Uygulamada Konkordato

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Orhan EROĞLU
ISBN: 9789750260360
Stok Durumu: Tükendi
55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Orhan EROĞLU
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x21 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Uygulamada Konkordato

Dr. Orhan EROĞLU

2020/07 3. Baskı, 344 Sayfa

ISBN 978-975-02-6036-0


Konkordato kurumunun işlev kazanması için konkordato ile ilgili köklü değişiklikler ihtiva eden 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yaklaşık sekiz-dokuz aylık bir uygulama neticesinde İcra ve İflas Kanunu'nun revize edilen hükümleri ile ilgili olarak bazı sorunlar ile karşılaşılmış ve bu sorunların aşılması amacı ile 7155 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, konkordato talebine eklenecek belgeler arasında sayılan finansal analiz raporu, makul güvence veren denetim raporu olarak değiştirilmiş ve bu raporu hazırlayacak bağımsız denetim kuruluşları ile raporun standardı ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunları aşmak için düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik de yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu değişikliklere adaptasyon süreci zor olduğu gibi, konkordatonun kompleks yapısı sebebi ile konkordato sürecine dahil olan kişilerin sorunlarla karşılaşması, bazı belirsizlikler içerisinde kaybolması muhtemeldir. Konkordatonun başarıya ulaşması ve iflasın ertelenmesi kurumunda yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması, konkordato sürecinin doğru ve işlevsel olarak yürütülmesine bağlıdır. Konkordato sürecinin iyi yönetilebilmesi ise sürece ilişkin bilgi ve deneyimden geçmektedir. Bu kitapta konkordato ile ilgili yaşanılacak sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretilmiş, yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde doktrindeki görüşlerden, güncel içtihatlardan faydalanılmış ve uygulayıcının konkordatoya ilişkin tüm sorularına cevap bulabileceği bir eser ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
İflas Dışı Adi Konkordato
Konkordato Komiseri
Geçici Mühlet
Kesin Mühlet
Alacaklılar Toplantısı
İflas İçi Konkordato
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
Konkordatonun Tasdiki
Konkordatonun Feshi

İçindekiler

3. Baskıya Önsöz  5

2. Baskıya Önsöz  7

1. Baskıya Önsöz  9

Kısaltmalar  17

Giriş  19

I. Bölüm

KONKORDATONUN TANIMI, TÜRLERİ,

İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET

§ 1. KONKORDATONUN TANIMI VE TÜRLERİ  25

A. Konkordatonun Tanımı  25

B. Karşılaştırmalı Hukukta Konkordato ve Borçların Yeniden Yapılandırılması  29

1. İsviçre Hukukunda Konkordato  29

2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Borçların Yeniden Yapılandırılması (Reorganization) ve Genel Olarak Chapter 11  31

C. Konkordatonun Türleri  35

1. Yapılış Tarzına Göre Konkordatonun Türleri  36

a. Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu  36

b. Vade Konkordatosu  37

c. Karma Konkordato  38

2. Yapılış Zamanına Göre Konkordatonun Türleri  38

a. İflâs Dışı Adi Konkordato  38

b. İflâs İçi Konkordato  39

3. Yapılış Amacına Göre Konkordatonun Türleri  40

a. Borçların Tasfiyesi Amacıyla Konkordato  40

b. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  40

§ 2. İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET  41

A. Geçici Mühlet  42

1. Geçici Mühlete Başvuracak Kişiler  42

a. Geçici Mühlete Borçlunun Başvurması  42

b. Geçici Mühlete Alacaklının Başvurması  46

aa. İflâsa Tâbi Kişiler  46

bb. Alacaklının Talebi ile Geçici Mühlet Talebine İlişkin İşlemlerin Başlatılması  52

2. Geçici Mühlet Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  53

3. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği ve Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler  56

a. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği  56

b. Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler  61

aa. Konkordato Ön Projesi  61

bb. Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler  66

cc. Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar ile Borçlunun Muhtemel İflâsı Hâlinde Alacaklıların Ellerine Geçebilecek Miktarı Gösteren Karşılaştırmalı Tablo  70

dd. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumlarını Gösteren Liste  72

ee. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanacak Rapor  74

ff. Yargılama Giderleri ve Harçlar  81

4. Alacaklılardan Biri Tarafından Borçlu İçin Konkordato Talep Edilmesi  84

5. Konkordato Geçici Mühlet Talebinin Vekil Vasıtası ile Yapılması Hâlinde Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmasının Gerekip Gerekmediği Hususu  86

B. Geçici Konkordato Komiseri ve Geçici Mühlet Kararı  87

1. Geçici Konkordato Komiseri  87

2. Geçici Mühlet Kararı ve Mahkeme Tarafından Alınabilecek Tedbirler  94

a. Geçici Mühlet Kararının İçeriği ve Mahkeme Tarafından Alınacak Tedbirler  94

b. Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Üzerine Yapılması Gereken İşlemler  101

3. Geçici Mühlet Kararının İlânı ve Mahkeme Tarafından Gerekli Yerlere Bildirilmesi  107

4. Geçici Mühletin Uzatılması  113

II. Bölüm

KESİN MÜHLET VE KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI

§ 3. KESİN MÜHLET  117

A. Kesin Mühlete İlişkin Yargılama ve Konkordato Komiserinin Tayini, Görevleri ve Sorumlulukları  117

B. Alacaklılar Kurulu  126

C. Kesin Mühlet Kararı  131

1. Genel Olarak Kesin Mühlet Kararı ve Hukuki Niteliği  131

2. Kesin Mühlet Talebinin Reddi Kararı Üzerine Tedbir Kararlarının Akıbeti  135

D. Kesin Mühletin Sonuçları  138

1. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları  138

a. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış veya Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akıbeti ve Sonuçları  138

b. Borçlu Aleyhinde Alınmış İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları  153

c. Faiz ve Takas Açısından Sonuçları  154

d. Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları  157

2. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları  160

a. Genel Olarak  160

b. Mühletin Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi  168

§ 4. KESİN MÜHLET AÇISINDAN ATANAN KOMİSERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  173

A. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi ve Bildirilen Alacaklar Konusunda Borçlunun Beyanının Alınması  173

B. Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması  187

C. Komiser Tarafından Alacaklılar Toplantısı Düzenlenmesi  191

D. Konkordatonun Tasdiki İçin Karar Nisabı ve Karar İçin Dosyanın Mahkemeye Sunulması  196

III. Bölüm

KONKORDATONUN TASDİKİ

§ 5. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN YARGILAMA  205

§ 6. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI  209

A. Konkordatonun Tasdikinin Kabulü Kararı  209

B. Konkordatonun Reddi Kararı  220

§ 7. TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN SONUÇLARI  223

A. Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları  223

1. Genel Olarak Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları  223

2. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Sonuçları  230

a. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Tasdik Kararından İtibaren Muhafaza ve Satış İşlemleri İle Malın Tesliminin Ertelenmesi  230

b. Rehinli Alacaklıların Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması  236

3. Yabancı Para Alacakları Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları  241

B. Tasdik Edilen Konkordatonun Borçlu Açısından Sonuçları  244

C. Konkordatonun Feshi  245

1. Konkordatonun Kısmi Feshi  245

2. Konkordatonun Tamamen Feshi  252

D. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  259

E. Konkordato Sürecinde Kanun Yoluna Başvuru Yolları ve Süreleri  262

F. Konkordato Mühleti Almadan Önce veya Sonra Çek Keşide Etmiş Olan Borçlu Hakkındaki Ceza Davasının Akıbeti  266

G. İcra ve İflâs Kanunu’nda Konkordatoya İlişkin Düzenlenmiş Suç ve Cezalar  271

1. İcra Mahkemelerindeki Ceza Yargılamalarına İlişkin Uygulama  271

2. Konkordatoya İlişkin ve Konkordatoyla İlişkilendirilebilen İcra ve İflâs Suçları  273

IV. Bölüm

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE

İFLÂS İÇİ KONKORDATO

§ 8. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  277

A. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Kapsamı ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Usul  279

B. Borçlunun Mal Varlığının Tasfiye Edilmesi  284

1. Tasfiye Organları  284

a. Tasfiye Memurları  285

b. Alacaklılar Kurulu  290

2. Konkordato Masasının Teşkili ve Tasfiyeye Katılacak Olan Alacaklıların Belirlenmesi  291

3. Paraya Çevirme  294

4. Paraların Paylaştırılması  298

5. Tasfiyenin Sona Ermesi  300

§ 9. İFLÂS İÇİ KONKORDATO  302

Sonuç  313

Kaynakça  331

Kavramlar Dizini  343

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: KONKORDATO
İlgili Yayınlar