Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Birsen ELMAS
ISBN: 9786258092844
351,00 TL 390,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Birsen ELMAS
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1056

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları
Birsen ELMAS

Kitabımızın beşinci baskısı ile sizlere tekrar “Merhaba” demekten mutluyuz, gururluyuz.

Bu baskımızda yine son iki yılda çıkan Yargıtay kararları ışığında tüm konular yeniden gözden geçirilmiş, mevzuatta yapılan değişiklikler de dikkate alınarak ilgili yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

“Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti “ suçları yönünden uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlar ile Yargıtay Ceza Daireleri tarafından sıklıkla bozma konusu yapılan hususlar üzerinde özellikle durulmuş, bu kapsamda TCK’nın 188/4-b, 188/5-1.cümle kapsamında düzenlenen suçun nitelikli halleri, “Arama” başta olmak üzere koruma tedbirleri, “Zincirleme Suç” ve diğer içtima hükümleri, “suçun sübutuna etki eden delillerin toplanmasına” ilişkin bölümler ile “Etkin Pişmanlık” konuları Yargıtay içtihatları doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir.

Yine özellikle Cumhuriyet Savcıları ile Asliye Ceza Mahkemelerinde görev yapan Hakimlerimizin iş yükünün büyük bir kısmını oluşturan “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçlarına” ilişkin bölüme ayrıca önem verilmiş, bu kapsamda uygulamada sorunlu olarak kabul edilen birçok konu özellikle Yargıtay kararları ışığında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu incelemelerde, Sizlerden gelen sorular en büyük yol göstericimiz olmuştur. Hatta bu baskıda, sizlerden gelen sorular ayrı bir başlık altında cevaplanmaya çalışılmıştır.

İÇİNDEKİLER


BEŞİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ......................................................................................... 7

DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN ÖNSÖZ.................................................................................. 9

ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN ÖNSÖZ..................................................................................... 11

İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ.......................................................................................... 13

ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 15

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 17


BİRİNCİ BÖLÜM


UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARI

I. GENEL OLARAK............................................................................................25

II. MADDE METNİ ............................................................................................25

III. GEREKÇE .....................................................................................................27

IV. MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME........................31

V. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU İLE 765 SAYILI TÜRK CEZA

KANUNUNUN KARŞILAŞTIRILMASI...............................................................32

VI. KORUNAN HUKUKİ YARAR ..........................................................................34

VII. MADDİ UNSUR ............................................................................................34

A. Fail................................................................................................................ 34

B. Mağdur......................................................................................................... 40

C. Suçun Konusu............................................................................................... 41

D. Hareket – Sonuç........................................................................................... 56

1. Genel Olarak........................................................................................... 56

2. Maddenin 1. Fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket

Unsuru.................................................................................................... 57

a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etmek.................................... 57

b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etmek ................................... 63

c. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmek................................... 74

3. Maddenin 3. fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket

Unsuru.................................................................................................... 87

a. Satmak .............................................................................................. 88

b. Satışa Arz Etmek ............................................................................. 102

c. Başkalarına Vermek ........................................................................ 103


18 İçindekiler

d. Sevk Etmek ......................................................................................106

e. Nakletmek .......................................................................................107

f. Depolamak ......................................................................................111

g. Satın Almak......................................................................................113

h. Kabul Etmek.....................................................................................117

ı. Bulundurmak ...................................................................................118

4. Maddenin 7. Fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket

Unsuru...................................................................................................139

VIII. MANEVİ UNSUR.........................................................................................142

IX. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU ..........................................................142

X. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ..........................................................................146

A. Ağırlaştırıcı Sebepler...................................................................................146

1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Verilen veya Satılan Kişinin

Çocuk Olması.........................................................................................146

2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin,

Sentetik Kannabinoid veya Baz Morfin Olması .....................................150

3. Suçun TCK’nın 188. Maddesinin 4. Fıkrasının (b) Bendinde Sayılan

Yerlerde İşlenmesi.................................................................................157

4. Suçun, Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi...............175

5. Suçun Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti

Çerçevesinde İşlenmesi.........................................................................184

6. Suçun Sağlıkla İlgili Bazı Meslek Mensupları Tarafından İşlenmesi.......195

7. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde

Sokmak..................................................................................................197

B. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Sebepler .......................................................203

1. Suçun Maddi Konusunun TCK’nın 188. Maddesinin 6. Fıkrasında

Belirtilen Maddelerden Olması .............................................................203

2. Etkin Pişmanlık ......................................................................................205

XI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................205

A. Teşebbüs.....................................................................................................205

B. İştirak ..........................................................................................................206

1. Genel Olarak .........................................................................................206

2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarında İştirak

Hükümlerinin Uygulanması...................................................................208

C. Suçların İçtimaı ...........................................................................................215

1. Genel Olarak .........................................................................................215

2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarında İçtima

Hükümlerinin Uygulanması...................................................................221


İçindekiler 19

a. TCK’nın 188. Maddesinin Birinci Fıkrasında Düzenlenen

Suçların İçtimaı ............................................................................... 221

b. TCK’nın 188. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Düzenlenen

Suçların İçtimaı ............................................................................... 225

3. TCK’nın 188. Maddesinde Düzenlenen Suçlarla TCK’nın 191.

Maddesinde Düzenlenen Suçların İçtimaı ............................................ 241

4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarının,

Kenevir Ekme Suçu ile İçtimaı............................................................... 244

XII. YAPTIRIM.................................................................................................. 250

A. Cezalar ....................................................................................................... 250

B. Güvenlik Tedbirleri..................................................................................... 258

1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma ....................................... 258

2. Müsadere ............................................................................................. 259

3. Tekerrür................................................................................................ 269

4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması.......................... 269

XIII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ............................. 270

A. Genel Olarak .............................................................................................. 270

B. Görevli Mahkeme ...................................................................................... 270

C. Yetkili Mahkeme ........................................................................................ 272

D. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları Yönünden

Bazı Yargılama Kuralları ve Suçun Sübutuna İlişkin Delillerin

Toplanması................................................................................................. 274

1. Koruma Tedbirleri Yönünden Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde

İmal ve Ticareti Suçlarının İncelenmesinde .......................................... 274

2. Suçun Sübutuna İlişkin Delillerin Toplanması....................................... 275

YARGITAY KARARLARI ........................................................... 329

A) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL ETME

SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ........................ 329

B) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İTHAL ETME

SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ........................ 335

C) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İHRAÇ ETME

SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ........................ 344

D) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ

YAPMA SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ........... 356

E) TCK’NIN 188. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASINA

İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ....................................... 399

F) TCK’NIN 188. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINA

İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ....................................... 406


20 İçindekiler

G) SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİNE İLİŞKİN YARGITAY

KARARLARI.....................................................................407

H) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE

TİCARET SUÇLARINDA TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI .........451

I) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE

TİCARET SUÇLARINDA İŞTİRAK HÜKÜMLERİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ...........456

J) SUÇLARIN İÇTİMASINA İLİŞKİN YARGITAY

KARARLARI.....................................................................468

K) YAPTIRIMLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .....................486

L) SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜNE İLİŞKİN

YARGITAY KARARLARI....................................................503

İKİNCİ BÖLÜM


UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI


KOLAYLAŞTIRMA SUÇLARI


I. GENEL OLARAK..........................................................................................593

II. MADDE METNİ ..........................................................................................594

III. GEREKÇE....................................................................................................595

IV. MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME ......................596

V. KORUNAN HUKUKİ YARAR.........................................................................596

VI. MADDİ UNSUR ..........................................................................................597

A. Fail ..............................................................................................................597

B. Mağdur .......................................................................................................598

C. Suçun Konusu .............................................................................................598

D. Hareket – Sonuç..........................................................................................599

1. Genel Olarak .........................................................................................599

2. TCK’nın 190. Maddesinin Birinci Fıkrasında Düzenlenen Suç

Açısından Hareket Unsuru.....................................................................601

a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Kullanılmasını

Kolaylaştırmak İçin Özel Yer, Donanım veya Malzeme Sağlama .....601

b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Kullananların Yakalanmasını

Zorlaştıracak Önlemler Alma ...........................................................606

c. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılması Yöntemi

Hakkında Başkalarına Bilgi Verme ...................................................608

3. TCK’nın 190. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Suç

Açısından Hareket Unsuru.....................................................................609


İçindekiler 21

a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen

Özendirme ...................................................................................... 609

b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen

Özendirici Nitelikte Yayın Yapmak .................................................. 610

VII. MANEVİ UNSUR ........................................................................................ 611

VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ.......................................................................... 614

IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ............................................................. 616

A. Teşebbüs .................................................................................................... 616

B. İştirak ......................................................................................................... 617

C. İçtima ......................................................................................................... 617

X. YAPTIRIM.................................................................................................. 620

A. Cezalar ....................................................................................................... 620

B. Güvenlik Tedbirleri..................................................................................... 620

1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma ....................................... 620

2. Müsadere ............................................................................................. 621

XI. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ............................. 621

YARGITAY KARARLARI ..................................................................................... 622


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK,


KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇLARI

I. GENEL OLARAK.......................................................................................... 627

II. MADDE METNİ .......................................................................................... 631

III. GEREKÇE (6545 sayılı Kanun’la Değişik Yeni Maddenin Gerekçesi)............. 634

IV. MÜLGA 765 TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME ................................ 636

V. KORUNAN HUKUKİ YARAR ........................................................................ 637

VI. MADDİ UNSUR .......................................................................................... 638

A. Fail.............................................................................................................. 638

B. Mağdur....................................................................................................... 638

C. Suçun Konusu............................................................................................. 638

D. Hareket – Sonuç......................................................................................... 641

1. Genel Olarak......................................................................................... 641

2. Seçimlik Hareketlerin İncelenmesi ....................................................... 644

a. Satın Almak..................................................................................... 644

b. Kabul Etmek.................................................................................... 645


22 İçindekiler

c. Bulundurmak ...................................................................................645

d. Kullanmak........................................................................................647

VII. MANEVİ UNSUR.........................................................................................648

VIII. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU......................................................................664

IX. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ..........................................................................664

A. Ağırlaştırıcı Sebep: Suçun TCK’nın 191. Maddesinin 10. Fıkrasında

Belirtilen Yerlerde İşlenmesi.......................................................................664

B. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Sebep: Etkin Pişmanlık .................................673

X. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................673

A. Teşebbüs.....................................................................................................673

B. İştirak ..........................................................................................................677

C. Suçların İçtimaı ...........................................................................................680

1. TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçların İçtimaı........................680

2. TCK’nın 188. Maddesinde Düzenlenen Suçlar ile TCK’nın 191.

Maddesinde Düzenlenen Suçların İçtimaı.............................................682

3. TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçların Kenevir Ekme

Suçu ile İçtimaı ......................................................................................682

4. TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçların, TCK’nın 297.

Maddesinde Düzenlenen Suçla İçtimaı .................................................685

XI. YAPTIRIM ..................................................................................................694

A. Genel Olarak ...............................................................................................694

1. 6545 Sayılı Kanun’dan Önceki Düzenlemeye Göre ...............................695

2. 6545 sayılı Kanun’dan Sonraki Düzenlemeye Göre...............................697

3. 6545 Sayılı Kanun’un 85. Maddesi ile 5320 Sayılı Kanun’a Eklenen

Geçici 7. Maddeye Göre........................................................................753

B. Güvenlik tedbirleri ......................................................................................770

1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma........................................770

2. Müsadere ..............................................................................................770

XII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME..............................773

A. Genel Olarak ...............................................................................................773

B. Görevli Mahkeme .......................................................................................773

C. Yetkili Yargı Mercii ......................................................................................773

D. TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçlar Yönünden Bazı

Yargılama Kuralları ve Suçun Sübutuna İlişkin Delillerin Toplanması .........773

E. UYGULAYICILARDAN GELEN SORULAR .......................................................797


TCK’NIN 191. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇLARA

İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ...................................................806


İçindekiler 23


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK

I. GENEL OLARAK.......................................................................................... 947

II. MADDE METNİ .......................................................................................... 949

III. GEREKÇE ................................................................................................... 950

IV. MÜLGA 765 TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME ................................ 951

V. ETKİN PİŞMANLIK HALLERİ......................................................................... 952

A. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarına İştirak

Etmiş Olan Kişinin, Resmi makamlar Tarafından Haber Alınmadan

Önce Etkin Pişmanlıkta Bulunması (1. Fıkra)............................................. 952

1. Genel Olarak......................................................................................... 952

2. Uygulanma Koşulları............................................................................. 953

a. Failin, TCK’nın 188. Maddesinde Düzenlenen Suçlardan

Herhangi Birini İşlemiş Olması Gerekir ........................................... 953

b. Haberin Bizzat Fail Tarafından İlgili Makamlara Verilmesi

Gerekir ............................................................................................ 955

c. Failin bilgileri, Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber

Alınmasından Önce Vermesi Gerekir.............................................. 956

d. Failin, Diğer Suç Ortaklarını ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı

Maddelerin Saklandığı veya İmal Edildiği Yerleri Bildirmesi

Gerekir ............................................................................................ 958

e. Verilen Bilginin, Failin Suç Ortaklarının Yakalanmasını ya da

Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini

Sağlaması Gerekir ........................................................................... 962

f. Sonuçları ......................................................................................... 964

B. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alan, Kabul

Eden veya Bulunduranların Etkin Pişmanlıkta Bulunmaları (2. fıkra)......... 964

1. Genel Olarak......................................................................................... 964

2. Uygulanma Koşulları............................................................................. 965

a. Failin, TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçlardan

Herhangi Birini İşlemiş Olması Gerekir ........................................... 965

b. Haberin Bizzat Fail Tarafından İlgili Mercilere Verilmesi

Gerekir ............................................................................................ 965

c. Failin Bilgileri, Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber

Alınmasından Önce Vermesi Gerekir.............................................. 965

d. Failin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Kimden, Nerede ve

Ne Zaman Temin Ettiğini Yetkili Makamlara Bildirmesi Gerekir..... 966

e. Verilen Bilginin, Suçluların Yakalanmasını ya da Uyuşturucu

veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Kolaylaştırmış Olması

Gerekir ............................................................................................ 967


24 İçindekiler

f. Sonuçları..........................................................................................970

C. Suçun Yetkili Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Sonra Etkin

Pişmanlıkta Bulunulması (3. fıkra) ..............................................................970

1. Genel Olarak .........................................................................................970

2. Uygulanma Koşulları .............................................................................971

a. Failin, TCK’nın 188. veya 191. Maddesinde Düzenlenen

Suçlardan Herhangi Birini İşlemiş Olması Gerekir ...........................971

b. Hizmet ve Yardımın Bizzat Fail Tarafından Yapılması Gerekir .........972

c. Hizmet ve Yardımın İlgili Makamlara Yapılması Gerekir..................972

d. Hizmet ve Yardımın, Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber

Alınmasından Sonra, Ancak Mahkemece Hüküm Verilmeden

Önce Yapılması Gerekir ...................................................................972

e. Failin, Suçun Meydana Çıkmasına ya da Fail veya Diğer Suç

Ortaklarının Yakalanmasına Hizmet ve Yardım Etmesi Gerekir.......973

f. Sonuçları..........................................................................................992

D. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullananların Soruşturma Başlamadan

Önce, Yetkili Makama Başvurarak Tedavisini İstemesi (4. fıkra).................992

1. Genel Olarak .........................................................................................992

2. Uygulanma Koşulları .............................................................................993

a. Failin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmış Olması

Gerekir.............................................................................................993

b. Başvurunun Fail Tarafından Yapılması Gerekir................................994

c. Başvurunun Resmi Makamlara veya Sağlık Kuruluşlarına

Yapılması Gerekir.............................................................................994

d. Başvurunun Soruşturma Başlamadan Önce Yapılması Gerekir .......995

e. Failin Başvurusunda Tedavi Edilmesini İstemesi Gerekir.................996

f. Sonuçları..........................................................................................997

ETKİN PİŞMANLIKLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI....................998

KAYNAKÇA.....................................................................................................1053

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar