Vekaletsiz İşgörme (Özel Uygulama Hali: Acil Tıbbi Müdahaleler)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ümmühan KAYA
ISBN: 9786050507355
Stok Durumu: Stokta var
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ümmühan KAYA
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 434

Borçlar Hukukunda çok az kurum “Vekâletsiz İşgörme” kadar tartışmalıdır ve hâlâ da tartışılmaya muhtaçtır. Mukayeseli hukuk araştırmaları göstermektedir ki, Kanun koyucular bu kurumun hangi teorik zemin üzerinde düzenlenmesi gerektiği konusunda hem fikir değillerdir. Borç ilişkisinin kaynaklarından biri olan vekâletsiz işgörme kurumu, kanuna ya da sözleşmeye dayanan herhangi bir hukuki ilişki bulunmayan işgören ve işsahibi arasında başkası yararına üstlenilen işgörmelerin karşılıksız kalamayacağı esasına dayanan ve işgörenin işgörmeden önceki durumunu muhafaza etmesini amaçlayan, eksik iki tarafa borç yükleyen bir borç ilişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Roma hukukuna dayanan söz konusu kurum, dogmatik temelinin ve unsurlarının karmaşıklığı sebebiyle birçok tartışmayı içermektedir. Bilhassa Türk-İsviçre Borçlar hukukundaki düzenlemelerin ayrıntıya inmeden genel nitelikli olması hangi hükümlerin hangi vekâletsiz işgörme türüne uygulanacağına ilişkin görüş farklılıklarının kaynağını oluşturmaktadır.


Tez danışmanlığını yürüttüğüm Araştırma Görevlisi Dr. Ümmühan Kaya, son derece karmaşık bir yapıya sahip ve farklı hukuki kurumlarla arasındaki sınırların oldukça silik olduğu vekâletsiz işgörme kurumunu, tutarlı bir bütünlük içinde ele almayı başarmıştır. Söz konusu kurumun oldukça tartışmalı olan dogmatik temelinden yola çıkarak unsurlarını belirlemiş ve böylece vekâletsiz işgörmenin ayırt edici özelliklerini ve diğer kurumlardan farklarını başarılı bir şekilde ortaya koyabilmiştir. İsviçre, Alman ve Türk öğretisinin mukayeseli olarak ele alındığı, yargı kararlarıyla zenginleştirilmiş elinizdeki bu eser, vekâletsiz işgörme kurumuna ait düşünceleri berraklaştırmakta; kurumu, makul gerekçelerle tutarlı bir zemine oturtmaktadır.


Eserde ele alınan acil tıbbi müdahaleler, vekâletsiz işgörme kurumunun özel uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır. Oldukça güncel olan bu konuya vekâletsiz işgörme kurumuna bütüncül bir bakıştan sonra yer verilmesi çalışmayı ilgi çekici hale getirmektedir. Olay örnekleri ve yargı kararları ile araştırmacıların dikkatini çekecek bu eserin faydalı olmasını diliyorum.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ vii

TEŞEKKÜR ix

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR xix

GİRİŞ 

KONU VE KAVRAM

 § 1 KONU

I. Konunun Takdimi 1

II. Konunun Sınırlandırılması 7

§ 2 VEKÂLETSİZ İŞGÖRME KAVRAMI

I. Vekâletsiz İşgörmenin Tanımı 8

II. Vekâletsiz İşgörmenin Dogmatik Temeli 13

A. Genel Olarak 13

B. Teoriler 14

1. İnsanlık Gereği Yardım Teorisi (Theorie der 

Menschenhilfe) 14

2. Sözleşme Benzeri Teorisi (Quasivertragstheorie) 17

3. Objektif Teori 19

4. Yetki Teorisi (Die Zuständigkeitstheorie) 23

5. Sübjektif Teori 25

6. Menfaatlerin Korunması Teorisi (Interessenwahrnehmung/Subordination) 30

7. Karma Teori 32

8. Değerlendirme ve Yeni Teori: Sübjektifleştirilmiş 

Karma Teori 33

III. Vekâletsiz İşgörmenin Türleri 37

A. Genel Olarak 37

B. Türleri 39

1. Gerçek Vekâletsiz İşgörme 39

a. Caiz Gerçek Vekâletsiz İşgörme 39

b. Caiz Olmayan Gerçek Vekâletsiz İşgörme 42

2. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörme 45

a. Kötüniyetli Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörme 45

b. İyiniyetli Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörme 48

IV. Vekâletsiz İşgörmenin Hukuki Niteliği 49

A. Genel Olarak 49

B. Gerçek Vekâletsiz İşgörmenin Hukuki Niteliği 50

C. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörmenin Hukuki Niteliği 55

I. BÖLÜM 

VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN DÜZENLENİŞ 

TARZI VE UNSURLARI

§ 3 VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN DÜZENLENİŞ TARZI

I. Mukayeseli Hukukta Vekâletsiz İşgörmenin Düzenlenmesi 57

A. Roma Hukukunda 57

B. İslam Hukukunda 59

C. Anglo-Amerikan Hukukunda 60

D. Fransız Hukukunda 65

E. Alman Hukukunda 67

F. İsviçre Hukukunda 68

1. Halihazırdaki Düzenleme 68

2. İsviçre Borçlar Kanunu 2020 Tasarısı 69

II. Türk Hukukunda Vekâletsiz İşgörmenin Düzenlenmesi 72

A. Genel Olarak 72

B. Borç İlişkisinin Kaynakları ve Vekâletsiz İşgörmenin 

Kanundaki Yerinin Değerlendirilmesi 74

§ 4 VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN UNSURLARI

I. Vekâletsiz İşgörmenin Genel Unsurları 78

A. Genel Olarak 78

B. Genel Unsurlar 80

1. Bir İşin Görülmesi 80

2. Bir Başkası İçin İşgörme 84

a. Başkasına Ait Bir İşin Bulunması 84

b. İşgörme Amacı (Başkasına Ait İşgörme İradesi) 92

i. Genel Olarak 92

ii. İşgörme Amacının İspatı 97

iii. İşgörmede İşgörenin de Menfaatinin Bulunması/Başkasına da Ait İş (Auch Gestion/

Auch fremdes Geschäft) Kavramının Yerinde 

Olup Olmadığı Sorunu 102

iv. İşsahibinin Belirlenmesi ve Yansıma Yarar (Reflexvorteil) 108

v. İşgören ve İşgören Yardımcısı 112

3. Vekâlet Olmaksızın İşgörme: Yetkili veya Yükümlü Olmaksızın İşgörme 114

a. Genel Olarak 114

b. Gönüllü Olarak İşgörmenin (Vekâletsiz İşgörme Bilincinin) Gerekliliğinin Değerlendirilmesi 116

c. İşgörmenin Dayandığı Bir Sözleşmenin Bulunması 120

i. Taraflar Arasında İşgörmenin Dayandığı Bir Sözleşmenin Bulunması 120

ii. Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Geçersiz 

Olması 122

iii. Yetkinin Aşılması 128

iv. İşgören ve Üçüncü Kişi Arasında Bir 

Sözleşmenin Olması 130

(1) Genel Olarak 130

(2) Uygulamada Karşılaşılan Bazı Örneklerin Vekâletsiz İşgörme Kapsamında Değerlendirilmesi 135

d. İşgörmenin Kanunda Düzenlenmesi 141

e. Özel Durumlar 145

i. Sonuca Ulaşmayan Sözleşme Hazırlıkları 

Sebebiyle Yapılan Masrafların Vekâletsiz İşgörme Hükümlerine Dayanarak Talep Edilebilirliği 145

ii. İşgörenin Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 

Sebebiyle İşgörmesi 146

C. Tarafların Fiil Ehliyetinin Vekâletsiz İşgörme İlişkisine 

Etkisi 150

II. Caiz ve Caiz Olmayan Vekâletsiz İşgörme Arasındaki 

Sınırları Belirleyen Özel Unsurlar 153

A. Genel Olarak 153

B. Özel Unsurlar 160

1. İşsahibinin Müdahale Yasağının Yokluğu 160

a. Genel Olarak 160

b. Müdahale Yasağının Sınırları 163

i. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık 163

ii. Alman Medeni Kanunu § 679’un Türk-İsviçre Hukukunda Uygulanabilirliği Meselesi 165

2. İşgörmenin Gerekliliği (Gebotenheit der 

Geschäftsführung) 170

III. Uygulamada Karşılaşılan Bazı Özel Hallere İlişkin 

Değerlendirmeler 180

II. BÖLÜM 

VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

§ 5 CAİZ VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN  

HÜKÜM VE SONUÇLARI

I. Caiz Vekâletsiz İşgörmenin Genel Sonuçları 187

A. Genel Olarak 187

B. İç ve Dış İlişki Arasında Vekâletsiz İşgörmenin Konumlandırılması 190

II. İşgörenin Yükümlülükleri 197

A. İşi Özenle Görme Borcu 197

B. Elde Ettiği Faydaları İşsahibine Devretme Borcu 

(Teslim Borcu) 202

C. İşgörenin Yan Yükümlülükleri: Bilgi ve Hesap Verme 

ile Sadakat Yükümlülüğü 207

D. İşsahibinin Zararını Giderme Borcu 211

1. Özen Yükümlülüğünün İhlali Halinde Zararı 

Giderme Borcu 211

a. Genel Olarak 211

b. Zarar veya Zarar Tehlikesini Önlemek İçin İşgörme Halinde Sorumluluğun Hafifletilmesi 214

c. İşgörenin Ehliyetsizliği Halinde Sorumluluğun Hafifletilmesi 219

d. Sorumluluğun Ağırlaştırılması 220

e. İşgörenin Yardımcı Kişilerin Fiillerinden 

Sorumluluğu 220

2. Diğer Yükümlülüklerin İhlali Halinde Zararı 

Giderme Borcu 222

3. İspat Yükü 222

III. İşsahibinin Yükümlülükleri 223

A. Genel Olarak 223

B. Masrafları Ödeme Borcu (Aufwendungsersatzverpflichtung) 224

C. İşgöreni İşgörme Dolayısıyla Üstlendiği Yükümlülüklerden Kurtarma Borcu (Befreiungsverpflichtung) 229

D. İşgörenin Zararını Giderme Borcu 232

1. Genel Olarak 232

2. Karayolları Trafik Kanunu’nda Özel Olarak Öngörülen Zararı Giderme Borcu 242

3. İşgörenin Manevi Zarar Talebinin Değerlendirilmesi 244

E. İşsahibinin Ücret Ödeme Borcunun Olup Olmadığı Sorunu 245

F. İşsahibinin Yükümlülüklerine İlişkin Diğer Hususlar 251

IV. Birden Fazla İşgören veya İşsahibinin Olması 254

V. İşsahibinin Kimliği Hakkkında İşgörenin Yanılması 256

VI. İşgörenin Bağışlama veya Ahlaki Bir Yükümlülüğü Yerine 

Getirme Amacıyla ya da Hatır İlişkisinden Dolayı Hareket 

Etmesinin Vekâletsiz İşgörmenin Sonuçlarına Etkisi 258

VII. Vekâletsiz İşgörme İlişkisinin Sona Ermesi 264

§ 6 CAİZ OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN  

HÜKÜM ve SONUÇLARI

I. Genel Olarak 267

II. Vekâletsiz İşgörmeye İlişkin Hükümlerin Caiz Olmayan 

Vekâletsiz İşgörmeye Uygulanabilirliği 267

III. Sözleşme Dışı Sorumluluk Hükümlerine Göre Caiz  Olmayan Vekâletsiz İşgörmenin Sonuçları 272

A. Genel Olarak 272

B. Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Caiz Olmayan 

Vekâletsiz İşgörmeye Uygulanması 274

C. Caiz Olmayan Vekâletsiz İşgörenin Bilgi ve Hesap 

Verme Yükümlülüğü 282

D. Caiz Olmayan Vekâletsiz İşgörenin Sorumluluğu 283

1. Genel Olarak 283

2. Caiz Olmayan Vekâletsiz İşgörenin TBK m. 527/II Kapsamında Beklenmedik Hâlden Sorumluluğu 284

3. Zararın Önlenmesinde Sorumluluğun Hafifletilmesi 288

4. Sözleşme Yapma Ehliyetine Sahip Olmayan İşgörenin Sorumluluğunun Hafifletilmesi 289

5. Caiz Olmayan İşgörenin Yardımcı Kişilerin Fiilerinden Sorumluluğu 289

§ 7 İŞSAHİBİNİN İŞGÖRMEYİ UYGUN  

BULMASI ve ZAMANAŞIMI

I. İşsahibinin İşgörmeyi Uygun Bulması 291

A. Uygun Bulmanın Özellikleri ve Hukuki Niteliği 291

B. Uygun Bulmanın Sonuçları 295

1. Genel Olarak 295

2. Caiz İşgörme Durumunda 301

3. Caiz Olmayan İşgörme Durumunda 302

II. Zamanaşımı 304

A. Caiz Vekâletsiz İşgörmede 304

1. Genel Olarak 304

2. İstisnai Durumlar 306

B. Caiz Olmayan Vekâletsiz İşgörmede 307

III. BÖLÜM 

VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN BENZER KURUMLARLA İLİŞKİSİ VE ÖZEL UYGULAMA HALİ: ACİL TIBBİ MÜDAHALELER

§ 8 VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN BENZER

KURUMLARLA İLİŞKİSİ

I. Genel Olarak 309

II. Sözleşme ve Vekâletsiz İşgörme 309

A. Sözleşme İlişkisinin Üstünlüğü 309

B. İstisnai ve Tartışmalı Durumlar 312

1. Genel Olarak 312

2. Geçmişe Etkili Geçersiz Sözleşmeler 313

3. Sözleşmeyle Tanınan Yetkinin Aşılması 320

4. Kendiliğinden Hak Alma Masrafları (Nama İfa ve Kendiliğinden Satma Hakkı) 324

i. Genel Hükümler Bağlamında 324

ii. Satış Sözleşmesinde ve Eser Sözleşmesinde 325

iii. Kira Sözleşmesinde 327

C. Vekâlet Sözleşmesi ve Vekâletsiz İşgörme 334

III. Haksız Fiil ve Vekâletsiz İşgörme 335

IV. Sebepsiz Zenginleşme ve Vekâletsiz İşgörme 338

A. Benzerlikler ve Farklılıklar 338

B. Sebepsiz Zenginleşmenin Uygulama Bulduğu Alanlar 340

C. Tartışmalı Durumlar: Başkasına Ait Bir Yükümlülüğün 

Yerine Getirilmesi 342

V. Temsil ve Vekâletsiz İşgörme 346

VI. Halefiyet ve Vekâletsiz İşgörme 351

VII. Eşya Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Vekâletsiz İşgörme 359

A. İşleme, Karışma ve Birleşme 359

B. Bulunmuş Eşya 361

C. Haksız Yapı 362

D. Paylı Mülkiyet 365

VIII. Haksız Zilyetlik ve Vekâletsiz İşgörme 366

IX. Vekâletsiz İşgörmeye Atıf Yapılan Durumlar 368

§ 9 VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN ÖZEL UYGULAMA

HALİ: ACİL TIBBİ MÜDAHALELER

I. Genel Olarak 371

II. Hekim/Hastane ve Hasta Arasındaki Hukuki İlişki ve Bu 

Hukuki İlişkinin Tarafları 372

III. Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk 377

IV. Tıbbi Müdahale ve Vekâletsiz İşgörme 379

A. Genel Olarak 379

B. Acil Tıbbi Müdahalelerde Vekâletsiz İşgörmenin 

Şartlarının Değerlendirilmesi 380

1. Genel Unsurlar 380

2. Özel Unsurlar 382

a. Genel Olarak 382

b. İşsahibinin İradesi, Müdahale Yasağı ve Hasta Talimatının (Vasiyetinin) Birlikte 

Değerlendirilmesi 384

C. Vekâletsiz İşgörme Kapsamına Giren Olay Grupları 390

1. Acil Tıbbi Müdahaleler 390

2. Ameliyatın Genişletilmesi 391

D. Caiz Vekâletsiz İşgörmenin Sonuçları 393

E. Caiz Olmayan Vekâletsiz İşgörmenin Sonuçları 395

F. Tıp Hukukundaki İşi Üstlenme Kusurunun Vekâletsiz İşgörmedeki Karşılığı 396

G. Hekimin Sorumluluğunun Hafifletilmesi 398

V. Tıbbi Müdahaleye İlişkin Sözleşme ve Vekâletsiz İşgörme Arasındaki Sınırlar 399

VI. Sözleşmenin Tarafı Olan Hekimin Vekâletsiz İşgörme 

Hükümlerine Dayanıp Dayanamayacağı ile Vekâletsiz 

İşgörmede İşsahibi Konumundaki Çocukların Durumunun Değerlendirilmesi 402

SONUÇ 409

KAYNAKÇA 419


Aeby, Kurt: Die Geschäftsführung ohne Auftrag nach Schweizerischem Recht, Zürich 1928.

Aebi-Müller, Regina E./Fellmann, Walter/Gächter, Thomas/Rütsche, Bernhard/Tag, Brigitte; Arztrecht, Bern 2016.

Akbıyık, Cem; ‘‘Temsil Yetkisi ve Temel İlişki’’, İÜHFM, C. LV, S. 4, 1997, s. 217-232.

Arkan Akbıyık, Azra; Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme, İstanbul 1999.

Akgündüz, Ahmet; İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Özel Hukuk-II Üçüncü Cild, İstanbul 2012.

Aksoy, Hasan Can; ‘‘Vekâletsiz İş Görende İşi Vekâletsiz Olarak Görme Bilinci Aranmalı mıdır?’’, Ankara Barosu Dergisi, S. 2017/1, s. 91-121.

Akyol, Şener; Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 2008.

Antalya, Osman Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:V/1, 1, 2. Baskı, Ankara 2019. (Borçlar 1)

Antalya, Osman Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:V/1, 2, 2. Baskı, Ankara 2019. (Borçlar 2)

Antalya, Osman Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:V/1, 3, 2. Baskı, Ankara 2019. (Borçlar 3)

Arsebük, Ahmet Esat; Borçlar Hukuku, Birinci Cilt ve İkinci Cilt, 3. Baskı, Ankara 1950.

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin; Medenî Usûl Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2019.

Ayan, Mehmet; Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 1991. (Tıbbi Müdahale)

Ayan, Mehmet; Eşya Hukuku II: Mülkiyet, 9. Baskı, Ankara 2016. (Eşya)

Bamberger, Heinz Georg/Roth, Herbert/Hau, Wolfgang/Poseck, Roman; Beck'scher Online-Kommentar, Bearbeiter der BGB §§ 677 ff.: Markus Gehrlein, 52. Edition, 4. Auflage, München 2019. (BeckOK BGB/Gehrlein)

Baş Süzel, Ece; Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme -Menfaat Devri Yaptırımı-, İstanbul 2015.

Başpınar, Veysel; Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara 2004.

Batsch, Karl Ludwig; ‘‘Aufwendungsersatzanspruch und Schadensersatzpflicht des Geschäftsführers im Falleberechtigter und unberechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag’’, AcP, 171. Bd., 1971, s. 218-233.

Baur, Fritz; ‘‘Zur dingliche Seite der Geschäftsführung ohne Auftrag’’, JZ 1952, s. 328-329.

Baygın, Cem; ‘‘Edim Dışı Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan İade Talebinin Haksız Fiil ve Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Talepler Karşısındaki Durumu’’, Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 571-602.

Becker, Hermann; Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI Obligationenrecht, II. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse Art. 184-551, Bern 1934.

Berki, Şakir; Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Ankara 1973.

Bermann, Gustav; Die Geschäftsführung ohne Auftrag nach Schweizerischem Obligationenrecht, Zürich 1896.

Bertzel, Karl; ‘‘Der Notgeschäftsführer als Repräsentant des Geschäftsherrn’’, AcP, 158. Bd., 1959/60, s. 107-150.

Bilge, Necip; Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971.  

Brennecke, Philipp; Ärztliche Geschäftsführung ohne Auftrag, Heidelberg 2010.

Brox, Hans/Walker, Wolf-Dietrich; Besonderes Schuldrecht, 43. Auflage, München 2019.

Brückmann, Arthur; Die Rechte des Geshäftsführers ohne Auftrag, zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Begriff der auftraglosen Geschäftsbesorgung, Jena 1903.

Bucher, Eugen; Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Zürich 1988. (Allgemeiner Teil)

Bucher, Eugen; Obligationenrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, Zürich 1988. (Besonderer Teil)

Bucher, Eugen (Hrsg. Arthur Meier Hayoz); Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, Das Personenrecht, Berner Kommentar Band/Nr. I/2/1: Die natürlichen Personen, Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 3. Auflage, Bern 1976. (BK ZGB)

Canbolat, Ferhat; ‘‘Kamu Hastanesinde Yapılan Tıbbi Müdahalede Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğunun Dayanağı’’, TBB Dergisi, S. 80, 2009, s. 156-181. 

Cansel, Erol/Özel, Çağlar; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 2. Baskı, Ankara 2017.

Demir, Mehmet; Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, Ankara 2010. (Tıbbi Organizasyon)

Demir, Mehmet; Hekim ve Hastane Yönünden Tıbbi Sorumluluk Hukuku, Ankara 2018. (Sorumluluk)

Demircioğlu, H. Reyhan; Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo Sorumluluğu), Ankara 2009.

Deutsch, Erwin/Spickhoff, Andreas; Medizinrecht, 7. Auflage, Heidelberg 2014.

Dietrich, Peter; ‘‘Hilfeleistung in gefährlichen Situationen’’, JZ, 29. Jahrgang N. 17 (6 September 1974), s. 535-540.

Doğan, Murat; ‘‘Özel Hastanelerin Tazminat Sorumluluğu’’, Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2015, s. 21-62.

Dönmez, Ünsal; Ärztliche Aufklärungspflicht und Einwilligung des Patienten, in: Beiträge zur türkisch-deutschen Rechtsvergleichung im Medizinrecht und bei Schwangerschaftsabbruch, Saarbrücken 2017.

Dural, Mustafa; ‘‘Roma Hukukunda Akit Benzerleri (Quasi Contractus)’’, İÜHFM, C. XXXIII, S. 3-4, 1967, s. 257-272.

Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan/Gümüş, Mustafa Alper; Türk Özel Hukuku C. III: Aile Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2020.

Elçin Grassinger, Gülçin; ‘‘Kefalet Sözleşmesinde Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki Hukuki İlişki’’, İÜHFM, LV (1996), s. 389-412. 

Erdoğmuş, Belgin; Roma Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul 2014.

Ercoşkun Şenol, H. Kübra; ‘‘Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmenin Sistematik Açıdan Borçlar Kanunundaki Yeri ve 2020 İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Durum’’, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXII, Y. 2018, S. 4, s. 37-65.

Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Ankara 2019.(Genel) 

Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 7. Baskı, Ankara 2019. (Özel)

Erkan, Vehbi Umut; ‘‘Kendi Malzemesini Kullanarak Başkasının Arazisinde Haksız Yapı Meydana Getirilmesi Durumunda Malzeme Sahibinin Arazinin Mülkiyetinin Kendisine Verilmesi Talebi (TMK m. 724)’’, AÜHFD, C. 63, S. 3, 2014, s. 449-478.

Erman, Bürgerliches Gesetzbuch, Band I: §§ 1-761, Bearbeiter der §§ 677 ff.: Tim W. Dornis, 15. Auflage, 2017. (Erman/Dornis)

Erman, Barış; Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara 2003.

Esser, Josef/Weyers, Hans-Leo; Schuldrecht Band II Besonderer Teil, Teilband 2, 8. Auflage, Heidelberg 2000.  

Evren, Çınar Can; ‘‘Hizmet Kusuru-Haksız Fiil Ayrımı ve Yargı Düzeni’’, TBB 2011 (95), s. 174-196.

Fellmann, Walter (Hrsg: Moritz Kuhn/Tomas Poledna); Arztrecht in der Praxis, 2. Auflage, Zürich 2007.

Friedrich, Hans-Peter; ‘‘Die Voraussetzungen der Unechten Geschäftsführungs ohne Auftrag (Art. 423 OR)’’, ZSR, Bd.-Vol. 64, 1945, s. 9-56.

Gauch, Peter; ‘‘Bauernhilfe: Drei Fälle und wie das Bundesgericht dazu kam, die Schadenersatzregel des Art. 422 Abs. 1 OR auf den Auftrag und die Gefälligkeit anzuwenden’’, Festschrift für Paul Richli, Zürich 2006, s. 191-223.

Gauch, Peter/Schluep, Walter R.; Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 9. Auflage, Band II, bearbeitet von Susan Emmenegger, Zürich Basel Genf 2008. (Gauch/Schluep/Emmenegger)

Gautschi, George (Hrsg. Arthur Meier-Hayoz); Berner Kommentar Band/Nr. VI/2/5: Kreditbrief und Kreditauftrag, Mäklervertrag, Agenturvertrag, Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 407-424 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Bern 1964.

Gökcan, Hasan Tahsin: Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Ankara 2013.

Göktürk, Hüseyin Avni; Borçlar Hukuku, Birinci Kısım Borçların Umumî Hükümleri, Ankara 1946. (Birinci Kısım)

Göktürk, Hüseyin Avni; Borçlar Hukuku, İkinci Kısım Aktin Muhtelif Nevileri, Ankara 1951. (İkinci Kısım)

Guhl, Theo/Merz, Hans/Kummer, Max; Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels-und Wertpapierrechts, 7. Auflage, Zürich 1980. (Guhl/Merz/Kummer)

Guhl, Theo/Koller, Alfred/Schnyder, Anton K./Druey, Jean Nicolas; Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 9. Auflage, Zürich 2000. (Guhl/Koller/Schnyder/Druey)

Gursky, Karl-Heinz; ‘’Der Tatbestand der Geschäftsführung ohne Auftrag’’, AcP, 185. Bd., 1985, s. 13-45.

Gümüş, Mustafa Alper; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt: II : (Eser, Vekâlet, Simsarlık, Vekâletsiz İş Görme Havale, Saklama, Kefalet ve Garanti), 3. Baskı, İstanbul 2014. (Borçlar) 

Gümüş, Mustafa Alper; Yeni 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmesi, 2. Baskı, İstanbul 2012. (Kira)

Güney Tunalı, Işıl; Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğünün Sınırları, Ankara 2020.

Gürsoy, Kemal Tahir; Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri, Ankara 1955.

Hagenbüchli, Hermann Alfred; Die Ansprüche des Geschäftsführers ohne Auftrag und ihre Voraussetzungen, Davos 1926.

Hakeri, Hakan; Tıp Hukuku, 17. Baskı, Ankara 2019.

Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir; Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992.

Hausheer, Heinz/Reusser, Ruth/Geiser, Thomas; Berner Kommentar Band/N. II/1/2: Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art. 159-180 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, Das Eherecht, 2. Auflage, Bern 1999.

Havutçu, Ayşe; Evlilik Birliğinin Temsili, Ankara 2006.

Helm, Johann Georg; Geschäftsführung ohne Auftrag, in: Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts III, Köln 1983, s. 335-411.

Henssler, Martin; ‘‘Grundfälle zu den Anspruchsgrundlagen im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag’’, JuS 1991, s. 924-928.

Hey, Felix Christopher; ‘‘Die Geschäftsführung ohne Auftrag’’, JuS 2009, s. 400 vd.

Higi, Peter; Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art. 1-529 OR), Band/Nr. V/2b Die Miete, Erste Lieferung, Art. 253-265 OR, 3. Auflage, Zürich 1994.

Hitz, Flurina (Hrsg. Peter Breitschmid/Alexandra Jungo); Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht (Art. 641–977 ZGB), 3. Auflage, Zürich 2016. 

Hofstetter, Josef; Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in: Schweizerisches Privatrecht Bd. VII/6, 2. Auflage, Basel-Genf-München 2000.

Honsell, Heinrich; ‘‘İsviçre Borçlar Kanunu/OR 2020’ye İlişkin Eleştirel Düşünceler’’ (Çeviren: Ümmühan Kaya), YBHD, 2017/2, s.189-197. (Honsell (Çev. Kaya))

Honsell, Heinrich; Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 10. Auflage, Bern 2017. (Honsell, OR BT, 10. A.)

Huguenin, Claire/Chappuis, Christine (Hrsg. Huguenin/Hilty); Schweizer Obligationenrecht 2020, Art 73-78, Zürich 2013.

Isay, Hermann; Die Geschäfts¬führung nach dem Bürger¬lichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich, Jena 1900.

Isenring, Bernhard/Kessler, Martin A. (Hrsg. Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser); Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5. Auflage, Basel 2014.

İnal, Emrehan; ‘‘Haksız Yapı Kavramı ve Haksız Yapının Kaldırılması’’, İÜHFM, C. LXX, S. 1, 2012, s. 245-276.

Jauernig, Othmar; Bürgerlisches Gesetzbuch, 17. Auflage, Bearbeiter der §§ 677 ff.: Heinz-Peter Mansel, München 2018.

Karaman, Hayrettin; Mukayeseli İslam Hukuku 3, 9. Baskı, İstanbul 2014.

Kaser, Max/Knütel, Rolf; Römisches Privatrecht, 20. Aufl., München 2014.

Kaya, Ümmühan; Türk Hukukunda Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu, Ankara 2014.

Kırca, İsmail, “Vekâletsiz İş Görmenin Temsil Hukukunda Uygulama Alanı Bulduğu Haller”, AÜHFD, C. 44, S. 1-4, 1995, s. 443-450.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip; Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt: Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 7. Baskı, İstanbul 2017.

Kohler, Josef; Die Menschenhülfe im Privatrecht, in: JherJb 25 (1887), s. 1-141.

Köhler, Helmut; ‘‘Arbeitsleistungen als „Aufwendungen“?’’, JZ, 40. Jahrgang N. 8 (19. April 1985), s. 359-365.  

Kötz, Hein; ‘‘Geschäftsführung ohne Auftrag aus rechtsökonomischer Sicht’’, Festschrift für Bernhard Grossfeld zum 65. Geburtstag, Heidelberg 1999, s. 583-597.

Kutlu Sungurbey, Ayfer; Yetkisiz Temsil, özellikle Culpa in Contrahendo (Sözleşmenin Görüşülmesinde Kusur) ve Olumsuz Zarar, İstanbul 1988.

Lambertz, Paul/Wistuba, Mario; ‘‘Zu den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag’’, r+s 2016, s. 168-170.

Larenz, Karl; Lehrbuch des Schuldrechts, Zweiter Band Besonderer Teil 1. Halband, 13. Auflage, München 1986.

Laufs, Adolf / Katzenmeier, Christian / Lıpp, Volker; Die Ärztliche Hilfspflicht, Arztrecht, 7. Auflage, München 2015.

Laufs, Adolf /Kern, Bernd-Rüdiger/ Rehborn, Martin; Handbuch des Arztrechts, 5. Auflage, München 2019.

Lent, Friedrich; Der Begriff der auftragslosen Geschäftsführung, Leipzig 1909. (Geschäftsführung)  

Lent, Friedrich; Wille und Interesse bei der Geschäftsbesorgung, Leipzig 1938. (Wille und Interesse)  

Lischer, Urs: Die Geschäftsführung ohne Auftrag im schweizerischen Recht, Helbing & Lichtenhahn, Basel-Frankfurt am Main 1990.  

Lorenz, Stephan; ‘‘Grundwissen Zivilrecht: Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA)’’, JuS 2016, s. 12 vd. (GoA)

Lorenz, Stephan; ‘‘Gescheiterte Vertragsbeziehungen zwischen Geschäftsführung ohne Auftrag und Bereicherungsrecht: späte Einsicht des BGH?’’, NJW 1996, s. 883-887. (Vertragsbeziehungen)

Loyal, Florian; Die „entgeltliche’’ Geschäftsführung ohne Auftrag, Tübingen 2011. (Geschäftsführung)

Loyal, Florian; ‘‘Der fremdnützige Leistungszweck’’, JZ. 67. Jahrg. N. 22(2012), s. 1102-1110. (Leistungszweck)

Loyal, Florian; ‘‘Die Pflichten des unberechtigten Geschäftsführers ohne Auftrag:Eine teleologische Kritiküberkommener Schuldrechtsdogmatik’’, AcP, 212. Bd., H. 3, 2012, s. 364-409. (Die Pflichten)

Maissen, Eva/ Huguenin, Claire/ Jenny, Reto M. (Hrsg. Claire Huguenin/Markus Müller-Chen); Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft Art. 319-529 OR, 3. Auflage, Zürich 2016. 

Maissen, Eva/Purtschert, Tina/Rusch, Arnold F.; ‘‘Unentgeltliche Hilfeleistung: GoA, Gefälligkeit oder unentgeltlicher Auftrag?’’, Jusletter, 9. September 2013, s. 1-8.

Martinek, Michael/Theobald, Uwe; ‘‘Grundfälle zum Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag, 1. Teil:Die Grundstrukturen der Geschäftsführung ohne Auftrag’’, JuS 1997, Heft 7, s. 612-619. (I)  

Martinek, Michael/Theobald, Uwe; ‘‘Grundfälle zum Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag, 2. Teil: Der Fremdgeschäftsführungwille’’, JuS 1997, Heft 9, s. 805-811. (II)

Martinek, Michael/Theobald, Uwe; ‘‘Grundfälle zum Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag: 3. Teil: Der pflichtengebundene Geschäftsführer ’’, JuS 1997, Heft 11, s. 992-998. (III)

McCamus, John D.; ‘‘The Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment’’, The Canadian Bar Review, Vol. 90, 2011, s. 439-467.

Medicus, Dieter; Bürgerliches Recht, 17. Auflage, Köln-Berlin-Bonn-München 1996.

Medicus, Dieter/Lorenz, Stephan; Schuldrecht II Besonderer Teil, 18. Auflage, München 2018.

Meier-Hayoz, Arthur; Berner Kommentar zum Schweizerishen Privatrecht, IV. Band: Das Sachenrecht, 1. Abteilung: Das Eigentum, Bern 1974.

Moser, Rudolf; Die Herausgabe des widerrechtlich erzielten Gewinnes, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der eigennützigen Geschäftsführung ohne Auftrag Art. 423 OR, Aarau 1940.

Müller, Harald; Der Fremdgeschäftsführungswille, Mannheim 1980. 

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Redakteur: Martin Henssler, Band 6: Schuldrecht Besonderer Teil III (§§ 631-704), Bearbeiter der §§ 677 ff.: Frank L. Schäfer, 8. Auflage, München 2020. (MüKoBGB/Schäfer)

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Redakteur: Martin Henssler, Band 4: Schuldrecht Besonderer Teil II §§ 611-704, Bearbeiter der §§ 677 ff.: Hans Hermann Seiler, 6. Auflage, München 2012 (MünchKomm/Seiler)

Oertmann, Paul; Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches, Zweites Buch: Schuldrecht, II. Abteilung: Die einzelnen Schuldverhältnisse, 3. Auflage, Berlin und Leipzig 1929.

Oftinger, Karl/Stark Emil W.; Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zweiter Band: Besonderer Teil, Zweiter Teilband: Gefährdungshaftungen: Motorfahrzeughaftpflicht und Motorfahrzeughaftpflichtversicherung, 4. Auflage, Zürich 1989.

Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 17. Baskı, İstanbul 2019. (C. I)

Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 15. Baskı, İstanbul 2020. (C. II)

Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe; Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul 2018.

Oktay-Özdemir, Saibe; ‘‘Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Yetişkinlere Yapılacak Tıbbi Müdahalelere Onay Konusunda İsviçre Hukukunda Yapılan Değişiklikler’’, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, C. 11, S. 145-146, Eylül-Ekim 2016, s. 223-243.

Oser, Hugo/Schönenberger, Wilhelm; Kommentar zum Schweizerishen Zivilgesetzbuch, V. Band: Das Obligationenrecht, 3. Teil: Art. 419-529, 2. Auflage, Zürich 1945.

Oser, Hugo/Schönenberger, Wilhelm; Kommentar zum Schweizerishen Zivilgesetzbuch, V. Band: Das Obligationenrecht, 2. Teil: Art. 184-418, 2. Auflage, Zürich 1936.

Otto, Hansjörg; ‘‘Ausgleichsansprüche des Geschäftsführers bei berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag’’, JuS 1984, s. 684-689.

Öz, Turgut; Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme -Borçlar Kanunu 61-66. Maddelerine İlişkin İçtihatlar ile-, İstanbul 1990.

 Özbilen, Arif Barış; ‘‘Vücut Bütünlüğüne Yönelik Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Bakımından Rızanın Aranmadığı Hâller’’, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2, s. 99-124.

Özdemir, H. Gökçe; Roma ve Türk Hukuklarında Vekâletsiz İş Görme (Negotiorum Gestio), Ankara 2001.

Özel, Çağlar; ‘‘Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler’’, AÜHFD C. 50 S. 4 2001, s. 81-106.

Özen, Burak; ‘‘Kefilin Özel Rücu Talebi ve Bu Talebin Halefiyete Dayanan (Genel) Rücu Talebiyle İlişkisi’’, Rona Serozan’a Armağan, C. II, İstanbul 2010, s. 1445-1479.

Özkaraca, Ercüment/Ünal, Canan; ‘‘Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak ve Sınırlamalar ile Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu’’, MÜHF-HAD, C. 20 S. 1, 2014, s. 355-410.

Özkaya, Eraslan; Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, 3. Baskı, Ankara 2013.

Özkaya-Ferendeci, H. Özden; ‘‘Alman ve İsviçre Hukukları’ndaki Kademeli Dava (Stufenklage) İle 6100 Sayılı HMK’ya göre Belirsiz Alacak Davası’nın Karşılaştırılması’’, MÜHF – HAD, C. 18, S. 1, 2012, s. 353-382.

Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Bearbeiter der § 677 ff.: Hartwig Sprau, 78. Auflage, 2019. (Palandt/Sprau)

Palmer, George E.; History of Restitution in Anglo-American Law, in: International Encyclopedia of Comparative Law, Band X, Chapter 3, 1989.

Planck’s Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, II. Band-2. Hälfte: Recht der Schuldverhältnisse (Besonderer Teil), Bearbeiter der § 677 ff.: A. Lobe, 4. Auflage, Berlin und Leipzig 1928. (Planck/Lobe)

Pohlmann, Jörg; ‘‘Geschäftsführung ohne Auftrag im historischen und modernen Kontext’’, Liber amicorum für Heinrich Honsell, Zürich/St. Gallen 2007, s. 31-58.

Rabel, Ernst; Negotiım Alienum und Animus, in: Studi in Onore di Pietro Bonfante, Band IV, Milano 1930, s. 281-304. 

Rado, Türkan; Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku, 10. Basıdan Tıpkı 11. Baskı, İstanbul 2014.

Reichard, Ingo; ‘‘Negotium alienum und ungerechtfertigte Bereicherung — Zur Entbehrlichkeit des § 687Abs. 2 BGB’’, AcP, 193. Bd., H. 6 (1993), s. 567-602.

Reichel, Hans; ‘‘Geschäftsführung ohne Auftrag und Vertretung ohne Vertretungsmacht’’, SJZ, 26. Jahrg., Heft 13 1929/30, s. 198-200.

Reisoğlu, Seza; Türk Kefalet Hukuku, Ankara 2013.

Restatement of the Law of Restitution (Quasi Contracts and Constructive Trusts); as adopted and promulgated by the American Law Institute, at Waschington, May 8 1936, together with reporters notes by Warren A. Seavey and Austin W. Scott, Minnesota 1937.

Reuter, Dieter/Martinek, Michael; Ungerechtfertigte Bereicherung, Tübingen 1983.

Reyhani Yüksel, Sera; ‘‘Hekimin Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu’’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı: Mehmet Akif Aydın’a Armağan, C. 21 S. 2, 2015, s. 793-804.

Rösler, Jörg H.; Haftpflicht für Schäden aus Hilfeleistung, Zürich 1981.

Rudolph, Roger (Hrsg. Jolanta Kren Kostkiewicsz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Frankhauser); Orell Füssli Kommentar, OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 3. Auflage, Zürich 2016.

Saatcıoğlu, Onur Can; ‘‘Anglo-Amerikan Hukukunda Quasi-Contractus Kurumu’’, AÜHFD, C. 56, S. 1, 2007, s. 255-277.

Sarıtepe, Erdoğan; ‘‘İslam Hukuku ve Medeni Hukuk’ta Yetkisiz Temsil’’, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15:1 (2010), s. 265-296.

Saruhan, Utku; Gerçek Vekâletsiz İşgörme, Ankara 2018.

Schmid, Jörg; Die Geschäftsführung ohne Auftrag, (Habilitation), Freiburg 1992. (Geschäftsführung)

Schmid, Jörg; ‘‘Die Geschäftsführung ohne Auftrag’’, in: Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Zürich 2001. (ohne Auftrag)

Schmid, Jörg; ‘‘Fragen zur eigennützigen Geschäftsführung ohne Auftrag’’, ZBJV 131/1995, s. 261-280. (Fragen)

Schmid, Jörg (Hrsg. Peter Gauch); Zürcher Kommentar Band/N. V/3a: Die Geschäftsführung ohne Auftarg, Art. 419-424 OR Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art. 1-529 OR), 3. Auflage, Zürich 1993. (ZK-Schmid)

Schmid, Jörg/Stöckli, Hubert/Krauskopf, Frédéric; OR BT Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, Zürich-Basel-Genf 2016.

Schmidt, Benjamin; Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag: Eine Untersuchung der Voraussetzungen des gesetzlichen Schuldverhältnisses der §§ 677 ff. BGB, Berlin 2008. (berechtigte Geschäftsführung)

Schmidt, Benjamin; ‘‘Der Anwendungsbereich der berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag’’, JuS 2004, s. 862 vd. (Anwendungsbereich)

Schubert, Werner; ‘‘Der Tatbestand der Geschäftsführung ohne Auftrag’’, AcP 178, H. 5, (1978), s. 425-455.

Schwander, Ivo (Hrsg. Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser); Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, 5. Auflage, Basel 2015.

Schwark, Eberhard; ‘‘Der Fremdgeschäftsführungswille bei der Geschäftsführung ohne Auftrag’’, JuS 1984, s. 321-328.

Seiler, Hans Hermann; Der Tatbestand der Negotiorum Gestio im Römischen Recht, Köln 1968.

Serozan, Rona; İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme -Ek: Uygulama Çalışmaları-, 7. Baskı, İstanbul 2016.

Serozan, Rona; Çocuk Hukuku, İkinci basıdan tıpkı Üçüncü bası, İstanbul 2017. (Çocuk hukuku)

Sippel, Harald; Geschäftsführung ohne Auftrag und die Abwicklung fehlgeschlagener Vertragsbeziehungen mit Geschäftsbesorgungscharakter, Berlin 2005.

Sirmen, Lale; Eşya Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2019.

Soergel, Hans Theodor; Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: BGB, Band 10: Schuldrecht 8 (§§ 652–704), Bearbeiter der §§ 677 ff.: Volker Beuthien, 13. vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 2012.

Somer, Pervin; ‘‘Hekimin Hukuki Sorumluluğu’’, Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 24-25 Nisan İstanbul, s. 41-57.

Spickhoff, Andreas; Medizinrecht, 3. Auflage, München 2018.

Spiro, Karl; Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs-und Fatalfristen, Band I, Die Verjährung der Forderungen, Bern 1975.

Staudinger, Julis von; Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Einführungsgesetze, II. Band 3. Teil, Bearbeiter: Hans Nipperday, 10. Auflage, Berlin 1941. (Staudinger/Nipperdey)

Staudinger, Julis von; Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse §§ 677-704, Bearbeiter: Andreas Bergmann, 15. Neubearbeitung Auflage, Berlin 2015. (Staudinger/Andreas Bergmann (2015))

Staudinger, Julis von; Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Zweites Buch: Recht der Schuldverhältnisse §§ 652-740, Bearbeiter: Roland Wittmann, 12. Neuarbeitete Auflage, Berlin 1991. (Staudinger/Wittmann)

Staudinger, Julis von; Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Eckpfeiler des Zivilrechts, Ungerechtfertigte Bereicherung und Geschäftsführung ohne Auftrag, Bearbeiter: Michael Martinek, 5. Auflage, Berlin 2014. (Staudinger/Michael Martinek (2014)).

Stoljar, Samuel Jacob; Negotiorum Gestio, in: International Encyclopedia of Cmparative Law, Band X, Chapter 17, 1984.

Stoll, Hans; ‘‘Aussenwirkungen der Geschäftsführung Ohne Auftrag im Französischenrecht’’, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 22. Jahrg., H. 3, 1957, s. 457-492

Sungurbey, İsmet; Medeni Hukuk Sorunları, IV. Cild, İstanbul 1980.

Suter, Richard; Echte und Unechte Geschäftsführung ohne Auftrag nach Schweizerischem Obiligationenrecht, Bern 1933.

Şen Doğramacı, Hayriye; ‘‘Bir Borç Kaynağı Olarak Vekâletsiz İşgörme’’, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu: 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, II. Cilt, Ankara 2017, s. 1389-1502.

Şenocak, Zarife; Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara 1998.

Şenol, Nilay; ‘‘Hekimin Tazminat Sorumluluğu (Hekimin Hukuki Sorumluluğu)’’, II. Ulusal Sağlık Hukuku ‘‘Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları’’ Sempozyumu, 2015, s. 117-132.

Şimşirgil, Ahmet/Ekinci, Ekrem Buğra; Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle, 5. Baskı, İstanbul 2013.

Tacir, Hamide; ‘‘Tıbbi Müdahaleler Karşısında Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı’’, II. Ulusal Sağlık Hukuku ‘‘Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları’’ Sempozyumu, 2015, s. 13-49.

Tahiroğlu, Bülent; Roma Borçlar Hukuku, İstanbul 2014. 

Tandoğan, Haluk; Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Hukuku Bakımından Vekâletsiz İş Görme, İstanbul 1957.  (İş Görme)

Tandoğan, Haluk; ‘‘Vekâletsiz İş Görenin Ücret Talebi ((Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesi'nin E. 953/4592 - K. 6817 sayı ve 18.9.1954 tarihli kararının tahlili)’’, AÜHFD, C. 12 S. 1, 1955, s. 384-391. (Ücret)

Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, İstisna (Eser) ve Vekâlet Sözleşmeleri, Vekâletsiz İş Görme, Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri, 5. Baskı, İstanbul 2010. (Borçlar)

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Akman/Altop Atilla; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, İstanbul 1988

Topuz, Seçkin; ‘‘Acil Tıbbi Müdahalede Bulunan Hekimin Hukuki Sorumluluğu’’, EÜHFD, C. III S. I 2008, s. 293-313.

Tunçomağ, Kenan; Türk Borçlar Hukuku, I. Cilt, Genel Hükümler, 6. Baskı, İstanbul 1976.

Türkmen, Ahmet; ‘‘Kiracı Tarafından Kiralananda Yenilik ve Değisiklik Yapılması (TBK m. 321)’’, AÜHFD, C. 62, S.1, 2013, s. 219-250.

Uzun Şenol, Pınar; ‘‘Vekâletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu’’, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S. 3, 2014, s. 293-309.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet/Özdemir, Refet; Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel-Özel), Ankara 1987.

von Büren, Bruno; Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil (Art. 184-551), Zürich 1972.

von Caemmerer, Ernst; Bereicherung und Unerlaubte Handlung, in: Gesammelte Schriften, Band I: Rechtsvergleichung und Schuldrecht, Tübingen 1968, s. 209-278.

von Tuhr, Andreas/Peter, Hans; Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, 3. Auflage, Zürich 1979.

von Tuhr, Andreas/Escher Arnold; Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3. Auflage, Zürich 1974.

von Tuhr, Andreas; ‘‘Zum Regress des Bürgen’’, ZSR NF 42/1923, s. 101-120.

Wade, John W.; ‘‘Restitution for Benefits Conferred without Request’’, Vanderbilt Law Review, Vol. 19, 1966, s. 1183-1214.

Wandt, Manfred; Gesetzliche Schuldverhältnisse, 9. Auflage, München 2019.

Weber, Rolf H. (Hrsg. Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand); Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, Basel 2015.

Wilke, Ulrich; ‘‘Gedanken zu einer normativen Bestimmung des Fremdgeschäftsführungswillens’’, Jura 2013, s. 547-554.

Wittmann, Roland; Begriff und Funktionen der Geschäftsführung ohne Auftrag, München 1981.  

Wolf, Manfred; ‘‘Die Verwendungsersatzansprüche des Besitzers im Anspruchssystem’’, AcP, 166. Bd., H. 3, 1966, s. 188-228. (Verwendungsersatzansprüche)

Wolf, Manfred; ‘‘Die aufgedrângte Bereicherung’’, JZ, 21. Jahrgang, N. 14, 1966, s. 467-473 (Bereicherung)

Wolf, Manfred; ‘‘Zur Anwendung der Geschäftsführung ohne Auftrag neben Leistungsbeziehungen’’, Festschrift für Otto Mühl, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1981, s. 703-720. (Leistungsbeziehungen)

Wollschläger, Christian; Die Geschäftsführung Ohne Auftrag Theorie und Rechtsprechung, Berlin 1976.

Yalman, Süleyman; ‘‘Evlilik Birliğinin Temsili ve Eşlerin Sorumluluğu’’, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3-4, Yıl 2004, s. 7-30.

Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/Özen, Burak; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, İstanbul 2014.

Zäch, Roger/ Künzler, Adrian; Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Obligationenrecht, Stellvertretung, Art. 32-40 OR, 2. Auflage, Bern 2014.

Zeiter, Alexandra/Schlumpf, Michael (Hrsg. Peter Breitschmid/Alexandra Jungo); Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen und Familienrecht Partnerschaftsgesetz, Art. 1-456 ZGB, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016.

Zevkliler, Aydın/Gökyayla, Emre; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 18. Baskı, Ankara 2018.

Zitelmann, Ernst; ‘‘Ausschluß der Widerrechtlichkeit’’, AcP, 99. Bd., H. 1 (1906), s. 1-130.

YARARLANILAN VERİ TABANLARI

Beckonline, Heinonline, Juris, Lexpera, Swisslex, Turcademy


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.