Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçları

(TCK MD 188-3)
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nadi ŞAFAK
ISBN: 9786050512625
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nadi ŞAFAK
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 281

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçları (TCK MD 188-3)

Nadi ŞAFAK


İÇİNDEKİLER

ÖZET ...................................................................................................5

ABSTRACT .................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER ..................................................................................7

KISALTMALAR .............................................................................13

GİRİŞ ................................................................................................15

BİRİNCİ BÖLÜM

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDE KAVRAMLARI,

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN ÇEŞİTLERİ,

TARİHİ GELİŞİMİ, YAYILMASI VE ULUSLARARASI

MÜCADELE, T.C. MEVZUATINDAKİ DÜZENLEMELER

1. KAVRAMLAR ...........................................................................21

1.1. Genel Olarak .........................................................................21

1.2. Uyuşturucu Madde ve Tanımı ..............................................24

1.3. Psikotrop Madde ve Tanımı ..................................................27

1.4. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Sınıflandırılması ve

Çeşitleri .................................................................................28

1.4.1. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Etkilerine Göre

Sınıflandırılması .........................................................28

1.4.2. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Çeşitleri ..............29

1.4.2.1. Esrar ..............................................................30

1.4.2.2. Afyon ve Türevleri (Afyon Sakızı, Morfin,

Eroin, Kodein) ...............................................35

1.4.2.2.1. Afyon Sakızı ..................................37

1.4.2.2.2. Morfin ...........................................37

1.4.2.2.3. Eroin ..............................................39

1.4.2.2.4. Kodein ...........................................40

1.4.2.3. Kokain ........................................................... 41

8

1.4.2.4 Sentetik Uyuşturucu Maddeler...................... 42

1.4.2.4.1. Ecstasy ...........................................43

1.4.2.4.2. LSD (Lysergic Asid Diethylamid) ...45

1.4.2.4.3. Bonzai ...........................................46

2. UYUŞTURUCU MADDELERİN TARİHİ VE DÜNYADA

VE TÜRK-İSLAM TOPLUMLARINDA YAYILMASI........ 48

2.1. Uyuşturucu Maddelerin Keşfi ve Dünyadaki Gelişim

Süreci ....................................................................................48

2.2. Dünya Üzerindeki Uyuşturucu Madde Üretim Merkezleri ve

Ticaret Rotaları .....................................................................51

2.3. Türk ve İslam Toplumlarında Uyuşturucu Maddelerin

Kullanımı ve Gelişim Süreci .................................................56

2.4. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Geçiş Yolu Olarak

Türkiye ..................................................................................59

2.5. Türkiye’nin Uyuşturucu Ticareti Yapan Terör Örgütleri İle

Mücadelesi –Narkoterör .......................................................63

3. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERLE

MÜCADELE ...............................................................................67

3.1. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Yasaklanması ve Kontrol

Altına Alınmasına Yönelik Kurulan Uluslararası Örgütler .. 67

3.1.1. BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ...................... 68

3.2.1. Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Denetim Kurulu.. 70

3.1.3. İnterpol .......................................................................70

3.1.4. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) .....................................71

3.1.5. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ....................71

3.1.6. Uyuşturucuyla Mücadelede Faaliyet Yürüten Diğer

Oluşumlar ................................................................... 72

3.2. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Yasaklanması ve Kontrol

Altına Alınmasına Yönelik Yapılan Uluslararası Sözleşmeler ...72

3.2.1. Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi ....73

3.2.1.1. Genel Olarak .................................................73

3.2.1.2. Sözleşme Cetvellerinde Değişiklik ...............76

9

3.2.1.3. Sözleşmeci Devletlerin Yükümlülükleri .......76

3.2.2. 1971 Psikotrop Maddelere Dair Sözleşme .................80

3.2.2.1. Genel Olarak .................................................80

3.2.2.2. Sözleşme Cetvellerinde Değişiklik ...............82

3.2.2.3. Sözleşmeci Devletlerin Yükümlülükleri .......83

3.2.3. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına

Karşı 1988 BM Sözleşmesi ........................................ 85

3.2.3.1. Genel Olarak ................................................. 85

3.2.3.2. Sözleşme Hükümleri .....................................87

3.3 Kontrollü Teslimat Kavramı ve Türkiye’deki

Uygulaması ...........................................................................88

4. MEVZUATIMIZDA UYUŞTURUCU VE UYARICI

MADDE .......................................................................................90

4.1. Genel Olarak .........................................................................90

4.2. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ..................................92

4.3. 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında

Kanun ....................................................................................93

4.4. 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun .................95

4.5. TCK Haricinde Uyuşturucu Maddelerle İlgili Uygulanma

İmkanı Olan Diğer Mevzuat .................................................95

İKİNCİ BÖLÜM

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE

TİCARETİ SUÇLARI (TCK MD 188/3)

1. GENEL OLARAK .....................................................................97

2. KORUNAN HUKUKSAL YARAR ........................................100

3. MADDİ UNSURLAR ...............................................................103

3.1. Suçun Faili ..........................................................................103

3.2. Suçun Mağduru ...................................................................106

3.3. Suçun Maddi Konusu ..........................................................107

10

4. SUÇUN HAREKET UNSURU ................................................111

4.1. Satmak ................................................................................115

4.2. Satışa Arz Etmek ................................................................ 123

4.3. Başkalarına Vermek............................................................ 124

4.4. Sevk Etmek .........................................................................127

4.5. Nakletmek ...........................................................................129

4.6. Depolamak ..........................................................................131

4.7. Satın Almak ........................................................................132

4.8. Kabul Etmek .......................................................................134

4.9. Bulundurmak ......................................................................135

5. MANEVİ UNSUR .....................................................................140

6. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU ......................................... 142

7. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ .............................................145

7.1. Cezayı Artıran Sebepler ......................................................146

7.1.1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Verilen veya

Satılanın Çocuk Olması Hali (TCK md 188/3 Son) .146

7.1.2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Türüne Bağlı

Nitelikli Haller (TCK md 188/4-a) ...........................149

7.1.3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçunun İşlendiği

Yere Göre Nitelikli Haller (TCK md 188/4-b) .........153

7.1.4. Suçun, Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi

Hali (TCK md 188/5 İlk Cümle) ..............................159

7.1.5. Suçun, Suç İşlemek Amacıyla Teşkil Edilen Bir

Örgütün Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesi Hali

(TCK md 188/5 Son) ................................................163

7.1.6. Suçların, Bazı Mesleki Faaliyet Gösterenler

Tarafından İşlenmesi Hali (TCK md 188/8) .............167

7.2. Cezayı Azaltan veya Kaldıran Sebepler .............................169

7.2.1. Suçun Maddi Konusunun TCK md 188/6’daki

Maddelerden Oluşması .............................................169

7.2.2. Etkin Pişmanlık ........................................................171

11

7.2.2.1. Cezayı Ortadan Kaldıran Etkin Pişmanlık

Halleri ..........................................................174

7.2.2.2. Cezayı Hafifleten Etkin Pişmanlık Halleri ..184

8. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ

SUÇLARI İLE İLİŞKİLİ SUÇLAR....................................... 190

8.1. TCK md 188/1’deki Suçlarla İlişkisi ..................................190

8.2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılması Suçları

(TCK md 191/1) İle İlişkisi................................................. 196

8.3. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak

Suçu (TCK md 297) İle İlişkisi ...........................................206

8.4. Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekimi Yapma Suçu İle

İlişkisi (2313 sayılı Kanun md 23/5) ..................................208

8.5. İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu İle İlişkisi

(3298 sayılı Kanun 4.md) ...................................................213

9. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ..............................214

9.1. Teşebbüs .............................................................................214

9.2. İştirak ..................................................................................220

9.3. İçtima ..................................................................................227

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI

1. MUHAKEME ...........................................................................249

1.1. Görev ..................................................................................250

1.2. Yetki.................................................................................... 250

2. YAPTIRIM ...............................................................................252

2.1. Cezalar ................................................................................252

2.2. Güvenlik Tedbirleri .............................................................258

3. ZAMANAŞIMI .........................................................................261

SONUÇ ............................................................................................263

KAYNAKÇA .................................................................................. 273

KAYNAKÇA

AHATLI, Erdinç. Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapan Maddeler Konusuna İslâmın Bakışı, Diyanet İlmi Dergi C-37, S-3 Temmuz 2001

AKGÜLEN, A. Tunga. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce Hukuk

Sözlüğü. İkinci Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, 2010

AKKAYA, Çetin. Örgüt Suçu & Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2010

AKSÜT, Ertekin. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

Suçları, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020

ARSLANTÜRK, Mustafa. Etkin Pişmanlık, Vazgeçme, Cezasızlık,

Birinci Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018

ARTUÇ, Mustafa. Malvarlığına Karşı Suçlar, 4.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020

ARTUK, M. Emin - GÖKCEN, Ahmet – ALŞAHİN, M. Emin-ÇAKIR, Kerim. Ceza Hukuku Genel Hükümler, On Dördüncü

Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020

ARTUK, M. Emin - GÖKCEN, Ahmet - YENİDÜNYA, Caner.

Ceza Hukuku Genel Hükümler, Altıncı Baskı, Adalet Yayınevi,

Ankara 2012

ARTUK, M. Emin - GÖKCEN, Ahmet- ALŞAHİN, M. Emin-ÇAKIR, Kerim. Gerekçeli Ceza Kanunları, Yirminci Baskı, Adalet

Yayınevi, Ankara 2019

ATEŞ, Neslihan. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu, Birinci Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2019

AVCI, Yasin. Latin Amerika’da Uyuşturucu Sektörü Ve Uyuşturucu

İle Mücadele: Mevcut Durum Ve Çözüm Önerileri, İsmail Ermağan (ed.), Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Ankara: Nobel

Yayınları, 2018

274

AYDIN, Devrim. Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Birinci Baskı,

Yetkin Basımevi, Ankara 2009

BALCI, Murat. Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu Madde Ticareti

Suçları, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2009

BALCI, Murat. Ceza Muhakemesinde Hüküm ve Çeşitleri, Birinci

Baskı, Adalet Yayınevi, 2012

BALCI, Murat. Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza

Hukuku Paneli, Birinci Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011

BARUT, Ferit. AYDEMİR, Melis. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Işığında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Birinci Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul 2019

BAYRAKTAR, Köksal. Uyuşturucu Maddeler ve Suç Siyaseti,

İÜHFM, C.51, Sayı 1-4, Y. 1985

CANAK, Erkan. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin

Pişmanlık, Birinci Baskı, Kazancı Hukuk Yayımevi, İstanbul

2012

ÇAKIR, Muhammet Faruk. Yasadışı Uyuşturucu Ticaretinin Terör

Örgütleri Üzerinde Etkileri, BAİBÜ S.B.E. Dergisi, 2020, Cilt:

20, Sayı: 1/Bahar

ÇALIŞKAN, Mustafa. İstanbul’da Narko-Terörizm ve Toplumsal Düzeni Tehdit Boyutları, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi S.B.

Dergisi, 2019

ÇALIŞKAN, Suat. Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı

Madde Suçları, İkinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013

ÇETİN, H. Cem-ÇELİK, Ahmet-SEZGİN, Erkan. Uyuşturucuyla

Mücadele Politikaları ve Yeni Trendler, Birinci Baskı, Adalet Yayınnevi, Ankara 2016

DEMİREL, Naim. Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Uyuşturucu Maddelerle Mücadele, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:28, 2012

DOĞAN, Koray. Ceza Muhakemesinde Belirsizlik Kuşkudan Sanık

Yararlanır İlkesi, İkinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Haziran 2018

275

DÖNMEZER, Sulhi. Hukuk ve Uyuşturucu, Alışkanlık Yaratıcı Maddeler (Kriminolojik Yaklaşım), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C43. Prof Dr S.F. Ülgener’e Armağan, İstanbul 1987

DÖNMEZER, Sulhi. Uyuşturucu ve Tutku Yaratıcı Maddeler Konusuna Sosyo-Politik Yaklaşım (İHFM, Atatürk’e Armağan, İstanbul 1982)

ELMAS, Birsen. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Üçüncü

Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018

EVİK, Vesile Sonay. Suça İştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu,

İkinci Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011

GEDİK, Doğan. Öğreti ve Yargısal İçtihatlar Işığında Ceza Muhakemesinde Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi, Birinci Baskı, Adalet

Yayınevi, Ankara 2016

GÖKCEN, Ahmet – BALCI, Murat – ALŞAHİN, M. Emin – ÇAKIR, Kerim. Ceza Muhakamesi Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4.

Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020

GÖKCEN, Ahmet ve Diğerleri. Malvarlığına Karşı Suçlar, Birinci

Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018

GÜNAY, Erhan. Uygulamalı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları

ve İlgili Mevzuat, Dördüncü Baskı, Ankara 2007

GÜNAY, Erhan. Uygulamalı-Örnekli Dava ve Ceza Zamanaşımı, Beşinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016

GÜNAY, Meryem. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti

Suçlarında Etkin Pişmanlık, TBB Dergisi, Sayı:133, 2017

GÜNDEL, Ahmet. 5237 Sayılı TCK’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde

Suçları, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009

GÜNGÖR, Şener. KINACI, Ali. Öğreti ve Uygulama Boyutu İle

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar, Birinci Baskı,

Yetkin Yayınları, Ankara 2001

276

GÜRELLİ, Nevzat. Hukuk Açısından İlaç Alışkanlıkları, İÜHFM, C.

XLV, S.1-2, 1975

İÇEL, Kayıhan - ÜNVER, Yener. Uyuşturucu Madde Suçları, Birinci

Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017

KARAGÖZ, İsmail. Ayet ve Hadislerin Işığında Sigara, Alkol, Uyuşturucu Zararları ve Dini Hükmü, Birinci Baskı, DİB Yayınları,

Ankara 2019

KARAKAŞ DOĞAN, Fatma. Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu

veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Birinci Baskı, Legal

Yayıncılık, 2015

KIDIL, Fahrettin. Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı

Madde İmal ve Ticareti Suçları, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi,

Ankara 2020

KIZILARSLAN, Hakan. Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Tüzel Kişilere Özgü Koruma ve Güvenlik Tedbirleri, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020

KOCA, Mahmut- ÜZÜLMEZ, İlhan. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş

On Üçüncü Baskı, Ankara 2020

KURT, Şahin - KURT, Ela. Uygulamada Uyuşturucu veya Uyarıcı

Madde Suçları, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2007

Meydan Larousse, C.1, C.4, C.8

NOHUTÇU, Ahmet- ÜNDAL, Melek. Anayasa Hukuku, On ikinci

Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2015

ÖGEL, Kültegin. Bağımlılık Yapan Maddeler, İstanbul, 1997.

ÖNER, Mehmet Zülfü. Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti Suçları, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2011

ÖZBEK, V. Özer-KANBUR, M. Nihat - DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar-TEPE, İlker. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.

Baskı, Seçkin Yayınevi, 2012

277

ÖZBUDUN, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş Yirminci Baskı, Yetkin Basımevi, Ankara 2020

ÖZDABAKOĞLU, E. Hakan. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2007

ÖZGENÇ, İzzet. Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Üçüncü Baskı, Adalet

Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Matbaası, 2006

ÖZGENÇ, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Onaltıncı Bası,

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020

ÖZGENÇ, İzzet. Suç Örgütleri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş

On İkinci Bası, Seçkin Yayıncılık, 2019

ÖZŞEKER, Pınar Efeoğlu. DİP, Aybike. DAĞLIOĞLU, Nebile

Dağlıoğlu. GÜLMEN, Mete Korkut. Sentetik Kannabinoidler:

Yeni nesil esrar, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, C:21, S.1, 2017

ÖZTÜRK, Bahri. Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,

Güncellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012

ÖZTÜRK, Bahri- EKER KAZANCI, Behiye – SOYER GÜLEÇ,

Sesim. Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri, Üçüncü Baskı,

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019

PARLAR, Ali-KIZILKAYA, Azmi. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde

Suçları, Birinci Baskı, Bilge Yayınevi, Ankara 2018

PARLAR, Ali - HATİPOĞLU, Muzaffer. Türk Ceza Kanunu Yorumu, Seçkin Yayınevi, Tümüyle Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara

2010, C.1

PARLAR, Ali - HATİPOĞLU, Muzaffer. Türk Ceza Kanunu Yorumu, Seçkin Yayınevi, Tümüyle Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara

2010, C.3

PARLAR, Ali - HATİPOĞLU Muzaffer. Suça Teşebbüs, İştirak, içtima, ve Yaptırımlar, İkinci Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010

278

PARLAR, Ali - ÖZTÜRK, Mustafa. Türk Ceza Kanunu’nda Etkin

Pişmanlık, Gönüllü Vazgeçme ve Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Birinci Baskı, İstanbul 2018

RUHİ, A. Cemal. Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu veya Uyarıcı

Madde Suçları, Birinci Baskı, On iki Levha Yayıncılık, İstanbul

2017

SANCAR, T. Yalçın. Çok Failli Suçlar, Birinci Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 1998

SELBES, Ece. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu,

Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017

SEVDİM, Ali Erdem. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçları, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014

SEZER, Yasin - İPEK, A. İhsan - PARLAK, Engin, Adli ve Önleme

Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, Teknik

Araçlarla İzleme, Birinci Baskı, Seçkin Yayınevi, İstanbul 2012

SINAR, Hasan. Disiplinler Arası ve Ceza Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele, Birinci Baskı,

Lale Yayıncılık, 2015

SOYASLAN, Doğan. Ceza Hukuku Özel Hükümler, 12. Baskı, Yetkin

Yayınevi, Ankara 2018

ŞAHİNKAYA, Yalçın. Suçsuzluk Karinesi, Birinci Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008

ŞEN, Ersan. Suç Örgütü, Birinci Baskı, Yargın Hukuk Yayınları, İstanbul 2013

ŞEN, Ersan. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satma ve Satışa Arz Farkı,

Başkalarına Verme (https://www.hukukihaber.net/uyusturucuve-uyarici-madde-satma-ve-satisa-arz-farki-baskalarina-vermemakale,6107.html Erişim tarihi: 10.04.2020)

TEZCAN, Durmuş - ERDEM, M. Ruhan - ÖNOK, R. Murat. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Güncellenmiş 17. Baskı, Seçkin

Yayıncılık, Ankara 2019

279

UZBAY, İ. Tayfun. Madde Bağımlığı Tüm boyutlarıyla Bağımlılık ve

Bağımlılık Yapan Maddeler, Birinci Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi,

2015

ÜNVER, Yener - ÖZ, Kerem. Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele, Birinci Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018

VATANDAŞ, Celalettin. Türkiye’de Gençlik ve Uyuşturucu Madde

Sorunu, SEKAM Yayınları, İstanbul 2015

YAŞAR, Yusuf. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Üçüncü Baskı Seçkin Yayınevi, Ankara 2019

YAVUZ, Cevdet. Türk Borçlar Kanunu, Sekizinci Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2011

YENİDÜNYA, A. Caner. - İÇER, Zafer. Uyuşturucu ve Uyarıcı

Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık, Fasikül Dergisi, Sayı:38,

2013

YERDELEN, Erdal. Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi,

Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara 2010

YOKUŞ SEVÜK, Handan. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2007

YOLCU, Ferit. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015

YURTCAN, Erdener. Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Suçları,

Üçüncü Bası, TBB Yayınları, Ankara 2018

YÜKSEKTEPE, Mert Asker. Türk Ceza Kanunu Genel Hükümleri

Dahilinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamları İle Uyuşturucu

veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Birinci Baskı,

Aristo Yayınevi, İstanbul 2020,

ZAFER, Hamide. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yedinci Bası, Beta

Yayıncılık, İstanbul 2019

280

RAPORLAR

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 1993, 1994, 2000, 2001,

2004, 2014, 2015 Türkiye Raporu

T.C. İçişleri Bakanlığı, Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve

PKK/KCK Raporu, 2017

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi

(2019), Avrupa Uyuşturucu Raporu 2019: Eğilimler ve Gelişmeler, Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Bürosu, Lüksemburg.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2018 Dünya Uyuşturucu Raporu

T.C. İçişleri Bakanlığı, Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve

PKK/KCK Raporu, 2017

İNTERNET SİTELERİ

https://mevzuat.tbmm.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 19.04.2020)

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi:17.04.2020)

https://www.resmigazete.gov.tr/ (Erişim Tarihi:18.04.2020)

https://www.psikiyatri.org.tr/1289/tpd-basin-aciklamasi-sentetikesrar-turevleri-bonzai (Erişim Tarihi: 21.04.2020)

http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/ay2014/bonzai/bonzai.htm (Erişim Tarihi: 21.04.

2020)

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunyada-uyusturucu-trafigi-rotalari-cesitleniyor/1187432 (Erişim Tarihi: 04.04.2020))

https://islamansiklopedisi.org.tr/uyusturucu (Erişim Tarihi:04.04.2020)

https://tr.wikipedia.org/ (Erişim Tarihi: 23.04.2020)

281

https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html (Erişim

Tarihi: 23.04.2020)

https://www.hukukihaber.net/uyusturucu-ve-uyarici-madde-satmave-satisa-arz-farki-baskalarina-verme-makale,6107.html (Erişim tarihi:

10.04.2020)

https://karararama.yargitay.gov.tr/ (Erişim Tarihi:04.04.2020)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar