Uyuşturucu Madde Suçları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mehmet Zülfü ÖNER
ISBN: 9786257595834
Stok Durumu: Stokta var
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Zülfü ÖNER
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 320

Uyuşturucu maddeler, günümüzde insan sağlığını ciddi biçimde tehdit eden modern bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu sorunun hukuki boyutunu inceleyen bu eser, esasen bir doktora çalışmasının daha önce genişletilerek basılan bir sonucu olmakla birlikte, zaman içinde gerek mevzuatın değişmesi gerekse yargısal uygulamaların gelişmesi konunun yeniden ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda yeniden gözden geçirilerek hazırlanan eserde, Türk ceza hukukunda düzenlenen uyuşturucu madde imal, ithal, ihraç ve ticareti suçları ayrıntılı olarak incelenmiştir.

ÖNSÖZ............................................................................................................................. 5

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... 7

GİRİŞ ....................................................................................................................... 11


BİRİNCİ BÖLÜM


UYUŞTURUCU veya UYARICI MADDE KAVRAMI, TANIMI, TASNİFİ,

TARİHSEL GELİŞİMİ, UYUŞTURUCU veya UYARICI MADDELER

İLGİLİ ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR, SUÇ VE CEZA SİYASETİ ve

BAZI YABANCI ÜLKE HUKUKLARINDAKİ DÜZENLEMELER


I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI, TANIMI VE TASNİFİ ............... 15

A. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI ............................................ 15

B. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN TANIMI.......................................... 19

C. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERİN TASNİFİ ...................................... 22

II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ........ 25

A. DÜNYADA TARİHSEL GELİŞİM ......................................................................... 25

B. ÜLKEMİZDE TARİHSEL GELİŞİM....................................................................... 30

III. ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER ................ 33

A. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ............................................................................. 33

B. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ........................................................................ 37

1, GENEL OLARAK ........................................................................................ 37

2. 1961 TARİHLİ UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR TEK SÖZLEŞMESİ.......... 40

3. 1971 TARİHLİ PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ ................................ 43

4. 1988 TARİHLİ UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN

KAÇAKÇILIĞINA DAİR SÖZLEŞME ............................................................. 45

IV. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER İLE İLGİLİ SUÇ VE CEZA SİYASETİ ....... 47

V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI ....... 53

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ...................................................................... 53

B. İNGİLTERE ....................................................................................................... 57

C. ALMANYA........................................................................................................ 58

D. FRANSA ........................................................................................................... 59

E. HOLLANDA ...................................................................................................... 60

F. İSVİÇRE............................................................................................................ 62

G. ÇİN HALK CUMHURİYETİ ................................................................................. 64

H. RUSYA ............................................................................................................. 65


8 İçindekiler


İKİNCİ BÖLÜM


TÜRK CEZA KANUNU’NDA UYUŞTURUCU veya UYARICI MADDE

İMAL, İTHAL, İHRAÇ ve TİCARETİ SUÇLARI


I. GENEL OLARAK..................................................................................................67

II. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ DÜZENLEMELER ...................................69

III. TÜRK CEZA KANUNU’NDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE

TİCARETİ SUÇLARI .............................................................................................77

A. GENEL OLARAK................................................................................................ 77

B. 5237 SAYILI TCK’NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER ................................................... 83

C. HUKUKÎ KONU................................................................................................. 88

D. MADDÎ KONU.................................................................................................. 90

1. TÜRK CEZA KANUNU’NDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ........... 91

2. BAŞLICA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER................................ 101

a. Afyon .............................................................................................. 101

b. Esrar................................................................................................ 102

c. Morfin............................................................................................. 105

d. Eroin................................................................................................ 106

e. Kokain ............................................................................................. 107

f. Sentetik Kannabinoidler ................................................................. 108

g. Depressantlar (Yatıştırıcılar), Halüsinojenler (Hayal

Gördürenler) ve Stimulantlar (Uyarıcılar) ....................................... 109

h. Uçucu ve Çözücü Maddeler ............................................................ 112

E. FAİL ............................................................................................................... 113

F. MADDÎ UNSUR .............................................................................................. 116

1. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL, İTHAL VEYA İHRAÇ

ETME (TCK M.188/1).............................................................................. 118

a. İmal................................................................................................. 118

b. İthal................................................................................................. 122

c. İhraç................................................................................................ 128

2. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATMA, SATIŞA ARZ ETME,

BAŞKALARINA VERME, SEVK ETME, NAKLETME, DEPOLAMA,

SATIN ALMA, KABUL ETME VE BULUNDURMA (TCK M.188/3).............. 133

a. Satma.............................................................................................. 135

b. Satışa Arz Etme ............................................................................... 140

c. Başkalarına Verme.......................................................................... 141

d. Sevk Etme ....................................................................................... 144

e. Nakletme ........................................................................................ 145

f. Depolama ....................................................................................... 147


İçindekiler 9

g. Satın Alma....................................................................................... 148

h. Kabul Etme...................................................................................... 150

ı. Bulundurma .................................................................................... 151

3. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI ETKİ DOĞURMAMAKLA BİRLİKTE,

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÜRETİMİNDE KULLANILAN

VE İTHAL VEYA İMALİ İZNE BAĞLI OLAN MADDELERİ İMAL, İTHAL,

İHRAÇ, SATMA, SATIN ALMA, SEVK ETME, NAKLETME VE

DEPOLAMA (TCK M.188/7) .................................................................... 154

G. HUKUKA AYKIRILIK ........................................................................................ 156

H. MANEVÎ UNSUR ............................................................................................ 162

İ. SUÇA VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER ....................................................... 166

1. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER............................................... 166

a. Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenme (TCK m.188/5) .................... 166

b. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

(TCK m.188/5)................................................................................. 173

c. Suçun Konusunun Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoid

ve Türevleri veya Bazmorfin Olması (TCK m.188/4.a) ................... 174

d. Suçun Belirli Yerlere Yakın Mesefade Umumi veya Umuma

Açık Yerlerde İşlenmesi(TCK m.188/4.b)......................................... 175

e. Failin Sıfatından Kaynaklanan Ağırlaştırcı Nedenler (TCK m.188/8)..... 179

f. Mağdurun Sıfatından (Çocuk) Kaynaklanan Ağırlaştırcı Nedenler

(TCK m.188/3)................................................................................. 180

2. CEZAYI HAFİFLETEN NEDENLER ............................................................. 182

a. Suçun Konusunun Üretimi Resmi Makamların İznine veya Satışı

Yetkili Tabip Tarafından Düzenlenen Reçeteye Bağlı ve Uyuşturucu

veya Uyarıcı Etki Doğuran Her Türlü Madde Olması (TCK m.188/6) ...... 182

b. Cezayı Kaldıran ve Azaltan Suç Sonrası Pişmanlık (TCK m.192) ...... 184

aa. Cezayı Kaldıran Suç Sonrası Pişmanlık (TCK m.192/1) ............. 185

bb. Cezayı Azaltan Suç Sonrası Pişmanlık (TCK m.192/3) .............. 191

J. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ .................................................................. 200

1. TEŞEBBÜS............................................................................................... 200

a. İmal Fiiline Teşebbüs ...................................................................... 201

b. İthal Fiiline Teşebbüs ...................................................................... 203

c. İhraç Fiiline Teşebbüs ..................................................................... 205

d. TCK’nın 188/3. Fıkrasındaki Fiillere Teşebbüs................................. 208

2. İŞTİRAK................................................................................................... 210

3. İÇTİMA ................................................................................................... 217

K. YAPTIRIM ...................................................................................................... 224

1. CEZA....................................................................................................... 224


10 İçindekiler

2. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI .............. 230

3. MÜSADERE VE İMHA ............................................................................. 233

4. MAHSUP (TCK m.188/2) ........................................................................ 242

L. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ................................................................. 247

IV. TCK’DA DÜZENLENEN DİĞER UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI .......260

A. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI

KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇU (TCK m.190)................................... 260

1. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI

KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (TCK m.190/1) ................................................. 262

2. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI

ÖZENDİRME SUÇU (TCK m.190/2) ......................................................... 265

B. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m.191) ...... 266

C. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ İNFAZ KURUMUNA VEYA

TUTUKEVİNE SOKMA SUÇU (TCKm.297) ...................................................... 270

D. DİĞER SUÇLAR............................................................................................... 273


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ÖZEL KANUNLARDA UYUŞTURUCU veya UYARICI MADDE SUÇLARI

I. GENEL OLARAK................................................................................................275

II. 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN.........277

A. GENEL OLARAK.............................................................................................. 277

B. ESRAR ELDE ETMEK İÇİN KENEVİR EKME SUÇU ............................................ 279

1. SUÇUN MADDİ UNSURU........................................................................ 281

2. SUÇUN MANEVİ UNSURU ...................................................................... 284

3. TEŞEBBÜS VE ÖZEL DURUMLAR............................................................. 287

C. İZİNSİZ VE İZNE AYKIRI KENEVİR EKME SUÇU................................................ 289

III. 3298 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN..................................291

A. GENEL OLARAK.............................................................................................. 291

B. İZİNSİZ VE İZNE AYKIRI HAŞHAŞ EKİMİ YAPMA ............................................. 292

C. TCK HÜKÜMLERİ İLE İZİNSİZ VE İZNE AYKIRI HAŞHAŞ EKİMİ YAPMA

SUÇUNUN KARŞILAŞTIRILMASI ..................................................................... 295

SONUÇ ...................................................................................................................301

KAYNAKÇA.............................................................................................................307

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar