Vergi Hukuku

Genel Hükümler ve Türk Vergi Sistemi
Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Yusuf Ziya TAŞKAN
ISBN: 9786257802376
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf Ziya TAŞKAN
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 672

2018 yılında ilk baskısı yayınlanan “Vergi Hukuku” adlı bu kitap, elinizdeki üçüncü baskıda Türk vergi sistemi konularını da içerecek şekilde genişletilmiş ve ana hatları ile nihai içeriğine kavuşmuş bulunmaktadır. Kitabın bu şekliyle hukuk fakülteleri ile diğer fakültelerin programlarında yer alan vergi hukuku ve Türk vergi sistemi derslerinde ele alınan hemen hemen tüm konuları kapsayacak hale geldiği düşünülmektedir.

İktisadi hayattaki olumlu ya da olumsuz gelişmelere çok duyarlı olan vergi kanunlarındaki hükümler sıklıkla değişmekte, güncellenmekte ve bu alan yeni düzenlemelere konu olmaktadır. Bu durum vergi hukuku alanında yazılan kitapların her yıl güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu baskıda da güncel gelişme ve rakamlar kitaba yansıtılmış, önceki baskılarda gözden kaçan yanlışlar düzeltilmiş ve belli konularda ek açıklamalara yer verilmiştir.

Kuşkusuz böylesi kitaplar yıllar içinde okurların da katkısıyla gelişmekte ve daha doyurucu hale gelmektedir. İlk baskının önsözünde de ifade edildiği gibi okuyucuların tespit edecekleri eksiklikleri, yanlışlıkları veya diğer önerilerini yazara iletmeleri bu kitabın geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

ÖNSÖZ............................................................................................................................. 5
İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... 7

Birinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNA GENEL BAKIŞ

1.1. Kamu Harcamalarının Finansmanında Vergilerin Rolü..................................... 21
1.2. Vergi Kavramı ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi .................................... 22
1.3. Hukuk Devleti ve Vergi ..................................................................................... 24
1.4. Vergi Hukukunun Tanımı ve Kapsamı............................................................... 25
1.5. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri.................................................. 26
1.6. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkileri............................................ 27
1.7. Vergi Hukukunun Bölümleri ............................................................................. 29

İkinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

2.1. Vergi Hukukunun Kaynaklarına Genel Bakış..................................................... 33
2.2. Vergi Hukukunun Kaynaklarının Sınıflandırılması............................................. 36
2.3. Vergi Hukukunun Güncel Kaynakları ................................................................ 37
2.3.1. Anayasa ............................................................................................ 37
2.3.2. Kanun................................................................................................ 41
2.3.3. Uluslararası Antlaşmalar................................................................... 43
2.3.4. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ..................................................... 43
2.3.5. Cumhurbaşkanı Kararları .................................................................. 47
2.3.6. Yönetmelik........................................................................................ 50
2.3.7. Anayasa Mahkemesi Kararları .......................................................... 52
2.3.8. İçtihadı Birleştirme Kararları............................................................. 53
2.3.9. Genel Tebliğler.................................................................................. 54
2.3.10. İç Genelgeler..................................................................................... 56
2.3.11. Özelge (Mukteza) ve Sirküler............................................................ 57
2.3.12. Diğer Kaynaklar................................................................................. 58

8 İçindekiler
2.4. Vergi Hukukunun Eski Kaynakları......................................................................59
2.4.1. Kanun Hükmünde Kararnameler.......................................................60
2.4.2. Bakanlar Kurulu Kararları ..................................................................62
2.4.3. Tüzük.................................................................................................63
2.5. Normlar Hiyerarşisi ve Yargı Denetimi..............................................................64

Üçüncü Bölüm

VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE YORUMLANMASI

3.1. Vergi Kanunlarının Uygulanması Kavramı.........................................................67
3.2. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulama Alanı...................................67
3.3. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı ........................................70
3.4. Vergi Kanunlarının Yorumlanması ....................................................................75
3.5. Ekonomik Yaklaşım İlkesi ..................................................................................80
3.6. Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı ..........................................................................84

Dördüncü Bölüm
VERGİ MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU

4.1. Vergi Hukuku İlişkisi, Vergi Ödevi ve Vergi Borcu Kavramları ...........................87
4.2. Vergi Mükellefi (Yükümlü) ................................................................................88
4.3. Vergi Hukukunda Ehliyet...................................................................................95
4.4. Vergi Hukukunda Temsil ...................................................................................97
4.5. Vergi Sorumlusu................................................................................................99
4.5.1. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu...................................................103
4.5.2. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu.........................................................110
4.5.3. Mirasçıların Sorumluluğu ................................................................111
4.5.4. Meslek Mensuplarının Sorumluluğu ...............................................112
4.5.5. Diğer Vergi Sorumluluğu Örnekleri .................................................113

Beşinci Bölüm

VERGİ İDARESİ, MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE DENETİM

5.1. Vergi İdaresi ....................................................................................................117
5.1.1. Vergi İdaresinin Genel Görünümü ..................................................117
5.1.2. Hazine ve Maliye Bakanlığı..............................................................118
5.1.3. Gelir İdaresi Başkanlığı ....................................................................120
5.1.4. Takdir Komisyonları.........................................................................121

İçindekiler 9
5.2. Vergi Mükelleflerinin Ödevleri ....................................................................... 123
5.2.1. Bildirme Ödevi ................................................................................ 124
5.2.2. Defter Tutma Ödevi........................................................................ 124
5.2.3. Kayıt Düzenine Uyma Ödevi ........................................................... 129
5.2.4. Defterleri Onaylatma (Tasdik) Ödevi .............................................. 131
5.2.5. Belge Düzenine Uyma Ödevi .......................................................... 132
5.2.6. Saklama ve İbraz Ödevi................................................................... 138
5.2.7. Beyanname Verme Ödevi............................................................... 138
5.2.8. Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Diğer Bazı Ödevler.................. 140
5.2.9. Elektronik Defter ve Belge Uygulaması .......................................... 140
5.2.10. Defter - Beyan Sistemi .................................................................... 141
5.3. Vergi İdaresinin Mükellefleri Denetlemesi..................................................... 148
5.3.1. Denetleme Yöntemleri ................................................................... 148
5.3.2. Denetimlerin Muhtemel Sonuçları ................................................. 156

Altıncı Bölüm
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

6.1. Vergilendirme Sürecine Genel Bakış .............................................................. 157
6.2. Tarh ................................................................................................................ 160
6.3. Tebliğ.............................................................................................................. 174
6.4. Tahakkuk ........................................................................................................ 184
6.5. Tahsil .............................................................................................................. 190
6.6. Vergilendirme İşlemlerinde Süre.................................................................... 191
6.7. Değerleme ve Amortisman............................................................................. 201
6.7.1. Değerleme ...................................................................................... 201
6.7.2. Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı ...................... 206
6.7.3. Amortisman .................................................................................... 207

Yedinci Bölüm
VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ

7.1. Vergi Borcunu Sona Erdiren Sebeplere Genel Bakış....................................... 213
7.2. Ödeme............................................................................................................ 213
7.2.1. Ödeme Yeri..................................................................................... 214
7.2.2. Ödeme Zamanı ............................................................................... 214

10 İçindekiler
7.2.3. Özel Ödeme Zamanları....................................................................215
7.2.4. Ödeme Yapmamanın Sonuçları.......................................................217
7.3. Zamanaşımı.....................................................................................................217
7.3.1. Tahakkuk Zamanaşımı.....................................................................219
7.3.2. Tahsil Zamanaşımı...........................................................................220
7.3.3. Düzeltme Zamanaşımı.....................................................................221
7.3.4. Ceza Zamanaşımı.............................................................................222
7.4. Düzeltme.........................................................................................................222
7.4.1. Hesap Hataları.................................................................................223
7.4.2. Vergilendirme Hataları....................................................................224
7.4.3. Düzeltme İşlemleri ..........................................................................225
7.5. Takas ...............................................................................................................230
7.6. Terkin ..............................................................................................................231
7.7. Yargı Kararları..................................................................................................232
7.8. Uzlaşma...........................................................................................................232
7.8.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma .................................................................233
7.8.2. (Tarhiyat Sonrası) Uzlaşma..............................................................236
7.9. Af.....................................................................................................................240
7.10. Kanun Yolundan Vazgeçme.............................................................................240
7.11. Tecil Kavramı ve Sonuçları ..............................................................................240

Sekizinci Bölüm

VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ

8.1. 6183 Sayılı Kanun ve Kamu Alacağı Kavramı...................................................245
8.2. Vergi Alacağını Koruyan Önlemler ..................................................................246
8.2.1. Teminat veya Kefil İstenmesi ..........................................................246
8.2.2. İhtiyati Haciz....................................................................................247
8.2.3. İhtiyati Tahakkuk.............................................................................249
8.2.4. Kamu Alacaklarında Rüçhan (Öncelik) Hakkı...................................252
8.2.5. İptal Davaları ve Bazı İşlemlerin Hükümsüz Sayılması.....................252
8.2.6. Takas ...............................................................................................254
8.2.7. Diğer Önlemler................................................................................254
8.3. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi...................................................................255
8.3.1. Gecikme Zammı ..............................................................................255
8.3.2. Gecikme Faizi ..................................................................................257

İçindekiler 11
8.4. Vergi Alacağının Zorla Tahsili.......................................................................... 259
8.4.1. Zorla Tahsil İşlemlerinin Genel Görünümü ..................................... 259
8.4.2. Teminatın Paraya Çevrilmesi ya da Kefilin Takibi ........................... 260
8.4.3. Ödeme Emri ve Ödeme Emrine Karşı Dava .................................... 260
8.4.4. Haciz Yoluyla Takip ......................................................................... 262
8.4.5. İflas Yoluyla Takip ........................................................................... 265

Dokuzuncu Bölüm
VERGİ KABAHAT, SUÇ VE CEZALARI

9.1. Vergi Kabahati ve Vergi Suçu Kavramları ....................................................... 267
9.2. Vergi Kabahatleri ve Cezaları.......................................................................... 270
9.2.1. Vergi Cezasının Kesilmesi ve Ceza Verme Yetkisi ........................... 270
9.2.2. Vergi Ziyaı Kabahati ........................................................................ 271
9.2.3. Usulsüzlükler................................................................................... 279
9.2.4. Özel Usulsüzlükler........................................................................... 282
9.3. Vergi Suçları ve Cezaları ................................................................................. 289
9.3.1. Kaçakçılık ........................................................................................ 289
9.3.2. Vergi Mahremiyetinin İhlali ............................................................ 297
9.3.3. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma................................................... 298
9.4. Vergi Kabahat, Suç ve Cezalarına İlişkin Ortak Kurallar.................................. 298
9.4.1. Tekerrür (Tekrarlanma) .................................................................. 298
9.4.2. İştirak (Katılma) .............................................................................. 299
9.4.3. İçtima (Birleşme)............................................................................. 300
9.5. Vergi Suçluluğunu Ortadan Kaldıran Sebepler ............................................... 302
9.5.1. Pişmanlık......................................................................................... 302
9.5.2. Mücbir Sebep ................................................................................. 303
9.5.3. Yanılma ........................................................................................... 303
9.6. Vergi Cezalarını Sona Erdiren ya da Azaltan Sebepler.................................... 303
9.6.1. Ödeme ............................................................................................ 303
9.6.2. Ölüm ............................................................................................... 304
9.6.3. Zamanaşımı..................................................................................... 304
9.6.4. Yargı Kararı ..................................................................................... 305
9.6.5. Terkin.............................................................................................. 306
9.6.6. Af .................................................................................................... 306

12 İçindekiler
9.6.7. Düzeltme.........................................................................................306
9.6.8. Uzlaşma...........................................................................................306
9.6.9. Ceza İndirimi ...................................................................................307
9.6.10. Kanun Yolundan Vazgeçme.............................................................307

Onuncu Bölüm

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

10.1. Vergi Uyuşmazlığı Kavramı..............................................................................309
10.2. Vergi Hukuku Kurallarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ...................313
10.3. Bireysel Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi ............................................317
10.4. Bireysel Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yöntemleri .............................319
10.4.1. Uzlaşma...........................................................................................319
10.4.2. Düzeltme.........................................................................................320
10.4.3. Ceza İndirimi ...................................................................................322
10.4.4. İzaha Davet: Yeni Bir Yardımcı Yöntem ...........................................323
10.4.5. Kanun Yolundan Vazgeçme: Geç İdari Çözüm Yöntemi ..................324
10.5. Bireysel Vergi Uyuşmazlıklarında Yargı Yoluyla Çözüm Yöntemi ....................326
10.6. Türkiye’de Vergi Yargısının Yapısı ve Gelişimi.................................................327
10.7. Vergi Yargısında Görevli Yargı Organları .........................................................328
10.7.1. Vergi Mahkemeleri..........................................................................328
10.7.2. Bölge İdare Mahkemeleri................................................................331
10.7.3. Danıştay ..........................................................................................331
10.8. İlk Derece Yargılaması.....................................................................................332
10.8.1. Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar ........................333
10.8.2. Vergi Davasının Konusu...................................................................333
10.8.3. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme......................................334
10.8.4. Vergi Davasının Açılması ve Görülmesi ...........................................334
10.8.5. Vergi Yargısında Yargılama Usulü ve Duruşma................................335
10.8.6. Vergi Davasının Sonuçlandırılması ..................................................336
10.8.7. Vergi Davalarında Yürütmeyi Durdurma.........................................336
10.8.8. Vergi Mahkemesi Kararlarının Sonuçları.........................................337
10.8.9. Kararların Açıklanması ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi ......................338
10.8.10. Vergi Davaları Arasında Bağlantı ve Davaların Birleştirilmesi .........338
10.9. Kanun Yolu Kavramı ........................................................................................345

İçindekiler 13
10.10. İstinaf.............................................................................................................. 345
10.11. Temyiz ............................................................................................................ 346
10.12. Kanun Yararına Temyiz................................................................................... 348
10.13. Yargılamanın Yenilenmesi .............................................................................. 348
10.14. Gümrük Vergisine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Özellikler .................. 349
10.15. Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yöntemlerinin Alternatif Değeri.................. 351
10.16. Vergi Yargılamasında İspat ve Delil ................................................................ 354
10.16.1. İspat, Delil, Karine ve İspat Yükü Kavramları .................................. 354
10.16.2. Vergi Hukuku Bakımından İspat ve Delil......................................... 356

On Birinci Bölüm
TÜRK VERGİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

11.1. Vergi Sistemi Kavramı ve Vergilerin Sınıflandırılması ..................................... 359
11.2. Türk Vergi Sistemini Oluşturan Başlıca Vergiler ............................................. 360
11.3. Türk Vergi Sisteminin Gelişimi........................................................................ 360
11.4. Güncel Türk Vergi Sistemine İlişkin Genel Değerlendirme............................. 363

On İkinci Bölüm

GELİR VERGİSİ I: KONU, MÜKELLEF VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
12.1. Gelir Vergisi Hakkında Genel Bilgi .................................................................. 365
12.2. Gelir Vergisinin Konusu .................................................................................. 366
12.2.1. Gelir Vergisi Kanunundaki Gelir Tanımı .......................................... 366
12.2.2. Teorik Açıdan Gelir Kavramı ........................................................... 367
12.2.3. Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelirin Özellikleri .............................. 373
12.3. Gelir Vergisinin Mükellefi ............................................................................... 377
12.3.1. Tam Mükellefler ............................................................................. 378
12.3.2. Dar Mükellefler............................................................................... 380
12.3.3. Tam - Dar Mükellef Ayrımının Sonuçları......................................... 381
12.4. Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay ........................................................... 382

On Üçüncü Bölüm

GELİR VERGİSİ II: TİCARİ VE ZİRAİ KAZANÇLAR

13.1. Ticari Kazançlar............................................................................................... 385
13.1.1. Ticari Kazancın Tanımı ve Özellikleri............................................... 385

14 İçindekiler
13.1.2. Ticari Kazanç Yönünden Mükellef Katmanları.................................387
13.1.3. Bilanço Usulüne Göre Ticari Kazancın Hesaplanması......................388
13.1.4. İşletme Hesabı Usulüne Göre Ticari Kazancın Hesaplanması..........390
13.1.5. Basit Usule Göre Ticari Kazancın Hesaplanması..............................391
13.1.6. Ticari Kazancın Hesaplanmasında İndirilebilecek Giderler..............396
13.1.7. Gelir Vergisi Kanununda Belirtilen İndirilebilecek Giderler.............398
13.1.8. Diğer Kanunlarda Belirtilen İndirilebilecek Giderler........................406
13.1.9. Ticari Kazancın Hesaplanmasında İndirilemeyecek Giderler...........407
13.1.10. Gelir Vergisi Kanununda Belirtilen İndirilemeyecek Giderler..........407
13.1.11. Diğer Kanunlarda Belirtilen İndirilemeyecek Giderler.....................413
13.1.12. Ticari Kazancın Hesaplanmasında Özel Durumlar...........................414
13.1.13. Ticari Kazançlarda Vergi Dışı Durumlar ...........................................416
13.1.14. Ticari Kazançlarda Tevkifat (Stopaj) Uygulaması.............................422
13.2. Zirai Kazançlar.................................................................................................423
13.2.1. Zirai Kazancın Tanımı ve Özellikleri .................................................423
13.2.2. Zirai Kazançların Vergilendirilmesi ..................................................425
13.2.3. Tevkifat (Vergi Kesintisi) Yöntemi ...................................................427
13.2.4. Gerçek Usul .....................................................................................428
13.2.5. Zirai Kazançlarda Vergi Dışı Durumlar.............................................432

On Dördüncü Bölüm

GELİR VERGİSİ III: ÜCRETLER VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
14.1. Ücret Kazançları ..............................................................................................433
14.1.1. Ücret Kazancının Özellikleri.............................................................433
14.1.2. Ücret Kabul Edilen Ödemeler..........................................................434
14.1.3. Ücret Kazancının Vergilendirilmesi .................................................435
14.1.4. Ücret Kazançlarında Vergi Dışı Durumlar........................................440
14.2. Serbest Meslek Kazançları ..............................................................................447
14.2.1. Serbest Meslek Kazancının Özellikleri.............................................447
14.2.2. Doğrudan Serbest Meslek Kazancı Sayılan Gelirler.........................449
14.2.3. Serbest Meslek Erbabı Sayılanlar ....................................................449
14.2.4. Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi .............................450
14.2.5. Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Dışı Durumlar ........................454

İçindekiler 15

On Beşinci Bölüm
GELİR VERGİSİ IV: GAYRİMENKUL VE
MENKUL SERMAYE İRATLARI, DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR

15.1. Gayrimenkul Sermaye İratları......................................................................... 457
15.2. Gayrimenkul Sermaye İradını Doğuran Kaynaklar.......................................... 458
15.2.1. Arazi, Bina, Diğer Taşınmazlar, Mütemmim Cüz ve Teferruat........ 458
15.2.2. Voli Mahalleri ve Dalyanlar............................................................. 459
15.2.3. Gayrimenkullerin Bağımsız Olarak Kiralanan Bazı Unsurları........... 459
15.2.4. Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Haklar........................................ 460
15.2.5. Patent, Marka, Teknik Bilgi vb. Sınai Mülkiyet Hakları ................... 460
15.2.6. Telif Hakları..................................................................................... 460
15.2.7. Gemi ve Gemi Payları, Motorlu Yükleme ve Boşaltma Araçları...... 460
15.2.8. Motorlu Nakil ve Çekme Araçları ile Her Türlü Motorlu Araç......... 461
15.3. Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi ....................................... 461
15.4. Emsal Kira Bedeli Uygulaması......................................................................... 463
15.5. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Tevkifat (Stopaj) Uygulaması.................... 465
15.6. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Konut Kira Geliri İstisnası.......................... 466
15.7. Menkul Sermaye İratları................................................................................. 467
15.7.1. Hisse Senetlerinin Kâr Payları ......................................................... 468
15.7.2. İştirak Hisselerinden Doğan Kazançlar............................................ 469
15.7.3. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Verilen Kâr Payları ............... 469
15.7.4. Dar Mükellef Kurumların Kurum Kazancının Bir Kısmı.................... 469
15.7.5. Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri vb................................................ 470
15.7.6. Alacak Faizleri ................................................................................. 470
15.7.7. Mevduat Faizleri ............................................................................. 470
15.7.8. Vadesi Gelmemiş Kuponların Satış Gelirleri ................................... 471
15.7.9. Tahakkuk Etmemiş Kâr Payı Devir Geliri......................................... 471
15.7.10. İskonto Bedelleri............................................................................. 471
15.7.11. Faizsiz Kredi, Özel Finans Kurumlarının Ödemeleri vb.................... 471
15.7.12. Repo Gelirleri.................................................................................. 472
15.7.13. Emeklilik ve Sigorta Şirketlerinin vb. Bazı Ödemeleri ..................... 472
15.7.14. Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılanlara Ödemeler.................... 472
15.7.15. Diğer Menkul Sermaye Piyasası Araçlarının Gelirleri...................... 472
15.8. Menkul Sermaye İradı Sayılmayan Gelirler .................................................... 473
15.9. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi................................................ 473

16 İçindekiler
15.10. Menkul Sermaye İratlarında Tevkifat (Stopaj) Uygulaması.............................474
15.11. Menkul Sermaye İratlarında Vergi Dışı Durumlar ...........................................475
15.11.1. Hisse Senedi Kâr Payı İstisnası.........................................................475
15.11.2. Bazı Bireysel Sigorta ve Emeklilik Sistemi Ödemeleri......................476
15.12. Diğer Kazanç ve İratlar ....................................................................................476
15.12.1. Diğer Kazanç ve İrat Kavramı...........................................................476
15.12.2. Değer Artışı Kazançlarının Kapsamı ve İstisna Hükümleri ...............477
15.12.3. Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları .................................480
15.12.4. Değer Artışı Kazancının Hesaplanması ............................................481
15.12.5. Arızi Kazançların Kapsamı ve İstisna Hükümleri..............................482
15.12.6. Arızi Kazançların Hesaplanması.......................................................484

On Altıncı Bölüm

GELİR VERGİSİ V: BEYAN, TARH VE ÖDEME

16.1. Gelir Vergisinin Beyanı....................................................................................485
16.2. Yıllık Beyanname.............................................................................................485
16.2.1. Yıllık Beyannamede Gelirlerin Toplanması......................................486
16.2.2. Yıllık Beyannamede Beyanı Zorunlu Gelir Unsurları........................486
16.2.3. Yıllık Beyannamede Toplama Yapılmayan Durumlar ......................487
16.2.4. Yıllık Beyannamede Gelirden Yapılacak İndirimler..........................489
16.2.5. Yıllık Beyannamede Gelir Vergisinin Hesaplanması ........................494
16.2.6. Vergiden Yapılacak Mahsuplar ve Ödenecek Vergi.........................495
16.2.7. Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı..............................................496
16.2.8. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer .................................................496
16.3. Gelir Vergisinin Tarhı.......................................................................................497
16.4. Gelir Vergisinin Ödenmesi ..............................................................................497
16.5. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi ..................................................498
16.6. Muhtasar Beyanname.....................................................................................499
16.7. Münferit Beyanname......................................................................................502
16.8. Gelir Vergisinde Geçici Vergi Uygulaması .......................................................503

On Yedinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ

17.1. Kurumlar Vergisi Hakkında Genel Bilgi............................................................505
17.2. Kurumlar Vergisinin Konusu ...........................................................................506

İçindekiler 17
17.3. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri ................................................................... 506
17.3.1. Sermaye Şirketleri........................................................................... 507
17.3.2. Kooperatifler................................................................................... 508
17.3.3. İktisadi Kamu Kuruluşları ................................................................ 508
17.3.4. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler.................................. 508
17.3.5. İş Ortaklıkları................................................................................... 509
17.4. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri ...................................................... 510
17.4.1. Tam Mükellefiyet............................................................................ 510
17.4.2. Dar Mükellefiyet ............................................................................. 510
17.5. Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay.................................................... 511
17.6. Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi ..................................................... 511
17.7. İndirilecek Giderler......................................................................................... 515
17.7.1. Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirilecek Giderler........................... 515
17.7.2. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre İndirilecek Giderler ................... 515
17.7.3. Diğer Kanunlarda Düzenlenen İndirilecek Giderler ........................ 516
17.8. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler................................................................ 517
17.8.1. Gelir Vergisi Kanununa Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler.... 517
17.8.2. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kanunen Kabul Edilmeyen
Giderler........................................................................................... 517
17.8.3. Diğer Kanunlara Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ............ 525
17.9. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı........................................................... 525
17.10. Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar ................................................... 528
17.10.1. Muafiyetler ..................................................................................... 528
17.10.2. İstisnalar ......................................................................................... 530
17.11. Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi ..................................... 541
17.11.1. Tasfiye............................................................................................. 541
17.11.2. Birleşme.......................................................................................... 543
17.11.3. Devir ............................................................................................... 544
17.11.4. Bölünme ve Hisse Değişimi............................................................. 545
17.12. Kurumlar Vergisinin Beyanı ............................................................................ 547
17.13. Yıllık Beyanname ............................................................................................ 547
17.13.1. Yıllık Beyannamede Yapılacak İndirimler........................................ 548
17.13.2. Kurumlar Vergisinin Oranı .............................................................. 552
17.13.3. Vergiden Yapılacak Mahsuplar ve Ödenecek Vergi ........................ 552

18 İçindekiler
17.13.4. Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı..............................................553
17.13.5. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer .................................................554
17.14. Kurumlar Vergisinin Tarhı ...............................................................................554
17.15. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi .......................................................................554
17.16. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi ..................................................555
17.17. Muhtasar Beyanname.....................................................................................555
17.18. Özel Beyanname .............................................................................................557
17.19. Kurumlar Vergisinde Geçici Vergi Uygulaması................................................559
17.20. Şirketler ve Şirket Ortaklarının Gelirlerinin Vergilendirilmesi.........................560

On Sekizinci Bölüm

KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

18.1. Katma Değer Vergisi .......................................................................................563
18.1.1. Katma Değer Vergisi Hakkında Genel Bilgi......................................563
18.1.2. Katma Değer Vergisinin Konusu......................................................565
18.1.3. Katma Değer Vergisinin Mükellefleri ..............................................568
18.1.4. Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ..............................................569
18.1.5. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay...............................572
18.1.6. Katma Değer Vergisi Matrahı..........................................................574
18.1.7. Katma Değer Vergisi Oranı..............................................................577
18.1.8. Katma Değer Vergisinde İndirim .....................................................577
18.1.9. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usulü................................581
18.1.10. Katma Değer Vergisinde İstisnalar ..................................................582
18.1.11. Katma Değer Vergisinin Beyanı.......................................................591
18.1.12. Katma Değer Vergisinin Tarhı..........................................................592
18.1.13. Katma Değer Vergisinin Ödenmesi .................................................593
18.1.14. Katma Değer Vergisine İlişkin Bazı Usul Hükümleri ........................593
18.2. Özel Tüketim Vergisi .......................................................................................594
18.2.1. Özel Tüketim Vergisi Hakkında Genel Bilgi......................................594
18.2.2. Özel Tüketim Vergisinin Konusu .....................................................595
18.2.3. Özel Tüketim Vergisinin Mükellefleri ve Sorumluluk ......................597
18.2.4. Özel Tüketim Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay ..............................598
18.2.5. Vergileme Ölçüleri ve Matrah .........................................................600
18.2.6. Özel Tüketim Vergisinin Oranı veya Tutarı......................................600

İçindekiler 19
18.2.7. Özel Tüketim Vergisinde İstisnalar ................................................. 601
18.2.8. Özel Tüketim Vergisinde Beyan, Tarh ve Ödeme ........................... 604

On Dokuzuncu Bölüm

DİĞER HARCAMA VERGİLERİ VE YEREL YÖNETİM VERGİLERİ

19.1. Damga Vergisi................................................................................................. 607
19.1.1. Verginin Konusu.............................................................................. 607
19.1.2. Verginin Mükellefi .......................................................................... 609
19.1.3. Vergiyi Doğuran Olay...................................................................... 609
19.1.4. Vergileme Ölçüleri, Oran ve Tutar .................................................. 610
19.1.5. İstisnalar ......................................................................................... 610
19.1.6. Verginin Ödenme Şekilleri ve Ödeme Zamanı................................ 611
19.1.7. Vergi Güvenlik Önlemleri................................................................ 612
19.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi............................................................ 613
19.2.1. Verginin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay ve Mükellefler.................. 613
19.2.2. Verginin Matrahı ve Oranı .............................................................. 615
19.2.3. İstisnalar ......................................................................................... 616
19.2.4. Verginin Beyanı ve Ödenmesi......................................................... 617
19.3. Gümrük Vergisi............................................................................................... 617
19.3.1. Verginin Konusu ve Mükellefi......................................................... 618
19.3.2. Vergiyi Doğuran Olay...................................................................... 619
19.3.3. Verginin Matrahı, Oranı ve Hesaplanması...................................... 620
19.3.4. Beyan, Verginin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi ............................ 621
19.3.5. Muaflık ve İstisnalar........................................................................ 623
19.4. Özel İletişim Vergisi ........................................................................................ 623
19.5. Şans Oyunları Vergisi...................................................................................... 625
19.6. Dijital Hizmet Vergisi ...................................................................................... 626
19.7. Konaklama Vergisi .......................................................................................... 628
19.8. Değerli Kağıtlar ............................................................................................... 629
19.9. Harçlar ............................................................................................................ 630
19.10. Yerel Yönetim Vergileri, Harçları ve Harcamalara Katılma Payları ................. 631
19.10.1. Vergiler ........................................................................................... 631
19.10.2. Harçlar ............................................................................................ 636
19.10.3. Harcamalara Katılma Payları........................................................... 637

20 İçindekiler

Yirminci Bölüm
SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

20.1. Veraset ve İntikal Vergisi.................................................................................639
20.1.1. Verginin Konusu ..............................................................................640
20.1.2. Verginin Mükellefi...........................................................................641
20.1.3. Vergiyi Doğuran Olay ......................................................................641
20.1.4. Verginin Matrahı, Beyan ve Tarh İşlemleri......................................642
20.1.5. Vergi Oranı ......................................................................................645
20.1.6. Muaflık ve İstisnalar ........................................................................646
20.1.7. Verginin Ödenmesi..........................................................................647
20.1.8. Vergi Güvenlik Önlemleri ................................................................647
20.2. Motorlu Taşıtlar Vergisi ..................................................................................648
20.2.1. Verginin Konusu ..............................................................................648
20.2.2. Verginin Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay ...................................648
20.2.3. Vergileme Ölçüleri ve Vergi Tarifeleri .............................................649
20.2.4. İstisnalar..........................................................................................651
20.2.5. Verginin Tahakkuku ve Ödenmesi...................................................651
20.2.6. Vergi Güvenlik Önlemleri ................................................................652
20.3. Emlak Vergisi...................................................................................................653
20.3.1. Verginin Konusu ..............................................................................653
20.3.2. Verginin Mükellefi...........................................................................654
20.3.3. Vergiyi Doğuran Olay ......................................................................655
20.3.4. Verginin Matrahı .............................................................................656
20.3.5. Verginin Oranı .................................................................................657
20.3.6. Muaflık ve İstisnalar ........................................................................657
20.3.7. Emlak Vergisinde Bildirim, Tarh, Tahakkuk ve Ödeme....................659
20.3.8. Vergi Güvenlik Önlemleri ................................................................661
20.4. Değerli Konut Vergisi ......................................................................................662
KAYNAKÇA...................................................................................................................665

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar