Vergi Hukuku(Genel ve Özel Hükümler)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Kâmil MUTLUER - N. Nilay DAYANÇ
ISBN: 9786050504460
144,50 TL 170,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Kâmil MUTLUER, N. Nilay DAYANÇ
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

VH199
Vergi Hukuku(Genel ve Özel Hükümler)
M. Kâmil MUTLUER - N. Nilay DAYANÇ
2019/09 5. Baskı, 620 Sayfa
ISBN 978-605-05-0446-0

İÇİNDEKİLER

 BİRİNCİ KİTAP

VERGİLERİN TEORİK ESASLARI

1.1.DEVLETİN EGEMENLİK HAKKINA DAYANARAK ELDE ETTİĞİ GELİRLER45

1.1.1.Vergiler45

1.1.2.Harçlar46

1.1.3.Resim47

1.1.4.Şerefiyeler47

1.1.5.Parafiskal Gelirler47

1.1.6.Egemenlik Hakkına Dayanarak Elde Edilen Diğer
Gelirler48

1.2.DEVLETİN EGEMENLİK HAKKINI KULLANMAKSIZIN ELDE ETTİĞİ GELİRLER49

1.2.1.Emlak ve Teşebbüs Gelirleri50

1.2.2.Zorunlu Olmayan Borçlanmalar50

1.2.3.Uluslararası Yardımlar50

2.1.VERGİNİN NİTELİĞİ51

2.1.1.Yararlanma Teorisi51

2.1.2.Devlet Egemenliği Teorisi54

2.2.VERGİNİN AMAÇLARI55

2.2.1.Verginin Mali Amacı55

2.2.2.Verginin Mali Olmayan Amaçları55

2.2.2.1.Gelirin Dengeli Biçimde Dağılımını Sağlamak55

2.2.2.2.Kalkınmayı Sağlamak57

2.2.2.3.Ekonomik İstikrarı Sağlamak ve Sürdürmek57

2.2.2.4.Diğer Amaçlar58

2.2.3.Vergileme İlkeleri58

2.2.3.1.Vergileme İlkelerine Genel Bakış58

2.2.3.2.Günümüzde Üzerinde Durulması Gereken
Başlıca Vergileme İlkeleri59

2.2.3.2.1.Vergilerin Mali İlkeleri59

2.2.3.2.2.Vergilerin Ekonomik İlkeleri60

2.2.3.2.2.1.Vergi Kaynaklarının Seçimi61

2.2.3.2.2.2.Vergilerin Kaynak Dağılımı
ve Tüketici Talepleri Üzerine
Etkileri61

2.2.3.2.2.3.Vergilerin Kalkınmaya
Etkileri62

2.2.3.2.2.4.Vergi Adaletinin Sağlanmasına İlişkin İlkeler63

2.2.4.Vergi Adaletine Ulaşabilmek İçin Başvurulan Yöntemler67

2.2.4.1.Artanoranlı Vergi Tarifeleri68

2.2.4.1.1.Genel Anlamda Oran ve Artanoranlı
Vergi Tarifeleri68

2.2.4.1.2.Artanoranlı Tarifeler Konusundaki
Görüşler69

2.2.4.1.2.1.Artanoranlı Tarifeler
Konusunda Olumlu Görüşler69

2.2.4.1.2.2.Artan Oranlı Tarifeler Konusundaki Olumsuz
Görüşler69

2.2.4.1.3.Artanoranlı Vergi Tarife Türleri70

2.2.4.1.4.Sınıf Usulü Artanoranlı Tarifeler ve
Dilim Usulü Artanoranlı Tarifeler71

2.2.4.1.4.1.Sınıf Usulü Artanoranlı
Tarifeler71

2.2.4.1.4.2.Dilim Usulü Artanoranlı
Tarifeler72

2.2.4.1.5.Artanoranlı Tarifelerde Uygulanan
Teknikler72

2.2.4.2.En Az Geçim İndirimi73

2.2.4.2.1.En Az Geçim İndirimi ile İlgili Görüşler73

2.2.4.2.1.1.En Az Geçim İndiriminin
Lehinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler73

2.2.4.2.1.2.En Az Geçim İndiriminin Aleyhinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler74

2.2.4.2.2.En Az Geçim İndirimi Tutarlarının Tespit Edilmesinde Göz Önüne Alınacak Ölçüler74

2.2.4.2.3.En Az Geçim İndiriminin Uygulanma Biçimleri76

2.2.4.3.Ayırma İlkesi77

2.2.4.3.1.Ayırma İlkesi Lehinde ve Aleyhinde
Görüşler78

2.2.4.3.1.1.Ayırma İlkesinin Lehinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler78

2.2.4.3.1.2.Ayırma İlkesinin Aleyhinde
İleri Sürülmüş Olan Görüşler79

2.2.4.3.2.Ayırma İlkesinin Uygulama Şekilleri79

2.2.4.3.2.1.Gelir Kaynaklarının Sınıflandırılması ve
Emek Gelirlerinin Değişik Yöntemlerle Korunması79

2.2.4.3.2.2.Sermaye Gelirlerinden
Ek Vergi Alınması80

2.2.5.Vergi ile İlgili Temel Kavramlar80

2.2.5.1.Vergilendirme Sürecinde Karşılaşılan Kavramlar80

2.2.5.1.1.Vergiyi Doğuran Olay80

2.2.5.1.2.Verginin Tarhı83

2.5.5.1.3.Verginin Tebliği86

2.5.5.1.4.Verginin Tahakkuku87

2.5.5.1.5.Verginin Ortadan Kalkması87

2.2.5.2.Vergi Suçları ve Cezaları88

2.2.5.3.Vergi Yargısı88

2.2.5.4.Vergi İcrası88

2.2.5.5.Diğer Kavramlar89

2.2.5.5.1.Vergi Yükü89

2.2.5.5.2.Vergi Esnekliği89

2.2.5.5.3.Vergilerin Yansıması90

İKİNCİ KİTAP
VERGİ GENEL HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

1.1.VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI95

1.2.VERGİ HUKUKU KAVRAMI96

1.3.VERGİ HUKUKUNUN BAĞIMSIZLIĞI SORUNU97

1.3.1.Vergi Hukukunun Bağımsız Bir Hukuk Dalı Olmadığı Görüşünü Savunanlar 97

1.3.2.Vergi Hukukunun Bağımsız Bir Hukuk Dalı Olduğu Görüşünü Savunanlar 97

1.4.VERGİ HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARI İLE İLİŞKİSİ 98

1.4.1.Hukuk İle İlişkisi98

1.4.2. Kamu Maliyesi ile İlişkisi101

1.4.3.Muhasebe ile İlişkisi102

1.5.VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLENDİRİLMESİ VE KISIMLARI103

1.5.1.Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi103

1.5.2.Vergi Hukukunun Kısımları105

1.6.VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI107

1.6.1.Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar 107

1.6.2.Yürütme Organı Tarafindan Çıkartılan Kaynaklar111

1.6.3.Yargı Organından Doğan Kaynaklar114

1.6.4.Diğer Kaynaklar116

1.7.VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI116

1.7.1.Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması117

1.7.2.Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması 118

1.7.3.Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması
(Yorum)119

1.7.3.1. Yorum Konusunda Genel Bilgiler119

1.7.3.2.Vergi Hukukunda Yorum121

1.7.3.2.1.Vergi Hukukunda Yorumda Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar 121

1.7.3.2.2. Vergilerin Kanuniliği İlkesi121

1.7.3.2.3. Ekonomik Yorum122

1.8. DELİL VE İSPAT124

1.8.1. DELİL124

1.8.2. İSPAT125

İKİNCİ KISIM
VERGİLENDİRME HUKUKU  I

2.1. VERGİNİN MÜKELLEF TARAFI129

2.1.1.  Mükellef ve Vergi Sorumlusu130

2.1.1.1. Mükellef130

2.1.1.2.Vergi Sorumlusu131

2.1.1.3.Vergi Sorumlusu ve Kanuni Temsilcilerin
Sorumluluğu
132

2.1.1.3.1.  Vergi Sorumlularının Sorumluluğu132

2.1.1.3.2. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu133

2.1.1.3.2.1. Küçük ve Kısıtlıların
Temsilinde Sorumluluk
134

2.1.1.3.2.2. Tüzel Kişilerin Temsilinde Sorumluluk135

2.1.1.4. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekalet136

2.1.1.5.Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk137

2.1.1.6. Vergi Borcunun Nakli139

2.1.2. Mükellefin Ödevleri140

2.1.2.1. Bildirim Ödevi141

2.1.2.2.Defter Tutma Yükümlülüğü142

2.1.2.2.1. Defter Tutma Yükümlülüğünde Olanlar142

2.1.2.2.2. Tüccar Sınıfları143

2.1.2.2.3. Tutulacak Defterler144

2.1.2.2.4. Defterlerin Tasdiki145

2.1.2.2.5. Hesap Dönemi145

2.1.2.2.6. Muhasebe Usulü145

2.1.2.2.7. Kayıt Düzeni146

2.1.2.3.Envanter Çıkarma - Değerleme Yapma ve Bilanço Düzenleme Görevi146

2.1.2.4.Belge Düzenleme Görevi146

2.1.2.5. Muhafaza ve İbraz Görevi149

2.1.2.5.1 Muhafaza Görevi149

2.1.2.5.2. Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtları İbraz Görevi149

2.1.2.6. Vergi Levhası Asma ve Bulundurma Görevi150

2.1.2.7. Beyannameleri Tasdik Ettirme Görevi150

2.2. VERGİ ALACAKLISI150

2.2.1. Maliye Bakanlığı151

2.2.1.1. Merkez Teşkilatı153

2.2.1.1.1. Vergi Denetim Kurulu153

2.2.1.1.2. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü153

2.2.1.2. Taşra Teşkilatı153

2.2.2. Gelir İdaresi Başkanlığı153

2.2.3. Yerel Yönetimler155

2.2.4. Vergi Alacaklısının Denetim Görevi155

2.2.4.1. Genel Olarak Denetim155

2.2.4.2.Vergi Denetimi156

2.2.4.2.1. Arama156

2.2.4.2.2. Yoklama157

2.2.4.2.3. Vergi İncelemesi158

2.2 4.2.4. Bilgi Toplama159

2.3.VERGİ BORÇLUSU İLE VERGİ ALACAKLISINA YARDIMCI KURULUŞLAR160

2.3.1. Takdir Komisyonları160

2.3.1.1. Takdir Komisyonlarının Kuruluşu160

2.3.1.2.Üyelerin Seçimi160

2.3.1.3.Takdir Komisyonların Görev ve Yetkileri161

2.3.1.3.1. Görevleri161

2.3.1.3.2. Yetkileri161

2.3.2.Zirai Kazançlar İl ve Merkez Komisyonları161

2.3.3. Komisyonlarla İlgili Diğer Hususlar162

ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİLENDİRME HUKUKU II

3.1. VERGİYİ DOĞURAN OLAY165

3.1.1. Verginin Konusu165

3.1.2.Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi165

3.1.3. Yasaklanmış Faaliyetler ve Vergiyi Doğuran Olay167

3.1.4.Vergiyi Doğuran Olayın Önemi167

3.1.5.Vergiyi Doğuran Olay ve Muafiyet ve İstisnalar 167

3.2. VERGİNİN TARHI168

3.2.1. Matrah168

3.2.2. Vergi Tarife ve Oranları169

3.2.3. Vergi Tarh Yetkisi170

3.2.4. Tarh Şekilleri170

3.2.4.1. Beyana Dayalı Tarh170

3.2.4.2. İkmalen Vergi Tarhı170

3.2.4.3. Re’sen Vergi Tarhı171

3.2.4.4.Verginin İdarece Tarhı172

3.3. VERGİNİN TEBLİĞİ173

3.3.1. Tebliğin Konusu173

3.3.2. Tebliğ Yapılacak Kişiler173

3.3.3. Tebliğ Usulleri174

3.3.4. Tebliğin İçeriği Ve Şekli175

3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU175

3.4.1. Genel Olarak Tahakkuk175

3.4.2. Tahakkuk Şekilleri177

3.4.2.1.Beyan Üzerine Tarh Edilen Vergilerin Tahakkuku177

3.4.2.2.İkmalen ve Re’sen Tarh Edilen Vergilerin
Tahakkuku177

3.4.2.3.Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerin Tahakkuku178

3.5.VERGİ ALACAĞININ ORTADAN KALMASI178

3.5.1. Ödeme178

3.5.1.1.Ödeme Yeri179

3.5.1.2. Genel Ödeme Zamanları179

3.5.1.3.Özel Ödeme Zamanları179

3.5.1.4.Gecikme Faizi180

3.5.1.5.İade Faizi181

3.5.2. Zamanaşımı182

3.5.2.1.Genel Olarak Zamanaşımı ile İlgili Bilgiler182

3.5.2.2.Tarh Zamanaşımı183

3.5.2.3.Tarh Zamanaşımında Süreler ve Sürelerin Durması ile Kesilmesi184

3.5.2.3.1.Tarh Zamanaşımı Süreleri184

3.5.2.3.2. Tarh Zamanaşımı Sürelerinin Durması185

3.5.2.3.2. 1.Tarh Zamanaşımı Sürelerinin Durması185

3.5.2.3.2.2. Mücbir Sebep186

3.5.2.3.3. Tarh Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi187

3.5.3. Terkin187

3.5.4. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi188

3.5.4.1.Vergi Hatası Kavramı188

3.5.4.1.1. Hesap Hataları188

3.5.4.1.2. Vergilendirme Hataları189

3.5.4.2.Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması190

3.5.4.3.Düzeltme Talebi ve Re’sen Düzeltme191

3.5.4.4.Düzeltme Taleplerinin İncelenmesi ve Düzeltme191

3.5.4.5.Şikayet Yolu ile Başvuru191

DÖRDÜNCÜ KISIM
VERGİLENDİRME İLE
İLGİLİ DİĞER DÜZENLEMELER

4.1. SÜRELER195

4.1.1. Sürelerin Sınıflandırılması195

4.1.1.1.Süreyi Koyan Kuruluşlar Bakımından Süreler195

4.1.1.1.1. Kanuni Süreler195

4.1.1.1.2. İdari Süreler196

4.1.1.1.3. Yargısal Süreler197

4.1.1.2.Hukuki Nitelikleri Bakımından Süreler197

4.1.1.2.1. Hak Düşürücü Süreler197

4.1.1.2.2. Düzenleyici Süreler197

4.1.1.2.3. Vergi Ödevlerine İlişkin Süreler198

4.1.1.2.4. Diğer Süreler198

4.1.2. Sürelerin Hesaplanması198

4.1.3. Sürelerin Uzaması199

4.1.3.1.Mücbir Sebep Hallerinde Sürelerin Uzaması199

4.1.3.2. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması199

4.1.3.3.Zor Durumda Olma Halinde Sürelerin Uzaması200

4.2. DEĞERLEME200

4.2.1. Değerleme Ölçüleri201

4.2.2.İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme203

4.3. AMORTİSMANLAR208

4.3.1. Mevcutlarda Amortisman208

4.3.1.1. Amortisman Şartları208

4.3.1.2.Amortisman Ayırma Yöntemleri208

4.3.1.2.1. Normal Amortisman Yöntemi208

4.3.1.2.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi209

4.3.1.2.3. Fevkalade Amortisman210

4.3.1.2.4. Madenlerde Amortisman210

4.3.1.3.Amortisman Uygulama Esasları210

4.3.2.Alacaklarda ve Sermayede Amortisman (Karşılıklar)211

4.3.2.1.Alacaklarda Amortisman211

4.3.2.1.1. Karşılık Ayırmada Genel Esaslar211

4.3.2.1.2. Değersiz Alacaklar211

4.3.2.1.3. Şüpheli Alacaklar212

4.3.2.2. Sermayede Amortisman213

4.3.3.Aktifleştirilen Giderlerde Amortisman213

BEŞİNCİ BÖLÜM
VERGİ CEZA HUKUKU

5.1. TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE CEZALARININ TARİHİ GELİŞİMİ217

5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ218

5.2.1. İdari Vergi Suçları218

5.2.1.1. Vergi Ziyaı (Kaybı) Suçu218

5.2.1.1.1. Vergi Kaybı Suçunun Maddi Unsuru218

5.2.1.1.2. Vergi Kaybı Suçunun Manevi Unsuru219

5.2.1.1.3. Vergi Kaybı Suçunun Cezası221

5.2.1.2.Usulsüzlük Suçları222

5.2.1.2.1. Usulsüzlük Suçlarının Maddi Unsuru222

5.2.1.2.2. Usulsüzlük Suçunun Manevi Unsuru 224

5.2.1.2.3. Usulsüzlük Suçlarının Cezaları 225

5.2.2. Kamusal Vergi Suçları226

5.2.2.1.Kaçakçılık suçu226

5.2.2.1.1. Kaçakçılık Suçunun Maddi Unsuru227

5.2.2.1.2. Kaçakçılık Suçunun Manevi Unsuru229

5.2.2.1.3. Kaçakçılık Suçunun Cezası232

5.2.3. Görevden Doğan Suçlar233

5.2.3.1.Vergi Gizliliğine Uymama Suçu233

5.2.3.2.Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu233

5.2.4.Diğer Vergi Kanunlarında Yer Alan Suçlar 233

5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR234

5.3.1.İdari Vergi Suçlarında Sorumlu Olanlar234

5.3.1.1.Gerçek Kişilerde234

5.3.1.2.Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu234

5.3.2. Kamusal Vergi Suçlarında Sorumluluk236

5.3.3. Görevden Doğan Suçlarda Sorumluluk237

5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA (TEKERRÜR) VE
KATILMA (İŞTİRAK) 238

5.4.1. Birleşme Konusunda Genel Bilgi238

5.4.2. Tekrarlanma Konusunda Genel Bilgi239

5.4.3.Katılma Konusunda Genel Bilgi240

5.4.4. Vergi Hukukunda Birleşme241

5.4.4.1.İdari Vergi Suçlarında Birleşme241

5.4.4.1.1. Tek Fiil ile Çeşitli Vergi Suçları
İşlenmesi241

5.4.4.1.2. Ayrı Fiillerle Ayrı Vergi Suçu İşlenmesi243

5.4.4.1.2.1. Ayrı Fiillerle Başka Türden
Vergi Suçları İşlenmesi243

5.4.4.1.2.2. Ayrı Fiillerle Aynı Türden
Birkaç Vergi Suçu İşlenmesi 243

5.4.4.2. Kamusal Vergi Suçlarında Birleşme244

5.4.5.Vergi Hukukunda Tekrarlanma (Tekerrür) 245

5.4.5.1.İdari Vergi Suçlarında Tekrarlanma245

5.4.5.2.Kamusal Vergi Suçlarında Tekrarlanma247

5.4.6. Birleşmeme247

5.4.7. Vergi Hukukunda Katılma (İştirak) 248

5.5.İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ VE KAÇAKÇILIK SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA USUL 249

5.5.1. İdari Vergi Cezalarının Kesilmesi249

5.5.2.Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmalarında Usul249

5.6.VERGİ CEZALARININ KALKMASI250

5.6.1. Ödeme250

5.6.2.  Yanılma Görüş Değişikliği ve İzahata Davet 251

5.6.3. Pişmanlık ve Islah252

5.6.4. Ölüm 255

5.6.5. Mücbir Sebep255

5.6.6. Zamanaşımı256

5.6.7. Vergi Cezalarında Yapılan Hatalar 257

5.6.8. Uzlaşma258

5.6.9. Cezalarda İndirim259

5.6.10.Vergi Cezalarının Affı262

ALTINCI KISIM
VERGİ YARGI HUKUKU

6.1.TÜRKİYE’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ267

6.2.VERGİ YARGISINDA ÖRGÜTSEL YAPI268

6.2.1.Vergi Yargısında Görevli İdari Yargı Kuruluşları268

6.2.1.1.Vergi Mahkemeleri268

6.2.1.2.Bölge İdare Mahkemeleri268

6.2.1.3.Danıştay269

6.2.1.3.1. Danıştay Konusunda Genel Bilgi269

6.2.1.3.2. Vergi Yargısı ile İlgili Daire ve Kurullar270

6.2.1.3.2.1. Daireler270

6.2.1.3.2.2. Vergi Dava Daireleri Kurulu270

6.2.1.3.2.3. İçtihatları Birleştirme Kurulu271

6.2.2.Vergi Yargısı ile İlgili Diğer Yargı Kuruluşları271

6.2.3. Yargı Kuruluşlarında Görev Alanlar272

6.2.3.1.Vergi Yargı Kuruluşlarında Görev Yapanlar
Konusunda Genel Bilgiler 272

6.2.3.2.Vergi Yargı Kuruluşlarında Görev Yapan Kişilerin Görevlerinin Engellenmesi272

6.2.3.2.1.Hakimlerin Davaya Bakmaktan
Yasaklılığı ve Reddi272

6.2.3.2.2. Davadan Yasaklılık ve Reddin Sonuçları273

6.2.3.2.3 Vergi Yargılamasında Çekinme ve Ret273

6.3.VERGİ YARGILAMA USULÜ274

6.3.1.Vergi Yargısında Hakim Olan İlkeler Ve Vergi Yargısının Dayanağını Oluşturan Mevzuat274

6.3.1.1.Vergi Yargısında Hakim Olan İlkeler274

6.3.1.2. Vergi Yargısının Dayanağını Oluşturan Mevzuat275

6.3.2. Vergi Davalarının Hukuki Niteliği275

6.3.3. Vergi Davasının Konusu277

6.3.4. Vergi Davasının Tarafları278

6.3.4.1. Davacı278

6.3.4.2. Davalı278

6.3.4.3. Tarafların Değişmesi278

6.3.4.4. Üçüncü Kişilerin Taraflar Arasında Yer Alması279

6.3.4.4.1. Davaya Katılma279

6.3.4.4.2. Davanın İhbarı (Duyurulması)280

6.3.5. Davanın Açılması280

6.3.5.1.Davanın Görevli ve Yetki Yetkili Mahkemeye
Açılması281

6.3.5.1.1. Görevli Mahkeme281

6.3.5.1.2. Yetkili Mahkeme281

6.3.5.1.3. Görev ve Yetki Uyuşmazlıklarının
Giderilmesi282

6.3.5.1.4.Genel Yetki Kuralından Ayrılmayı
Gerektiren Durumlar282

6.3.5.1.4.1. Merci Tayini282

6.3.5.1.4.2. Bağlantılı Davalar283

6.3.6. Dava Açma Süreleri285

6.3.6.1.Dava Açma Sürelerinin Başlaması285

6.3.6.2.Sürenin Durması ve Uzaması286

6.3.6.2.1. Sürenin Durması286

6.3.6.2.2. Sürenin Uzaması286

6.3.6.3.Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Bilgiler287

6.3.6.4.Dilekçelerin Verileceği Yerler287

6.3.6.5.Tek Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller287

6.3.6.5.1.Birden Çok İşleme Karşı Tek Dilekçe ile
Dava Açılabilecek Haller288

6.3.6.5.2. Birlikte Dava Açılması288

6.3.6.6.Dava Dilekçeleri Üzerine Yapılacak İşlem288

6.3.7.Dava Açmanın Sonuçları288

6.3.7.1.Yürütmenin Durdurulması289

6.3.7.1.1.Vergi Mahkemelerinde Vergi Davası Açılmasının Yürütmeyi Durdurması289

6.3.7.1.2.Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay’a Açılan Vergi Davalarında Yürütmenin Durması290

6.3.7.1.3.Yürütmeyi Durdurmada Usul290

6.3.7.2.Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi291

6.3.7.3.Derdestlik291

6.3.7.4.Hüküm Verme292

6.3.8. Davanın Görüşülmesi ve Karar292

6.3.8.1.Davanın Görüşülmesi292

6.3.8.1.1. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme292

6.3.8.1.2. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar293

6.3.8.1.3. Tebligat ve Cevap294

6.3.8.1.4. Duruşma294

6.3.8.1.5. Dosyaların İncelenmesi295

6.3.8.2. Karar296

6.3.8.2.1. Davaların Karara Bağlanması296

6.3.8.2.2. Kararların Uygulanması297

6.3.8.2.3. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi298

6.3.8.2.3.1. Açıklama 298

6.3.8.2.3.2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi298

6.3.9. Kanun Yolları299

6.3.9.1.Olağan Kanun Yolları299

6.3.9.1.1. İstinaf ve Temyiz299

6.3.9.1.1.1. İstinaf300

6.3.9.1.1.2. Temyiz301

6.3.9.1.1.3.Kanun Yolları305

6.3.9.1.1.4. Kanun Yararına Temyiz305

6.3.9.1.1.5.Yargılamanın Yenilenmesi305

6.4. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT307

6.4.1. Delil307

6.4.1.1.Vergi Yargılama Hukukunda Delillerin Re’sen
Tespit Edilebilmesi308

6.4.1.2.VUK’nın Delil ile İlgili Düzenlemeleri 308

6.4.1.3.Delillerin Toplanması ve Tespit Edilmesi309

6.4.2. İspat309

YEDİNCİ KISIM
VERGİ İCRA HUKUKU

7.1.VERGİ İCRA HUKUKU KONUSUNDA GENEL BİLGİLER313

7.1.1.Vergi İcra Hukukunun Kısaca Tarihi Gelişimi313

7.1.2. Vergi Alacaklarının Zorla Tahsili Konusunda Ayrı Bir İcra Hukukunun Gerekliliği314

7.1.3. Vergi İcra Hukukunun Niteliği315

7.2.VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI316

7.2.1.Mükelleften Teminat ve Kefil Gösterilmesinin İstenilmesi317

7.2.1.1.Teminat İsteme317

7.2.1.2.Kefil Gösterilmesinin İstenilmesi318

7.2.2.İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurma319

7.2.2.1. İhtiyati Tahakkuk319

7.2.2.2.İhtiyati Haciz320

7.2.3.Diğer Güvenlik Önlemleri321

7.2.3.1. Vergi Alacaklarında Rüçhan Hakkı321

7.2.3.2.Vergi Sorumlularının ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu321

7.2.3.3.Vergi Alacağının İadesinde Yapılacak Mahsuplar
(Takas)322

7.2.3.4.Bazı Tasarruflar Hakkında İptal Davası Açılması323

7.2.3.5.Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu324

7.2.3.6.Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketlerin Tasfiyesini Talep Etme325

7.2.3.7.Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluklarının Genişletilmesi325

7.2.3.8.Anonim Şirketlerde Ortakların Sorumlulukları325

7.2.3.9.Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Devri ve Şekil Değiştirmesi Halinde Sorumluluk326

7.2.3.10. Mirasçıların Sorumluluğu326

7.3.VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN KOLAYLIKLAR326

7.3.1. Tecil327

7.3.2.Yürütmenin Yargı Kuruluşlarınca Durdurulması327

7.3.3. Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması328

7.3.4. Terkin328

7.3.4.1.Doğal Afetler Nedeniyle Terkin328

7.3.4.2.Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin329

7.3.5. Zamanaşımı329

7.4. GECİKME ZAMMI330

7.5.VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ332

7.5.1.Cebren Tahsil Konusunda Genel Bilgiler332

7.5.2. Ödeme Emri332

7.5.2.1.Ödeme Emri Uygulaması332

7.5.2.2.Ödeme Emrine İtiraz333

7.5.3. Mal Bildirimi334

7.5.4. Cebren Tahsil Yolları335

7.5.4.1.Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi335

7.5.4.1.1. Teminatın Paraya Çevrilmesi335

7.5.4.1.2. Kefilin Takibi335

7.5.4.2.Haciz335

7.5.4.2.1. Haciz Konusunda Genel Bilgi335

7.5.4.2.2.İstihkak İddiaları336

7.5.4.2.2.1. Borçlunun Elindeki
Haczedilen Mallara Karşı
İstihkak İddiaları336

7.5.4.2.2.2.Üçüncü Şahıs Elindeki Haczedilen Mallara Karşı
İstihkak İddiaları337

7.5.4.2.2.3. İstihkak İddialarına Karşı
Dava Açılması337

7.5.4.2.3. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak337

7.5.4.2.4. Haczedilemeyecek Mallar338

7.5.4.2.5. Haczin Sonuçları338

7.5.4.2.6. Aciz Hali339

7.5.4.2.7. Menkul Malların Haczi ve Satışı340

7.5.4.2.7.1. Menkul ve Gayrimenkul
Kavramı340

7.5.4.2.7.2. Menkul Malların Haczi340

7.5.4.2.7.3. Menkul Malların Satışı342

7.5.4.2.8. Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı343

7.5.4.2.8.1. Gayrimenkul Malların Haczi343

7.5.4.2.8.2. Haciz Edilen Gayrimenkul Malların Satışı343

7.5.4.3.İflas Yolu ile Takip ve Konkordato345

7.5.4.3.1. İflas Yolu ile Takip345

7.5.4.3.2. Konkordato346

ÜÇÜNCÜ KİTAP
VERGİ ÖZEL HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)

BİRİNCİ KISIM
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER – I
GELİR VERGİSİ

1.1. VERGİSİNİN TEORİK ESASLARI353

1.1.1. Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi353

1.1.2. Gelir Vergisinin Teorik Yapısı354

1.1.3. Gelir Vergisinin Uygulama Türleri354

1.1.4. Gelir Kavramı355

1.2. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET356

1.2.1. Gelir Vergisinin Konusu356

1.2.1.1. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geliri Kabul Ediş Şekli356

1.2.1.2. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Gelirin Özellikleri357

1.2.1.3. Geliri Oluşturan Unsurlar358

1.2.2. Gelir Vergisinin Mükellefi359

1.2.2.1. Mükellef Kavramı359

1.2.2.2. Mükellef Türleri359

1.2.2.2.1. Tam Mükellefler359

1.2.2.2.2. Dar Mükellefler360

1.2.2.2.3. Tam ve Dar Mükellef Olmanın Sonuçları361

1.2.2.2.3.1.Tam ve Dar Mükellef Olmanın Getirdiği Esas Sonuç362

1.2.2.2.3.2. Diğer Sonuçlar362

1.2.3.Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay362

1.2.3.1.Genel Olarak Vergiyi Doğuran Olay362

1.2.3.2.Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olayın
Gerçekleşmesi
363

1.3. TİCARİ KAZANÇ364

1.3.1.   Ticari Kazanç Sayılan Gelirler364

1.3.1.1.Genel Olarak Ticari Kazanç364

1.3.1.2. Özel Olarak Ticari Kazanç Sayılan Gelirler366

1.3.1.3.Şirket Ortaklarının Ticari Kazanç Sayılan Gelirleri367

1.3.2. Ticari Kazancın Tespit Usulleri369

1.3.2.1.Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti369

1.3.2.1.1.Geliri Bilanço Esasına Göre
Tespit Edilenler
369

1.3.2.1.2.Ticari Bilanço ve Vergi Bilançosu
(Mali Bilanço) Ayırımı
369

1.3.2.1.3. Öz Sermaye Kavramı370

1.3.2.2.İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti373

1.3.2.3.Birden Fazla Yıl Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde
Ticari Kazancın Tespiti
374

1.3.2.3.1.İşin Niteliği374

1.3.2.3.2. Tespit Usulü374

1.3.2.4.Ticari Kazancın Tespitinde İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler375

1.3.2.4.1. İndirilebilecek Giderler376

1.3.2.4.2.İndirilemeyecek Giderler377

1.3.2.5. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti378

1.3.2.5.1. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları379

1.3.2.5.1.1.  Basit Usule Tabi Olmanın
Genel Şartları
379

1.3.2.5.1.2.  Basit Usule Tabi Olmanın
Özel Şartları
380

1.3.2.5.2. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespit Şekli381

1.3.2.5.3. Basit Usule Tabi Olma Şartlarının
Kalkması
381

1.3.2.6.Ticari Kazancın Yarı Götürü Usulle Tespiti
(Dar Mükellefiyete Tabi Ulaştırma İşlerinde Ticari Kazancın Tespiti)
382

1.3.3.Ticari Kazançlarda Muafiyet ve İstisnalar382

1.3.3.1.Esnaf Muaflığı383

1.3.3.2.Dar Mükellefiyette İhracat İstisnası384

1.3.3.3.Ticari Kazançla İlgili Diğer İstisnalar384

İKİNCİ KISIM
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER – II
GELİR VERGİSİ

2.1. ZİRAİ KAZANÇ389

2.1.1. ZİRAİ KAZANÇ KAVRAMI389

2.1.1.1.Zirai Faaliyet389

2.1.1.2.Zirai İşletme Çiftçi ve Ürün390

2.1.2. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi391

2.1.2.1. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi392

2.1.2.1.1. Zirai Kazancını Gerçek Usulde
Tespit Edenler
392

2.1.2.1.2. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespiti392

2.1.2.1.2.1. Bilanço Esasına Göre Zirai Kazancın Tespiti392

2.1.2.1.2.2.  Zirai Kazancın Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Tespiti393

2.1.2.1.2.3. Hasılat ve Giderler393

2.1.2.1.2.4. Gerçek Usulde Zirai Kazancın Tespitinde İşletme Büyüklüğü Ölçüsü394

2.1.2.2. Zirai Kazancın Stopaj Yolu ile Vergilendirilmesi395

2.1.3.Zirai Kazançlarda İstisnalar (Teşvik İkramiyesi İstisnası)395

2.2. SERBEST MESLEK KAZANCI396

2.2.1.Serbest Meslek Kazancı Kavramı396

2.2.2. Serbest Meslek Kazancının Tespiti399

2.2.2.1.Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde Tespiti400

2.2.2.2. Hasılat ve Giderler400

2.2.2.2.1. Hasılat400

2.2.2.2.2. Giderler402

2.2.2.2.2.1. İndirilebilecek Giderler402

2.2.2.2.2.2. İndirilemeyecek Giderler403

2.2.2.3.Gerçek Usulde Vergilendirilenlerin Ödev ve Sorumlulukları403

2.2.3.Serbest Meslek Kazançlarında Muaflık ve İstisnalar404

2.2.3.1. Telif Kazançları İstisnası404

2.2.3.1.1. İstisnadan Yararlanacak Olanlar404

2.2.3.1.2. İstisnaya Konu Olan Eserler404

2.2.3.1.3. İstisnanın Uygulanması405

2.2.3.2. Sergi ve Panayır İstisnası405

2.2.3.3.Ebe, Sünnetçi, Sağlık Memuru, Arzuhalci ve
Rehberlerin Vergiden Muaf Tutulmaları
405

