Uygulamada Konkordato

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Orhan EROĞLU
ISBN: 9789750269547
66,60 TL 74,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Orhan EROĞLU
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 4
Boyut 13,5x21 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 412

Ticari ve sosyal hayat açısından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulması sebebi ile iflasın ertelenmesi kurumu tamamıyla yürürlükten kaldırılmış ve konkordato kurumunun işlev kazanması için konkordato ile ilgili köklü değişiklikler ihtiva eden 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

Hem akademik anlamda hem de uygulayıcılara yol göstermek amacı ile hazırlanan bu kitapta, iflas dışı adi konkordato sürecinin başlangıcından son bulmasına kadar olan aşamalarda karşılaşılabilecek tüm hususlar hakkında bilgi verilmiş, yaşanılacak sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretilmiştir. Ayrıca malvarlığının terki suretiyle konkordato ve iflas içi konkordato da genel hatlarıyla anlatılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde doktrindeki görüşlerden, güncel içtihatlardan faydalanılmıştır.

Sadece konkordato değil, genel olarak konkordato mühleti almadan önce çek keşide etmiş olan borçlu hakkındaki ceza davasının akıbeti, İcra ve İflas Kanunu'nda konkordatoya ilişkin düzenlenmiş suç ve cezalar gibi konkordato sürecine ilişkin karşılaşılabilecek tüm durumlarla ilgili bilgiler veren bu kitap ile okuyucunun ve uygulayıcının konkordatoya ilişkin tüm sorularına cevap bulabileceği bir eser ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
İflâs Dışı Adi Konkordato
Konkordato Komiseri
Geçici Mühlet
Kesin Mühlet
Alacaklılar Toplantısı
İflâs İçi Konkordato
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
Konkordatonun Tasdiki
Konkordatonun Feshi


İçindekiler
4. Baskıya Önsöz  5
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
1. Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  19
Giriş  21
I. Bölüm
KONKORDATONUN TANIMI, TÜRLERİ,
İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET
§ 1. KONKORDATONUN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KONKORDATO VE KONKORDATONUN TÜRLERİ  27
A. Konkordatonun Tanımı ve Hukuki Niteliği  27
1. Konkordatonun Tanımı  27
2. Konkordatonun Hukuki Niteliği  32
3. Konkordatonun Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Müessesesiyle Karşılaştırılması  34
B. Karşılaştırmalı Hukukta Konkordato ve Borçların Yeniden Yapılandırılması  36
1. İsviçre Hukukunda Konkordato  36
2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Borçların Yeniden Yapılandırılması (Reorganization) ve Genel Olarak Chapter 11  38
C. Konkordatonun Türleri  42
1. Yapılış Tarzına Göre Konkordatonun Türleri  43
a. Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu  43
b. Vade Konkordatosu  44
c. Karma Konkordato  45
2. Yapılış Zamanına Göre Konkordatonun Türleri  45
a. İflâs Dışı Adi Konkordato  45
b. İflâs İçi Konkordato  46
3. Yapılış Amacına Göre Konkordatonun Türleri  47
a. Borçların Tasfiyesi Amacıyla Konkordato  47
b. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  47
§ 2. İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET  48
A. Geçici Mühlet  49
1. Geçici Mühlete Başvuracak Kişiler  49
a. Geçici Mühlete Borçlunun Başvurması  49
b. Geçici Mühlete Alacaklının Başvurması  54
aa. İflâsa Tâbi Kişiler  54
bb. Alacaklının Talebi ile Geçici Mühlet Talebine İlişkin İşlemlerin Başlatılması  61
2. Geçici Mühlet Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  63
3. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği ve Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler  67
a. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği  67
b. Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler  72
aa. Konkordato Ön Projesi  72
bb. Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler  79
cc. Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar ile Borçlunun Muhtemel İflâsı Hâlinde Alacaklıların Ellerine Geçebilecek Miktarı Gösteren Karşılaştırmalı Tablo  83
dd. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumlarını Gösteren Liste  86
ee. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanacak Rapor  87
ff. Yargılama Giderleri ve Harçlar  94
4. Alacaklılardan Biri Tarafından Borçlu İçin Konkordato Talep Edilmesi  97
5. Konkordato Geçici Mühlet Talebinin Vekil Vasıtası ile Yapılması Hâlinde Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmasının Gerekip Gerekmediği Hususu  99
B. Geçici Konkordato Komiseri ve Geçici Mühlet Kararı  100
1. Geçici Konkordato Komiseri  100
2. Geçici Mühlet Kararı ve Mahkeme Tarafından Alınabilecek Tedbirler  110
a. Geçici Mühlet Kararının İçeriği ve Mahkeme Tarafından Alınacak Tedbirler  110
b. Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Üzerine Yapılması Gereken İşlemler  116
3. Geçici Mühlet Kararının İlânı ve Mahkeme Tarafından Gerekli Yerlere Bildirilmesi  122
4. Geçici Mühletin Uzatılması  132
5. Konkordatoda Asli ve Fer’i Müdahale  135
II. Bölüm
KESİN MÜHLET VE KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI
§ 3. KESİN MÜHLET  139
A. Kesin Mühlete İlişkin Yargılama ve Konkordato Komiserinin Tayini, Görevleri ve Sorumlulukları  139
B. Alacaklılar Kurulu  150
C. Kesin Mühlet Kararı  156
1. Genel Olarak Kesin Mühlet Kararı ve Hukuki Niteliği  156
2. Kesin Mühlet Talebinin Reddi Kararı Üzerine Tedbir Kararlarının Akıbeti  160
D. Kesin Mühletin Sonuçları  163
1. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları  163
a. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış veya Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akıbeti ve Sonuçları  163
b. Borçlu Aleyhinde Alınmış İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları  188
c. Faiz ve Takas Açısından Sonuçları  192
d. Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları  198
aa. Genel Olarak Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları  198
bb. Mühletten Önce Bankaya Verilen Kıymetli Evrak Açısından Sonuçları  202
2. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları  208
a. Genel Olarak  208
b. Mühletin Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi  219
§ 4. KESİN MÜHLET AÇISINDAN ATANAN KOMİSERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  225
A. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi ve Bildirilen Alacaklar Konusunda Borçlunun Beyanının Alınması  225
B. Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması  240
C. Komiser Tarafından Alacaklılar Toplantısı Düzenlenmesi  244
D. Konkordatonun Tasdiki İçin Karar Nisabı ve Karar İçin Dosyanın Mahkemeye Sunulması  250
III. Bölüm
KONKORDATONUN TASDİKİ
§ 5. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN YARGILAMA  259
§ 6. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI  263
A. Konkordatonun Tasdikinin Kabulü Kararı  263
B. Konkordatonun Reddi Kararı  275
§ 7. TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN SONUÇLARI  280
A. Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları  280
1. Genel Olarak Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları  280
2. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Sonuçları  287
a. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Tasdik Kararından İtibaren Muhafaza ve Satış İşlemleri İle Malın Tesliminin Ertelenmesi  287
b. Rehinli Alacaklıların Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması  293
3. Yabancı Para Alacakları Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları  299
B. Tasdik Edilen Konkordatonun Borçlu Açısından Sonuçları  301
C. Konkordatonun Feshi  302
1. Konkordatonun Kısmi Feshi  302
2. Konkordatonun Tamamen Feshi  309
D. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  317
E. Konkordato Sürecinde Kanun Yoluna Başvuru Yolları ve Süreleri  320
F. Konkordato Mühleti Almadan Önce veya Sonra Çek Keşide Etmiş Olan Borçlu Hakkındaki Ceza Davasının Akıbeti  324
G. İcra ve İflâs Kanunu’nda Konkordatoya İlişkin Düzenlenmiş Suç ve Cezalar  331
1. İcra Mahkemelerindeki Ceza Yargılamalarına İlişkin Uygulama  331
2. Konkordatoya İlişkin ve Konkordatoyla İlişkilendirilebilen İcra ve İflâs Suçları  333
IV. Bölüm
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE İFLÂS İÇİ KONKORDATO
§ 8. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  337
A. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Kapsamı ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Usul  339
B. Borçlunun Mal Varlığının Tasfiye Edilmesi  344
1. Tasfiye Organları  344
a. Tasfiye Memurları  345
b. Alacaklılar Kurulu  350
2. Konkordato Masasının Teşkili ve Tasfiyeye Katılacak Olan Alacaklıların Belirlenmesi  351
3. Paraya Çevirme  354
4. Paraların Paylaştırılması  358
5. Tasfiyenin Sona Ermesi  360
§ 9. İFLÂS İÇİ KONKORDATO  362
Sonuç  375
Kaynakça  393
Kavramlar Dizini  409

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: KONKORDATO
İlgili Yayınlar