Örnek Mahkeme Kararlarıyla Avukatlar için Uygulamaya Yönelik

Vergi Hukuku

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Alper AYDIN
ISBN: 9786257277655
Stok Durumu: Stokta var
44,10 TL 49,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Alper AYDIN
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 175

Vergi hukuku, teknik bir konu ve uzmanlık isteyen bir alan olması ile içerdiği kavramların farklılık arz etmesi nedeniyle çoğu kişiye zor ve sıkıcı gelen bir hukuk dalı olarak bilinmektedir. Diğer hukuk dalları gibi hayatın içinde olmayan ve kavramları günlük hayat içerisinde pek karşılaşılmayan bir hukuk dalı olduğu için vergi hukuku pek sevilen bir hukuk dalı değildir. Aslında, fark edilmemekle birlikte vergi hukuku hayatın içerisinde yer almaktadır. Hatta hayatın içerisinde yer alamadığı alan yoktur. Çünkü hemen hemen her konuda vergi ödenmektedir. Fakat dolaylı vergiler sayesinde bu durum çokça fark edilmemektedir.

Vergi ile ilgili işler, günlük hayatta vergi konusu çok bilinen bir alan olmadığı için mali müşavirlere bırakılmıştır. Avukatlar tarafından da vergi hukuku çok detaylı bilinen ve ilgi gösterilen bir alan olmadığı için vergi davaları açılırken dilekçeler genel olarak mali müşavirler tarafından hazırlanmaktadır. Vergi davaları ile ilgilenen avukat sayısı çok azdır. Bu nedenle, bu tür davalar genel olarak vekilsiz açılmaktadır.

Vergi hukukunu öğrenmek, konu teknik ve sıkıcı geldiği için zor gibi görünmektedir. Aslında, vergi hukuku, öğrenilmesi ve çalışılması çok zevkli bir hukuk dalıdır. Tabi ki sevmek için öncelikle bilmek gerekir. Bilmek için de öğrenmek gerekir. İşte bu kitapla amaçlanan, vergi hukukunu severek öğretmektir. Bunun için öncelikle vergi hukukunda kullanılan kavramların öğrenilmesi gerekir. Bu nedenle, kitapta ayrıntılı olarak bu kavramlar açıklanmıştır.

Vergisel kavramlar ve durumlar soyut kalmasın, somutlaşsın diye örnek mahkeme kararları kullanılmıştır. Ayrıca, sadece teori ile yetinilmemiş, uygulamadan bilgiler de verilerek teori ile uygulama bütünleştirilmiştir.

Örnek mahkeme kararları kullanılmak suretiyle konu daha zevkli hale getirilmiştir. Böylece, avukatların severek vergi hukukunu öğrenip vergi davaları ile daha fazla ilgilenmelerini sağlamak amacıyla bu kitap yazılmıştır.

ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 9

I. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI..............................................................15

A. Yasama Organından Doğan Kaynaklar....................................................... 16

1. Anayasadan Doğan Kaynaklar ............................................................ 16

2. Kanundan Doğan Kaynaklar ............................................................... 18

3. Uluslararası Andlaşmalar ................................................................... 18

B. Yürütme Organından Doğan Kaynaklar..................................................... 19

1. Kanun Hükmünde Kararname ve Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi ....................................................................................... 19

2. Cumhurbaşkanı Kararları.................................................................... 20

3. Tüzük .................................................................................................. 21

4. Yönetmelik ......................................................................................... 21

5. Genel Tebliğ........................................................................................ 21

C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar ........................................................... 22

1. Anayasa Mahkemesi Kararları ............................................................ 22

2. İçtihadı Birleştirme Kararları .............................................................. 24

D. Örf ve Adetten Doğan Kaynaklar............................................................... 25

E. Doktrinden Doğan Kaynaklar .................................................................... 25

II. VERGİ HUKUKUNDA YORUM......................................................................27

A. Yorum Çeşitleri.......................................................................................... 28

1. Bilimsel Yorum ................................................................................... 28

2. İdari Yorum......................................................................................... 28

3. Yasama Yorumu.................................................................................. 28

4. Yargısal Yorum.................................................................................... 28

B. Yorum Yöntemleri ..................................................................................... 28

1. Deyimsel Yorum ................................................................................. 29


10 İçindekiler

2. Tarihi Yorum....................................................................................... 29

3. Sistematik Yorum ............................................................................... 29

4. Amaçsal Yorum .................................................................................. 29

III. VERGİLENDİRME İLKELERİ ..........................................................................31

IV. VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI VE VERGİ KANUNLARININ

UYGULANMASI..........................................................................................33

A. Vergi Usul Kanununun Kapsamı ................................................................ 33

B. Vergi Kanunlarının Uygulanması............................................................... 34

V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER.....................................................................41

A. Sürelerin Uzaması ..................................................................................... 41

B. Sürelerin Hesaplanması ............................................................................ 43

VI. VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR .....................................................................45

A. Vergi Ehliyeti............................................................................................. 45

B. Vergi Mükellefi.......................................................................................... 45

C. Vergi Sorumlusu.........................................................................................47

1. Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu........................................................ 48

2. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu.............................................................52

3. Mirasçıların Sorumluluğu....................................................................53

4. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu.................................................... 56

5. Tapu Memurunun Sorumluluğu..........................................................57

6. Özel Tüketim Vergisinde Sorumluluk ................................................. 58

7. Meslek Mensuplarının (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) Sorumluluğu ........................ 59

D. Vergiyi Doğuran Olay ................................................................................ 60

E. Verginin Konusu.........................................................................................62

F. Verginin Matrahı....................................................................................... 63

G. Vergi Tarifesi ............................................................................................. 63

H. Vergi Muafiyeti ......................................................................................... 64

I. Vergi İstisnası ............................................................................................ 65

J. Vergi Mahremiyeti .....................................................................................67


İçindekiler 11

K. Vergi Dairesi .............................................................................................. 69

L. Mükellefin İzahat Talebi ............................................................................ 71

M. Takdir Komisyonu...................................................................................... 71

VII. VERGİLENDİRME SÜRECİ............................................................................73

A. Verginin Tarhı ............................................................................................ 74

1. Beyana Dayalı Tarh Yöntemi ............................................................... 74

2. Re’sen Tarh Yöntemi........................................................................... 77

3. İkmalen Tarh Yöntemi......................................................................... 80

4. İdarece Tarh Yöntemi ......................................................................... 82

B. Verginin Tebliği.......................................................................................... 83

1. Tebliğ Yapılacak Kimseler ................................................................... 84

2. Tebliğ Yöntemleri................................................................................ 85

a. Posta Yoluyla Tebliğ ..................................................................... 85

b. İlanen Tebliğ ................................................................................ 88

c. Memur Eliyle Tebliğ ..................................................................... 89

d. Elektronik Tebliğ .......................................................................... 90

C. Verginin Tahakkuku................................................................................... 90

D. Verginin Tahsili.......................................................................................... 93

VIII. VERGİ BORCUNUN SONA ERDİREN HALLER.................................................97

A. Ödeme ...................................................................................................... 97

B. Zamanaşımı............................................................................................. 100

1. Tarh Zamanaşımı................................................................................. 101

a. Tarh Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi................................ 103

2. Tahsil Zamanaşımı ............................................................................ 105

a. Tahsil Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi ............................. 105

C. Uzlaşma................................................................................................... 108

1. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma.................................................................. 109

2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma .................................................................. 113

D. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi................................................................. 115

1. Hesap Hatalarının Düzeltilmesi ........................................................ 120

2. Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesi ........................................... 120

E. Terkin ...................................................................................................... 122


12 İçindekiler

F. Takas ....................................................................................................... 124

G. Diğer Haller............................................................................................. 124

IX. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ............................................................................125

A. Bildirime İlişkin Ödevler...........................................................................126

1. İşe Başlama Bildirimi.........................................................................126

2. Adres ve İş Değişikliği Bildirimi..........................................................127

3. İş Bırakma Bildirimi .......................................................................... 128

4. Bildirimlere İlişkin Usul ve Esaslar.................................................... 129

B. Defter Tutmaya İlişkin Ödevler ............................................................... 129

1. Defter Tutma Bakımından Tüccarlar ................................................ 131

a. Bilanço Esasına Göre Defter Tutma........................................... 133

b. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma............................... 134

2. Defter Tutma Bakımından Serbest Meslek Erbabı ........................... 134

3. Defter Tutma Bakımından Çiftçiler .................................................. 134

4. Defter Tutmaya İlişkin Usul ve Esaslar.............................................. 134

C. Belge Düzenlemeye İlişkin Ödevler......................................................... 135

1. Fatura............................................................................................... 135

2. Parekende Satış Belgeleri..................................................................137

3. Gider Pusulası ...................................................................................137

4. Müstahsil Makbuzu.......................................................................... 138

5. Serbest Meslek Makbuzu................................................................. 138

6. Vergi Karnesi .................................................................................... 139

7. Diğer Evrak ve Belgeler .................................................................... 139

8. Defter ve Belgelerin Saklanması ve İbrazı ........................................ 140

D. Diğer Ödevler.......................................................................................... 140

X. VERGİ İDARESİNİN BİLGİ EDİNME YOLLARI ................................................141

A. Yoklama .................................................................................................. 141

B. İnceleme ................................................................................................. 142

1. İncelemede Uyulacak Usul ve Esaslar .............................................. 144

C. Arama ..................................................................................................... 146

1. Aramada Uyulacak Usul ve Esaslar....................................................147

D. Bilgi Toplama .......................................................................................... 148


İçindekiler 13

XI. VERGİ SUÇ VE CEZALARI........................................................................... 151

A. Vergi Kabahatleri..................................................................................... 152

1. Vergi Ziyaı Cezası.............................................................................. 152

2. Usulsüzlük Cezası.............................................................................. 154

3. Özel Usulsüzlük Cezası...................................................................... 155

B. Vergi Suçları ............................................................................................ 156

1. Vergi Kaçakçılığı................................................................................ 157

2. Vergi Mahremiyetini ihlal................................................................. 158

3. Mükellefin Özel işlerini Yapma ......................................................... 158

C. Vergi Cezalarının Kesilmesi...................................................................... 158

D. Vergi Cezalarının Ödenmesi .................................................................... 161

E. Vergi Cezalarını Sona Erdiren Haller........................................................ 161

1. Yanılma ve Görüş Değişikliği............................................................. 161

2. Pişmanlık ve Islah ............................................................................. 162

3. Ölüm ................................................................................................ 163

4. Mücbir Sebepler............................................................................... 164

5. Zamanaşımı...................................................................................... 164

6. Cezalarda İndirim ............................................................................. 164

7. İzaha Davet....................................................................................... 165

XII. VERGİ DAVALARI ..................................................................................... 167

A. Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar................................. 167

B. Vergi Davalarının Konusu ........................................................................ 167

C. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süreleri .............................................. 169

D. Vergi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................................... 169

E. Vergi Davalarında Kanun Yolundan Vazgeçme ........................................ 170

KAYNAKÇA..................................................................................................... 173

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar