Ulusal ve Uluslararası Hukuk Boyutuyla Sosyal Güvenlik Hakkı ve Etkinleştirilmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emrah ÇETİN
ISBN: 9786050507133
Stok Durumu: Stokta var
110,50 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emrah ÇETİN
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 549

“Ulusal ve Uluslararası Hukuk Boyutuyla Sosyal Güvenlik Hakkı ve Etkinleştirilmesi” başlıklı bu kitap, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda 15.09.2020 tarihinde Prof. Dr. Osman PEHLİVAN, Prof. Dr. Adil ŞAHİN, Prof. Dr. Mustafa TİFTİK, Prof. Dr. Saim OCAK ve Doç. Dr. Ömer KESKİNSOY’dan oluşan tez jürisi huzurunda sunularak oybirliğiyle doktora tezi olarak başarılı kabul edilmiştir.

Bu çalışma, sosyal güvenlik hakkının etkin ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesini ulusal ve uluslararası hukuk boyutuyla incelemeyi amaçlamaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası düzenlemeye konu olan sosyal güvenlik hakkının dinamik yapısı gereği zaman içinde değişime uğradığı görülmektedir. Bu bakımdan sosyal güvenlik hakkın etkinleştirilmesi, kavramın ortaya çıkış sürecinden günümüze kadar geçirmiş olduğu aşama, hakkın diğer insan hakları ve bilim dalları ile olan ilişkisi, sosyal güvenlik hakkının etkin ve etkili bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol üstlenen ulusal ve uluslararası yargı organlarının kararları çerçevesinde incelenmiştir. Özellikle sosyal güvenlik hakkı içinde değerlendirilen ve bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile tartışılır hale gelen ve gün geçtikçe de ülkelerin gündeminde yer alması kaçınılmaz olan evrensel temel gelir konusuna yer verilmiştir. Türkiye açısından çalışmamızda temel gelirin farklı bir versiyonu olarak asgari gelir desteği uygulamasının pozitif hukukta yer almasının sosyal güvenlik hakkının boşluklarını dolduran bir çözüm olacağı yönünde öneriye yer verilmiştir. Ayrıca Türk Anaysa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun gelmesi ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sosyal güvenlik hakkına nasıl yaklaştığı önemli ve güncel hale gelmiştir. Dolayısıyla sosyal güvenlik hakkının uluslararası yargıda yorumlanma biçimleri Türk hukukunda yapılan anayasa şikayetlerinde dikkate alınması gereken bir husus olması nedeniyle bu konuda ayrıca pek çok karara yer verilmiştir. Son olarak çalışmamızda sosyal haklar içinde en başta gelen sosyal güvenlik hakkı konusuna nüfuz ettikçe hakkın ne kadar derin ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu; birçok temel hak ve özgürlükle ilişki içinde olduğu ve aynı zamanda da pek çok disiplinle bağlantılı olduğu görülecektir.

Çalışmanın hazırlanması sürecinde ilgi ve desteğini esirgemeyen başta kıymetli tez danışmanım Prof. Dr. Osman PEHLİVAN’a, zorlandığım süreçte desteklerini her zaman hissettiğim Prof. Dr. Saim OCAK’a, değerli katkılarıyla beni yönlendiren Prof. Dr. Adil ŞAHİN’e ve tezimi yoğun mesaisine rağmen okuma zahmetine katlanan ve kıymetli tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ender DEMİR’e ve tez savunmamda bulunan ve katkı sunan Prof. Dr. Mustafa TİFTİK ile Doç. Dr. Ömer KESKİNSOY’a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Eserin yazılma sürecinde çalışmanın İdare Hukuku boyutuyla ilgili fikir teatisinde bulunduğum ve her türlü desteğini gördüğüm değerli mesai arkadaşım İdare Hukuku Arş. Gör. Ahmet Said YÜCESAN’a; şahsi kütüphanesinden rahatlıkla kitap alabildiğim Hukuk Felsefesi Arş. Gör. Halil KÖKCÜ’ye; yoğun çalışma temposuna rağmen Anayasa Hukuku alanında teze yönelik sunmuş olduğu görüşleri ve kitap katkısıyla değerli meslektaşım Anayasa Hukuku Arş. Gör. Semih Batur KAYA’ya; tezin tamamlanması konusunda beni teşvik etmesinin yanısıra yazım süreçlerinin her aşamasında bana yardımcı olan Dr. Oğuzhan ASLANTÜRK’e ve tek tek adını sayamayacağım bu eserin yazılması konusunda uygun ortamı hazırlayan Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocaları, araştırma görevlileri ve çalışanlarının hepsine teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca şunu da ifade etmeliyim ki, bu kitabı yazarken içine düştüğüm sıkıntılı zamanlarda desteğini daima hissettiğim hayat arkadaşım ve kıymetli eşim Handan ÇETİN’e ve eserin oluşmasında evimize getirdiği neşe ve mutlulukla katkıda bulunan oğlumuz Barış Agâh’a ve beni yetiştiren aileme sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim.

Son olarak baskıda göstermiş oldukları gayret ve özen nedeniyle Yetkin Basım, Yayım ve Dağıtım AŞ’nin sahiplerinden Muharrem BAŞER başta olmak üzere; dizgide ve dağıtımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. 

Çalışmanın hukuk ve diğer disiplin alanlarında önemli bir boşluğu doldurması ve meraklısına faydalı olması temennisiyle...


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. 7

İÇİNDEKİLER.. 9

KISALTMALAR LİSTESİ. 17

GİRİŞ. 19

BİRİNCİ BÖLÜM

1. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI KAVRAM ANALİZİ, TARİHSEL GELİŞİM VE İNSAN HAKLARI  23

1.1. Hak, Özgürlük ve İnsan Haklarına İlişkin Kavramsal
Çerçeve
. 23

1.1.1. Hak Kavramı 23

1.1.2. Özgürlük Kavramı 26

1.1.3. İnsan Hakları Kavramı 29

1.1.3.1. Hak ve Özgürlük Arasındaki İlişki 31

1.1.3.2. Hak ve Özgürlük Anlamında Sosyal
Güvenlik Hakkı
34

1.1.3.3. Sosyal Güvenlik Kavramının Hak Niteliği 37

1.1.3.3.1. Sosyal Güvenlik Hakkının
Toplumsal Düzeni Sağlama
Özelliği
38

1.1.3.3.2. Sosyal Güvenliğin Sosyal-
Ekonomik Hak Kavramı İle
İlişkisi
39

1.2. Sosyal Güvenlik Hakkı ve Gelişimi 41

1.2.1. Sosyal Güvenlik Kavramı 41

1.2.2. Sosyal Güvenlik Kavramı ile Sosyal Koruma
Kavramı Arasında Bir Tercih
. 52

1.2.3. Sosyal Güvenliği Sağlama Yöntemleri 57

1.2.3.1. Geleneksel Tedbirler 59

1.2.3.2. Modern Tedbirler 60

1.2.3.3. Diğer Tedbirler 61

1.2.4. Sosyal Güvenliği Sağlama Yöntemi Olarak
Sosyal Sigorta
. 61

1.2.4.1. Özel Sigorta- Sosyal Sigorta Ayrımı 65

1.2.5. Sosyal Güvenliği Sağlama Yöntemi Olarak
Sosyal Yardım
.. 68

1.2.6. Sosyal Güvenliği Sağlama Yöntemi Olarak
Sosyal Hizmet
72

1.3. Sosyal Güvenliğin Temel Dayanakları 76

1.3.1. Sosyal Devlet 76

1.3.2. Sosyal Haklar 84

1.3.3. Sosyal Risk. 88

1.3.4. Sosyal Adalet 89

1.3.4.1. İslamiyet’te Sosyal Adalet ve Sosyal
Güvenlik Anlayışı
91

1.3.4.2. Hristiyanlık’ta (Batıda) Sosyal Adalet ve
Sosyal Güvenlik Anlayışı
97

1.4. Sosyal Güvenlik Hakkının Genel Özellikleri 103

1.4.1. Sosyal Güvenlik ve Herkes İçin Kapsam Kampanyası 105

1.4.2. Sosyal Güvenlik Hakkı ve Beveridge Raporu. 109

1.5. Sosyal Güvenliğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 112

1.5.1. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Güvenlik Hukuku İlişkisi 112

1.5.2. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politika İlişkisi 113

1.5.3. Sosyal Güvenlik ve Ekonomi İlişkisi 116

1.5.4. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hukuk İlişkisi 117

1.5.5. Sosyal Güvenlik ve Sosyal İdare (Sosyal Kamu Hizmetleri) İlişkisi 120

1.5.6. Sosyal Güvenlik ve Sosyoloji İlişkisi 130

1.6. Dünyada Sosyal Güvenlik Hakkının Gelişimi 133

1.6.1. Birinci Kuşak: Sosyal Sigorta Hakları Dönemi
(1919-1944)
135

1.6.2. İkinci Kuşak: Sosyal Güvenlik Hakkı Dönemi
(1944-1986)
138

1.6.3. Üçüncü Kuşak: Sosyal Koruma Tabanlı Sosyal
Güvenlik Hakkı Dönemi (1986-2019)
143

1.6.4. Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Hakkı 165

1.7. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde
Sosyal Güvenlik Hakkının Gelişimi
166

1.7.1. Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Güvenlik
Hakkının Gelişimi
167

1.7.1.1. Tanzimat Dönemi’ne Kadar Olan
Dönemde Sosyal Güvenlik Hakkı
167

1.7.1.2. Tanzimat Dönemi Sonrasında Sosyal
Güvenlik Hakkı
172

1.7.2. Türkiye Cumhuriyeti’nde Sosyal Güvenlik
 Hakkının Gelişimi
177

1.7.2.1. 1961 Anayasası Öncesi Döneme
Kadar Sosyal Güvenlik Hakkı
179

1.7.2.2. 1961 Anayasası Dönemi’nde
Sosyal Güvenlik Hakkı
184

1.7.2.3. 1982 Anayasası Dönemi’nde
Sosyal Güvenlik Hakkı
191

İKİNCİ BÖLÜM

2. SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ ULUSLARARASI
BOYUT KAZANMASI. 197

2.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Uluslararası Boyut
Kazanmasını Hazırlayan Nedenler
199

2.1.1. Sosyal Devlet Kavramının Doğuşu. 199

2.1.2. Ekonomik Gelişmeler 202

2.1.3. Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonlar 203

2.2. Sosyal Güvenlik Hakkının Uluslararası Boyut
Kazanma Araçları
203

2.2.1. Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluş
Sürecinde Düzenlenen Belgeler
204

2.2.1.1. Saint-James Bildirisi (12 Haziran 1941) 204

2.2.1.2. Atlantik Şartı (14 Ağustos 1941) 205

2.2.1.3. Filadelfiya Bildirgesi: İnsan Odaklı ve
Sosyal Merkezli Anayasal Belge
. 207

2.2.1.4. Sosyal Güvenlik Anlayışında Yeni Paradigmanın Öncü Belgeleri: 67 ve 69
Sayılı Tavsiyeler
213

2.2.2. Birleşmiş Milletler Tarafından Düzenlenen
Belgelerde Sosyal Güvenlik Hakkı
215

2.2.2.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 216

2.2.2.2. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi
218

2.2.2.2.1. Ekonomik Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi 19 No’lu Genel Yorum: Sosyal Güvenlik Hakkı
221

2.2.2.2.2. Genel Yorum 19’a Göre Sosyal Güvenlik Hakkının Özü ve
Normatif İçeriği
224

2.2.2.2.2.1. Genel Yorum 19 Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Hakkının Unsurları 225

2.2.2.2.2.2. Sosyal Güvenlik Hakkının Asgari Çekirdek Yükümlülükleri 230

2.3. Diğer Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Belgeleri
ve Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemelerinde
Sosyal Güvenlik Hakkı
232

2.3.1. Her Çeşit Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına
İlişkin Uluslararası Sözleşme
. 232

2.3.2. Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
233

2.3.3. Çocuk Hakları Sözleşmesi 235

2.3.4. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Bireylerinin
 Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası
Sözleşme
. 236

2.3.5. Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi 238

2.3.6. Mültecilerin Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi 240

2.3.7. Vatansız Kişilerin Statüsüne Dair Sözleşme. 243

2.3.8. Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin
102 Sayılı Sözleşme
. 244

2.3.8.1. Sosyal Koruma Tabanları 202 Sayılı
Tavsiyesi
246

2.3.8.2. Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit İşlem Yapılması Hakkında 118 Sayılı Sözleşme. 251

2.3.8.3. Sosyal Güvenlik Haklarının Korunmasına
İlişkin 157 Sayılı Sözleşme
. 252

2.4. Bölgesel Nitelikli Bildiriler ve Sözleşmeler 254

2.4.1. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Çerçevesinde Oluşturulan Norm ve Sözleşmeler 254

2.4.1.1. Avrupa Sosyal Şartı 254

2.4.1.1.1. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin
Sosyal Güvenlik Hakkı ile İlgili
Uygulamaları
262

2.4.1.2. Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu. 274

2.4.1.3. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 275

2.4.1.4. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 277

2.4.1.5. Çalışanların Temel Sosyal Hakları
Topluluk Şartı
278

2.4.1.6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 279

2.5. Sosyal Güvenliğin İnsan Hakkı Olması ve Devletin Yükümlülüğü. 281

2.5.1. Sosyal Güvenlik Hakkı ve İnsan Hakları 282

2.5.2. İnsan Hakları Listesinin Bölünmezliği
(Bütünselliği), Karşılıklı Bağımlılığı ve
Karşılıklı İlişkisi
283

2.6. Sosyal Güvenlik Hakkının Diğer Haklarla İlişkisi 285

2.6.1. Yaşam Hakkı 285

2.6.2. Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve
Geliştirme Hakkı
288

2.6.3. Sağlık Hakkı 293

2.6.4. Çalışma Hakkı 304

2.6.5. Herkese Yeterli Bir Yaşama Standardına
Hak ve Sosyal Güvenliğe Erişim Hakkı
313

2.6.6. Açlıktan Kurtulma Temel Hakkı ve Sosyal
Güvenlik İlişkisi
319

2.6.7. İnsan Onurunun Korunması ve Sosyal
Güvenlik Hakkı
321

2.7. Sosyal Güvenlik Hakkının Anayasalarda Yer Alması 325

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ. 327

3.1. Sosyal Güvenlik Hakkını Olumsuz Yönde
Etkileyen Faktörler
327

3.1.1. Çalışma İlişkilerinde Değişim.. 330

3.1.2. Kayıt Dışı İstihdam.. 331

3.1.3. İşsizlik. 338

3.1.4. Kısmi Süreli Çalışma. 340

3.1.5. Nüfus Yapısında Değişim.. 340

3.1.5.1. Nüfusun Artması ve Yaşlanması 341

3.1.5.2. Göç. 343

3.1.6. Gelir Dağılımında Adaletsizlik. 345

3.1.7. Sistemin Finansman Krizi 346

3.2. Sosyal Güvenliğin Önemli Bir Rolü: Yoksulluğun
Azaltılması
346

3.2.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Boşluklarını
Dolduracak Bir Çözüm Önerisi: Tamamlayıcı
Sosyal Güvenlik Hakkı Olan Güvenceli
Asgari Gelir Desteği
350

3.2.1.1. Türkiye’de (Güvenceli) Asgari Gelir
Desteği Uygulanabilir Mi?
. 361

3.2.2. Sosyal Güvenliğin Özelleştirilmesi Sorunu. 364

3.2.3. Sosyal Güvenlik Hakkı Konusunda Çeşitli
Eleştiriler
366

3.3. Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği Meselesi 369

3.3.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Dava Edilebilirliği
Meselesi
375

3.3.1.1. Sosyal Hakların Yargısal İcrası
Mümkün Mü? Sosyal Güvenlik
Hakkı Dava Edilebilir Mi?
. 376

3.3.1.1.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Yeni Açılımı: Sosyal Kişi Hakkı 386

3.4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi’nde
Sosyal Güvenlik Hakkının Korunması
388

3.4.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Adil Yargılanma
Hakkı Kapsamında Dava Edilebilirliği
390

3.4.2. Sosyal Güvenlik Hakkının Mülkiyet Hakkı
Kapsamında Dava Edilebilirliği
398

3.4.2.1. Kişilerin Sosyal Güvenlik Hakkı
Kaynaklı Statüleri Bakımından
Hakların Bütünselliği İlkesi
411

3.4.2.2. Yeni Mülkiyet Anlayışı Çerçevesinde
Sosyal Güvenlik Hakkını Okumak
. 413

3.4.2.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararlarında Sosyal Güvenlik ve
Mülkiyet Hakkı Değerlendirmesi
414

3.4.3. Sosyal Güvenlik Hakkı’nın Özel Yaşamın
Korunması Hakkı Kapsamında Dava
Edilebilirliği
417

3.4.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
Sosyal Güvenlik Hakkıyla İlgili Değerlendirmelerde Takdir Marjı
Uygulanması
422

3.4.4. Sosyal Güvenlik Hakkının İnsanlıkdışı ya da
Aşağılayıcı Muamele Yasağı Kapsamında
Dava Edilebilirliği
423

3.5. Cinsiyet Temelli Sosyal Güvenlik Hakkı 425

3.5.1. Sosyal Güvenlik Hakkına Yönelik Feminist
Eleştiriler veya Sosyal Korumada Toplumsal
Cinsiyet Eşit(siz)liği
432

3.6. Sosyal Haklar Kategorisine Eklenen Yeni Bir Hak:
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Korunma Hakkı
433

3.7. Avrupa Konseyi Kararlarında Sosyal Güvenlik
 Hakkının Korunması
436

3.8. Bireysel Başvuru/Anayasa Şikâyeti Yolunun
Benimsenmesinin Hak ve Özgürlüklerin Yorumlanması Konusunu Önemli ve Güncel Hale Getirmesi
437

3.8.1. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru
Yoluyla Sosyal Güvenlik Hakkının
Uygulanabilirliği
442

3.8.2. Sosyal Güvenlik Hakkının Ulusal Hukuk Uygulamasındaki Örnek Kararları 452

3.8.2.1. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sosyal Güvenlik Hakkı 453

3.8.2.2. Yargıtay Kararlarında Sosyal Güvenlik
Hakkı
462

3.8.2.3. Danıştay Kararlarında Sosyal Güvenlik
Hakkı
467

3.9. Sosyal Güvenlik Hakkıyla İlgili Genel Bir
Değerlendirme
. 467

SONUÇ VE ÖNERİLER.. 471

YARARLANILAN KAYNAKLAR.. 483

Acar, İbrahim Attila ve Kitapcı, İsmail (2008), “Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye’deki Emeklilik Sistemindeki Değişim”, Maliye Dergisi, S.154, Ocak-Haziran, ss.77-98.

Addo, Michael K. (1988), “The Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights”, Commonwealth Law Bulletin, October, 14(4), ss. 1425-1432.

Akad, Mehmet (1984), Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. Maddesi, Doçentlik Tezi, Fakülteler Matbaası, İstanbul. (1961 Anayasası)

——— (1992), Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı, Kazancı Yay., İstanbul, 1992. (Sosyal Güvenlik)

Akgeyik, Tekin (2006), “Sosyal Güvenlikte Reform Eğilimleri: Geleneksel Sistemlerden Bireysel Emeklilik Programlarına Dönüşüm”, Sosyal Siyaset Konferansları, S.51, ss. 47-99. 

Akgeyik, Tekin vd. (2007), En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları Ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-11, Ceyma Matbaacılık, İstanbul.

Akgündüz, Ahmed (1996), İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, 2.Baskı, OSAV, İstanbul.

Aksar, Yusuf (2017a), Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-I, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

——— (2017b), Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-II, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Aktan, Coşkun Can ve Özlem, Özkıvrak (2008), Sosyal Refah Devleti, Okutan Yay., Ankara.

Aktan, Coşkun Can (Ed.) (2018), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, 2.Baskı, Hak-İş Yay., Ankara.

Aktepe Artık, Sezin (2014), Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, Seçkin Yay., Ankara.

Akyüz, Ferhat (2011), Türkiye’de Kapitalizmin ve Sosyal Güvencesizliğin İnşası, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul.

Alfandari, Elie (1967), “Rèflexions sur le droit dit social”, Revue Trimestrielle de Droit Sanitaire et Social, ss. 97-111. 

Algan, Bülent (2007), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin Yay., Ankara.

Alp, Mustafa (2004), “Avrupa Birliği Temel Sosyal Haklar ve Türk İş Hukuku”, DEÜHF Dergisi, 6(1), ss.1-41.

Alpar, M. Bülent (2000), “ILO Sosyal Güvenlik Nihai Raporu ve Gerçekleşen Değişiklikler”, Kamu-İş Dergisi, 5(4), ss. 1-16.

Alper, Yusuf (1998), “Cumhuriyetin 75. Yılında Sosyal Güvenlik; Amele Birliğinden Sosyal Sigortalara”, Yeni Türkiye, C:23-24, Özel Sayı:3, Ankara, ss. 1943-1948.

——— (2013), Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Güncellenmiş 5. Baskı, Dora Basım-Yayım Dağıtım, Bursa. (Türk Sosyal Güvenlik)

——— (2019) Temel Sosyal Politika Sorunları “Sosyal Güvenlik”, Sosyal Politika, Aysen Tokol ve Yusuf Alper (Ed.), 10. Baskı içinde (205-251), Dora Basım, Bursa, 2019. (Sosyal Politika)

Alper, Yusuf (2019), Sosyal Güvenlik Üzerine Yazılarım, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları, 1. Basım, Ankara. 

Alper, Yusuf ve Tatlıoğlu, İsmail (Çev.), (1994), 21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik: Uluslararası Çalışma Ofisi Genel Direktörüne, Sanayileşmiş Ülkelerde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Ekonomik ve Sosyal Değişimi Hakkında Sunulan Rapor, Kutyay-Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, Bursa.

Alper, Yusuf vd. (2012), 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış, TÜSİAD Yayın No:2012-11/535, İstanbul.

Alper Yusuf vd. (2018), “Sosyal Güvenlikte Yeni Yol Arayışı: Risk Temelli Sosyal Güvenlik Anlayışından Herkes İçin, Hayat Boyu Sosyal Güvenlik Anlayışına”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(3), ss. 383-404.

Altan, Ahmet Zühtü (2007), Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1744, Eskişehir.

Anayurt, Ömer (2019), Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 19. Baskı, Seçkin Yay., Ankara.

Andaç, Faruk (2010), İşsizlik Sigortası, 2. Baskı, TÜHİS, Ankara.

——— (2018), Sosyal Güvenlik Hukuku ve İlgili Kuruluşlar, Legal Yay., İstanbul.

Andreassen, Bård-Anders (1999), “Article 22” In The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement, Alfredsson Gudmundur and Eide Asbjørn (Ed.), in (453-488), Kluwer Law International, The Hague.

Ar, Kamil Necdet (2013), Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1923-1961), Ekin Yay., Bursa.

Aral, Namık Zeki (1965), “Herkes İçin Himaye ve İçtimaî Emniyet”, Türkiye İktisat Gazetesi, 13(635), ss.1-8.

Argun, Fazilet Nurel (1995), “Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Hukuki Niteliği”, TBB Dergisi, ss.5-23.

Arı, Mehmet (2016), Hukuk Davaları Cilt IV, Ed. Efrail Aydemir vd., içinde (465-808), Seçkin Yay., Ankara.

Arıcı, Kadir (1997), Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku, Kamu-İş Yay., Ankara.

——— (1998), “Cumhuriyetimizin Yetmişbeşinci Yılında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelinen Nokta”, Yeni Türkiye, C:23-24, Özel Sayı:3, Ankara, ss.1932-1942.

——— (2014), Sosyal Güvenlik, Yusuf Alper ve Seda Tekeli (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayını, 3.Baskı, Eskişehir.

——— (2015), Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara.

Arık, K. Fikret “İnsan Haklarının Milletlerarası Korunması (Avrupa İnsan Hakları Çerçevesinde)”, AÜSBFD, 15 (4), ss.113-150.

Arıkan, Müjgan Elif (2018), Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakkı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ SBE Özel Hukuk ABD, Isparta.

Arın, Tülay (2004), “Refah Devleti Rejimini Değerlendirme Çerçevesi”, Neoliberalizm Tahribatı 2000’li Yıllarda Türkiye Cilt 2, Der. Neşecan Balkan ve Sungur Savran, içinde (68-93), Metis Yay., İstanbul. 

——— (2013), Kriz, Devlet, İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul.

Armağan, Servet (2009), “İslâm Dininde Sosyal Güvenliğin Temel Müesseseleri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 14, ss. 67-84.

Armeni, Chiara (2008), The Right to Water in Belgium, International Environmental Law Centre- International Environment House, Geneva.

Arpa, Taha ve Kolçak, Menşure (2017), “Türkiye ve OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Harcamaları, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), ss. 651-677.

Aslan, Betül (2009), Devletin Temel Amaç ve Ödevleri Işığında Öznel Gelişme Hakkı, On İki Levha Yay., İstanbul.

Aslanköylü, Resul (2013), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi 2. Cilt, Bilge Yayınevi, Ankara.

Ataç, İlker (2017), Gaygusuz v. Austria: Advancing the rights of non-citizens through litigation, OZP – Austrian Journal of Political Science, 46 (1), ss. 21-31.

Atasayan, M. Gözde (2012), Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi, On İki Levha Yay., İstanbul.

——— (2018), “Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Sosyal Haklar: Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye”, Hukuk Defterleri, Sayı 11, Ocak-Şubat, ss. 20-24. (Sosyal Haklar)

——— (2019), Sosyal Hakların Yargısallaştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi, SBE Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (Yargısallaştırılma)

Atay, Ender Ethem (2018), İdare Hukuku, 1. Baskı, Seçkin Yay., İstanbul.

Atçeken, Zeki ve Bedirhan, Yaşar (2012), Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, 2. Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya.

Atılgan, Ahmet (2016), Neo-Liberal Dönemde Sosyal Güvenlik, 1. Baskı, Beta Yay., İstanbul.

Avrupa Birliği - Türkiye - Uluslararası Sosyal Güvenlik Uyum ve Eşgüdüm Normları (2009), H. Şadi Ekdemir (Haz.), HAK-İŞ Yayınları, Ankara.

Avrupa Konseyi/ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (2019), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 Numaralı Protokolü’nün 1. Maddesi Rehberi: Malvarlığının/Mülkiyetin Korunması, (Çev. H. Burak, Gemalmaz). https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_TUR.pdf 25.03.2020.

Avrupa Sosyal Şartı ve Uygulaması (2010), Hakan Ataman (Haz.) İnsan Hakları Gündemi Derneği, Ankara.

Avrupa İnsan Hakları Avrupa Konseyi Mahkemesi Kabul Edilebilirlik Kriterlerini Uygulama Rehberi (2014), https://www.echr.coe.int /Documents/Admissibility_guide_TUR.pdf

Ay, Hakan ve Akan, Recep (2017), “Tarihsel Süreçte Sosyal Yardımların Gelişimi”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(18), ss.787-798.

Aybay, Rona (2005), Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen: Yaşamı, Eylemi, Öğretisi, YKY, İstanbul.

——— (2015), İnsan Hakları Hukuku, 1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Nisan 2015. (İnsan Hakları)

Aybay, Rona vd. (2019), Vatandaşlık Hukuku, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019.

Aydın, Öykü Didem (2011), “Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(4), ss.121-170.

Aydın, Mehmet Ali (2009), Sosyal Güvenlik Hakkı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Hukuku ABD, Konya.

Ayhan, Abdurrahman, (2012), “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(1), ss. 41-55.

Aykanat, Mehmet (2019), Osmanlı Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Kurumları, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. 

Ayto, John (2006), Movers and Shakers: A Cronology of Words That Shaped Our Age, Oxford University Press, New York. 

Azarken, Ezeli (2018), Uluslararası Hukukta Sağlık Hakkı, 1. Baskı, Seçkin Yay., Ankara.

Azrak, A. Ülkü, (1961), “Sosyal Devlet ve 1961 Türk Anayasasının Sistemi”, İÜHFM, XXVII (1-4), ss.208-224.

Bağrıaçık, Ahmet (2018), “Kamu Hizmetinin Uyarlama İlkesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26(3), ss. 155-183.

Bailey, Peter H. (1990), Human Rights: Australia in an International Context, Butterworths, Sydney.

——— (1997), “The Right to an Adequate Standard of Living: New Issues for Australian Law”, Australian Journal of Human Rights, 4(1), ss. 25-50.

Bakırcı, Münevver Kübra (2008), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik Hakkı ve Engelliler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk ABD, İstanbul.

Balı, Ali Şafak (2001), Çokkültürlülük ve Sosyal Adalet: Öteki ile Birlikte Yaşamak, 1. Basım, Çizgi Kitabevi Yay., Konya.

Balkır, Zehra Gönül (2000), “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları”, İnsan Hakları, Der. Gökçen Alpkaya, içinde (236-258), YKY, İstanbul.

Balta, Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş, TODAİE Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970.

Barnard, Catherine (2006), EC Employment Law, Third Edition, Oxford University Press, United States.

Barnes, Richard (2009), Property Rights and Natural Resources, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.

Barry, Norman (1990), Welfare, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Bauman, Zygmunt (1999), Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev. Ümit Öktem, 1.Baskı, Sarmal Yayınevi, İstanbul. (Yeni Yoksullar)

Bauman, Zygmunt (2013), Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik, Çev. F. Doruk Ergun, 1. Baskı, Say Yayınları, İstanbul. (Modernite)

Bedir, Eyüp (2012), “Yoksullukla Mücadelede Yeni Bir Tartışma Alanı: Vatandaşlık Geliri”, Sosyal Güvenlik Dergisi, (1)1, ss.92-116.

Beetham, David (2014), Demokrasi ve İnsan Hakları, Çev. Bilal Canatan, 2. Baskı, Liberte Yayınları, Ankara. 

Bello, B. A. vd. (2018), “Problems of Social Security: An Islamic Remedy”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(11), ss. 1447-1464.

Benelhocine, Carole (2012), The European Social Charter, Council of Europe Publishing. https://rm.coe.int/168048b05a 

Beşer, Faruk (1987), İslâmda Sosyal Güvenlik, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara.

——— (2016), İslam’da Sosyal Güvenlik, 4.Basım, Nun Yay., İstanbul.

Bianchini, Katia (2017), “The “Stateless Person” Definition in Selected EU Member States: Variations of Interpretation and Application” Refugee Survey Quarterly, 36(3), , ss.81–107.

Bilgen, Pertev (1980), “Kamu Hizmetleri Hakkında”, İHİD, 1(1), Mart, ss.113-116.

——— (1995), “Sosyal Haklar, Sosyal Kamu Hizmetleri, Özelleştirme”, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Dergisi, 3(5), Aralık, ss.12-16. (Sosyal Kamu Hizmetleri)

Birkan, Selahattin (1969), Dünyada Sosyal Güvenlik Ekonomisi, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü Neşriyatı, Dizerkonca Matbaası, İstanbul.

Bolivar, Simon (1923), Address to the Venezuelan Congress at Angostura February 15, 1819, (Cambridge Plain Texts), Cambridge University Press.

G. Bonoli, (2006) “New Social Risks and the Politics of Post-Industrial Social Policies”, The Politics of Post-Industrial Welfare States: Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks, K. Armingeon and G. Bonoli (Ed) içinde (3-26), Routledge, Oxford and New York.

Boucobza, Isabelle vd. (2012), “Fransız Öğretisi Söyleminde Sosyal Haklar: İnkar ve Kabul Arasında”, Anayasal Sosyal Haklar: Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye, ed. İbrahim Ö. Kaboğlu, içinde (71-92), Legal Yay., İstanbul.

Boyar, Oya, (2013) “İşkence ve Kötü Muamele Yasağı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ed. Sibel İnceoğlu, içinde (137-158), 3. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul. 

——— (2013), “Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Dolaylı Etki”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ed. Sibel İnceoğlu, içinde (53-80), 3.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2013. (Pozitif Yükümlülükler)

Bozkurt, Enver (2007), “İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı”, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayınları, Ankara.

Bozkurt, Tamer (2009), “Anayasa Mahkemesi’nin 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğunun Anayasa’ya Uygun Olduğuna Dair Verdiği Karar Üzerine Düşünceler”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 2, Bahar, ss. 98-105.

Bönker, Frank vd. (2016), “Remunicipalisation Revisited: Long-Term Trends in the Provision of Local Public Services in Germany”, Public and Social Services In Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision, Ed. Hellmut, Wollmann vd., içinde (71-85), Macmillan Pub., IIAS, London.

Branco, Manuel Couret (2009), Economics Versus Human Rights, Routledge, Newyork.

Bruce, M. (1968), The Coming of Welfare State, 4. Baskı, Batsford, London.

Buğra, Ayşe (2015), Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, 6. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul. 

Buğra, Ayşe ve Sınmazdemir, N. Tolga (2016), “Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem: Nakit Gelir Desteği”, Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru, Ed. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder Çağlar, içinde (85-114), İletişim Yayınları, 3.Baskı, İstanbul.

Buğra, Ayşe ve Savaşkan Osman (2015), Türkiye’de Yeni Kapitalizm, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.

Bulut, Nihat (2009), Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, 1. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, Haziran 2009. (Sosyal Haklar)

Bulut, Mehmet (2013), “Kayıtdışı İstihdamın Ortaya Çıkmasında Sosyal Güvenlik Bilinci Eksikliği ve Sosyal Güvenlik Ahlakı”, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Y.2, S.4, ss.84-105.

——— (2017), Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Seçkin Yay., Ankara.

Büyükçalık, Mürvet Ece (2015), Mülteci Hukuku’nun Gelişimi ve Türkiye’de Mültecilerin Sosyal Hakları, On İki Levha Yay., İstanbul.

Büyükdere Özgür, Özlem (2019), “100. Yılında Uluslararası Çalışma Örgütü: Değişen Koşullarda Politika Tercihleri ve Yönelimler”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S:77, ss. 59-96.

Canbayi Tülin ve Demir, Müslim (2013), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Açıkları ve Sosyal Güvenlik Ahlakı”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), ss. 303-315.

Cantillon Bea vd. (2017), “Decent Incomes for the Poor: Which Role for Europe?” Journal of Common Market Studies, 55(2), ss.240-256. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jcms. 12486 (17.04.2020).

Casas, Ramón Peña (2012), “Minimum Income Standards in Enlarged EU: Guaranteed Minimum Income Schemes”, Working paper II: Setting Minimum Social Standars Across Europe, ss.1-47, https://www.researchgate.net/publication/238733340 (28.05.2019)

Cassese, Antonio (1991), “Can the Notion of Inhuman and Degrading Treatment be Applied to Socio-Economic Conditions?”, EJIL, Vol. 2, No. 2, ss.141-145. http://www.ejil.org/pdfs/2/1/1162.pdf

Castel, Robert (2017), Ücretli Çalışmanın Tarihçesi: Sosyal Sorunun Dönüşümü, Çev. Işık Ergüden, 1.Baskı, İletişim Yay., İstanbul.

Chossudovsky, Michel (1999), Yoksulluğun Küreselleşmesi, Çev. Neşenur Domaniç, Çiviyazıları, İstanbul.

Cichon, Michael (2013), “The Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No.202): Can a six-page document change the course of social history?”, International Social Security Review, 66(3-4), ss. 21-43.

Civan, Orhan Ersun (2019), “Sosyal Güvenlik Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet”, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ed. Gülriz Uygur ve Nadire Özdemir, 2. Baskı, içinde (513-567), Seçkin Yay., Ankara.

Clements, Luke ve Simmons, Alan (2008), “European Court of Human Rights – Sympathetic Unease” Malcolm Langford (Ed.), Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, içinde (409-427), Cambridge University Press, New York.

Committe on Economic, Social and Cultural Rights (2008), Thirty-ninth session 5-23 November 2007, General Comment No. 19, E/C.12/GC/19, 4 February 2008.

Coşkun, Atilla (2011), Tapu Sigortası, 2. Baskı, Legal Yay., İstanbul.

Coşkun, Selim vd. (2011), “Asgari Gelir Desteği ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Bir Model Denemesi, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(3), ss. 129-158.

Cousins, Mel (2008), The European Convention on Human Rights and Social Security Law, Intersentia, Antwerp.

Craven, Matthew C. R. (1995), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, A Perspective on its Development, Oxford University Press, Oxford, New York.

Cross, B. Frank (2001), “The Error of Positive Rights”, UCLA Law Review, C. 48, S.4, ss. 857-924.

Çakar Seymen, Ayşen (2018), Sosyal Hakların Gerçekleştirilebilirliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Kamu Hukuku ABD.

Çakır, Hüseyin Melih (2015), Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişileri Tarafından Yürütülmesi, 1.Baskı On İki Levha Yayıncılık, , İstanbul.

Çalık, Tacettin (2016), “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri Kapsamında İnsan Haklarının Korunması”, Selçuk Üniversitesi HFD, C.24, S.1, ss. 69-120.

Çankaya, Şükrü (1945), İçtimaî Emniyet Prensipleri ve Modern Demokrasi, Universum Basımevi, İstanbul.

Çapra, Muhammed Ömer (1991), “İslam Ekonomisinin Amaçları”, İslam Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi, Çeviren ve Hazırlayan Faruk Yılmaz, içinde (15-47), Marifet Yayınları, İstanbul.

Çavuş, Ö. Hakan (2016), “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Legal İHSGHD, 13(51), ss. 1479-1507.

——— (2016), “The Role of ILO’s Recommendation of National Social Protection Floors in the Extension of Social Security”, Sosyoekonomi, 24(28), ss.109-130. (The Role of ILO)

Çayıroğlu, Tahsin (2019), Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Sistemi ve Türkiye, Legal Yay., İstanbul.

Çebi, Sezgin Seymen (2012), Sosyal Adalet Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış, 1. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul.

Çeçen, Anıl (1982), “İnsan Haklarının Düşünsel Boyutları”, İnsan Hakları Yıllığı, 1981-1982, C.1-4, ss.6-37.

Çelik, Abdulhalim (2002), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dönüşümü ve Türkiye, Kamu-İş Yay., Ankara.

Çelik, Aziz (2005), “Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Gelişimi, Kapsamı ve Türkiye’nin Uyum Süreci-1”, Sendikal Notlar, S.24, ss. 22-25. 

——— (2010), Sendikal Haklar: Uluslararası Çalışma Hukuku ve Türkiye’nin Uyumsuzluğu, Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları içinde (255-332), (Ed.) Selda Çağlar, Beta Yayınları, İstanbul. 

——— (2014), “Avrupa Konseyi Şartlar Sistemi”, Uluslararası Sosyal Politika, Ed. Pir Ali Kaya, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.381-440. (Şartlar Sistemi)

Çelik, Yılmaz (2017), İslam’da Sosyal Hizmetler, Çizgi Kitabevi, Konya.

Çelik, Elif ve Güney, Ahmet (2017), “Kayıt Dışı İstihdam Olgusu Ve Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam” İktisadiyat Dergisi, 1(1), ss. 213-248.

Çengelci, Ethem (1993), “Sosyal Refahın Gerçekleşmesinde Sosyal Yardımların Rol ve Önemi” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 11 (1-2-3), 

Çetin, Başak Işıl (2017), Sosyal Politika ve Vatandaşlık: Türkiye İçin Asgari Gelir Desteği, Filiz Kitabevi, İstanbul. (Asgari Gelir Desteği) 

Çetin, Evra, (2008), 1982 Anayasası’nda Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartına Dair Spesifik Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü. (1982 Anayasası’nda Sosyal Haklar)

——— (2015), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 8-11. Maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul. (Çalışanların Hakları)

Çetin, İsmail (2006), Teklifî Hükümler: Helal, Haram, Mekruh, Alış-Veriş, Siyaset, Hudud, Ahkam, Cihad, Hukuk ve İktisad’da Ölçüler, Dilara Yay., Isparta.

——— (2007), Tek Çare, 2. Baskı, Dilara Yay., Isparta.

Çırak, Ezgi (2019), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı”, DEÜHFD, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan Özel Sayısı, C.21, ss. 997-1028.

Çiçekli, Bülent (2001), Avrupa Sosyal Şartı- Temel Rehber, Seçkin Yay., Ankara.

Çoban, Nazlı (2019), “Sendika Özgürlüğü Mü? Sendika Hakkı Mı?”, Legal İSGHD, 13 (62), ss.563-600.

Çolak, Aytül (2019), “Sosyal Politikanın Uluslararası Taraflarından Uluslararası Çalışma Örgütü ve Küreselleşme”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), ss. 73-84.

Çolak, Mahmut (2009), Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları, Maliye Postası Yay., Ankara.

Daigneault, M. (2014), “Three Paradigms of Social Assistance”, Sage Open, October-December, ss. 1-8.

Davutoğlu, Ayten (2011), “Sosyal Politika ve Alternatif Toplum Modeli Arayışları: Temel Gelir Önerisinin Ütopya Kavramı Çerçevesinde Okunması”, SİHUS III, Kocaeli, 25-26 Ekim 2011 Kocaeli, Petrol-İş Yayını, İastanbul, ss. 205-221.

Deacon, Bob (2013), Global Social Policy in the Making, The Foundation of the Social Floor, Bristol Policy Press. (Foundation of the Social Floor)

Deacon, Bob vd. (1997), Global Social Policy: International Organizations and the Future of Welfare, Sage Pub., London.

Dembour, Marie-Benedicte (2012), “Gaygusuz Revisited: The Limits of the European Court of Human Rights’ Equality Agenda”, Human Rights Law Review, Oxford Journals, 12(4), ss.689-721.

Demir, Fevzi (1982), Çalışma Hakkı İlkesi (Anayasa ve İş Hukukunda), Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul.

Demir, Müslim (2014), “Sosyal Güvenlik Mevzuatına Aykırılıktan Doğan Suçlar ve Kabahatler ile Cezalarına İlişkin Genel Değerlendirmeler/Öneriler”, Sosyal Güvenlik Dergisi, Temmuz, 4(2), ss. 120-144.

Demirbilek, Sevda (2005), Sosyal Güvenlik Sosyolojisi, Legal Yayıncılık, İstanbul.

Demirci, Kıvanç (2019), “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Türkiye’nin Mevzuat Bakımından Sözleşmeye Uyumu”, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), ss. 6-16.

Demirel, Tanel (2004), Adalet Partisi: İdeoloji ve Politika, İletişim Yayınları, İstanbul.

Demirkan, Ufuk, “Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler”, Hukuk Davaları Cilt I, (Ed. Efrail Aydemir vd.), 2. Baskı, içinde (61-536), Seçkin Yay., Ankara, 2019.

Dericiler Yücel, Özge, (2014), Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri: Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme, 1.Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul. 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 1991.

Devlet Planlama Teşkilatı (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Sosyal Güvenlik ÖİK Raporu, DPT Yay., Ankara.

Deynekli, Adnan (2011), “Yargıtay’ın Anayasa Şikayetine Bakışı”, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Anayasa Şikayeti , (Ed. Musa Sağlam), HUKAB Yayınları, Ankara, 2011. 

Diakow, V. ve Kovalev, S. ( 2008), İlk Çağ Tarihi Cilt 2, Roma, Çev. Özdemir İnce, Yordam Kitap, İstanbul.

DiFlorio, Carlo V. (1992), “Assessing Universal Access to Health Care: An Analysis of Legal Principle and Economic Feasibility”, Dickinson Journal of International Law, 11(1), ss.139-161. https://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol11/iss1/5/ 28.08.2019

Dijkhoff, Tineke (2019), “The ILO Social Protection Floors Recommendation and its relevance in the European context”, European Journal of Social Security, 21(4), ss. 351-369.

Ditch, John (1999), Introduction to Social Security, Politicies, Benefits and Poverty, Routledge, New York.

Dilik, Sait (1972), Türkiye’de Sosyal Sigortalar İktisadî Açıdan Bir Tahlil Denemesi, 2. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara. (Türkiye’de Sosyal Sigortalar)

——— (1980), “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasındaki İlişkiler”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.XXXV, No:1-4, Ocak-Aralık, ss..

——— (1988), “Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 43, S. 1–2, Ocak–Haziran, ss. (Tarihsel Gelişim)

———, Sosyal Güvenlik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.

Doğan, İlyas, İnsan Hakları Hukuku, Ed. İlyas Doğan, 2. Baskı, Astana Yayınları, Ankara, 2015.

Doğan, İlyas ve Çamurcuoğlu, Gülden (2015), “Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi”, İnsan Hakları Hukuku, Ed. İlyas Doğan, 2. Baskı içinde (197-218), Astana Yayınları, Ankara.

——— (2015), “Fransa’da İnsan Haklarının Gelişimi”, İnsan Hakları Hukuku, Ed. İlyas Doğan, 2.Baskı içinde (103-118), Astana Yayınları, Ankara. (Fransa’da İnsan Hakları)

Doğan, Eda ve Çelik, Seydi (2018), “Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği Üzerine İnceleme”, Journal of Law (JL), C:2 S:2, ss. 17-36.

Doğru, Osman ve Nalbant, Atilla (2012), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (Açıklama ve Önemli Kararlar) 1. Cilt, Legal Yayıncılık, İstanbul.

Doğru, Derya (2019), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini, Turhan Kitabevi, Ankara.

Donovan, Josephine (2014), Feminist Teori, 8. Baskı, İletişim Yay., İstanbul, 2014.

Donnelly, Jack (1995), Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, (Çev. Mustafa Erdoğan ve Levent Korkut), 1. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.

Döner, Ayhan (2010), Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları, 1.Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul.

Dönmez, Hasan (2020), Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam, Legal Yay., İstanbul.

Duman, Barış (2000), 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Hizmetlerin Tespiti, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk ABD, İstanbul.

Dupré, Catharine (2003), Importing the Law in Post-Communist Transitions-The Hungarian Constitional Court and the Right to Human Rights, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon.

Dur, Varol (2015), “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Sosyal Güvenlik Politikalarındaki Dönüşüm”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, S.3, Aralık, ss.127-154.

Duran, Lütfi (1982), İdare Hukuku Ders Notları, İÜ Yay., İstanbul.

Dursun, Halil İbrahim (2018), Türk Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Esasa İlişkin Kabul Edilemezlik Sebepleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Duroyaje, Ebenezer (2015), “The ILO Social Protection Floors Recommendation 202, and poverty reduction”, Development in Practice, 25(2), ss.270-276.

Dutertre, Gilles (2003), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları, Almanya.

Duymaz, Erkan (2012), “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Çevrenin Korunmasına Katkısı”, İ.Ü. SBF Dergisi, No:47, Ekim, ss. 121-160.

Ecevit, Bülent (1963), “Türkiye’nin İktisadi Kalkınmasında Sosyal Adalet ve Demokratik Devletçilik”, Sosyal Siyaset Konferansları, S.14, ss. 1-20.

Eide, Asbjørn (2001), “Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights”, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, (Ed. Asbjørn Eide vd.), Second Revised Edition in (9-28), Martinus Nijhoff Publishers, London.

——— (2001), “The Right to An Adequate Standart of Living Including the Right to Food”, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, Ed. Asbjørn Eide vd., Second Revised Edition Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001, ss.133-148. (Right to Food)

Ekin, Nusret vd. (1999), Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde Arayışlar: Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma, İTO Yayınları, İstanbul.

Ektaş, Ahmet Fatih (2017), Ulusalüstü Boyutlarıyla Engelli Hakları ve Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi, On İki Levha Yay., İstanbul.

Elbir, Halid Kemal (1980), Sosyal Güvenlik Hukuku Notları, Fasikül 1, 1979/1980 Ders Yılı, Fatih Gençlik Vakfı, İstanbul.

Engin, Murat (2008), “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarının Karşılıklı İlişkisinde Mali Kaynakların Yeterliliği Sorunu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/1, ss.233-248.

Erdoğan, Gülnur (2008), “Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı”, TBB Dergisi, Sayı: 77, ss. 123-165.

Erdoğan, Murat (2014), “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Gaygusuz Kararı: Mülkiyet Hakkının Geniş Yorumu ve Ayrımcılık Yasağı”, Erzincan ÜHFD, 18 (1-2), ss. 159-189. 

Erdoğan, Mustafa (1999), Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara.

——— (2012), İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara. (İnsan Hakları)

——— (2017), Anayasal Demokrasi, 13. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. (Anayasal Demokrasi)

Ergül, Ergin (2019), İbn Haldun’un Teorileriyle Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara.

Ermumcu, Senem (2013), “Sığınmacıların ve Mültecilerin Sosyal Güvenlik Hakkı”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(2), ss. 58-76.

Ersan, Gürbüz (1987), Türkiye’de Sosyal Güvenlik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul.

Ersoy Tiritoğlu, Hatice H., “Türkiye’de Mültecilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları”, YBHD, 2019/2, ss. 435-474.

Ersöz, Halis Yunus (2004), Sosyal Politika Perspektifinden Yerel Yönetimler (İngiltere, İsveç ve Türkiye Örneği), Filiz Kitabevi.

Ertan, İzzet Mert (2012), Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı, Legal Yayıncılık, İstanbul. (Sağlık Hakkı)

——— (2014), “Sosyal Hakların Özü: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Standartlarında Öz/Çekirdek Yükümlülükler”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan vd. (Ed.) içinde (85-102), TODAİE, Ankara.

——— (2015), Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Şartı Sistemi, 1. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul. (Sosyal Haklar)

Ertuğ, Hasan Refik (1944), “Basın Mensupları ve İçtimai Emniyet”, Siyasi İlimler Mecmuası, 158, ss.109-113.

Ertürk, Şükran (2018), “Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2016, On İki Levha Yay., İstanbul.

Esen, Egemen (2020), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları Işığında Takdir Marjı Doktrini, On İki Levha Yay., İstanbul.

Esen, Selin (2011), Türkiye’de Anayasa Şikayeti (Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-Anayasa Şikayeti, Anlamı, Kapsamı ve Olası Sorunlar) Tartışma Paneli, TBB Yayınları, Ankara, s. 44-55.

Esping-Andersen, Gøsta (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press. 

—————— (2013), “Toplumsal Riskler ve Refah Devletleri”, Sosyal Politika Yazıları, Der.Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, Çev. Çakar Burcu Yakut ve Balaban Utku Barış, 6. Baskı içinde (33-54), İletişim Yay., İstanbul.

European Committee of Social Rights (2018), Conclusions 2017, Turkey, ss.1119-1196. https://rm.coe.int/compilation-of-conclusions-2017-by-country/1680786061 (21.02.2020).

Fenwick, Colin (2009), “The International Labour Organisation: An Integrated Aproach to Economic and Social Rights”, Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, Malcolm Langford (Ed.), 1. Baskı içinde (591-612), Cambridge University Press, New York.

Fer, Muslih (1943), “Beveridge İçtimaî Emniyet Planı”, Ankara Üniversitesi SBF, 1(3), ss.560-580.

Ferrara, Peter J. (1997), “Privatization of Social Security: The Transition Issue” Social Philosophy and Policy, 14(2), ss.145-163.

Umut Fırtına (2020), “Sosyal Güvenlik Ödemeleri”, Mülkiyet Hakkı Karar Özetleri, Murat Şen ve Taylan Barın (Ed), içinde (97-120), Anayasa Mahkemesi Yay., Ankara.

Fineman, Martha Albertson (1995), The Neutered Mother, the Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies, Routledge, New York.

Fişek, A. Gürhan vd. (1998), Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996, SSK, Ankara.

Frankenberg, Günter (1996), “Why Care? The Trouble with Social Rights”, Cardozo Law Review, C.17, ss. 1365-1390.

Fredman, Sandra (2011), Discrimination Law, 2. Baskı, OUP Oxford. 

Friedman, Kathi V. (1981), Legitimation of Social Rights and the Western Welfare State: A Weberian Perspective, The University of North Carolina Press, Chapel Hill.

Fuller, Lon L. (1978), “The Forms and Limits of Adjudication”, Harvard Law Review, C.92, No. 2, ss.353-409.

Galtung, Johan (2013), İnsan Hakları Başka Bir Açıdan Bakış, (Çev. Sözen Müge), 2. Basım, Metis Yayınları, İstanbul.

Gazzali, Muhammed (1937), El- Mustasfa, Cilt:1, Kahire.

Gedik, Mehmet(2019), Federal Almanya’da Dini Sosyal Hizmet Uygulamaları İslami Sosyal Hizmet Yaklaşımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yalova Üniversitesi SBE.

Gemalmaz, H. Burak (2011), “Kişilerin Sosyal Güvenlik Hukukundaki Statülerinin Mülkiyet Hakkı Kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Korunması”, İş Dünyası ve Hukuk, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İÜHF No.720, İstanbul, ss.704-737. (Kişilerin Sosyal Güvenlik)

——— (2011), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasında ‘Adil Denge’ İlkesi”, İÜHFM, C.LXIX, S.1-2, ss. 347-371.

——— (2017), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, 2.Baskı, Beta Yay. İstanbul. (Mülkiyet Hakkı)

——— (2018), Mülkiyet Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-6, Mrk Baskı, Avrupa Konseyi, Ankara. (Bireysel Başvuru)

Gemalmaz, M. Semih (2011), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri I. Cilt Bölgesel Sistemler, Legal, İstanbul. (Bölgesel Sistemler)

——— (2011), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri II. Cilt Uluslararası Sistemler, 2. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2011. (Uluslararası Sistemler)

——— (2011), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Cilt 1, 8. Baskı Legal Yay., İstanbul. (Genel Teori 1)

——— (2011), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Cilt 2, 8. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul. (Genel Teori 2)

——— (2012), Devlet, Birey ve Özgürlük, 2. Baskı, Legal Yay., İstanbul.

Gene, Stephens (1986), "Participatory justice: The politics of the future," Justice Quarterly, March, C. 3, S. 1, ss. 67-82.

George, V. (1968) , Social Security: Beveridge And After, Routledge, London.

Gerards, Janneke (2019), General Principles of the European Convention on Human Rights, Cambridge University Press, New York.

Gerig, Daniel S. (1960), “Az Gelişmiş Ülkelerde Sosyal Güvenliği Kurma Usulleri”, Az Gelişmiş Ülkeler Sosyal ve Ekonomik Kalkınma, (Çev. Selahattin Birkan), içinde (89-113), Hamle Matbaası, İstanbul.

Giritli, İsmet vd. (2013), İdare Hukuku, 6. Basım, DER Yay., İstanbul..

Goldblatt, Beth ve Lamarche, Lucie (Ed.) (2014), Women’s Rights to Social Security and Social Protection, Hart Publishing, United Kingdom.

Goldblatt, Beth (2016), Developing the Right to Social Security: A Gender Perspective, Routledge, New York.

Gonzalez, Enrique (2008), “Venezuela: A Distinct Path Towards Social Justice”, Malcolm Langford (Ed.), Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, içinde (192-208), Cambridge University Press, New York.

Gök, Uğraş vd. (2010), Küresel Belgeler, Türk-İş Konfederasyonu Yay., Mart, ss. 27-36. http://www.turkis.org.tr/dosya/59xANjnf8roz. pdf (25.02.2020)

Gökbayrak, Şenay (2017), “Değişen Refah Devletleri ve Sosyal Yardımlar”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(1), Mayıs, ss.71-90.

Gökçeoğlu, Şebnem (1994), Sosyal Güvenlik Hakkı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi SBE, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Gökçeoğlu Balcı, Şebnem (2004), “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Sosyal Haklar”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 1(3) Temmuz-Eylül, ss. 132-147. (Avrupa Birliği)

——— (2007), Tutunamayanlar ve Hukuk, Dost Kitabevi, Ankara. (Tutunamayanlar)

——— (2010), “Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmayla Mücadelede Fransız Hukukundan Bir Örnek: Tutunma Geliri”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, , No:42, ss.33-52.(Tutunma Geliri)

——— (2011), “Sosyal Dışlanma Kavramı Bağlamında Engellilerin Sosyal Güvenlikten Dışlanması”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/2, ss.31-54.

——— (2013), “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Denetim Sonuçları ve Kararları Işığında Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Korunma Hakkı”, Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu V, Bildiriler, Petrol-İş Yayını, İstanbul, ss. 243-263. (Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma) 

——— (2015), “İnsan Hakları Perspektifinden Sosyal Güvenlik Hakkının Anlamı ve Kapsamı”, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII Bildiriler, Denizli, 10-11 Aralık 2015, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, ss. 131-151. (İnsan Hakları Perspektifinden)

——— (2017), Sosyal Güvenlik Hakkı Açısından Yaşlı Bakımı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul. (Yaşlı Bakımı)

Gönencan, Zahit (1985), “Osmanlılarda Sosyal Güvenlik”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bülteni, Haziran, S.15.

Gören, Zafer (2000), “Sosyal Devlet”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, , ss.1-50.

Göze, Ayferi (2016), Liberal, Marksiste, Faşist, Nasyonel Sosyalist ve Sosyal Devlet, 8.baskı, Beta Yay., İstanbul. (Sosyal Devlet).

——— (2017), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, 17. Baskı, Beta Yay., İstanbul. 

Gözler, Kemal (2000), Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa. (Türk Anayasa)

——— (2011), Türk İdare Hukuku Dersleri, 11. Bası, Ekin Yay., Bursa.

——— (2011), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yay., Bursa. (Anayasa Hukuku Dersleri) 

——— (2017), İnsan Hakları Hukuku, 1. Baskı, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa. (İnsan Hakları)

——— (2017), İnsan Hakları Hukukuna Giriş, 1. Baskı, Ekin Yay., Bursa. (Giriş)

——— (2018), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.

——— (2018), Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 10. Baskı, Ekin Yay., Bursa, 2018

——— (2018), Hukuka Giriş, 15. Baskı, Ekin Yay., Bursa.

Göztepe, Ece (2011), “Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa Şikayeti) 6216 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, S. 95, ss. 13-40. (Başvuru Hakkı).

——— (2011), Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti, Anlamı, Kapsamı ve Olası Sorunlar) Tartışma Paneli, TBB Yayınları, Ankara, ss. 32-43. (Bireysel Başvuru)

——— (2014) , “Social Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court of Turkey: Social Rights as Unprivileged Human Rights?” IXth World Congress of Constitutional Law, Oslo, 16-20 June 2014, University of Bielefeld’de sunulan bildiri, 19.05.2017.

Greber, Pierre Yves (1984), Les principes fondamentaux du droit international et du droit suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, Lausanne,

——— (1988), “Les principes directeurs de la sécurité sociale : rapport établi à l'intention du Département de la sécurité sociale, Bureau international du travail”, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, S.20, ss. 7-45.

Grgić, Aida vd. (2007), The Right to Property under the European Convention on Human Rights: A Guide to the Implementation of the European Convention on Human Rights and its Protocols, Human Rights Handbooks, No. 10, Belgium, Council of Europe.

——— (2007), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap, Avrupa Konseyi İnsan Hakları El Kitapları, No. 10, Birinci Baskı, Belçika. 

Gül Işıl, İdil ve Karan, Ulaş (2011), Ayrımcılık Yasağı Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme, Burcu Yeşiladalı ve Gökçeçiçek Ayata (Ed.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul..

Gülerman, Adnan ve Taştekil, Sevda (1993), Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yay., Ankara.

Gülmez, Mesut (1993), Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye Kollokyumu, Bildiriler ve Tartışmalar- Kollokyum Sunuş Konuşması, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara.

——— (2006), “İnsan Haklarında, Uluslararasılıktan Ulusalüstülüğe Geçiş Süreci ve Türkiye’de Durum”, Sivil Toplum, Düşünce ve Araştırma Dergisi, 4 (13-14), Ocak-Haziran, ss. 83-96.

——— (2007), "Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na Uyum Sağlayabilecek Miyiz?" Çalışma ve Toplum Dergisi, S.12, ss. 27-53.

——— (2009), İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye, Belediye-İş Yay., Ankara. (Ayrımcılığın Kaldırılması)

——— (2009b), “İnsan Hakları Olarak Sosyal Haklar ve Sosyal Haksızlıklar”, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiriler, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 22-23 Ekim 2009, Belediye-İş Sendikası Yay., Ankara, ss. 3-17.

——— (2011), Uluslararası Sosyal Politika, Hatipoğlu Yayınları, 3.Baskı, Ankara.

——— (2013), Sosyal Haklarsız Yeni Anayasa Mı?, Eleştirel Gözle Emek ve Sermayenin Önerileri, Hatipoğlu Yay., Ankara. (Sosyal Haklarsız)

——— (2015), “İnsan Hakları Senede Bir Gün, İhlallerse Her Gün!” Açılış Konuşması, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII Bildiriler, Denizli, 10-11 Aralık 2015, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, ss. 49-57.

——— (2015), “Sosyal Güvenlik Mi, Sosyal Koruma Mı? Uluslararası Boyut ve Evrimi Üzerine Aykırı ‘İlk’ Düşünceler”, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII Bildiriler, Denizli, 10-11 Aralık 2015, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, ss.77-129. (Sosyal Koruma Mı Sosyal Güvenlik Mi?)

——— (2016), “Sosyal Güvenliğin ‘Milletlerarası Boyut Kazanması’ Sorunu ve Arıcı’nın İki Kitabı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.48, ss. 629-651.

——— (2018), Uluslararası Sosyal Güvenliğin Evrensel Sefaleti: Politika, Hukuk, Uygulama (1919-2018), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. (Sosyal Güvenliğin Sefaleti)

Güloğlu, Tuncay vd. (2003), “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam Gerçeğine Bir Bakış” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.45, ss.51-96

Gümüş, Tarık Ali (2010), Türk Anayasasında Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı, Eğitim Akademi Yayınları, Konya. (Geliştirme Hakkı)

——— (2010), Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü, On İki Levha Yay., İstanbul. (Sosyal Devlet)

Günay, Arkın (2019), “4857 Sayılı İş Kanunu Bağlamında Kısmi Süreli Çalışma ve Bu Çalışmanın Özel Biçimleri”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(1), ss. 157-194

Günay, Cevdet İlhan (2010), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2.Baskı, Yetkin Yay., Ankara.

Günder, Zeynep (2019), European Union Non-Discrimination Principle: Rereading Statutory Social Security Schemes in Turkey, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE Avrupa Çalışmaları ABD, Ankara.

Güner, Oktay Agah (1974), İsraf Ekonomisi, Damla Yayınevi, İstanbul.

Güner, Zeynep Burcu (2015), “Uzun Ömürlülük Riskinin Sosyal Güvenlik Sistemi Dengesine Etkisi”, Sosyal Güvence Dergisi, S:7, ss. 58-82.

Günler, Salih Haydar (2019), 5510 Sayılı Kanun Md. 4/1-a Kapsamında Sigortalı Sayılanlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE Özel Hukuk ABD, İstanbul. 

Güzel, Ali (1992), “Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı”, Çimento İşveren, 6 (3), Mayıs, ss. 8-22.

——— (2004), “Cumhuriyet’in 80. Yılında Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sorunları” Sosyal Siyaset Konferansları, S. 47, ss. 239-245.

——— (2006), “Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar”, Tes-İş Dergisi, Kasım, ss.40-47.

Güzel, Ali ve Okur, Ali Rıza (1990), Sosyal Güvenlik Hukuku, 2. Bası, Beta Yay., İstanbul.

——— (2004), Sosyal Güvenlik Hukuku, 10. Bası, Beta Yay., İstanbul.

Güzel Ali vd. (2015), Sosyal Güvenlik Hukuku, 15.Bası, Beta Yay., İstanbul. 

——— (2018), Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 17. Bası, Beta Yay., İstanbul.

Hagemeger, Krzysztof ve McKinnon, Roddy (2013), “The Role of National Social Protection Floors in Extending Social Security to All”, International Social Security Review, 66 (3-4), ss. 3-19.

Hakyemez Yusuf Şevki (2009), Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Yetkin Yay., Ankara.

Haldemann, Frank ve Kouassi, Rachelle (2014), “Transitional Justice Without Economic, Social, and Cultural Rights?” Economic, Social, and Cultural Rights in International Law, (Eibe Riedel vd. Ed.) 1st Edition içinde (498-516), Oxford University Press, United Kingdom.

Hammâd, Nezih (1996), İktisadî Fıkıh Terimleri, (Çev. Ulusoy Recep), İz Yayıncılık, İstanbul.

Harari, Yuval Noah (2016), Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi, Kolektif Kitap, 1.Baskı, İstanbul.

Harris, David John ve Darcy, John, (2001), The European Social Charter, Transnational Pub, New York, Ardsley.

Harvey, David (2005), A Brief History Of Neoliberalism, Oxford University Press, New York..

Hayek, Friedrich A. (1978), The Constitution of Liberty, The University of Chicago Press.

——— (1995), Kanun, Yasma Faaliyeti ve Özgürlük: Sosyal Adalet Serabı, (Çev. Mustafa Erdoğan) Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul.

——— (2013), Özgürlüğün Anayasası Constitution of Liberty, (Çev. Yusuf Ziya Çelikkaya), 1. Baskı, Big Bang Yayınları, Ankara. 

Heintz, James ve Lund, Francie (2012), “Welfare Regimes and Social Policy A Review of the Role of Labour and Employment”, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 2012-4, ss. 1-32.

Hekimler Uçkan, Banu (2017), Türkiye’de Sosyal Politikanın Çınarları: Yaşam Öyküleri ve Anıları, Legal Yay., İstanbul..

Hergüner, Burak (2019), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, 2.Baskı, Seçkin Yay., Ankara.

Hirsch, E. Ernst (2005), Anılarım: Kayzer Dönemi Weimar Cumhuriyeti Atatürk Ülkesi, Çev. Fatma Suphi, 10. Baskı, Tübitak Yay., Ankara.

Hirschl, Ran (2004), Towards Juristocracy: The Origins and Consequenses of the New Constitutionalism, Harvard University Press, Cambridge.

——— (2014), Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford & New York.

Hobson, Barbara (2006), “The Evolution of the Women-friendly State: Opportunities and Constraints in the Swedish Welfare State” Gender and Social Policy in a Global Context: Uncovering the Gendered Structure of ‘the Social’, Razavi Shahra and Hassim Shireen (Ed.), içinde (151-172), Palgrave Macmillan, Basingstoke, England.

Heredero, Ana Gómez (2007), Social Security as a Human Right: The Protection Afforded by the European Convention on Human Rights, Council of European Publishing, Council of Europe.

——— (2009), Social Security: Protection at the International Level and Developments in Europe, Council of Europe Publishing, Belgium.

Huber, Ernst Rudolf (1970), “Modern Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet”, (Çev.Tuğrul Ansay), AÜHFD, Cilt 27, Sayı 3-4, ss.27-51.

Humblet, Martine ve Silva, Rosinda (2002), Standards for the XXIst Century Social Security, ILO, Geneva.

Ichim, Octavian (2015), Just Satisfaction Under The European Convention of Human Rights, Cambridge University Press., United Kingdom.

ILO (1941), The ILO and reconstruction: Report of the Director-General, International Labour Conference, Special Session, New York, 1941.

——— (1968), Sosyal Güvenlik, (Çev. N. Selamoğlu), Ankara.

——— (2008b), “97th International Labour Conference Delegates highlight new ways to promote the ILO’s Decent Work Agenda”, World of Work Magazine, No. 63 (August 2008).

——— (2010a), World Social Security Report 2010/11: Providing Coverage in Times of Crisis and Beyond, International Labour Office, Geneva.

——— (2011d), Social Security and the Rule of Law: General Survey concerning social security instruments in light of the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, First published, International Labour Office, Geneva. (Social Security and the Rule of Law)

——— (2011e), Social protection floors for social justice and a fair glabalization, International Labour Conference, 101st Session 2012, ILO Publ., Geneva, 2011. (Social protection floors for social justice and a fair globalization)

——— (2014), World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development and social justice, ILO, Geneva.

——— (2015), The future of work centenary initiative, International Labour Conference, 104th Session, 2015, Report of the Director-General, First Edition, International Labour Office, Geneva.

——— (2017a), World Employment Social Outlook, Trends For Women 2017, First published, International Labour Office, Geneva. (World Employment)

——— (2017b), World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goal, Geneva. (Social Protection Report 2017-19)

Imbert, Pierre-Henri (1989), “Droits des pauvres, Pauvre(s) droit(s)? Réflexions sur les droits économiques, sociaux et culturels ”, Revue de Droit Public, ss. 739-766.

Irmak, Sadi (1956), “Memleketimizin Çalışma Meseleleri”, Sosyal Siyaset Konferansları, S.8, ss. 42-45.

Işığıçok, Özlem (2018), “Çalışma Yaşamının Kalitesinin Arttırılmasında İnsana Yakışır İş”, Journal of Engineering Sciences and Design, C.6, Ergonomi 2017 Özel Sayısı, ss.302-311.

Işık, Rüçhan (2012), “ILO’nun 14 Haziran 2012 tarihli ve 202 numaralı Sosyal Koruma Ulusal Tabanlarıyla İlgili Tavsiye Kararı Üzerine Bir Not”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.27, ss. 239-242.

İnceoğlu, Sibel (2013), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, 4.Bası, Beta Yay., İstanbul. 

——— (2013), “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlişkisi”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Sibel İnceoğlu (Ed.), 3.Baskı içinde (7-22), Beta Yayınları, İstanbul.

İnsel, Ahmet (2015), Neo-Liberalizm: Hegemonyanın Yeni Dili, 4. Baskı, İletişim Yay., İstanbul.

——— (2016), “İktisat Aklına Sokulan Siyasal Çomak: Vatandaşlık Geliri”, Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru, Der. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, 3. Baskı içinde (37-50), İletişim Yay., İstanbul.

Jacobs, Francis G. ve White, Robin C.A. (1998), The European Convention on Human Rights, 2 .Baskı, Oxford University Press, New York.

Jacobs, Francis G. vd. (2010),The European Convention on Human Rights, 5.Baskı, Oxford University Press, New York.

Jessop, Bob (2009), Kapitalist Devletin Geleceği, (Çev. Ahmet Özcan), Epos Yayınları, Ankara.

Kaboğlu, İbrahim Ö. (1994), Özgürlükler Hukuku (İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı Üzerine Bir Deneme), Afa Yayınları, İstanbul.

——— (1989), Kollektif Özgürlükler, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., Diyarbakır.

——— (2010), “Anayasa’da Sosyal Haklar: Alanı ve Sınırları”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler, Pamukkale Üniversitesi 4-5-6 Kasım 2010, Petrol-İş Yayını, İstanbul, ss. 43-60.

——— (2012), “Anayasa’da Sosyal Haklar Alanı ve Sınırları”, Anayasal Sosyal Haklar: Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye, İbrahim Ö. Kaboğlu (Ed.), içinde (15-34), Legal Yay., İstanbul. (Anayasa’da Sosyal Haklar)

——— (2013), Özgürlükler Hukuku 1: İnsan Hakları Genel Kuramına Giriş, 7. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. (Özgürlükler Hukuku)

——— (2014), Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 9. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul. (Anayasa Hukuku)

Kahf, Monzer ve Yafai, Samira Al, (2015),“Social Security and Zakāh in Theory and Practice”, International Journal of Economics, Management and Accounting, C.23, S. 2, ss.189-215.

Kala, Eyüp Sabri (2018), Osmanlı Sosyal Güvenlik Hukuku (1865-1923): Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Sosyal Sigortaların Kuruluşu, Hiperlink Yay., İstanbul.

Kalabalık Halil, İnsan Hakları Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yay., Ankara, 2013. (İnsan Hakları)

——— (2017), İnsan Hakları Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yay., Ankara.

——— (2019), İdare Hukuku Dersleri, Cilt:II, 4.Baskı, Seçkin Yay. Ankara..

Kaltenborn, Markus, Social Rights and International Development, Global Legal Standards for the Post-2015 Development Agenda, Springer Publishing, Heidelber, 2015.

Kamışlı Gani (2018), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Mülkiyet Uyuşmazlıkları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Kanadoğlu Korkut (2015), “Türk Anayasa Hukukunda Sağlık Alanında Temel Haklar”, TBB Dergisi, S.119, ss. 11-34. 

Kandemir, Murat (2017), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Boyutuyla Psikososyal Riskler, Legal Yay., İstanbul.

Kapani, Münci (1981), Kamu Hürriyetleri, 6. Baskı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., Ankara.

Kapar, Recep (2005), Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal-İş Yay., İstanbul.

——— (2009), “Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma Örgütü Bildirgesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.23, ss. 61-77.

——— (2014), “Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri”, Uluslararası Sosyal Politika, Pir Ali Kaya (Ed.), içinde (55-106), Siyasal Kitabevi, Ankara. (UÇÖ Bildirgeleri)

——— (2015), “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Koruma Hakkının Genel Çerçevesi”, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII Bildiriler, Denizli, 10-11 Aralık 2015, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, ss.153-180.

——— (2015), “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Koruma Tabanları”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, S.1, ss. 181-209. (Sosyal Koruma Tabanları)

Kaplan Çallı, Melike (2018), Avrupa Refah Devletlerinde Göçmenlerin Sosyal Güvenlik Hakkı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi ÇEEİ ABD, Ankara, 

Kapuy, Klaus (2007), “Social Security and the European Convention on Human Rights: How An Odd Couple Has Become Presentable”, European Journal of Social Security, 9 (3), ss. 221-241.

Kara, Bülent (2008), Sosyal Haklar ve Özel Olarak Korunması Gereken Kişiler, Yayımlanmış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Isparta, 

Kara Uğur (2013), Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü, 2. Baskı, Karahan Kitabevi, Adana. (Sosyal Devlet)

Karaaslan, İlknur (2015), “Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye İçin İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları”, İnsan&İnsan, S.3, Kış, ss. 18-36. 

——— (2016), Avrupa Birliği’nde İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği ve Türkiye’nin Uyumu, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları-1, Ankara.

Karabay, Zafer (2013), Gelişme Hakkı, Notabene Yayınları, 1.Baskı, Ankara.

Karaca, Nuray Gökçek (2014), Asgari Gelir ve AB Ülkelerindeki Uygulamaları, Nisan Kitabevi, Eskişehir.

——— (2014), “AB Ülkelerinden Örneklerle Refah Sistemlerine Göre Asgari Gelir Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi”, SGD, 4(2), ss. 9-42. 

Karadağ Kansu, Akasya (2018), “Göç, Yoksulluk ve İnsan Hakları”, İnÜHFD, 9(2), ss. 485-498.

Karahanoğulları, Onur (2015), Kamu Hizmeti Kavramsal ve Hukuksal Rejim, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara.

Karahasanoğlu, Taner (1973), Türkiye’de Sosyal Güvenlik Çıkmazı, Şamil Yayınevi, İstanbul.

Karan, Ulaş (2006), Türkiye’de Sosyal Hakların Mahkemeler Önünde İleri Sürülebilirliği ve Yüksek Yargı Organlarının Sosyal Haklara Yaklaşımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE, İnsan Hakları Hukuku, İstanbul.

——— (2013a), “Yaşam Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Sibel İnceoğlu (Ed.), 3.Baskı içinde (115-136), Beta Yayınları, İstanbul. (Yaşam Hakkı)

——— (2013b), “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Sibel İnceoğlu (Ed.), 3.Baskı içinde (459-494), Beta Yayınları, İstanbul. (Ayrımcılık Yasağı)

el-Kardâvî, Yusuf (1984), İslâm Hukukunda Zekât Cilt:I, (Çev. İbrahim Sarmış), Kayıhan Yayınevi, İstanbul.

Katrougalos, George S. (2008), “European ‘Social States’ and the USA: An Ocean Apart?” European Constitutional Law Review, 4, ss.225-250. 

Katrouglas, George ve O’Connell, Paul (2013), “Fundamental Social Rights”, Routledge Handbook of Costitutional Law, Mark Tushnet vd. (Ed.) içinde (375-385), Routledge, London & New York.

Kaya, Pir Ali vd. (2016), “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Çalışma Hakkı”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 70, ss.55-80.

Kaya, Seyithan (2018), 2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. 

Kaya, Ş. Muksit (2019), “Türkiye’de Bir Sosyal Harcama Olarak Evrensel Gelir Uygulaması”, Politik Ekonomik Kuram, 3(1), ss. 129-149.

Källström, Kent ve Eide, Asbjørn (1999), “Article 23,” The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement, In The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement, Alfredsson Gudmundur and Eide Asbjørn (Ed.), in (489-510), Kluwer Law International, The Hague.

Kenny, Tom (1998), Sosyal Hakları Avrupa’nın Her Yerinde Uygulatalım, (Çev. Tekin Akıllıoğlu), AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yay., Ankara.

Kesgin, Bedrettin (2014), Kamu Sosyal Politikalarında Sosyal Yardım, 2. Baskı, Açılım Kitap, İstanbul.

Keskin, Bayram (2019), Kamu Hizmetinin Görülmesine İlişkin Sözleşmelerde Uluslararası Tahkim, 2. Baskı, Adalet Yay., Ankara. 

Keskin, Nur (2019), “Sosyal Dışlanmanın Avrupa Sosyal Şartı İçerisindeki Yeri ve Önemi”, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3(8), ss. 261-275.

Kılıçkaya Kapanoğlu, Güldane Zeynep (2017), The Right to Work In International Labor Law And The Case of Turkey, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü, Ankara.

King, Jeff A. (2012), Judging Social Rights, Cambridge University Press, Cambridge.

——— (2008), “The Pervasiveness of Polycentricity”, Public Law, ss.101-124.

Kinney, Elenor D. ve Clark, Brian, A. (2004), “Provisions for Health and Health Care in the Constitutions of the Countries of the World”, Cornell International Law Journal, 37(2), ss.285-355.

Kırmızı, Evran ve Hüseyinli Namık (2019), “Sosyal Güvenlik Hakkının Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.61, ss. 1203-1236.

Koç, Muzaffer (2005), Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihi Gelişimi ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Ofis Matbaacılık, Malatya.

Koray, Meryem ve Alev, Hülya (2002), “Yoksulluk ve Yoksunluk Konusunda Bütünlükçü Bir İnsan Hakları Yaklaşımının Gerekliliği”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Yasemin Özdek (Ed.), içinde (441-466), TODAİE Yay., Ankara.

Koray, Meryem (2011), Kapitalizm Küreselleşirken Dünya Ahvali, Ayrıntı Yay., İstanbul. (Dünya Ahvali)

——— (2012), Sosyal Politika, 4. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.

——— (2017), “Akp Dönemi: Neo-Liberalizm, Neo-Muhafazakârlık, Neo-Popülizm Beşiğinde Sallanan Sosyal Devlet ve Sosyal Poltika”, Himmet, Fıtrat, Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika, Der. Meryem Koray ve Aziz Çelik, 2.Baskı içinde (11-54), İletişim Yay., İstanbul. 

Korff, Douwe (2006), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap, İnsan Hakları El Kitapları No. 8, Avrupa Konseyi, Belçika.

Korkmaz, Adem ve Kip, Murat (2003), “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam Gerçeğine Bir Bakış” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.45, ss.51-96.

Korkusuz, Refik ve Uğur, Suat (2018), Sosyal Güvenlik Hukuku, 6. Baskı, Ekin Yay., Bursa.

Köksal, Duygu (2015), “AİHM’in Sosyal Haklara Bakışı ve Uyguladığı Yorum Metodu”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 5, Ali Güzel vd. (Ed.) içinde (55-70), Seçkin Yay., Ankara, 2015.

Köse, Murtaza (2010), “Sosyal Siyaset Kavramı ve Ömer b. Abdülaziz’in Sosyal Siyaseti”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.34, ss.75-98.

Kulke, Ursula ve Guilbault, Emmanuelle Saint-Pierre (2013), “La recommadation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012: compléter les normes de sécurité sociale pour combler le défi cit de couverture”, Revue internationale de sécurité sociale, 66(3-4), avril-septembre, ss. 93-116. 

——— (2013), “The Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202): Completing the standards to close the coverage gap”, International Social Security Review, 66(3-4), s. 87-109.

Lamarche, Lucie (2002), ‘The Right to Social Security in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’, Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social and Cultural Rights, Audrey Chapman and Sage Russell (Ed.) içinde (87-114), Intersentia, Antwerp-Oxford-New York.

Langendonck, Jef Van (2007), “The Meaning of the Right to Social Security” The Right to Social Security, Jef Van Langendonck (Ed.), içinde (3-12), Intersentia, Antwerpen-Oxford.

Langford, Malcolm (2009), “The Justiciability of Social Rights: From Practice to Theory”, Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, Malcolm Langford (Ed.) içinde (3-45), Cambridge University Press, New York. 

Langford, Malcolm vd. (Ed.) (2016), The Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Commentary, Pulp Press, South Africa.

Lee, Eddy (1994), “The Declaration of Philadelphia: Retrospect and Prospect”, International Labour Review, 133(4), s.467-484.

Leijten, Ingrid (2018), Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge University Press, United Kingdom.

Leisering, L. ve Barrientos A. (2013), “Social Citizenship for the Global Poor? The Worldwide Spread of Social Assistance”, International Journal of Social Welfare, 22, ss.50–67.

Letsas, George (2009), A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, New York.

Lewis, John (1948), “On Human Rights”, Human Rights Comments and Interpretations, A syposium Edited by Unesco, 25 July 1948.

Li, Mankui (2014), “Social Protection in China: Is There a Gender Equality Problem?” Women’s Rights to Social Security and Social Protection, Goldblatt Beth and Lucie Lamarche (Ed.) içinde (89-109), Hart Publishing, United Kingdom, 

Liebenberg, Sandra (2010), Socio-Economic Rights: Adjudication under a Transformative Constitution, Claremont, Juta Academic.

——— (2018), “Participatory Justice in Social Rights Adjudication”, Human Rights Law Review, 18 (4), ss. 623-649.

LoucaIdes, Loukis G. (2007), The European Convention on Human Rights Collected Essays, Martinus Nijhoff Publishing, Boston.

Macnaughton, Gillian ve Frey, Diane F. (2018), “Introduction”, Economical and Social Rights in a Neoliberal World, Gillian Macnaughton ve Diane F. Frey (Ed.), içinde (1-24), Cambridge University Press, United Kingdom.

Mahiroğlulları, Adnan (2017), “Türkiye’de Kayıt dışı İstihdam Ve Önlemeye Yönelik Stratejiler” Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 22 (2), ss.547-565.

Makal, Ahmet (1997), Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920 Türkiye Çalışma İlişkileri Tarihi, İmge Yay. Ankara.

——— (1999), Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946, İmge Kitabevi, Ankara. (Tek Partili)

——— (2002), Türkiye'de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri:1946-1963, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. (Çok Patili)

——— (2004), “Cumhuriyet’in 80. Yılında Çalışma İlişkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları, S.47, ss. 123-172.

Mapulanga-Hulston, Jackbeth K. (2002), “Examing the Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights”, The International Journal of Human Rights, 6(4), ss. 29-48.

Marshall, T. H. (2006), “Citizenship and Social Class”, The Welfare State Reader, Christopher Pierson ve Francis G. Castels (Ed.), Second Edition içinde (30-39), Polity Press, United Kingdom.

——— (2013), “Yurttaşlık ve Sosyal Sınıf”, Sosyal Politika Yazıları, Der.Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, Çev. Çakar Burcu Yakut ve Balaban Utku Barış, 6. Baskı içinde (19-32), İletişim Yay., İstanbul.

Martal, Abdullah (2000), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Emeklilik ve Buna İlişkin İlk Düzenlemeler”, Kekibeç, S. 9, Ankara, ss. 35-42. 

Martenson, Jan (1992), “İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü”, İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve T.B.M.M. Sempozyumu, Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 4-5/10/1991 Antalya, T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, ss.155-174.

Mckay, Ailsa (2005), The Future of Social Security Policy: Women, Work and a Citizens’ Basic Income, Routledge, London.

Menaut Pereira, Antonio-Carlos (1988), “Against Positive Rights”, Valparaiso University Law Review, 22 (2), s.359-383.

Meriam, Lewis (1946), Relief and Social Security, The Brookings Institution, Washington D.C.

Metin, Banu (2012), “Yoksullukla Mücadelede Asgari Gelir Güvencesi: Türkiye’de Sosyal Yardım ve Hizmet Sisteminde Mevcut Durum Asgari Gelir Güvencesi İhtiyacı”, SGD, 2 (1), ss. 117-151. (Asgari Gelir Güvencesi)

Metin, Banu ve Özaydın, Mehmet Merve (2016), Çalışma ve Refah, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Metin, Bayram (2017), “Sağlık Hakkı”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 4(1), ss. 46-50.

Midgley, James ve Tang, Kwong-Leung (Ed.) (2008), Social Security, the Economy and Development, Palgrave Macmillan, New York.

Miller, David (1976), Social Justice, Clarendon Press, Oxford.

Mole, Nuala ve Harby, Catharina (2006), The Right to a Fair Trial: A Guide to the Implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights, Human Rights Handbooks, No.3, 2nd Edition, Council of Europe. 

——— (2005), Adil Yargılanma Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözlemesi’nin 6. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları Kitapçıkları, No.3, TBB Yay. No.89, Şen Matbaa, Ankara.

Mowbray, Alastair (2007), Cases and Materials on the European Convention On Human Rights, Oxford University Press, New York.

Möller, Kai (2012), The Global Model of Constitutional Rights, Oxford University Press, United Kingdom.

Mudge, Stephanie Lee (2008), “The State of the Art: What’s Neoliberalism?” Social Economic Review, 6 (4), ss. 703-731.

Mumcu, Ahmet ve Küzeci, Elif (2019), İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, 8. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

Mutlay, Faruk Barış (2014), Sosyal Sigorta Yardımlarına Hak Kazanma Koşulları ve Eşitlik İlkesi, Beta Basım Yay., İstanbul.

Narter, Sami (2015), “Meslek Hastalığında Sorumluluklar ve Sigortasız Çalışanın Meslek Hastalığına Tutulması”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, S. 2, Ağustos, ss. 19-43.

Neocleous, Mark (2014), Güvenliğin Eleştirisi, Çev. Tonguç Ok, Notabene Yay., Ankara.

Nickel, W. James(2005), “Poverty and Rights”, The Philosophical Quarterly, 55(220) July, ss. 385-402.

Nursi, Said (1996), Emirdağ Lahikası-I, Envar Neşriyat, İstanbul.

Ocak, Ayşenur (2019), Bir Doğa ve İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı, On İki Levha Yay., İstanbul.

O’Cinneide, Colm (2010), “Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartı: Yeni Zorluklar ve Yeni Fırsatlar”, Avrupa Sosyal Şartı: Avrupa İçin Yeni Bir Sosyal Anayasa, Olivier De Schutter (Ed.) içinde (153-169), Avrupa Konseyi, Şen Matbaa, Ankara.

Oder, Bertil Emrah (2008), “Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Haklar Anayasal Düzeyde Korunması ve Yargısal Tutumlar”, İHEB’in 60. Yılında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunları Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss. 199-231. (Olumlu Edim)

——— (2011), “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda (Anayasa Şikayeti) Etkin ve Etkili Kullanım Sorunları”, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru “Anayasa Şikayeti”, Musa Sağlam (Ed.) içinde (89-106), HUKAB Sempozyum Serisi 1, Ankara.

Okur, Ali Rıza (1992), Sağlık Hakkı ve Sağlık Sigortaları, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul.

Okur, Zeki(1993), Türkiye’de Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE Özel Hukuk, İstanbul.

Omay, Umut (2011), Sosyal Haklar Kısa ve Eleştirel Bir Bakış, 1. Baskı, Beta Yay., İstanbul.

Omay, Umut (2017), Post Homo Servus, Beta Yay., İstanbul.

Oral, A. İlhan (2004), ““Sosyal Güvenlik Kavramının Doğuşu ve Sosyal Güvenlik Sistemini Gelişimi”, Sosyal Güvenlik Hukuku, Nüvit Gerek (Ed.), 1. Baskı içinde (1-17), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir.

Organ, İbrahim ve Yavuz, Ersin (2017), “Sosyal Güvenlik Sistemi Açıklarının Analizi ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi”, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), ss.105-123.

Orhan, Saadettin (2015a), “Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Sonrası Dönemde Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri”, İş ve Hayat, 1(1), ss. 193-210. (Tanzimat)

——— (2015b), Sosyal Güvenliğin Efendileri, Adalet Yayınevi, Ankara.

Orlu, Candoğan (2019), “Basic Income: Is it Applicable to Modern States?” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 76, ss. 213-237.

Otto, Dianne (2014), “Gendering the Right to Social Security in the Era of Crisis Governance: The Need for Transformative Strategies” Women’s Rights to Social Security and Social Protection, Goldblatt Beth and Lamarche Lucie (Ed.) içinde (215-238), Hart Pub., London.

Oyen, Else, (1986), “The Sociology of social security’, Editorial introduction”, International Sociology, 1(3), ss. 219-221.

Ozanoğlu, Teoman vd. (1974), Açıklamalı-İçtihatlı Sosyal Sigorta Mevzuatı Cilt: l, Atak Matbaası, Ankara.

Öncü Arslan, Gülay (2011), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması Hakkı, 1. Bası, Beta Yay., İstanbul. (Özel Yaşam)

——— (2013), “Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ed. Sibel İnceoğlu, 3. Baskı içinde (301-332), Beta Yayıncılık, İstanbul. 2013

——— (2019), Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-8, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Yayınları, Ankara. (Aile Yaşamı)

Örücü, Esin (1970), “Sosyal Kamu Hizmeti”, İÜHFM, C. XXXVI, S.1-4, ss. 212-232.

——— (1972), Sosyal Refah Devletinde Bir Sosyal Kamu Hizmeti: Konut, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Konut)

Özbek, Nadir (2002), “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Sosyal Devlet”, Toplum ve Bilim, S.92, ss. 7-33. (Osmanlı’dan Günümüze)

——— (2006a), Cumhuriyet Türkiye’sinde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar, Emeklilik Gözetim Merkezi-Tarih Vakfı, İstanbul. (Cumhuriyet Türkiyesi)

——— (2006b), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Yardım Uygulamaları”, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Haz. Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu, 1. Baskı içinde (401-423), Phoenix Yayınevi, Ankara.

——— (2016), Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet Siyaset, İktidar ve Meşruiyet 1876-1914, 6.Baskı, İletişim Yay. İstanbul. (Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Devlet)

Özbudun Ergun (1995), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yay., Ankara.

——— (2019), Türk Anayasa Hukuku, 19. Basım, Yetkin Yay., Ankara.

Özdek, Yasemin (2013), “Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü”, Kamu Hukukçuları Platformu: Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi Sempozyumu, (Ed.)Muhammed Erdal, 19-21 Mayıs 2011 Kıbrıs, Yakındoğu Üniversitesi Yayınları, ss. 188-251. (Sosyal Devletin Yükselişi)

Özdemir, Süleyman (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, 2. Baskı, İTO Yay, İstanbul. 

Özel, Işık (2016), “Karşılaştırmalı Ekonomi Politik”, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, (Der. Sabri Sayarı ve Hasret Dikici Bilgin), 4. Baskı içinde (209-235), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Özger, Yunus (2011), “Tanzimat Sonrası Osmanlı Kara Ordusunda Emeklilik İşlemlerine Dair Yapılan Düzenlemeler ve 1881 Tarihli Tekâüt Kanunnamesinin Tahlili”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Konya, S.30, s.201-237.

Özşuca, Şerife Türcan ve Toksöz, Gülay (2003), Sosyal Koruma Yoksunluğu Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler, AÜSBF Yayınları, Ankara.

Öztürk, Kazım (1966), İzahlı, Gerekçeli, Anabelgeli ve Maddelere Göre Tasnifli Bütün Tutanakları ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, C.II, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara.

Öztürk, Şenol (2014), “Sosyal Korumada Yeni Sosyal Risk Yaklaşımı”, Sosyal Siyaset Konferansları, S.66-67, ss. 43-74. (Yeni Sosyal Risk)

Öztürk, Mehmet Utku (2016), 1961 Kurucu Meclisi, On İki Levha Yay., İstanbul.

Öztürk, Gülce (2017), Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde İnsan Haklarının Bireysel Başvuru Usulü Yoluyla Korunması, 1.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Özyörük Hasan Ali, Hukuk Davaları Cilt IV, (Ed. Efrail Aydemir vd.), içinde (441-812), 2. Baskı, Seçkin Yay., Ankara, 2019.

Paine, Thomas (1985), Rights of Man 1791, (İnsan Hakları), Çev. Hüseyin Sarıca, Belge Yay., İstanbul.

Pakalın, Mehmet Zeki (1971), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü C.I-II-III, 2. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Palmer, Ellie (2009), “Protecting Socio-Economic Rights Through the European Convention on Human Rights: Trends and Developments in the European Court of Human Rights”, Erasmus Law Review, C. 2, S. 4, ss. 397-425.

Parijs, Philippe Van (1995), Real Freedom For All: What (if anything) Can Justify Capitalism, Oxford University Press, Oxford.

Parijs, Philippe Van and Vanderborght, Yannick (2017), Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society a Sane Economy, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts London.

Parrott, Alec L. (1992), “Social Security: Does the Wartime Dream Have to Become a Peacetime Nightmare”, International Labour Review, 131(3), ss. 367-386.

Peerzada Akbulut, Rabia İlay (2018), “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların İkincilleştirilmesinin Bir Nedeni Olarak Aşamalı Sağlama Kavramı”, YBHD, Yıl 3, S.1, ss. 1-40.

Pekin, Faruk (1985), Demokrasi, Sendika Özgürlüğü ve Sosyal Haklar, Alan Yay., İstanbul.

Perdecioğlu, İsmail Emrah (2018), Anayasa Mahkemesi Kararlarının Uyumlaşma Sorunu Mülkiyet Hakkı Örneği, Adalet Yayınevi, Ankara.

Petersen, Klaus ve Petersen, Jørn Henrik (2013), ”Confusion and Divergence: Origins and Meanings of the Term ’Welfare State’ in Germany and Britain, 1840-1940”, Journal of European Social Policy, 23(1), ss.37-51.

Pillay, Anashri (2014), “Judicial Activism and the Indian Supreme Court: Lessons for Economic and Social Rights Adjudication”, Reasoning Rights Comparative Judicial Engagement, (Ed.) Liora Lazarus vd. içinde (339-356), Hart Publishing, Oxford and Portland.

Piovesan, Flavia (2008), “Impact and Challanges of Social Rights in the Courts”, Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, Langford Malcolm (Ed.) içinde (182-191), Cambridge University Press, New York.

Polanyi, Karl (2017), The Great Transformation The Political and Economic Origins of Our Time 1944, (Büyük Dönüşüm Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri), (Çev. Ayşe Buğra), 14. Baskı, İletişim Yay., İstanbul.

Polat, Gökhan, Yaşlılıkta Gelir Güvencesi, Legal Yay., İstanbul, 2011.

Pound, Roscoe(1950), “Law in the Service State: Freedom Versus Equality”, American Bar Association Journal, C.36, December, ss. 977-981.

——— (1952), “The Rise of the Service State and Its Consequences”, Selected Readings in Modern Economics, içinde (524-540), Schottland.

Praduroux, Sabrina (2013), The Protection of Property Rights in Comparative Perspective, A Study on the Interaction between European Human Rights Law and Italian and French Property Law, Europa Law Publishing, Groningen.

Rand, Ayn (2013), Bencilliğin Erdemi (The Virtue of Selfishness), Çev. Nejdet Kandemir, 4. Baskı, Plato Yayınları, İstanbul.

Razavi, Shahra (2011), “Rethinking Care in a Development Context: An Introduction”, Development and Change, 42(4), ss. 873-903.

Reynaud, Emmanuel(2007), “The Right to Social Security – Current Challenges in International Perspective” Social Security as a Human Right, Reidel Eibe (ed.) içinde (1-15), Springer.

Reich, A. Charles (1964), “The New Property”, Yale Law Journal, 73, ss.733-787.

——— (1990), “Beyond The New Property: An Ecological View of Due Process”, Brooklyn Law Review, 56, ss.731-745.

Reid, Karen (2011), A Practitioner’s Guide to The European Convention on Human Rights, 4.Baskı, Sweet & Maxwell, London.

Reidel, Eibe (2007), “The Human Right to Social Security: Some Challenges”, Social Security as a Human Right: Drafting a General Comment on Article 9 ICESCR- Some Challenges, Eibe Reidel (Ed.) içinde (17-28), Springer, New York.

Riches, Graham and Maslany, George (1983), “Social Welfare and The New Democrats: Personal Social Service Spending in Saskatchewan 1971-81”, Canadian Social Work Review/ Revue canadienne de service social, C:1, ss. 33-54.

Rivero, Jean (1978), Les Liberte Publiques, P.U.F., Paris.

Rivero, Jean ve Moutouh, Hugues (2003), Les libertés publiques, C.I, 9. Baskı, PUF, Thèmis, Paris.

Rivero, Jean ve Savatier, J. (1993), Droit du travail, PUF, Paris. 

Rodgers, Gerry vd. (2009), The International Labour Organization and the quest for social justice, 1919–2009, International Labour Office, Geneva.

——— (2014), Uluslararası Çalışma Örgütü ve Sosyal Adalet Arayışı: 1919-2009, (Çev. Beyza Selçuk), Efil Yayınevi, Ankara. (Sosyal Adalet Arayışı)

Rosanvallon, Pierre (2004), Refah Devletinin Krizi, (Çev. Burcu Şahinli), Dost Kitabevi Yay., Ankara.

Ruhi, Ahmet Cemal ve Toker, Ali Gümrah (2017), Türkiye Cumhuriyeti’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuku İle İlgili Bazı Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Rüzgar, Orhan (2017), “Sigortasız Çalışmaların Tespiti Davaları ve Hak Düşürücü Süre”, İBD, 91(4), ss.132-162.

Rys, Vladimir (2010), Reinventing Social Security Worlwide: Back to Essentials, Policy Press, Great Britain.

Sabuncu, Yavuz ve Arnwine, Selin Esen, (2004), “Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Modeli Türkiye’de Bireysel Başvuru Yolu”, Anayasa Yargısı 21, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, ss. 229-242.

Sachs, Albie (2000), “Social and Economic Rights: Can They Be Made Justiciable?”, Southern Methodist University Law Review, 53(4), ss.1381-1391.

Sağlam, Fazıl (2008), “Sosyal Devlet İlkesi ve Duyarsızlaşma”, Devrim Ulucan’a Armağan içinde (753-771), Legal Yay., İstanbul.

Salihpaşaoğlu, Yaşar (2018), Din ve Devlet Arasındaki İktidar Mücadelesi: Avrupa Örneği, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Sallan Gül, Songül (2000), “Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel Bağlantıları: İngiltere ve Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40 (3-4), ss. 51-66. (Yeni Sağ).

——— (2006), Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa! Yeni Liberalizm ve Muhafazakarlık Kıskacında Refah Devleti, 2. Baskı, Ebabil Yay, Ankara.

Saraç, Coşkun (2010), “Sigortalı Hizmetlerin Hükmen Tespiti”, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Kamu-İş, Ankara, ss. 451-488.

Sarıkaya, Saffet (1999), “Osmanlı Devleti’nin İlk Asırlarında Toplumun Dini Yapısına Ahilik Açısından Bir Bakış Denemesi”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.6, , ss.49-67.

Savcı, Bahri (1980), Yaşam Hakkı ve Boyutları, AÜSBF Yay., Ankara.

Saymen, Ferit H.(1952), “Türkiye’de Sosyal Sigortaların Gelişme Hareketleri ve Yeni Temayülleri”, İÜHFM, 18 (3-4), ss.1065-1095.

——— (1954), “Yakın ve Orta Doğu Memleketlerinde İçtimaî Güvenlik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 19 (3-4), ss.918-946.

Schabas, William A. (2015), The European Convention of Human Rights: A Commnetary, Oxford University Press, United Kingdom.

Scheinin Martin (2001), “Economic and Social Rights As Legal Rights”, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, ( Ed. Eide Asbjørn vd.), Second Revised Edition, içinde (29-54), Martinus Nijhoff Publishers, London.

Schoukens, Paul (2008), “The Right to Access Health Care: Health Care according to International and European Social Security Law Instruments”, International Health Law, Solidarity and Justice in Health Care, (Ed.) A.P. den Exter, içinde (17-48), Maklu Publishers, Apeldoorn Antwerpen, 

Selçuk, Metin (2014), “Lizbon Sonrası Avrupa Birliği’nin Yenilenen Temel Haklar Sorunsalı”, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 22(1), ss.121-147.

Selvi, Mehmet (2014), Uluslararası Kuruluşların Türkiye’de Sosyal Güvenlik Mevzuatının Oluşumuna Etkileri, Legal Yay., İstanbul..

Sepúlveda, Magdalena (2008), “Colombia: The Constitutional Court’s Role in Addressing Social Injustice”, ed. Langford Malcolm, Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, Langford Malcolm (Ed.) içinde (144-162), Cambridge University Press, New York.

Servais, Jean Michel (1990), “Avrupa Sosyal Şartı ve ILO Normları: Bazı Düşünceler”, (Çev. Samim Ünan), İÜHFM, 53(1-4), ss. 285-299.

Sever, Dilşad Çiğdem (2014), “Yargı Kararlarında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan vd. (Ed.) içinde (469-493), TODAİE, Ankara.

——— (2018), “Sağlık Hakkının Tanımlanması ve Mahkemelerce Kullanılması”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Özge Yücel ve Gürkan Sert (Ed.) içinde (73-102), Seçkin Yayıncılık, İstanbul. (Sağlık Hakkının Tanımlanması)

Seyyar, Ali (2005), Sosyal Güvenlik Terimleri, 1. Baskı, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul.

Shue, Henry (1996), Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, 2nd Edition, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Sjöholm, Maria (2018), Gender-Sensitive Norm Interpretation by Regional Human Rights Law Systems, Brill Nijhoff, Leiden/Boston.

Soydemir, Suat (2014), “Küreselleşme Ekseninde Sosyal Risklerin Kurumsallaşması”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 6(2), ss. 44-63.

Soysal, Mümtaz (1997), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 11. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

——— (2011), Anayasaya Giriş, 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. 

Söylemez, Halil (2019), Sosyal Güvenlik Hukukunda Denetim Usulleri ve Uygulama Sorunları, Legal Yay., İstanbul. 

Sözer, Ali Nazım (1991), Sosyal Sigorta İlişkisi, İzmir.

——— (1998), Türkiye’de Sosyal Hukuk, 2. Baskı, Fakülteler Kitabevi Barış Yay., İzmir.

——— (2005), Karar Değerlendirme 2003, Ankara.

——— (2017), Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, 3. Baskı, Beta Yay., İstanbul.

Ssenyonjo, Manisuli (2009), Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.

Standing Guy (1999), Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice, Basingstoke, Macmillan.

——— (2017), Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf, (Çev. Ergin Bulut), 4. Baskı, İletişim Yay., İstanbul.

Sunstein, Cass R. (1993), “Against Positive Rights”, East European Constitutional Review, C.2, ss.35-38.

Supiot, Alain (2012), The Spirit of Philadelphia: Social Justice vs. the Total Market, Verso Books, New York.

Sur, Melda (1995), İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları, DEÜ Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yay., İzmir.

Şahin, Adil (2010), “Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukukunda Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Bağlamında Sağlık Hakkının Kapsamı Üzerine Bir İnceleme”, AÜHFD, 59(4), ss.711-766.

Şahin Uysal, Özge (2014), Kamu Ekonomisi Perspektifinden Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı, Seçkin Yay., Ankara.

Şakar, Müjdat (2017), Sosyal Sigortalar Uygulaması, 12. Baskı, Beta Yay., İstanbul.

Şaylan, Gencay (2003), Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.

Şeker Mehmet (1987), İslâmda Sosyal Dayanışma Müesseseleri, DİB Yay., Ankara..

Şeni Murat (2002), “Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar, Vakıflar”, Çimento İşveren, 16(6), Kasım, ss.18-40.

——— (2013), “ İnsan Hakları Bağlamında Çalışma Hakkı”, MÜHFD, C.II, S.2, ss.13-37.

Şenkal, Abdulkadir (2011), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Alfa Yayınları, 3. Baskı, İstanbul. (Sosyal Politika)

——— (2018), Küresel Sosyal Politika, Umuttepe Yay., Kocaeli.

Şenkal, Abdulkadir ve Yaşar, Bülbül (2007), “Kalkınma İktisadı ve Sosyal Yapılar’ Piyasa ve Sosyal Yapıların Çözünürlüğü”, Çalışma ve Toplum, S.15, ss. 91-116.

Şenocak, Hasan (2009), “Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 56, ss. 409-468.

Şimşek, A. Aslı (2015), Sosyal Devlet İlkesi ve Hukukî Değeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku (Genel Kamu Hukuku) ABD, Ankara. (Sosyal Devlet İlkesi)

——— (2019), “Kadının Sosyal İnsan Hakları ve Refah Devleti: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Değerlendirme”, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ed. Gülriz Uygur ve Nadire Özdemir, 2. Baskı, içinde (115-160), Seçkin Yay., Ankara. (Toplumsal Cinsiyet)

Şimşek, Oğuz (1999), Anayasa Hukukunda İnsan Onuru Kavramı ve Korunması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, Kamu Hukuku ABD, İzmir. (İnsan Onuru)

Şimşek, Suat (2011), Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları, Ankara. (Mülkiyet Hakkı)

Şirin, Tolga(2010), “Suyun İnsan Hakkı Olarak Değeri”, MÜHF-HAD, 16(3-4), ss. 85-168. (Suyun İnsan Hakkı)

——— (2014), “Bir İhtimal Daha Var O Da Ölmek Mi Dersin? Sosyal İnsan Haklarının Anayasa Şikâyeti Yoluyla Dava Edilebilirliği Lehine Tezler ve Öneriler”, Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu VI Bildiriler, 13-14 Kasım 2014 Eskişehir, Petrol-İş Yay., İstanbul, ss. 341-366. (Dava Edilebilirlik)

Şiriner Önver, Makbule vd. (2014), “Sosyal Hak mı? Sosyal Yardım mı?”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, (Ed.) Kıvılcım Akkoyunlu Ertan vd. içinde (169-191), TODAİE, Ankara.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2006), Kayıt dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi, Ankara.

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2018), On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023): Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

Talas Cahit (1955), “Sosyal Güvenlik Meselemiz”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.7, ss. 84-99.

——— (1982), “Sosyal Haklar ve Türk Anayasalarında Sosyal Hakların Evrimi”, TODAİE İnsan Hakları Yıllığı, C. 3-4, 1981-1982, Ankara, ss. 38-75. (Sosyal Hakların Evrimi)

——— (1990), “Yaşam Hakkı ve Toplumsal Haklar”, İnsan Hakları Yıllığı, C.12, TODAİE, Ankara, ss.83-90.

——— (1991), “Çalışma Hakkı ve Türkiye’deki Durum”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 46(1), ss. 407-421.

——— (1992), Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara.

——— (1983), Sosyal Ekonomi, 6. Bası, Sevinç Matbaası, Ankara.

Tanör, Bülent (1978), Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, 1. Basım, May Yayınları, İstanbul. (Sosyal Haklar)

——— (2019), İki Anayasa 1961-1982, 5. Baskıdan Tıpkı Basım, On İki Levha Yay., İstanbul.

Tartanoğlu, Şafak (2015), “Sosyal Dışlanma”, Sosyal Politika, Aysen Tokol ve Yusuf Alper (Ed.), 6. Baskı içinde (284-296), Dora Yay., Bursa.

Taşçı, Faruk (2013), “Understanding Minimum Income Support through Minimum Wage”, Turkish Journal of Business Ethics, 6(1), ss.153-177.

——— (2017a), Sosyal Politika Ahlakı, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

——— (2017b), Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm Zihniyet, Aktörler, Uygulamalar, Seta Yayınları, İstanbul. (Dönüşüm Zihniyet)

Taşğın Şahin, Neşe (2017), Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler Değişen Anlayışlar: Refah Devletinden Hayırseverliğe Yoksulluktan Sosyal Dışlanmaya, Nika Yayınevi, Ankara.

Tawney, R.H. (1964), Equality (With a New Introduction by M. Titmuss Richard), Unwin Books, London.

Temiz, Özgür (2014), “Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık Hakkı”, AÜSBF Dergisi, 69(1), ss. 165-188.

Tezcan, Durmuş vd. (2019), İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Thouvenin, Jean-Marc ve TrebIlcock, Anne (Ed.), (2013), Le Droit International Social: Droits Economiques, Sociaux et Culturels, Brussels, Bruylant.

Timmins, Nicholas (2017), The Five Giants A Biography of the Welfare State, Third Edition, William Collins, London.

Tiryaki, Refik (2008), Ekonomik Özgürlükler ve Anayasa, Yetkin Yay., Ankara.

Toebes, Brigit (2006), “The Right to Health and the Privatization of National Health Systems: A Case Study of the Netherlands”, Health and Human Rights, 9(1), ss.102-127.

Tokol Aysen (2000), Sosyal Politika, Vipaş Yay., Bursa.

——— (2017), Uluslararası Sosyal Politika, 3. Baskı, Dora Basım Yay., Bursa.

——— (2019), “Sosyal Politikanın Tarafları”, Sosyal Politika, Ed. Aysen Tokol ve Yusuf Alper, içinde (71-94), 10. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa.

Tooze, Jennifer (2003), “Social Security and Social Asistance”, Economic and Social Rights Under the EU Charter of Fundamental Rights: A Legal Persfective, Tamara K. Harvey ve Jeff Kenner (Ed.) içinde (161-192), , Hart Publishing, Oxford, Portland Oregon.

Topçuoğlu, Metin ve Öztürk, Mustafa (2009), “Özel Sigorta Girişiminin Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Önemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 1(1), ss. 1-16.

Tuaç, Pelin (2016), Uluslararası Belgeler Işığında Sosyal Güvenlik Hakkı: Türk Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir. 

Tucak, Ivana (2018), “Hohfeld’s Analytical Scheme and Constitutional Economic and Social Rights”, Modern Legal Interpretation: Legalism or Beyond, Marko Novak ve Vojko Strahovnik (Ed.) içinde (160-192), Cambridge Scholar Pub., Newcastle upon Tyne, 2018.

Tunaya, Tarık Zafer (1975), Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 3.Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Siyasi Müesseseler)

——— (1982a), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 5. Bası, Araştırma, Eğitim ve Ekin Yay., İstanbul, 1982. (Siyasal Kurumlar)

——— (1982b), Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler (Uluslararası Seminer) 5-6-7 Şubat 1982 İstanbul AKM, İİTİA, Ekonomi Fakültesi Yay., İstanbul. (Çağdaş Anayasalarda)

Tuncay, A. Can (1982), Sosyal Güvenlik Dersleri, Ekin Yay., İstanbul.

——— (2000), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 9. Bası, Beta Yay., İstanbul. 

Tuncay, A. Can (2014), “İslam’da Sosyal Güvenlik”, MÜHFHAD, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, 20(1), ss. 851-874.

Tuncay, A. Can ve Ekmekçi Ömer (2013), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 16. Bası, Beta Yay., İstanbul. (16. Bası)

——— (2015), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 17. Bası, Beta Yay., İstanbul.

Tunç, Mehmet (2007), Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Geliştirilen Stratejiler Uygulanan Politikalar ve Gelişmiş Ülke Örnekleri, Basılmamış Uzmanlık Tezi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.

Tunçomağ, Kenan (1975), Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, Sermet Matbaası, İstanbul. (Sosyal Güvenlik Kavramı)

Turan, Ercan (2004), “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Kamu-İş Dergisi, 7(3), ss. 1-20.

Türk Dil Kurumu (2011), Büyük Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Türkbay Ayhan, Rezzan ve Polat, Ferihan(2011), “Neoliberalizmde Özgürlük Paradoksu ve Sosyal Haklar” Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, S.8, ss. 81-97.

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB), (1994), Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2. Baskı, TOBB Yayınları No:264, Ankara.

Türkoğlu İrfan,(2013), “Sosyal Devlet Bağlamında Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 8(3), ss. 275-305.

Uğur, Suat vd. (2014), “Türkiye’de Kayıt dışı İstihdamın Etkilerinin Ekonometrik Bir Perspektiften Değerlendirilmesi (2005-2013)” Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), ss. 57-75.

Ulusoy, Ülkü Halatçı (2011), “Sosyal Hakların Korunmasında Birleşmiş Milletler’in Rolü”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü, 25-26 Ekim 2011, Petrol-İş Yayın No:116, İstanbul.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR), (2007), Vatansız Kişilerin Korunmasına İlişkin El Kitabı, Cenevre 2014.

Uşan, Fatih (2009), Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Baskı, Seçkin Yay., Ankara.

Uygun, Oktay (2000), “İnsan Hakları Kuramı”, İnsan Hakları, Cogito, Yapı Kredi Yay., İstanbul, ss.13-44.

——— (2013), “Küreselleşme ve Devletin Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi”, Kamu Hukuku İncelemeleri, 2. Baskı içinde (237-276), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.

Uz, Abdullah ve Yüksel, Metin (2011), “Normatif İçeriği ve Devletlerin Bu Alandaki Yükümlülüğü Bakımından Yeterli Yaşam Standardı Hakkı”, Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS-38, 10-15 Eylül 2007, Bildiri Kitabı, Çevre, Kentleşme Sorunları ve Çözümleri, Cilt II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, ss. 873-895.

Ümit, Ceyda (2013), Avrupa Birliği Hukukunda Üçüncü Ülke Vatandaşları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ünal, Canan (2012), Özürlülerin Sosyal Güvenlik Hakları, Beta Yay., İstanbul.

Üzeltürk Tahmazoğlu, Sultan (2012), Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı (Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla), Legal Yayıncılık, İstanbul.

Valticos, Nicolas (1979), International Labour Law, Kluwer, Deventer The Netherlands. (Labour Law)

——— (1983), Droit International du Travail-Tome 8, Deuxieme edition, Dalloz, Paris. (Droit International)

Waal, Johan de (2004), “Constitutional Law”, Introduction the Law of South Africa, C.G. van der Merwe ve Jacques E. du Plessis (Ed.), içinde (55-106), Kluwer Law International, The Hague.

Williamson, John B. ve Pampel, Fred C. (1998)”Does the Privatization of Social security Make Sense for Developing Nations?” International Social Security Review, 51(4), ss. 3–31.

Wollman, Hellmut (2016), Comparative Study of Public and Social Services Provision: Definitions, Concepts and Methodologies, Public and Social Services In Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision, Hellmut Wollman vd. (Ed.), Macmillan Pub., IIAS, London.

Yalçın, Sabahat (1960), “İngiltere’deki Sosyal Emniyet Sisteminin Nüvesi”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 9-10-11, s. 217-225.

Yaman, Ömer Miraç ve Acar, Mevlüt (2015), Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık-Bibliyografik Bir Değerlendirme (1950-2013), Açılım Kitap, İstanbul.

Yayla, Atilla (2000), Özgürlük Yolu: Hayek’in Sosyal Teorisi, 2. Baskı, Liberte Yayınları, Ankara.

Yayla, Yıldızhan (2009), İdare Hukuku, Beta, İstanbul. 

Yazgan, Turan (1969), Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul..

——— (1975), Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik, Fatih Gençlik Vakfı Matbaası, İstanbul. (Gelir Dağılımı)

——— (1977a), Görüşler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul.

——— (1977b), Sosyal Sigorta, , İÜ İktisat Fakültesi Yay., İstanbul. (Sigorta)

——— (1981), Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meselerleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul. (Meseleler)

——— (1987), Sosyal Güvenlik Açısından Zekât, 3. Baskı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul. (Zekât)

——— (1992), İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1. Baskı, İstanbul. (İktisatçılar)

——— (2011), İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları , 2. Baskı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul.

Yazıcı, Bedi İ. (943), “İçtimaî Emniyet”, İşletme Ekonomisi ve Organizasyonu Mecmuası, (1), ss. 33-34.

Yenihan, Bora (2017), “ Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), ss. 177-196. 

Yıldırım, Engin (2014), “Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği/Edilemezliği ve Anayasa Mahkemeleri: Türk Bakış Açısı” (Genişletilmiş Özet), Anayasa Yargısı, S.31, ss. 153-159.

Yıldırım, Turan (2001), “Kamu Hizmeti ve Kâr Amacı”, Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ali Ulusoy (Ed.), içinde (36-45), Liberte Yay., Ankara.

Yıldırım, Buğra ve Şahin, Fatih (2019), “Esping-Andersen’in Refah Devleti Sınıflandırması ve Makro Sosyal Hizmet Uygulamaları Temelinde Türkiye’nin Konumu”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), Haziran, ss. 2525-2554.

Yıldız, Hasan (2017), Çalışma Hayatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili ILO Sözleşmeleri, Aristo Yayınevi, İstanbul.

Yılmaz, Binhan Elif (2014), Sosyal Güvenlik Ekonomisi, Derin Yayınları, İstanbul.

Yılmaz Ejder (2005), Hukuk Sözlüğü, 9. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.

Yılmaz Halil (2016), “Yargıtay Kararları Işığında Sigortalı Hizmetlerinin Tespiti Davalarında Süre”, Çimento İşveren, 30(2), Mart, ss. 9-23.

Yılmaz, Halit (2011), Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmanın Kısıtlanması ve Kısıtlamanın Yargısal Denetimi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul. (Sağlık Hizmetleri)

Yılmazoğlu, Yunus Emre (2019.), Bireysel Başvuru Rehberi, 1.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Yokuş, Sevtap (2017), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Olağanüstü Hal Rejimi Pratiği ve Anayasa Şikayeti, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yolcu, Serkan (2018), Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Young, Katherina G. (2012), Constituting Economic and Social Rights, 1st Edition, Oxford University Press, United Kingdom.

Yurttaş, H. Murat (2018), “Sınıfın Çekilmesi, Sosyal Devletin Çöküşü”, Hukuk Defterleri, S. 11, Ocak-Şubat, ss. 40-43.

Yücel, Merve (2016), “Hizmet Tespit Davasının Yargılama Usulü Genel Bilgiler”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2 Sayı:3, ss. 75-111.

Zeybek Cebeci, Ebru (2019), “Türk İdare Hukukunda Kamu Hizmetlerinin Belirlenmesinde Objektivist ve Subjektivist Yaklaşımlar”, MÜHFHAD, 25(1), Haziran, ss. 86-96.

Zinzombe, Shamiso (2015), “Harnessing the Human Rights Reasnonableness Principle for Access to Medicine”, Groningen Journal of International Law, 3(2), ss.1-16.

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu, Başbakanlık DPT, Yayın No: DPT: 2274-ÖİK: 391, Ankara, 1991.Türk Anayasa Mahkemesi Kararları

T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 1977/42, K. 1977/122, K.T. 13.10.1977.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.1985/31, K.1986/11, 27.3.1986 tarihli kararı, RG 9.5.1986, S.19102.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 1986/16, K. 1986/25, K.T. 21.10.1986, AYMKD 22.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 1988/19, K.1988/33, 26.10.1988 tarihli kararı, RG 11.12.1988, S. 20016.

T.C. Anayasa Mahkemesi, 17.11.1989, E.1989/6, K.1989/42.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.1989/14, K.1989/49, K.T. 19.12.1989.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.1990/27, K.1991/2, KT. 17.01.1991. 

T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 1995/37, K. 1995/31, K.T. 11.7.1995, AYMKD 32/1.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.1996/17, K.1996/38, K.T. 16.10.1996, RG 9.8.1997-23075.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.1998/35, K. 1998/70, K.T. 17.11.1998.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.1999/43, K.2001/46, K.T.27.2.2001, RG 20.3.2002, 240701.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 2006/111, K. 2006/112 K.T., 15.12.2006, RG, 30/12/2006 tarihli ve 26392. 

T.C. Anayasa Mahkemesi, 2005/52, K.2007/35, K.T.3.4.2007, RG 18.3.2008-26820.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.2004/34, K.2008/94, 17/4/2008

T.C. Anayasa Mahkemesi, 19 Haziran 2008 Tarih ve E.2006/101, K.2008/126

T.C. Anayasa Mahkemesi, 16.7.2010 tarih, E.2010/29, K.2010/90

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.2008/56, K.2011/58, K.T.:30.03.2011 

T.C. Anayasa Mahkemesi, 26.01.2011 tarih E.2008/109, K.2011/25 sayılı kararı; RG Tarihi 02.04.2011, S.27893.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 2009/93, K.2011/73, K.T. 28.04.2011, RG 28085 sayılı 15.10.2011 tarihli

T.C. Anayasa Mahkemesi, 17.03.2011, E.2009/47, K.2011/51, RG 12.07.2011, S:27992.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.2009/86 K.2011/70 28.04.2011, RG T. 15.12.2011; S. 28143.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 2010/65, K.2011/169, 22/12/2011 Tarihli Karar için RG 25/01/2012 S. 28184.

T.C. Anayasa Mahkemesi, 03.10.2013 tarih, E.2012/103- K.2013/105 

T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 2013/111, K.2014/195 K.G. 25/12/2014, RG 07/01/2015 – 29229.

T.C. Anayasa Mahkemesi, E.2015/105, K.2016/133, K.T. 14.7.2016, RG 11.10.2016-29854. 

T.C. Anayasa Mahkemesi Ahmet Bozkurt Başvurusu, No. 2013/3081, 20/02/2014

T.C. Anayasa Mahkemesi Yasemin Mutlu Başvurusu, No. 2013/1426, K.T. 25/3/2014 

T.C. Anayasa Mahkemesi Ramazan İpek Başvurusu, No. 2012/1105, 17/07/2014

T.C. Anayasa Mahkemesi Ülkü Tunca ve Diğerleri Başvurusu, No. 2012/928, 11/12/2014

T.C. Anayasa Mahkemesi Hüseyin Remzi Polge Başvurusu, No. 2013/2166, 25/06/2015

T.C. Anayasa Mahkemesi Mehmet Hadi Tunç Başvurusu, No: 2013/1958, 7/7/2015

T.C. Anayasa Mahkemesi Emel Kavas Başvurusu, No. 2013/8032, K.T. 09.09.2015 

T.C. Anayasa Mahkemesi Bülent Akgül Başvurusu, No. 2013/3391, K.T.16/9/2015

T.C. Anayasa Mahkemesi Hamza Buğdaci Başvurusu, B. No. 2013/1858, 3/2/2016

T.C. Anayasa Mahkemesi Ferda Yeşiltepe Başvurusu, Genel Kurul, No. 2014/7621, K.T.25/7/2017 

T.C. Anayasa Mahkemesi Yeşim Bullock Başvurusu, No. 2014/13223, 20.09.2017

T.C. Anayasa Mahkemesi Hikmet Kuleci Başvurusu, No. 2018/5145, 28/11/2018

T.C. Anayasa Mahkemesi Nevin Akın Başvurusu, No. 2015/12719, 20/03/2019

T.C. Anayasa Mahkemesi Salih Kurul Başvurusu, No. 2016/6167, 09/05/2019

T.C. Anayasa Mahkemesi Bülent Sinan Kaya Başvurusu, No. 2016/1854, 28.5.2019

T.C. Anayasa Mahkemesi İbrahim Çabuk Başvurusu, No. 2016/41450, 12/09/2019

Yargıtay ve Danıştay Kararları

T.C. Yargıtay, 10. HD., 24.04.2003, 1898/3807 

T.C. Yargıtay, HGK. 11.2.2004 tarih E. 2004/21-54, K. 2004/54, YKD, 30(6), Haziran 2004

T.C. Yargıtay, 10. HD. 03.02.2005 Tarih, E.2004/10579, K. 2005/622 

T.C. Yargıtay, 10. HD., 21.02.2005 tarih, E.2004/11796, K.2005/1483 YKD, 31(9), Eylül 2005

T.C. Yargıtay, 21. HD., 07.10.2008 tarih, E.2007/18171, K.2008/15292

T.C. Yargıtay, 10. HD. 27.02.2013 Tarih, E. 2012/3196, K. 2012/5975

T.C. Yargıtay, HGK 12.03.2014 tarih, E. 2013/2253, K.2014/312

T.C. Yargıtay, HGK, 15.02.2017, 1084/248 

T.C. Yargıtay, HGK, E. 2015/10-3898, K. 2019/693 K.T. 18.6.2019

T.C. Danıştay, İDDGK E.1995/816,K.1997/1,K.T.17.1.1997

T.C. Danıştay, 2. D., E.2007/1200,K.2008/5284, K.T.31.12.2008

T.C. Danıştay, 10.D.,E.2007/7391,K.2010/7354,K.T.5.10.2010

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Adam and others v. Germany, App. No. 290/03, 1 September 2005

Andersson v. Sweden, App. No. 11776/85, Judgment, 4/3/1986

Anna Claes v. Belgium, App. No. 12264/84, Admissibility Decision of 1 December 1987

Apostolakis v. Yunanistan, App. No. 39574/07, 22.10.2009

Arras ve diğerleri v. İtalya, App. No. 17972/07, 14.2.2012

Associazione Nazionale Reduci Dalla Prigionia Dall’Internamento e Dalla Guerra Di Liberazione and 275 others v. Germany, App. No. 45563/04, Admissibility Decision of 4 September 2007

Beyeler v. Italy, (Application No.33202/96), Judgement, 05/01/2000

Da Silva Carvalho Rico v. Portekiz, App. No. 13341/14, Judgment, 1.9.2015

Deumeland v. Germany, Application No. 9384/81, Judgment, 29/05/1986

Di Trizio v. Switzerland, App. No. 7186/09, Judgment of ECHR of 2 February 2016

Feldbrugge v. Netherlands, Application No. 8562/79), Judgement, 29/05/1986

Francesco Lombardo v. Italy, (Application No. 11519/85), Judgement, 26/11/1992 

Gaygusuz v. Avusturya, App. No. 17371/90, Judgment of the ECHR of 16 September 1996

Giancarlo Lombardo v. Italy, Application No. 12490/86, Judgement, 26/11/1992 

Grant v. United Kingdom, App. No. 32570/03, Judgment of ECHR of 23 May 2006

Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General), [1989] 1 SCR 927, 27/04/1989

Kleine Staarman v. Netherlands, App. No. 10503/83, Admissibility Decision of 16 May 1985

Larioshina v. Russia, App. No. 56869/00, Judgement, 30/06/2002

Letinčić v. Croatia, (Application No. 7183/11), Judgement, 03/08/2016

Luczak v. Polonya, App. No. 77782/01, 27.11.2007

Marini v. Albania, (Application No. 3738/02), Judgement, 18/12/2007 

Maurice v. France App. No. 11810/03, 6 October 2005

Miller v. Sweden, (Application No. 55853/00), Judgement, 08/05/2005 

Moskal v. Poland Kararı, Başvuru No. 10373/05, 15/09/2009

Müller v. Austria, App. No. 5849/72, Judgment, 16/12/1975

Niedzwiecki v. Germany, App. No. 58453/00, Judgment of the ECHR of 25 October 2005

Öneryıldız v. Turkey, (Application No. 48939/992002), Judgement, 30/11/2004

Petrovic v. Austria, App. No. 20458792, Judgment of the ECHR of 27 March 1998

Raviv v. Austria, App. No. 26266/05, Judgement, 13 March 2012

Ribać v. Slovenia, (Aplication No. 57101/10), Judgement 05/12/2017 

Schuler-Zgraggen v. Switzerland, (Application No. 14518/89), Judgment, 24/06/1993

Sierpiński v. Poland, (Application No. 38016/07), Judgement, 03/11/2009 

Stec and others v. The United Kingdom, App. No. 65731/01 and 65900/01, 12.04.2006

Stigson v. Sweden, App. No. 12264/86, Admissibility Decision of 13 July 1988

Tremblay v. France, App. No. 37194/02, Judgment of 11 September 2007 

Vaughan v. The United Kingdom, App. No. 12639/87, Admissibility Decision of the EComHR of 12 December 1987

Willis v. The United Kingdom, App. No. 36042/97, 11.6.2002

X. v. the Netherlands, Decision, 4130/69, ECHR, 20 July 1971

Yavaş ve Diğerleri/Türkiye Kararı, Başvuru No. 36366/06, 5.3.2019

Zeman v. Austria, App. No. 23960/02, Judgment, 30/06/2005

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Kararları 

Conclusions XIII-4 (1996), Statement of Interpretation on Articles 12 and 13.

Conclusions XIII-4, Türkiye, XIII-4/def/TUR/12/3/EN, 30.09.1996

Conclusions 2004-1, Bulgaristan, 2004/def/BGR/13/1/EN, 31.05. 2004; 

Conclusions 2004-1, Fransa, 2004/def/FRA/13/1/EN, 31.05.2004 

Conclusions 2004-1, Estonya, 2004/def/EST/13/1/EN, 31.05.2004 

Conclusions 2004-1, İsveç, 2004/def/SWE/13/1/EN, 31.05.2004

Conclusions XVII-I, Polonya, XVII-1/def/POL/12/1/EN, 28.02. 2005 

Conclusions XVIII-1 (2006), Austria

Conclusions XVIII-1, Turkey (2006)

Conclusions 2009, Estonya, 2009/def/EST/12/1/EN, 02.01.2010 

Conclusions 2009, Bulgaristan, 2009/def/BGR/12/1/EN, 02.01. 2010

Conclusions 2013, Romanya, 2013/def/ROU/12/1/EN, 06.12.2013 

Finnish Society for Social Rights v. Finland, Complaint No 88/2013, decision on the merits of 9 September 2014

Francine van Volsem v. Belgium, App. No. 14641/89, Adminissibility Decision of the EComHR of 9 May 1990

Larioshina/ Rusya, Başvuru No: 56869/00, 23.04.2002

Nencheva/ Bulgaristan, Başvuru No: 48609/06, 18.06.2013

United Nations Economic and Social Council, E/C.12/56/D/8/2015, 24 September 2015 

United Nation Economic and Social Council, E/C. 12/58/D/13/ 2016, 20 July 2016

Nations Economic and Social Council, E/C.12/63/D/10/2015, 26 May 2018 

İnternet Kaynakları 

Atkinson, Anthony (2002), “How Basic Income is Moving up to the Policy Agenda: News from the Future”, 9th International Congress of Basic Income European Network, Cenevre, 12-14 Eylül 2002, ss.1-16. https://basicincome.org/bien/pdf/2002Atkinson.pdf (15.12. 219).

Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı (2010), Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, Avrupa Konseyi. http://www.echr.coe.int/ Documents/Handbook_non_discri_law_TUR.pdf (15.12.2009).

Avrupa Komisyonu (2019), “Komisyon Çalışma Dökümanı Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bilgilendirme AB Genişleme Politikasına İlişkin 2019 Bilgilendirmesi Ekindeki 2019 Türkiye Raporu” https://www.ab.gov.tr/siteimages/ birimler/kpb/2019_ trkiye_raporu-_tr.pdf (15.09.2019).

BIEN (2020), “Cash-for-Corona in Spain”, https://basicincome.org/ news/2020/04/spain/ (01.05.2020).

BIEN (2020), “Germany: Half a million signatures for a 6 months Basic Income”, https://basicincome.org/news/2020/04/germany-half-a-million-signatures-for-a-6-months-basic-income/ (01.05.2020).

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2006-2008, ICC Çocuk Hakları Serisi-4, ICC, Şubat 2008, Ankara, s. 10, http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BM-CHK-Genel-Yorumlar-2006-2008.pdf (17.02.2016).

BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (2011), “Sözleşme’nin 16. Ve 17. Maddeleri gereğince Taraf Devlet tarafından sunulan raporların değerlendirilmesi”, ESKHK 46. Oturum, http://ihop.org.tr/wp-content/uploads/2007/12/E.C.12.TUR_.CO_.1-TR.pdf (17.02.2016).

Council of Europe (1996), Explanatory Report on the European Social Charter (Revised), European Treaty Series, No. 163, https://rm.coe.int/16800ccde4 (16.02.2020). (Explanatory Report)

——— (2015), European Social Charter Collected texts, (7th edition). https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Dis playDCTMContent?documentId=090000168048b059(15.02.2020). 

——— (2018), Digest of The Case Law of The European Committee of Social Rights, Council of Europe. https://rm.coe.int/ digest-2018-parts-i-ii-iii-iv-en/1680939f80 (16.02.2020). (Digest 2018)

——— (2018), Digest of The Case Law of The European Committee of Social Rights Appendix: Relevant Abstracts, Decisions and Conclusions of the European Committee of Social Rights, Council of Europe, https://rm.coe.int/digest-2018-appendix-en/ 1680939f7e (16.02.2020). (Appendix)

——— (2019), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 Numaralı Protokolü’nün 1. Maddesi Rehberi: Malvarlığının/ Mülkiyetin Korunması, Çev. H. Burak Gemalmaz, Avrupa Konseyi/ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi https://www.echr.coe.in/Documents/ Guide_Art_1_Protocol_1_TUR.pdf (25.03.2020).

Council of Europe/European Court of Human Rights (2019), Guide on Article 1 protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights- Protection of property, Council of Eorope, https://www.echr. coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_ENG.pdf (20.09.2019).

De Schutter, Olivier (Koor.) (2010), Avrupa Sosyal Şartı: Avrupa İçin Yeni Bir Sosyal Anayasa, Avrupa Konseyi, Şen Matbaa, Ankara. https://studylibtr.com/doc/573949/avrupa-sosyal-%C5%9Fart%C4%B 1, (25.02.2020).

Devereux, Annemarie (1991), “Australia and the right to adequate housing” Federal Law Review, 20(2), ss.223-239. https://heinonline. org/HOL/P?h=hein.journals/fedlr20&i=247 (15.09.2019).

Ekinci, Ekrem Buğra (2016), “Osmanlı vakıf medeniyeti ‘Kanadı Kırık Leyleklere Vakıf’” http://www.ekrembugraekinci.com/makale. asp?id=703 (18.09.2019).

European Commission (2017), “Services of general interest”, https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest _en (05.12.2019).

——— (2018), 2018 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070), Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://cnfp.public.lu/ dam-assets/documents/publications/2019/ec/The-2018-Ageing-Report -Economic-Budgetary-Projections-for-the-28-EU-Member-States-2016 -2070-en.pdf (05.05.2020).

Gentilini, Ugo vd. (2020), Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence and Practices, World Bank, Washington. https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 10986/32677 (05.05.2020).

Gönencan, Zahit (2001), “Osmanlı Döneminde Sosyal Güvenlik Sistemleri”, Çimento İşveren, 15(1), Ocak, ss.18-39. https://ceis.org.tr/ ceis-yayini/cimento-isveren-dergisi-ocak-2001/ (15.03.2019)

Gözler Kemal (2002), "3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştigal Örneği", Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayını, C. 19, Ankara, ss. 326-354. https://www.anayasa.gov.tr/files/ pdf/anayasa_yargisi/anyarg19/gozler.pdf (27.03.2020)

Greber, Pierre Yves (2010), “La sécurité sociale : une histoire, une culture, des défis : approche de droit international”, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 2010, No. 44. ss. 9-28. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:8493 (15.04.2020).

Gülmez Mesut (2017), “Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İmtihanı”, ss. 1-24. http://www.ismufder.org/dosyalar/7_sosyal-guvenlik-hukuku--ve-sosyal -politika-ogretilerinin--so_5880b73c8b2f6.pdf (24.02.2020).

Hodgkin, R. ve Newell, P. (2003), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı, (Çev. Ş. Akipek), 2.Baskı, Geneva, UNICEF Yayınları. https://www.unicef.org/turkey/media/2321/file/ TURmedia_Uygulama%20Elkitabi%20TR.pdf.pdf (02.05.2020).

ILC (2011), Provisional Record No. 24, Sixth item on the agenda: A recurrent discussion on the strategic objective of social protection (social security) under the follow-up to the 2008 ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization: Report of the Committee for the Recurrent Discussion on Social Protection, 100th Session, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/ documents/meetingdocument/wcms_157820.pdf (25.03.2020).

ILO (2001), Social Security: A New Consensus, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/ documents/publication/wcms_209311.pdf (15.02.2020) (new consensus)

——— (2006), Social Security for all: Investing in Global Social and Economic Development: a consultation, Issues In Social Protection Discussion Paper 16, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_ secsoc_8928.pdf (15.12.2019).

——— (2008a), The ILO at a Glance, 12 February 2008, Geneva, ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/ ---webdev/documents/publication/wcms_082367.pdf 15.01.2020.

——— (2008c), ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 97th Session International Labour Conference (10 June 2008), Switzerland. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf 15.02.2020. (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization)

——— (2009), Recovering From The Crisis: A Global Jobs Pact, International Labour Conference 98th Session, 19 June 2009, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf 25.03.2020.

——— (2010b), Küresel Krizden Çıkış: Küresel İşler Paktı, Uluslararası Çalışma Örgütü Ankara Ofisi. https://studylibtr.com/ download/1291349 (25.02.2020).

——— (2011a), General Survey concerning social security instruments in light of the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, ILC.100/III/1B, International Labour Conference, 100th Session, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_ norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152602.pdf (25.03.2020).

——— (2011b), Social security for social justice and a fair globalization, International Labour Conference, 100th Session, Geneva, 2011, ILC.100/VI https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc _ 21960.pdf (25.03.2020). (Social security for social justice and a fair globalization)

——— (2011c), Social protection floor for a fair and inclusive globalization: Report of the Advisory Group chaired by Michelle Bachelet, Convened by the ILO with the collaboration of the WHO, International Labour Office, First Published, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/ wcms_165750.pdf (25.03.2020).

——— (2019a), General Survey concerning the Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No.202), International Labour Conference, ILC.108/III/B, 108th Session, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/ documents/meetingdocument/wcms_673680.pdf (27.03.2020).

——— (2019b), Rules of the Game: An introduction to the standards-related work of the International Labour Organization, 4. Baskı, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_n orm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf(25.03.2020).

——— (t.y.), “R067 - Income Security Recommendation, 1944 (No. 67)”, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB: 12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R067 (13.06.2019).

——— (t.y.), “R068 - Social Security (Armed Forces) Recommendation, 1944 (No. 68)”, https://www.ilo.org/dyn/normlex/ en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R068(13.06.2019).

——— (t.y.), “R069 - Medical Care Recommendation, 1944 (No. 69)”, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:121 00:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R069 (13.06.2019).

——— (t.y.), “C157 - Maintenance of Social Security Rights Convention, 1982 (No. 157)”, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?P = NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILOCODE:C157 (04.05.2020).

——— (t.y.), “R202 - Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)”, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORML EXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202 (05.07.2017).

——— (t.y.), “R204 - Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204)” https://www.ilo.org/ dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ INSTRUMENT_ID:3243110:NO (21.07.2019).

ILO/AICESIS (2015), The role of economic and social councils and similar institutions in promoting social protection floors for all through social dialogue, AICESIS-ILO-Korean Economic and Social Development Commission on 20-21 November 2014 in Seoul, Korea. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_384793.pdf (20.07.2019). 

International Commission of Jurists (ICJ), (2008), Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative experiences of justiciability, Human Rights and Rule of Laws Series: No: 2, Geneva. , https://www.refworld.org/pdfid/4a7840 562.pdf (20.11.2019).

International Labour Office and World Health Organization (2009), Social Protection Floor Initiative: The sixth initiative of the CEB on the global financial and economic crisis and its impact on the work of the UN system Manual and strategic framework for joint UN country operations, Geneva. https://www.social-protection.org/ gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=14484 (25.03. 2020).

ILO and World Health Organization (WHO), (2009), The Social Protection Floor: A joint crisis initiative of the UN Chief Executives Board for Co-ordination on the social protection floor, Geneva. https://www.un.org/en/ga/second/64/socialprotection.pdf (25.03.2020).

International Organization for Migration (IOM), (2019), World Migration Report 2020, Geneva, Switzerland. https://publications. iom.int/books/world-migration-report-2020 (05.05.2020).

ISSA (2019), “10 global challenges for social security and the innovation”, https://www.issa.int/html/10/ (05.05.2020).

Kılıç, Melike (2020), “Evrensel Temel Gelir ve Evrensel Sağlık Hizmeti Nedir?” https://medium.com/imeceplatformu/evrensel-sa%C4%9Fl%C4%B1k-hizmeti-nedir-cf0fc5630ca7 (01.05.2020).

Kömürcü, Giray (2020), “Koronavirüs sonrası nasıl bir gelecek?”, https://t24.com.tr/yazarlar/giray-komurcu/koronavirus-sonrasi-nasil-bir-gelecek,26377 (01.05.2020).

Lohmann, Georg (2005), ”Die Menschenrechte: untrilbar und gleichgewichtig?-Eine Skizze”, Die Menschenrechte: unteilbare und gleichgewictig?, Georg Lohmann (Ed.) içinde (5-20), Menschen RechtsZentrum der Universität Potsdam. https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/1435/file/SGM 11.pdf (16.12.2019).

Martinez, Marta Rodriguez (2020), “Universal basic income: Will it become a reality after lockdown is lifted?”, https://www.euronews. com/2020/04/17/universal-basic-income-will-it-become-a-reality-after-lockdown-is-lifted (01.05.2020).

Martinez, Marta Rodriguez ve Samar, Kamuran (2020), “Evrensel temel gelir: Koronavirüs sonrası gerçeğe dönüşecek mi?”, https://tr.euronews.com/2020/04/19/evrensel-temel-gelir-koronavirus-sonras-gercege-donusecek-mi (01.05.2020).

Maul, Daniel (2019), International Labour Organization: 100 Years of Global Social Policy, De Gruyter Oldenbourg, Berlin. https://www.degruyter.com/view/title/540945?rskey=cb1kUg&result=1 (25.02.2020).

OECD (2019), “Labour force participation rate”, https://data.oecd. org/emp/labour-force-participation-rate.htm (21.05.2019).

Orhan Sadettin (2020), “10 Soruda Yabancıların Sosyal Güvenliği”, http://www.sadettinorhan.net/yabanci_sosyal_guvenlik.html (02.04.2020)

Saduleşrafi, Hüseyin (1999), “Türk Soylu Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakkı”, DEÜ SBE Dergisi, 1(1), ss.190-230. http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt1.say%C4%B11/1.1.%20sadrule%C5%9Frafi.pdf (02.05.2020).

Sepúlveda, Magdalena ve Carly, Nyst (2012), The Human Rights Approach to Social Protection, Ministry of Foreign Affairs of Finland, Helsinki. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/ HumanRightsApproachToSocialProtection.pdf (26.03.2020).

Social Protection and Human Rights (2020), “Adequacy of Benefits”, https://socialprotection-humanrights.org/framework /principles/ adequacy -of-benefits/(27.03.2020).

Social Protection and Human Rights (2020), “Universality of Protection”, https://socialprotection-humanrights.org/framework/ principles/universality-of-protection (27.03.2020).

Social Protection and Human Rights (2020), “Ensure Meaningful and Effective Participation”, https://socialprotection-humanrights.org/ framework/principles/ensure-meaningful-and-effective-participation/ (27.03.2020).

Stańko, Dariusz (2004), “Social Security in Theory and Practice: An Essay”, Public Economic, Yayın No. 0401007, ss.1-40. https://ideas. repec. org/p/wpa/wuwppe/0401007.html (20.08.2019).

Supiot, Alain (2005), “Standars-Related Activities And Decent Work: Prospects in the Field of Social Security -Summary Report”, ILO, Mimeo, https://www.usp2030.org/gimi/RessourcePDF.action; jsessionid=C4tknyP5TopOxC3LJpAK0xYbHzBnAjlwhj6LVxZ1vdp EpYfaII Py!1653 088929?id=8514 (15.09.2019).

T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2019), “Bakanlığımızın 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi” https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/haberler/bakanligimizin-2020-yili-butcesi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi/ (13.12.2019).

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yay., Ankara. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/09_SosyalGuvenlik.pdf (04.05.2020).

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2014), Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/ uploads/2018/10/10_SosyalGuvenlikSistemininSurdurulebilirligi.pdf (05.05.2020). 

Tıp Hukuku Derneği (t.y), “Dünya Sağlık Örgütü Anayasası” http://www.tiphukuku.org.tr/icerik.php?gid=169&cat=29 (15.09.2019). 

Torry, Malcolm (2020), “Evaluation of a Recovery Basic Income, and of a sustainable revenue neutral Citizen’s Basic Income, with an appendix relating to different Universal Credit rollout scenarios”, Euromod Working Paper Series, https://www.euromod.ac.uk/ sites/default/files/working-papers/em7-20.pdf (01.05.2020).

TÜİK (2019), “Sosyal Koruma İstatistikleri, 2018”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30625 (05.05.2020).

——— (2019), “İstatistiklerle Yaşlılar, 2019”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33712 (05.05.2020).

——— (2020), “İşgücü İstatistikleri, Haziran 2020”, http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33790 (21.09.2020).

Uğur, Tolga (2020), “Evrensel Temel Gelir (UBI) Ajandası: Bilmeniz Gereken Her Şey”, https://medium.com/t%C3%BCrkiye/ evrensel-temel-gelir-ubi-ajandas%C4%B1-bilmeniz-gereken-her-%C5 %9Fey-3e1f60fd8648 (01.05.2020).

Ulusoy, Ahmet (2020), “Evrensel Temel Gelir”, https://www.yenisafak.com/yazarlar/ahmetulusoy/evrensel-temel-gelir-zamani-2054663 (01.05.2020)

United Nations Population Fund (UNFPA), (2020), “Ageing”, http://www.unfpa.org/ageing (05.05.2020).

United Nations (2014), The Economic, Social and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation, Office of The High Commissioner for Human Rights (OHCHR), New York Geneva. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_en.pdf (02.05.2020).

United Nations (2015), “1941: The Declaration of St. James’ Palace”, https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/ 1941-declaration-st-james-palace/index.html (14/12/2015).

United Nations General Assembly (2014), the report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Philip Alston, “Extreme poverty and human rights”, A/69/297, Distr.: General 11 August 2014 Original: English https://documents-dds-ny.un.org/ doc/ UNDOC/GEN/N14/501/65/PDF/N1450165.pdf?OpenElement (15.09.2019).

United Nations General Assembly, Human Rights Council (2017), “Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights” (Philip Alston), A/HRC/35/26, Thirty-fifth session 6-23 June 2017 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Distr.: General 22 March 2017 Original: English, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/073/27/ pdf/ G170732 7.pdf?OpenElement (15.09.2019).

United Nations Treaty Collection (2020), “Convention on the Rights of the Child”, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx? src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4 (02.05.2020).

URL, “La Justicia y La Seguridad Social” (2012), https://isaurajriver.wordpress.com/2012/06/03/la-justicia-y-la-seguridad -social/ (17.02.2016).

URL, (2018), “Evrensel Temel Gelir”, https://medium.com/@ imTolstoyevski/evrensel-temel-gelir-2571d8baf990 (16.12.2019).

URL, “Evrensel Temel Gelir ABD ekonomisini 2,5 trilyon dolar büyütebilir” (t.y.), https://www.xtrlarge.com/2017/09/02/evrensel-temel-gelir-abd-ekonomi/ (28.05.2019).

URL, “AİHM Şerife Yiğit Türkiye Davası” (t.y.) https://www.kararara.com/aihm/turkce2/aihm11017.htm (29.10.2019).

URL, “Evrensel Temel Gelir bildiğimiz anlamdaki çalışma hayatını nasıl değiştirebilir?” (t.y.), https://www.regus.com.tr/work-turkey/ universal-basic-income-transform-work-know/ (01.05.2020).

URL, “Cash transfers do not address the underlying causes of women's poverty” (2012), https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/mar/07/cash-transfers-not-addressing-women-poverty (01.04.2020).

Uzun, Cem Duran (2012), “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu (Anayasa Şikayeti) Beklentiler ve Riskler”, Seta Analiz Dergisi, S.50, Şubat 2012, ss. 1-25. http://file.setav.org/Files/ Pdf/anayasa-mahkemesine-bireysel-basvuru-yolu.pdf (15.05.2020).

Varol, Sinan (2002), “Dünya Gıda Zirvesi-Geçmişten Bugüne”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, S.6, http://www.mfa.gov. tr/dunya-gida-zirvesi---gecmisten-bugune.tr.mfa (20.04.2020).

Wikipedia (2019), “Participatory justice”, https://en.wikipedia.org/ wiki/ Participatory_justice (30.07.2019).

Wikisource (2020) “Discurso de Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura”, https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Sim%C3% B3 n_Bol%C3%ADvar_ante_el_Congreso_de_Angostura (15.01.2020).

World Bank (2012), World Development Report 2013: Jobs, Washington. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/118 43 (05.05.2020).

Yereli, Ahmet Burçin ve Karadeniz, Oğuz (2004), “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, içinde (197-223), 10-14 Mayıs Antalya, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara. http://maliyesempozyumu.org/wp-content/uploads/ 2016/11/Maliye-Sempozyumu_19.pdf (23.10.2019).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.