Vergi Hukuku

Sırala:
Göster:
Vergi Alacağı Açısından Kamu Zararı
Yazar: Gülden ŞİŞMAN
Sayıştay Yargısında Vergi Alacağı Açısından Kamu Zararı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yrd. Doç. Dr. Gülden ŞİŞMAN 2017/12 1. Baskı, 256 Sayfa ISBN 978-975-02-4584-8 Bütçe hakkının parlamentolara geçmesi ile Sayıştay'ın ortaya çıkışı aynı zaman dilimine rastlamaktadır. Halkın hâkim güç tarafından toplanan vergiler ve bunların nerelere harcandığı konusunda söz sahibi olma isteğinin sonucu olarak şekillenen Sayıştay Anayasa çerçevesinde hem gelir hem de gider denetimi yapara...
41,50 TL
Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalarda Ehliyet
Yazar: Atiye Merve IŞIK
Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalarda Ehliyet Atiye Merve IŞIK 2019/01 1. Baskı, 260 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7909-64-0 Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalarda ehliyete ilişkin hukuk kuralları, tek bir kanunda belirlenmemiştir. İdari Yargılama Usulü Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun; vergi uyuşmazlıklarından doğan davalarda, ehliyet konusunda belirleme yaparken uygulanacak hükümler içermektedir. Söz konusu hükümlerin yoru...
60,19 TL
VUK ve TTK Kapsamında Ticari Defterler ve Belgeler Ücretsiz Kargo
Yazar: M. Vefa TOROSLU
VUK ve TTK Kapsamında Ticari Defterler ve Belgeler M. Vefa TOROSLU 2018/08 1. Baskı, 380 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-10-1 İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin işletme ile ilgili doğru kararlar alabilmeleri için işletmede meydana gelen mali nitelikteki olaylara hakim olmaları gerekir. Bunun için işletmelerin yaptıkları mali nitelikli işlemleri belli kurallar çerçevesinde kayıt altına almaları gerekir. Bu durum hem kanuni bir gereklilik hem de işletmenin muhasebe sisteminin daha düzgün işle...
125,00 TL
200 Soru ve Cevapla Mesken ve İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Yazar: İmdat TÜRKAY
200 Soru ve Cevapla Mesken ve İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İmdat TÜRKAY 2019/02 1. Baskı, 228 Sayfa ISBN 978-975-8899-06-7 200 Soru ve cevapla mesken ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesini inceleyen bu çalışmada konular Gelir Vergisi Kanunu, tebliğler, sirküler ve özelgeler kapsamında, onlarca örnek olaylarla anlaşılır bir şekilde açıklanmış....
40,00 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Nazan SUSAM
Kamu Maliyesi Nazam SUSAM 2019/02 3. Baskı, 355 Sayfa ISBN 978-605-424-338-7 - Kamu Maliyesine Giriş :Temel Kavram Ve Esaslar - Devlet Kavramı Ve Devlet Faaliyetlerine Açıklayan Yaklaşımlar - Devletin Ekonomiye Müdahalesi Ve Ekonomideki Fonksiyonları - Kamusal Karar Alma Mekanizması - Kamu Kesiminin İdari Yapısı - Kamu Harcamaları - Kamu Gelirleri - Verginin Tanımı Ve Verginin Teorik Temelleri - Verginin Mali Ve Mali Olmayan Amaçları - Vergileme İlkeleri - Verginin Unsurları Ve Vergileme Süreci ...
42,50 TL
Türk Vergi Hukukunda Tebligat
Yazar: Kadir AYYILDIRIM
Türk Vergi Hukukunda Tebligat Dr. Kadir YILDIRIM 2019/02 1. Baskı, 396 Sayfa ISBN  978-605-762-204-4 Vergilendirme sürecinde tebligat, beyan usulünün uygulandığı haller dışında, tarh edilen vergiler ile kesilen cezalardan muhataplarının haberdar olmasını sağlar. Bu bağlamda tebligat, mükelleflerin hem idari hem de yargısal haklarını kullanabilmesine imkân tanır. Zira cezalarda indirim ve uzlaşma gibi bir takım haklar, tebliğ işleminden sonra kanunda yazılı süreler içinde idareye başvurulmas...
45,00 TL
Türk Vergi Hukukunda Emsal Bedel Uygulaması
Yazar: Zübeyr BAKMAZ
Türk Vergi Hukukunda Emsal Bedel Uygulaması Dr. Zübeyir BAKMAZ 2019/03 1. Baskı, 288 Sayfa ISBN 978-605-7622-23-5 1950'li yıllardan itibaren modern fiskaliteye geçen Türk Vergi Hukukunda ağırlıklı olarak ad valorem matrahların beyanına dayalı bir vergilendirme sistemi benimsenmiştir. Modern fiskalitede vergi matrahları parasal olarak saptanırken mükellefler her zaman doğru beyanda bulunmazlar. Öte yandan vergi konusuna giren iktisadi ilişkilerin bazılarında matrahı oluşturan unsurların parasal d...
45,00 TL
Grup Şirketlerinin Vergilendirilmesi Sistemleri ve Konsolidasyon
Yazar: Gülşen GEDİK
Grup Şirketlerinin Vergilendirilmesi Sistemleri ve Konsolidasyon Dr. Öğrt. Üyesi Gülşen GEDİK 2019/03 1. Baskı, 266 Sayfa ISBN 978-605-7622-14-3 Günümüzde modern ticari dünyadaki değişim, ayrı işletme doktrini yerine "birden fazla işletmenin tek bir şirket olarak kabul edildiği", tek işletme doktrini uygulanmasını zorunlu hale getirmiş ve vergi hukukunun tüm alanlarında değişikliklere yol açmıştır. Başta ABD olmak üzere pek çok AB üyesi ülke ve Japonya ile Avustralya, grup şirketlerinin tek bir ...
35,00 TL
Toplumsal Cinsiyet ve Vergilendirme
Yazar: Cahide GÖGÜSDERE
Toplumsal Cinsiyet ve Vergilendirme Dr. Cahide GÖGÜSDERE 2019/03 1. Baskı, 354 Sayfa ISBN 978-605-7615-15-2 Kadınların ve erkeklerin gerek hukuksal eşitliğinin ve gerekse fiili eşitliğinin sağlanması, cinsiyete dayalı ayırımcılığının önlenmesi ve toplumda kadının statüsünün yükseltilmesi amacıyla, uluslararası hukukun yanı sıra ulusal hukukta da, kadınlar için “pozitif ayrımcılık” olarak adlandırılan düzenlemeler bulunmaktadır Bu düzenlemelerden birisi de  “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe...
79,00 TL
Vergi Hukukunda Sahte Fatura Suçları
Yazar: Bünyamin ÇİTİL
Vergi Hukukunda Sahte Fatura Suçları Vergilendirme ve Sorumluluk Hükümleri Bünyamin ÇİTİL 2019/03 1. Baskı, 336 Sayfa ISBN 978-975-02-5390-4 Bu kitapta, öncelikle belge kayıt sistemine ve elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan e-defter ve e-faturaya ilişkin teknik ve hukuki bilgiler verilmiş, e-defter ve e-fatura açısından ibraz ve muhafaza hükümlerinin uygulama şartları ile gizleme fiilinin varlığını sürdürüp sürdürmediği ve bu suçun ihdasındaki gayenin varlığını koruyup korumadığından bahse...
79,90 TL
Gayrimenkuller & Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi & Değerlemesi
Yazar: Şeref DEMİR
Gayrimenkuller & Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi & Değerlemesi Doç. Dr. Şeref DEMİR 2019/03 1. Baskı, 232 Sayfa ISBN 978-975-02-5368-3 Türkiye'de kazanç üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi iki ayrı Kanun ile düzenlenmiş olup Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda gayrimenkuller ve menkul kıymetlere dair çok sayıda Kanun maddesi ve bunlara ilişkin bağlantılı mevzuat düzenlemeleri bulunmaktadır. Usul düzenlemeleri ve Değerleme hükümleri ise Vergi Us...
35,90 TL
Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının Temel Esasları
Yazar: Selçuk ÖZGENÇ
Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının Temel Esasları Dr. Selçuk ÖZGENÇ 2019/03 1. Baskı, 310 Sayfa ISBN 978-605-152-983-7 2008 küresel ekonomik durgunluğu sonrası küresel düzeyde vergi gelirlerindeki azalma, uluslararası ölçekte sivil toplum-medya ve internet üçgeninin de etkisiyle az vergi ödeyen çok uluslu şirketlere karşı bir tepkiye dönüşmüş, OECD ve G20 üyesi ülkeler işbirliğinde hazırlanan BEPS projesi, on beş eylem planı çerçevesinde uluslararası vergilendirmeye ilişkin kuralları yeniden...
50,00 TL
İç Kontrol ve İç Denetim
Yazar: Ayşe PAMUKÇU
İç Kontrol ve İç Denetim Doç. Dr. Ayşe PAMUKÇU 2019/04 1. Baskı, 62 Sayfa ISBN 978-605-327-877-1 BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ GİRİŞ VE AMAÇ BÖLÜM 2 KOBİ NEDİR? 2.1. KOBİ İŞLETME TÜRLERİ 2.2. KOBİLER VE GİRİŞİMCİLERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 2.3. KOBİLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2.4. KOBİ’LERİN TEMEL SORUNLARI 2.5. KOBİLERİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 2.6. KOBİLERİ BEKLEYEN RİSKLER BÖLÜM 3 İÇ KONTROL KAVRAMI 3.1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE AMAÇLARI 3.2. İÇ KONTROL MODELLERİ 3.3. COSO İÇ KONTROL Sİ...
13,00 TL
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Yazar: Alaattin DEMİR
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Alaattin DEMİR 2019/04 1. Baskı, 596 Sayfa ISBN 978-605-7622-61-7 "Gelir Üzerinden Alınan Vergiler" adlı kitabımda öncelikle "Gelir Vergisi" temel kavramları, geliri oluşturan unsurlarıyla bölümler halinde sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Her bir bölümün anlatımında bu kitaptan elde ettiğiniz kazanımlarınızı pekiştirmenizi ve kalıcı hale getirmenizi sağlayacak örnekler yer almaktadır. Bunun haricinde "Gelir Vergisi" konu anlatımı bittiğinde gelir unsurlarıyla il...
80,00 TL
Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili, Damga Vergisi ve Harçlar
Yazar: Hilmi ÜNSAL
Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili, Damga Vergisi ve Harçlar Prof. DR. Hilmi ÜNSAL 2019/04 1. Baskı, 136 Sayfa ISBN 978-975-02-5445-1 Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır. Dizinin "Amme Alac...
14,50 TL
Gösterilen: 451 ile 465 arası, toplam: 468 (32 Sayfa)