Vergisel Kabahatler ve Suçlar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Turgut CANDAN
ISBN: 9786050511895
467,50 TL 550,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Turgut CANDAN
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1371

Vergisel Kabahatler ve Suçlar
Turgut CANDANTurgut CANDAN

“Son Değişiklikler Ve Yargı Kararları Dikkate Alınarak Güncellenmiş Ve Genişletilmiş Beşinci Baskı’’

Elinizdeki yapıt, seksenli yılların son yarısında, Sayın Ahmet ESEN’in, onbeş günde bir yayımlanan, Maliye Postası’nda tefrika halinde yazmaya başladığım, “Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Vergi Suç Ve Cezaları” başlıklı yazılarımla, aynı dergide yayımlanan, diğer yazılarımın derlenmesiyle, Eylül 1995’de, “Vergi Suçları ve Cezaları” (Maliye Ve Hukuk Yayınları) başlığıyla kitap haline getirilmiştir. Yazılarımın kitap haline getirilmesinde, değerli vergi hukukçusu dostum Sayın Prof. Dr. Ahmet KUMRULU’nun; basımında ise, ışıklar içinde uyusun, sevgili Bünyamin ÖZTÜRK’ün desteklerini unutmuş değilim.

Kitabın, o günden sonra, Vergi Usul Kanununun Dördüncü Kitabı ile diğer ilgili mevzuatta yapılan, kimi köklü, çok sayıda değişikliğe koşut olarak, önceki üç baskısının, hem içeriği, hem de başlığı değişmek zorunda kalmıştır. Son baskıdan bu yana da; Vergi Usul Kanununun anılan Kitabında, 7103, 7194, 7313, 7338 ve 7394 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler yanında, Hazine ve Maliye Ba-kanlığının vergi yasalarının vermiş olduğu yetkiyi kullanarak yayımlamış olduğu genel tebliğlerle de, kitabın konusunu ilgilendiren, düzenlemeler gerçekleşmiştir. Bu baskıda, tüm bu düzenleme ve değişiklikler açıklanmaya ve uygulamada doğan ya da doğması olası sorunlara çözümler getirilmeye çalışılmıştır. Dahası; zaman içinde değişen ve yeni sorunlara çözümler getiren, Danıştay ve Yargıtay içti-hatlarıyla idari istinaf mahkemesi kararları da izlenerek, gerekli görülenlere kitapta yer verilmiştir. Bu baskıda yapılan başka bir şey de, vergi ziyaı kabahatinin maddi unsuru ile ilgili tespitlere ayrıntılı yer verilmesi; uzlaşma müessesesinin, yeniden, bu kitabın konusu haline getirilmesidir. Bu son baskı ile önceki baskılar arasındaki farkın tü-münün, kuşkusuz, burada, dile getirilmesi olanaksızdır. Ama, fikir edinme bakımından, belli başlılarının, belirtmesinin mümkün ve yararlı olacağını düşünüyorum.

Kitapta;
1 – Vergisel kabahatin manevi unsuru dolayısıyla, Kabahatler Kanununun genel hükümlerinin vergisel kabahatlere uygulanabilirliğine Danıştay’ın bakışı,
2 – Non (Ne) Bis İn İdem Kuralı ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı ve eleştirisi,
3 – Vergi Usul Kanununun 336’ncı maddesinin özel usulsüzlük kabahatleri dolayısıyla uygulanabilirliği hakkında Danıştay içtihadı,
4 – 7338 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen tekerrür müessesesi, koşulları, cezanın hesaplanması,
5 – Muhasebe hilesi, defter ve belgelerde tahrifat eylemleri,
6 – Gizleme ve ibraz etmeme eylemleri,
7 – Vergi incelemesiyle ilgili yasal değişiklik (7338 sK),
8 – Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemleri, zincirleme suç anlayışı,
9 – İştirak, koşulları, türleri ve vergisel kabahat ve suçlar yönünden sonuçları,
10 - Hapis cezasında indirim/etkin pişmanlık müessesesi (7394 s.K.),
11 - Zincirleme suç tanımında değişiklik (7394 s.K.),
12 - 367’nci maddenin son fıkrası ile Anayasa Mahkemesi kararı ve sonuçları,
13 – Özel usulsüzlük kabahatiyle ilgili, 7103 ve 7338 sayılı Kanun-larla yapılan değişiklikler,
14 - Elektronik ortamda defter ve belge düzenleme zorunluluğuna uymama eylemleri,
15 - Düzenlenen belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması,
16 - Vergi kabahatinin maddi unsuruyla ilgili tespit (ikmalen, re’sen ve idarece tarh),
17 – Arama, koşulları, zamanı ve yapılışı,
18 – Takdir komisyonları, kararları, kararlarının niteliği,
19 – İspat ve araçları,
20 - İzaha davet müessesesiyle ilgili değişiklik,
21 – Cezalarda indirim, koşulları, miktarı,
22 - Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, konuları, koşulları, işleyişi ve sonuçları,
23 - Kanun yolundan vazgeçme,
İle ilgili açıklamalar, yasa ve içtihat değişikliği dikkate alınarak ya yeniden ya da esasen yeni olması sebebiyle ilk defa yapılan açıklama-ların belli başlılarıdır. Bunun dışında; çok sayıda konuda, yeni oluşan durumlara göre ek açıklamalar yapılmış; bu açıklamalarla ilgili Danıştay, Yargıtay ve idari istinaf mahkemesi kararları verilerek, duruma göre, yorumlanmış veya eleştirilmiştir.İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER XIX
KISALTMALAR LIX
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR
I - GENEL AÇIKLAMA: 9
II - KABAHATLER KANUNUNUN GENEL HÜKÜMLERİNİN VERGİSEL KABAHATLER HAKKINDA UYGULANABİLİRLİĞİ: 9
1 - İDARİ YAPTIRIM VE İDARİ PARA CEZASI KAVRAMLARINDAN HAREKETLE YAPILAN YORUM: 11
2 - SİSTEMATİK VE TARİHSEL YORUM: 13
3 - AMAÇSAL YORUM: 15
III - GENEL İLKELER: 29
A - KANUNİLİK İLKESİ: 31
1. İLKE: 31
2. DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ: 36
B - KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ: 39
1. İLKE: 39
2. DANIŞTAY’IN UYGULAMASI: 40
C - LEHTE OLAN KANUNUN UYGULANMASI 
İLKESİ: 43
1. İLKE: 43
2. DANIŞTAY’IN UYGULAMASI: 46
3. İLKENİN 4369 SAYILI KANUNLA İLGİLİ 
OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİ: 48
4. İLKENİN KABAHATLER KANUNUNUN GENEL HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN UYGULANIŞI: 50
D - CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ: 51
E - KANUNU BİLMEMENİN MAZERET SAYILAMAYACAĞI KURALI: 58
F - CEZALARIN GEREKLİLİĞİ VE ÖLÇÜLÜLÜK 
İLKESİ: 59
G - YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN TEMEL 
İLKELER: 67
1. GEREKÇELİ OLMA İLKESİ: 68
2. SUÇSUZLUK KARİNESİ: 75
3. KENDİNİ SUÇLAMAMA HAKKI: 78
4. KANUNA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLEN BULGULARIN DELİL OLARAK KULLANILAMAMASI: 81
5. SAVUNMA HAKKI: 86
6. NON BİS İN İDEM KURALI: 90
H - SONUÇ: 103
IV - VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ: 104
A - VERGİ SUÇUNUN/KABAHATİNİN TANIMI: 104
1. TANIM: 104
2. DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ: 107
B - VERGİ SUÇUNUN/KABAHATİNİN UNSURLARI: 109
1 - VERGİ SUÇUNUN/KABAHATİNİN MADDİ UNSURU: 109
a - Vergi Kanunu: 109
b - Vergi Kanununa Aykırı Hareket: 112
c - Vergi Ziyaı (Kaybı): 113
2 - VERGİ SUÇUNUN/KABAHATİNİN MANEVİ UNSURU: 118
a - Tekemmülleri İçin Kasıt Aranmayan Vergi Kabahatleri: 121
b - Kasta Dayalı Vergi Kabahatleri İle Vergi 
Suçları: 131
c - Kabahatler Kanunu Bakımından Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller (Hukuka Uygunluk Nedenleri): 139
C - VERGİ KANUNLARINA AYKIRI DAVRANIŞLARIN SUÇ VEYA KABAHAT OLMALARINA GÖRE TASNİFİ: 144
1 - CEZA KESME YETKİSİ VERGİ İDARESİNE AİT OLAN VERGİ KANUNLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR: 144
2 - CEZALANDIRMA YETKİSİ CEZA MAHKEMELERİNE AİT OLAN VERGİ KANUNLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR: 144
V - VERGİ CEZALARI: 145
A - VERGİ CEZASININ MAHİYETİ: 145
1. TANIM: 145
2. DANISTAY’IN GÖRÜŞÜ: 149
B - VERGİ CEZALARININ TÜRLERİ: 149
1 - İDARİ VERGİ CEZALARI: 150
2 - ADLİ VERGİ CEZALARI: 151
C - CEZA EHLİYETİ: 151
VI - TEKFİİL İLE ÇEŞİTLİ KABAHATLER İŞLENMESİ: 153
A - MUHTELİF VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERİLMESİ: 154
B - EYLEMİN MUHTELİF CEZAYI İSTİLZAM 
ETMESİ: 155
VII - AYRI FİİLLERLE AYRI VERGİSEL KABAHAT İŞLENMESİ: 161
A - HER FİİLİN AYRI TÜRDEN VERGİ KABAHATİ OLUŞTURMASI: 161
B - BİR TAKVİM YILI İÇİNDE AYNI TÜRDEN BİRDEN FAZLA USULSÜZLÜK EYLEMİ YAPILMASI: 161
VIII - TEKERRÜR: 163
A - TANIM: 163
B - KOŞULLARI: 167
C - İLK CEZANIN KESİNLEŞMESİ: 173
1) İDARİ DAVA AÇILMADAN ÖNCEKİ AŞAMADA 
KESİNLEŞME: 174
2) CEZANIN VERGİ MAHKEMESİNDE AÇILACAK İDARİ DAVAYA KONU EDİLMESİ DURUMUNDA KESİNLEŞME: 176
D - CEZANIN HESAPLANMASI: 180
IX - SUÇLARDA BİRLEŞME: 184


İKİNCİ BÖLÜM 
VERGİSEL KABAHATLER 
VE İDARİ CEZALAR
I - VERGİ ZİYAI KABAHATİ: 190
A - VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN TANIMI: 191
B - VERGİ ZİYAI: 192
C - VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN MADDİ UNSURU: 198
1 - GENEL OLARAK VERGİ ZİYAİ KABAHATİNİN MADDİ UNSURU: 199
a - Vergilendirme İle İlgili Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilmemesi: 200
b - Vergilendirme İle İlgili Ödevlerin Zamanında, 
Fakat Eksik Yerine Getirilmesi: 201
c - Kişisel Durumla İlgili Gerçek Dışı Beyanda Bulunulması: 201
d - Haksız Yere Vergi İadesine Sebebiyet 
Verilmesi: 202
e - Diğer Haller: 206
2 - 359’UNCU MADDEDE YAZILI EYLEMLER: 207
2a - ON SEKİZ AYDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLER 
(“a” fıkrası): 212
a - “1” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler: 212
aa - Defter Ve Kayıtlarda Hesap Ve Muhasebe Hileleri Yapmak: 213
ab - Defterlerde Gerçek Olmayan Veya Kayda 
Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak: 223
ac - Defterlere Kaydı Gereken Hesap Ve İşlemleri, Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen 
Veya Kısmen Başka Defter, Belge Veya 
Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek: 224
b - “2” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler: 226
ba - Defter, Kayıt Ve Belgeleri Tahrif Etmek: 227
bb - Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizlemek: 228
● - Genel Olarak Gizleme Eylemi: 228
● - İbraz Etmeme Eylemi: 234
bc - Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Eylemi: 257
bd - Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Eylemi: 263
2b - ÜÇ YILDAN SEKİZ YILA KADAR HAPİS 
CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOĞMUŞ OLMASI (“b” fıkrası) 265
a - Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etme Eylemi: 266
b - Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koyma Veya Hiç Yaprak Koymama Eylemi: 267
c - Belgelerin Asıl Veya Suretlerini Tamamen Veya Kısmen Sahte Olarak Düzenleme Eylemi: 267
d - Asıl Veya Suretleri Kısmen Veya Tamamen Sahte Düzenlenen Belgeyi Kullanma Eylemi: 276
e - Ödeme Kaydedici Cihazla İlgili Eylemleri. 279
2c - İKİ YILDAN SEKİZ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOĞMUŞ OLMASI (“C” FIKRASI): 280
a - Belgelerin Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmayanlarca Basılması: 281
b - Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmayanlarca Basılan Belgelerin Bilerek Kullanılması: 283
D - VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN MANEVİ 
UNSURU: 283
1 - 359’UNCU MADDEDE YAZILI EYLEMLERLE NEDEN OLUNAN VERGİ ZİYAİ KABAHATİNİN MANEVİ UNSURU: 286
2 - DİĞER EYLEMLERLE NEDEN OLUNAN VERGİ ZİYAİ KABAHATİNİN MANEVİ UNSURU: 292
E - İŞTİRAK: 295
1 - TANIM: 300
2 - FAİLLİK (ORTAK FAİLLİK): 304
a - İştirak, Vergi Usul Kanununun 359’uncu 
Maddesinde Sayılan Eylemlerin İcrasına 
Olmalıdır: 307
b - Kaçakçılık Suçu Sayılan Eylemler, Birden Fazla Kişi Tarafından Ve Önceden Anlaşarak Gerçekleştirilmiş Olmalıdır: 308
c - Kaçakçılık Suçu Sayılan Eylemler Birlikte Gerçekleştirilmiş Olmalıdır: 311
ca - Faillerden Her Birinin Eyleminin, Diğer Ortakların Eylemleriyle Birlikte Maddede 
Yazılı Kaçakçılık Suçlarından Birini Oluşturması Ve Birbirini Tamamlaması: 311
cb - Müşterek Faillerin Her Birinin Eyleminin, Birbirinden Bağımsız Olarak Suçun Kanuni Unsurunu Oluşturması: 314
3 - AZMETTİRME: 314
4 - YARDIM ETME EYLEMİ: 318
5 - İŞTİRAKTE MENFAAT GÖZETİLMESİ: 322
6 - İŞTİRAKİN MANEVİ UNSURU: 324
F - VERGİ ZİYAI KABAHATİNE UYGULANACAK 
İDARİ YAPTIRIMLAR: 326
1 - İDARİ PARA CEZASI: 326
a - Genel Olarak Vergi Ziyaı Kabahatine 
Uygulanacak Ceza: 328
b - 359’uncu Maddede Yazılı Eylemlerle İşlenen 
Vergi Ziyaı Kabahatine Uygulanacak Vergi Ziyaı Cezası: 328
c - İştirakte Vergi Ziyaı Cezası: 328
d - Beyannamenin Yasal Süresinden Sonra Verilmesi Durumunda Vergi Ziyaı Cezası: 333
e - Uzlaşılan Vergilerde Vergi Ziyaı Cezası: 335
f - İzaha Davette Vergi Ziyaı Cezası: 335
g - Kanun Yollarından Vazgeçmede Vergi Ziyaı Cezası: 336
2 - AÇIKLAMA YAPMA: 337
a - Açıklama: 337
aa - Açıklama Yapma Yetkisinin Kullanılabilmesinin Koşulları: 338
ab - Açıklama Yapmaya Yetkili Makamlar: 342
ac - Açıklamanın Şekli: 342
ad - Açıklamanın Yer Ve Zamanı: 343
ae - Açıklanan Bilgiler Ele Alınarak, 
Mükelleflerin Haysiyet, Şeref ve Haklarına Tecavüz Edilemez: 343
b - Mesleki Kuruluşlara Bildirme: 344
III - USULSÜZLÜK KABAHATLERİ: 345
A - TANIMI VE MAHİYETİ: 345
B - GENEL USULSÜZLÜK EYLEMLERİ VE 
CEZALARI: 348
1 - Birinci Derece Usulsüzlükler: 348
a - Vergi Ve Harç Beyannamelerinin Süresinde Verilmemiş Olması (Bent: 1): 348
b - Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması (Bent: 2): 350
ba - Defter Tutma Ödevinin Amacı Ve 
Kapsamı: 350
bb - Tutulması Zorunlu Defterler: 351
bc - Usulsüzlük Sayılan Defter Tutmama 
Halleri: 352
c - Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecede Noksan, Usulsüzlük Ve Karışık Olması (Bent: 3): 353
ca - Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Noksan Olması: 354
cb - Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Usulsüz olması: 356
cc - Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Karışık Olması: 359
d - Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerin 
Ve Kanunen Muhafazası Mecburi Vesikalarla Evrakın Yetkili Memurlar Tarafından İstenildiği Halde İbraz Edilmemesi (Bent. 4): 360
e - Çiftçiler Tarafından 245’inci Madde Hükmüne 
Göre Muhtar Ve Ihtiyar Heyetlerince Yapılan Davete Müddetinde İcabet Edilmemesi 
(Bent. 5): 360
f - Bu Kanunun Kayıt Nizamına Ait Hükümlerine (Madde 215 219) Uyulmamış Olması 
(Bent. 6): 360
g - İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi 
(Bent.7): 361
h - Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi 
Birinin Tasdik Muamelesinin Yaptırılmamış 
Olması (Bent. 8): 361
ha - Defterleri Tasdik Zorunluluğunun  Amacı: 361
hb - Tasdiki Zorunlu Defterler: 362
hc - Tasdik Zamanı, Tasdik Makamı Ve Tasdikin Şekli: 362
hd - Tasdik Ettirmeme Sayılan Haller: 364
ı - Diğer Ücretler Üzerinden Salınan Gelir Vergisinde, Tarh Zamanı Geçtiği Halde Verginin Tarh Ettirilmemiş Olması (Bent. 9): 365
i - Veraset Ve İntikal Vergisinin 342’nci Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen Süre İçerisinde Verilmemiş Olması (Bent. 11 - Not: 10’uncu 
bent, 2995 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.): 365
2 - İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER: 366
a - Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Sonundan Başlayarak 342’nci Maddenin 1’inci Fıkrasında Belirtilen Süre İçinde; Emlak Vergisi Beyannamesinin Bu Kanunun 27’nci Maddesinde Yazılı Ek Süre İçinde Verilmiş Olması (Bent. 1): 366
b - Ekim Ve Sayım Beyanlarının Süresi İçinde Veya Kanunda İstenilen Bilgileri İhtiva Edecek Doğru 
Bir Şekilde Yapılmaması (Bent. 2): 367
c - Vergi Kanunlarında Yazılı Bildirimlerin Zamanında Yapılmamış Olması (İşe Başlamayı Bildirme Hariç) (Bent. 4 - Not: 3’üncü Bent Hükmü 2995 Sayılı Kanunla Kaldırılmıştır.): 368
d - Vergi Karnesinin Süresinin Sonundan 
Başlayarak 15 Gün Geçtiği Halde Alınmamış Olması (Bent. 5): 368
e - Tasdiki Mecburi Olan Defterlerin Herhangi Birinin Tasdik Muamelesinin, Süresinin Sonundan Başlayarak Bir Ay İçinde Yaptırılmış 
Olması (Bent. 6): 369
f - Vergi Beyannameleri, Bildirimler, Evrak Ve Vesikaların Kanunen Belli Şekil Ve Muhteviyatı 
Ve Ekleri İle Bunlarla İlgili Olarak Yapılan Diğer Düzenlemelere İlişkin Hükümlere Uyulmamış Olması (Bent. 7): 369
g - Hesap Ve Muamelelerin Doğruluk Veya 
Açıklığını Bozmamak Şartıyla Bazı Evrak Ve Vesikaların Bulunmaması Veya İbraz Edilmemesi (Bent. 8): 374
3 - GENEL USULSÜZLÜKTE UYGULANACAK 
CEZA: 375
a - Cezanın Miktarı: 375
b - Usulsüzlük Eyleminin Başka Bir Vergi Cezasını 
da Gerektirmesi: 377
c - Bir Takvim Yılı İçinde Aynı Nev’iden Birden 
Fazla Usulsüzlük Eylemi Yapılması: 379
d - Usulsüzlük Eyleminin Re’sen Takdiri 
Gerektirmesi: 379
C - ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATLERİ VE 
CEZALARI: 380
1 - FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL VE USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI: 381
1a - 1’INCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI: 382
a - Eylemler: 382
aa - Belge Vermeme Eylemi: 383
ab - Belge Almama Eylemi: 402
ac - Düzenlenen Belgelerde Gerçek Meblağdan Farklı Meblağlara Yer Verilmesi: 404
b - Eylemin Faili: 405
c - Ceza Kesme Koşulu Olarak Eylemin Tespit Şekli Ve Zamanı: 406
d - Eylemin Cezası: 418
1b - 2’NCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI: 419
a - Vergi Usul Kanununda Öngörülen Belgelere 
İlişkin Özel Usulsüzlük Eylemleri: 420
b - Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgelerle İlgili Özel Usulsüzlük 
Eylemi: 421
c - Failleri: 421
d - Cezası: 422
1c - 3’ÜNCÜ BENTTE YAZILI EYLEM VE 
CEZASI: 423
a - Eylem: 424
b - Faili: 424
c - Eylemin Tespiti: 424
d - Eylemin cezası: 424
1d - 4’ÜNCÜ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI: 425
a - Eylemler: 425
b - Cezası: 426
1e - 5’İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI: 426
1f - 6’NCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE 
CEZASI: 426
a - Eylem: 426
b - Cezası: 428
1g - 7’NCİ BENTTE YAZILI EYLEM VE CEZASI: 428
a - Eylem: 428
b - Faili: 430
c - Cezası: 430
1h - 8’İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI: 430
a - Belge Basımıyla İlgili Bildirim Görevinin Yerine Getirilmemesi Eylemi: 431
b - 3100 Sayılı Kanunun Mükerrer 8’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında Yazılı Özel Usulsüzlük 
Eylemi: 431
ba - Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticileri Ve İthalatçıları Tarafından Yapılabilecek Nitelikteki Eylemler: 432
bb - Mükellefler Tarafından Yapılabilecek Nitelikteki Eylemler: 432
c - Cezası: 436
1ı - 9’UNCU BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALAR: 436
a - Eylem: 436
b - Faili: 438
c - Cezası: 438
1i - 10’uncu Bentte Yazılı Eylemler Ve Cezaları: 439
a - “10” Numaralı Bentte Düzenlenen Özel Usulsüzlük Kabahati, Araç Sürücüleri Tarafından İşlenebilecek Niteliktedir: 439
b - Dur İkazı, Maliye Bakanlığının Özel İşaretli Görevlileri Tarafından Yapılmış Olmalıdır. 439
c - İkaza Karşın Araç Durdurulmamış Olmalıdır: 440
1j - 11’İNCİ BENTTE YAZILI EYLEM VE CEZASI: 441
1k - 336’NCI MADDENIN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI İLE İLGILI OLARAK UYGULANAMAZLIĞI: 443
2 - İŞYERİ KAPATMA CEZASI: 443
3 - DAMGA VERGİSİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATİ: 444
4 - BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 107/A, 
256, 257, MÜKERRER 257’NCİ MADDE VE 
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 98/A MADDESİ HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA: 445
a - Bilgi Vermekten Çekinme Eylemi: 445
aa - Vergi Usul Kanununun 86’ncı Maddesinde Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü: 445
ab - Vergi Usul Kanununun 148’inci Maddesinde Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü: 446
ac - Vergi Usul Kanununun 149’uncu Maddesinde Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü: 446
ad - Vergi Usul Kanununun 150’nci Maddesinde Öngörülen Bildirme Yükümlülüğü: 448
ae - Eylemin Cezalandırılma Koşulları: 449
b - Elektronik Ortamda Tebliğ Hükümlerine Uyulmaması: 452
c - Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtları İbraz Yükümlülüğüne (256’ncı Maddede Öngörülen Zorunluluklara) Uymama Eylemi: 453
d - 257’nci Madde Hükmüne Uymama Eylemi: 456
e - Mükerrer 257’nci Madde Uyarınca Getirilen Zorunluluklara Uymama Eylemi: 457
f - Tahsilat ve Ödemelerin Belli Belgelerle Tevsik Yükümlülüğüne Uyulmaması: 458
g - Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğuna Uyulmaması: 459
h - Elektronik Ortamda Bildirim ve Form Verme Zorunluluğuna Uymama Eylemi: 463
ı - Ceza Miktarı: 466
i - Maddeye Göre Ceza Kesilemeyecek Durum: 469
j - Eylemin Vergi Ziyaına Yolaçması Halinde 
Ceza: 469
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİSEL SUÇLAR VE CEZALARI
I - KAÇAKÇILIK SUÇU: 473
A - KAÇAKÇILIK SUÇUNUN MADDİ UNSURU: 476
1 - EYLEMİN VERGİ KANUNLARINA GÖRE TUTULAN VEYA DÜZENLENEN VE MUHAFAZA VE İBRAZ ZORUNLULUĞU BULUNAN DEFTER, BELGE VE KAYITLARDA OLMASI: 476
a - Vergi Kanunu: 476
b - Defterler: 477
ba - Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması 
Gereken Defterler: 477
bb - Diğer Vergi Kanunlarında Öngörülen 
Defterler: 477
bc - Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci Maddesi Uyarınca Tutulma, Muhafaza Ve İbraz Zorunluluğu Getirilen Defterler: 478
bd - Elektronik Ortamda Tutulan Defterler: 480
be - Özel Defterler: 481
c - Belgeler: 482
ca - Vergi Usul Kanununda Öngörülen 
Belgeler: 482
cb - Diğer Vergi Kanunlarında Öngörülen 
Belgeler: 482
cc - Mükerrer 257’nci Madde Uyarınca Düzenlenme, Muhafaza Ve İbraz Zorunluluğu Getirilen Belgeler: 482
cd - Elektronik Ortamda Düzenlenen 
Belgeler: 483
ce - Vergi Usul Kanununun 227’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Uyarınca Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Belgeler: 483
d - Kayıtlar: 484
e - Muhafaza Zorunluluğu: 485
f - İbraz Zorunluluğu: 486
2 - KANUNDAKI EYLEM TİPİ: 488
a - On Sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemler (“a” fıkrası): 489
aa - “1” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler: 489
ab - “2” Numaralı Bentte Sayılan Eylemler: 494
b - Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemlerden Doğmuş Olması 
(“b” fıkrası): 508
c - İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemlerden Doğmuş Olması (“c” fıkrası): 517
3 - EYLEMİN HUKUK DÜZENİNDEKİ SONUCU: 517
4 - KAÇAKÇILIK SUÇUNDA SUÇ TARİHİ : 519
5 - SUÇ İŞLEME KARARININ KESİNTİYE 
UĞRAMASI (HUKUKİ KESİNTİ/TESELSÜLÜN SONA ERMESİ) 531
B - KAÇAKÇILIK SUÇUNUN MANEVİ UNSURU: 543
1 - İSNAD YETENEĞİ: 543
a - Vergi Mükelleflerinin Gerçek Kişi Olması 
Halinde: 545
b - Vergi Mükellefinin Tüzel Kişi Olması Halinde: 546
ba - Özel Hukuk Tüzel Kişileri: 549
bb - Kamu Tüzel Kişileri: 560
bc - Temsil Yetkisinin Devri: 561
bd - Sorumluluk: 562
c - Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlar: 567
d - Türkiye’de Bulunmayanlar: 568
2 - KUSURLULUK: 568
C - KAÇAKÇILIK SUÇUNUN CEZASI: 570
a - Hapis Cezası: 570
aa) Cezanın Paraya Çevrilmesi: 571
ab) Cezanın Ertelenmesi: 571
ac) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: 572
b - Tekerrür: 577
c - Pişmanlık: 578
d - Uzlaşmanın Cezaya Etkisi: 584
f - İdari Vergi Cezalarının Uygulanması: 584
II - KAÇAKÇILIK SAYILAN EYLEMLERE İŞTİRAK: 587
III - VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU: 588
A - MAHREMİYETİN KAPSAMI: 589
B - MAHREMİYETİ İHLAL EYLEMİ: 589
1 - İFŞA EYLEMİ: 589
2 - SIR VEYA GİZLİ KALMASI GEREKEN 
HUSUSUN KENDİSİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN NEF’İNE KULLANILMASI: 589
C - MAHREMİYETİ İHLAL SAYILMAYAN HALLER: 590
D - YASAĞA UYMAK ZORUNDA OLAN KAMU GÖREVLİLERİ: 590
E - SUÇUN CEZASI: 591
IV - MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU: 592
A - YASAĞA UYMAK ZORUNDA OLAN KAMU GÖREVLİLERİ: 592
B - SUÇUN CEZASI: 592
V - BAZI VERGİ SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA USUL: 593
A - MADDEDE YAZILI VERGİ SUÇLARINI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BİLDİRİLME ZORUNLULUĞU: 594
B - BİLDİRİME RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN MÜTALAASINI EKLEME ZORUNLULUĞU VE İSTİSNASI: 596
1). Rapor Değerlendirme Komisyonları, Yapısı Ve Mensuplarının Nitelikleri: 599
2). Fransa Örneğİ: 600
C - MÜTALAANIN ZAMANI, ŞEKLİ VE ALINMAMASININ SONUCU: 602
D - CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ VERGİ SUÇUNDAN BAŞKA SURETLE HABERDAR 
OLMASI: 605
E - CEZA MAHKEMESİNİN KARARININ VERGİ CEZALARINA ETKİSİ: 606
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ VERGİ CEZASININ KESİLMESİ,
ÖDENMESİ VE KALKMASI
İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ 621
I - CEZA KESME YETKİSİ: 621
II - CEZAYI GEREKTİREN OLAYIN TESPİTİ: 624
A - VERGİ ZİYAININ VARLIĞININ TESPİTİ: 625
1 - YOKLAMA: 625
2 - VERGİ İNCELEMESİ: 627
a - Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Görevliler: 628
b - Vergi İncelemesinin Amacı: 629
c - Vergi İncelemesine Tabi Olanlar: 629
d - Vergi İncelemesinin Zamanı: 630
e - Vergi İncelemesinin Yeri: 633
f - Vergi İnceleme Tutanağı Ve Mahiyeti: 634
g - İnceleme Raporu Ve Hukuki Niteliği: 636
3 - ARAMA: 649
a) Arama Yapılabilecek Haller ve Koşulları: 649
b) Aramanın Yeri, Zamanı Ve Yöntemi: 652
c) Aramada Bulunan Defter Ve Belgeler Üzerindeki İncelemenin Bitmesi: 658
B. VERGİ ZİYAI CEZASININ MATRAHININ 
TESPİTİ: 659
1 - İKMALEN VERGİ TARHI: 660
1a - TANIM: 660
1b - İKMALEN VERGİ TARHININ KOŞULLARI: 661
a - Evvelce Yapılmış Bir Vergi Tarhı Bulunması: 661
b - Evvelce Tarh Olunan Vergiye İlişkin Olarak Sonradan Matrah Veya Matrah Farkı Ortaya Çıkması: 662
c - Ortaya Çıkan Matrah veya Matrah Farkının Miktarının Defter, Kayıt ve Belgelere veya 
Kanuni Ölçülere Dayanılarak Tespit Edilmiş Olunması: 663
ca - Maddi Ve Biçimsel Deliller: 664
cb - Matrah Veya Matrah Farkının Kanuni 
Ölçülere Göre Tespiti: 670
cc - Özel Kanunlardaki İkmalen Vergi Tarhına İlişkin Hükümler: 673
2 - RE'SEN VERGİ TARHI: 673
2a - TANIM: 673
2b - RE’SEN VERGİ TARHININ İKMALEN VERGİ TARHINDAN FARKI: 675
2c - MATRAHIN RE'SEN TAKDİRİNİ GEREKTİREN NEDENLER: 676
a - Vergi Beyannamesinin, Kanuni Süresi Geçtiği Halde Verilmemiş Olması (Bent: 1): 678
aa - Bentte Re’sen Takdir Nedeni Olarak Kabul Edilen Durum: 678
ab - Beyanname Verme Süresinin Hesabı: 679
ac   Re'sen Takdir Yapılmasına Engel 
Durumlar: 684
ad - Yasal Süresi Geçtikten Sonra Verilen “Düzeltme” Beyannamelerinin Re’sen Tarhiyata Ve Dava Hakkına Etkisi: 686
b - Beyannamede Vergi Matrahına İlişkin Bilgilerin Gösterilmemiş Olması (Bent: 2): 697
c - Defter Tutma, Tasdik Ettirme Ve İbraz Ödevlerine Aykırı Davranış (Bent: 3): 700
ca - Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Zorunlu Defterlerin Hepsinin Veya Bir Kısmının Tutulmamış Olması: 700
cb - Vergi Usul Kanununa Göre Tasdik Zorunluluğu Bulunan Defterlerin Tasdik Ettirilmemiş Olması: 704
ac - Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması 
Zorunlu Defterlerin İbraz Edilmemesi: 707
d - Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların İhticaca Salih Bulunmaması (Bent: 4): 720
da - Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Noksan Olması: 722
db - Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili 
Vesikaların Usulsüz Olması : 725
dc - Defter Kayıtları Ve Bunlarla ilgili 
Vesikaların Karışık Olması: 727
e - Vergi Matrahları 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik 54'üncü Maddesinin 2 Numaralı Bendi Uyarınca Tespit Edilen Mükellefler Tarafından, Vergi incelemesi Sırasında, Giderlerinin Tevsik Edilmemesi 
(Bent: 5): 728
f - Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin 
Veya Beyannamelerin Gerçek Durumu Yansıtmadıklarına Dair Delil Bulunması 
(Bent: 6): 728
fa - Gerçeğe Aykırılığın Tutulması Zorunlu Defterlerde Veya Beyannamelerde 
Olması: 731
fb - Tutulması Zorunlu Defterlerin Veya 
Verilen Beyannamelerin Gerçek Durumu Yansıtmadıklarının Delille Kanıtlanması: 733
g - Harcama Ve Tasarruflar Yoluyla Re’sen 
Takdir (Bent: 7): 740


h- Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227'nci Maddesi Uyarınca 3568 Sayılı Kanuna Göre Yetki Almış Meslek Mensuplarına İmzalattırma Mecburiyeti Getirilen Beyanname Ve Eklerinin İmzalattırılmaması Veya Tasdik Kapsamına 
Alınan Konularda Yeminli Mali Müşavir 
Tasdik Raporunun Zamanında İbraz Edilmemesi (Bent:8): 740
2d - RE'SEN MATRAH TAKDİRİNE YETKİLİ OLANLAR: 741
a - Takdir Komisyonları: 742
aa - Takdir Komiyonlarının Kuruluşu : 742
ab - Takdir Komisyonlarının Görevleri: 744
ac - Takdir Komisyonlarının Yetkileri: 745
ad - Takdir Komisyonlarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı: 746
ae - Takdir Komisyonlarının Kararlarının Hukuki Niteliği: 747
b- Vergi İnceleme Elemanları………………………751
2e - VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN İSPATI: 751
a - İspatı Gereken Husus: 752
aa- Adi (Basit-Mutlak) Muvazaa: 756
ab- Nitelikli (Mevsuf- Nispi) Muvazaa: 756
b - İspat Vasıtaları: 760
ba- Kanıt (Delil): 762
bb - Kanıt Serbestisinin Sınırları: 777
c - İspat Külfeti: 788
ca - Kuralın İşleyişi: 789
cb - Aksinin İddia Edence Kanıtlanması Gereken Haller: 799
x- İktisadi İcaplar 799
x- Ticari İcaplar 801
x- Teknik İcaplar 802
x- Olayın Özelliğine Göre Normal ve Mutad Sayıması Gereken Durum 804
3 - VERGİNİN İDARECE TARHI: 808
a - Verginin İdarece Tarhini Gerektiren Nedenler: 808
aa - Mükelleflerin Verginin Tarhı İçin Vergi Kanunları İle Muayyen Zamanlarda Müracaat Etmemeleri: 809
ab - Vergi Kanunlarında Mükelleflere Tahmil Edilen Mecburiyetlerin Yerine 
Getirilmemesi: 809
b - Matrahın Tespiti: 809
c - Yoklama Fişi Esası: 810
d - Verginin Tebliği: 811
C) USULSÜZLÜK CEZASI GEREKTİREN KANUNA AYKIRILIKLARIN TESPİTİ : 811
D) CEZA KESME İŞLEMİ VE TEBLİĞİ: 812
1 - CEZA İHBARNAMESİNİN ŞEKLİ: 812
2 - İHBARNAMENİN NİTELİĞİ: 813
3 - İHBARNAMENİN TEBLİĞİ: 816
c - Tebligat Hükümlerine Aykırı Davranılmasının Sonuçları: 834
ca - Tebligatın Geçersiz Sayılması ve 
Sonuçları: 834
cb - Hatalı Tebliğ ve Tebliğ Olunan Vesikanın Hükümsüz Sayılması: 836
cc - İhbarnamenin Ekleri Olmaksızın Tebliği ve Sonuçları: 837
cd - Anayasanın 40’ıncı Maddesinin İkinci Fıkrasına Aykırı Davranılması: 839
d - İlan Yoluyla Tebliğ: 842
da - İlan Yoluyla Tebliğin Koşulları: 842
db - İlanın Şekli: 844
dc - İlanın Muhteviyatı Ve Sonuçları: 845
VERGİ CEZALARININ ÖDENME ZAMANI 847
I - CEZAYA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMAMASI HALİNDE ÖDEME ZAMANI: 847
A - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN UZAMASI: 848
1 - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI: 848
2 - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI: 848
3 - MALİ TATİLDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABI VE ÖDEME ZAMANI: 849
B - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI: 851
II - CEZA KESME İŞLEMİNİN İDARİ DAVAYA KONU EDİLMESİ HALİNDE ÖDEME ZAMANI: 852
III - ÖDEME SÜRESİNİN HESABI: 853
IV - GECİKME ZAMMI UYGULAMASI: 855
VERGİ CEZASI KESİLEMEYECEK HALLER 855
I - YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ: 856
A - YETKİLİ MAKAMLARIN, MÜKELLEFİN 
KENDİSİNE YAZI İLE YANLIŞ İZAHAT VERMİŞ OLMALARI: 856
B - BİR HÜKMÜN UYGULAMA TARZINA İLİŞKİN BİR İÇTİHADIN DEĞİŞMİŞ OLMASI: 858
II - İZAHA DAVET 863
A - İZAHA DAVET KOŞULLARI: 864
1 - VERGİNİN ZİYAA UĞRATILDIĞINA DELALET EDEN EMARELER BULUNMALIDIR: 864
2 - EMARELER, YETKİLİ MERCİLERCE YAPILAN 
BİR ÖN TESPİTLE SAPTANMIŞ OLMALIDIR: 865
3 - ÖN TESPİT, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANILMADAN VEYA TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK EDİLMEDEN ÖNCE YAPILMIŞ OLMALIDIR: 875
4 - TESPİT TARİHİNDEN ÖNCE, ZİYAA UĞRATILDIĞI KONUSUNDA EMARELER BULUNAN VERGİ İLE İLGİLİ OLARAK BİR İHBARDA BULUNULMAMIŞ OLMALIDIR. 876
5 - ÖN TESPİTLER, VERGİNİN VERGİ USUL KANUNUNUN 359’UNCU MADDESİNDE YER ALAN FİİLLERLE ZİYAA UĞRATILMIŞ OLABİLECEĞİNE İLİŞKİN OLMAMALIDIR. 877
B - İZAHA DAVET EDİLEBİLECEK OLANLAR: 878
C - İZAHA DAVETİN MÜKELLEFİN DİĞER 
HAKLARINA ETKİSİ: 879
D - İZAHA DAVETİN SONUÇLARI: 881
1 - DAVETE İCABET ETMEMENİN SONUÇLARI: 881
2 - DAVETE İCABET EDEREK İZAHTA BULUNULMASININ SONUÇLARI: 882
III - PİŞMANLIK VE ISLAH: 885
A - PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI: 887
1 - HABER VERME: 887
a) Haber Verme Konusu Eylemler: 887
b) Haber Vermenin Kendiliğinden Olması: 888
c) Haber Vermenin Şekli: 889
d) Haber Verme Zamanı: 890
2 - BEYANDA BULUNMA ZORUNLULUĞU: 894
3 - VERGİ VE ZAMMINI ÖDEME 
ZORUNLULUĞU: 897
B - PİŞMANLIK VE ISLAH BAŞVURUSUNUN SONUÇLARI: 899
1 - KOŞULLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNİN  SONUÇLARI : 899
2 - KOŞULLARININ YERİNE GETİRİLMESİNİN  SONUÇLARI: 900
IV - ÖLÜM: 901
V - MÜCBİR SEBEP: 901
A - MÜCBİR SEBEP SAYILAN HALLER: 903
B - MÜCBİR SEBEBİN CEZANIN KESİLMESİNE ENGEL OLABİLMESİ: 904
C - MÜCBİR SEBEP KONUSUNDA BAKANLIĞA VERİLEN YETKİ, NİTELİĞİ, KAPSAMI: 909
1 - DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ: 909
2 - YETKİNİN NİTELİĞİ: 910
3 - YETKİNİN KAPSAMI: 911
a) Mücbir Sebebin Nitelendirilmesi Yönünden Kapsamı: 911
b) Mücbir Sebebin Ortaya Çıkışının ve Ortadan Kalkışının Tespit Ve İlanı Yönünden 
Kapsamı: 911
c) Mücbir Sebep Olarak Ortaya Çıkan Olaydan 
Ve Bu Olaydan Korunma Ya Da Olayı Önleme Amacıyla Alınacak Önlemlerden Etkilenebilecek Mükelleflerin Ve Bunların Vergi Ödevlerinin Tespiti Bakımından Kapsamı: 912
d) Mükelleflerin Beyanda Bulunma Ödevi Bakımından Kapsamı: 914
VI - ZAMANAŞIMI: 914
A - ZAMANAŞIMI SÜRELERİ: 915
1 - BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ: 915
2 - İKI YILIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ: 915
B - ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI: 915
C - ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VE KESİLMESİ: 916
1 - ZAMANAŞIMI SÜRESININ DURMASI: 916
2 - ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ: 921
VERGİ CEZASINI KALDIRAN HALLER 922
I - TERKİN: 923
II - CEZANIN AFFI: 923
III- TAHAKKUKTAN VAZGEÇME: 923
IV - VERGİ CEZASINDA HATA BULUNMASI: 924
A - HESAP HATALARI: 925
1 - MATRAH HATALARI: 925
2 - CEZANIN MİKTARINDA HATA: 926
3 - CEZANIN MÜKERRER KESİLMESİ: 926
B - CEZALANDIRMA HATALARI: 926
1 - MUHATABIN ŞAHSINDA HATA: 926
2 - SUÇUN NİTELENDİRİLMESİNDE HATA: 926
3 - MEVZUDA HATA: 927
4 - SUÇ TARİHİNDE VEYA DÖNEMİNDE HATA: 928
C - VERGİ HATALARININ İDARİ YOLDAN DÜZELTİLMESİ: 928
1 - VERGİ HATASININ ORTAYA ÇIKARILMASI: 928
2 - RE’SEN DÜZELTME: 929
3 - MÜRACAAT ÜZERİNE DÜZELTME: 932
a - Düzeltme İsteme Hakkı Olanlar: 932
b - Düzeltme İsteminin Yapılışı: 933
c - Düzeltme İsteme Zamanı: 934
d - Düzeltme Yapma Yetkisi: 939
e - Şikâyet Başvurusu: 940
D - VERGİ HATALARININ YARGISAL YOLDAN DÜZELTİLMESİ: 943
1 - DOĞRUDAN DAVA YOLU: 943
2 - RE’SEN DÜZELTMEYE KARŞI DAVA: 944
3 - DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ HALİNDE 
DAVA: 945
4 - ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN REDDİ ÜZERİNE DAVA: 946
a - Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Başvuruyu Cevaplandırması: 946
b - Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Başvuruya Cevap Vermemesi: 947
c - Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Verdiği Cevabın Kesin Olmaması: 950
d - Bekleme Süresi İçinde Cevap Vermeyen Yetkili İdari Makamın, İdari Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Cevap Vermesi: 953
e - Yetkili İdari Makamın, Ne Otuz Günlük Bekleme Süresi İçinde, Ne De Daha Sonra Cevap Vermiş Olması: 954
V - VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM YAPILMASI: 954
A - MAHİYETİ: 954
B - KONUSU: 956
1 - VERGİ ASILARINDA İNDİRİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR: 956
2 - İNDİRİM MÜESSESESİNİN KONUSU VERGİ CEZALARIDIR: 957
a - İndirime Konu Edilecek Vergi Cezasının Vergi 
Usul Kanununda Öngörülmüş Olması 
Gereklidir: 957
b - Para Cezaları Dışındaki Vergi Cezaları İndirime Konu Edilemezler: 957
c - Para Cezalarından İdari Nitelikte Olanlar İndirime Konu Edilebilirler: 957
d - Vergi Usul Kanununda Öngörülen İdari Para Cezası Türlerinin Tümü, İndirime Konu Edilebilir: 958
e - Vergi Usul Kanununda Öngörülen İdari Para Cezalarından Vergi Aslına Bağlı (Tabi) Olanlar, İndirime Konu Edilebilirler: 959
f - İndirime, Yalnızca, Bağlı Bulundukları Vergi 
Asılları İkmalen, Re’sen Veya İdarece Tarh 
Olunan Vergi Cezaları Konu Edilebilir: 962
C - İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEKLER: 962
D - YARARLANMA KOŞULLARI: 965
1 - BAŞVURUYA İLİŞKİN KOŞULLAR: 966
a - Başvurunun Şekli: 966
b - Başvurunun Süresi: 966
c - Kısmi Başvuru: 968
2 - ÖDEMEYE İLİŞKİN KOŞULLAR: 972
3 - DAVA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR: 974
E - İNDİRİM MİKTARI: 975
F - KABAHATLER KANUNUNDAKİ İNDİRİDEN 
FARKI: 976
BEŞİNCİ BÖLÜM
UZLAŞMA
I - UZLAŞMANIN KONUSU: 987
A - TARH YÖNTEMİ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN KONUSU: 988
B - VERGİ TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN 
KONUSU: 992
1 - VERGİ USUL KANUNUNUN 1’İNCİ MADDESİNİN KAPSAMINA GİREN VERGİ, RESİM VE 
HARÇLAR: 994
2 - UZLAŞMANIN KONUSUNA GİREBİLECEK VERGİ, RESİM VE HARÇLARIN YETKİLİ BAKANLIKÇA BELİRLENMESİ: 996
a - Yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kullanılması: 996
b - Yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kullanılması: 996
C - CEZA TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN 
KONUSU: 998
D - MİKTAR İTİBARİYLE UZLAŞMANIN KONUSU: 1005
E - TARH YÖNTEMİ, TÜRÜ VE MİKTARI NE OLURSA OLSUN UZLAŞMANIN KONUSU DIŞINDA KALAN VERGİ VE CEZALAR: 1007
II - UZLAŞABİLME KOŞULLARI: 1009
A - VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERİLMESİNİN, KANUN HÜKÜMLERİNE GEREĞİ KADAR NÜFUZ EDEMEMEKTEN İLERİ GELDİĞİNİN İDDİA OLUNMASI: 1009
B - VERGİ ZİYAININ, BU KANUNUN 369'UNCU MADDESİNDE YAZILI YANILMA HALİNDEN KAYNAKLANDIĞININ İDDİA EDİLMESİ: 1010
C - TARHİYATTA, BU KANUNUN 116, 117 VE 118’İNCİ MADDELERİNDE YAZILI VERGİ HATALARI İLE BUNUN DIŞINDA HER TÜRLÜ MADDİ HATA BULUNMASI: 1011
1 - TARHİYATTA VERGİ HATASI 
BULUNMASI: 1011
2 - TARHİYATTA VERGİ HATASI SAYILMAYAN TÜRDE MADDİ HATA BULUNMASI: 1013
D - YARGI KARARLARI İLE İDARENİN İHTİLAF KONUSU OLAYDA GÖRÜŞ FARKLILIĞININ OLDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ: 1013
III - UZLAŞMA KOMİSYONLARI: 1015
A - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ OLUŞUMU: 1016
1 - GENEL BÜTÇEYE GIREN VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA İLGİLİ UZLAŞMA KOMİSYONLARI: 1017
a - Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları: 1017
b - Defterdarlık Uzlaşma Komisyonları: 1017
c - Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 
Komisyonu: 1017
d - Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 
Komisyonu: 1018
2 - İL ÖZEL İDARELERININ BÜTÇELERİNE GİREN VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA İLGİLİ UZLAŞMA KOMİSYONLARI: 1018
3 - BELEDİYE BÜTÇESİNE GİREN VERGİ, 
RESİM VE HARÇLARLA İLGİLİ UZLAŞMA KOMİSYONLARI: 1019
B - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİLERİNİN KAPSAMI: 1019
1 - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ KONU İTİBARIYLA YETKİLERİ: 1019
2 - UZLAŞMA KOMISYONLARININ YER İTIBARIYLA YETKILERI: 1020
  3 - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ MİKTAR İTİBARIYLA YETKİLERİ: 1020
C - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TOPLANMA 
VE KARAR YETER SAYISI: 1021
D - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ: 1021
IV - UZLAŞMA TALEBİ: 1024
A - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA HAKKI: 1024
B - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA HAKKININ KULLANILIŞI: 1024
1 - BİZZAT, VEKİL VEYA KANUNİ TEMSİLCİ VASITASIYLA UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA KOŞULU: 1024
2 - YAZILI BAŞVURU KOŞULU: 1027
3 - BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER: 1027
C - KISMİ UZLAŞMA TALEBİ: 1029
1 - DÜZENLEME: 1029
2 - KOŞULLARI: 1031
D - UZLAŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNMA 
SÜRESİ: 1031
1 - SÜRENİN BAŞLANGICI: 1032
2 - ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANININ 
SÜREYE ETKİSİ: 1033
3 - MALİ TATİLİN SÜREYE ETKİSİ: 1033
4 - MÜCBİR SEBEBİN SÜREYE ETKİSİ: 1033
5 - SÜRENİN SONA ERMESİ: 1034
E - UZLAŞMA BAŞVURUSUNUN İDARİ DAVAYA ETKİSİ: 1035
V - ÖN İNCELEME: 1037
A - ÖN İNCELEMENİN KONUSU: 1038
1 - UZLAŞMA TALEBİNİN SÜRE VE ŞEKİL KOŞULLARINA UYGUNLUĞU YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: 1038
2 - UZLAŞMA TALEBİNİN KOMİSYONUN YETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: 1039
B - ÖN İNCELEMENİN SONUCU: 1039
1 - UZLAŞMA TALEBİNİN İNCELENMEKSİZİN REDDİ: 1039
2 - UZLAŞMA TALEBININ İNCELENMEKSİZİN REDDİ YOLUNDA VERILEN KARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ: 1041
3 - UZLAŞMA TALEBİNİN İNCELENMEKSİZİN REDDİNİN SONUÇLARI: 1043
a - Uzlaşma Hakkı Üzerindeki Etkisi: 1043
b - Dava Açma Hakkı Üzerindeki Etkisi: 1044
c - İndirim Hakkı Üzerindeki Etkisi: 1047
VI - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILMASI: 1048
A - ÇAĞRININ ŞEKLİ: 1048
B - ÇAĞRININ SONUÇLARI: 1049
1 - UZLAŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNANIN ÇAĞRIYA UYMAMASI (DAVETE İCABET ETMEMESİ): 1050
2 - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN ÇAĞRIYA UYMASI (DAVETE İCABET ETMESİ): 1052
a - Uzlaşmanın Temin Edilememiş Sayılması: 1052
b - Uzlaşmanın Vaki Olmaması: 1053
c - Uzlaşmanın Vaki Olması (Sağlanması): 1054
3 - KOMİSYONCA TUTANAK TANZİMİ: 1055
a - Komisyonca  Tutanak  Tanzimini Gerektiren Durumlar: 1055
aa - Uzlaşmanın  Temin  Edilememiş  Sayılması Durumunda Tutanak Tanzimi: 1055
ab - Uzlaşmanın Vaki Olması (Sağlanması) Durumunda Tutanak Tanzimi: 1056
ac - Uzlaşmanın Vaki Olmaması Durumunda Tutanak Tanzimi: 1057
b - Komisyonca Düzenlenen Tutanağın Kesinliği: 1058
ba - Tutanağın biçimsel kesinliği: 1059
bb - Tutanağın Vergi Dairesini  Bağlayıcılığı: 1059
bc - Tutanakla Tespit Edilen Hususların 
Kesinliği: 1060
VII - UZLAŞMANIN TEMİN EDİLEMEMİŞ SAYILMASININ VE VAKİ OLMAMASININ SONUÇLARI: 1063
A - UZLAŞMA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1063
B - DAVA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1064
1 - UZLAŞMAYA VARILAMAMASININ AÇILMIŞ DAVAYA ETKİSİ: 1065
2 - UZLAŞMAYA VARILAMAMASININ DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ: 1065
C - İNDİRİM HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1069
D - ÜZERİNDE UZLAŞILAMAYAN VERGİ VE 
VERGİ CEZASININ ÖDENMESİ: 1070
VIII - UZLAŞMAYA VARILMASININ SONUÇLARI: 1072
A - TARAFLARIN DAVA HAKKI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ: 1072
1 - VERGİ MÜKELLEFİ VE CEZA MUHATABININ DAVA HAKKINA ETKİSİ: 1072
a - Daha Önce Açılan İdari Dava Üzerindeki 
Etkisi: 1072
b - Dava Açma Hakkı Üzerindeki Etkisi: 1074
2 - VERGİ DAİRESİNİN DAVA HAKKINA 
ETKİSİ 1083
B - VERGİ DAİRESİNİN İNCELEME YETKİSİNE 
ETKİSİ: 1084
C - İNDİRİM HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1085
D - ÜZERİNDE UZLAŞILAN VERGİ VE VERGİ CEZASININ ÖDENMESİ: 1086

1 - UZLAŞMANIN VAKİ OLDUĞUNA DAİR TUTANAĞIN VERGİ VE CEZALARIN ÖDENME ZAMANINDAN ÖNCE İLGİLİYE TEBLİĞİ DURUMUNDA: 1086
2 - UZLAŞMANIN VAKİ OLDUĞUNA DAİR TUTANAĞIN ÖDEME ZAMANLARININ KISMEN VEYA TAMAMEN GEÇMESİNDEN SONRA TEBLİĞİ DURUMUNDA: 1087
I - UZLAŞMANIN KONUSU: 1089
A - YETKİLİ VERGİ DAİRESİ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN KONUSU: 1090
B - TARH YÖNTEMİ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN KONUSU: 1091
C - VERGİ TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN 
KONUSU: 1093
D - CEZA TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN 
KONUSU: 1094
E - MİKTAR YÖNÜNDEN UZLAŞMANIN KONUSU: 1096
II - UZLAŞABİLME KOŞULLARI: 1096
III - UZLAŞMA KOMİSYONLARI: 1097
A - KOMİSYONLARIN OLUŞUMU: 1098
1 - VERGİ MÜFETTİŞLERİNCE YAPILACAK VERGİ İNCELEMELERİNDE KOMİSYONLARIN OLUŞUMU (Yön.md.5): 1098
a - Devamlı Çalışma Yerlerinde Yapılacak İncelemelerde: 1098
b - Geçici Çalışma Yerlerinde Yapılacak 
İncelemelerde: 1098
c - Ortak Hükümler: 1098
2 - İNCELEMEYE YETKİLİ DİĞER MEMURLARCA YAPILACAK VERGİ İNCELEMELERİNDE KOMİSYONLARIN OLUŞUMU (Yön. md.6): 1099
a - Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde: 1099
b - Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan 
Yerlerde: 1100
c - Ortak Hükümler: 1100
3 - BÖLGESEL UZLAŞMA KOMİSYONLARININ OLUŞUMU (Yön.md.7): 1100
B - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TOPLANMA 
VE KARAR YETER SAYISI: 1101
IV - UZLAŞMA TALEBİ: 1102
A - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA HAKKI: 1102
B - TALEPTE BULUNMA YÖNTEMİ: 1104
C - TALEPTE BULUNMA SÜRESİ: 1104
1 - KENDİLİĞİNDEN TARHİYAT ÖNCESİ 
UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA 
SÜRESİ: 1104
2 - DAVET ÜZERİNE TARHİYAT ÖNCESİ 
UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA 
SÜRESİ: 1105
D - UZLAŞMA TALEBİNDEN VAZGEÇİLMESİ: 1106
V - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN GÖRÜŞMELERE ÇAĞRILMASI: 1107
A - ÇAĞRININ YÖNTEMİ: 1108
B - ÇAĞRININ SONUÇLARI: 1111
1 - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN ÇAĞRIYA 
UYMAMASI: 1111
2 - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN ÇAĞRIYA UYMASI: 1115
3 - UZLAŞMA TUTANAĞININ 
DÜZENLENMESİ: 1116
a - Komisyonca Tutanak Tanzimini Gerektiren Durumlar: 1116
aa - Uzlaşmanın  Sağlanması  Durumunda 
Tutanak Tanzimi: 1117
ab - Uzlaşmanın  Temin Edilememiş Sayılması Durumunda Tutanak Tanzimi: 1118
ac - Uzlaşmanın Sağlanmaması (Uzlaşmaya Varılamaması) Durumunda Tutanak 
tanzimi: 1119
b - Komisyonca Düzenlenen Tutanağın Kesinliği: 1119
ba - Tutanağın Biçimsel Kesinliği: 1120
bb - Tutanağın Vergi Dairesini Bağlayıcı 
Etkisi: 1120
bc - Tutanakla Tespit  Edilen Hususların 
Kesinliği Ve Dava Konusu Edilemezliği: 1121
VI - UZLAŞMAYA VARILMASININ SONUÇLARI: 1122
A - VERGİ DAİRESİNİN İŞLEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1122
B - UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN HAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1123
1 - DAVA VE İDARİ BAŞVURU HAKKI ÜZERİNDE ETKİSİ: 1123
2 - İNDİRİM HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1124
VII - UZLAŞMANIN TEMİN EDİLEMEMESİNİN VE UZLAŞMAYA VARILAMAMASININ SONUÇLARI: 1125
VIII - UZLAŞILAN VERGİ VE CEZANIN ÖDENMESİ: 1126
ALTINCI BÖLÜM
İDARİ DAVA
I - İDARİ DAVAYA KONU İŞLEMLER: 1130
A - DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER: 1131
1 - TÜZÜKLER/CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 1131
2 - YÖNETMELİKLER: 1132
3 - BAKANLAR KURULU KARARLARI/CUMHURBAŞKANI 
KARARLARI: 1133
4 - GENEL TEBLİĞLER: 1135
5 - SİRKÜLERLER: 1136
B - KİŞİSEL İŞLEMLER: 1141
1 - İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE TARH İŞLEMLERİ: 1142
2 - TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI: 1145
3 - CEZA KESME İŞLEMLERİ: 1149
4 - VERGİ HATASININ ŞİKAYET YOLUYLA DÜZELTİLMESİ BAŞVURUSUNUN REDDİ 
İŞLEMİ: 1150
5 - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ 
KARARLARI: 1150
6 - DİĞER İDARİ İŞLEMLER: 1151
II - GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ: 1152
A - İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ: 1152
1 - İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ: 1152
2 - VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ: 1153
3 - DANIŞTAY’IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLERİ: 1153
B - GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİNİN 
BELİRLENMESİ: 1154
C - DAVANIN GÖREVSİZ YARGI YERİNDE 
AÇILMASI: 1155
1 - DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN İDARİ 
YARGI DÜZENİNE DAHİL BULUNMASI: 1155
2 - DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN İDARİ 
YARGI DÜZENİ DIŞINDA YER ALMASI: 1156
III - YETKİLİ VERGİ MAHKEMESİ: 1157
IV - İDARİ DAVA TÜRÜ: 1158
V - DAVA DİLEKÇESİNİN DÜZENLENİŞİ: 1161
A - DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ: 1162
1 - DİLEKÇEYE GİRİŞ: 1162
2 - OLAYIN, DAVANIN SEBEPLERİNİN VE İDDİALARIN AÇIKLANMASI: 1166
3 - DİLEKÇENİN SONUCA BAĞLANMASI: 1167
4 - DİLEKÇE SAYISI VE EKLERİ: 1168
B - BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI: 1168
C - BİRDEN FAZLA DAVACININ MÜŞTEREK 
DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLMESİ: 1173
D - DAVA DİLEKÇESİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI: 1175
1 - 3’ÜNCÜ MADDEYE AYKIRILIK: 1175
a - Şekle Aykırılık: 1175
b - Dava Dilekçesinin Ehliyetsiz Kişi Tarafından İmzalanması: 1176
c - Vekilin Avukat Olmaması: 1176
d - Davalı İdarenin Gösterilmemesi Veya Davalı 
Olarak Yanlış İdarenin Gösterilmesi: 1177
e - Davaya Konu Edilen İşlemin Kesin Ve 
Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Olmaması: 1177
2 - 5’İNCİ MADDEYE AYKIRILIK: 1177
VI - DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER: 1178
VII - DAVANIN AÇILMIŞ SAYILMASI, HARÇ VE POSTA ÜCRETİ: 1179
VIII - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ: 1181
A - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI 
VE HESABI: 1181
1 - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN 
BASLANGICI: 1181
a - İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim: 1181
b - Zımni Ret Kararlarına Karşı Açılacak İdari Davalarda Sürenin Başlangıcı: 1183
ba - İdare, Başvuruyu, Otuz Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Cevaplayabilir : 1183
bb - İdare, Başvuruya, Otuz Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Hiç Cevap 
Vermeyebilir: 1184
bc - İdarenin Bekleme Süresi İçerisinde 
Vermiş Olduğu Cevap Kesin 
Olmayabilir: 1184
c - Düzenleyici İşlemlerin Kişisel İşlemlerle Birlikte Davaya Konu Edilmeleri Halinde Sürenin Başlangıcı: 1185
d - Tam Yargı Davalarında Sürenin Başlangıcı: 1186
2 - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABI: 1187
a - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Rastlaması: 1187
b - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün 
Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması: 1188
B - ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ: 1190
C - KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURUNUN İDARİ 
DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ: 1194
D - MÜCBİR SEBEBİN İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ: 1195
E - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİNİN SONUCU: 1195
IX - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNMA GEREĞİ: 1195
A - YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ 
KOŞULLARI: 1196
B - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARA İTİRAZ: 1198
X - İDARENİN SAVUNMASI VE SAVUNMAYA CEVAP: 1200
XI - DAVAYA KATILMA: 1202
A - DAVANIN İHBARI: 1203
1 - TANIMI: 1203
2 - DAVANIN İDARİ YARGI YERİNCE RE’SEN İHBARI: 1204
3 - TARAFLARIN DAVAYI İHBARI: 1206
B - DAVAYA KATILMA (MÜDAHALE): 1207
1 - ASLİ MÜDAHALE: 1207
2 - FER’İ MÜDAHALE: 1208
XII - DURUŞMA: 1212
XIII - DAVACININ ÖLÜMÜ VEYA ADRESİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMASI: 1214
A - DAVACININ ÖLÜMÜ: 1214
B - DAVAYI TAKİP EHLİYETİNDE DEĞİŞİKLİK: 1216
C - DAVACI TÜZEL KİŞİNİN NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK: 1216
D - DAVACININ ADRESİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMASI: 1217
1 - DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN ADRESTE HİÇ TEBLİGAT YAPILMAMIS OLMASI: 1218
2 - DAVACININ TEBLİGAT YAPILAMAYAN ADRESİNDE DAHA ÖNCE TEBLİGAT YAPILMIŞ OLMASI: 1218
XIV - DAVANIN KARARA BAĞLANMASI, KARARIN AÇIKLANMASI, YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ 
VE KARARIN UYGULANMASI: 1219
A - DAVANIN KARARA BAĞLANMASI: 1219
B - KARARIN AÇIKLANMASI VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ: 1220
C - KARARIN UYGULANMASI: 1220
1 - İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI: 1221
2 - TAM YARGI DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASI: 1222
3 - CEZA KESME İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASI: 1223
XV - İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURULARI: 1223
A - ÜST İDARİ YARGI YERLERİ: 1224
B - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KONUSU VE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KONUSUNDAN FARKI: 1224
1 - İSTİNAF BAŞVURUSUNA KONU EDİLEBİLECEK KARARLAR: 1225
a - Davanın Esası Hakkında Verilen Kararlar: 1225
b - Usule İlişkin Kararlar: 1225
c - Yargılamanın yenilenmesi istemleri hakkında 
verilen kararlar: 1226
2 - İSTİNAF BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR: 1227
a - Nihai Kararlar: 1227
b - Nihai Olmayan Kararlar: 1228
C - TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLEBİLECEK KARARLAR: 1230
1 - ESASA İLİŞKİN KARARLAR: 1230
2 - USULE İLİŞKİN KARARLAR: 1231
D - TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR: 1231
1 - NİHAİ KARARLAR: 1231
2 - NİHAİ OLMAYAN KARARLAR: 1232
E - İSTİNAF VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK OLANLAR: 1233
F - İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN DÜZENLENİŞİ: 1236
1 - DİLEKÇENİN ŞEKLİ: 1236
2 - BİRDEN FAZLA KARARIN İSTİNAF VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLMESİ: 1241
3 - İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI: 1241
G - HARÇ VE POSTA ÜCRETİ: 1242
H - İSTİNAF VE TEMYİZ SÜRELERİ: 1243
I - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNMA GEREĞİ: 1245
İ - DURUŞMA: 1247
J - İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURULARININ KARARA BAĞLANMASI: 1248
1 - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI: 1248
2 - TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI: 1251
XVI - YARGILAMANIN YENİLENMESİ: 1253
A - KONUSU: 1253
B - DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ: 1254
C - SÜRESİ: 1254
D - YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ: 1255
E - SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA 
BAĞLANMASI: 1259
XVII - ANAYASA MAHKEMESİNE, YARGILAMANIN YENİLENMESİ SONUCU DOĞURAN, BİREYSEL BAŞVURU HAKKI: 1260
A - BAŞVURU KOŞULLARI: 1261
1) BAŞVURUCU İLE İLGİLİ KOŞULLAR: 1261
2) TÜM BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI: 1261
3. DİĞER KOŞULLAR: 1264
a) Başvuru Süresi: 1264
b) Dilekçenin Şekli: 1264
c) Harç Ödeme Zorunluluğu: 1265
B - BAŞVURU DİLEKÇESİNİN DİLEKÇENİN VERİLEBİLECEĞİ YERLER: 1265
C - İHLALİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN 
YÖNTEMLER: 1265
XVIII - İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNE, YARGILAMANIN YENİLENMESİ SONUCU DOĞURAN, BİREYSEL BAŞVURU HAKKI: 1267
A- BAŞVURU KOŞULLARI: 1271
1 - BAŞVURUCU İLE İLGİLİ KOŞULLAR: 1271
2 - BAŞVURUNUN YÖNELTİLECEĞİ TARAFLA İLGİLİ KOŞUL VE DEVLETLERİN SORUMLULUĞU: 1272
3 - TÜM BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI KOŞULU: 1273
4 - AYKIRILIĞIN ULUSAL MAHKEMELER 
ÖNÜNDE İLERİ SÜRÜLMÜŞ OLMASI 
KOŞULU: 1274
5 - BAŞVURU SÜRESİ: 1275
6 - DİLEKÇENİN ŞEKLİ VE DÜZENLENMESİ: 1275
7 - DİLEKÇEDE KULLANILACAK DİL 
KOŞULU: 1277
B - BAŞVURU DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ: 1277
C - GEÇİCİ ÖNLEM TALEBİ: 1278
D - ADİL TATMİN (TAZMİNAT) TALEBİ: 1279
E - DOSTANE ÇÖZÜM: 1279
F - DURUŞMA YAPILMASI: 1280
G - ADLİ YARDIM TALEBİ: 1281
H - KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI: 1281
I - BÜYÜK DAİREYE BAŞVURU: 1282
İ - PİLOT KARAR: 1282
J - KARARLARIN UYGULANMASI VE UYGULAMANIN DENETLENMESİ: 1283
K- İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNİN KARARININ, DAHA ÖNCE AYNI OLAY HAKKINDA İDARİ YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLAR ÜZERİNDE ETKİSİ: 1283
1 - İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEDEN 
YAPILAN BİREYSEL BAŞVURUNUN İDARİ YARGILAMA SÜRECİNE ETKİSİ: 1285
2 - İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNİN İÇTİHADININ GÖRÜLMEKTE OLAN İDARİ DAVADA ETKİSİ: 1289
a- Mahkemenin önceki içtihadı, ulusal yargıcı, adil yargılama ilkesi bakımından ilgilendirebilir: 1289
b- Mahkemenin içtihadı, idari yargıcı, idarenin işleminin veya eyleminin Sözleşmeye uygunluğu bakımından ilgilendirebilir: 1292
XIX - KANUN YOLUNDAN VAZGEÇEREK VERGİ İDARESİYLE UZLAŞMA 1292
A - YARARLANMA KOŞULLARI: 1294
1 - İDARİ YARGI YERİNİN KARARLARI BAKIMINDAN KOŞULLAR: 1294
a - Her şeyden önce, kararın verildiği davanın, vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmış olması gereklidir: 1294
b - Vergi ve/veya ceza kesme işlemlerini iptali istemiyle açılan davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari 
dava açma süresi içerisinde açılmış olması gereklidir: 1295
c - Bu yargı yerlerince, vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemlerine karşı açılan davalarda verilen kararların, nihai karar olması gereklidir: 1296
d - Nihai kararın da, uyuşmazlığın esası (tarh ve/veya ceza kesme işleminin unsurları yönünden yapılan yargı denetimi sonunda, işlemin hukuka uygun olup olmadığı) hakkında verilmiş olması gereklidir: 1296
e - Vergi mahkemelerinin kararları bakımından istinaf; bölge idare mahkemelerinin kararları bakımından da, temyiz yolunun açık olması gerekir: 1297
f - Vazgeçme, istinaf ya da temyiz hakkı olan tarafından mümkündür: 1297
g - Kanun yolu başvurusundan vazgeçilecek kararın, Danıştay’ın bozma kararın üzerine verilmiş karar olmaması da gereklidir: 1300
2 - VAZGEÇME USULÜNE İLİŞKİN 
KOŞULLAR: 1301
a - Vazgeçme, Kanun Yoluna Başvuru Süresi İçerisinde Yapılmış olmalıdır: 1301
B - Vazgeçme, Dava Konusu Vergi Ve Cezaların 
Tümü İçin Olmalıdır: 1303
c - Vazgeçme Dilekçesi Vergi İdaresine 
verilmelidir: 1304
d - Tahakkuk Eden Miktar, Bir Ay İçinde 
Ödenmelidir: 1304
B - KANUN YOLUNDAN VAZGEÇİLMESİNİN SONUÇLARI: 1306

YEDİNCİ BÖLÜM
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
BÖLGE  İDARE  MAHKEMELERİ, 1355
VERGİ  MAHKEMELERİ VE YARGI  ÇEVRELERİ. 1355
VERGİ MAHKEMELERİ KURULAN İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ 1360
YARARLANILAN KİTAP VE MAKALELER 1363

AKKAYA, Yr. Doç. Dr. Mustafa, “Vergi Mahkemesi Ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnce-leme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.46, S.1, Ankara 2006,

ALACAKAPTAN, Uğur; Suçun Unsurları, Ankara, 1967.

ANSAY, Tuğrul, Anonim Şirketler Hukuku, 2. bsk., Anka-ra 1968.

AYDOĞAN, Dündar, (Açıklamalı-İçtihatlı) Vergi Kaçakçılığı Suçları, yetkin, 2022.

BAHÇECİ, Doç. Dr. Barış, “İHAM’ın Vergi Cezalarında Ne Bis İn İdem İçtihadı İle Türk Hukukunun Uyum Soru-nu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018, S.136

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda,  İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası, S.299 (Temmuz 2006).

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda, “Kabahatler Ka-nununun Yürürlüğü  Karşısında Vergi Hukukunun Duru-mu“, www,dunya gazetesi.com.tr

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda“Vergi Ceza Hukukund-aki Değişim Süreci Ve Bu Sürecin Vergi Ceza Hukukuna Etkileri“, Vergi Sorunları, Özel Sayı, Vergi Ceza Sistemi, S.233, Şubat 2008, sh. 78

BATI, Prof. Dr. Murat, Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma, Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı, 5. Bsk. Seçkin, Ankara 2022.

BATI, Doç. Dr. Murat, Vergi Hukuku (Genel Hükümler), Seçkin, Ankara 2021.

BEYRİBEY, Kurtuluş, “Vergi Yargısı Kararlarında Vergi Suç ve Kabahatlerine İştirak ve “Ne Bis İn İdem” İlkesi”, Danıştay Dergisi, Y:2021, S.153, sh. 51 vd.

BİLGE, Prof. Dr. Necip, Hukuk Başlangıcı, Sevinç Mat-baası, Ankara, 1995.

BİLİCİ, Prof. Dr. Nurettin, Vergi Hukuku, Genel Hüküm-ler, Türk Vergi Sistemi, Ekin Yayınları, 20. Bsk, 2008.

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C. 2, 6. Bsk., Ankara, 1979.

CANDAN, Turgut; “Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Vergi Suç ve Cezaları I-XIX”, Maliye Postası, S. 195-213.

CANDAN, Turgut; “Vergi Suç Ve Cezaları Hakkında Yapılması Düşünülen Değişikliklerle İlgili Görüşler I-II”, Maliye Postası, S. 299,300.

CANDAN, Turgut; “Uzlaşma I-XXVIII”, Maliye Postası, S. 271 298.

CANDAN, Turgut; “Pişmanlık Ve Islah ”, Maliye Postası, 15 Ekim 1987, S. 171.

CANDAN, Turgut; “Vergi Hatalarının İdari Ve Yargısal Yoldan Düzeltilmesi I II”, Maliye Postası, S. 166, 167.

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında İspat I II”, Maliye Postası, S. 231, 232.

CANDAN, Turgut; “Vergi Usul Kanununun 18 inci Mad-desine Göre  Süre Hesabı”, Maliye Postası, 1 Ekim 1991, S. 266.

CANDAN, Turgut; “İdari Yargı Kararlarının Uygulan-ması IV”, Maliye Postası, 15 Mayıs 1991, S. 256.

CANDAN, Turgut; “İdari Yargılama Usulü İle İlgili Son Değişik¬likler  XI”, Maliye Postası, S. 249.

CANDAN, Turgut; “Vergi Uyuşmazlıkları Ve İdari Da-valar”, Da¬nıştay Dergisi, S. 54 55.

CANDAN, Turgut; “İdari Yargı Harçları İle İlgili Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, S. 60 61

CANDAN, Turgut; “Takdir Komisyonlarının Kararlarına Karşı Açılacak İdari Davalarda Hasım Sorunu”, Danıştay Dergisi, S. 64 65.

CANDAN, Turgut; “Vergi Cezalarında İndirimin Mahiyeti Ve Ko¬nusu”, Yaklaşım, Y. 2, Ağustos 1994, S. 20.

CANDAN, Turgut; “Vergi Cezalarında İndirimden Yarar-lanabile¬cekler Ve İndirim Miktarı ”, Yaklaşım, Y. 2, Eylül 1994, S. 21.

CANDAN, Turgut; “İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Çerçevesinde Yürütmenin Dur-durulması Müesse¬sesi I II”, Yaklaşım, Y. 2, Ekim 1994, Kasım 1994, S. 22, 23.

CANDAN, Turgut; “Lehte Olan Kanunun Uygulanması İl-kesinin 4008 Sayılı Kanun Bakımından Uygulanabilirliği”, Yaklaşım, Y. 2, Aralık 1994, S. 24.

CANDAN, Turgut; “İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 ve 11 inci Maddelerinde 4001 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler I III”, Yaklaşım, Y. 3, Mart, Nisan ve Mayıs 1995, S. 27, 28, 29.

CANDAN, Turgut, Vergi Suçları Ve Cezaları, Maliye Ve Hukuk Yayınları Ankara Eylül 1995.

CANDAN, Turgut, Kanuni Temsilcinin Vergi Ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Güncelleştirilmiş 3. bsk.,Şubat 2006.

CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Ka-nunu, Adalet Yayınevi, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3.bsk. Ankara 2009

CANDAN, Turgut, Vergilendirme Yöntemleri Ve Uz-laşma, Yakla¬şım Yayınları Ocak 2001.

CANDAN, Turgut/TEKGÜNDÜZ, Metin/ÇEVİKBAŞ, Hüseyin; Danıştay Kararları, Gelir Ve Kurumlar Vergileri, Maliye Postası, 1991.

CANDAN, Turgut/TEKGÜNDÜZ,Metin/ÇEVİKBAŞ, Hüseyin; Danıştay Kararları, Vergi Usul Kanunu, Maliye Postası, 1992.

CANDAN, Turgut/CENGİZ,Emel; Danıştay Kararları, Katma De¬ğer Vergisi Kanunu, Maliye Postası, 1992.

CANDAN, Turgut/ÇEVİKBAŞ, Hüseyin, Danıştay Ka-rarları (8 cilt), Süryay Yayınları, 1997.

CANDAN, Turgut, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Yaklaşım Yayıncılık, Ocak 2001.

ÇİTİL, Bünyamin, Vergi Hukukunda Sahte Fatura Suçları, 2. Bsk. Seçkin

DANIŞTAY Onbirinci Daire Kararları, Danıştay Başkan-lığı Yayı¬nı, 1971 1981.

DANIŞTAY Yedinci Daire Kararları, Danıştay Başkanlığı Yayını, 1965 1976

DELVOLVE P., Cah. dr. entreprise, 1984, No.4, 16.

DEVELIOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1970.

DOĞANAY, İsmail, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.1., An-kara 1974 sh.753

DOĞRUSÖZ, Dr. Bumin, “Habersiz tebligat”, Dünya Ga-zetesi, Hukuki Görüş, https:// www.dunya.com.kose-yazisi, Erişim. 23.11.2021.

DONAY, Süheyl, Para Cezaları, Kervan Yayınları,  İstan-bul 1972

EDİZDOĞAN, Nihat/TAŞ, Metin; Vergi Ceza Hukuku, Bursa, 1993.

ELA, Dr. Hatice, Vergi ve Ceza Hukukunda Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge, Seçkin, Ekim 2021.

EREM, Faruk; Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, C. 1, 7. Bsk., Ankara, 1966.

ERMAN, Sahir; Vergi Suçları, İstanbul, 1988.

EROĞLU, Nurettin; Vergi Usul Kanunu, 2. Bsk., 1995.

GEREK, Şahnaz/AYDIN, Ali Rıza, Anayasa Yargısı Ve Vergi Hukuku, Ankara 2005.

GÜNDEL, Ahmet; Vergi Suçları Ve Cezaları, 3. Bsk., 1994.

GÜNDOĞDU, Selim, “Vergi İdari Yargılaması ve Vergi Ceza Yargılamasında Aynı Fiilin Farklı Nitelendirilmesinin Hukuki Güvenlik ve Adil Yargılanma Hakkı Bakımında De-ğerlendirilmesi”, İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları, 6. Dönem (2020/2021), Danıştay Başkanlığı yayını, sh.353 vd.

GÜRİZ, Prof. Dr. Adnan, Hukuk Başlangıcı, Ankara 1986.

hamidezafer.com/turk-ceza-hukukunda-kusur-kavramı

hamidezafer.com/turk-ceza-hukukunda-kusur-kavramı

HOROZGİL, Denizhan, “AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergi Cezalarında “Non Bis İn İdem” İl-kesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.2021, S.157.

HUBRECHT Hubert, “La notion de saction administra-tive”, Les Petites Archives, 17 Janvier 1990, no. 8, 6-14.

www.hubyar.eu/.../kusurun%20tanimi%20ve%20o...

İNAN, Ali Naim, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, Birin-ci Kitap, Ankara, 1981.

İSPİR/YAĞMURLU/ÖZBALCI, Vergi Usul Kanununun Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararları, En Son Kararlar, Ankara 1985.

J. BOULOUIS, “La fonction normative de la jurispru-dence”, Droit social, 1989, p.524-5.

KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, İstanbul 1986/1987.

KANETİ/EKMEKCİ/GÜNEŞ/KAŞIKÇI, Vergi Huku-ku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019.

KARAGÖZOĞLU H. Fevzi, Vergi Usul Kanunu Ve Uygulaması, C.2, Ankara 1973

KARAKOÇ, Yusuf; Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişman-lık Ve Islah, İzmir, 1994.

KEÇECİOĞLU, Ekrem, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanu-nu’nun Kasıt ve Taksire İlişkin Maddelerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, TBB Dergisi, S.83,2009,sh. 127.

KIZILOT, Şükrü, “Sahte ya da Kapsamı İtibariyle Yan-ıltıcı Belge Kullanımında Hapis Cezası ve Muhatabı” Yaklaşım, Y. 6, Eylül 1998, S. 69.

KUNTER, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1986, 8.B., no.429 (Durmuş TEZCAN’ın 138’inci Yıl İdari Yargı Sempozyu-mu’nda sunduğu “AİHS açısından vergi cezaları ve adil yargılanma hakkı” başlıklı Tebliğ

LONG, M. Marceau/ WEİL M. Prosper/ BRAİBANT, M. Guy, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administra-tive, Sirey 1974, 357

MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Usul Kanunu Ve İzahları, Yayın No. 4, Ankara, 1949.

MALİYE BAKANININ Açıklamaları, Bir Reformun Anatomisi, Vergi Reformu Nasıl Gerçekleşti? Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1998.

MUTLUER,Kamil; “Vergi Suç Ve Cezalarına İlişkin Görüşler Ve Vergi Suç Ve Cezalarında Yapılması Düşünü-len Değişiklikler”, Yaklaşım, Y. 2, Şubat 1994, S. 14.

MUTLUER, Kamil; Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir İTİA Yayını, Eskişehir, 1979.

NOYAN, Erdal, Ceza Davası, Adalet Yayınevi, Ankara 2007

OK, Nuri/GÜNDEL, Ahmet, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Seçkin Ya¬yınları, Ankara 2002.

OKTAR, S.Ateş, “Kaçakçılık Suçları Üzerine Düşünce-ler”, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2000, S.144.

OKTAR, S.Ateş, “Sahte Fatura Kullanılmasında Sorum-luluk”, Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos 2002, S.167.

ÖNCEL, Mualla/KUMRULU, Ahmet/ÇAĞAN, Nami; Vergi Hu¬kuku, 21. Bsk., Turhan Kitabevi Yayını, Ankara, 2012.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Şerhi (Genel Hüküm-ler), Ankara, 2005

RİVERO, Jean; Droit Administratif, 7’ème Ed., Dalloz, Paris. 1975.

SABAN, Nihal, “4369’un Suç ve Ceza Sistemine Nasıl Bakmalı¬yız? II”, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2000, S. 144, sh. 102.

SARIYAR, Selçuk, Kusurun Tanımı Ve Özelliği Ağırlığının Belirlenmesi, Özel Hukukta Kusurun, İstanbul 2009

SAYMEN, F. Hakkı, Türk Medeni Hukuku I Umumi Prensipler, İstanbul 1956.

SELÇUK, Sami , 30.5.1995 gün ve E: 1993/1, K: 1995/1, sayılı Yr. İç. Bir. Kurulu kararındaki “karşı oyu” R.G. 22.10.1995-2244

ŞENYÜZ, Doğan, Vergi Ceza Hukuku, Vergi Kabahatleri ve Suçları, 6. Bsk. Ekim 2012.

SOYDAN, Dr. Başar, Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi, XII Levha Yayınları, I. Bsk, İstanbul, Eylül 2015.

SUDRE V. F. SUDRE, “L’influence de la Convention eu-ropéenne des droits de l’homme sur l’ordre juridique in-terne”, Revue universelle des droits de l’homme,1991, p. 259 et s. Spéc. P. 271.

WALİNE Marcel, Nature juridique des pénalités fiscals, Revue de Science et de législations financières, 14-24. Çev: YAĞMURLU Tahsin, Vergi Cezalarının Hukuki Niteliği, Danıştay Dergisi, Y.1978, S.28-29, 76

TAŞDELEN, Dr. Aziz, Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, Ankara 2010

TEKGÜNDÜZ, Metin; “Belediye Vergi, Resim Ve Har-çlarının Tarh, Tahakkuk Ve Tahsili Ve Uygulanacak Esaslar”, Maliye Postası, 1 Haziran 1993, S. 306.

TOPÇU, Dr. Öğr. Üyesi Namık Kemal / TOPÇU, Dr. Öğr. Üyesi Kader Melis,“Manevi Unsur Bağlaminda Vergi Ziyai Kabahatine İlişkin Vergi İdaresinin Uygulamalarinin Ve Daniştayin Bu Uygulamalara İlişkin Kararlarinin Kaba-hatler Kanunu Ve Masumiyet Karinesi Kapsaminda Değer-lendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2022, S.401.

TORUNOĞLU, Tahsin, “Vergi Ziyaı Kabahati“, web.dev.edu,tr/hukuk/.../14-tahsin torunoglu.pdf

TURGAY, Recep; Vergi Usul Kanunu Ve Tatbikatı, C. 2, İstanbul, 1978.

TUTAR, Ahmet, “Ne Bis İn İdem İlkesinin Yargı Kararları Işığında Türk Vergi Hukukuna Uyumu”, Danıştay Dergisi, Y.2021, S.153, sh.181 vd.

Türkçe Sözlük I, Türk Dil Kurumu, Milliyet yayınları, İstanbul, 1992

Vergi Kabahat ve Suçları Tasarısı, Editör: Bahri ÖZTÜRK-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Seçkin/Hukuk, Ankara 2020

YAVAŞLAR, İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Seçkin, Ankara 2020,

YALTI Billur, Vergi Yükümlüsünün Hakları, 1. B., İstanbul 2006

YİĞİT, Doç. Dr. Uğur, Vergi Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2019

YILDIZ, Abdulhalik, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karar-ları, 2015-2020, 1’inci Bsk, 1’inci Cilt.

YILMAZOĞLU, Yunus Emre, “Vergi Yargısı Uygulama-sında Kabahatler Kanunu’na Alternatif Bir Bakış Ve Vergi Ziyaı Doğuran Fiillere İştirake İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bir İrdeleme”, Türkiye Barolar Birliği Der-gisi, 2016, S. 124.

YÜCE Turhan Tufan, “Ceza Hukuku İlkelerinin Disiplin Ceza Hukukunda Geçerliği Sorunu Ve Danıştay Karar-larının Bu Açıdan Tahlili,” Danıştay Dergisi, Y.1994, S.88, 5-13

YÜCE, Prof. Dr. Mehmet / ÇELİK, Arş. Gör. Muhammet, Karşılaştırmalı Vergi Tebligatı Hukuku, Ekin Basın Yayım Dağıtım, 2017.

DANIŞTAY Dergileri

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararlar Bülten-leri

http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/

https://karararama.danistay.gov.tr

YARGITAY Kararları Dergileri.

https://karararama.yargitay.gov.tr

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/kararlar/kbb.html

https://emsal.yargitay.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/

www.hubyar.eu/.../kusurun%20tanimi%20ve%20o


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.