2.3.  ÜCRET406

2.3.1. Ücret Kavramı406

2.3.1.1.  Genel Olarak Ücret Kavramı406

2.3.1.2.Özel Olarak Ücret Sayılan Gelirler407

2.3.2. Ücretin Tespiti408

2.3.2.1.Ücretin Gerçek Usulde Tespiti409

2.3.2.1.1. Ücretleri Gerçek Usulde Tespit Edilecekler409

2.3.2.1.2. Ücretin Gerçek Usulde Tespit Şekli409

2.3.2.1.2.1. Gayri Safi Ücret409

2.3.2.1.2.2. İndirimler410

2.3.2.1.2.3. Asgari Geçim İndirimi411

2.3.2.2.Diğer Bazı Ücretlilerde Ücretin Tespiti412

2.3.2.2.1.Ücretleri Asgari Ücrete Bağlı Olarak Tespit Edilecekler413

2.3.2.2.2. Diğer Ücretlerde Ücretin Tespit Şekli413

2.3.3.  Muafiyet Ve İstisnalar413

2.3.3.1. Diplomat Muaflığı414

2.3.3.2. Ücret İstisnası414

2.3.3.3. Diğer İstisnalar415

2.4. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI416

2.4.1. Gayrimenkul Kavramı416

2.4.1.1.Türk Medeni Kanunu’nda Gayrimenkul Kavramı416

2.4.1.2.Gelir Vergisi Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı416

2.4.2.Gayrimenkul Sermaye İradının Mükellefi416

2.4.3. Gayrimenkul Sermaye İradının Konusu417

2.4.4. Gayrimenkul Sermaye İradının Tespiti418

2.4.4.1. Hasılat418

2.4.4.1.1. Hasılatın Tahsil Zamanı418

2.4.4.1.2. Hasılatın Tahsil Şekli418

2.4.4.1.3. Emsal Kira Bedeli419

2.4.4.1.3.1. Emsal Kira Bedelinin Uygulanacağı Durumlar419

2.4.4.1.3.2. Emsal Kira Bedelinin Tespiti419

2.4.4.1.3.3. Emsal Kira Bedeli Esasının Uygulanmayacağı Durumlar420

2.4.4.2.Giderler420

2.4.4.2.1. Gerçek Giderlerin İndirilmesi420

2.4.4.2.2. Götürü Gider İndirimi421

2.4.5.Gayrimenkul Sermaye İratlarında İstisna 422

2.5.  MENKUL SERMAYE İRADI422

2.5.1. Menkul Sermaye İradı Kavramı422

2.5.1.1.Menkul Kavramı423

2.5.1.2.Genel Olarak Menkul Sermaye İradı423

2.5.1.3.Özel Olarak Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler423

2.5.1.4.Menkul Sermaye İradi Kabul Edilmeyen Gelirler426

2.5.2. Menkul Sermaye İradının Tespiti427

2.5.2.1. Elde Etme427

2.5.2.2. Safi İrat428

2.5.3.Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi428

2.5.4. Menkul Sermaye İratlarında İstisna429

2.6.DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR430

2.6.1.Diğer Kazanç ve İratlar Konusunda Genel Bilgiler430

2.6.2. Değer Artışı Kazançları430

2.6.2.1.Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları430

2.6.2.2.Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları432

2.6.3. Arızi Kazançlar434

ÜÇÜNCÜ KISIM
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER - III
GELİR VERGİSİ

3.1. GELİRİN BEYANI439

3.1.1. Beyan Esası439

3.1.2. Beyanname Türleri439

3.1.2.1. Yıllık Beyanname439

3.1.2.1.1. Gelirin Toplanması439

3.1.2.1.2. Toplama Yapılmayan Haller440

3.1.2.1.2.1. Tam Mükellefiyette Toplama Yapılmayan Haller440

3.1.2.1.2.2. Dar Mükellefiyette Toplama Yapılmayan Haller441

3.1.2.1.3. Gelirden Yapılacak Mahsup ve İndirimler441

3.1.2.1.3.1. Zararların Mahsubu442

3.1.2.1.3.2. Diğer İndirimler443

3.1.2.1.4. Verginin Hesap Edilmesi446

3.1.2.1.5.Yıllık Beyannamenin Verilmesi446

3.1.2.1.5.1. Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı446

3.1.2.1.5.2. Yıllık Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi446

3.1.2.2. Muhtasar Beyanname447

3.1.2.2.1. Verginin Kaynakta Kesilmesi447

3.1.2.2.2. Kaynakta Vergi Kesintisi Yapma
Zorunluluğu
448

3.1.2.2.2.1. Kaynakta Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar448

3.1.2.2.2.2. Kaynakta Kesinti Yapma
Zorunda Olanların
Sorumluluğu
448

3.1.2.2.3. Kaynakta Kesintiye Tabi Ödemeler ve
Kesinti Oranları
448

3.1.2.2.4. Vergi Kesintisine Tabi Olmayan Gelirler450

3.1.2.2.5. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi451

3.1.2.3.Münferit Beyanname452

3.1.2.3.1. Münferit Beyanname Verecek Olanlar452

3.1.2.3.2. Münferit Beyanname ile Bildirilecek
Kazanç ve İratlar
453

3.1.2.3.3. Münferit Beyannamenin Verilmesi453

3.2.VERGİNİN TARH TAHAKKUK VE TAHSİLİ454

3.2.1.Verginin Tarhı454

3.2.1.1.Tarh Yeri455

3.2.1.2. Tarhiyatın Muhatabı456

3.2.1.3. Vergilendirme Dönemi456

3.2.1.4. Tarh Zamanı457

3.2.1.5.Vergi Tarifesi457

3.2.1.6.Mahsuplar458

3.2.1.6.1.Vergi Kesintisinin ve Diğer Ücretlerin Vergisinin Mahsubu458

3.2.1.6.2. Yabancı Memleketlerde Ödenen
Vergilerin Mahsubu
459

3.2.1.6.3. Peşin (Geçici) Verginin Mahsubu459

3.2.1.6.4. Asgari Geçim İndirimi461

3.2.1.6.5.Kontrol Edilen Yabancı Kurumlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Geçekleştirilen Kesintilerin Mahsubu461

3.2.2.Verginin Tahakkuku462

3.2.3. Verginin Ödenmesi ve Taksitler462

DÖRDÜNCÜ KISIM
KURUMLAR VERGİSİ

4.1. KURUMLAR VERGİSİ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER467

4.1.1. Kurumlar Vergisinin Tarihi Gelişimi467

4.1.2. Kurumlar Vergisnin Niteliği468

4.1.3.Gelir Vergisinden Ayrı Bir Kurumlar Vergisinin Gerekli Olup Olmadığı Konusunda İleri Sürülen Görüşler469

4.1.3.1.Kurumlar Vergisine Gerek Olmadığını Savunan
Görüş
469

4.1.3.2. Kurumlar Vergisinin Gerekliliğini Savunan Görüşler469

4.1.4.Türk Kurumlar Vergisinde Benimsenen Görüş471

4.1.4.Kurumlar Vergisi Uygulamalarında Karşılaşılan Sistemler473

4.2. TÜRK KURUMLAR VERGİSİ474

4.2.1.Kurumlar Vergisinin Mükellefleri ve Kurumlar Vergisinde Mükellef Türleri474

4.2.1.1.Kurumlar Vergisi Mükellefleri474

4.2.1.2. Mükellef Türleri478

4.2.1.2.1 Tam Mükellefler478

4.2.1.2.2. Dar Mükellefler478

4.2.2. Verginin Konusu479

4.2.3. Vergiyi Doğuran Olay480

4.2.4. Muafiyet ve İstisnalar480

4.2.4.1. Muafiyetler480

4.2.4.2. İstisnalar481

4.3. TAM MÜKELLEFİYETTE VERGİLENDİRME SÜRECİ487

4.3.1. Tam Mükellefiyette Matrahın Tespiti487

4.3.1.1.Genel Olarak Matrahın (Kurum Kazancının) Tespiti487

4.3.1.2. Kurum Kazancının Tespitinde Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı488

4.3.1.3.İndirilecek Giderler ve İndirimler490

4.3.1.3.1.GVK’da Yer Alan İndirilecek Giderler490

4.3.1.3.2. KVK’da Yer Alan İndirilecek Giderler491

4.3.1.3.3.Zarar Mahsubu492

4.3.1.3.4. Diğer İndirimler493

4.3.1.4.  Kabul Edilmeyen İndirimler496

4.3.1.4.1.Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler496

4.3.1.4.2. Örtülü Sermaye498

4.3.1.4.2.1.Örtülü Sermaye Sayılmanın Koşulları498

4.3.1.4.2.2. Örtülü Sermaye Kapsamına Girmeyen Borçlanmalar499

4.3.1.4.2.3.  Örtülü Sermaye Sayılmanın Sonuçları499

4.3.1.4.3. Transfer Fiyatlandırması Yolu ile Örtülü Kazanç Dağıtımı500

4.3.2.Tam Mükellefiyette Verginin Beyanı501

4.3.2.1. Yıllık Beyanname502

4.3.2.2.Muhtasar Beyanname502

4.3.3.Özellik Gösteren Durumlar
(Tasfiye – Birleşme- Devir- Bölünme ve Hisse Değişimi)
505

4.3.3.1. Tasfiye505

4.3.3.2.Birleşme507

4.3.3.3.Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi507

4.3.3.4. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme509

4.3.4.Verginin Tarhı509

4.3.5. Verginin Ödenmesi510

4.4.DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİLENDİRME SÜRECİ511

4.4.1.Dar Mükellefiyette Matrahın Tespiti511

4.4.2. Dar Mükellef Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti513

4.4.3.Dar Mükellefiyette Verginin Beyanı513

4.4.3.1. Yıllık Beyanname514

4.4.3.2. Muhtasar Beyanname514

4.4.3.3.Özel Beyanname515

4.4.4. Verginin Tarh ve Tahakkuku515

4.4.5. Verginin Ödenmesi516

4.5. ORTAK HÜKÜMLER516

4.5.1. Kurumlar Vergisi Ve Geçici Vergi Oranı516

4.5.2.Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu517

4.5.3.Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu518

BEŞİNCİ KISIM
HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

5.1.HARCAMA VERGİLERİNİN TEORİK ESASLARI523

5.1.1.Harcama Vergilerinin Tarihi Gelişimi523

5.1.2.Harcama Vergilerinin Niteliği524

5.1.3. Harcama Vergilerinin Uygulama Biçimleri525

5.1.3.1.Tek Aşamada Alınan Harcama Vergileri526

5.1.3.1.1. Üretim Vergileri526

5.1.3.1.2. Toptan Ticaret Vergileri527

5.1.3.1.3. Perakende Ticaret Vergileri527

5.1.3.2. Çok Aşamada Alınan Harcama Vergileri528

5.1.3.2.1. Çok Aşamalı Gayri Safi Harcama
Vergileri
528

5.1.3.2.2.Çok Aşamalı Safi Harcama Vergileri
(Katma Değer Vergisi)
530

5.1.3.2.2.1. Katma Değer Vergisinin
Niteliği530

5.1.3.2.2.2. Katma Değer Vergisinin
Matrah Tespit Yöntemleri
530

5.1.3.2.2.3. Katma Değer Vergisinin Hesaplanma Yöntemleri532

5.1.3.2.2.4.Katma Değer Vergisinin
Yararları ve Sakıncaları
532

5.1.3.3. Özel Tüketim Vergisi534

5.1.3.3.1. Özel Tüketim Vergisinin Varlık Nedenleri534

5.1.3.3.2. Özel Tüketim Vergilerinin Uygulanış
Şekilleri
534

5.2. TÜRK KATMA DEĞER VERGİSİ535

5.2.1. Mükellefiyet535

5.2.1.1. Verginin Konusu535

5.2.1.1.1. Vergiye Tabi İşlemler535

5.2.1.1.2. Vergiye Tabi İşlemlerin Türkiye’de
Yapılması
536

5.2.1.1.3. Teslim ve Hizmet537

5.2.1.1.3.1. Teslim537

5.2.1.1.3.2. Hizmet538

5.2.1.2. Verginin Mükellefi538

5.2.1.3. Vergiyi Doğuran Olay539

5.2.1.4. Katma Değer Vergisinde İstisnalar540

5.2.1.4.1. İhracat İstisnası541

5.2.1.4.2.Araçlar, Petrol Aramaları ve
Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna
541

5.2.1.4.3. Taşımacılık İstisnası542

5.2.1.4.4. Diplomatik İstisnalar542

5.2.1.4.5. İthalat İstisnası543

5.2.1.4.6. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar543

5.2.1.4.6.1. Kültür ve Eğitim Amacı
Taşıyan İstisnalar
543

5.2.1.4.6.2. Sosyal Amaç Taşıyan
İstisnalar
544

5.2.1.4.6.3. Askeri Amaç Taşıyan
İstisnalar
544

5.2.1.4.7. Diğer İstisnalar544

5.2.1.5.İstisnadan Vazgeçme545

5.2.2. Matrah546

5.2.2.1. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah546

5.2.2.2. İthalatta Matrah546

5.2.2.3. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah547

5.2.2.4. Özel Durumlarda Matrah547

5.2.2.5. Matraha Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar547

5.2.2.6. Emsal Bedel ve Emsal Ücret548

5.2.3.Oran548

5.2.4. İndirim549

5.2.4.1. Vergi İndirimi549

5.2.4.2. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim550

5.2.4.3. Kısmi Vergi İndirimi550

5.2.4.4. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi551

5.2.5. Verginin Tarhı ve Ödenmesi551

5.2.5.1. Verginin Tarhı551

5.2.5.1.1. Vergilendirme Dönemi ve Beyan551

5.2.5.1.1.1. Vergilendirme Dönemi551

5.2.5.1.1.2. Beyan552

5.2.5.1.2. Tarh İşlemleri552

5.2.5.1.3. Tarhiyatın Muhatabı553

5.2.5.2. Verginin Ödenmesi553

5.3. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ554

5.3.1. Mükellefiyet554

5.3.1.1. Verginin Konusu554

5.3.1.2. Mükellef ve Vergi Sorumlusu555

5.3.1.3. Vergiyi Doğuran Olay556

5.3.1.4. İstisnalar556

5.3.1.4.1. İhracat İstisnası556

5.3.1.4.2. Diplomatik İstisna557

5.3.1.4.2. Diğer İstisnalar557

5.3.1.5.Verginin Tecili, Vergi İndirim ve İstisnalarının Sınırı558

5.3.2. Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı558

5.3.2.1. Verginin Matrahı558

5.3.2.2. Verginin Oranı veya Tutarı559

5.3.3. Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi559

ALTINCI KISIM
SERVET VE SERVET TRANSFERLERİ
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

6.1.SERVET VE SERVET TRANSFERLERİ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN TEORİK ESASLARI563

6.1.1. Servet Vergilerinin Tarihi Gelişimi563

6.1.1.1. Yabancı Ülkelerde563

6.1.1.2.Türkiye’de564

6.1.2. Servet Vergilerinin Varlık Nedenleri565

6.1.2.1. Ödeme Gücü Görüşü566

6.1.2.2. Fayda Teorisi567

6.1.2.3. Ayırma İlkesi Görüşü567

6.1.2.4. Servet Vergilerinin Denetim İşlevi567

6.1.2.5. Servet Vergilerinin Tamamlama İşlevi568

6.1.3. Servet Vergilerinin Sınıflandırılması568

6.1.3.1. Servetlerden Alınan Vergiler569

6.1.3.1.1. Genel Servet Vergileri569

6.1.3.1.2. Kısmi Servet Vergileri570

6.1.3.1.2.1. Emlak Vergisi570

6.2.1. Bina Vergisi574

6.2.1.1. Bina Vergisinde Mükellefiyet574

6.2.1.1.1. Verginin Konusu574

6.2.1.1.2.Verginin Mükellefi574

6.2.1.1.3. Muaflık ve İstisnalar574

6.2.1.1.3.1. Sürekli Muaflıklar575

6.2.1.1.3.2. Geçici Muaflıklar575

6.2.1.2.Verginin Matrahı ve Oranı576

6.2.1.2.1. Matrahı576

6.2.1.2.2. Oranı576

6.2.1.3. Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi577

6.2.1.4. Verginin Tarh ve Tahakkuku577

6.2.2. Arazi Vergisi578

6.2.2.1. Arazi Vergisinde Mükellefiyet578

6.2.2.1.1. Verginin Konusu578

6.2.2.1.2. Verginin Mükellefi578

6.2.2.1.3. Muafiyet ve İstisnalar578

6.2.2.1.3.1. Sürekli Muaflıklar578

6.2.2.1.3.2.Geçici Muaflıklar579

6.2.4.1.4. Arazi Vergisinden İstisna579

6.2.2.2. Verginin Matrah ve Oranı579

6.2.2.2.1. Matrahı579

6.2.2.2.2. Oran580

6.2.2.3. Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi580

6.2.2.4. Verginin Tarh ve Tahakkuku580

6.2.3. Bina ve Arsa Vergisine İlişkin Ortak Hükümler581

6.2.3.1. Bildirim581

6.2.3.2. Vergi Değeri582

6.2.3.3. Vergi Değerini Değiştiren Nedenler582

6.2.3.4. Verginin Ödenmesi583

6.2.2. Motorlu Taşıtlar Vergisi583

6.2.2.1Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu ve Mükellefi583

6.2.2.2.Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarifesi584

6.2.2.3. Motorlu Taşıtlar Vergisnde Mükellefiyetin
Başlaması ve Sona Ermesi584

6.2.2.4. Tarh Tahakkuk ve Verginin Ödenmesi 585

6.1.3.2.Servet Transferlerinden Alınan Vergiler585

6.1.3.2.1.Karşılıksız Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler585

6.1.3.2.2.Karşılıklı Servet Transferleri Üzerinden
Alınan Vergiler
587

6.1.3.3. Servet Artışı Vergileri588

6.1.3.3.1. Genel Servet Artışı Vergileri588

6.1.3.3.2. Özel Servet Artışı Vergileri588

6.4. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ591

6.4.1. Mükellefiyet591

6.4.1.1. Verginin Konusu591

6.4.1.2. Verginin Mükellefi592

6.4.1.3. Muafiyet ve İstisnalar592

6.4.1.3.1. Muafiyetler592

6.4.1.3.2. İstisnalar592

6.4.2. Matrahın Tespiti593

6.4.2.1. İlk Tarhiyata Esas Olmak Üzere Malları Değerleme593

6.4.2.2. İndirilebilecek Borçlar ve Giderler595

6.4.3. Verginin Beyanı595

6.4.4. Verginin Tarhı596

6.4.5.Vergi Tarifesi596

6.4.6. Verginin Ödenmesi597

6.4.7. Güvenlik Önlemleri597

6.4.7.1. Tereke Defteri Yapılması597

6.4.7.2. Teminat Alınması597

YEDİNCİ KISIM
DİĞER DÜZENLEMELER

7.1BANKA VE SİGORTA MUAMELERİ VERGİSİ601

7.1.1.Banka ve Sigorta Muameleri Vergisinin Konusu ve
Mükellefi601

7.1.2.Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı ve Oranı602

7.1.3. Banka ve Sigorta Muameleri Vergisinin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi 603

7.2.DAMGA VERGİSİ603

7.2.1.Damga Vergisinin Konusu ve Mükellefi603

7.2.2.Damga Vergisinin Hesaplanması ve Ödenmesi605

7.2.2.1. Damga Vergisinin Hesaplanması605

7.2.2.2. Damga Vergisinin Ödenmesi606

7.2.2.2.1. Damga Vergisini Ödeme Şekilleri606

7.2.2.2.1.1. Makbuz Karşılığında Ödeme606

7.2.2.2.1.2. İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödeme606

7.2.2.2.1.3.Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme606

7.3.BELEDİYELERE ÖDENEN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR607

7.3.1.  Belediyelerce Doğrudan Tahsil Edilen Belediye Vergileri607

7.3.1.1.  İlan ve Reklam Vergisi607

7.3.1.2. Eğlence Vergisi607

7.3.1.3. Çevre Temizlik Vergisi608

7.3.2. Başka İdareler Tarafından Tahsil Edilen Belediye Vergileri608

7.3.2.1. Haberleşme Vergisi608

7.3.2.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi609

7.3.2.3. Yangın Sigortası Vergisi609

7.4. BELEDİYE HARÇLARI609

7.5.GÜMRÜK VERGİLERİ 611

7.5.1.Gümrük Vergisinin Konusu ve Yükümlüsü611

7.5.2. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması, Matrah ve Oranlar612


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar