Vergisel Kabahatler ve Suçlar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Turgut CANDAN
ISBN: 9786050504033
Stok Durumu: Stokta var
191,25 TL 225,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Turgut CANDAN
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

VH589
Vergisel Kabahatler ve Suçlar
Turgut CANDAN
2019/04 4. Baskı, 807 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0403-3


GÜNCELLEŞTİRİLEN DÖRDÜNCÜ BASKI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Değerli okuyucunun kaynak olarak başvurma inceliğini gös­termiş olduğu bu kitap, ilk kez, Maliye ve Hukuk Yayınları tara­fından Eylül 1995’de; ikinci kez de, Süryay tarafından 2004’de, aynı başlık altında yayımlanmıştı. İlk bas­kının konusu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerle ilgili vergi suçlarının, anılan Kanunun Dördüncü kitabında 4008 ve 4108 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerden önceki düzenlemeler­den önceki düzenlemeler çerçevesinde, tiplerine, unsurlarına ve vergi suçları ile cezalarına ait hak arama yolu ile diğer esaslara iliş­kindir. Anılan konular, kitapta, Danıştay ve Yargıtay’ın kararların­dan çıkarılan ve Öğreti’nin görüş ve önerisiyle desteklenen yorum ve açıklamalar getirilmeye ve bu vesileyle, Yüksek Mahkemelerin gerek kendi kararları arasında var olan görüş birliği ve ayrılıkların ortaya konulmasına çalışılmıştı.

Bilindiği gibi, 29.7.1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.7.1998 gün ve 4369 sayılı Kanunla, Ver­gi Usul Kanununun yukarıda sözü edilen Kitabında köklü değişik­likler olmuştur. Bu yüzden, Kitabın yeniden kaleme alınması ihti­yacı doğmuştur. Bu çalışma sırasında, ilk baskının yöntemi izlen­mekle birlikte, iki farklılığa yer verilmiştir. İlk farklılık; bu baskıda 4369 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki düzenlemelere yer ve­rilmemiş olması; ikincisi ise, “Tarh Yöntemleri ve Uzlaş­ma” adlı kitabımıza alınan “Uzlaşma” adlı bölümün, üçüncü baskıya alınmamıştır.

Kitabın üçüncü baskısında ise, 23.1.2008 gün ve 5728 sayılı Kanun ve 16.6.2009 gün ve 5904 sayılı Kanunla, vergi suç ve cezalarıyla ilgili düzenlemelerde yeni değişiklikler yapıldığından; kitabımızın, bu değişikliklere ve aradan geçen zamanda oluşan içtihada göre güncelleştirilmesi gerekmiştir.

Bu son baskıdaki güncellemede, üçüncü baskıdan bu yana geçen zamanda oluşan yasal düzenlemeler ve içtihattaki gelişmeler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun genel hükümleri göz önüne alınmıştır. Bu nedenledir ki; Kitabın adı, yaptırımları, vergi idaresi tarafından bir idari işlem olan ceza kesme işlemiyle uygulanan vergi kanunlarına aykırı hareketlerin, birer, anılan kanunda tanımı yapılan, kabahat oldukları dikkate alınarak, “Vergisel Kabahatler Ve Suçlar” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca; 24 Haziran 2018 tarihinden sonra, Maliye Bakanlığının adı, “Hazine Ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirildiğinden, Kitapta geçen “Maliye Bakanlığı”veya “Gümrük Ve Maliye Bakanlığı” ibarelerinin, “Hazine Ve Maliye Bakanlığı” olarak anlaşılması gerekmektedir.

Kitabın ilk ve ikinci basımının yazı­lışını ve dizgisini gerçekleştiren eşim (ışıklar içinde yatsın) Şirin CANDAN’ın emeğinin yadsınması olanaksızdır. Bu arada, Kitabın güncelleştirilmiş dördüncü baskısındaki ilgilerinden ve gösterdikleri özenden dolayı, Yetkin Yayınevi yetkilileri ile çalışanlarına teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla...

 

Turgut CANDAN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZVII

AÇIKLAMAXI

İÇİNDEKİLERXV

KISALTMALARXXXVII

GİRİŞ1

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

I –  GENEL AÇIKLAMA9

II - KABAHATLER KANUNUNUN GENEL HÜKÜMLERİNİN
 VERGİSEL KABAHATLER HAKKINDA
 UYGULANABİLİRLİĞİ9

1 -İdari Yaptırım ve İdari Para Cezası Kavramlarından Hareketle Yapılan Yorum11

2 -  Sistematik  ve Tarihsel Yorum13

3 –Amaçsal Yorum16

III -GENEL İLKELER17

A -KANUNİLİK İLKESİ20

1. İlke20
2. Danıştay’ın Görüşü24

B -KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ27

1. İlke27
2. Danıştay’ın Uygulaması28

C -LEHTE OLAN KANUNUN UYGULANMASI İLKESİ31

1.İlke31
2.Danıştay’ın Uygulaması 33
3.İlkenin 4369 sayılı Kanunla İlgili Olarak Uygulanabilirliği35
4.İlkenin Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri Bakımından Uygulanışı37

D - CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ37

E -KANUNU BİLMEMENİN MAZERET SAYILAMAYACAĞI KURALI42

F-CEZALARIN GEREKLİLİĞİ VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ43

G-YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER46

1. Gerekçeli Olma İlkesi47
2. Suçsuzluk Karinesi49
3. Kendini Suçlamama Hakkı51
4. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Bulguların Delil Olarak Kullanılamaması55
5.Savunma Hakkı56
6.Non Bis İn İdem Kuralı60

H-SONUÇ63

IV -VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ64

A-VERGİ SUÇUNUN/KABAHATİNİN TANIMI64

1. Tanım64
2. Danıştay’ın Görüşü67

B-VERGİ SUÇUNUN/KABAHATİNİN UNSURLARI69

1.VERGİ SUÇUNUN/KABAHATİNİN MADDİ UNSURU69
a-Vergi Kanunu69
b-Vergi Kanununa Aykırı Hareket71
c-Vergi Ziyaı (Kaybı)71
2.VERGİ KABAHATİNİN/SUÇUNUN MANEVİ UNSURU77
a)Tekemmülleri İçin Kasıt Aranmayan Vergi Kabahatleri79
b)Kasta Dayalı Vergi Kabahatleri ile Vergi Suçları86
c)Kabahatler Kanunu Bakımından Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller (Hukuka Uygunluk Nedenleri)93

ca.Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı94

cb.Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisinde Olma94

cc.Hata94

cd.Zorunluluk Hali95

ce.Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit96

cf.Pişmanlık96

C-VERGİ KANUNLARINA AYKIRI DAVRANIŞLARIN SUÇ VEYA KABAHAT OLMALARINA GÖRE TAS­NİFİ97

1-CEZA KESME YETKİSİ VERGİ İDARESİNE AİT OLAN

            VERGİ KABAHATLERİ97

2-CEZALANDIRMA YETKİSİ CEZA MAHKE­MELERİNE AİT OLAN VERGİ KANUNLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR97

V-VERGİ CEZALARI97

A-VERGİ CEZASININ MAHİYETİ97

1.Tanım97
2.Danıştay’ın Görüşü 101

B-VERGİ CEZALARININ TÜRLERİ102

1-İDARİ VERGİ CEZALARI102
2 - ADLİ VERGİ CEZALARI103

C-CEZA EHLİYETİ103

VI - TEK FİİL İLE ÇEŞİTLİ KABAHATLER  İŞLENMESİ105

A-MUHTELİF VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VE­RİLMESİ106

B-EYLEMİN MUHTELİF CEZAYI İSTİLZAM ETMESİ106

VII -AYRI FİİLLERLE AYRI VERGİSEL KABAHAT İŞLENMESİ108

A-HER FİİLİN AYRI TÜRDEN VERGİ  KABAHATİ OLUŞTURMASI108

B-BİR TAKVİM YILI İÇİNDE AYNI TÜRDEN BİRDEN

     FAZLA USULSÜZLÜK EYLEMİ YAPILMASI108

VIII - TEKERRÜR111

A- TANIM111

B- KOŞULLARI112

C-CEZANIN HESAPLANMASI115

IX - SUÇLARDA BİRLEŞME115

İKİNCİ BÖLÜM
VERGİSEL KABAHATLER
VE
İDARİ CEZALAR

I-VERGİ ZİYAI KABAHATİ120

A-VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN TANIMI121

B-VERGİ ZİYAI122

C-VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN  MADDİ UNSURU128

1-GENEL OLARAK VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN
MADDİ UNSURU129
a)Vergilendirme ile İlgili Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilmemesi129
b)Vergilendirme ile İlgili Ödevlerin Zamanında,
Fakat Eksik Yerine Getirilmesi130
c)Kişisel Durumla İlgili Gerçek Dışı Beyanda
Bulunulması131
d)Haksız Yere Vergi adesine Sebebiyet Verilmesi131
e)Diğer Haller136
2-359’UNCU MADDEDE YAZILI EYLEMLER137
2a.ON SEKİZ AYDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLER (“a” fıkrası)139

a - “1” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler139

aa)Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak140

ab)Defterlerde Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına
Hesap Açmak147

ac)Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve İşlemleri, Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen veya Kısmen Başka Defter, Belge veya Diğer Kayıt Ortamlarına
Kaydetmek148

b -“2” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler150

ba - Defter, Kayıt Ve Belgeleri Tahrif Etmek151

bb- Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizlemek152

● - Genel Olarak Gizleme Eylemi152

● - İbraz Etmeme Eylemi153

bc-Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Eylemi169

bd-Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Eylemi176

2b.ÜÇ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOĞMUŞ OLMASI (“b” fıkrası)178

a)Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etme Eylemi178

b)Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koyma Veya Hiç Yaprak Koymama Eylemi179

c)Belgelerin Asıl Veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenleme Eylemi179

d)Asıl veya Suretleri Kısmen veya Tamamen Sahte Düzenlenen Belgeyi Kullanma Eylemi183

3b.İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOĞMUŞ OLMASI (“c” fıkrası)186                                                                                       

ba.Belgelerin Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmayanlarca Basılması187

bb.Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmayanlarca Basılan Belgelerin Bilerek Kullanılması189

D-VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN MANEVİ UNSURU190

1-359’UNCU MADDEDE YAZILI EYLEMLERLE NEDEN OLUNAN VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN MANEVİ UNSURU192
2-DİĞER EYLEMLERLE NEDEN OLUNAN VERGİ
ZİYAI KABAHATİNİN MANEVİ UNSURU198

E-İŞTİRAK199

1.TANIM203
2.FAİLLİK (ORTAK FAİLLİK)206
a)İştirak, Vergi Usul Kanununun 359’uncu Maddesinde Sayılan Eylemlerin İcrasına Olmalıdır208
b)Kaçakçılık Suçu Sayılan Eylemlerin İcrası, Birden Fazla Kişi Tarafından ve Önceden Anlaşarak Gerçekleştirilmiş Olmalıdır209
c)Kaçakçılık Suçu Sayılan Eylemler Birlikte Gerçekleştirilmiş Olmalıdır210

ca.Faillerden Her Birinin Eyleminin, Diğer Ortakların Eylemleriyle Birlikte Maddede Yazılı Kaçakçılık Suçlarından Birini Oluşturması210

cb.Müşterek Faillerin Birbirinden Bağımsız Olarak
Suçun Kanuni Unsurunu Oluşturan Eylemlerinin Karşılıklı Olarak Birbirini Tamamlaması212

3.AZMETTİRME:212
4.YARDIM ETME EYLEMİ216
5.İŞTİRAKTE MENFAAT GÖZETİLMESİ217

F-VERGİ ZİYAI KABAHATİNE UYGULANACAK  İDA­Rİ YAPTIRIMLAR220

1.İDARİ PARA CEZASI221
a)Genel Olarak Vergi Ziyaı Kabahatine Uygulanacak
Ceza222
b)359’uncu Maddede Yazılı Eylemlerle İşlenen
Vergi Ziyaı Suçuna Uygulanacak Vergi Ziyaı Cezası222
c)İştirakte Vergi Ziyaı Cezası222
d)Beyannamenin Yasal Süresinden Sonra Verilmesi Durumunda Vergi Ziyaı Cezası223
e)Uzlaşılan Vergilerde Vergi Ziyaı Cezası224
f)İzaha Davette Vergi Ziyaı Cezası225
2.AÇIKLAMA YAPMA225
a)Açıklama226

aa.Açıklama Yapma Yetkisinin Kullanılabilmesinin Koşulları226

ab.Açıklama Yapmaya Yetkili Makamlar230

ac.Açıklamanın Şekli231

ad.Açıklamanın Yer ve Zamanı231

ae.Açıklanan Bilgiler Ele Alınarak, Mükelleflerin Haysiyet, Şeref ve Haklarına Tecavüz Edilemez232

b)Mesleki Kuruluşlara Bildirme232

III - USULSÜZLÜK KABAHATLERİ234

A-TANIMI VE MAHİYETİ234

B-GENEL USULSÜZLÜK EYLEMLERİ VE CEZALARI236

1-BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER236
a-Vergi Ve Harç Beyannamelerinin Süresinde Verilmemiş Olması (Bent.1)236
b-Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması (Bent.2)238

ba-Defter Tutma Ödevinin Amacı ve Kapsamı239

bb-Tutulması Zorunlu Defterler239

bc-Usulsüzlük Sayılan Defter Tutmama Halleri 240

i-Defterlerin Hiç Temin Edilmemiş Olması240

ii-Defterlere Hiç Kayıt Yapılmamış Olması240

iii-Yanlış Defter Tutulmuş Olması241

c-Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecede Noksan, Usulsüz Ve Karışık Olması (Bent.3)241

ca-Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Noksan Olması243

cb-Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların
Usulsüz Olması244

cc-Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların
Karışık Olması247

d-Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerin ve Kanunen Muhafazası Mecburi Vesikalarla Evrakın Yetkili Memurlar Tarafından İstenildiği Halde İbraz Edilmemesi (Bent.4)248
e-Çiftçiler Tarafından 245’inci Madde Hükmüne Göre Muhtar ve İhtiyar Heyetlerince Yapılan Davete Müddetinde İcabet Edilmemesi (Bent.5)248
f-Bu Kanunun Kayıt Nizamına Ait Hükümlerine (Madde 215-219) Uyulmamış Olması (Bent.6)248
g-İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi (Bent.7)249
h-Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birinin Tasdik Muamelesinin Yaptırılmamış Olması (Bent.8)249

ha - Defterleri Tasdik Zorunluluğunun Amacı250

hb-Tasdiki Zorunlu Defterler250

hc-Tasdik Zamanı, Tasdik Makamı ve Tasdikin Şekli250

hd-Tasdik Ettirmeme Sayılan Haller252

ı -Diğer Ücretler Üzerinden Salınan Gelir Vergisinde, Tarh Zamanı Geçtiği halde Verginin Tarh Ettirilmemiş Olması (Bent.9)253
i -Veraset ve İntikal Vergisinin 242 nci Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen Süre İçerisinde Verilmemiş Olması (Bent.11)253
2 -İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER253
a -Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Sonundan Başlayarak 342 nci Maddenin 1 inci Fıkrasında Belirtilen Süre İçinde; Emlak Vergisi Beyannamesinin Bu Kanunun 27 nci Maddesinde Yazılı Ek Süre İçinde Verilmiş Olması (Bent.1)254
b -Ekim Ve Sayım Beyanlarının Süresi İçinde veya Kanunda İstenilen Bilgileri İhtiva Edecek Doğru Bir Şekilde Yapılmaması (Bent.2)255
c -Vergi Kanunlarında Yazılı Bildirimlerin Zamanında Yapılmamış Olması (İşe Başlamayı Bildirme Hariç) (Bent.4)255
d - Vergi Karnesinin Süresinin Sonundan Başlıyarak
15 Gün Geçtiği Halde Alınmamış Olması (Bent.5)256
e -Tasdiki Mecburi Olan Defterlerin Herhangi Birinin Tasdik Muamelesinin, Süresinin Sonundan Başlıyarak Bir Ay İçinde Yaptırılmış Olması (Bent.6)256
f -Vergi Beyannameleri, Bildirimler, Evrak ve Vesikaların Kanunen Belli  Şekil ve Muhteviyatı ve Ekleri ile
Bunlarla İlgili Olarak Yapılan Diğer Düzenlemelere
İlişkin Hükümlere Uyulmamış Olması (Bent.7)256
g -Hesap ve Muamelelerin Doğruluk veya Açıklığını Bozmamak  Şartıyla Bazı Evrak ve Vesikaların Bulunmaması veya İbraz Edilmemesi  (Bent.8)262
3 -GENEL USULSÜZLÜKTE UYGULANACAK CEZA262
a-Cezanın Miktarı262
b-Usulsüzlük Eyleminin Başka Bir Vergi Cezasını da Gerektirmesi265
c-Bir Takvim Yılı İçinde Aynı Nev’iden Birden Fazla Usulsüzlük Eylemi Yapılması266
d- Usulsüzlük Eyleminin Re’sen Takdiri Gerektirmesi267

C -ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATLERİ VE CEZALARI268

1-FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL VE USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI269
1a-1’İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
CEZALARI270

a-Eylemler270

aa-Belge Vermeme Eylemi270

i-Bulundurma Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması271

ii-Düzenleme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması272

iii-Verme Yükümlülüğüne Aykırı
Davranılması283

ab-Belge Almama Eylemi284

ac-Düzenlenen Belgelerde Gerçek Meblağdan
Farklı Meblağlara Yer Verilmesi287

b-Eylemin Faili288

c-Ceza Kesme Koşulu Olarak Eylemin Tespit
Şekli ve Zamanı288

d-Eylemin Cezası298

1b-2’NCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
CEZALARI300

a-Vergi Usul Kanununda Öngörülen Belgelere İlişkin
Özel Usulsüzlük Eylemleri300

b-Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgelerle İlgili Özel Usulsüzlük Eylemi301

c-Failleri302

d-Cezası302

1c-3’ÜNCÜ BENTTE YAZILI EYLEM VE CEZASI304

a.Eylem304

b.Faili304

c.Eylemin Tespiti304

d.Eylemin cezası305

1d.4’ÜNCÜ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
CEZALARI305

a.Eylemler305

b.Cezası306

1e.5’İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
CEZALARI307
1f.6’NCI BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZASI307

a.Eylem307

b.Cezası307

1g.7’NCİ BENTTE YAZILI EYLEM VE CEZASI308

a.Eylem308

b.Faili309

c.Cezası310

1h.8’İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
CEZALA­RI310

a.Belge Basımıyla İlgili Bildirim Görevinin Yerine Getirilmemesi Eylemi310

b.3100 Sayılı Kanunun Mükerrer 8’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında Yazılı Özel Usulsüzlük Eylemi311

ba.Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticileri ve
İthalatçıları Tarafından Yapılabilecek
Nitelikteki Eylemler311

bb.Mükellefler Tarafından Yapılabilecek
Nitelikteki Eylemler312

c.Cezası315

1ı.9’UNCU BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
CEZA­LAR315

a.Eylem315

b.Faili317

c.Cezası318

1i.10’UNCU BENTTE YAZILI EYLEMLER VE
CEZA­LARI318

a-“10” Numaralı Bentte Düzenlenen Özel Usulsüzlük Eylemi, Araç Sürücüleri Tarafından İşlenebilecek Niteliktedir318

b-Dur İkazı, Maliye Bakanlığının Özel İşaretli Görevlileri Tarafından Yapılmış Olmalıdır318

c-İkaza Karşın Araç Durdurulmamış Olmalıdır320

1j.336’NCI MADDENİN ÖZEL USULSÜZLÜK
CEZA­LARI İLE İLGİLİ OLARAK UYGULANAMAZLIĞI320
2-İŞYERİ KAPATMA CEZASI320
3-DAMGA VERGİSİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK
KABAHATİ321
4-BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 107/A, 256, 257, MÜKERRER 257’NCİ MADDE VE GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 98/A MADDESİ HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA322
a-Bilgi Vermekten Çekinme Eylemi322

aa-Vergi Usul Kanununun 86 ncı Maddesinde
Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü322

ab-Vergi Usul Kanununun 148 inci Maddesinde Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü323

ac-Vergi Usul Kanununun 149’uncu Maddesinde
Öngörü­len Bildirme Yükümlülüğü323

ad-Vergi Usul Kanununun 150’nci Maddesinde Öngörülen Bildirme Yükümlülüğü324

ae-Eylemin Cezalandırılma Koşulları325

● - Bilgi Yetkili İdare ve Görevlilerce İstenilmiş Olmalıdır328

● - Bilgi Kanunda Yazılı Usule Uygun Şekilde İstenilmiş Olmalıdır326

● - Çekinme Sebebi Bulunmamalıdır327

● - İstenilen Bilgi İlgililerin Bilgisi Dahilinde Olmalıdır328

b-Elektronik Ortamda Tebliğ Hükümlerine Uyulmaması328
c-Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtları İbraz
Yükümlülüğüne (256’ncı Maddede Öngörülen Zorunluluklara) Uymama Eylemi329
d-257’nci Madde Hükmüne Uymama Eylemi331
e-Mükerrer 257’nci Madde Uyarınca Getirilen
Zorunlulukla­ra Uymama Eylemi332
f-Tahsilat ve Ödemelerin Belli Belgelerle Tevsik Yükümlülüğüne Uyulmaması332
g-Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğuna Uyulmaması334
h-Elektronik Ortamda Bildirim ve Form Verme
Zorunluluğuna Uymama Eylemi337
ı-Ceza Miktarı 338
i-Maddeye Göre Ceza Kesilemeyecek Durum341

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİSEL SUÇLAR ve
CEZALARI

I - KAÇAKÇILIK SUÇU345

A.KAÇAKÇILIK SUÇUNUN MADDİ UNSURU347

1.EYLEMİN VERGİ KANUNLARINA GÖRE TUTULAN, DÜZENLENEN VE MUHAFAZA VE İBRAZ ZORUNLULUĞU BULUNAN DEFTER, BELGE VE KAYIT­LARDA OLMASI347
a)Vergi Kanunu347
b)Defterler347

ba)Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Gereken Defterler347

bb)Diğer Vergi Kanunlarında Öngörülen Defterler348

bc)Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci Maddesi Uyarınca Tutulma, Muhafaza ve İbraz Zorunluluğu Getirilen Defterler348

bd)Elektronik Ortamda Tutulan Defterler350

be)Özel Defterler351

c)Belgeler352

ca)Vergi Usul Kanununda Öngörülen Belgeler352

cb)Diğer Vergi Kanunlarında Öngörülen belgeler352

cc)Mükerrer 257’nci Madde Uyarınca Düzenlenme, Muhafa­za ve İbraz Zorunluluğu Getirilen Belgeler352

cd)Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler353

ce)Vergi Usul Kanununun 227’nci Maddesinin
Üçüncü Fık­rası Uyarınca Hiç Düzenlenmemiş
Sayılan Belgeler353

d)Kayıtlar354
e)Muhafaza Zorunluluğu355
f)İbraz Zorunluluğu356
2.KANUNDAKİ EYLEM TİPİ358
a)On Sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasını
Gerektiren Eylemler (“a” fıkrası)359

aa.“1” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler359

ab.“2” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler361                  

b.Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemlerden Doğmuş Olması (“b” fıkrası)366
c.İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemlerden Doğmuş Olması (“c” fıkrası)372
3.EYLEMİN HUKUK DÜZENİNDEKİ SONUCU372

B-KAÇAKÇILIK SUÇUNUN MANEVİ UNSURU375

1.İSNAD YETENEĞİ375
a.Vergi Mükelleflerinin Gerçek Kişi Olması Halinde377
b.Vergi Mükellefinin Tüzel Kişi Olması Halinde378

ba-Özel Hukuk Tüzel Kişileri379

i-Kar Amacı Gütmeyen Özel Hukuk Tüzel
Kişileri379

ii-Kar Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri382

bb - Kamu Tüzel Kişileri391

bc – Temsil Yetkisinin Devri392

bd – Sorumluluk393

c -Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlar397
d - Türkiye’de Bulunmayanlar397
2.KUSURLULUK398

C-KAÇAKÇILIK SUÇUNUN CEZASI398

a-Hapis Cezası398

aa) Cezanın Paraya Çevrilmesi399

ab) Cezanın Ertelenmesi399

ac) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması400

b)Tekerrür401
c)Pişmanlık402
d)Uzlaşmanın Cezaya Etkisi402
f)İdari Vergi Cezalarının Uygulanması403

II - KAÇAKÇILIK SAYILAN EYLEMLERE İŞTİRAK403

III - VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU404

A-MAHREMİYETİN KAPSAMI405

B-MAHREMİYETİ İHLAL EYLEMİ405

1.İFŞA EYLEMİ405
2.SIR VEYA GİZLİ KALMASI GEREKEN HUSUSUN KENDİSİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN NEF’İNE KULLA­NILMASI405

C-MAHREMİYETİ İHLAL SAYILMAYAN HALLER406

D-YASAĞA UYMAK ZORUNDA OLAN KAMU
GÖREV­LİLERİ406

E-SUÇUN CEZASI407

IV - MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU408

A-YASAĞA UYMAK ZORUNDA OLAN KAMU
GÖREV­LİLERİ408

B-SUÇUN CEZASI408

V-BAZI VERGİ SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA
 USUL409

A-MADDEDE YAZILI VERGİ SUÇLARINI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BİLDİRME ZORUNLULUĞU410

B-BİLDİRİME RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN MÜTALAASINI EKLEME ZORUNLULUĞU412

1) Rapor Değerlendirme Komisyonları, Yapısı ve
Mensuplarının Nitelikleri414
2) Fransa Örneği415

C-MÜTALAANIN ZAMANI, ŞEKLİ VE ALINMAMASININ SONUCU417

D-CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ VERGİ SUÇUNDAN BAŞKA SURETLE HABERDAR OLMASI419

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ VERGİ CEZASININ KESİLMESİ,
ÖDENMESİ VE KALKMASI

I - İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ423

A-CEZA KESME YETKİSİ423

B-CEZAYI GEREKTİREN OLAYIN TESPİTİ425

1.OLAYIN VERGİ DAİRESİNCE TESPİTİ425
2.OLAYIN YOKLAMA VE VERGİ İNCELEMESİ
SIRA­SINDA TESPİTİ425
a)Yoklama426
b)Vergi İncelemesi427
c)Rapor Düzenleme Zorunluluğu430

C-CEZA KESME İŞLEMİ VE TEBLİĞİ431

1-CEZA İHBARNAMESİNİN ŞEKLİ431
2- İHBARNAMENİN NİTELİĞİ432
3-İHBARNAMENİN TEBLİĞİ435
a)Tahakkuk Fişinin Tebliği435
b)Diğer Vergilendirme İşlemlerinin Tebliği436
c)Hatalı Tebliğ445
d)İlan Yoluyla Tebliğ453

da - İlan Yoluyla Tebliğin Koşulları453

db - İlanın Şekli455

dc - İlanın Muhteviyatı Ve Sonuçları456

II - VERGİ CEZALARININ ÖDENME ZAMANI457

A-CEZAYA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMAMASI HALİNDE ÖDEME ZAMANI457

1-İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN UZAMASI458
a - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Rastlaması458
b -İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Çalışmaya
Ara Verme Zamanına Rastlaması459
c -Mali Tatilde Dava Açma Süresinin Hesabı ve
Ödeme Zamanı459                                                                         
2-İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI462

B -CEZA KESME İŞLEMLERİNİN İDARİ DAVAYA KONU EDİLMESİ HALİNDE ÖDEME ZAMANI463

C -ÖDEME SÜRESİNİN HESABI464

D - GECİKME ZAMMI UYGULAMASI465

III - VERGİ CEZASI KESİLEMİYECEK HALLER465

A -YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ466

1 -YETKİLİ MAKAMLARIN, MÜKELLEFİN KENDİSİNE YAZI İLE YANLIŞ İZAHAT VERMİŞ OLMALARI466
2 -BİR HÜKMÜN UYGULAMA TARZINA İLİŞKİN
BİR İÇTİHA­DIN DEĞİŞMİŞ OLMASI468

B -İZAHA DAVET 471

1 -İZAHA DAVET KOŞULLARI473
a) Verginin Ziyaa Uğratıldığına Delalet Eden Emareler Bulunmalıdır473
b) Emareler, Yetkili Mercilerce Yapılan Bir Ön Tespitle Saptanmış Olmalıdır474
c) Ön Tespit, Vergi İncelemesine Başlanılmadan veya
Takdir Komisyonuna Sevk Edilmeden Önce Yapılmış Olmalıdır481
d) Ön Tespit Tarihinden Önce, Ziyaa Uğratıldığı Konusunda Emareler Bulunan Vergi ile İlgili Olarak Bir İhbarda Bulunulmamış Olmalıdır481
e) Ön Tespitler, Verginin Vergi Usul Kanununun 359’uncu Maddesinde Yer Alan Fiillerle Ziyaa Uğratılmış Olabileceğine İlişkin Olmamalıdır482
2 -İZAHA DAVET EDİLEBİLECEK OLANLAR484
3 -İZAHA DAVETİN MÜKELLEFİN DİĞER HAKLARINA ETKİSİ484
4 -İZAHA DAVETİN SONUÇLARI486
a)Davete İcabet Etmemenin Sonuçları487
b)Davete İcabet Ederek İzahta Bulunulmasının
Sonuçları487

C - PİŞMANLIK VE ISLAH490

1-PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNDEN
YARAR­LANMA KOŞULLARI492
a-Haber Verme492

aa-Haber Verme Konusu Eylemler492

ab-Haber Vermenin Kendiliğinden Olması493

ac-Haber Vermenin Şekli494

ad-Haber Verme Zamanı495

b-Beyanda Bulunma Zorunluluğu498
c-Vergi ve Zammını Ödeme Zorunluluğu501
2-PİŞMANLIK VE ISLAH BAŞVURUSUNUN
SONUÇ­LARI503
a-Koşullarının Yerine Getirilmemesinin Sonuçları503
b-Koşullarının Yerine Getirilmesinin Sonuçları504

D-ÖLÜM504

E-MÜCBİR SEBEP505

1-MÜCBİR SEBEP SAYILAN HALLER505
2-MÜCBİR SEBEBİN CEZANIN KESİLMESİNE
ENGEL OLABİLMESİ506

F-ZAMANAŞIMI507

1-ZAMANAŞIMI SÜRELERİ507
a)Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi508
b)İki Yıllık Zamanaşımı Süresi508
2-ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI508
3-ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VE
KESİLMESİ508
a-Zamanaşımı Süresinin Durması508
b-Zamanaşımının Kesilmesi512

IV - VERGİ CEZASINI KALDIRAN HALLER512

A-TERKİN512

B-CEZANIN AFFI512

C-VERGİ CEZASINDA HATA BULUNMASI513

1-HESAP HATALARI513
a)Matrah Hataları513
b)Cezanın Miktarında Hata514
c)Cezanın Mükerrer Kesilmesi514
2-CEZALANDIRMA HATALARI514
a-Muhatabın Şahsında Hata514
b-Suçun Nitelendirilmesinde Hata515
c-Mevzuda Hata515
d-Suç Tarihinde Veya Döneminde Hata516
3-VERGİ HATALARININ İDARİ YOLDAN
DÜZELTİL­MESİ516
a-Vergi Hatasının Ortaya Çıkarılması516
b-Re’sen Düzeltme517
c-Müracaat Üzerine Düzeltme519

ca-Düzeltme İsteme Hakkı Olanlar519

cb-Düzeltme İsteminin Yapılışı520

cc-Düzeltme İsteme Zamanı521

cd-Düzeltme Yapma Yetkisi526

ce-Şikayet Başvurusu527

4-VERGİ HATALARININ YARGISAL YOLDAN DÜZELTİLMESİ530
a-Doğrudan Dava Yolu 530
b-Re’sen Düzeltmeye Karşı Dava531
c-Dava Açma Süresi İçinde Yapılan Düzeltme İsteminin Reddi Halinde Dava532
d-Şikayet Başvurusunun Reddi Üzerine Dava533

da-Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde
Başvuruyu Cevaplandırması533

db-Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Başvuruya Cevap Vermemesi534

dc-Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde
Verdiği Cevabın Kesin Olmaması537

dd-Bekleme Süresi İçinde Cevap Vermeyen Yetkili İdari Makamın, İdari Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Cevap Vermesi540

de-Yetkili İdari Makamın, Ne Altmış Günlük Bekleme Süresi İçinde, Ne De Daha Sonra Cevap Vermiş Olması541

D- VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM YAPILMASI541

1-MAHİYETİ541
2-KONUSU542
a-Vergi Asıllarında İndirim Sözkonusu Değildir543
b-İndirim Müessesesinin Konusu Vergi Cezalarıdır543

ba-İndirime Konu Edilecek Vergi Cezasının Vergi
Usul Kanununda Öngörülmüş Olması Gereklidir543

bb-Para Cezaları Dışındaki Vergi Cezaları İndirime
Konu Edilemezler 543

bc-Para Cezalarından İdari Nitelikte Olanlar İndirime Konu Edilebilirler544

bd-Vergi Usul Kanununda Öngörülen Para Cezası Türlerinin Tümü, İndirime Konu Edilebilir544

be-Vergi Usul Kanununda Öngörülen İdari Para Cezalarından Vergi Aslına Bağlı (Tabi) Olanlar, İndirime Konu Edilebilirler545

bf-İndirime, Yalnızca, Bağlı Bulundukları Vergi Asılları Re’sen Veya İkmalen Tarh Olunan Vergi Cezaları Konu Edilebilir548

3-İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEKLER549
4-YARARLANMA KOŞULLARI551
a-Başvuruya İlişkin Koşullar551

aa-Başvurunun Şekli552

ab-Başvurunun Süresi552

ac- Kısmi Başvuru554

b-Ödemeye İlişkin Koşullar557
c-Dava Hakkının Kullanılmasına İlişkin Koşullar559
5.İNDİRİM MİKTARI560
6.KABAHATLER KANUNUNDAKİ İNDİRİMDEN
FARKI561

BEŞİNCİ BÖLÜM
İDARİ DAVA

I - İDARİ DAVAYA KONU İŞLEMLER570

A-DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER570

B-KİŞİSEL İŞLEMLER570

1-CEZA KESME İŞLEMLERİ571
2-VERGİ HATASININ ŞİKAYET YOLUYLA
DÜZELTİL­MESİ BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİ571
3-UZLAŞMA KOMİSYONLARININ KARARLARI572
4-DİĞER İDARİ İŞLEMLER572

II - GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ573

A-İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ574

1-İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ574
2-VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ574
3-DANIŞTAY’IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLERİ574

B-GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ575

C-DAVANIN GÖREVSİZ YARGI YERİNDE AÇILMASI576

1-DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN İDARİ YARGI DÜZENİ’NE DAHİL BULUNMASI576
2-DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN İDARİ YARGI DÜZENİ DIŞINDA YER ALMASI577

III -YETKİLİ VERGİ MAHKEMESİ578

IV - İDARİ DAVA TÜRÜ580

V - DAVA DİLEKÇESİNİN DÜZENLENİŞİ583

A-DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ583

1-DİLEKÇEYE GİRİŞ583
2-OLAYI, DAVANIN SEBEPLERİNİN VE İDDİALARIN AÇIKLANMASI587
3-DİLEKÇENİN SONUCA BAĞLANMASI588
4-DİLEKÇE SAYISI VE EKLERİ589

B-BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI AYNI
DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI589

C-BİRDEN FAZLA DAVACININ MÜŞTEREK DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLMESİ594

D-DAVA DİLEKÇESİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI596

1.3’ÜNCÜ MADDEYE AYKIRILIK596
a-Şekle Aykırılık596
b-Dava Dilekçesinin Ehliyetsiz Kişi Tarafından
İmzalanması597
c-Vekilin Avukat Olmaması597
d-Davalı İdarenin Gösterilmemesi veya Davalı Olarak
Yanlış İdarenin Gösterilmesi598
e-Davaya Konu Edilen İşlemin Kesin Ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Olmaması598
2.5’İNCİ MADDEYE AYKIRILIK598

VI- DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER599

VII- DAVANIN AÇILMIŞ SAYILMASI, HARÇ VE POSTA
 ÜCRETİ600

VIII- İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ601

A-İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI VE
HESABI602

1-İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI602
a-İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim602
b-Zımni Ret Kararlarına Karşı Açılacak İdari Davalarda Sürenin Başlangıcı603

ba-İdare, Başvuruyu, Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Cevaplayabilir604

bb-İdare, Başvuruya, Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Hiç Cevap Vermeyebilir604

bc-İdarenin Bekleme Süresi İçerinde Vermiş Olduğu Cevap Kesin Olmayabilir605

c-Düzenleyici İşlemlerin Kişisel İşlemlerle Birlikte
Davaya Konu Edilmeleri Halinde Sürenin Başlangıcı606
d-Tam Yargı Davalarında Sürenin Başlangıcı606
2-İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABI607
a-İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Rastlaması 607
b-İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Çalışmaya
Ara Verme Zamanına Rastlaması608
c-Mali Tatilin Dava Açma Süresine Etkisi610

B-ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA
AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ610

C-KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURUNUN İDARİ DAVA
AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ614

D-MÜCBİR SEBEBİN İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNE
ETKİSİ615

E-İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİNİN SONUCU615

IX -YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BU­LUNMA
 GEREĞİ615

A-YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KOŞULLARI616

B-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ
HAKKINDA VERİLEN KARARLARA İTİRAZ617

X - İDARENİN SAVUNMASI VE SAVUNMAYA CEVAP620

XI - DAVAYA KATILMA621

A-DAVANIN İHBARI622

1-Tanımı623
2-Davanın İdari Yargı Yerince Re’sen İhbarı623
3-Tarafların Davayı İhbarı625

B-DAVAYA KATILMA (MÜDAHALE)626

1.Asli Müdahale626
2.Fer’i Müdahale628

XII -DURUŞMA631

XIII-DAVACININ ÖLÜMÜ VEYA ADRESİNDE TEBLİGAT

          YAPILAMAMASI633

A-DAVACININ ÖLÜMÜ633

B-DAVAYI TAKİP EHLİYETİNDE DEĞİŞİKLİK635

C-DAVACI TÜZEL KİŞİNİN NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK635

D-DAVACININ ADRESİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMASI636

1.DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN ADRESTE HİÇ TEBLİGAT YAPILMAMIŞ OLMASI637
2.DAVACININ TEBLİGAT YAPILAMAYAN ADRESİN­DE DAHA ÖNCE TEBLİGAT YAPILMIŞ OLMASI637

XIV-DAVANIN KARARA BAĞLANMASI, KARARIN
 AÇIK­LANMASI, YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ VE
 KARARIN UYGULANMASI638

A-DAVANIN KARARA BAĞLANMASI638

B-KARARIN AÇIKLANMASI VE YANLIŞLIKLARIN

      DÜZELTİLMESİ639

C-KARARIN UYGULANMASI639

1.İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI639
2.TAM YARGI DAVALARINDA VERİLEN
KARARLA­RIN UYGULANMASI641
3.CEZA KESME İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN
DAVA­LARDA VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASI641

XV - İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURULARI642

A-ÜST İDARİ YARGI YERLERİ642

B-İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KONUSU VE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KONUSUNDAN FARKI642

1.İSTİNAF  VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU
OLA­BİLECEK KARARLAR643
2.İSTİNAF BAŞVURUSUNA KONU EDİ­LEMEYECEK KARARLAR645

C-TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLEBİLECEK KARARLAR648

D-TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR649

E-İSTİNAF VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK OLANLAR650

F-İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN DÜZENLENİŞİ654

1-DİLEKÇENİN ŞEKLİ654
2-BİRDEN FAZLA KARARIN İTİRAZA VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLMESİ658
3-İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE USULE
AY­KIRILIK YAPILMASI659

G-HARÇ VE POSTA ÜCRETİ660

H-İSTİNAF VE TEMYİZ SÜRELERİ660

I-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUN­MA GEREĞİ662

İ-DURUŞMA665

J-İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURULARININ KARARA BAĞLANMASI666

1.İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI666
2.TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI669

XVI-YARGILAMANIN YENİLENMESİ670

A-KONUSU671

B-DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ672

C-SÜRESİ672

D-YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ672

E-SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLANMASI677

XVII-ANAYASA MAHKEMESİNE, YARGI LAMANIN
 YENİLENMESİ SONUCU DOĞURAN, BİREYSEL
 BAŞVURU HAKKI677

A-BAŞVURU KOŞULLARI 679

1)Başvurucu İle İlgili Koşullar679
2)Tüm Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması679
3)Diğer Koşullar 682
a)Başvuru Süresi682
b)Dilekçenin Şekli682
c)Harç Ödeme Zorunluluğu682

B -BAŞVURU DİLEKÇESİNİN DİLEKÇENİN
VERİLEBİLECEĞİ YERLER682

C - İHLALİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER683

ALTINCI  BÖLÜM

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ687

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KURULAN İLLER İLE
YAR­GI ÇEVRELERİ731

İDARE MAHKEMELERİ KURULAN İLLER VE YARGI

ÇEVRELERİ735

VERGİ MAHKEMELERİ KURULAN İLLER VE YARGI
ÇEVRELERİ737

YEDİNCİ BÖLÜM

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU741

VERGİ USUL KANUNU (DÖRDÜNCÜ KİTAP)775

YARARLANILAN KİTAP VE MAKALELER801

GÜNCELLEŞTİRİLEN DÖRDÜNCÜ BASKI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Değerli okuyucunun kaynak olarak başvurma inceliğini gös­termiş olduğu bu kitap, ilk kez, Maliye ve Hukuk Yayınları tara­fından Eylül 1995’de; ikinci kez de, Süryay tarafından 2004’de, aynı başlık altında yayımlanmıştı. İlk bas­kının konusu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerle ilgili vergi suçlarının, anılan Kanunun Dördüncü kitabında 4008 ve 4108 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerden önceki düzenlemeler­den önceki düzenlemeler çerçevesinde, tiplerine, unsurlarına ve vergi suçları ile cezalarına ait hak arama yolu ile diğer esaslara iliş­kindir. Anılan konular, kitapta, Danıştay ve Yargıtay’ın kararların­dan çıkarılan ve Öğreti’nin görüş ve önerisiyle desteklenen yorum ve açıklamalar getirilmeye ve bu vesileyle, Yüksek Mahkemelerin gerek kendi kararları arasında var olan görüş birliği ve ayrılıkların ortaya konulmasına çalışılmıştı.

Bilindiği gibi, 29.7.1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.7.1998 gün ve 4369 sayılı Kanunla, Ver­gi Usul Kanununun yukarıda sözü edilen Kitabında köklü değişik­likler olmuştur. Bu yüzden, Kitabın yeniden kaleme alınması ihti­yacı doğmuştur. Bu çalışma sırasında, ilk baskının yöntemi izlen­mekle birlikte, iki farklılığa yer verilmiştir. İlk farklılık; bu baskıda 4369 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki düzenlemelere yer ve­rilmemiş olması; ikincisi ise, “Tarh Yöntemleri ve Uzlaş­ma” adlı kitabımıza alınan “Uzlaşma” adlı bölümün, üçüncü baskıya alınmamıştır.

Kitabın üçüncü baskısında ise, 23.1.2008 gün ve 5728 sayılı Kanun ve 16.6.2009 gün ve 5904 sayılı Kanunla, vergi suç ve cezalarıyla ilgili düzenlemelerde yeni değişiklikler yapıldığından; kitabımızın, bu değişikliklere ve aradan geçen zamanda oluşan içtihada göre güncelleştirilmesi gerekmiştir.

Bu son baskıdaki güncellemede, üçüncü baskıdan bu yana geçen zamanda oluşan yasal düzenlemeler ve içtihattaki gelişmeler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun genel hükümleri göz önüne alınmıştır. Bu nedenledir ki; Kitabın adı, yaptırımları, vergi idaresi tarafından bir idari işlem olan ceza kesme işlemiyle uygulanan vergi kanunlarına aykırı hareketlerin, birer, anılan kanunda tanımı yapılan, kabahat oldukları dikkate alınarak, “Vergisel Kabahatler Ve Suçlar” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca; 24 Haziran 2018 tarihinden sonra, Maliye Bakanlığının adı, “Hazine Ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirildiğinden, Kitapta geçen “Maliye Bakanlığı”veya “Gümrük Ve Maliye Bakanlığı” ibarelerinin, “Hazine Ve Maliye Bakanlığı” olarak anlaşılması gerekmektedir.

Kitabın ilk ve ikinci basımının yazı­lışını ve dizgisini gerçekleştiren eşim (ışıklar içinde yatsın) Şirin CANDAN’ın emeğinin yadsınması olanaksızdır. Bu arada, Kitabın güncelleştirilmiş dördüncü baskısındaki ilgilerinden ve gösterdikleri özenden dolayı, Yetkin Yayınevi yetkilileri ile çalışanlarına teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla...

 

Turgut CANDAN

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.