Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Arkan YUSUFOĞLU
ISBN: 9786050508703
102,00 TL 120,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Arkan YUSUFOĞLU
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 315

Devletler, uluslararası çifte vergilendirme sorununu çözümlemek amacıyla karşılıklı olarak vergilendirme yetkilerini sınırlandırmayı kabul ettikleri ikili ya da çok taraflı vergi anlaşmaları imzalamaktadır. Uluslararası vergi hukukunun temel kaynağı konumundaki bu anlaşmaların yorumlanması ya da uygulanmasında taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, çifte vergilendirmeye, başka bir ifadeyle anlaşmaların amacını gerçekleştirememesine sebebiyet vermektedir. 

Vergi anlaşmalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde öngörülen temel yöntem, tarafların enformel görüşmeler yoluyla sorunu aşmaya çalıştıkları karşılıklı anlaşma usulüdür. Ancak bu yöntem tarafları bir anlaşmaya varmak noktasında zorlayıcı olmadığından, söz konusu uyuşmazlıklar uzun süre çözümsüz kalabilmektedir. Bu realitenin bir sonucu olarak, uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözümünde, karşılıklı anlaşma usulünün tamamlayıcı bir parçası biçiminde tahkim, giderek daha geniş kabul görmüş ve gerek OECD ve BM model anlaşmalarında gerekse de AB uygulamalarında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmanın konusunu, OECD ve BM model vergi anlaşmaları, OECD Çok Taraflı Anlaşma, AB Tahkim Anlaşması ve AB'de Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemlerine İlişkin Konsey Direktifi'nde yer alan tahkim düzenlemelerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada, birbirinden farklı hukuk sistemlerinin uygulandığı ülkelerin vergi anlaşmaları kaynaklı uyuşmazlık profilleri ve bu ülkelerdeki uyuşmazlık çözümüne ilişkin uygulamalar irdelenmekte ve literatürde tahkime yöneltilen çekincelerin geçerliliği değerlendirilmektedir. 

Devletler, uluslararası çifte vergilendirme sorununu çözümlemek amacıyla karşılıklı olarak vergilendirme yetkilerini sınırlandırmayı kabul ettikleri ikili ya da çok taraflı vergi anlaşmaları imzalamaktadır. Uluslararası vergi hukukunun temel kaynağı konumundaki bu anlaşmaların yorumlanması ya da uygulanmasında taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, çifte vergilendirmeye, başka bir ifadeyle anlaşmaların amacını gerçekleştirememesine sebebiyet vermektedir. 

Vergi anlaşmalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde öngörülen temel yöntem, tarafların enformel görüşmeler yoluyla sorunu aşmaya çalıştıkları karşılıklı anlaşma usulüdür. Ancak bu yöntem tarafları bir anlaşmaya varmak noktasında zorlayıcı olmadığından, söz konusu uyuşmazlıklar uzun süre çözümsüz kalabilmektedir. Bu realitenin bir sonucu olarak, uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözümünde, karşılıklı anlaşma usulünün tamamlayıcı bir parçası biçiminde tahkim, giderek daha geniş kabul görmüş ve gerek OECD ve BM model anlaşmalarında gerekse de AB uygulamalarında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmanın konusunu, OECD ve BM model vergi anlaşmaları, OECD Çok Taraflı Anlaşma, AB Tahkim Anlaşması ve AB'de Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemlerine İlişkin Konsey Direktifi'nde yer alan tahkim düzenlemelerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada, birbirinden farklı hukuk sistemlerinin uygulandığı ülkelerin vergi anlaşmaları kaynaklı uyuşmazlık profilleri ve bu ülkelerdeki uyuşmazlık çözümüne ilişkin uygulamalar irdelenmekte ve literatürde tahkime yöneltilen çekincelerin geçerliliği değerlendirilmektedir. 

Bu eserin ortaya çıkmasında sağladıkları değerli katkılar, tez süreci boyunca bana gösterdikleri anlayış ve hissettirdikleri güven nedeniyle başta tez danışmanım Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN olmak üzere değerli jüri üyeleri Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Prof. Dr. Hilmi ÜNSAL, Doç. Dr. A. Alparslan BAŞARAN ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail ENGİN’e teşekkürü bir borç bilirim.

Hayatımın çok da kolay geçmeyen ve neşeyle anmayacağım bir döneminde yürütmek mecburiyetinde kaldığım bu çalışmalar esnasında; vazgeçmeme müsaade etmeyip tezin tamamlanması için beni cesaretlendiren Dr. Öğretim Üyesi İsmail ENGİN, çalışmada yer alan binlerce sözcüğü yazıldığı an dinleyen ve her defasında fikirlerini paylaşma nezaketi gösterip asla şikayet etmeyen Arş. Gör. Muharrem ÇAKIR ve süreç boyunca aklıma takılan her türlü şeyi rahatlıkla danıştığım beni asla geri çevirmeyen ve kütüphanesini kullanmama izin veren Prof. Dr. Fatih SARAÇOĞLU’na yalnızca teze olan katkıları için değil, gerçek dostlukları için ayrıca teşekkür ederim.

Teşekkürlerin sonuncusu ancak en büyüğü, beni koşulsuz seven ve destekleyen, bu güne gelebilmem ve olduğum kişi olabilmem için her defasında çekinmeden kendilerinden sayısız fedakarlıkta bulunan ailemedir. Hayatım boyunca herhangi güzel bir şey başarabildiysem bu onların sayesindedir. 


İÇİNDEKİLER      vi 


TABLOLARIN LİSTESİ      vii 


ŞEKİLLERİN LİSTESİ       ix 


SİMGELER VE KISALTMALAR     xii


1. GİRİŞ        1


2. ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM 

MÜESSESESİ : TEORİK BİR YAKLAŞIM          5


2.1. Uluslararası Uyuşmazlıklar ve Barışçıl Çözüm Yolları           5


2.2. Uluslararası Uyuşmazlıklarda Diplomatik (Yargısal Olmayan) Çözüm Yolları           7


2.2.1. Görüşme        8


2.2.2. Dostça Girişim ve Arabuluculuk        8


2.2.3. Araştırma ve Soruşturma        9


2.2.4. Uzlaştırma       10


2.3. Uluslararası Uyuşmazlıklarda Yargısal Çözüm Yolları         11


2.3.1. Tahkim       11


          2.3.1.1. Tahkim türleri      13

         

                       2.3.1.1.1. Zorunlu - ihtiyari tahkim      13

                      

                       2.3.1.1.2. Kurumsal - ad hoc tahkim      13

                      

                       2.3.1.1.3. Bağlayıcı - bağlayıcı olmayan tahkim      14

                       

                       2.3.1.1.4. En iyi son teklif tahkimi - bağımsız görüş tahkimi      14

     

          2.3.1.2. Uluslararası vergi hukukunda tahkimin gelişimi      15

       

          2.3.1.3. Türk hukuk sisteminde uluslararası tahkimin gelişimi      20


2.3.2. Uluslararası Mahkemeler      22


3. ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI OLARAK ÇİFTE VERGİLENDİRME SORUNU VE VERGİ ANLAŞMALARI      25


3.1. Çifte Vergilendirme Kavramı      25


3.2. Çifte Vergilendirmenin Ortaya Çıkış Nedenleri      27


3.2.1. Mülkilik İlkesi       29


3.2.1. Şahsilik İlkesi      30


3.3. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi       31


3.3.1. Tek Taraflı Önlemler      31

          

          3.3.1.1. Yurtdışında ödenen verginin matrahtan indirilmesi       32

         

          3.3.1.2. Yurtdışında ödenen verginin ödenecek vergiden mahsubu      33


          3.3.1.3. Yurtdışında elde edilen gelirler için istisna uygulaması      34


3.3.2. İki ya da Çok Taraflı Önlemler      35


3.4. Vergi Anlaşması Kavramı      35


3.4.1. Vergi Anlaşmalarının Kapsamı      37


3.4.2. Vergi Anlaşmalarının İşlevleri      38

        

          3.4.2.1. Hukuk yaratma işlevi      39


          3.4.2.2. Uluslararası vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı

önleme işlevi      39


          3.4.2.3. Vergi gelirlerinin devletler arasında paylaştırılması işlevi      40


          3.4.2.4. Vergi adaletinin sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi işlevi      41


          3.4.2.5. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın desteklenmesi işlevi      41


          3.4.2.6. Politik hedeflerin desteklenmesi işlevi       42


3.4.3. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Tarihi Gelişimi ve Uluslararası Kuruluşların Çalışmaları      42


          3.4.3.1. Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler’in çalışmaları      43


          3.4.3.2. OECD’nin çalışmaları      45


          3.4.3.3. Avrupa Birliği’nin çalışmaları      46


3.4.4. Model Anlaşma Kavramı      48


3.4.5. İkili Model Anlaşmalar      48


          3.4.5.1. OECD Model Anlaşması      49


          3.4.5.2. Birleşmiş Milletler Model Anlaşması      50


          3.4.5.3. Model anlaşmalarda çifte vergilendirmenin ortadan                  kaldırılması yöntemleri      51


3.4.6. Çok Taraflı Anlaşmalar      53


3.4.7. Vergi Anlaşmalarının Türkiye’de Gelişimi      54


4. ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARININ UYGULANMASI, YORUMLANMASI VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ     67


4.1. Vergi Anlaşmalarının Uygulanması      67


4.1.1. Vergi Anlaşmalarının Uluslararası Hukuk Bakımından Uygulanması      67


4.1.2. Vergi Anlaşmalarının İç Hukuk Bakımından Uygulanması      69


4.1.3. Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi, Tadil Edilmesi ve Sonlandırılması      71


    4.2. Vergi Anlaşmalarının Yorumlanması      73


4.2.1. Genel Yorum Kuralları      74


4.2.2. Tamamlayıcı Yorum Kuralları      77


4.2.3. İki ya da Daha Fazla Dilde Yazılan Anlaşmaların Yorumlanması      80


4.2.4. Özel Yorum Kuralları      80


          4.2.4.1. Terimlerin model anlaşmaların 3/2 maddesi kapsamında yorumlanması      80


          4.2.4.2. Karşılıklı anlaşma usulünün yorumda kullanılması      83


4.3. Vergi Anlaşmalarından Doğan Uyuşmazlıklar      84


4.4. Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları      85


4.4.1. Karşılıklı Anlaşma Usulü      85


        4.4.1.1. Karşılıklı anlaşma usulünde konu      88 


                       4.4.1.1.1. Anlaşma hükümlerine aykırı vergilendirme      88


                       4.4.1.1.2. Anlaşma hükümlerinin farklı yorumlanması ve uygulanmasında ortaya çıkan güçlük ve tereddütler      91


                       4.4.1.1.3. Anlaşmada yer alan boşluklardan kaynaklanan çifte vergilendirme      93


        4.4.1.2. Karşılıklı anlaşma usulünde süreç      93


                       4.4.1.2.1. Vergi mükellefinin yetkili makama başvurusu      95


                       4.4.1.2.2. Yetkili makamca başvurunun değerlendirilmesi      98


                       4.4.1.2.3. Karşılıklı görüşme aşaması      99


4.4.2. Tahkim     101


        4.4.2.1 OECD Model Vergi Anlaşması’nda tahkim     102


                       4.4.2.1.1. Tahkimin kapsamı     103


                       4.4.2.1.2. Tahkim talep etme süresi     105


                       4.4.2.1.3. Tahkimin iç hukuktaki kanun yollarıyla ilişkisi     107


                       4.4.2.1.4. Tahkim usulü     108 


        4.4.2.2. BM Model Vergi Anlaşması’nda tahkim     121


                       4.4.2.2.1. Tahkimin kapsamı     123


                       4.4.2.2.2. Tahkim talep etme süresi     124


                       4.4.2.2.3. Tahkimin iç hukuktaki kanun yollarıyla ilişkisi     125


                       4.4.2.2.4. Tahkim usulü     125


        4.4.2.3. Çok Taraflı Anlaşma’da (MLI) tahkim     132


                       4.4.2.3.1. Tahkimin kapsamı     133


                       4.4.2.3.2. Tahkim talep etme süresi     135


                       4.4.2.3.3. Tahkimin iç hukuktaki kanun yollarıyla ilişkisi     135


                       4.4.2.3.4. Tahkim usulü     136


        4.4.2.4. Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması’nda tahkim     143


                       4.4.2.4.1. Tahkimin kapsamı     144


                       4.4.2.4.2. Danışma kurulu oluşturma süresi     145


                       4.4.2.4.3. Tahkimin iç hukuktaki kanun yollarıyla ilişkisi     145


                       4.4.2.4.4. Tahkim usulü     145


        4.4.2.5. Avrupa Birliği’nde Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemlerine İlişkin Konsey Direktifi’nde tahkim     150


                       4.4.2.5.1. Tahkimin kapsamı     151


                       4.4.2.5.2. Danışma kurulu oluşturma süresi     152


                       4.4.2.5.3. Tahkimin iç hukuktaki kanun yollarıyla ilişkisi     152


                       4.4.2.5.4. Tahkim usulü     153


     4.5. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları     160


5. ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ VE TAHKİME İLİŞKİN ÜLKE ÖRNEKLERİ    163


5.1. ABD Uygulaması     163


5.2. İngiltere Uygulaması     168


5.3. Almanya Uygulaması     173


5.4. Fransa Uygulaması     177


5.5. Rusya Uygulaması     181


5.6. Çin Uygulaması     185


5.7. Türkiye Uygulaması     188


6. ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM MÜESSESESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ    197


6.1. Karşılıklı Anlaşma Usulünün Eksiklikleri Açısından Değerlendirilmesi     197


6.2. Mali Egemenlik ve Anayasal Kaygılar Açısından Değerlendirilmesi     199


6.3. Şeffaflık Açısından Değerlendirilmesi     202


6.4. Mahkemelerce Kararın İncelenmesi Açısından Değerlendirilmesi     203


6.5. Tenfiz Edilebilirlik Açısından Değerlendirilmesi     204


6.6. Gelişmekte Olan Ülkelerin Çekinceleri Açısından Değerlendirilmesi     206


6.7. İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi     208


6.8. Mükellef Hakları Açısından Değerlendirilmesi     213


7.SONUÇ    219


KAYNAKLAR     227


ÖZGEÇMİŞ    243


KAYNAKLAR

Akdoğan, A. (2009). Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 13. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Akıncı, Z. (2007).  Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Alganer, Y. ve Yılmaz, G. (2010). “Avrupa Birliği Müktesebatı Bağlamında Katma Değer Vergisi’nde Yakınlaştırma ve Uyumlaştırma Çalışmaları”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı: I ss. 135-160.

Altman, D. Z. (2006). Dispute Resolution under Tax Treaties, IBFD, Amsterdam.  

Arıkan, Z. (1995). “Uluslararası Çifte Vergilendirme ve Önlenmesi Yolları”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: 10, Sayı: II, ss.243-257.

Arnold B. J. (2015). “The Scope of Arbitration Under Tax Treaties” içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.113-137.

Arnold, B. J. (2016). International Tax Primer, Third Edition, Kluwer Law International B.V., Alphen aan den Rijn.

Ault, H. J. (2005). “Improving the Resolution of International Tax Disputes”, Florida Tax Review, Cilt:7, Sayı:3 ss.137-153. 

Ault, H. J. ve Arnold B. J. (2010). Comparative Income Taxation A Structural Analysis, Third Edition, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Ault, H. J. (2013). “Dispute Resolution: the Mutual Agreement Procedure”, United Nations Handbook on Selected Issues in Administration of Double Tax Treaties for Developing Countries, United Nations, New York, ss.309-339.

Ault, H. J. ve Majdanska, A. (2015). “Arbitration and International Institutions”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.211-281.

Avery Jones, J. F. (2015). “Arbitration and Publication of Decisions”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.369-375.

Avery Jones, J. F., vd. (1984). “The Interpretation Of Tax Treaties With Particular Reference To Article 3(2) Of The OECD Model-I”, British Tax Review, Sayı:1, ss.14-54.

Avi-Yonah, R. S. (2004). "International Tax as International Law." Tax Law Review, Sayı: 57, No: 4, ss. 483-501.

Baistrocchi, E. (2017). “Patterns of Tax Treaty Disputes: A Global Taxonomy” içinde ed. E. Baistrocchi A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge Tax Law Series). Cambridge University Press, Cambridge, ss.1351-1456.

Baker, P. (1991). Double Taxation Agreements and International Tax Law (A Manual on the OECD Model Double Taxation Convention 1977), Sweet & Maxwell, London. 

Baker, P. (2001). “Should Article 6 ECHR (Civil) Apply to Tax Proceedings?”, Intertax, Cilt:29, Sayı:6/7, ss. 205-211.

Baker, P. (2001). “Taxation And Human Rights”, GITC Review, Cilt:1, Sayı:1, ss.1-15.

Baker, P. (2011). “Double Taxation Conventions and Human Rights”, içinde ed. Baker, P. ve Bobbett, C. Tax Polymath: A Life in International Taxation- Essays in Honour Of John F Avery Jones, IBFD, Amsterdam, ss.63-76.

Baker, P. (2015). “Establishing a New International Framework”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.467-479.

Baker, P. ve Pistone, P. (2016). “BEPS Action 16: The Taxpayer’s Right to an Effective Legal Remedy under European Law in Cross-Border Situations”, EC Tax Revıew, Cilt:25, Sayı5-6, ss.335-345.

Bertolini, M. ve Weaver, P. Q. (2013). “Mandatory Arbitration within Tax Treaties: A Need for a Coherent International Standard”, The ATA Journal of Legal Tax Research, Cilt:11, Sayı:2 ss.1-20. 

Bilder, R. B. (1986). “An Overview of International Dispute Settlement”, Emory Journal of International Dispute Resolution, Cilt:1, Sayı:1, ss.1-32.

Bilici, N. (2005). Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Bilici, N ve Bilici A. (2013). Kamu Maliyesi, Güncelleştirilmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Bischel, J., E. (2010). “Basic Approaches To Tax Treaty Negotiation”, Sixth Session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, 18-22 October 2010, Geneva. 

Borkowski, S. C. (2000). “Transfer Pricing Advance Pricing Agreements: Current Status by Country”, The International Tax Journal, Sayı: 26, ss.1-16. 

Born, G. (2009). International Commercial Arbitration, Volume I, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Bozdoğan, M. N. (2012). “Mülkiyet Hakkına Haksız Bir Müdahale, İptali ve Yeni Hukuki Zemin: Fazla veya Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin İadesinde Süre Sorunu”, Maliye Dergisi, Sayı:162, ss.219-237,

Braun, J. ve Zagler, M. (2014). “An Economic Perspective on Double Tax Treaties with(in) Developing Countries”, World Tax Journal, Cilt:6, Sayı:3, ss. 242-281.

Brauner, Y. (2018). “Tax Treaty Disputes in the United States”, içinde ed. E. Baistrocchi A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge Tax Law Series). Cambridge University Press, Cambridge, ss. 17-64. 

Broekhuijsen, D.M. (2018). A Multilateral Tax Treaty: Designing An Instrument To Modernise International Tax Law, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Brokelind, C. (2011). “The Role of the EU in International Tax Policy and Human Rights Does the EU Need a Policy on Taxation and Human Rights”, içinde ed. Kofler, G. Maduro, M. P. ve Pistone P. Human Rights and Taxation in Europe and the World, IBFD, Amsterdam, ss.113-128.

Brown, P. A. (2015). “Enhancing the Mutual Agreement Procedure by Adopting Appropriate Arbitration Provisions”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.85-109.

Bruggen, E. (2002). “About the Jurisdiction of International Courts to Settle Tax Treaty Disputes”, içinde ed. Lang, M. ve Züger, M. Settlements of Disputes in Tax Treaty Law, Kluwer Law International, Hague, ss.501-533.

Bundesministerium der Finanzen (2018). Bundesministerium der Finanzen (2018). Merkblatt zum internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, IV B 2 - S 1304/17/10001, 09.10.2018.

Chaudhary, T. (2018). “History of Arbitration in Tax Treaty Law”, içinde ed. Majdanska, A. ve Turcan, L. OECD Arbitration in Tax Treaty Law, Linde, ss.1-27. 

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/652 Of 24 April 2019 Laying Down Standard Rules Of Functioning For The Advisory Commission Or Alternative Dispute Resolution Commission And A Standard Form For The Communication Of Information Concerning Publicity Of The Final Decision in Accordance With Council Directive (EU) 2017/1852, Official Journal of the European Union, L 110/26, 25.4.2019.

Communication From The Commission To The European Parliament And The Council Building A Fair, Competitive And Stable Corporate Tax System For The EU, 25.10.2016 COM(2016) 682 final.

Communication From The Commission To The European Parliament And The Council Building A Fair, Competitive And Stable Corporate Tax System For The EU, 25.10.2016 COM(2016) 682 final.

Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985). COM (85) 310 final, 14 June 1985. [EU Commission - COM Document].

Connors, J. ve Delputte, B. (2015). “Alternative Dispute Resolution in International Tax Law – The View of Business”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.79-84. 

Consolidated Version Of The Treaty On The Functioning Of The European Union, Official Journal of the European Union, C 326/47, 26.10.2012.

Consolidated Versions Of The Treaty On European Union And Of The Treaty Establishing The European Community, Official Journal of the European Union, C 321 E/1 29.12.2006.

Convention On The Elimination Of Double Taxation In Connection With The Adjustment Of Profits Of Associated Enterprises, (90/463/EEC), Official Journal of the European Communities L 225/10, 20.08.1990.

Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States, Official Journal of the European Union, L 157, 26.6.2003.

Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States, Official Journal of the European Union, L 225, 20/08/1990 P. 0001 – 0005.

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, Official Journal L 225 , 20/08/1990 P. 0006 – 0009.

Council Directive of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union 2017/1852, Official Journal of the European Union, L 265, 14.10.2017.

Council Directive of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union 2017/1852, Official Journal of the European Union, L 265, 14.10.2017.

Council Directive of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union 2017/1852, Official Journal of the European Union, L 265, 14.10.2017.

 Council Directive of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market 2016/1164, Official Journal of the European Union, L193/1.

Çağan, N. (1982). Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul.

Çevik, S. (2013). Küresel Ekonomide Uluslararası Vergileme Yapısı, Ekonomi Politiği ve Ülkeler Arası İşbirliği, Palet Yayınları, Konya.

De Waegenaere, A. Sansing, R. ve Wielhouver J. L. (2007). “Using Bilateral Advance Pricing Agreements To Resolve Tax Transfer Pricing Disputes” National Tax Journal, Cilt: 60, Sayı: 2, ss.173-191.

Décret n° 2019-616 du 21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/21/2019-616/jo/texte Erişim:21.03.2020.

Desax, M. ve Veit, M. (2007). “Arbitration of Tax Treaty Disputes: The OECD Proposal”, Arbitration International, Cilt: 23, Sayı: 3, ss 405–430. 

Deynekli, A. (2015). “Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Özel Sayı 2014, ss.105-122. 

 DLA Piper. (2019).  APA & MAP Country Guide 2019. 

 Dmitrieva, I. (2017). “Tax Treaty Disputes in Russia”, içinde ed. E. Baistrocchi A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge Tax Law Series). Cambridge University Press, Cambridge, ss.905-961. 

Dourado, P. A. ve Pistone, P. (2014). “Some Critical Thoughts on the Introduction of Arbitration in Tax Treaties”, Intertax, Cilt:42, Sayı:3, ss158-160. 

Dörr, O, (2018). “Article 31 General rule of interpretation” içinde ed. Dörr, O. ve Schmalenbach K. Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary, Second Edition, Springer-Verlag GmbH, Heidelberg, ss.560-616. 

Dziurdz, K ve Marchgraber, C. (2015). “Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law: An Overview”, içinde ed. Dziurdz, K ve Marchgraber, C. Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law, Linde Verlag, Wien, ss.2-19. 

ECLI:EU:C:2017:664 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194281&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7777289 Erişim: 02.07.2020.

Ekşi, N. (2003). “Milletlerarası Tahkim Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt:23, Sayı:1-2, ss.295-338.

Engelen, F. A. (2004). Interpretation of Tax Treaties under International Law, IBFD Amsterdam.

Ercan, T. (2012). “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları”, Erzurumluoğlu Armağanı. ss.353-373. 

Erdem, H. E. (2019). “Turkey”, içinde ed. Carter, J. H., The International Arbitration Review, Tenth Edition, Law Business Research Ltd., Londra, ss.469-482.

Erdem, M. Şenyüz, D. ve Tatlıoğlu, İ. (2015). Kamu Maliyesi 12. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa.

Ferhatoğlu, E. (2008). “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt57, Sayı:4 ss.191-218.

Ferhatoğlu, E. (2010) Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. 

Ferhatoğlu, E. (2013). “Vergi Anlaşmaları Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 301, ss.52-64.

Franco, F. X. R. (2018).” Arbitration under the OECD Model Convention” içinde ed. Majdanska, A. ve Turcan, L. OECD Arbitration in Tax Treaty Law, Linde Verlag, Wien, ss.89-108.

