Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
ISBN: 9786050502732
Stok Durumu: Stokta var
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf KARAKOÇ
Baskı Tarihi 2018/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

VH072
Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
2018/03 3. Baskı, 324 Sayfa,
ISBN 978-605-05-0273-2
İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR 23

GİRİŞ

I. KONUNUN TANITILMASI 25

II. YÖNTEM 29

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA DELİL, DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI, DELİL SİSTEMLERİ VE TARİHÎ GELİŞİM

I. GENEL ÇERÇEVE 31

II. VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA DELİL 32

A. Genel Açıklama 32

B. Delil Kavramı 32

C. Delilin Niteliği 33

1. Genel Olarak 33

2. Delil Kaynağı 34

3. Delil Muhtevası 34

4. Delil Vasıtası 34

Ç. Delillerin Özellikleri 35

1. Genel Olarak 35

2. Gerçekçi Olmak 35

3. Akılcı (Rasyonel) Olmak 36

4. Olayı Temsil Etmek 36

5. İsbat Bakımından Önemli Olmak 37

6. Kanuna Aykırı Olmamak 37

7. Müşterek Olmak 38

III. DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI 39

A. Genel Açıklama 39

B. Kesin Delil - Takdirî Delil 40

C. Kanunî Delil - Akdî Delil 40

Ç. Bağlı Delil - Serbest Delil 42

D. Doğrudan (Dolaysız) Delil - Dolaylı Delil 43

E. Şahsî (Kişisel) Delil – Aynî (Nesnel) Delil 45

F. Sınırlı Delil - Sınırsız Delil 45

G. Yasak Delil - Yasak Olmayan Delil 47

Ğ. Re’sen Müracaat Edilebilen - Re’sen Müracaat

  Edilemeyen Deliller 48

H. Delillerin Oluştuğu ya da Elinde Bulunduğu 

  Kesime Göre Sınıflandırılması 48

I. Delil Kaynağına Göre Yapılan Sınıflandırma 49

İ. Ekonomik Delil - Maddî Delil 49

IV. DELİL SİSTEMLERİ 51

A. Genel Açıklama 51

B. Kanunî Delil Sistemi 51

C. Takdirî Delil Sistemi 53

V. TARİHÎ GELİŞİM 54

A. Genel Açıklama 54

B. 2365 Sayılı Kanuna Kadar Olan Dönem 56

1. Genel Olarak 56

2. Doktrin 56

3. Danıştay Uygulaması 58

C. 2365 Sayılı Kanun Dönemi 65

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNUN DELİLLEREİLİŞKİN İLKELERİ

I. GENEL ÇERÇEVE 75

II. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ 77

A. Genel Açıklama 77

B. Vergi Yargılaması Hukukunda Re’sen Araştırma İlkesi 82

1. Genel Olarak 82

2. Re’sen Araştırma İlkesinin Vergi Yargılaması Usulündeki Özel Konumu 85

a. Re’sen Araştırma İlkesinin Anlamı 85

b. Re’sen Araştırma İlkesinin Kapsamı 91

aa. Genel Olarak 91

bb. Maddî Olayların Belirlenmesi Açısından 92

cc. Delillerin Temini Açısından 94

4. Danıştay Uygulamasının Değerlendirilmesi 96

III. YAZILILIK İLKESİ 101

IV. DELİL SERBESTİSİ İLKESİ 106

A. Delil Serbestisi İlkesinin Kapsamı 106

B. Delil Serbestisi İlkesine Getirilen Sınırlamalar 110

1. Delil Çeşitleri Açısından 110

2. İkame Süresi Açısından 110

C. Ara Değerlendirme 111

V. DELİLLERİN SERBESTÇE DEĞERLENDİRİLMESİİLKESİ 112

VI. EKONOMİK YAKLAŞIM İLKESİ 114

A. Genel Açıklama 114

B. Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Diğer İlkelerle İlişkisi 116

1. Ekonomik Yaklaşım İlkesi - Re’sen Araştırmaİlkesi İlişkisi 116

2. Ekonomik Yaklaşım İlkesi - Delil Serbetisi İlkesi İlişkisi 117

3. Ekonomik Yaklaşım İlkesi-Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi İlişkisi 119

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA DELİL ÇEŞİTLERİ

I. GENEL ÇERÇEVE 121

II. MÜKELLEF/VERGİ SORUMLUSU BEYANI – İKRAR 122

A. Genel Açıklama 122

B. Bildirim ve Beyannameler 123

1. Bildirimler 123

2. Beyannameler 124

C. Defterler, Kayıtlar ve Belgeler 127

1. Genel Olarak 127

2. Defterler 127

a. Defterlerin Mükellef Beyanının Dayanağı Olması 127

b. Defterlerin Delil Olması 129

aa. Genel Olarak 129

bb. Defterlerin Mükellef Lehine Delil Olması 133

cc. Defterlerin Mükellef Aleyhine Delil Olması 136

çç. Defterlerin Üçüncü Kişiler Aleyhine/ Devlet Lehine Delil Olması 140

2. Kayıtlar 141

3. Belgeler 142

a. Genel Olarak 142

b. Belge Düzenine Uyma Ödevi 142

c. Belge Düzeninde Yer Alan Belgeler 147

aa. Genel Olarak 147

bb. Fatura ve Sevk İrsaliyesi 150

aaa. Fatura 150

bbb. Sevk İrsaliyesi 156

ccc. İrsaliyeli Faturalar 157

cc. Fatura Yerine Geçen Belgeler 157

aaa. Genel Olarak 157

bbb. Perakende Satış Belgeleri 157

ccc. Gider Pusulası 158

ççç. Müstahsil Makbuzu 159

çç. Serbest Meslek Makbuzu 160

dd. Ücret Bordrosu ve Bordro Yerine Geçen Belgeler 161

ee. Diğer Belgeler 161

aaa. Taşıma İrsaliyesi 161

bbb. Yolcu Listesi 162

ccc. Günlük Müşteri Listesi 162

ççç. Adisyon 162

ddd. Reçeteler 162

eee. Muhabere Evrakı 163

fff. Kıymetli Evrak 163

ggg. Diğer Belgeler 163

d. Belge Düzeninde Özel Durumlar 164 

aa. Banka ve Sigorta Şirketlerinde Belge Düzeni 164

bb. Döviz Büfelerinde Belge Düzeni 167

cc. Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazalarında Belge Düzeni 168

4. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi 169

Ç. Özel Sözleşmeler 169

D. İkrar 170

1. Kavram 170

2. İkrarın Delil Değeri 171

3. İkrarın Delil Değeri Taşıyabilmesi İçin Gerekli Şartlar 173

III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BEYANI 175

A. Genel Açıklama 175

B. Şahit İfadesi 175

1. Genel Olarak 175

2. Şahit İfadesinin Tanımı 178

3. Şahit İfadesinin Özellikleri 179

a. Genel Olarak 179

b. Şahit İfadesinin Vergiyi Doğuran Olayla İlgisinin Tabiî Olması 181

c. Şahit İfadesinin Vergiyi Doğuran Olay İle İlgisinin Açık Olması 187

4. Şahit İfadesinin Delil Değeri 189

C. Bilirkişi Raporu (Mütalâası) 191

1. Genel Olarak 191

2. Bilirkişilik Kurumu 192

3. Bilirkişiye Başvurulması Gerekli Haller 194

4. Bilirkişi Seçimi 197

5. Bilirkişi Raporunun Niteliği ve Bağlayıcılığı 199

a. Bilirkişi Raporunun Niteliği 199

b. Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı 202

6. Şahit - Bilirkişi Karşılaştırması 206

a. Genel Olarak 206

b. Benzerlikler 206

c. Farklılıklar 207

7. Bilirkişi Ücreti 209

8. Ara Değerlendirme 212

IV. KEŞİF 215

A. Genel Açıklama 215

B. Keşifin Yapılması Usûlü 218

C. Keşifin Delil Değeri 221

Ç. Özel Hüküm Sebepleri 222

V. İDARE TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLAR 223

A. Genel Açıklama 223

B. Yoklama Fişleri 225

C. İnceleme Tutanakları 230

1. Genel Olarak 230

2. Vergi İncelemesinde Alıcı İfadelerine Başvurulması 233

3. İfade Tutanaklarının Hukukî Değeri 235

Ç. Arama Tutanakları 237

D. Bilgi Toplama Tutanakları 240

1. Genel Olarak 240

2. Bilgi Verme Mecburiyeti 240

3. İstihbarat Arşivi 242

E. Takdir Komisyonu Kararları 244

1. Genel Olarak 244

2. Takdir Kararlarının Özellikleri 245

3. Takdir Komisyonu Kararlarının Hukukî Niteliği 247

4. Takdir Komisyonları İle Bilirkişilerin Karşılaştırılması 248

a. Benzerlikler 248

b. Farklar 248

5. Takdir Kararlarının Delil Niteliği 249

F. Diğer Belge ve Tutanaklar 252

1. Genel Olarak 252

2. Uzman Olarak Bilgi İsteme 253

3. Vergiye İlişkin İşlemin Tarafı Sıfatıyla Bilgi İsteme 254

4. Görevleriyle İlgili Olarak Bilgi İsteme 254

VI. YEMİN 255

VII. KARİNELER 258

A. Genel Açıklama 258

B. Fiilî Karine 258

C. Kanunî Karine 260

1. Genel Olarak 260

2. Kesin Kanunî Karineler 261

3. Adî (Basit) Kanunî Karineler 263

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA DELİLLERİN TOPLANMASI

I. GENEL ÇERÇEVE 267

II. DELİLLERİN DELİL İKAMESİ YOLUYLA TOPLANMASI 267

A. Genel Açıklama 267

B. Delillerin İkame Edileceği Konu 268

C. Delillerin İkame Edileceği Zaman 269

1. Genel Olarak 269

2. Dava Dilekçesinde 270

3. Cevap Dilekçesinde 272

Ç. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi/ Değiştirilmesi Yasağı 274

1. Genel Olarak 274

2. Vergi Yargılaması Hukukunda İddia ve Savunmanın  Değiştirilmesi/Genişletilmesi Yasağı 276

3. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi/ Değiştirilmesi Yasağı - Re’sen Araştırma İlkesi İlişkisi 280

4. Duruşmada İleri Sürülebilecek Hususlar 284

5. Genel Değerlendirme 285

III. DELİLLERİN DELİL TESBİTİ YOLUYLA TOPLANMASI 285

A. Genel Açıklama 285

B. Delil Tesbitinin Niteliği 287

C. Delil Tesbiti İçin Gerekli Şartlar 289

1. Genel Olarak 289

2. Tesbiti Talep Edilen Delillerin İnceleme Sırası Gelmemiş Olması 289

3. Delil Tesbitinde Hukukî Yarar Bulunması 290

Ç. Delil Tesbiti Usûlü 291

1. Genel Olarak 291

2. Delillerin Dava Açılmadan Önce Tesbiti 291

3. Delillerin Dava Açıldıktan Sonra Tesbiti 294

4. Delillerin Tesbitinde İzlenecek Usûl 296

D. Delil Tesbitinin Asıl Davaya Etkisi 297

1. Genel Olarak 297

2. Tarafların Davada Delil Tesbitine Dayanması 297

a. Genel Olarak 297

b. Delil Tesbiti Yaptıran Tarafın Delil Tesbitine Dayanması 297

c. Karşı Tarafın Davada Delil Tesbitine Dayanması 298

2. Mahkemenin Delilleri Takdir Yetkisi 298

3. Delil Tesbiti Yolu İle Alınan Bilirkişi Raporunun Asıl Davaya Etkisi 299

4. Delil Tesbitinin Diğer Tarafa Karşı Açılan

  Davada Kullanılması 300

E. Noterlerin Delil Tesbit Etmesi 300

IV. DELİLLERİN RE’SEN ARAŞTIRMA YOLUYLA TOPLANMASI 301

A. Genel Açıklama 301

B. İstenen Bilgi ve Belgelerin Gönderilmesi Mecburiyeti 305

C. Gönderilmesi Zorunlu Olmayan Belgeler 307

Ç. Gizli Belge ve Dosyaların Taraflarca İncelenmemesi 309

D. Sonradan İbraz Edilen Belgelerin Durumu 311


SONUÇ 313


KAYNAKÇA*

I. KİTAPLAR

AKDOĞAN, Abdurrahman; Vergi İncelemesi (Doktora Tezi),       (AİTİA. Yayın No: 127), Ankara 1979.

AKDOĞAN, Abdurrahman/KIRBAŞ, Sadık; Vergi Uygulamanın, (Yargı Yayınları), Ankara 1986.

AKSOY, Şerafettin; Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1990, (Türk Vergi Yargısı).

ALANGOYA, Yavuz; Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, (İÜHF. Yayınları, No: 576), İstanbul 1979.

ALVER, Cemil; İdari Yargılama Usulü Kanunu, 3. Baskı, Ankara 1993.

ARAL, Kenan; Danıştay Muhakeme Usulü, Ankara 1965.

ARICA, M. Nadir; Vergi Usul Kanunu, Ankara 1989.

AZRAK, Ali Ülkü; Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esaslar, (İÜ. Siyasal Bilimler Fakültesi Yayın No 8), İstanbul 1982.

BELGESAY, Mustafa Reşit; Hukuk ve Ceza Muhakemesinde Deliller, İstanbul 1940.

BERKİN, Necmeddin M.; Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1981.

BİLGE, Necip/ÖNEN, Ergun; Modem Yargılama Hukuku Dersleri, 3. Bası, Ankara 1978.

BIRKENFELD, Wolfram; Beweis und Beweiswürdigung im Steuerrecht, Diss., Berlin l973.

BLUMENSTEIN, Ernst; System des Steuerrechts, 3. Auflage, Zürich 1971.

BOZER, Ali; Bankacılar İçin Ticaret Hukuku Bilgisi, (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No: 67), Ankara 1979.

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C. 1,6. Bası, İstanbul 1978, (C. 1).

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C.II, 6. Bası, Ankara 1979 (C. II).

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi-Son Vergi Kanunları Açıklama Yorum, Uygulama, İstanbul 1981, (Son Vergi Kanunları).

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi Dersleri, (Araştırma-Eğitim-Ekin Yayınları), İstanbul 1982, (Dersler).

ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukukunda Süreler, (AÜHF. Yayın No: 389), Ankara 1975, (Süreler).

ÇAĞAN, Nami; Vergilendirme Yetkisi, (Kazancı Yayınları), İstanbul 1982, (Vergilendirme).

DEVELLİOĞLU, Ferit; Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat,         3. Baskı, Ankara 1978.

DOMANİÇ, Hayri; Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 4. Bası, İstanbul 1988.

DURAN, Lütfü; Türkiye Yönetiminde Karmaşa, (Çağdaş Yayınları), İstanbul 1988, (Türkiye Yönetiminde Karmaşa).

EDİS, Seyfullah; Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri,        3. Bası, Ankara 1987.

EDİZDOĞAN, Nihat/TAŞ, Metin; Vergi Ceza Hukuku, (Ekin Kitabevi Yayınları), Bursa 1993.

EREM, Faruk; Ceza Yargılaması Hukuku, 6. Bası, Ankara 1986.

ERGİNAY, Akif; Vergi Hukuku, 4. Baskı, (Savaş Yayınları), Ankara 1990.

ESEN Ahmet; Vergi ve Vergi Cezası Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara 1983, (Vergi Uyuşmazlıkları).

GÖZÜBÜYÜK, Şeref; Yönetsel Yargı, 9. Baskı, (Turhan Kitabevi), Ankara 1993.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref/AKILLIOĞLU, Tekin; Yönetim Hukuku,         5. Baskı, (Turhan Kitabevi), Ankara 1992.

GÜRAN, Sait; Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay Üzerine Yapısal Bir Deneme, İstanbul 1977, (Bölge İdare).

HARTMANN, Bernhard/CHRISTIANS, Uwe; Chance und Risiko im FinanzgerichtSprozeβ, Berlin 1986.

HARTMANN, Bernhard/WALTER, Norbeit; Auslegung und Anwendung von Steuergesetzen, Berlin 1984.

HESAP UZMANLARI DERNEĞİ; Beyanname Düzenleme Kılavuzu, İstanbul 1993.

İMREGÜN, Oğuz; Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 7. Bası, İstanbul 1984.

KANETİ, Selim; Vergi Hukuku, 2. Bası, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1989, (Vergi).

KARAFAKİH, İ.H.; Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara 1952.

KARAKOÇ, Yusuf; Sosyal Maliye, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 61), İzmir 1995, (Sosyal Maliye).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Yargılaması Hukuku, (Alfa Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 1995, (Vergi Yargılaması Hukuku).

KARAKOÇ, Yusuf; Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 69), İzmir 1996, (Vergi Sorunlarının Çözümü).

KARATEPE, Şükrü; İdare Hukuku, İzmir 1988.

KARAYALÇIN, Yaşar; Muhasebe Hukuku, (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No. 216), Ankara 1988.

KIRBAŞ, Sadık; Vergi Hukuku, 5. Baskı, Ankara 1992, (Vergi).

KIZILOT, Şükrü; Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, C.I, (Md.          1-133), (Savaş Yayınları), Ankara 1991, (Vergi Usul).

KIZILOT, Şükrü; Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, C. 7, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1994, (C. 7).

KOCAHANOĞLU, Osman Selim; Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Uyuşmazlıklar, İstanbul 1982, (Vergi Uyuşmazlıkları).

KOCAHANOĞLU, Osman Selim; Gerekçeli ve Açıklamalı Türk Vergi Kanunları, 6. Baskı, İstanbul 1992, (Vergi Kanunları).

KRUSE, Heinrich Wilheim; Lehrbuch des Steuenechts, Bd I, Ailgemeiner Teil, Beck, München 1991.

KUMRULU, Ahmet; Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara 1989, (Yargılama).

KUNTER, Nurullah; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 1989.

KURU, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 1, 5, Baskı, İstanbul 1990, (C. I).

KURU, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 11,5. Bask, İstanbul 1990, (C. II).

KURU, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. III, 4. Baskı, Ankara 1982, (C. III).

KURU, Baki; Tespit Davaları, (AÜHF. Yayını, No. 186) Ankara 1963, (Tespit Davaları).

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder; Medeni Usul Hukuku, 4. Baskı, (Yetkin Yayınları), Ankara 1992.

MUTLUER, Kamil; Vergi Ceza Hukuku, (EİTİA. Yayım, No. 214), Eskişehir 1979.

MÜDERRİSOĞLU, Hakkı; Danıştay Kanunu ve Danıştay Yargılama Usulü, Ankara 1978.

ONAR, Sıddık Sami; İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. III,          3. Baskı, İstanbul 1966.

ÖNCEL, Muallâ/KUMRULU, Ahmet/ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukuku, 2. Baskı, (Savaş Yayınları), Ankara 1993.

ÖNEN, Ergun; Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979.

ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara 1988, (Vergi Usul).

ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Davaları, Ankara 1988, (Vergi Davaları).

ÖZGEN, Eralp; Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi, (Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayını, No. 62), Eskişehir 1988.

ÖZTÜRK, Bahri; Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, C. I, 2. Bası, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:16), Ankara 1991, (C. I).

ÖZTÜRK, Bahri; Uygulamalı Suç Muhakemesi Hukuku, C. II,         (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları: 1). İzmir 1988,           (C. II).

PAULICK, Heinz; Grundriβ der Finanzgenchtsordnung, Carl          Heymanns Verlag KG. Köln-Berlin-Bonn-München 1971.

POSTACIOĞLU, İlhan E.; Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, İstanbul 1975.

RASENACK, Christian; Steuern und Steuerverfahren, Müller-Juristischer Verlag, Heidelberg 1985.

ROSENBERG, Leo/SCHWAB, Karl Heinz; Zivilrozessrecht, 13.    Auflage, München 1981.

SAYGILIOĞLU, Nevzat; Vergi Hukukunda. Yorum, (MGB. APK. Kurulu Başkanlığı Yayın No: 1987/288), Ankara 1987.

SEELIGER, Gerhard; Beweislast, Beweisverfahren, Beweisarten und Beweiswürdigung m Steuerprozess, Berlin 1981.

ŞEKER, H. Nezih; Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, (Beta Yayınları), İstanbul 1994.

SÖYLER, İlhami; Türk Vergi Hukukunda Yoklama, (MGB. APK. Kurulu, Yayın No. 1987/295), Ankara 1987.

TEZEL, Adnan; Vergi Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1982, (Vergi Muhakemesi).

TIPKE, Klaus/LANG, Joachim; Steuerrecht, Ein systematischer Grundriβ, 13. völlig überarbeitete Auflage, Köln 1991.

TIPKE, Klaus/KRUSE, Heinrich Wilheim; Abgabenordnung,          Finanzgerichtsordnung: Kommentar zur AO 1977 und FGO (ohne Steuerstrafrecht), I, III, 14. Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt KG., Köln 1991.

TOSUN, Öztekin; Ceza ve Medeni Muhakeme Hukuku Açısından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Delillerin İspat Kuvveti,  İstanbul 1976, (Deliller).

TOSUN, Öztekin; Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C. I,        4. Bası, İstanbul 1984, (C. I).

TOSUNER, Mehmet/ÖZCAN, Ülkü; Türk Vergi Yargısı sistemi ve Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü, İzmir 1989.

TUNCER, Selahattin; Vergi Uygulamaları, 5. Baskı, İstanbul 1984.

TURHAN, Salih; Vergi Teorisi ve Politikası, 5. Bası, İstanbul 1993.

TURGAY, Recep; Vergi Usul Kanunu ve Tatbikatı, İstanbul 1969.

TÜRK HUKUK KURUMU; Türk Hukuk Lügatı, Ankara 1944.

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ; Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 1992.

ULE, Carl Hermann; Verwaltungsprozeβrecht, 9. Auflage, München 1987.

ULUATAM, Özhan; Türk Vergi Hukuku, Ankara 1990.

UMAR, Bilge/YILMAZ, Ejder; İspat Yükü, 2. Baskı, İstanbul 1980.

ÜSTÜNDAĞ, Saim; İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967, (İddia ve Müdafaa).

ÜSTÜNDAĞ, Saim; Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, 5. Bası, İstanbul 1992.

WALTER, Gerhard; Frei Beweiswürdigung, J.C.B. Mohr (Paul           Siebeck), Tübingen 1979.

WEBER, Sebastian; Die Mitwkungspflichten nach der Abgabenordnung und die Verantwortung des Steuerpflichtigen für die Sachaufklärung, Diss., Münster 1992.

YENİCE, Kâzım/ESİN, Yüksel; İdari Yargılama Usulü, Ankara 1983.

YENİSEY, Feridun; Duruşma ve Kanunyolları, İstanbul 1988.

YILDIRIM, M. Kâmil; Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, (Kazancı Hukuk Yayınları: 84), İstanbul 1990.

YILMAZ, Ejder; (Medeni Yargılana Hukukunda) Islah, İstanbul 1982, (Islah)

YILMAZ, Ejder; Hukuk Sözlüğü, 3. Baskı, (Seçkin Kitabevi), Ankara 1986, (Hukuk Sözlüğü)

YILMAZ, Ejder; (Medeni Yargılama Hukukunda) Yemin, (Yetkin Yayınları), Ankara 1989, (Yemin).

YILMAZ, Orhan; Hukukta Keşif, Kayseri 1955, (O. Yılmaz).

YURTCAN, Erdener; Ceza Yargılaması Hukuku, 3. Baskı, (Beta Yayınları: 114/50), İstanbul 1987.

ZABUNOĞLU, Yahya; İdari Yargı Hukuku Dersleri (Çoğaltma), Ankara 1980-1981, (İdari Yargı).

ZIEMER, Herbert/HAARMANN, Rans/LOHSE, Christian/ BEERMANN, Albert; Rechtsschutz in Steuersachen, (Loseblatt), Bonn 1978.

ZIEMER, Herbert/BIRKHOLZ, Hans; Finanzgerichtsordnung,             3. Auflage, München 1978.

II. MAKALELER

AKSOY, Şerafettin; “Türkiye’de Vergi Yargısındaki Gelişmeler ve Sorunlar”, (İÜİF. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, XXXI. Sen, Sene 1985/1986, İstanbul 1988, s. 37-50), (Sorunlar).

ARAL, Rüştü; “Vergi Takdir Komisyonları”, (Dş. Der. S. 4, s. 21-47), (R. Aral).

ARSLAN, Ramazan; “Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtay’ın Etkisi”, (Yargıtay Dergisi, C. XV, Ocak-Ekim 1989,             S. 1-4 (Özel Sayı), s. 156-183).

ATALAY, Oğuz; “Hukuk Yargılamasında Bilirkişilik Uygulamasına İlişkin Bazı Sorunlar”, (Manisa Barosu Dergisi, Yıl: 14, S. 53-34,70. Yıl Özel Sayısı), s 133-142.

BAŞGÜL, Mürsel; “Medeni Yargılana Hukukunda Yemin”,           (AİTİAD., S. X, 1978, S. 1-2, s. 273-313).

BAYRAK, Ahmet; “Vergi Hukukunda İspatlama İle İlgili Sorunlar”, (İÜİF. MEK. Seri 18, Yıl: 1969, s. 29-47).

CANDAN, Turgut; “Takdir Komisyonlarının Kararlarına Karşı Açılacak İdari Davalarda Hasım Sorunu”, (Dş. Der. S. 64-65 (1987), s. 5-13), (Takdir Komisyonları).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında Duruşma”, (Maliye Postası, Yıl: 10, S. 218, 1 Ekim 1989, s. 35-39), (Duruşma).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında İspat - III”, (Maliye Postası,   Yıl: 11, S. 233, 15 Mayıs 1990, s. 51-55), (İspat III)

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında İspat - IV”, (Maliye Postası, Yıl: 11, S. 234, 1 Haziran 1990, s. 56-60), (İspat IV).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında İspat - V”, (Maliye Postası,    Yıl: 11, S. 235, 15 Haziran 1990, s. 55-59), (İspat V).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında İspat - VI”, (Maliye Postası, Yıl: 11, S. 236, 1. Temmuz 1990, s.55-60), (İspat - VI).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında İspat - VII”, (Maliye Postası, Yıl: 11, S. 237, 15 Temmuz 1990, s.42-46), (İspat VII).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında İspat - VII”, (Maliye Postası, Yıl: 11, S. 238, 1 Ağustos 1990, s. 67-71), (İspat VII).

ÇELENOĞLU, Nail; “Vergi Hukukunda Delil Sistemi”, (İÜİF. MEK. Seri 14, Yıl: 1967, s. 187-192).

DOĞANAY, İsmail; “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Tesbiti Delâile Dair Hükümleri Üzerine Bir İnceleme”, (AD., 1954,  S. 7 s. 888-899).

DURAN, Lütfü; “İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararlarıyla Vergi Davalarının Çözümü II”, (Amme İdaresi Dergisi, C. 21, (Mart. 1988), S. 1), s. 68-77, (Vergi Davalarının Çözümü).

EDER, Reinhard; “Mitwirkungspflichten und subjektive Beweislast im finanzgerichtlichen Verfahren”, (DStZ/Ausgabe A, 1975        s. 356-359).

ERKUT, Celâl; “İYUK. Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usuli Değişiklikler”, (İÜHFM., C. LI, (1985), S 1-4), s. 221-235.

EROĞLU, Yaşar; “Danıştay Kanunuyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Atıf Yapılmayan Hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Danıştayda Uygulanışı”, (Dş. Der. Yıl:3, S. 8, 1973, s. 24-32).

ESEN, Ahmet; “İnceleme Tutanaklarının Hukuki Değeri”, (Maliye Postası, Yıl: 8, S.169, 15 Eylül 1987, s. 3-5), (İnceleme Tutanakları).

ESEN, Ahmet; ‘Takdire Dayalı Tarhiyat”, (Maliye Postası, Yıl: 8, S.170, 1 Ekim 1987, s. 7-9), (Takdir).

ESEN, Ahmet; “Vergi İncelemesi Sırasında Bilgi İsteme ve Verilen Bilgilerin Hukuki Değeri”, (Maliye Postası, Yıl: 8, S. 171, 15 Ekim 1987, s. 3-6), (Vergi İncelemesi).

GÜNEŞ, Gülsen; “Vergi Hukukunda Vakıaların Belirlenmesi ve Delillerin Toplanması”, (Vergi Dünyası, Ocak 1986, S. 53, s. 31-38), (Vakıalar).

GÜNEŞ, Gülsen; “Vergi Hukukunda Deliller”, (İÜHFM., C. LI, S.1- 4’den Ayrı Basım, İstanbul 1986, s. 475-494), (Deliller).

GÜRAN, Sait; “İdari Yargılama Usulü Üzerine Düşünceler”, (Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, Ankara 1974, s. 199-248), (Düşünceler).

HARTMANN, Betnhard/CORTRIE, Hildegard; “Beweiswürdigung und Beweislast im Besteuerungsveifahren”, (WPg, Heft 6/1981, s. 165-175).

HEINLEIN, Aifons; “Bedeutung, Nutzen und Bindewirkung von Sachverständigengutachten”, (DSIR 1975/Heft 16, s. 456-460).

HONDU, Selçuk; “İdari Yargılama Usulünde Deliller ve “Şahit”, (İl Han Özay, Günışığında Yönetim, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1992, s. 470-479).

KANETİ, Selim; “Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklerle Ver­gi İdaresine Tanınan Yetkilerin Değerlendirilmesi”, (İktisat ve Maliye, C. XXXIII, Haziran 1986, S. 3, s. 95-101), (Değişiklikler).

KANETİ, Selim; “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi”, (Vergi Dünyası, S. 131, Temmuz 1992, s. 39-54), (Ekonomik Yaklaşım).

KENT, Necdet; “Fatura Düzenlenmesinde 10 Günlük Süre”, (Yaklaşım, Yıl:1, S. 4, Nisan 1993), s. 70-76.

KILIÇOĞLU, Ahmet; “Yargıda Bilirkişilik Çıkmazı”, (Ankara Barosu Dergisi, 1986/5), s. 643-648.

KIRBAŞ, Sadık; “Vergi Usul Hukuku’nda Belge Düzeni ve Bankalar”, (Bankalarca Düzenlenen Belgelerin Vergi Kanunu Karşısındaki Durumu, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No:170, Ankara 1992, s.11-21), (Belge Düzeni);

KIRBAŞ, Sadık; “Vergi Hukukunda Serbest Delil Sistemi ve Ekonomik Yorum”, (MGB. Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi Hukukundaki Gelişmeler, 7-10 Ekim 1991 Marmaris), s. 15-102, (Serbest Delil Sistemi).

KUMRULU, Ahmet; “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, (AÜHFD., C. XXXVI, (1979) S. 1-4, s. 147-162), (Anayasal Temeller).

KUMRULU, Ahmet; “Vergi Yargısında Sorunlar”, (Çeşitli Açılardan Vergileme ve Sorunları, (VI. Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu, 21-23 Mayıs 1990 Lara-Antalya) Ankara 1990, s.119-136), (Sorunlar).

KUMRULU, Ahmet; “Vergi Hukukunda Serbest Delil Sistemi ve Ekonomik Yorum” (MGB. Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi Hukukundaki Gelişmeler, 7-10 Ekim 1991 Marmaris), s. 15-102, (Serbest Delil Sistemi).

MARTENS, Joachim; “Die Behauptungslast im Steuerprozeβ”, (StuW, 1967, s. 369-390).

MERİÇ, Osman; “Yorum”, (İdari Yargıda Son. Gelişmeler Sempozyumu Danıştay Başkanlığı, Ankara 1982), s. 127-130.

ÖCAL, M. Erdoğan; “Vergi Hukukumuzda İspat ve Delil Sistemi”, (Vergi Sorunları, 1983/3, s. 71-77).

ÖZDİL, Mustafa; “Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Belge Düzenin Uygulanması ve Karşılaşılan Sorunlar”, (Bankalarca Düzenlenen Belgelerin Vergi Kanunu Karşısındaki Durumu, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 170, Ankara 1992, s. 22-34).

ÖZTÜRK, Bahri; “İdari Muhakeme ile Suç Muhakemesinin Karşılaştırılması”, (Yargı, Ağustos-Eylül 1977, S. 16-17, s. 16-24), (Karşılaştırma).

REICHEL, Fritz; “Beweiswürdignng und Beweislast bei der Schätzung”, (StB., 1981/Heft 7, s. 165-173).

SABAN, Nihal; “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Karinelerde Aksini İspat”, (Dş. Der. Yıl: 22, S. 82-83, 1992, s. 5-11).

SANCAR, Mithat; “Vergi Yargısında Dava Malzemesinin Toplanması ve İspat Yükü”, (Mali Hukuk, Yıl: 1989, Kasım-Aralık S. 24,             s. 44-60).

SEVİĞ, Veysi; “Vergi Hukukumuzda Maddi Delil Kavramı Konusundaki Gelişmeler”, (İktisat ve Maliye, C. XXVI, S. 7, 1979,             s. 294-298), (Maddi Delil).

SEVİĞ, Veysi; “Vergi Hukukunda Yeni Belge Düzeni”, (İktisat ve Maliye, C. XXXJI, S. 1, Nisan 1985, s. 16-29), (Belge Düzeni).

SEVİĞ, Veysi; “Vergi İncelemesi”, (İktisat ve Maliye, C. XXXII, S. 3, Haziran 1985, s. 91-99), (İnceleme).

SEVİĞ, Veysi; “Re’sen Vergi Tarhında İhticaca Salih Olup Olmama Hali”, (İktisat ve Maliye, C. XXXIII, S. 2, Mayıs 1986, s. 60-67), (İhticaca Salih).

SEVİĞ, Veysi; “Vergi Uyuşmazlıklarında İddia ve Savunma”, (Vergi Dünyası, Temmuz 1986, S. 59, s. 59-67), (İddia ve Savunma).

SEVİĞ, Veysi; “Türk Bankacılık Sisteminde Kullanılan Belgelerin Hukuki Niteliği ve Uluslararası Geçerliliği”, (Bankalarca Düzenlenen Belgelerin Vergi Kanunu Karşısındaki Durumu, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 170, Ankara 1992, s. 41-49), (Belgelerin Hukukî Niteliği).

SEVİĞ, Veysi; “Vergileme Yetkisinin Kullanımında Yargısal Denetim”, (İÜHF. MAMK., XXXIII. Seri, Sene 1989/1990, M. Orhan Dikmen’e Armağan, İstanbul 1990), s. 75-89, (Yargısal Denetim).

SÜZEN, Hasan Zeki; “Vergi Hukukunda Serbest Delil Sistemi ve Ekonomik Yorum”, (MGB. Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi Hukukundaki Gelişmeler, 7-10 Ekim 1991 Marmaris), s. 15402.

ŞANVER, Salih; “Vergi Hukukunda Yorum ve Kanıtlama”, (Reşat Kaynar’a Armağan, İİTİA. Yayını, İstanbul 1981, s. 183-196), (Kanıtlama).

ŞANVER, Salih; “Vergi Hukukunda İspat”, (Vergi Dünyası, Mayıs 1983, S. 21, s. 52-64), (İspat).

ŞENGÜL, Selâmi; “Özel Hukukta ve Vergi Hukukunda Delil Sistemi”, (Maliye Dergisi, Eylül-Ekim 1980, S. 47, s. 68-86), (Delil Sistemi).

ŞENGÜL, Selami; “Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklerle Delil ve Yorum Konusu”, (Maliye Dergisi, Mayıs- Haziran 1981, S. 51, s. 112-125), (Delil ve Yorum).

ŞENLEN, Süheyla; “İdari Yargılama Usulü’nde İsbat ve Delil”,          (Argumentum, Yıl: 3, S. 33), s. 586-592.

TAKAZ, Hilmi; “Vergi Hukukumuzda Yoklama ve İnceleme - Tutanakları”, (Yaklaşım, Yıl; 1, S. 5, Mayıs 1993, s. 65-70).

TAŞDEMİR, Tacol; “Delil Sistemindeki Gelişmeler”, (Vergi Dünyası, S. 2, Ekim 1981, s. 69-72).

TEZEL, Adnan; “Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil Sistemi”, (Reşat Kaynar’a Armağan, İITİA. Yayını, İstanbul 1981, s. 251-268), (İspat ve Delil).

TUNCAY, Aydın H./ÖZDEŞ, Orhan/BAŞPINAR, Recep  ; “İdari Yar­gılama Usulü”, (Yüzyıl Boyunca Danıştay 1868-1968, 2. Baskı, (Danıştay Matbaası), Ankara 1986, s. 589-729).

TUNCER, Selâhattin/SİLAN, Harun C.; “Vergi Tarhı”, (İktisat ve Maliye, C. VI, S. 2, 15 Mayıs 1959, s. 77-101).

TUTUMLU, M. Akif; “Hukuk Yargılamasında Delil İkamesinin Kapsamı, Şekli ve Zamanı”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 1989, S. .s. 924-934).

VURAL, Mahmut; “Türk Vergi ve Ticaret Hukukunda Defterlerin Delil ve İspat Bakımından Önemi”, (Vergi Dünyası, Aralık 1986, S. 64, s. 61-71).

YALÇINKAYA, İsmail; “Bireysel Bankacılık Uygulamaları ve Otomasyon Yönünden Mevcut Belgelendirme ve Vergi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, (Bankalarca Düzenlenen Belgelerin Vergi Kanunu Karşısındaki Durumu, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No. 170, Ankara 1993, s. 3-10).

YILMAZ, Ejder; “İdarî Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi/ Değiştirilmesi Yasağı”, (ABD., Yıl: 1983, S. 3-4, s. 11-34), (İddia ve Savunma).

YORGANCIOĞLU, Erçetin; “Danıştay Yargılama Usulünde Re’sen İnceleme Yetkisi”, (İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler I, Danıştay Başkanlığı, Ankara 1976, s.218-253).

YÜCE, Turhan Tufan; “Alman-Türk Ceza Muhakemeleri Usulünün Prensipleri”, (AD. Yıl: 51, Eylül 1960, S. 9, s. 636- 646).

ZABUNOĞLU, Yahya; “İdarî Yargılama Usulü : Genel İlkeler ve Pozitif Düzenlemeler”, (İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Danıştay Başkanlığı, Ankara 1982, s. 87-101), (İlkeler).

 

 

III. KARAR DERLEMELERİ

CAN, Ahmet/KAVAK, Ahmet; Kaynakçalı Vergi Kanunları - I, 7. Baskı, İstanbul 1991.

ÇAKIR, Ahmet/KORKUTAN, Murat; Türk Vergi Kanunlarıyla İlgili Danıştay İçtihat ve Kararları 1982, (yayın tarihi ve yeri yok).

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI; Danıştay Dördüncü Daire Kararları, Birinci Kitap, 1975-1979, Ankara 1989, (Dördüncü Daire Kararları, I. Kitap).

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI; Danıştay Altıncı Daire Kararları, Birinci Kitap (1965-1977), Ankara 1979, (Altıncı Daire Kararları).

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI; Danıştay Yedinci Daire Kararları, Birinci Kitap, 1965-1976, Ankara 1977, (Yedinci Daire Kararları, I. Kitap).

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE YARDIMCILARI; Danıştay Dördüncü Daire Kararları -1969-1970-1971, Ankara 1972.

DİLER, İsmail/YAĞMURLU, Tahsin/ÇELİKKOL, Hüseyin; Danıştay Dördüncü Daire Kararları (1971, 1972, 1973), Ankara 1974.

GELEGEN, Taner/KARABAĞ, O. Nuri/TAMER, Samet; Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları (1971-1972-1973), Ankara 1974.

GENÇ, K./YAĞMURLU, T./FALCIOĞLU, T./AKSOYLU, B./   POLATKAN, V./BULUT, M.; Mali Yargılama Usulü ve Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararları, Ankara 1976, (Genç ve Arkadaşları).

İSPİR, Ekrem; Danıştay Dördüncü Daire Kararları, İstanbul 1991. 287

İSPİR, Ekrem/YAĞMURLU, Tahsin/ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Usul Kanunu Uygulamasına İlişkin Danıştay Kararları 1985, Ankara 1986.

KIZILOT, Şükrü; Vergi Uygulaması ile İlgili Muktezalar ve Danıştay Kararları (1979-1987), Ankara 1987, (Kararlar).

KIZILOT, Şükrü; Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 1, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1994, (Kararlar, C. 1).

KIZILOT, Şükrü; Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 2, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1994, (Kararlar, C. 2).

KIZILOT, Şükrü; Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 3, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1996, (Kararlar, C. 3).*       Dipnotlarda geçen eserler, yazarların soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla çalışmasına yapılan atıflar, kısaltılmış şekilleriyle parantez içerisinde gösterilmiştir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar