 280 ZPO.....................................299

C. Esasa İlişkin Ara Karara Karşı Kanun Yolu-

§ 304 ZPO ....................................................................304

§ 10. İSVİÇRE MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA ARA

KARAR VE ARA KARARA KARŞI KANUN YOLLARI..307

I. Genel Olarak ......................................................................307

II. İsviçre Medenî Yargılama Hukukundaki Karar Türleri ve

Ara Karar ...........................................................................308

A. ZPO-CH’daki Karar Türleri .........................................308

B. BGG’deki Karar Türleri ...............................................312

III. İsviçre Medenî Yargılama Hukukundaki Ara Kararın

İncelenmesi ........................................................................314

A. ZPO-CH § 237’ye Göre Verilen Ara Karar .................314

B. BGG § 92 vd. Kapsamında Verilen Ara Karar ............321

IV.İsviçre Medenî Yargılama Hukukunda Ara Karara

Karşı Kanun Yolları...........................................................322

A. İsviçre Medenî Yargılama Hukukunda Kanun Yolları 322

1. İstinaf......................................................................325

2. İtiraz........................................................................326

a. ZPO-CH’da İtiraz..............................................327

b. BGG’de Federal Mahkemeye İtiraz..................328

3. Temyiz ....................................................................330

a. ZPO-CH’da Temyiz..........................................331

b. BGG’de Temyiz................................................332

B. ZPO-CH’deki Ara Karara Karşı Kanun Yolları...........333

C. ZPO-CH’daki Yargılama Usûlüne İlişkin Kararlara

Karşı Kanun Yolları .....................................................336

D. BGG’de Ara Karara Karşı Kanun Yolları....................338

§ 11. AVUSTURYA MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA

ARA KARAR VE ARA KARARA KARŞI KANUN

YOLLARI...............................................................................343

I. Genel Olarak ......................................................................343

II. Ara Karara Karşı Kanun Yolları ........................................350

XVI

§ 12. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUK

SİSTEMİNDE ARA KARAR VE ARA KARARA

KARŞI KANUN YOLLARI .................................................353

I. Genel Olarak ......................................................................353

II. Karar (Judgement) Kavramı ..............................................354

III. Hukukî Sorun (Question of Law) ve Maddi Sorun (Question

of Fact) Kavramları............................................................358

IV. Şartlı Karar (Hüküm) Kavramı..........................................359

V. Özet Karar (Summary Judgement) Kavramı .....................359

VI.Açıklayıcı Karar (Decleratory Judgement) Kavramı.........360

VII. Çözülmemiş Sorunlarla Verilen Hükmün Etkisi..............362

VIII. Varsayımsal Yargı Yetkisi Kavramı...............................364

IX.ABD Hukuk Sisteminde Kanun Yolları ............................365

A. Genel Olarak ................................................................365

B. Temyiz (Appeal) Kavramı ...........................................369

X. Ara (Interlocutary) Karar Kavramı ve Ara Karara Karşı

Kanun Yolları.....................................................................372

A. Genel Olarak ................................................................372

B. Federal Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Madde 54

(b) Uyarınca Ara Kararın Temyiz Edilmesi.................374

C. Federal Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Madde 23

(f) Uyarınca Ara Kararın Temyiz Edilmesi (Topluluk

Davasında)....................................................................379

D. Yasal Olarak İzin Verilen Temyiz Yollarından 28 U.S.C.

§ 1292(a) Maddesi Uyarınca Bazı İstisnalar Sonucu

Ortaya Çıkan Ara Kararın Temyiz Edilmesi................382

1. İhtiyati Tedbir (Injunctions) Kararı ........................382

2. Kayyımlık (Receivership).......................................390

3. Deniz Hukuku Kapsamında Verilen Ara Karar......391

E. Yasal Olarak İzin Verilen Temyiz Yollarından 28 U.S.C.

§ 1292(b) Maddesi Uyarınca Ara Kararın Temyiz

Edilmesi........................................................................392

F. İçtihat Hukuku Sonucu Temyiz Edilebilen Ara Kararlardan

“Tali Kararlar Doktrini” (Collateral Order Doctrine)

Kapsamındaki Ara Kararın Temyiz Edilmesi...................396

XVII

G. İçtihat Hukuku Sonucu Temyiz Edilebilen Ara Kararlardan

“Ayrılamaz Bir Şekilde İç İçe Geçmiş Kararlar”

Kapsamındaki Ara Kararın Temyiz Edilmesi...................401

H. İçtihat Hukuku Sonucu Temyiz Edilebilen Ara

Kararlardan “İlk Derece Mahkemesinin İşlem Yapma

Yetkisinin Olmaması” Kapsamındaki Ara Kararın

Temyiz Edilmesi ..........................................................401

I. Kanun Yoluna Taşınamayan Ara Karar.......................402

J. Olağanüstü Zorlayıcı Emirler (İlâmlar- Writs) Yoluyla

Ara Kararın Temyizi ....................................................404

1. İnceleme (Certiorari) Zorlayıcı Emirleri ................407

2. Yapılmasını Emreden (Mandamus) Zorlayıcı

Emirler....................................................................412

3. Yapılmamasını Emreden (Prohibition) Zorlayıcı

Emirler....................................................................418

4. Habeas Corpus Zorlayıcı Emirleri..........................420

§ 13. İNGİLİZ HUKUK SİSTEMİNDE ARA KARARLAR VE

BUNLARA KARŞI KANUN YOLLARI.............................425

I. Genel Olarak ......................................................................425

II. İngiliz Hukukunda Ara Karar (Interlocutory Decisions)...427

III. İhtiyati Tedbir (Injunctive Relief)......................................429

IV.İngiliz Hukukunda Şarta Bağlı Karar.................................433

V. İngiliz Hukukunda Kanun Yolları......................................436

SONUÇ.............................................................................................441

KAYNAKÇA ...................................................................................447

KAVRAM DİZİNİ..........................................................................497

Acabey, Beşir Mehmet. “Çocukları İlgilendiren ve Aile

Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Konular”, İzmir Barosu

Dergisi, Sayı 4, 2006, ss. 88- 138.

Acar, Hakan. “Yeni Borçlar Kanununda Haksız Fiiller

Konusunda Getirilen Yeniliklerin Değerlendirilmesi”, Hukuk

Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre Bildiri

Kitabı, C. II, Ankara 2012.

Adugit, Yavuz. “Yaşama Yön Veren Bir Edim Olarak Karar”,

Felsefe Yazın, 2006, Sayı.8, ss. 11-15.

Akcan, Recep. Usûl Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz

Nedenleri, Ankara: Nobel Yayınları, 1999 (Temyiz).

Akcan, Recep ve Cemil Kaya. “Medenî Yargıda Hâkimin

Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi”, İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2010, Cilt 68, Sayı 1-2, ss. 171-196.

Akdeniz, Hilal. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukukî

Düzenlemelerin Yeterliliği ve Etkililiği”, İnsan Hakları

Standartlarının Etkili Uygulaması Bağlamında Kadına Yönelik

Şiddetle Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Adalet

Akademisi Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 545-557.

Akgün, Şükran. Vasi Tayininde Yargılama Usûlü, İstanbul: Der 

Yayınları, 2021.

Akgündüz, Güzin ve Saadettin Saltık. “Usûl Hukukunda

Kazanılmış Hak”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 2, 1993, 

ss. 165-177 (Kazanılmış Hak).

Akıncı, Ziya. Milletlerarası Tahkim, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 

2013.

Akil, Cenk. “22.07.2020 Kabul Tarihli ve 7251 Sayılı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun ile İstinafa İlişkin Olarak Yapılan Değişiklerin

Değerlendirilmesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2021, Sayı

45, ss. 417–436 (7251 sk.).

Akil, Cenk. “Genel Hatlarıyla Alman Medenî Yargılama

Hukukunda Kısmî Hüküm”, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Mecmuası, Cilt 70, Sayı 1, 2012, ss. 179-201 (Kısmî 

Hüküm).

Akil, Cenk. “Medenî Yargılama Hukukunda Mahkemelerce

Yapılan Delil Tespiti”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt 58, Sayı 1, 2009, ss. 1-62 (Delil Tespiti).

Akil, Cenk. “Temyiz Yoluna Başvuru Şartı Olarak ‘Hukukî

Menfaat’”, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, 

2012, ss. 267-298 (Hukukî Menfaat).

Akil, Cenk. İstinaf Kavramı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2010 

(İstinaf).

Akil, Cenk ve Mehmet Akif Gül. “Medenî Yargıda Hâkimin

Kanunî Süreyi Kararında Yanlış Göstermesi Problemine İlişkin

Düşünceler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 31, Sayı 136, 

2018, ss. 167-184.

Akkan Mine. Medenî Usûl Hukukunda Avukatla Temsil

Zorunluluğu, Ankara: Yetkin Yayınları, 2010 (Avukatla Temsil).

Akkan, Mine. “Medenî Usûl Hukukunda Etkin Hukukî Koruma”,

MİHDER, 2007/1, Cilt 3, Sayı 6, ss. 29-68 (Hukukî Koruma).

Akkaya, Tolga. “5236 ve 5311 Sayılı Kanunlarla Yapılan

Değişiklikler Çerçevesinde Yeni Kanun Yolu Sistemine Göre İlâmlı

İcrada İcranın İadesi”, MİHDER, Cilt 3, Sayı 11, İstanbul, 2008, 

ss. 677-698 (İcranın İadesi).

Akkaya, Tolga. “Medenî Usûl Hukuku’nda Hükmün (Nihaî

Kararların) Tamamlanması”, Ankara Hacı Bayram Veli

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, Cilt 25, Sayı 1, ss. 19 –

60 (Hüküm).

Akkaya, Tolga. Medenî Usûl Hukuku Bakımından Boşanma

Davası, Ankara: Yetkin Yayınları, 2017 (Boşanma).

Akkaya, Tolga. Medenî Usûl Hukukunda İstinaf, Ankara: 

Yetkin Yayınları, 2009 (İstinaf).

Aktepe Artık, Sezin. Medenî Usûl Hukukunda Adil

Yargılanma Hakkı, İstanbul: Seçkin Yayınevi, 2014.

Akyol Aslan, Leyla. Medenî Usûl Hukukunda Delil Tespiti,

Ankara: Yetkin Yayınevi, 2011 (Delil Tespiti).

Alan, Gül. “Türk Medenî Usûl Hukukunda İlk İtirazlar”,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 

2004 (İlk İtirazlar).

Alangoya, Yavuz. “Yargılamanın Sevkindeki Prensipler ve Bu

Açıdan 1711 Sa. K. İle Değiştirilen 409. Madde Açısından

Düşünceler”, HUMK’nu Değiştiren 1711 sayılı Kanunun ve 

Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul: Fakülteler

Matbaası, 1976, ss. 85-118.

Alangoya, Yavuz. Medenî Usûl Hukukumuzda Tahkimin

Niteliği ve Denetlenmesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, 1973 (Tahkim).

Alangoya, Yavuz. Medenî Usûl Hukukunda Vakıaların ve

Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul: Fakülteler

Matbaası, 1979 (İlkeler).

Alangoya, Yavuz, M. Kamil Yıldırım ve Nevhis Deren Yıldırım,

Medenî Usûl Hukuku Esasları, 8. Bası, İstanbul: Beta Basım 

Yayım, 2011 (Usûl).

Albayrak, Hakan. Medenî Usûl ve İcra İflas Hukukunda

Yaklaşık İspat, Ankara: Yetkin Yayınları, 2013 (Yaklaşık İspat).

Andrews, Neil. “A New Civil Procedural Code for England:

Party-Control going, going, gone”, CJQ, Volume 19, ss.19-38, 2000 

(Party- Control).

Andrews, Neil. Andrew on Civil Process: Court Proceedings,

Arbitration & Mediation, 2nd edition, Internsentia, 2019 (Court 

Proceedings).

Andrews, Neil. English Civil Procedure: Fundamentals of the

New Civil Justice System, Oxford: Oxford University Press, 2003 

(Civil Procedure).

Andrews, Neil. The Modern Civil Process, Mohr Siebeck, 2008 

(Civil Process) 

Ansay, Sabri Şakir. Hukuk Yargılama Usûlleri, Ankara:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1960 (Yargılama).

Antalya, O. Gökhan. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde

76 Düzenlemesi: ‘Geçici Ödeme’”, Yaşar Üniversitesi Elektronik

Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı- 2013, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e

Armağan, C. I, İzmir 2013, ss. 185-200 (Geçici Ödeme).

Antalya, O. Gökhan. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, İstanbul: 

Legal Yayıncılık, Üçüncü Baskı, 2015 (Kanun).

Antalya, O . Gökhan. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.

II, İstanbul: Legal Yayınları, 2018 (Borçlar).

Antalya, O. Gökhan. Hukuk Metodolojisi, Cilt II, Ankara: Seçkin 

Yayınları, 2021 (Metodoloji).

Aras, Aslı. Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usûlü, Ankara:

Yetkin Yayınları, 2017 (Çekişmesiz).

Aras, Bahattin. Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının

Birbirine Etkisi, Ankara: Yetkin Yayınları, 2014.

Aras, Celal, Leyla Arslan ve Nilgün Cesur. “Hukuk Usûlünde

Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilecek Hâller”, Adalet 

Dergisi, Sayı 2, 1985, ss.364-384 ve Sayı 3, ss. 697-715.

Arnheim, Micheal. US Constitution for Dummies, Wiley

Publishing, 2009.

Arnold, Hans-Friedrich. Das Grundurteil, Regensburg: Roderer, 

1996.

Arslan, Aziz Serkan. “Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve

Yargılama Usûlü”, Ankara: Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2010/1, 

2010, ss. 187-204 (Mahkemelerin Yapısı).

Arslan, Aziz Serkan. Medenî Usûl Hukukunda Delillerin

Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara: Adalet Yayınevi, 

2012.

Arslan, Önder. “İdari Yargılama Usûlünde Davaya Müdahale ve

Davanın İhbarı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale 

Üniversitesi SBE, 2013.

Arslan, Ramazan. Medenî Usûl Hukukunda Yargılamanın

Yenilenmesi, Ankara: Turhan Kitabevi, 1977 (Yargılamanın 

Yenilenmesi).

Arslan, Ramazan. Medenî Usûl Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 

Ankara: Sevinç Yayınevi, 1989 (Dürüstlük).

Arslan, Ramazan ve Süha Tanrıver. Yargı Örgütü Hukuku, 2.

Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2001.

Arslan, Ramazan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ve Emel

Hanağası. Medenî Usûl Hukuku, 7. Baskı, Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2021.

Arslandoğan, Birce. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre

Delil Tespiti, 2. Baskı, İstanbul: On İki Levha, 2020 (Delil Tespiti).

Aslan, Kudret. “Medenî Usûl Hukukunda Davanın Açılmamış

Sayılmasının Etkileri”, MİHDER, Cilt 9, Sayı 25, 2013, ss. 29-114 

(Açılmamış Sayılma).

Aşçıoğlu, Çetin. “Yargı Kararlarında Gerekçe,” Ticaret

Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu IX. Ankara:

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (BATİDER), 1992,

ss. 43-76.

Aşık, İbrahim. “Alman Hukukunda Dolaylı Aleniyete İlişkin

Gelişmeler ve Düşünceler”, MİHDER, 2017/3, Cilt 13, Sayı 38, ss.

719-758 (Dolaylı Aleniyet).

Aşık, İbrahim. Medenî Usûl Hukukunda Keşif, Ankara: Seçkin

Yayınları, 2019 (Keşif).

Aşık, İbrahim. Medenî Usûl Hukukunda Bekletici Sorun,

Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012 (Bekletici Sorun).

Aşık, İbrahim. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki 

Sözleşmesi”, TBBD, Sayı 97, 2011, ss. 11-48 (Yetki).

Atalay, Oğuz. “Bankacılık Kanunu m.132 Çerçevesinde Hukuk

Davalarının Durması Mümkün müdür?” Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009, Cilt 11, Sayı 1 Özel Sayı, Prof. Dr. 

Bilge Umar'a Armağan, İzmir, 2010, ss. 103-114.

Atalay, Oğuz. “Türk Medenî Kanunu’nda Aile Hukuku Mal

Rejimlerine İlişkin Hükümlerin Takip Hukuku Bakımından

Değerlendirilmesi”, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları

Toplantısı- I, Eskişehir 9–10 Kasım 2002, Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, ss. 51-73 (Mal Rejimleri).

Atalı, Murat. Medenî Usûl Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı, 

Ankara: Yetkin Yayınları, 2014 (Aleyhe Bozma).

Atalı, Murat, İbrahim Ermenek ve Ersin Erdoğan. Medenî

Usûl Hukuku, 4. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (Usûl).

Atalı, Murat, Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet 

Özekes, Güray Erdönmez, Mine Akkan, Ali Yeşilırmak ve Hülya

Taş Korkmaz. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017 (Pekcanıtez Usûl).

Atıcı, Cansu. Medenî Usûl Hukukunda Dava Ehliyeti, Ankara:

Seçkin Yayınları, 2021 (Dava Ehliyeti).

Australian Law Reform Commission. “A common law

principle, Australian Government Australian Law Reform

Commission”, https://www.alrc.gov.au/ (Erişim Tarihi: 20 Temmuz 

2021).

Avcı, Adem. “İngiliz Hukukunda Mandamus (Mandatory Order)

İlkesi”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2014, ss. 

165-180.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 6. Madde Uygulama Rehberi,

Avrupa Konseyi. Ankara: Adalet Bakanlığı, 2019,

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_TUR.pdf (Erişim 

Tarihi: 20 Temmuz 2021) (Avrupa).

Ayan, Serkan. Evlilik Birliğinin Korunması, Ankara: Türkiye

Barolar Birliği Yayınları, 2004 (Evlilik Birliği).

Aydemir, Fatih. Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.

Aydın, Buket Sevinç. “Bekletici Sorun”, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi SBE, 2012 (Bekletici 

Sorun).

Aygün, Mustafa Y. “Davanın Açılmamış Sayılması (HUMK

m.409)”, Yargıtay Dergisi, Cilt 5, Sayı 4, 1979, ss. 829-854.

Badur, Emel. “Ailenin Korunması Alanındaki Son Gelişmeler”,

Ankara: TBBD, Sayı 84, 2009, ss. 63-92.

Bağdatlı, Selahattin. Hukuk Sözlüğü, İstanbul: Derin Yayınları, 

2015 (Sözlük).

Bahadır, Zeynep. Medenî Usûl Hukukunda Kısmî Karar,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2018 (Kısmî Karar).

Balzer, Christian. Das Urteil im Zivilprozess, 2. Auflage, Berlin: 

Erick Schmidt, 2007.

Banks, C.P. ve D. O’Brien. The Judical Process, Law Courts and

Judical Politics, Sage Publications, 2016.

Barta, Heinz. Zivilrecht: Grundriss und Einführung in das 

Rechtsdenken, Wien, 2004.

Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel: Helbing 

Lichtenhahn, 2018 (BaslerKomm/Uhlmann).

Başak, Aslı Makaracı ve Gülen Sinem Tek. “TBK m.76”, Turgut

Öz, Faruk Acar, Emre Gökyayla ve Murat Develioğlu (Ed.),

İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu (ss.1139-1154), İstanbul: 

Vedat Kitapçılık, 2019 (Şerh).

Başözen, Ahmet. Medenî Usûl Hukukunda İlk Görünüş İspatı, 

Ankara: Adalet Yayınevi, 2010. 

Başözen, Ahmet. “Güncel Yargıtay Kararları ve Yargıtay İBK 

Işığında İhtiyati Tedbir Kararlarının Temyiz Sorunu”, Prof. Dr. Ejder 

Yılmaz’a Armağan (ss.463-483), Ankara: Yetkin Yayınları, 2014, 

(İhtiyati Tedbir).

Baumgaertel, Gottfried. “Die Unverwirkbarkeit der

Klagebefugnis”, ZZP 75, 1962, ss. 385-407.

Becker, Andreas. Die Voraussetzungen für den Erlaß eines

Grundurteils, Diss. Augsburg, 1983 (Grundurteil).

BeckOK ZPO, Beck’scher Online-Kommentar, Hrsg. v.

Volkert Vorwerk, Christian Wolf, München 2021, https://beckonline.beck.de/Home (Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2021)

(Kommentar).

Bekri, Nedim. “Gerekçeli Karar Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, 

2014, Sayı 3, ss. 203-228.

Belgesay, Mustafa Reşit. Dava Teorisi, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları, 1943 (Dava).

Belgesay, Mustafa Reşit. Hukuk Usûlü Muhakemeleri kanunu

ŞERHİ, 4. Bası, İstanbul: Sıralar Matbaası, 1956 (Şerh 1956).

Belgesay, Mustafa Reşit. Hukuk Usûlü Muhakemeleri

Kanunu ŞERHİ, Cilt: I, İkinci Bası, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları, 1939 (Şerh 1939).

Belgesay, Mustafa Reşit. Hukuk Usûlü Muhakemeleri kanunu

ŞERHİ, İkinci Cilt, İstanbul: Nümune Matbaası, 1935 (Şerh 1935).

Belgesay, Mustafa Reşit. HUMK. Şerhi, I Teoriler, C.III, İspat

ve Hüküm Teorileri, 3. Bası, İstanbul 1951 (İspat ve Hüküm).

Belgesay, Mustafa Reşit. Usûl-i Muhâkemât-ı Hukukîyye.

İstanbul: Kader Matbaası, 1338 (Muhâkemât).

Belgin Güneş, Derya. “Medenî Usûl Hukuku’nda Hükmün

Tamamlanması (HMK m. 305/a), İnönü Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, 2021, Cilt 12, Sayı 1, ss. 313 – 328 (Hükmün

Tamamlanması).

Bergerfurth, Bruno ve Jörg Rogner. Der Ehescheidungsprozess,

Bonn: Deutscher Anwaltverlag, 2003.

Berki, Ali Himmet. “Nihaî Karar Ne Demektir?” Adalet

Dergisi, 1945, Sayı.5, ss.447-452 (Karar).

Berkin, Necmeddin M. Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul:

Hamle Matbaası, 1969 (Usûl-1969).

Berkin, Necmeddin M. Tatbikatçılara Medenî Usûl Hukuku

Rehberi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1981 (Usûl-1981).

Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, Band I- Band II, Basel: Stämpfli Verlag, 2012 

(Kommentar).

Bettermann, Karl August. “Anfechtung und Kassation”, ZZP 89, 

1976, ss. 365-438 (ZZP 89).

Bettermann, Karl August. “Zwischenurteil über

materiellrechtliche Vorfragen”, ZZP 79, 1966, ss. 392-404 (ZZP 

79).

Bilge, Necip. Medenî Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Ankara:

Sevinç Matbaası, 1967 (Yargılama).

Bilge, Necip. Medenî Yargılama Hukukunda Karar

Düzeltme, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

1973 (Karar Düzeltme).

Bilge, Necip ve Ergun Önen. Medenî Yargılama Hukuku

Dersleri, 3. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, 1978 (Yargılama).

Baumbach, Adolf Wolfgang Lauterbach, Jan Albers, Peter 

Hartmann, Monika Anders ve Burkhard Gehle. Zivilprozessordnung

mit GBG und anderem Nebengesetzen, Hrsg. v. Monika Anders,

Burkhard Gehle, 79. Aufl., München, 2021 (BLHAG/Yazar, 

Zivilprozessordnung).

Boatright, Jason. “The History, Meaning, and Use of the Words 

Justice and Judge”, St. Mary’s University, St. Mary’s Journal, 

Volume 49, Number 4, Article 1, ss. 727-748.

Bolayır, Nilüfer. Hukuk Yargılamasında Delillerin

Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul: Vedat 

Kitapçılık, 2014 (Deliller).

Bolayır, Nur. Medenî Usûl Hukuku'nda Hâkimin Hukuku

Re'sen Uygulaması İlkesi, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019 

(Re’sen Uygulama).

Bolayır, Nur. Medenî Usûl Hukukunda Yetki Sözleşmeleri,

İstanbul Beta Basım Yayım, 2009 (Yetki).

Bohnet, François ve Lorenz Droese. Präjudizienbuch ZPO, 

Stämpfli Verlag AG, 2018 (ZPO).

Boran Güneysu, Nilüfer. Medenî Usûl Hukukunda Karar,

Ankara: Adalet Yayınevi, 2014 (Karar).

Boran Güneysu, Nilüfer. “İşlem Türleri ve Usûli İşlemin Bu

İşlem Türleri Arasındaki Yeri”, Halûk Konuralp Anısına

Armağan, C. I, Ankara: Yetkin Yayınları, 2009, ss. 163-194 (İşlem

Türleri).

Boran Güneysu, Nilüfer. “Alman Federal Mahkeme Kararı Esasa 

İlişkin Ara Karar”, Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Armağan, Ankara: 

Adalet Yayınevi, 2009, ss. 169-178 (Esasa İlişkin Ara Karar).

Boztaş, Nevzat. “İstinafta Ön İnceleme Aşaması”, Medenî

Usûl ve İcra İflas Hukukçular Birliği 15. Toplantı (6-7 Ekim

2017/Antalya), Ankara: Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Başkanlığı,

Ankara, 2018, ss. 39-51.

Börü, Levent ve İlker Koçyiğit. Ticari Dava, 2. Baskı, Ankara: 

Adalet Yayınevi, 2021.

Brehm, Wolfgang. “Rechtsschutzbedürfnis und

Feststellungsinteresse”, in: 50 Jahre Bundesgerichtshof. Festgabe

aus der Wissenschaft, Hrsg. v. Claus Wilhelm Canaris, Andreas

Heldrich, Klaus J. Hopt, Claus Roxin, Karsten Schmidt, Gunter

Widmaier, Band 3: Zivilprozeß, Insolvenz, Öffentliches Recht, Hrsg. 

v. Karsten Schmidt, München 2000, ss. 89-108.

Browne, Kevin ve Margaret Catlow. Civil Litigation 2019/20,

College of Law Publishing, 2020.

Brunner, Alexander, Dominik Gasser ve Ivo Schwander.

Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO Kommentar, Hrsg.

Dike-Kriech, 2016 (Kommentar).

Bruns, Alexander. “Der Zivilprozess zwischen 

Rechtsschutzgewährleistung und Effizienz”, ZZP 124, ss. 29-43 (ZZP 

124).

Brüggemann, Jürgen. Die richterliche Begründungspflicht, 

Berlin: Dunckler &Humblot, 1971.

Budak, Ali Cem. Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin 

Haklarının Korunması, İstanbul: Beta, 2000 (Üçüncü Kişi).

Budak, Ali Cem. Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri

Kanunu, 13. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2020 (Kanun).

Budak, Ali Cem. “Kılı Kırk Yarma Makinası” Medenî Usûl

Hukukunda Kavram İçtihadı ve Menfaat İçtihadı, İstanbul: Filiz

Kitabevi, 2021 (Kavram İçtihadı).

Budak, Ali Cem. “Alangoya’ya Göre Yargılamanın Amacı ve

Hâkimin Gerçeği Aramaktan Vazgeçmesi”, İstanbul Medipol

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, Cilt 6, Sayı 2, ss.

33-44.

Budak, Ali Cem. “Belgesay Kürsüsünün 1937-1938 Ders Yılı

Medenî Usûl Hukuku Dersleri: Özellikle İkrar ve Kesin Hüküm

Takrirleri”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 2020, Cilt 78, Sayı 3, ss.

1169-1208 (Belgesay Kürsüsü).

Budak, Ali Cem. “Kara-Avrupası ve Anglo Amerikan 

Hukuklarında Kesin Hüküm”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

İstanbul Üniversitesi SBE, 1991.

Budak, Ali Cem. “Prof. Dr. Baki Kuru’nun ‘Nizasız Kaza’

İsimli Eserinden Beri Çekişmesiz Yargı Alanında Meydana Gelen 

Başlıca Değişiklikler”, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru

Armağanı, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, ss. 273-306, 

2004 (Nizasız Kaza).

Budak, Ali Cem. “Türk Hukuku’nda Çekişmesiz Yargı”,

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Ankara:

Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2006, ss. 128-187 (Çekişmesiz

Yargı).

Budak, Ali Cem ve Varol Karaaslan. Medenî Usûl Hukuku, 5.

Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2021 (Usûl).

Budak, Ali Cem ve Varol Karaaslan. “7251 Sayılı Kanun’la

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, İstanbul:

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 94, Sayı 5, 2020, ss. 15-51 (7251

Sayılı Kanun).

Bulut, Hüseyin. “Yoksulluk Nafakasının Kusur, Süre ve

Yoksulluk Kavramları Işığında Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi. KTO Karatay Üniversitesi SBE, 2021.

Bulut, Uğur. Medenî Usûl Hukukunda Davaların Yığılması,

Ankara: Adalet Yayınları, 2017 (Davaların Yığılması).

Buran, Armağan. “Medenî Usûl Hukukunda Hüküm”,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi SBE, 

2006.

Burgermeister, Udo. “Das Urteil des Berufungsgerichts nach der

Zivilprozeßreform”, ZZP 116, 2003, ss. 165-194.

Bülbül, Davut. “Hâkimin Takdir Yetkisi”, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi SBE, 2009.

Büyük, Elif Irmak. Medenî Usûl Hukukunda İnşai Dava ve

İnşai Hüküm, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.

Can Sibel, Meral. “Aile Mahkemesinin Görevine Giren Davalar

ve Bunlara Özgü Yargılama Usûlleri”, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi SBE, 2009.

Canaris, Claus-Wilhelm. Die Feststellung von Lücken im

Gesetz, Berlin: Duncker & Humblot, 1964.

Canpolat, Ahmet. “Medenî Usûl Hukukunda Hadise”,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi SBE,

2011.

Carlyle, Christopher V. ve Duane Daiker. Florida Appellate

Practice Section, Pro Se Appellate Handbook, ss. 97-110, 2016.

Caste, Jean-Gabriel. “Assumed Jurisdiction of Canadian

Common Law Courts”, Saskatchewan Law Review, Volume 35,

Issue 2, ss. 146-179, 1970,

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer

(Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2021).

Chevalier, Marco. Die Beschwerde an das Bundesgericht,

Basel: Helbing Lichtenhahn, 2009 (Beschwerde).

Clarke, David W. “Prohibition: The Elusive and Misunderstood

Writ”, University of Richmond Law Review, Volume 16, Issue 3 

Article 9, ss. 693-703, 1982.

Cook, Tim. “A Message to Our Customers”, https: // www. 

apple.com /customer-letter/ (Erişim Tarihi: 08.08.2021).

Cornell Law School Legal Information Institute https:// www. law. 

cornell.edu/ (Erişim Tarihi: 07.06.2021).

Cornell University Law School, Federal Rules of Civil Procedures,

2020, https://www.law.cornell.edu/rules/frcp (Erişim Tarihi: 

07.06.2021) (Cornell).

CPR: The Civil Procedure Rules 1998,

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules [Erişim 

Tarihi: 07.06.2021, (CPR)].

Çakmak, Gonca Duygu. Medenî Usûl Hukukunda Kısmî

Hüküm ve Kısmî Kesinleştirme, İstanbul: Aristo Yayınevi, 2021 

(Kısmî Hüküm).

Çeçen, Anıl. Adalet Kavramı, 5. Baskı, Ankara: Astana 

Yayınları, 2020.

Çelik, Adem. Adil Yargılanma Hakkı: Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi ve Türk Hukuku, 1. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 

2007.

Çelik, Nazlı Hilal. “TBK m.75”, Turgut Öz, Faruk Acar, Emre

Gökyayla ve Murat Develioğlu (Ed.), İstanbul Şerhi Türk Borçlar 

Kanunu (ss. 1125-1138), İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019.

Çetin, Ali. “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Hukukî Yaptırımlar ve

Şiddet Mağduru Kadının Sahip Olduğu Olanaklar”, İnsan Hakları

Standartlarının Etkili Uygulaması Bağlamında Kadına Yönelik

Şiddetle Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Adalet

Akademisi Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 597-618.

Çiftçi, Murat Özgür. Medenî Yargılama Hukukunda İstinaf,

Ankara: Adalet Yayınevi, 3. Baskı, 2016 (İstinaf).

Çon, Ömer. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na

Göre Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi, Ankara: 

Yetkin Yayınları, 2013.

Dalton, Harlon L. “Taking the Right to Appeal (More or

Less) Seriously”, The Yale Law Journal, Volume 95, Number 1, 

November, 1985, ss. 62-107.

Defense Research Institute, “About Us”, https://www.dri.org/

(Erişim Tarihi: 07.08.2021).

Demharter, Johann. “Wiedereinsetzung durch Beschluß bei

Versäumung der Einspruchsfrist”, NJW, 1986, 2754.

Demir, Abdullah. Medenî Yargılama Hukuku Osmanlı

Mahkemesi, İzmir: Hazine Yayınları, 2010 (Osmanlı Mahkemesi).

Deren Yıldırım, Nevhis. “Aile Mahkemelerinin Görevi ve

Uygulamaları”, Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul: Der 

Yayınları, 2009, ss. 245-260.

Deren Yıldırım, Nevhis. “Kanunyollarına Dair Bazı

Düşünceler”, Medenî Usûl ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı

VI, İzmir/Çeşme 19-20 Ekim 2007, Türkiye Barolar Birliği

Yayınları, ss. 3-17 (Düşünceler).

Deren-Yıldırım, Nevhis. “İstinafa Başvuru Şartları”, Medenî

Usûl ve İcra İflas Hukukçular Birliği 15. Toplantı (6-7 Ekim

2017/Antalya), Ankara: Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Başkanlığı,

2018, ss. 17-37 (İstinafa Başvuru).

Deynekli, Adnan. “Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan Önemli

Usûl Hükümleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt 2, Sayı 2, 2011, ss. 45-97.

Dırenisa, Efe. Medenî Yargılamada Ön İnceleme Aşaması,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021 (Ön İnceleme).

Doğan, Mehmet. Hukuk Muhakemeleri Usûlünde Gıyapta

Yargılama ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması, Ankara: 

Yargıçoğlu Matbaası, 1979.

Domaniç, Hayri. Anonim Şirketler Hukuk ve Uygulaması, TTK 

Şerhi II, İstanbul 1988.

Donay, Süheyl. İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve

Türk Hukuku, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1982.

Doyle, Charles. “Federal Habeas Corpus: A Brief Legal

Overview”, CRS Report for Congress, Order Code RL33391,

2006, ss. 1-37.

Dural, Mustafa, Tufan Öğüz ve Alper Gümüş. Türk Özel

Hukuku: Aile Hukuku, Cilt III, 16. Bası, İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2021.

Duran, Osman. Medenî Usûl Hukukunda Taleple Bağlılık

İlkesi, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020.

Düzgün, Gülşah. “İş Hukukunda Geçici Ödeme”,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi SBE, 

2019.

Edis, Seyfullah. “Yüksek Yargı Kararlarında Ayrık veya Kişisel

Görüşlerin Yer Alması Hakkında Düşünceler”, Yargıtay'ın 128.,

Ankara Üniversitesi'nin 50., Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi'nin 70. Kuruluş Yıldönümü Ortak Bilimsel Toplantı24 Mayıs 1996, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, 1997, ss. 135-151.

Egemen Demir, Işıl. “Milletlerarası Usûl Hukukunda Bekletici

Sorun”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt 7, Sayı 2, 2020, ss. 213-258.

Ekşi, Nuray. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Tahkim,

İstanbul: Beta Basım Yayım, 2019.

Elzer, Oliver. “Der Beschluss im Zivilprozess”, Juristische 

Schulung (JuS), 2004, 36-39.

Kıyak, Emre. Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın

Açılmasının Usûl Hukukuna İlişkin Sonuçları, Ankara: Seçkin 

Yayınları, 2014.

Engelman, Philip. Commercial Judicial Review, London: 

Sweet&Maxwell, 2001.

Ercan Özler, Meltem. Medenî Usûl Hukuku’nda Dava Konusu,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019 (Dava Konusu).

Erçoşkun Şenol, Kübra H. “Ailenin Korunması ve Kadına

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Üzerine Bir İnceleme”,

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2019, Sayı 13, ss. 423-459.

Erdem, Mehmet. “Aile İçi Şiddet ve 4320 Sayılı Ailenin

Korunmasına Dair Kanun”, Ankara: TBBD, Sayı 73, 2007, ss. 46-77.

Erdönmez, Güray. Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İbrazı

Mecburiyeti, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2014 (Belgeler).

Erdönmez, Güray, Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet

Özekes, Murat Atalı, Mine Akkan, Ali Yeşilırmak ve Hülya Taş

Korkmaz. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017 (Pekcanıtez Usûl).

Erichson, H. M. Inside Civil Procedure What Matters and

Why, Second Edition, New York: Wolters Kluwer Law&Business,

2012.

Erişir, Evrim. “Geçici Hukukî Koruma Tedbirlerinin (İhtiyati

Tedbir ve İhtiyati Haciz) Uygulama ve HMK Açısından

Değerlendirilmesi Semineri”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 2015,

Sayı 1, ss. 248-257 (Seminer).

Erişir, Evrim. “Para Alacaklarında İhtiyati Tedbirler 11.10.2006

Tarihli Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Hukuk Usûlü

Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar

Kanunu Tasarısı Bakımından Düşündürdükleri, Haluk Konuralp

Anısına Armağan, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2009, ss. 241-253 

(Frankfurt).

Erişir, Evrim. Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyati

Tedbir Türleri, İstanbul: On İki Levha, 2013 (Geçici Hukukî 

Koruma).

Erkut, Ramazan Serdar. “Eski Hale Getirme”, Adalet Dergisi, Cilt 

1-3, Sayı 3, 1987, ss. 77-85.

Erkuyumcu, Müfit. “Delil Tespitine Müteallik Hükümler Üzerine

Bir İnceleme”, Adalet Dergisi, Sayı 2, 1946, ss. 126-136.

Ermenek, İbrahim. “Medenî Usûl Hukuku’nda Şekilcilik”,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, 2000, Cilt 4, Sayı 2, ss. 142-180 (Şekilcilik).

Ermenek, İbrahim. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2015 (Birleştirme).

Eroğlu, Orhan. Islah, Ankara: Seçkin Yayınları, 4. Baskı, 2021 

(Islah).

Eroğlu, Orhan. “Usûlî Kazanılmış Hakkın Sınırlarının

Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme”,

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD),

Cilt 5, Sayı 6, 2018, ss. 163-184 (Usûlî Hak).

Erzeybek, Hakan. “Medenî Usûl Hukukunda Tutanaklar”,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi SBE, 2015.

Ewart, John S. “What Is the Common Law?”, Columbia Law

Review, Volume 4, No. 2, 1904, ss. 116-126.

Fallon Jr., Richard H. The Dynamic Constitution: An

Introduction to American Constitutional Law and Practice,

Second Edition, Cambridge University Press, 2013.

Fasching, Hans W. “Das Zwischenurteil über den Grund des

Anspruches (§ 393 Abs 1 ZPO)”, ÖJZ, 1958, 264.

Fasching, Hans W. ve Andreas Konency. Kommentar zu den 

Zivilprozessgesetzen, Wien: Manz, 2018 (Zivilprozessgesetzen).

Federal Deposit Insurance Corporation “About FDIC What We 

Do”, https://www.fdic.gov/ (Erişim Tarihi: 08.07.2021).

Feinman, Jay M. Law 101 Everything You Need To Know

About American Law, Fourth Edition, Oxford Universty Press,

2014.

Feteris, T. Eveline (Çev. Ertuğrul Uzun). Hukukî 

Argümantasyonun Temelleri, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2019.

Fleischanderl, Petra. “Die Anfechtbarkeit von Vor- und

Zwischenentscheiden gemäss Art. 92 f. BGG”, Schweizerische

Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge

(SZS), 57/2013, 2013, ss. 305-342 (SZS).

Foerster, Max. “Der Vorbehalt des Mitverschuldens in 

Grundurteilen unter besonderer Berücksichtigung von

Feststellungsbegehren”, ZZP 127, 2014, ss. 203-227 (ZZP 127).

Franz, Wolfgang. “Zum Streit über die Wirksamkeit des

gewillkürten Parteiwechsels im Prozeß”, NJW, 1982, 15-17.

Freer, R. D. Civil Procedure, Second Edition, Aspen Publishers,

2009.

Fucik, Robert, Alexander Klauser ve Barbara Kloiber,

Österreichisches und Europäisches Zivilprozessrecht -ZPO, 12. 

Auflage, Manz, 2015 (ZPO).

Furtner, Georg. Das Urteil im Zivilprozeß, München: C.H. Beck,

1985 (Urteil).

Garrett, Brandon L. “Review: The Great Writ Reviewed Work:

Habeas Corpus in America: The Politics of Individual Rights by

Justin J. Wert”, The Review of Politics, Vol. 74, No. 2, Cambridge

University Press., 2012, ss. 346-348.

Gasser, Dominik ve Brigitte Rickli. Schweizerische

Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Zürich, 2010 

(Kurzkommentar).

Gaul, Hans Friedhelm (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım).

“Yargılamanın Amacı Güncelliğini Koruyan Bir Konu”, İlkeler

Işığı Altında Medenî Yargılama Hukuku, Kamil Yıldırım (drl.),

İstanbul: Beta Basım Yayım, 2017, ss. 75-106 (İlkeler).

Gaul, Hans Friedhelm. “System und Prinzipien des deutschen

eintsweiligen Rechtsschutzes”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya için 

Armağan, İstanbul 2007, ss. 109-152 (Prinzipien).

Gehri, Myriam, Ingrid Jent-Sorensen ve Martin Sarbach.

Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürih: Orel Füssli Verlag, 

2015 (Zivilprozessordnung).

Gemalmaz, H. Burak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde

Mülkiyet Hakkı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2017.

Gençcan, Ömer Uğur. Nafaka Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları,

2018 (Nafaka).

Gençcan, Ömer Uğur. Boşanma Hukuku, Ankara: Yetkin

Yayınları, 2020 (Boşanma).

Giesen, Lennart. “Beschwerdeverfahren gegen unechte

Zwischenurteile”, MDR, 2019, 22/2019, ss. 1355-1359.

Goodnow, Frank J. “The Writ of Certiorari”, Political Science

Quarterly, The Academy of Political Science, Volume 6, No. 3,

1891, ss. 493-536.

Gottwald, Peter. “Richterliche Entscheidung und rationale

Argumentation”, ZZP 98, 1985, ss. 113-130.

Government of Canada. “Section 10(c) Habeas corpus”,

https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrfccdl/check/art10c.html

(Erişim Tarihi: 20.07.2021).

Göksu, Mustafa. “Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İhtiyati

Tedbirin Uygulanmasını Talep Etme Zorunluluğu”, Prof. Dr.

Hakan Pekcanıtez'e Armağan, Cilt 16, Özel Sayı, İzmir: Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015, ss. 1253-1273.

Göksu, Tarkan. Die Beschwerden ans Bundesgericht, Zürich:

Dike Verlag, 2007 (Beschwerden).

Göktaş, Ayşe Büşra. “Medenî Usûl Hukukunda Adil Yargılanma

Hakkınınn Bir Ögesi Olarak Yargılamaların Makul Sürede

Sonuçlandırılması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

İstanbul Medipol Üniversitesi SBE, 2019.

Gören Ülkü, Nazlı. “Medenî Yargılama Hukukunda Hâkimin

Reddi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi SBE,

2013 (Hâkimin Reddi).

Gören Ülkü, Nazlı. “Dava Ortaklığı veya Davaya Müdahâle

Halinde Hâkimin Reddi Talebinde Bulunabilecek Kişiler”, Prof.

Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt 16, Özel Sayı, İzmir, 2015, ss.

1613-1624 (Dava Ortaklığı).

Görgün, Şanal L., Levent Börü ve Mehmet Kodakoğlu. Medenî

Usûl Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (Usûl).

Görgün, L. Şanal. Medenî Usûl Hukuku, 3. Bası, Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2014.

Götzmann, Paul. Grundurteil und Rechtskraft, Diss. 1930 

(Grundurteil).

Gözler, Kemal. Hukuk Dilinin Öz Türkçeleşmesi Üzerine,

Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2021.

Gözler, Kemal. İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Basın Yayın

Dağıtım, 2020.

Gözütok, Zeki ve Adem Albayrak. Alfabetik Medenî Usûl El

Kitabı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2021.

Greger, Reinhard. “Die ZPO-Reform- 1000 Tage danach”, JZ, Nr. 

17, 2004, ss. 805-817 (JZ).

Griffin, Ricky W. Management, 12th Edition, Boston: Cengage 

Learning, 2017. 

Grunsky, Wolfgang. “Beschränkungen bei der Einlegung eines

Rechtsmittels und bei der Aufhebung des angefochtenen Urteils”,

ZZP 84, Heft 1, 1971, ss. 129-149 (ZZP 84).

Guldener, Max. Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich: 

Schulthes Polygraphischer Verlag, 1979.

Gül, Mehmet Akif. “New York Sözleşmesi Bağlamında Hukukî

Dinlenilme Hakkının İhlâli”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 

2017, Sayı 29, ss. 361-406.

Güleç, Şafak. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara: 

Seçkin Yayınları, 2021. 

Gülener, Serdar. Yargıya Güven, İstanbul: On İki Levha, 2018.

Günay, Cevdet İlhan. İş Kanunu Şerhi, 4. Baskı, Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2015.

Gündüz, Okan. Anglo-Amerikan Hukuku Işığında Medenî

Yargılama Hukukunda Dava Yönetimi, Ankara: Yetkin Yayınları,

2009.

Güneş, Ahmet M. Hukuk Metodolojisi, 3. Baskı, Bursa: Ekin

Basım Yayın Dağıtım, 2020.

Güneş, Şule. “Medenî Usûl Hukukunda İstinaf İncelemesi

Sonunda Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları”, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi SBE, 2019 (İstinaf

İncelemesi).

Güngör, Hayriye Gonca. “Borçlar Kanunu Tasarısıyla Getirilen

Yeni Kurumlar ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu Hükümlerinde

Yapılan Değişiklikler-Düzeltmeler”, Manisa Barosu Dergisi, Sayı 

95, Ekim 2005, ss. 9-24.

Güralp, Ayşe Gülin. Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası

Medenî Yargılama Hukuku Sistemleri'ndeki Reform

Çalışmaları, Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından

Değerlendirilmesi, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2011.

Gürdoğan, Burhan. Medenî Usûl Hukukunda Kesin Hüküm

İtirazı, Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1960.

Hablützel, Martin. “Schweizerische ZPO: Hat der Berg nur eine 

Maus geboren?”, Haftpflichtansprüche unter der neuen ZPO

(HAVE), 2014, ss. 297-302.

Habscheid, Edger J. “Rechtsverhältnis und

Feststellungsinteresse”, ZZP 112. Band, Heft 1, 1999, ss. 37-59

(ZZP 112).

Hahn, Carl. Die Gesamten Materialien zu den ReichsJustizgesetzen, Band 2, Abteilung 1, 2. Auflage, 1881, Neudruck,

1983 (Mat. II 1).

Hakeri, Hakan ve Yener Ünver. Ceza Muhakemesi Hukuku, 17.

Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2020.

Hanağası, Emel. Medenî Yargılama Hukukunda Silahların

Eşitliği, Ankara: Yetkin Yayınları, 2016.

Hartman, Gary, Roy M. Mersky ve Cindy L. Tate. Landmark

Supreme Court Cases The Most Influential Decisions of the

Supreme Court of the United States, Facts On File Inc. Books,

2006.

Haus, Otto. Der Streitgegenstand im Schweizerischen

Zivilprozess, Zürich, 1981.

Hazard, Geoffrey C. ve Michaele Taruffo. American Civil

Procedure: An Introduction, Yale University Press, 1993.

Heiderhoff, Bettina. “Die Tatsachenbindung des Berufungsgerichts

nach der ZPO- Reform”, JZ, 2003, ss. 490-497.

Hesselberger, Dieter. Die Lehre vom Streitgegenstand,

Geschichtliche Entwicklung und Gegenwärtiger Stand, München,

1970.

Hofmann, Franz. “Prozessökonomie – Rechtsprinzip und

Verfahrensgrundsatz der ZPO”, Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP),

126. Band, Heft 1, 2013, ss. 83-110 (ZZP 126).

Höllwerth, Johann ve Helmut Ziehensack. ZPO 

Taschenkommentar, LexisNexis, 2019.

Huber, Michael. “Grundwissen – Zivilprozessrecht: Einstweiliger 

Rechtsschutz durch Arrest und einstweilige Verfügung 

(Anordnungsverfahren), JuS, 2018, 226-229.

Hütten, Peter. Die Prozessökonomie als rechtserheblicher

Entscheidungsgesichtsunkt, Diss., Würzburg, 1975.

Irons, Peter. A People's History of the Supreme Court, Penguin

Books, 1999.

İlter Aksoylu. “İdari Yargı Kararlarının Gerekçelerinin

Bağlayıcılığı”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 21, 

2006, ss. 23-44.

İnceoğlu, Sibel. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi

Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, 2. Baskı, İstanbul: Beta

Basım Yayım, 2. Baskı, 2005.

İnceoğlu, Sibel. Adil Yargılanma Hakkı ve Yargı Etiği,

Ankara: Şen Matbaası, 2007 (Yargı Etiği).

İyilikli, Ahmet Cahit. Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, 2.

Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2020.

Jacobs, Matthias. Der Gegenstand des Feststellungsverfahrens,

Tübingen; Mohr Siebeck, 2019.

Jäger, Annette. Zwischenstreitverfahren nach den §§ 280, 303

ZPO, Aachen: Shaker, 2002 (Zwischenstreitverfahren).

Jaspersen, Kai. “Abschichtung von Verfahren durch Teil-, Grundund Zwischenfeststellungsurteil”, in: Gelebtes Prossrecht,

Festschrift für Volkert Vorwerk, Hrsg. v. Brunhilde Ackermann,

Reinhard Gaier, Christian Wolf, 2019, ss. 171-191 (FS Vorwerk).

Jauernig, Othmar. “Teilurteil und Teilklage”, in: 50 Jahre

Bundesgerichtshof. Festgabe aus der Wissenschaft, Hrsg. v. Claus

Wilhelm Canaris, Andreas Heldrich, Klaus J. Hopt, Claus Roxin,

Karsten Schmidt, Gunter Widmaier, Band 3: Zivilprozeß, Insolvenz,

Öffentliches Recht, Hrsg. v. Karsten Schmidt, München 2000, ss.

311-336.

Jauernig, Othmar. Das fehlerhafte Zivilurteil, Frankfurt a.M.; 

Klostermann, Vittorio, 1958.

Jenks, Edward. “The Prerogative Writs in English Law”, Yale

Law Journal, Volume 32, No. 6, 1923, ss. 523-534.

Jolowicz, J.A. On Civil Procedure, New York: Cambridge

University Press, 2000.

Judiciary Act of 1789: Primary Documents in American

History,

https://guides.loc.gov/judiciary-act (Erişim Tarihi: 23.07.2021).

Kadıoğlu, Nagehan. “Aile Mahkemelerinde Yargılama Usûlü”,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilgi Üniversitesi 

SBE, 1999.

Kahveci, Nalan. “6284 sayılı Kanun Kapsamında Tedbir

Kararları”, Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel

Zararların Tazmini Esasları ve Usûlü Kongresi, Ankara: Ankara

Barosu Yayınları, 2013, ss. 451-466.

Kaniti, Salomon. Aktin İfa Edilmediği Def’i, İstanbul: İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayımı, 1962.

Karaaslan, Varol. “HMK m. 353/1-a Üzerine Bir İnceleme”,

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, Cilt 22, Sayı 37, 

ss. 219-239 (HMK m. 353/1-a).

Karaaslan, Varol. “Hâkimin Tarafsızlığı İlkesi ile Hâkimin Davayı

Aydınlatma Ödevi Arasındaki İlişki”, Süleyman Demirel

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2014, ss.

97-132 (Hâkimin Tarafsızlığı).

Karaaslan, Varol. Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Davayı

Aydınlatma Ödevi, 2. Baskı, Ankara: Adalet Yayınları, 2019 

(Aydınlatma Ödevi).

Karademir Aydemir, Dilek. Medenî Usûl Hukukunda

Mahkemelerin Yetkisi, Ankara: Adalet Yayınevi, 2019 (Yetki).

Karafakih, İsmail Hakkı. Hukuk Muhakemeleri Usûlü,

Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,

1952 (Usûl).

Karakehya, Hakan ve Asuman Ince Tunçer. “Ceza

Muhakemesinde Hükme İlişkin Müzakere ve Oylama”, Ankara:

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2017, Sayı 31, ss. 113-140.

Karakurumer, Altunser. “Medenî Usûl Hukukunda Hüküm”,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Hacı Bayram Veli

Üniversitesi SBE, 2011 (Hüküm).

Karayalçın, Yaşar ve Aynur Yongalık. Hukukda ÖğretimKaynaklar- Metod Problem Çözme, 8. Baskı, Ankara: Banka ve

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2020.

Karslı, Abdurrahim. “Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki

Çelişki ve Bunun Çözümü”, Yasa Hukuk Dergisi, 1984, Cilt 17, 

Sayı 197, ss. 463-474 (Kısa Karar).

Karslı, Abdurrahim. Medenî Muhakeme Hukuku, 5. Baskı,

İstanbul: Filiz Kitabevi, 2020 (Muhakeme).

Karslı, Abdurrahim. Medenî Usûl Hukukunda Usûlî İşlemler,

İstanbul: Kudret Basım, 2001 (Usûlî İşlemler).

Katayıfçı, Derya Ece. Yargı Kararları Işığında Medenî Usûl

Hukukunda İstinaf, Ankara: Seçkin Yayınları, 2020.

Kaya Kızılırmak, Cansu. “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da Öngörülen

Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbirler”, İstanbul

Hukuk Mecmuası, Cilt 78, Sayı 3, 2020, ss. 1139-1168.

Keller, Christoph. “Das Verfahren nach § 304 ZPO – Grundund Schlussurteil”, Juristische Arbeitsblätter (JA), Heft 6, 2007,

ss. 433-439 (JA 2007).

Kılıçoğlu Yılmaz, Kumru. “Geçici Ödemeler”, Ankara: TBBD,

2014, Sayı 110, ss. 110-128 (Önlemler).

Kılıçoğlu, Ahmet M. Aile Hukuku, 4. Bası, Ankara: Turhan

Kitabevi, 2020 (Aile).

Kılıçoğlu, Ahmet M. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23.

Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2019 (Borçlar).

Kılıçoğlu, Ahmet M., “Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk ve

Geçici Ödemeler”, Symposium anlässlich des 80. Jahrestages des

Inkrafttretens des Türkischen Zivilgesetzbuch, Türk Medenî

Kanunu’nun Yürürlüğe Girişinin 80. Yılı Münasebetiyle

Düzenlenen Sempozyum, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, 2006, ss. 163-182 (Sempozyum).

Kim, Jonathan. “Habeas Corpus”, Cornell Law School, 2017, 

https://www.law.cornell.edu/wex/habeas_corpus (Erişim Tarihi:

08.09.2021).

Klein, David E. Making Law in the United States Courts of

Appeals, University of Virginia, Cambridge Universty Press, 2004.

Klein, Oliver. “Zur Frage der Bindung höchster Gerichte an ihre

Rechtsprechung”, JZ, Heft 2, 2018, ss. 64-70.

Knibb, David G. Part A. Starting the Appeal Chapter 3. Finality

in Cases Involving Multiple Parties or Claims § 3:1. When can

the district court certify for appeal a ruling that seems final as

to some but not all parties or claims?, Federal Court of Appeals

Manual, 7 the Edition, 2021.

Koç, Evren. “Usûli İşlemlerde İrade Sakatlıkları”,

Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi SBE, 2009.

Koç, Evren ve Cengiz Serhat Konuralp. Yargı Örgütü, İstanbul:

Sümer Kitabevi, 2021.

Kodakoğlu, Mehmet. Medenî Usûl Hukukunda Aslî Müdahale, 

Ankara: Legem Yayıncılık, 2018.

Konuralp, Cengiz Serhat. “İstinaf Yoluna Başvuru Şartları ve

İstinaf Dilekçesi Tebliği, TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim

Seminerleri – 2”, Ankara: Türkiye Barolar Birliği, 2015, ss. 31-45

(İstinaf-Seminer).

Konuralp, Haluk. Medenî Usûl Hukuku, Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi Yayınları, 2006 (Usûl).

Korkmaz, Ramazan. Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati

Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davaları, İstanbul: On İki

Levha Yayıncılık, 2020 (İhtiyati Tedbir).

Köck, Bernhard. “Das Zwischenurteil zur Verjährung”,

Zivilrecht aktuell (Zak), 2011/307, ss. 167-168.

Köprülü, Bülent ve Selim Kaneti. Aile Hukuku, İstanbul: Filiz 

Yayınevi, 2. Baskı, 1989.

Kunter, Nurullah. “Yargılama Makamlarında Dağılan Oyların

Toplanması Sorunu”, Yargıtay Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, 1983, ss.

354-366.

Kurt Konca, Nesibe. Medenî Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi,

Ankara: Adalet Yayınevi, 2009 (Aleniyet İlkesi).

Kuru, Baki ve Ali Cem Budak. Tespit Davaları, 2. Baskı,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2010.

Kuru, Baki. “Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları Üzerine

Yapılacak Muameleler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 1967, ss. 155-181 (Görevsizlik).

Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. I, Altıncı basım,

İstanbul: Demir-Demir Yayınevi, 2001 (Usûl C. I).

Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. II, Altıncı basım,

İstanbul: Demir-Demir Yayınevi, 2001 (Usûl C. II).

Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. III, Altıncı basım,

İstanbul: Demir-Demir Yayınevi, 2001 (Usûl C. III).

Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. IV, Altıncı basım,

İstanbul: Demir-Demir Yayınevi, 2001 (Usûl C. IV).

Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. V, Altıncı basım,

İstanbul: Demir-Demir Yayınevi, 2001 (Usûl C. V).

Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. VI, Altıncı basım,

İstanbul: Demir-Demir Yayınevi, 2001 (Usûl C. VI).

Kuru, Baki. Makaleler, İstanbul: Arıkan Yayınları, 2006 

(Makaleler).

Kuru, Baki. Medenî Usûl Hukuku El Kitabı, Cilt I, Ankara:

Yetkin Yayınları, 2020 (El Kitabı Cilt I).

Kuru, Baki. Medenî Usûl Hukuku El Kitabı, Cilt II, Ankara:

Yetkin Yayınları, 2020 (El Kitabı Cilt II).

Kuru, Baki. Nizasız Kaza, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Yayınları, 1961 (Nizasız Kaza).

Landbrecht, Johannes. Teil-Sachentscheidungen und Ökonomie

der Streitbeilegung, Tübingen: Mohr Siebeck, 2012 

(Streitbeilegung).

Landman, James. “You should have the body, Understanding

Habeas Corpus”, Social Education 72 (2), Division for Public 

Education American Bar Associationi, March 2008, ss. 99-105.

Larenz, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. 

Auflage, Berlin: Springer, 1991.

Law Commision. “Review of Prereogative Writs”, Law 

Commission Isssue Paper, Wellington-NewZealand, 2008,

https://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/projectAvailableFormat

s/NZLC%20IP9.pdf (Erişim Tarihi: 21.08.2021).

Lechner, Herbert. “Die Rechtsprechung des BGH zum neuen

Berufungsrecht im Lichte der Intentionen des Gesetzgebers”, NJW,

2004, 3593-3599.

Leipold, Dieter. “Verfahrensbeschleunigung und

Prozeßmaximen”, in: Festschrift für Hans W. Fasching zum 65.

Geburtstag, Hrsg. v. Richard Holzhammer, Wolfgang Jelinek, Peter

Bohm, Wien, 1988, ss. 329-349.

Lewis, Dany. “What the All Writs Act of 1789 Has to Do With

the iPhone”, 2016, Library of Congress, https: //www.

smithsonianmag.com /smart-news/ what-all- writs-act -1789- hasdoiphone 180958188/ (Erişim Tarihi: 23.07.2021).

Limer, Eric. “Most Useful Podcast Ever: Why Is the FBI Using

a 227-Year-Old Law Against Apple? How the All Writs Act of 1789 

could force Apple to undo its encryption”,

https://www.popularmechanics.com/technology/a19483/what-is-theall-writs-act-of-1789-the-22 5-year-old-law-the-fbi-is-using-on-apple/

(Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2021).

Lousanoff, Oleg. Zur Zulässigkeit des Teilurteils, Berlin:

Duncker & Humblot, 1978 (Teilurteils).

Luo, Jennifer X. “Decoding Pandora’s Box: All Writs Act and

Separation of Powers”, Harvard Journal on Legislation, Volume

56, Number 1, ss. 257-286, 2019, https://harvardjol.com/wpcontent/uploads/sites/17/2019/05/HLL105_crop.pdf (Erişim Tarihi:

29.07.2021).

Lücke, Jörg. Begründungszwang und Verfassung, Tübingen:

Mohr Siebeck, 1987.

Lüke, Gerhard. “Die Bindungswirkung im Zivilprozess”, JuS, 

2000, 1042-1046 (Bindungswirkung).

Lüke, Wolfgang. Zivilprozessrecht I, 11. Auflage, C.H Beck,

2020 (Zivilprozessrecht I).

L.Richman, William ve William L Reynolds. Injustice on

Appeal The United States Courts of Appeals in Crisis, Oxford

University Press, 2013.

Mager, Heinrich. “Verfahrensbeschleunigung durch

Vorbehaltsurteile bezüglich der Aufrechnung”, Juristen Zeitung

(JZ),1969, ss. 548-549.

Makaracı Başak, Aslı ve Gülen Sinem Tek. “Türk Borçlar

Kanunu’nda Getirilen Geçici Ödeme Hakkında Düşünceler”, Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 15, Özel Sayı,

2013, ss. 1111-1141 (Geçici Ödeme).

Meriç, Nedim. “Türk Hukukunda Maddi Anlamda Kesin Hükmün

Objektif Sınırları”, MİHDER, 2007, Cilt 2, Sayı 7, 2007, ss. 377-434.

Meriç, Nedim. Medenî Usûl Hukukunda Tasarruf İlkesi, 

Ankara: Yetkin Yayınları, 2011.

Meyer, Ulrich. Stämpflis Handkommentar, Hrsg:

Baker&McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern, 2010 

(Handkommentar).

Mıstaçoğlu, Yasemin. “Medenî Usûl Hukukunda Dosyanın

İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 30, 2016, ss. 215-232

(Kaldırılma).

Mıstaçoğlu, Yasemin. Medenî Usûl Hukukunda İhtiyati Tedbir

Yargılaması, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020 (İhtiyati

Tedbir).

Minez, Yusuf. “Ceza Muhakemesinde Duruşmanın ve

Kararların Aleniyeti”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019.

Motsch, Richard. Vom rechtsgenügenden Beweis, Berlin:

Duncker & Humblot, 1983.

Mullgarat, S. C. “Settlement Agreements and the Collateral Order

Doctrine: A Step in the Wrong Direction?”, Journal of Dispute

Resolution, Volume Issue 1, Article 8, 1995, ss. 155-167.

Murrill, Brandon J. “Legislative Attorney, The Supreme Court’s

Overruling of Constitutional Precedent”, Congressional Research

Service, 2018, ss. 1-51.

Musielak, Hans-Joachim. “Zum Teilurteil im Zivilprozeß”, in:

Verfahrensrecht am Ausgang des 20.Jahrhunderts, Festschrift Für

Gerhard Lüke Zum 70.Geburtstag, Hrsg. v. Hanns Prütting,

Helmut Rüssmann, München 1997, ss. 561-581 (Fs Lüke).

Musielak, Hans-Joachim ve Wolfgang Voit. Zivilprozessordnung

mit Gerichtsverfassungsgesetz. Kommentar, 18. Auflage,

München: Franz Vahlen, 2021 (Musielak/Voit/Yazar, Kommentar).

Muşul, Timuçin. “Medenî Usûl Hukukunda Ara Kararları”, Dicle

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 1988, ss. 217-262 

(Ara Karar).

Muşul, Timuçin. Medenî Usûl Hukuku, 3. Baskı, Ankara: Adalet 

Yayınevi, 2012 (Usûl).

Muşul, Timuçin. Medenî Usûl Hukukunda Terdit İlişkileri, 2.

Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2009 (Terdit).

Müller, Nicola. “Prozessleitende Entscheide im weiteren Sinne.

Eine Untersuchung von Zwischenentscheiden und prozessleitenden

Verfügungen nach ZPO und BGG”, Schweizerische Zeitschrift für

Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ), 2014, ss.

245-275 (ZZZ 2014).

Namlı, Mert. Türk ve Fransız Medenî Usûl Hukukunda

Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2014

(Yargılamanın Yenilenmesi).

Nas, Selçuk. “Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar”,

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, Cilt.2, 

Sayı.2, 2010, ss. 43-65.

Neubauer, David W. ve Stephen S. Meinhold, Judicial Process,

Law, Courts, and Politics in the United States, Fifth Edition, 

Wadsworth Cengage Learning, 2010.

Nişancı, Dilaver. “Kanun Yolları Özelinde İtiraz Kanun Yolu;

Adil Yargılanma Hakkı ile Bağlantısı, Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Bağlamında Etkinliği”, Dicle

Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi,

Cilt 4, Sayı 2, 2020, ss. 38-76.

Nomer, Haluk Nami. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18.

Bası, İstanbul: Beta Basım Yayın, 2021.

Oberhammer, Paul. Schweizerische Zivilprozessordnung, 

Kurzkommentar, Basel, 2010 (Kommentar).

Oğuzman, Kemal ve Turgut Öz. Borçlar Hukuku Genel

Hükümler, Cilt- 1 , 15. Baskı, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2020 

(Borçlar Cilt I).

Oğuzman, Kemal ve Turgut Öz. Borçlar Hukuku Genel

Hükümler, Cilt- 2 , 15. Baskı, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2020

(Borçlar Cilt II).

Orhan, Şafak. “Boşanma Davasında Geçici Hukukî Koruma

Tedbirleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi SBE, 2016.

Ostermeier, Peter. “Alte und neue Probleme des

Präkulisionsrechts nach der ZPO-Reform”, ZZP 120, 2007, ss. 219-

236.

Ottomann, Rudolf. “Die Offizialmaxime-Ein schillernder

Verfahrensgrundsatz im Zivilprozess”, Zürcher Studien zum

Verfahrensrecht, Prinzipiennormen und Verfahrensmaximen,

Zürich 1993, ss. 73-103.

Önen, Ergun. Medenî Yargılama Hukuku, Ankara: Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1979 (Yargılama).

Öz, Turgut. Yeni Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Başlıca

Değişiklikler ve Yenilikler, 3. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 

2012, (Yenilikler).

Özbay, İbrahim. Grup Davaları, Ankara: Yetkin Yayınları, 2009

(Grup).

Özbay, İbrahim. Hakem Kararlarının Temyizi, Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2004 (Hakem).

Özbek, Mustafa Serdar. “İşe İade Davasında Davacı İşçinin

Tedbiren İşe İadesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2012/4, ss. 11-

39 (İşe İade).

Özbek, Mustafa Serdar. Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda

İlâmlı İcranın Etkinliği, II. Cilt, 4. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları,

2018 (İlâmlı İcra).

Özbek, Mustafa Serdar. Hukuk Yargılama Usûlünde Gider

Avansı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.

Özçelik, Volkan. “Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Verdiği 

Kesin Süre”, Ankara: TBB Dergisi, Sayı 129, 2017, ss. 133-160.

Özdeş, Orhan. “Hâkimin Reddi İsteminde Bulunmaya Yetkili

Olanlar, Reddi Hâkim İsteminden Feragat ve Hâkimin Reddi

Kararlarının Düzeltilmesi”, Danıştay Dergisi, 1972, Sayı 5, ss. 31-38.

Özekes, Muhammet. Medenî Usûl Hukukunda Aslî Müdahale, 

İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1. Baskı, 1995 (Aslî Müdahale).

Özekes, Muhammet. “Üst Derece Mahkemeleri Kararlarında

Gerekçe”, İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi

Projesi- Uluslararası Konferans -İstinaf Mahkemelerinin

Kurulmasından Sonra Yargıtay'ın Rolü Konferansı. Ankara:

Adalet Bakanlığı Yayını, ss. 72-99, 2007 (Gerekçe).

Özekes, Muhammet. “Medenî Usûl Hukukunda Yok Hüküm ve

Etkisiz Hüküm”, Cilt 26, Sayı 4, Yargıtay Dergisi, 2000, ss. 661-699 

(Yok Hüküm).

Özekes, Muhammet. 7251 sayılı Kanunla Hukuk

Muhakemeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler, 2. Baskı,

Ankara: Bilge Yayınevi, 2021 (Değişiklikler).

Özekes, Muhammet. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre

Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (İstinaf ve

Temyiz), Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2. Bası, 2011 

(İstinaf ve Temyiz).

Özekes, Muhammet. Hukukî Dinlenilme Hakkı, Ankara: Yetkin

Yayınları, 2003 (Hukukî Dinlenilme).

Özekes, Muhammet. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz,

Ankara: Seçkin Yayınevi, 1999 (İhtiyati Haciz).

Özekes, Muhammet. Medenî Usûl Hukukunda Hukukî

Dinlenilme Hakkı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2003 (Hukukî

Dinlenilme).

Özekes, Muhammet. Temel Hukuk Bilgisi, 11. Bası, İstanbul:

On İki Levha Yayıncılık, 2021 (Temel Hukuk).

Özekes, Muhammet ve Evrim Erişir. “Konusu Para Alacağı

Olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve

Değerlendirilmesi”, MİHDER, 2006/3, Sayı 5, 2006, ss. 1235-1272

(Geçici Hukukî Koruma).

Özekes, Muhammet, Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Murat

Atalı, Güray Erdönmez, Mine Akkan, Ali Yeşilırmak ve Hülya Taş

Korkmaz. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017 (Pekcanıtez Usûl).

Özer, Aysun. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Toplum Dili

Açısından Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Melikşah Üniversitesi SBE, 2016.

Özer, Tülay. HUMK’tan HMK’ya Medenî Usûl Kanunu

Tasarıları, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012 

(Tasarı 1).

Özer, Tülay. “HUMK’tan HMK’ya Medenî Usûl Kanunu

Tasarıları”, MİHDER, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2011/3, Cilt 7, 

Sayı 20, ss. 101-151 (Tasarı 2).

Özgenç, İzzet. “Şiddet Uygulayan Kişinin Zorlama Hapsine Tâbi

Tutulması”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı

Hakemli Hukuk Dergisi, Cilt 8, Sayı 97-98, İstanbul 2012, ss. 59-

61.

Özkan, Hasan. İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, İhtiyati Haciz ve

Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyati Haciz, İstanbul: Legal

Kitabevi, 2006 (İhtiyati Haciz).

Özkan, Yavuz. 1879 Tarihli Usûl-I Muhâkeme-i Hukukîyye

Kanûn-u Muvakkati’nin Modern Usûl Hukukuna Etkileri,

İstanbul: Filiz Kitabevi, 2021 (Modern Usûl).

Özkaya-Ferendeci, H. Özden. “Alman Medenî Usûl

Hukukundaki Ara Tespit Davası ve Buna İlişkin Düşünceler”,

MÜHF-HAD, Cilt 13, Sayı, 1-2, 2007, ss. 193-209.

Özkaya-Ferendeci, H. Özden. Kesin Hükmün Objektif

Sınırları, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2009 (Kesin Hüküm).

Özkaya-Ferendeci, H. Özden. “Alman ve İsviçre Hukukları'ndaki 

Kademeli Dava (Stufenklage) ile 6100 Sayılı HMK’ya Göre Belirsiz 

Alacak Davası'nın Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012, Cilt 18, Sayı 1, ss.

353-382 (Kademeli Dava).

Özkök, Süleyman. İhtiyati Tedirler, Ankara: Turhan Kitabevi,

2002.

Özmumcu, Seda. “Usûlî Adalet (Procedural Justice) ve Alternatif

Uyuşmazlık Çözümleri (Alternative Dispute Resolution) Üzerine

Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof.

Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, Cilt 2, Ankara 2015, ss. 1275-

1299 (Usûlî Adalet).

Özmumcu, Seda. Yargıtay Kararları Işığında Medenî

Yargılama Hukukunda Ön Sorun, İstanbul: Onikilevha, 2019 (Ön

Sorun).

Öztek, Selçuk. “Temyiz Kanun Yolunun Tarihçesine İlişkin Bazı

Tespitler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’a Armağan,

Cilt 21, Sayı 2 (Özel Sayı), 2015, ss. 119-127 (Tespitler).

Öztek, Selçuk. Aile Mahkemeleri, Yasa Hukuk Dergisi, Sayı

257, Kasım-Aralık 2004, ss. 42-52 (Aile).

Öztek, Selçuk. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Geçici Hukukî

Koruma Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Medenî Usûl ve İcraİflas Hukukçuları Toplantısı X (İzmir/1-2 Ekim 2012), Ankara, 

2013, ss. 428-461 (Geçici Hukukî Koruma).

Öztek, Selçuk. Türk Medenî Yargılama Hukukunda İstinaf ve

Temyiz, Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (İstinaf ve Temyiz).

Öztek, Selçuk, Sema Taşpınar Ayvaz ve Serdar Kale. “Hukuk

Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifine İlişkin Bazı

Açıklamalar ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi”, Türkiye

Barolar Birliği Dergisi, Sayı 49, 2020, ss. 77-152 (Kanun Teklifi).

Öztürk, Emrah. Medenî Usûl Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön

İnceleme Aşaması, Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (İlk İtirazlar).

Pamukçu, Bengü. Medenî Yargılama Hukukunda Dosyanın

İşlemden Kaldırılması, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.

Pecher, Hans Peter. “Zur Geltendmachung der Unwirksamkeit

eines Prozessvergleichs”, ZZP 97, Heft 2, ss. 139-172 (ZZP 97).

Pekcanıtez, Hakan. “Hukukî Dinlenilme Hakkı”, Prof. Dr.

Seyfullah Edis Armağanı, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 

2000, ss. 753-791 (Hukukî Dinlenilme).

Pekcanıtez, Hakan. Makaleler Cilt I, İstanbul: On İki Levha 

Yayıncılık, 2016 (Makaleler I). 

Pekcanıtez, Hakan. Makaleler Cilt II, İstanbul: On İki Levha 

Yayıncılık, 2016 (Makaleler II).

Pekcanıtez, Hakan ve Nedim Meriç. Medenî Usûl Hukukunda

Fer’î Müdahale, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2. Baskı, 2020 

(Fer’î Müdahale).

Pekcanıtez, Hakan, Oğuz Atalay ve Muhammet Özekes. Medenî

Usûl Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul: On İki Levha 

Yayınları, 2021 (Ders Kitabı).

Pekcanıtez, Hakan, Oğuz Atalay ve Muhammet Özekes.

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair

7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme”, Ankara: Türkiye

Barolar Birliği Dergisi, Sayı 150, 2020, ss. 247-299 (7251 sayılı

Kanun).

Pekcanıtez, Hakan, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes, Murat Atalı,

Güray Erdönmez, Mine Akkan, Ali Yeşilırmak ve Hülya Taş

Korkmaz. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017 (Pekcanıtez Usûl).

Pekmez, Cüneyt. Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik

Def'i), 2. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021 

(Ödemezlik def’i).

Peters, Egbert. “Die Bestandskraft von Beschlüssen- ein

Problem auch nach der Reform der ZPO”, in: Einheit und Vielfalt

des Rechts, Festschrift Für Reinhold Geimer Zum 65.

Geburtstag, hrsg. v. Rolf A. Schutze, München 2002, ss. 811-819.

Peters, Frank. “Die Entscheidungen bei der Stufenklage”, ZZP

111, 1998, ss. 67-75.

Prütting, Hanns ve Markus Gehrlein. Zivilprozessordnung

Kommentar, Hrsg. v. Hanns Prütting, Markus Gehrlein, 12. Aufl.,

München: Luchterhand, 2020 (PG/Yazar, Kommentar).

Pils, Michael Johannes. “Das System der Rechtsbehelfe im

Zivilprozess”, JA, 2011, ss. 451-457.

Pohlmann, Petra. “BGH und Schienenkartell II – Grundfragen

des Haftungs-, Schadens- und Prozessrechts bei Kartelldelikten”,

Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP), 2020, ss. 1242-1249.

Pohlmann, Petra. Zivilprozessrecht, 4. Auflage, C.H. Beck, 2018

(Zivilprozessrecht).

Poon, Julian W., Blaine H. Evanson ve William K. Pao.

“Interlocutory Appellate Review of Class-Certification Rulings

under Rule 23(f): Do Articulated Standards Matter”, Certworthy, The

newsletter of the DRI Appellate Advocacy Committee, 2009, ss. 7-

12.

Portnoi, Dimitri D. “Resorting to Extraordinary Writs: How the

All Writs Act Rises To Fill The Gaps in The Rights of Enemy

Combatants”, New York University Law Review, Volume 83,

2008, ss. 293-322.

Postacıoglu, İlhan E. Medenî Usûl Hukuku Dersleri, 6.

Baskı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,

1975 (Usûl).

Postacıoğlu, İlhan E. “Şarta Muallak Hükümler”, Adliye Ceridesi,

Sayı 2, 1941, ss. 112-122 (Şart).

Postacıoğlu, İlhan E. ve Sümer Altay. Medenî Usûl Hukuku

Dersleri, 8. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2020 (Usûl).

Waldmann, Bernhard ve Philippe Weissenberger. 

Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zürich: 

Schulthess, 2016.

Prütting, Hanns. “Die Bindung an das Grundurteil im

Betragsverfahren”, in: Festschrift für Walter H. Rechberger zum

60. Geburtstag, Hrsg. v. Ludwig Bittner, Thomas Klicka, Georg E.

Kodek, Paul Oberhammer, Wien, 2005, ss. 427-437.

Prütting, Hans. “Alman Yasa Yollarının Gelişim Çizgisi”, Cenk

Akil (çev.), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 62,

Sayı 1, 2013, ss. 253–270.

Prütting, Hanns ve Stephan Weth. “Teilurteil zur Verhinderung

der Flucht in die Widerklag?”, ZZP 98, 1985, ss. 131-159.

Rauscher, Thomas ve Wolfgang Krüger. Münchener Kommentar 

zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und 

Nebengesetzen, 6. Auflage, München: C.H. Beck, 2020 

(MüKoZPO/Yazar, 2020).

Rechberger, Walter H. ve Simotta, Daphne-Ariane. Grundriss des 

österreichischen Zivilprozessrechts, Erkenntnissverfahren, Wien: 

Manz, 2017 (Zivilprozessrechts).

Rechberger, Walter H. ve Thomas Klicka. ZPO

Zivilprozessordnung, 5. Auflage, Wien: Verlag Österreich, 2019

(Zivilprozessordnung).

Renee, David (çev. Argun Köteli). Çağdaş Büyük Hukuk

Sistemleri, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1985.

Richards, Neil Hartzog. “Apple v the FBI: why the 1789 All Writs

Act is the wrong tool”, 2015, 

https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/24/apple-v-the-fbiwhy-1789-all-writs-act-is-the-wrong-tool (Erişim Tarihi: 20.08.2021).

Richman, William M. ve William L. Reynolds, Injustice on

Appeal The United States Courts of Appeals in Crisis, Oxford

University Press, 2013.

Rimmelspacher, Bruno. “Anmerkung zu BGH v. 9. 3. 2005-

VIII ZR 266/03”, JZ, 2005, 1061-1063.

Rimmelspacher, Bruno. “Besprechungen”, ZZP 97, 1977, ss. 236-

241.

Ring, Kevin A. Scalia’s Court A Legacy of Landmark

Opinions and Dissents, Regnery Publishing, A Division of Salem

Media Group, 2016.

Ronald D. Rotunda ve John E Nowak. “Chapter 2. Federal

Jurisdiction § 2.13. Case or Controversy and Related Doctrines

2.13(b) Advisory Opinions § 2.13(b)(v) Hypothetical Jurisdiction”,

Treatise on Constitutional Law-Substance & Procedure, 2021 

(Westlaw, Erişim Tarihi: 05.07.2021).

Rosenberg, Leo. “Vereinfachung, Kräftigung und Beschleunigung

des Verfahrens”, in: RheinZ 13, Sonderheft, 1924, Neudruck der

Ausgabe, Mannheim, Abhandlungen, 1969.

Rosenberg, Leo, Karl Heinz Schwab ve Peter Gottwald.

Zivilprozessrecht, München: C.H. Beck, 2018 (Zivilprozessrecht).

Rosenberg, Maurice. “Amerikan Medenî Usûl Hukukunun Temel

Karakteri ve Meziyetleri” (Çeviren: Bilge Umar), İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 29, Sayı 3, 1963, 

ss. 718-737.

Roth, Herbert. “Zivilprozessuales Rechtsmittelrecht und

funktionale Zweigliedrigkeit”, JZ, Heft 1, 2006, ss. 9-18.

Roth, Herbert. “Neues Rechtsmittelrecht im Zivilprozeß –

Berufungsinstanz und Einzelfallgerechtigkeit”, JZ, Heft 4, 2005, ss.

174-178.

Roth, Herbert. “Strukturen des Zivilrechtsschutzes”, ZZP 133, 

2020, ss. 135-149.

Roth, Herbert. “Zur Überwindung gesetzgeberischer

Modellvorstellungen im zivilprozessualen Berufungsrecht”, JZ, Heft 

3, 2019, ss. 115-121.

Rules of The Supreme Court of The United States Adopted.

“Part III. Jurisdiction on Writ of Certiorari Rule 10.

Considerations Governing Review on Certiorari”, 2019 

https://www.law.cornell.edu/rules/supct/rule_10 (Erişim Tarihi: 20 

Temmuz 2021).

Russo, J. Edward. “Decision Making”, Palgrave Publishers

Limited, 2014, ss. 1-4, 

https://www.researchgate.net/publication/320042464_decision-making

(Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2021).

Rüzgaresen, Cumhur. Medenî Muhakeme Hukukunda Usûl

Ekonomisi İlkesi, Ankara: Yetkin Yayınları, 2013 (Usûl Ekonomisi).

Rüzgaresen, Cumhur. Medenî Usûl Hukukunda Dosyanın

İşlemden Kaldırılması, Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (Dosyanın

Kaldırılması).

Saçar, Ömer Faruk. “Medenî Usûl Hukukunda Davaların

Birleştirilmesi ve Ayrılması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Marmara Üniversitesi SBE, 2015.

Saenger, Ingo. Zivilprozessordnung Handkommentar, Hrsg. v.

Ingo Saenger, 9. Auflage, Baden-Baden: Nomos, 2021 (Kommentar).

Sarısözen, M. Serhat. Konkordato, 5. Baskı, Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2021 (Konkordato).

Sarısözen, M. Serhat. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun

Medenî Usûl Hukukumuza Getirdiği Yeni Düzenlemeler”, Türkiye

Barolar Birliği Dergisi, Cilt 24, Sayı 96, 2011, ss. 331-382

(Düzenlemeler).

Sarısözen, M. Serhat. “İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Başvuru

Yolu ve İçtihadı Birleştirme Kararı”, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Pof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan,

Cilt 16, Özel Sayı, 2014, ss. 1321-1350 (İhtiyati Tedbir).

Sarısözen, M. Serhat. Medenî Usûl Hukukunda Hakem

Yargılaması, İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 2005 (Hakem).

Savage, David G. Guide to The US Supreme Court, Fifth

Edition, CQ Press, 2010.

Schilken, Eberhard (çev. Nevhis Deren Yıldırım). “Medenî

Yargılamada Hâkimin Rolü”, İlkeler Işığı Altında Medenî

Yargılama Hukuku, Kamil Yıldırım (drl.), İstanbul: Alkım Yayınevi, 

4. Baskı, 2003, ss. 43-66 (Hâkimin Rolü)

Schilken, Eberhard. “Die Abgrenzung zwischen Grund- und

Betragsverfahren”, ZZP 95, 1982, ss. 45-65 (Abgrenzung).

Schmidt, Hubert. “Von Grund- und grundfalschen Urteilen”, JA,

2019, 947-950.

Schnauder, Franz. “Berufung und Beschwerde nach dem

Zivilprozessreformgesetz (ZPO-RG)”, JuS, 2002, 162-169.

Schneider, Egon. “Die Zulässigkeit des Teilurteils”,

Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR), 1976/9, ss. 93-95

(Teilurteils)

Schneider, Egon. “Probleme des Grundurteils in der Praxis

(I)”, MDR, 1978/9, ss. 705-709 (Grundurteils I)

Schneider, Egon. “Probleme des Grundurteils in der Praxis (II)”,

MDR, 1978/10, ss. 793-797 (Grundurteils II).

Scholz, Rupert. “Rechtsfrieden im Rechtsstaat 

Verfassungsrechtliche Grundlagen, aktuelle Gefahren und 

rechtspolitische Folgerungen”, NJW, 1983, 705-712.

Schönke, Adolf. “Anmerkung zu BGH 5. 2. 1953- III ZR 105/

51”, NJW, 1953, 702-703 (NJW 1953).

Schöpflin, Martin. “Die Verfahrensökonomie -eine 

Prozessmaxime”, JR, 2003, 485-490.

Schubert, Werner. Entstehung und Quellen der

Civilprozeßordnung von 1877, Frankfurt a.M., Erster und Zweiter

Halbband, 1987.

Schumann, Ekkehard. “Die Prozessökonomie als rechtsethisches

Prinzip”, FS Larenz zum 70. Geburtstag, Hrsg: Gotthard Paulus,

Uwe Diederichsen, Claus-Wilhelm Canaris, ss. 271-287 (FS Larenz).

Schwab, Karl Heinz. “ Die Entscheidung über prozeßhindernde

Einreden”, in: Festschrift Für Friedrich Weber. Zum 70.

Geburtstag am 19. Mai 1975, Hrsg. v. Erhard Bökelmann,

Wolfram Henckel, Günther Jahr, Berlin 1975, ss. 413-427.

Schwarze, Rolande. “Außerordentliche Anfechtbarkeit

zivilgerichtlicher Entscheidungen wegen offensichtlicher

Gesetzwidrigkeit”, ZZP 115, 2002, ss. 25-50.

Selçuk, Sami. “Medenî Usûl Hukukunda Kesin Hüküm, Şartları

Kesin Hüküm İtirazı”, Adalet Dergisi, Sayı 11, 1973, ss. 937-956.

Seymen Çakar, Ayşen. “Adalet Mülkün Temeli Midir?”, Ankara:

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs-Haziran 2013, Sayı 106, ss.

261-276.

Small, E. Kirsten. “A Primer on Interlocutory Appeals”, For The

Defense, 2016, ss. 35-40.

Smith, Hannah M. “Using the Scientific Method in the Law:

Examining State Interlocutory Appeals Procedures that Would

Improve Uniformity, Efficiency, and Fairness in the Federal

Appellate System”, Cleveland State Law Review, Volume 61, Issue

1, Article 10, 2013, ss. 260-282.

Smith, Micheal C. “Chapter 9 The Judgements”, O'Connor's

Federal Rules Civil Trials, 2021, (Westlaw, Erişim Tarihi:

05.07.2021).

Spencer Bower, George. The Doctrine Of Res Judicata, 2nd 

edition, London: Gale, 1969.

Stackmann, Nikolaus. “Der (Un-)Sinn von 

Berichtigungsanträgen”, NJW, 2009, 1537-1541.

Stackmann, Nikolaus. “Der Angriff auf defizitäre Feststellungen

im zivilprozessualen Ersturteil”, NJW, 2013, 2929-2934.

Stackmann, Nikolaus. “Fünf Jahre reformiertes

Rechtsmittelverfahren im Zivilprozess”, NJW, 2007, 9-14.

Stech, Jürgen. “Unklagbare Ansprüche im heutigen Recht”, ZZP

77, 1964, ss. 161-171.

Stüben, Hans Detlef. “Vorschläge zur Neuregelung der

Statthaftigkeit der zivilprozessualen Beschwerde”, ZZP 83, 1970, ss.

43-61.

Stürner, Rolf. “ Why Are Europeans Afraid to Litigate in the

United States?”, Roma: Saggi, Conferenze Seminari, 2001, ss. 1-

23.

Subrin, Stephen N. “How Equity Conquered Common Law: The

Federal Rules Of Civil Procedure In Historical Perspective”,

University of Pennslyvannia Law Review, 1987, ss. 909-1002,

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3957&c

ontext=penn_law_review (Erişim Tarihi: 20.08.2021).

Sungurtekin Özkan, Meral. Türk Medenî Yargılama Hukuku,

İzmir: Barış Yayınları, 2013 (Yargılama).

Sutter-Somm, Thomas. Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.

Auflage, Zürich: Schulthess Verlag, 2017 (Zivilprozessrecht).

Sutter-Somm, Thomas, Franz Hasenhöhler ve Christoph 

Leuenberger. Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprossordnung, 3. Auflage, Zürich: Schulthess Verlag, 2016

(Kommentar).

Syrbe, Christoph. “Die zivilgerichtliche Aufarbeitung des VWDiesel-Abgasskandals–ein Zwischenstand”, Neue Zeitschrift für

Verkehrsrecht (NZV), 2021, 225-230 https://beck-online.beck.de/

(Erişim Tarihi: 09.07.2021). 

Şahin, Çağatay Serdar. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca

İstinaf Yargılamasında Ön İnceleme Aşaması”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a 

Armağan, Cilt 21, Özel Sayı, 2019, ss. 2659-2701 (İstinaf).

Şavata Tanverdi, Ayşe Banu. “Medenî Usûl Hukukunda

Kazanılmış Haklar ve Özellikle Usûlî Kazanılmış Haklar”, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi SBE, 

1993.

Şeker, Hilmi. “Strazburg Yargı Kararlarında Doğru, Haklı, Yasal

ve Makul Gerekçe Biçimleri”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, 2007, 

ss. 179-200 (Makul Gerekçe).

Şeker, Hilmi. Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe, 

İstanbul: Beta Basım ve Yayım, 2010 (Gerekçe).

Şeker, Hilmi. İlkeler Işığında Ön İnceleme Kurumu, İstanbul:

İstanbul Barosu Yayınları, 2012 (Ön İnceleme).

Şeker, Hilmi. Medenî Hak ve Yükümlülüklere İlişkin

Davalarda Süreç Adaleti, İstanbul: Beta Basım ve Yayım, 2018 

(Süreç Adaleti).

Şener, Battal. “Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler”,

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref

Ertaş’a Armağan, Cilt 19, Özel Sayı-2017, ss. 1623-1690.

Şener, Esat. Hukuk Sözlüğü, Ankara: Seçkin Yayınları, 2001 

(Sözlük).

Tanner, Martin. “Das Revisionsverfahren nach Art. 328-333

ZPO”, ZZZ 47, 2019, ss. 191-222 (ZZZ 47).

Tanrıver, Süha. “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 

Revizyonu Üzerine Bazı Düşünceler”, Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, Cilt 25, Sayı 99, 2012, ss. 15-34 (Revizyon).

Tanrıver, Süha. “Noterlerin Tespit İşleri”, MİHDER, Cilt 2, Sayı

3, 2006, ss. 593-605 (Tespit).

Tanrıver, Süha. “Şarta Bağlı Hüküm Kavramı ve Verilip

Verilemeyeceği Sorunu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Sayı

4, 1998, ss. 45-50 (Şart).

Tanrıver, Süha. İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın

İadesi, Ankara: Yetkin Yayınları, 1996 (İlâmlı İcra).

Tanrıver, Süha. Makalelerim, Ankara: Asil Yayın, 2005 

(Makaleler).

Tanrıver, Süha. Medenî Usûl Hukuku, Cilt I, 4. Bası, Ankara:

Yetkin Yayınları, 2021 (Usûl- Cilt I).

Tanrıver, Süha. Medenî Usûl Hukuku, Cilt II, Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2021 (Usûl- Cilt II).

Tanrıver, Süha. Türk Aile Mahkemeleri, Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2014 (Aile).

Taş Korkmaz, Hülya. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Hükümlerine Göre Eski Hale Getirme”, İstanbul Kültür

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Özel Sayı:

Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, Temmuz 2016, ss. 635-679 

(Eski Hale Getirme).

Taş Korkmaz, Hülya. “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri

Kanununun Sürelere İlişkin Genel Hükümleriyle Getirilen

Değişikliklerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2013, ss. 37-64.

Taşkın, Ahmet. Vicdani Hukuk, Ankara: Yetkin Yayınları, 2016.

Taşpınar, Sema. “Medenî Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu”,

Av. Faruk Erem Armağanı, Ankara: TBB Yayını, 1999, ss. 759-

787 (Amaç).

Taşpınar, Sema. Medenî Yargılama Hukukunda İspat

Sözleşmeleri, Ankara: Yetkin Yayınları, 2001 (İspat).

Taşpolat Tuğsavul, Melis. Kolektif Hukukî Yarar Çerçevesinde

Topluluk Davaları, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2016.

Taştan, Asuman Zeynep. “Hâkimin Tarafsızlığı”,

Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi SBE, 2005.

Tekelioğlu, Şeyda. “Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Giren 

Geçici Hukukî Korumalar”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

KTO Karatay Üniversitesi SBE, 2019.

Temel, Muhammed Zeki. “Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ve

Yargılama Usûlü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara

Hacı Bayram Veli Üniversitesi SBE, 2007.

Tercan, Erdal. “Türk Aile Mahkemeleri”, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 3, Ankara, 2003, ss. 19-53 

(Aile).

Tercan, Erdal. Medenî Usûl Hukukunda Eski Hale Getirme,

1. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2006 (Eski Hale Getirme).

Tercan, Erdal. Medenî Usûl Hukukunda Tarafların İsticvabı,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2001 (İsticvap).

Thomas, Janet Shiffler. “Likelihood of Confusion Under the

Lanham Act: A Question of Fact, a Question of Law, or Both?”,

Kentucky Law Journal, Volume 73, Issue 1, Article 7, 1984, ss.

237-253.

Thomas, Heinz ve Hanz Putzo. Zivilprozessordnung

Kommentar, Beg. Heinz Thomas, Hans Putzo, Fortg. v. Klaus

Reichold Rainer Hüßtege Christian Seiler, 41. Auflage, München,

2020 (Kommentar).

Tiedtke, Klaus. “Das unzulässige Zwischenurteil”, ZZP 89, 1976, 

ss. 64-79.

Tokalıoğlu, Seyit Can. “İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf

Kanun Yolu”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çankaya

Üniversitesi SBE, 2019.

Tombaloğlu, Onur. “Medenî Usûl Hukukunda İhtiyati 

Tedbirlerin Uygulanması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi SBE, 2017.

Topak, Süleyman. Boşanma Davalarında Yargılama Usûlü,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.

Topuz, Gökçen ve Belkıs Konan. “Geçmişten Günümüze Türk

Hukukunda Hâkimin Tarafsızlığı”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt 66, Sayı 4, 2017, ss. 763-794.

Topuz, Murat. “6098 Sayılı Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız

Fiilden Doğan Borç İlişkilerine Dair Yargılamalarda Geçici

Ödemeler (TBK m. 76)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel

Sayısı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin

Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 2011), Sempozyum No:

III, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2. Bası, İstanbul 2012, ss.

253-291 (Geçici Ödemeler).

Toraman, Barış. Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişi İncelemesi,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2017 (Bilirkişi).

Toraman, Barış. “Konkordato Müessesesi Hakkında 7101 Sayılı 

Kanunla Getirilen Yeniliklerin Kanun Yollarına İlişkin Hükümleri 

Bakımından Değerlendirilmesi, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde 

Konkordato”, MİHBİR, 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018 

(Konkordato).

Tosun, Mehmet ve Emre Tan. “İdari Yargıda Davaya Müdahale

(Uygulama ve Teori Açısından İnceleme)”, Uyuşmazlık 

Mahkemesi Dergisi, Sayı 5, 2015, ss. 827- 877.

Tuluay, Metin. “Usûle İlişkin Kazanılmış Hak”, Dicle

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1984, Cilt 2, Sayı 61, 1984, 

ss. 61-67.

Tuncer Kazancı, İdil. “Yargı Kararları ve 6100 Sayılı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı

Sorunlar”, MİHDER, Cilt 8, Sayı 23, 2012, ss. 75-126.

Turan, Sinem. Medenî Usûl Hukukunda Delil Tespiti

Kurumunun Fonksiyonları, Ankara: Adalet Yayınevi, 2020 (Delil

Tespiti).

Tutumlu, Mehmet Akif. Medenî Usûl Hukuku Sorunları Cilt:

4, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017 (Sorunlar 4).

Tutumlu, Mehmet Akif. Delillerin Gösterilmesi ve

Toplanmasında Kesin Süre, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008 

(Deliller).

Tutumlu, Mehmet Akif. Boşanma Yargılaması Hukuku, Ankara: 

Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, 2009 (Boşanma).

Tutumlu, Mehmet Akif. Hukuk Yargılamasında Hüküm ve

Gerekçeli Karar, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014 

(Hüküm).

Tutumlu, Mehmet Akif. Medenî Usûl Hukuku Sorunları Cilt:

2, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012 (Sorunlar 2).

Tutumlu, Mehmet Akif. Medenî Usûl Hukukunda Gider ve

Delil Avansı, Ankara: Seçkin Yayınları, 2017 (Gider).

Tutumlu, Mehmet Akif. Teorik ve Pratik Boşanma Yargılaması

Hukuku, C. I, Ankara: Seçkin Yayınları, 2009 (Boşanma C. I).

Tutumlu, Mehmet Akif. Teorik ve Pratik Boşanma 

Yargılaması Hukuku, C. II, Ankara: Seçkin Yayınları, 2009 

(Boşanma C.II).

Türk Hukuk Lûgatı, Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1991.

Türk, Ender. ”6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Işığında İdari Yargılama Hukukunda Üçüncü Kişilerin Davaya

Müdahalesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dergisi, 20. Yıl Özel Sayısı, Cilt 13, 2013, ss. 99-113.

Türkzade Hafız Mehmed Ziyaeddin Efendi, Osmanlı Hukuk

Sözlüğü Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı

Kanunîye Hülasası (Hazırlayanlar: Fethi Gedikli ve İbrahim Enes

Onat), İstanbul: On İki Levhacılık, 2017.

U.S. Government Publishing Office, “Content Details 28 U.S.C.

1292 - Interlocutory decisions”, 

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-

title28/USCODE-2011-title28-partIV-chap83-sec1292 (Erişim Tarihi: 

08.07.2021).

Uçar, Mehmet Ali. Aile İçi Şiddet ve Aile Koruma Yasası,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2003 (Koruma Yasası).

Uğur, Hüsamettin. “Aile Bireyleri ve Kadının Şiddete Karşı

Korunması”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı

Hakemli Hukuk Dergisi, Cilt 8, Sayı 97-98, İstanbul, 2012, ss.

109-123.

Uğur, Hüsamettin. “Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete

Karşı 6284 Sayılı Kanun’un Getirdikleri”, Ankara: TBBD, Sayı

101, 2012, ss. 333-366.

Ulukapı, Ömer. Medenî Usûl Hukuku, 3. Baskı, Konya: Mimoza 

Yayınları, 2015 (Usûl).

Ulukapı, Ömer. Medenî Usûl Hukukunda Tarafların 

Duruşmaya Gelmemesi, Konya: Mimoza Yayınları, 1997

(Duruşma).

Umar, Bilge. Hukuk Muhakemeleri Şerhi, 2. Baskı, Ankara: 

Yetkin Yayınları, 2014 (Şerh).

Unberath, Hannes. “Der Zweck der Rechtsmittel nach der ZPOReform – Theorie und Praxis”, ZZP 120, 2007, ss. 323-346.

Ural, Şafak. “Bilim Felsefesi'nin Amacı veya Bilim Felsefesi'nin

Felsefesi”, Felsefe Arkivi, Sayı 29, 1994, ss. 1-12.

Uygur, Gülriz. “Adalet ve Hukuk Devleti”, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 3, 2004, ss. 29-38.

Uzun, Ertuğrul. “Hukuksal Usavurmada Dedüksiyonun Yersizliği

Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 22, İstanbul:

İstanbul Barosu Yayını, 2010, ss. 11-25.

Ünal Kaya, Hilal. “Medenî Yargıda İstinaf Sebepleriyle Bağlılık

Kuralı”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 2020, Cilt 78, Sayı 4, ss. 1899–

1919 (Bağlılık).

Ünlü Usta. Meltem. “Medenî Usûl Hukuku’nda Eski Hale

Getirme”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul

Üniversitesi SBE, 2018.

Ünlü, Hayati. “Uluslararası İlişkilerde Adalet Kavramı ve

Uluslararası Adalet Mekanizmaları”, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi SBE, 2011.

Üstündağ, Saim. İflâs Hukuku (İflâs, Konkordato, İptal 

Davaları), 8. Bası, İstanbul, 2007 (İflas).

Üstündağ, Saim. İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, İstanbul, 

2004 (İcra).

Üstündağ, Saim. İhtiyati Tedbirler, İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Fakülteler Matbaası, 1981 (İhtiyati Tedbirler).

Üstündağ, Saim. Medenî Yargılama Hukuku, 7. Bası, İstanbul:

Nesil Matbaacılık, 2000 (Yargılama).

Van Arsdale, Barbara J., J.D Dougherty ve M. Francis. “I. District 

Court Jurisdiction, Generally B. Case or Controversy 2. Advisory 

Opinions § 1:19. Generally”, Federal Procedure Lawyers Edition, 

(Westlaw, Erişim Tarihi: 05.07.2021).

Vogel, Oscar ve Spühler, Karl. Grundriss des

Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts

der Schweiz, Bern: Stämpfli Verlag, 2006.

Voit, Wolfgang. “Vorabentscheidung über einzelne 

Verteidigungsmittel aus prozessökonomischen Gründen”, NJW, 2017, 

203-205 (Beck-Online, Erişim Tarihi: 07.06.2021, (NJW 2017).

Vollkommer, Max. “Der Grundsatz der Waffengleichheit im 

Zivilprozess”, Festshrift für Ekkehard Schumann, Tübingen, 2001.

Volkmar, Erich. Die Verordnung über das Verfahren in

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vom 13. Februar 1924, Berlin:

Bensheimer, 1924 (Verfahren).

von Jhering, Rudolph. Der Zweck im Recht, Band I-II, Leipzig,

1923.

von Tuhr, Andreas (Çev. Cevat Edege). Borçlar Hukuku

Umumi Kısmı Cilt I-II, Ankara: Yargıtay Yayınları No: 15, 1983.

Weigand, Tory. “Discretionary Interlocutory Appeals Under 28

U.S.C.§ 1292(b): A First Circuit Survey and Review”, Roger

Williams University Law Review, Volume 19, Issue 1, Article 6,

2014, ss. 182-276.

Whitehouse. “The Judical Branch”,

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/ourgovernment/the-judicial-branch/ (Erişim Tarihi: 08.09.2021).

Witholz, Reinhold. Das Zwischenurteil, Diss., Halle, 1927.

Wood, Hon ve P. Diane. “Summary Judgment and The Law of

Unintended Consequences”, Oklahoma City University Law

Review, Volume 36, Number 1, 2011, ss .231-251.

Wright, Charles Alan. “Habeas Corpus: Its History and Its

Future”, Michigan Law Review, Volume 81, Issue 4, 1983, ss.

802-810.

Wright, Charles Alan ve Arthur Miller. “Chapter 8. Judgment § 

2651 Definition of a ‘Judgment’”, Federal Practice and Procedure,

2021 (Westlaw, Erişim Tarihi: 05.07.2021).

Yağcıoğlu, Ali Haydar. “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve

Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun ve Uygulamada

Karşılaşılan Sorunlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C. 19, Özel Sayı: Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, 2017, 

ss. 913-966.

Yalçınkaya, Namık ve Şakir Kaleli. Boşanma Hukuku, C. 2,

B.1, Ankara: Türk Hava Kurumu Basımevi, 1987.

Yaşasın, Ali. “Medenî Usûl Hukuku’nda Delil Tespiti”,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kadir Has Üniversitesi SBE,

2017.

Yavaş, Murat. “Mehaz Kanun ile Türk Hukukunda ve Mukayeseli

Hukukta Medenî Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler ve Hâkimin

Rolü”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul:

Alkım Yayınevi, 2007, ss. 283-335 (İlkeler).

Yavaş, Murat. “Medenî Usûl Hukukunda Delil Tespiti”,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi SBE, 

1999 (Delil Tespiti).

Yavaş, Murat. Medenî Usûl Hukukunda Temyiz, İstanbul:

Seçkin Yayınları, 2015 (Temyiz)

Yazar, Gökçe. “Hukuk Muhakemeleri Kanununda Süreler, Eski

Hale Getirme ve Adli Tatil”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

İstanbul Medipol Üniversitesi SBE, 2021.

Yeazell, Stephen C. ve Joanna C. Schwartz. Federal Rules of

Civil Procedure, With Selected Statutes, Cases, and Other 

Materials, Walters Kluwer New York, 2018.

Yenisey, Feridun ve Ayşe Nuhoğlu. Ceza Muhakemesi

Hukuku, 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları, 2019.

Yeşilova, Bilgehan. “Tahkim (ilk) itirazı Üzerine —Hakemlerin

Yargı Yetkisiyle İlgili Olarak- Mahkemelerce Yapılacak Denetim

ve Sonuçları (Milletlerarası Tahkim Kanunu m.5/l)”, Dokuz Eylül

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge Umar'a

Armağan, 2009, Cilt 11, Özel Sayı, ss. 739-818.

Yıldırım, M. Kamil. “İstinaf Sebepleri ve İlk Derece

Mahkemesinde Hatalı Vakıa Tespitleri”, Medenî Usûl ve İcra İflas

Hukukçuları Toplantısı VI, İzmir/Çeşme 19-20 Ekim 2007, Türkiye

Barolar Birliği Yayınları, ss. 89-132 (Vakıa Tespitleri).

Yıldırım, M. Kamil. Hukuk Devletinin Gereği İstinaf, İstanbul,

2000 (İstinaf).

Yıldız, Ferhat. “6284 sayılı Kanunun Getirdikleri ve Anayasaya

Aykırılık Sorunu”, Adalet Dergisi, Sayı 50, 2014, ss. 90-111.

Yılmaz, Ejder. “Hukuk Davaları Bakımından Adalet

Hizmetlerinin İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler”,

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1-2,

1996, ss. 55-76 (İyileştirme).

Yılmaz, Ejder. “Hukuk Davasında Hâkimin Verdiği Kesin

Mehilin Hakkı Kısıtlaması”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1988, ss. 219-227 (Kesin Mehil).

Yılmaz, Ejder. Adalet “İnsana Yakışan Anlayış”, Ankara:

Turhan Kitabevi, 2020 (Adalet).

Yılmaz, Ejder. Adli Yazı ve Yazışma Usûlleri (Ders Kitabı), 5.

Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2020 (Adli Yazı).

Yılmaz, Ejder. Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, Cilt 1,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2001 (Himaye C. 1).

Yılmaz, Ejder. Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, Cilt 2,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2001 (Himaye C. 2).

Yılmaz, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 1. Cilt,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (Şerh-1).

Yılmaz, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Cilt,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (Şerh-2).

Yılmaz, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 3. Cilt,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (Şerh-3).

Yılmaz, Ejder. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 4. Cilt,

Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 (Şerh-4).

Yılmaz, Ejder. Hukuk Sözlüğü, Ankara: Yetkin Yayınları, 7. 

Baskı, 2017 (Sözlük).

Yılmaz, Ejder. İstinaf, Ankara: Yetkin Yayınları, 2005 (İstinaf).

Yılmaz, Ejder. Makaleler, 1973-2013, Ankara: Yetkin Yayınları, 

2014 (Makaleler).

Yılmaz, Ejder. Yemin, 3. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2021 

(Yemin).

Zimmermann, Walter. Zivilprozessordnung, 10. Auflage, Bonn:

ZAP, 2016.

Zora, Fatih. “ Anglo- Amerikan Hukuku ile Karşılaştırmalı

Olarak Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişilik”, Yayınlanmamış

Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi SBE, 2021.

Zöller, Richard. Zivilprozessordnung, Beg. v. Richard Zöller, 33.

Aufl., Köln: Dr. Otto Schmidt, 2020 (Zivilprozessordnung).

Zuckerman, A.S. Adrian. Compliance with Process

Obligations and Fair Trial, The Future of Transnational Civil

Litigation, English Responses to the Ali/Unidroit Draft Principles

and Rules of Transnational Civil Procedure, British Institute of

International and Comparative Law, 2004, ss. 127-149.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

https://sozluk.gov.tr/

https://www.kazanci.com.tr/

https://beck-online.beck.de/Home

https://www.resmigazete.gov.tr/

https://legal.thomsonreuters.com/en/westlaw

https://dergipark.org.tr/tr/

https://www.lawschool.cornell.edu/

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com

http://prose.flabarappellate.org

https://www.supremecourt.gov/

https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf

https://www.whitehouse.gov

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de

https://digitalcommons.law.yale.edu

https://scholarship.law.missouri.edu

https://sgp.fas.org/crs/misc/R45319.pdf

https://sgp.fas.org/crs/misc/RL33391.pdf

https://web.archive.org/web/20160221204344/

http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawRevi

ew-83-1-Portnoi.pdf

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules

https://guides.loc.gov/judiciary-act

https://www.alrc.gov.au/publication/traditional-rights-andfreedoms-encroachments-by-common wealth-laws-alrc-report129/15-judicial-review/a-common-law-principle-13

https://www.lexpera.com.tr/

https://www.apple.com/customer-letter

https://www.dri.org/about/about-us

https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/24/apple-v-thefbi-why-1789-all-writs-act-is-t he-wrong-tool

https://www.fdic.gov/about/what-we-do

https://legalbank.net/

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-

title28/USCODE-2011-title28-partIV-chap 83-sec1292/context

https://www.jstor.org/stable/1109168?seq=1#metadata_info_tab_co

ntents

https://www.jstor.org/stable/pdf/2139490.pdf

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/12/1819

https://www.law.cornell.edu/wex/habeas_corpus

https://www.popularmechanics.com/technology/a19483/what-isthe-all-writs-act-of-1789-the-225-year-old-law-the-fbi-is-using-onapple/

https://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/projectAvailableFor

mats/NZLC%20IP9.pdf

https://www.nexsenpruet.com/assets/htmldocuments/uploads/1498/

doc/Red_Light,_Green_Light

_-_A_Primer_on_Interlocutory_Appeals_(FTD_March_2016).PDF

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/what-all-writs-act1789-has-do-iphone180958188/

https://www.supremecourt.gov/about/about.aspx

https://www.law.cornell.edu/

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Reichsgesetzblatt_(

Germany)?uselang=de

https://www.supremecourt.gov/ctrules/2019RulesoftheCourt.pdf

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/archiv/zivi

lprozessrecht.html

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/ourgovernment/the-judicial-branch

https://www.legalserviceindia.com/legal/article-68-types-of-writsin-indian-constitution.html

https://www.swisslex.co

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: ARA KARAR
İlgili Yayınlar