Gabcikovo-Nagumaros Project (Hung. v. Slovk.), 1997 I.C.J. 7 (Sept. 25). https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf Erişim:16.10.2019

Garbarino, C. ve Lombardo M. (2010). “Arbitration Of Unresolved Issues In Mutual Agreement Cases: The New Paragraph 5, Art. 25 Oecd Model Convention, A Multi-Tiered Dispute Resolution Clause” içinde ed. Lang, M., Pistone, P., Schuch J., Storck, A. ve Zagler, M. Tax Treaties: Building Bridges Between Law and Economics, , IBFD, Amsterdam, ss.459-474.

Garner, B. A.ve Black, H. C. (2009). Black’s Law Dictionary, 9th Edition, West Publishing Co. St. Paul.

Gelir İdaresi Başkanlığı. (2019a). 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:314. 

Gelir İdaresi Başkanlığı. (2019b). Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Yayın No:… Ekim 2019, https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/CifteVergilendirme/KAU_Kilavuzu2019.pdf Erişim:04.03.2020.

Gelir İdaresi Başkanlığı. (2020). 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:349.

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10. Oktober 2017 über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten ni der Europaischen Union, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil Nr.46 ausgegeben zu Bonn am 12 December 2019.

Gildemeister, A. E. (2007). “Arbitration of Tax Treaty Disputes The 2008 OECD Model For Income Tax Treaties Will Contain An Arbitration Clause”, Transnational Dispute Management, Sayı:5. 

Govind, S. (2018). “The New Face of International Tax Dispute Resolution: Comparing the OECD Multilateral Instrument with the EU Dispute Resolution Directive”, EC TAX REVIEW, Cilt:27, Sayı:6, ss.309-324.

Gözler, K. (2000). Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa.

Gözler, K. (2011). Anayasa Hukukunun Genel Teorisi: Cilt 1, Ekin Kitabevi, Bursa. 

Gözübüyük, A. Ş. (2008). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara.

Gravelle, J. G. (2009). “Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion”, National Tax Journal, Cilt: 62, Sayı: 4, ss.727-753. 

Gülmez, M. (2004). “Anayasa Değişikliği Sonrasında İnsan Hakları Sözleşmelerinin İç Hukuktaki Yeri ve Değeri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:54, ss.147-161.

Haslener, W. (2017). “Tax Treaty Disputes in Germany”, içinde ed. E. Baistrocchi A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge Tax Law Series). Cambridge University Press, Cambridge, ss.290-358. 

HMRC (2016a). HMRC International Manual, Transfer Pricing: methodologies: Mutual Agreement Procedure: Methods of giving relief, INTM423070. https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm423070 Erişim:19.02.2020.

HMRC (2016b). HMRC International Manual, Transfer Pricing: methodologies: Mutual Agreement Procedure: Access to MAP, INTM423030, https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm423030 Erişim: 19.02.2020.

HMRC (2016c). HMRC International Manual, Transfer Pricing: methodologies: Mutual Agreement:Arbitration, INTM423080, https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm423080 Erişim: 20.02.2020.

Hofmann, H. (2011). “Double Tax Agreements: Between EU Law and Public International Law” içinde ed. Rust, A. Double Taxation within the European Union, Kluwer Law International, London, ss.75-86.

Holmes, K. (2014). International Tax Policy and Double Tax Treaties An Introduction To Principles And Applications, Second Revised Edition IBFD, Amsterdam, s.61.

Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, Advisory Opinion, 1950 I.C.J. 65 (Mar. 30). https://www.icj-cij.org/files/case-related/8/008-19500330-ADV-01-00-EN.pdf Erişim:16.10.2019.

IRS. (2015a). Procedures for Requesting Competent Authority Assistance under Tax Treaties 26 CFR 601.201: Rulings and determination letters. Rev. Proc. 2015-40.

IRS. (2015b).  Procedures for Advance Pricing Agreements Internal Revenue Code § 482: Allocation of income and deductions among taxpayers, Rev. Proc. 2015-41.

İnternet: http://www.oecd.org/tax/beps/about/ Erişim:26.06.2020.

İnternet: http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-france-instrument-deposit.pdf Erişim: 21.03.2020.

İnternet: http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-turkey.pdf Erişim:10.05.2020.

İnternet: http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-database-matrix-options-and-reservations.htm Erişim: 28.02.2020.

İnternet: http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-database-matrix-options-and-reservations.htm Erişim: 28.02.2020.

İnternet: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics Erişim: 07.05.2019.

İnternet:https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en  Erişim:07.05.2019.

İnternet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/transfer-pricing-arbitration-convention_en Erişim:29.04.2020.

İnternet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/transfer-pricing-arbitration-convention_en Erişim:29.04.2020.

İnternet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26038 Erişim:29.04.2020.

İnternet: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en  Erişim: 07.05.2019.

İnternet: https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en Erişim:16.10.2020.

İnternet: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration Erişim:21.06.2020

İnternet: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration Erişim:21.06.2020.

İnternet: https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/staatenbezogene_info.html;jsessionid=84DDB04DF2620D6B403044B13929BBB4.delivery1-replication Erişim: 14.03.2020.

İnternet: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/CifteVergilendirme/KAU_Tablo2019.pdf Erişim: 10.05.2020

İnternet: https://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat Erişim: 19.05.2019.

İnternet: https://www.gov.uk/government/collections/tax-treaties#a-b-c Erişim:17.02.2020.

İnternet: https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales Erişim:21.03.2020.

İnternet: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/658?l=en Erişim:21.03.2020.

İnternet: https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z Erişim: 24.01.2020.

İnternet: https://www.oecd.org/tax/dispute/2018-map-statistics-united-states.pdf Erişim:12.02.2020.

İnternet: https://www.oecd.org/tax/dispute/map-statistics-2006-2015.htm#germany, Erişim: 16.03.2020.

İnternet: https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm Erişim:17.05.2020.

İnternet: https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf Erişim:25.04.2020.

İnternet: https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf Erişim:10.05.2020.

İnternet: https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-instrument-BEPS-tax-treaty-information-brochure.pdf Erişim:25.04.2020.

İnternet: https://www.un.org/en/member-states/index.html Erişim: 10.03.2020.

İnternet:https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-04/16STM_Chapter7_Dispute-Handbook_Mandatory-Dispute-Settlement.pdf Erişim: 20.05.2020.

Kerschner I. Ve Stiastny M. (2013). “The Experience with Advance Pricing Agreements” Intertax, Cilt:41 Sayı: 11, ss. 588–593.

Kollman, J ve Turcan, L. (2015). Overview of the Existing Mechanisms to Resolve Disputes and Their Challenges içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.15-78. 

KPMG. (2020). “UK: Brexit tax implications, EU directives”  https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/02/tnf-uk-brexit-implications-eu-directives.html Erişim:18.02.2020.

Lang, M. (2013). Introduction to the Law of Double Taxation Conventions 2nd Edition, IBFD, Amsterdam.

Lang, M. ve Brugger, F. (2008). “The Role Of The OECD Commentary In Tax Treaty Interpretation”, Australian Tax Forum, Sayı:23 ss.95-108.

Lang, M. ve Owens J. (2014). “The Role of Tax Treaties in Facilitating Development and Protecting the Tax Base”, WU International Taxation Research Paper Series, No: 2014- 03. 

Lennard, M. (2015). “International Tax Arbitration and Developing Countries” içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.439-464.

Linderfalk, U. Ve Hilling, M. (2015). “The Use of OECD Commentaries as Interpretative Aids- The Static/Ambulatory–Approaches Debate Considered from the Perspective of International Law”, Nordic Tax Journal, Cilt:1 ss.34-59.

Lyons, T. ve Whiston J. (2017) “Tax Treaty Disputes in the United Kingdom”, içinde ed. E. Baistrocchi A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge Tax Law Series). Cambridge University Press, Cambridge, ss.709-754.

Maisto, G. (2011). “The Impact of the European Convention on Human Rights on Tax Procedures and Sanctions with Special Reference to Tax Treaties and the EU Arbitration Convention”, içinde ed. Kofler, G. Maduro, M. P. ve Pistone P. Human Rights and Taxation in Europe and the World, IBFD, Amsterdam, ss.373-396.

Maktouf, L. (1988). “Resolving International Tax Disputes through Arbitration”, Arbitration International, Cilt: 4, Sayı:1, ss.32-51.

Maradey, I. (2018). “Arbitration and Human Rights”, içinde ed. Majdanska, A. ve Turcan, L. OECD Arbitration in Tax Treaty Law, Linde, ss.593-612. 

Markham, M. A. (2018). “Litigation, Arbitration and Mediation in International Tax Disputes: An Assessment of Whether This Results in Competetive or Collaborative Relations”, Contemporary Asia Arbitration Journal, Cilt:11, Sayı:2, ss.277-304.

Markham, M. A. (2019). “Arbitration and tax treaty disputes” Arbitration International, Cilt:35, Sayı:4, ss.473-504.

Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.), 1924 P.C.I.J. (ser. B) No. 3 (Aug. 30). https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf Erişim:16.10.2019

Merrills, J. G. (2011). International Dispute Settlement, Fifth Edition, Cambridge University Press, Cambridge.

Ministry of Finance of the Russian Federation. (2019). Guidance on Mutual Agreement Procedure pursuant to the provisions of Double Taxation Agreements,  https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=126601-rukovodstvo_po_provedeniyu_vzaimosoglasitelnoi_protsedury__guidance_on_mutual_agreement_procedure

Monsenego, J. (2017). “Tax Treaty Disputes in France”, içinde ed. E. Baistrocchi A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge Tax Law Series). Cambridge University Press, Cambridge, ss.237-289.

Ni, Y. P. (2017). “Tax Treaty Disputes in China”, içinde ed. E. Baistrocchi A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge Tax Law Series). Cambridge University Press, Cambridge, ss.761-816.

Nomer, E. (2011). Devletler Hususi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Norr, M. (1962). “Jurisdiction on Tax and International Income”, Tax Law Review, Cilt: 17, Sayı: 3, ss.431-464.

Nowland, S. G. (2014). “Three's (Not) a Crowd in International Tax Arbitration: International Tax Arbitration as a Development of International Commercial Arbitration Rather than a MAP Fix” HastingsInt'l & Comp. L. Rev, Cilt:37, Sayı:1, ss.185-222. 

OECD. (1977). Model Double Taxation Convention on Income and on Capital, OECD Publishing, Paris.

OECD. (1984). Transfer Pricing and Multinational Enterprises Three Taxation Issues, OECD Publishing, Paris.

OECD. (1996). Non-Discrimination In Bilateral Tax Conventions, http://www.oecd.org/daf/mai/pdf/eg2/eg2rd961e.pdf erişim:18.06.2018.

OECD. (2001). Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2001: Travel version, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2004). Improving the Process for Resolving International Tax, https://www.oecd.org/ctp/treaties/33629447.pdf Erişim:25.06.2020.

OECD. (2006). Proposals For Improving Mechanisms For The Resolution Of Tax Treaty Disputes Public Discussion Draft, s.5 https://www.oecd.org/tax/dispute/proposals-for-improving-mechanisms-for-the-resolution-of-tax-treaty-disputes-2006.pdf Erişim:25.06.2020.

OECD. (2007). Improving The Resolution Of Tax Treaty Disputes (Report Adopted By The Committee On Fiscal Affairs On 30 January 2007) s.3. https://www.oecd.org/ctp/dispute/38055311.pdf Erişim:25.06.2020.

OECD. (2007a). Manual On Effectıve Mutual Agreement Procedures (MEMAP). https://www.oecd.org/ctp/38061910.pdf

OECD. (2007b). Improving The Resolution Of Tax Treaty Disputes, (Report adopted by the Committee on Fiscal Affairs on 30 January 2007).

OECD. (2013). Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris.  

OECD. (2014). Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD Publishing, Paris. 

OECD. (2015).  Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2016a). BEPS Action 14 on More Effective Dispute Resolution Mechanisms – Peer Review Documents, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD, Paris.

OECD. (2016b). Russia Dispute Resolution Profile, s.4-5. https://www.oecd.org/tax/dispute/russia-Dispute-Resolution-Profile.pdf Erişim:24.02.2020.

OECD. (2016c). Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting (MLI) https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf Erişim:25.04.2020.

OECD. (2016d). Explanatory Statement To The Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosıon And Profit Shifting, https://www.oecd.org/tax/treaties/explanatory-statement-multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf Erişim: 25.04.2020.

OECD. (2017a). Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing. Paris 

OECD. (2017b). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD Publishing, Paris, 

OECD. (2017c). United States Dispute Resolution Profile, s.1, https://www.oecd.org/tax/dispute/United-States-Dispute-Resolution-Profile.pdf Erişim:27.01.2020.

OECD. (2017d). Inclusive Framework on BEPS: Action 14 Making Dispute Resolution More Effective MAP Peer Review Report, Best Practices United States,

OECD. (2017e). Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, United States (Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2017f). Inclusive Framework on BEPS: Action 14 Making Dispute Resolution More Effective MAP Peer Review Report, Best Practices United Kingdom, 

OECD. (2017g). Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Germany (Stage 1), Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

OECD. (2017h). Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, France (Stage 1) Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2017ı). France Dispute Resolution Profile, s.4. https://www.oecd.org/tax/dispute/France-Dispute-Resolution-Profile-FR-EN.pdf Erişim:21.03.2020.

 OECD. (2018). United Kingdom Dispute Resolution Profile, https://www.oecd.org/tax/dispute/United-Kingdom-Dispute-Resolution-Profile.pdf Erişim:19.02.2020.

OECD. (2019a). Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, United States (Stage 2): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2019b). Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, United Kingdom (Stage 2): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

OECD. (2019c). Germany Dispute Resolution Profile  https://www.oecd.org/tax/dispute/Germany-Dispute-Resolution-Profile.pdf Erişim 14.03.2020.

OECD. (2019d). Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Russian Federation (Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2019e). Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, China (Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

OECD. (2019f). China Dispute Resolution Profile https://www.oecd.org/tax/dispute/China-Dispute-Resolution-Profile.pdf  Erişim:27.02.2020.

OECD. (2019g). Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Turkey (Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

Özturanlı, B. (2016). Devletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

OECD. (2020a). Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Germany (Stage 2): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2020b). Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, France (Stage 2): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2020c). Turkey’s Dispute Resolution Profile https://www.oecd.org/tax/dispute/turkey-dispute-resolution-profile.pdf Erişim:10.05.2020.

Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2014). Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara. 

Öz, N. S. (2005). Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara. 

Pazarcı, H. (2016). Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 15. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara. 

Pehlivan, O. ve Öz, E. (2011). Uluslararası Vergilendirme, Derya Kitabevi, Trabzon. 

Pereria, C. L. (2018). “Arbitration in International Tax Law and Taxpayers’ Rights: A comparative and critical approach” içinde ed. Majdanska, A. ve Turcan, L. OECD Arbitration in Tax Treaty Law, Linde, ss.493-519. 

Perrou, K. (2014). Taxpayer Participation in Tax Treaty Dispute Resolution, IBFD, Amsterdam.

Perrou, K. (2015). “Participation of Taxpayer in MAP and Arbitration: Handicaps and Prospects”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.289-309.

Peters, A. (2003). “International Dispute Settlement: A Network of Cooperational Duties”, European Journal of International Law, Cilt:14 Sayı:1, ss.1-34.

Petruzzi, R. Koch, P. ve Turcan L. (2015). “Baseball Arbitration in Comparison to Other Types of Arbitration”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.139-158.

Pickering, A. (2013). Why Negotiate Tax Treaties, Papers on Selected Topics in Negotiation of Tax Treaties for Developing Countries, Paper No. 1-N, United Nations, New York.

Pistone, P. (2015). “Vergi Anlaşmalarında Karşılıklı Anlaşma Usulünden Tahkime: Verginin Tahsil Edilmesi Amacı ile Mükellef Haklarının Korunmasının Uzlaştırılması”, içinde ed. Yaltı B. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü: Barışçıl Mekanizmalar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.259-270. 

Plantamura, P. M. (2018). “Arbitration Pursuant to the MLI” içinde ed. Majdanska, A. ve Turcan, L. OECD Arbitration in Tax Treaty Law, Linde, ss.209-230,

Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base, 25.10.2016, COM(2016) 685 final 2016/0337 (CNS).

Proposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union, COM(2016) 686 final 2016/0338 (CNS).

Proposal for a Council Directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries, 25.10.2016, COM(2016) 687 final 2016/0339 (CNS). 

Proposal for a Council Directive on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of transfers of profits between associated enterprises (arbitration procedure), Official Journal of the European Communities, Cilt:19 No: C 301 21 December 1976.

Protocol Amending The Convention Of 23 July 1990 On The Elimination Of Double Taxation In Connection With The Adjustment Of Profits Of Associated Enterprises, Official Journal Of The European Communities C 202, 16 July 1999.

Quinones, N. (2015). “International Tax Arbitration as an ADR Solution in a Time of Global Tax Demands” içinde ed. Rovine, A. W. Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers, Koninklijke Brill NV, Leiden, ss.459-473. 

Revised Code of Conduct for the effective implementation of the Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (2009/C 322/01), Official Journal of the European Union, C 322/1, 30.12.2009. 

Rohatgi, R. (2005). Basic International Taxation (Second Edition) Volume One Principles of International Taxation, Richmond Law & Tax Ltd. Richmond.

Rubino-Sammartano, M. (2014). International Arbitration Law and Practice, Third Edition, JurisNet, New York.

Rust, A. (2015). “How Final Are Arbitration Decisions”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.377-385. 

Schmalenbach, K. (2018). “Article 27. Internal law and observance of treaties” içinde ed. Dörr, O. ve Schmalenbach K. Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary, Second Edition Springer-Verlag GmbH, Heidelberg, ss.493-506.

Schoueri, L. (2015). “Arbitration and Constitutional Issues”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.187-208. 

Shaw, M. N. (2003). International Law, Fifth Edition, Cambridge University Press, Cambridge

Soysal, M. (1997). “Uluslararası Andlaşmalar Konusunda Anayasa Yargısı”, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt:14, ss.171-187. 

State Taxation Administration (2013). Public Notice On Implementation Measures of Mutual Agreement Procedure(“MAP”) for Tax Treaty Related Issues, No:56, http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3523242/content.html Erişim:27.02.2020.

Steenkamp, L. (2017). “The Use Of The Oecd model Tax Convention As An Interpretative Aid: The Static Vs Ambulatory Approach Debate Considered From A South African Perspectıve”, Journal of Economic and Financial Sciences, Cilt: 10, Sayı:2 ss.195-205.

Şen, H. ve Sağbaş, İ. (2015). Vergi Teorisi ve Politikası, Kalkan Ofset, Ankara.

Şenyüz, D, Yüce, M. ve Gerçek, A. (2017). Vergi Hukuku (Genel Hükümler), 8. Baskı Ekin Yayınevi, Bursa.  

Tanaka, Y. (2018). The Peaceful Settlement of International Disputes, Cambridge University Press, Cambridge. 

Tezel, A. (1989). Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Türkiye Uygulaması, Türkiye Sanayi ve İşadamları Derneği Yayını, Yayın No: TÜSİAD-T/89.3.126, İstanbul. 

Tulis, B. A. (2010).  “Final-Offer Baseball Arbitration: Contexts, Mechanics & Applications”, Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law, Cilt:20, Sayı:1, ss. 85-110.

Tuncay, A. (2013). “Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı”, International Conference on Eurasian Economies, Session 2D: Uluslararası Hukuk, ss.879-885, s.883.

Tuncer, S. (1974). Çifte Vergileme ve Milletlerarası Vergi Anlaşmaları, Sevinç Matbaası, Ankara, 

Turcan, L. (2017). “Dispute Resolution”, içinde ed. Lang, M., Pistone, P., Rust, A., Schuch, J. ve Staringer C. The UN Model Convention and Its Relevance fort he Global Tax Treaty Network, IBFD, Amsterdam, ss.261-317. 

Türk, İ. (1992). Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara.

Uckmar, V. (2012). “Double Taxation Conventions”, içinde ed. Amatucci, A. International Tax Law, Kluwer Law International, Alphen/Rijn, ss.161-193.

Uluatam, Ö. (2012). Kamu Maliyesi, Yenilenmiş 12. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.

United Nations. (1992).  Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States, United Nations, New York. 

UN. (1971). United Nations Conference On The Law Of Treaties First And Second Sessions Vienna, 26 March- 24 May 1968 And 9 April- 22 May 1969, Offıcıal Records, Documents of the Conference, New York.

UN. (2003). Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries.

UN. (2009). Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Report on the fifth session (19-23 October 2009), E/C.18/2009/6 (SUPP), New York.

UN. (2010a). Report by the Subcommittee on Dispute Resolution: Arbitration as an Additional Mechanism to improve the mutual Agreement Procedure, E/C.18/2010/CRP.2.

UN. (2010b). Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Report on the sixth session (18-22 October 2010), E/C.18/2010/7, New York.

UN. (2011). Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, New York. 

UN. (2012). Guide To The Mutual Agreement Procedure Under Tax Treaties https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/ta-Guide_MAP.pdf

UN. (2015).  Secretariat Paper on Alternative Dispute Resolution in Taxation, Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Tenth Session, Geneva, 19-23 October 2015.

UN. (2016a). Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Coordinator's Report on Work of the Subcommittee on the Mutual Agreement Procedure—Dispute Avoidance and Resolution, Twelfth Session, E/C.18/2016/CRP.4, Geneva.

UN. (2016b). Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties Between Developed and Developing Countries, United Nations New York.

UN. (2017). Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries 2017 Update, United Nations, New York.

UN. (2019). Chapter on Mutual Agreement Procedure of the Handbook on Dispute Avoidance and Resolution, Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Eighteenth session, New York, 23-26 April 2019.

UNCTAD. (2000) Taxation, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements, New York / Geneva: United Nations.

Vogel, K. (1986). “Double Tax Treaties and Their Interpretation”, International Tax & Business. Law, Cilt:4 Sayı:1, ss.4-85. 

Von der Decken, K. (2018). “Article 30 Application of successive treaties relating to the same subject matter”, içinde ed. Dörr, O. ve Schmalenbach K. Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary, Second Edition, Springer-Verlag GmbH, Heidelberg, ss.539-555.

Weisbach, D. A. (2015). “The Use of Neutralities in International Tax Policy”, National Tax Journal, Cilt: 68, Sayı: 3, ss.635-652.

Whittaker, D. R. (1982). “An Examination of the O.E.C.D. and U.N. Model Tax Treaties: History, Provisions and Application to U.S. Foreign Policy”, North Carolina Journal Of Internatıonal Law And Commercıal Regulatıon., Cilt:8 Sayı:1, ss.39-60.

Wilkie, J.S. (2015). “Implementation of Arbitration Decisions in Domestic Law”, içinde ed. Lang, M. ve Owens, J. International Arbitration in Tax Matters Volume 2, IBFD, Amsterdam, ss.321-366.

Yaltı Soydan, B. (1995). Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. 

Yaltı, B. (2006). Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Basım A.Ş. İstanbul. 

Yaltı, B. (2015). “Vergi Anlaşmalarında Karşılıklı Anlaşma Usulü: Türkiye Deneyimi", içinde ed. Yaltı B. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü: Barışçıl Mekanizmalar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.309-341.

Yaltı, B. (2017). “Tax Treaty Disputes in Turkey”, içinde ed. E. Baistrocchi A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge Tax Law Series). Cambridge University Press, Cambridge, ss.661-708.

Yıldırım, M. (2010). Uluslararası Vergi Hukuku'nda Tahkim, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul. 

Zekos, G. I. (2013). Constitution, Arbitration and Courts, Nova Science Publishers Inc.  New York.

Züger, M. (2001), Arbitration under Tax Treaties: Improving Legal Protection in International Tax Law, IBFD, Amsterdam.

Züger, M. (2002). “Conflict Resolution in Tax Treaty Law- General Report”, içinde ed. Lang, M. ve Züger, M. Settlements of Disputes in Tax Treaty Law, Kluwer Law International, Hague, ss.15-49.

1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ, Resmî Gazete Tarihi: 18.11.2007 Sayı: 26704.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Resmî Gazete: Tarih: 6/1/1961, Sayı: 1070.

4446 sayılı Anayasa’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete Tarih:14.08.1999, Sayı: 23786.

4501 sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, Resmi Gazete Tarih : 22.1.2000 Sayı: 23941.

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, Resmi Gazete Tarih: 05.07.2001, Sayı : 24453.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Resmi Gazete: Tarih: 21/6/2006, Sayı: 26205.

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Resmi Gazete Tarih:12.02.2007, Sayı:26728.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Resmi Gazete Tarih: 04.02.2011, Sayı: 27836.

1899 Tarihli Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözümüne Dair La Haye Sözleşmesi https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0230.pdf Erişim:10.03.2020.

1907 Tarihli Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözümüne Dair La Haye Sözleşmesi https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf Erişim:10.03.2020.

BOI-INT-DG-20-30-10-20170201. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5344-PGP.html Erişim:21.03.2020

 BOI-SJ-RES-20-10-20140218. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1053-PGP.html?identifiant=BOI-SJ-RES-20-10-20140218 Erişim:21.03.2020

Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf Erişim: 14.06.2018.

The Institute of International Law, (1961). Regulations on the Procedure of International Conciliation, Session of Salzburg – 1961 https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1961_salz_02_en.pdf Erişim: 10.03.2020.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Resmî Gazete: Tarih: 9/11/1982, Sayı: 17863 (Mükerrer).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar