Vergiye Karşı Direnme Biçimlerinden Agresif Vergi Planlaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Sabahettin GÜLGÜN
ISBN: 9786050511161
148,75 TL 175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sabahettin GÜLGÜN
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 504

Vergiye Karşı Direnme Biçimlerinden Agresif Vergi Planlaması

Av. Dr. Sabahettin GÜLGÜN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.................................................................................................7

KISALTMALAR ..............................................................................19

GİRİŞ .................................................................................................21

BİRİNCİ BÖLÜM

TEORİK ÇERÇEVE ve TEMEL KAVRAMLAR

1. GENEL AÇIKLAMALAR .....................................................31

2. VERGİYE KARŞI DİRENME ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ 

TEMEL KAVRAMLAR.........................................................32

2.1. Vergi Kaçırma (Kaçakçılığı)..............................................33

2.2. Vergiden Kaçınma .............................................................38

2.2.1.Genel Olarak............................................................38

2.2.2.Vergiden Kaçınmanın Nedenleri .............................42

2.2.3.Verginin Hafifletilmesi (Kabul Edilebilir Vergiden 

Kaçınma - Meşru (Yasal) Vergi Planlaması)...........44

2.2.4.Vergiden Kaçınmanın Sonuçları..............................47

2.3. Agresif Vergi Planlaması ...................................................48

2.4. Vergi Grevi.........................................................................50

2.5. Verginin Reddi...................................................................57

2.6. Vergi İnzivası.....................................................................57

2.7. Verginin Yansıması............................................................59

2.8 Vergi Cennetlerine ve Kıyı Bankacılığı Uygulayan 

Ülkelere Yönelme ..............................................................63

2.9. Vergi Karşıtı Siyasi Partilerin, Birliklerin veya Baskı 

Gruplarının Vergiye Karşı Tepkileri..................................65

2.10.Vergi Arbitrajı ...................................................................66

3. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMLA İLGİLİ TEMEL 

KAVRAMLAR ........................................................................67

3.1. Vergi Psikolojisi.................................................................67

3.2. Vergi Bilinci.......................................................................69

3.3. Vergi Ahlakı.......................................................................73

3.4. Vergi Uyumu......................................................................74

3.5. Vergi Yurttaşlığı .................................................................75

10

İKİNCİ BÖLÜM

AGRESİF VERGİ PLANLAMASINA İLİŞKİN GENEL 

AÇIKLAMALAR

1. AGRESİF VERGİ PLANLAMASI’NIN TEORİK 

KAPSAMI ................................................................................81

1.1. Tanım .........................................................................81

1.2. Terminoloji.................................................................86

1.3. Unsurları.....................................................................91

1.3.1. Vergi Planlamasının Varlığı .............................91

1.3.1.1. Genel Olarak Vergi Planlaması.........91

1.3.1.2. Agresif Vergi Planlamasında 

Durum ...............................................96

1.3.2. Ekonomik Özden Yoksunluk ........................105

1.3.3. Uyumsuz Mevzuat Hükümlerinin Ustalıkla 

Kullanılması ..................................................109

1.3.3.1. Vergi Mevzuatları Arasında 

Uyumsuzluk ....................................110

1.3.3.2. Uyumsuzluğun Ustalıkla 

Kullanılması....................................112

1.3.4. Hakkın Kötüye Kullanılması.........................117

1.3.4.1. Genel Olarak Hakkın Kötüye 

Kullanılması....................................117

1.3.4.2. Agresif Vergi Planlamasında Hakkın 

Kötüye Kullanılması ......................119

1.3.5. Yasama Organının Amaç ve Niyetine 

Aykırılık ........................................................121

1.3.5.1. Yasama Organının Amaç ve 

Niyetinin Tespiti..............................121

1.3.5.2. Mükellef İşleminin Amaç ve Niyete 

Aykırılığının Tespiti........................125

1.3.6. Matrah Aşınması (Vergi Erozyonu)..............128

1.3.7. Eylemin Kanunlar Uyarınca Suç veya İdari 

Para Cezası Olarak Düzenlenmemesi ..........128

1.4. Agresif Vergi Planlamasının Hukuki Niteliği..........129

1.4.1. Peçeleme (Perdeleme) İşlemi........................129

1.4.2. Muvazaa ........................................................131

1.4.3. Kanuna Karşı Hile (In Fraudem Legis).........134

11

1.4.4. İnançlı İşlem..................................................136

1.4.5. Hakkın Kötüye Kullanılması.........................137

1.4.6. Değerlendirme...............................................138

1.5. Agresif Vergi Planlamasının Benzer Kurumlarla 

Karşılaştırılması.......................................................141

1.5.1. Vergi Kaçakçılığı ve Agresif Vergi 

Planlaması .....................................................141

1.5.2. Vergi Planlaması ve Agresif Vergi 

Planlaması .....................................................143

2. AGRESİF VERGİ PLANLAMASINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER ..................................................................144

2.1. Küreselleşmenin Etkisi.............................................144

2.2. Vergi Sisteminden Kaynaklanan Sebepler...............147

2.2.1. Vergilendirme Yetkisi ve Vergi Sistemlerinin 

Uyumsuzluğu ................................................147

2.2.2. Vergilemede Beyan Usulünün Uygulanması..151

2.2.3. Etkin Bir Denetimin Mevcut Olmaması .........153

2.2.4. Vergi Normlarının Yorumlanması..................153

2.3. Ekonomik ve Ticari Faktörler................................156

2.3.1. Agresif Vergi Planlamasına Olan Talebin 

Artışı ............................................................156

2.3.2. Agresif Vergi Planlamasının Vergi 

Profesyonelleri İçin Yeni Bir İş Alanı Olarak 

Görülmesi......................................................157

2.3.3. Teknoloji ve Dijital Ekonominin Etkisi..........159

2.4. Uluslararası İlişkilerden Kaynaklanan Sebepler ......160

2.4.1. Zararlı Vergi Rekabeti ....................................160

2.4.2. Vergi Cennetlerinin Varlığı ............................162

2.4.3. Tercihli Vergi Rejimi Uygulaması .................165

2.4.4. Devletlerarasında İşbirliği Eksikliği...............165

2.5. Mükellefin Vergiye Karşı Tutumundan Kaynaklanan 

Sebepler....................................................................166

3. AGRESİF VERGİ PLANLAMASININ SONUÇLARI..169

3.1. Gelir Kayıplarına Yol Açması..................................169

3.2. Hukuka ve Vergi Sistemine Olan Saygısızlığın 

Yükselmesi ...............................................................170

3.3. Vergi Mevzuatında Karmaşık Vergi Yasalarının

Artışı .......................................................................171

12

3.4. Kaynakların Ekonomik Olmayan Dağılımı..............172

3.5. Vergi Yükünün Şeffaf Olmayacak Şekilde 

Aktarımı....................................................................173

3.6. Ulusal Ekonomi Politikalarının Belirlenmesi ve 

Uygulanmasında Devletin Zayıflaması ....................175

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AGRESİF VERGİ PLANLAMASININ ORTAYA ÇIKIŞ 

BİÇİMLERİ VE AGRESİF VERGİ PLANLAMASINI 

ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. AGRESİF VERGİ PLANLAMASININ ORTAYA ÇIKIŞ 

BİÇİMLERİ...........................................................................181

1.1. Giriş 181

1.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı ...........................................................................181

1.2.1. Genel Olarak .........................................................181

1.2.2.Transfer Fiyatlandırmasının Agresif Vergi 

Planlamasındaki Görünümü...................................187

1.2.3.Örnek Senaryolar...................................................191

1.2.3.1. Kar Aktarımı ve Vergi Yükünün 

 Düşürülmesi ................................................191

1.2.3.2. Kayıpların Aktarımı ve Vergi Yükünün 

Düşürülmesi ................................................193

1.3. Örtülü Sermaye ................................................................195

1.3.1. Sermaye ve Öz Sermaye Kavramları ....................195

1.3.2.Örtülü Sermayenin Agresif Vergi Planlamasındaki 

Görünümü..............................................................197

1.3.3. Örnek Senaryo.......................................................199

1.4. Şirket Yapılanmaları (Birleşme/Devralma/Hisse 

Değişimi)..........................................................................201

1.4.1. Genel Olarak Şirket Yapılanmaları.......................201

1.4.2.Şirket Yapılanmalarının Agresif Vergi 

Planlamasındaki Görünümü...................................203

1.4.3. Örnek Senaryo.......................................................209

1.5. Vergi Cennetlerinin Kullanılması ....................................212

1.6. Satıp Geri Kiralama (Sale-Lease Back) Yöntemi ............215

1.6.1. Genel Olarak .........................................................215

13

1.6.2. Satıp Geri Kiralama İşleminin Agresif Vergi 

Planlamasındaki Görünümü...................................218

1.7. Alt Kira Sözleşmesi Yapma Yöntemi..............................225

1.8. Fikri Mülkiyete Dayalı Kar Aktarım Modelleri...............227

1.8.1.Genel Olarak ABD ve İrlanda Vergi Sistemlerinin 

Karşılaştırılması.....................................................228

1.8.2.Çifte İrlanda Modeli (Double Irish Model) ...........234

1.8.3.Çifte İrlanda Sandviç Hollanda Modeli (Double 

Irish Dutch Sandwich)...........................................242

1.9. Finansal Türev Ürünlerin Kullanılması ve Risk 

Transferi ...........................................................................245

1.9.1.Genel Olarak Finansal Türev Ürünler ...................245

1.9.2.Finansal Türev Ürünlerin Agresif Vergi 

Planlamasındaki Görünümü...................................253

1.9.2.1. Agresif Vergi Planlamasında Finansal Türev 

Ürünlere Başvurulmasının Nedenleri..........253

1.9.2.2. Türev Ürünlerden Yararlanma Biçimleri.....257

1.10. Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemeleri.................................261

1.10.1.Genel Olarak Hibrit Uyumsuzluk 

Düzenlemeleri ...............................................261

1.10.2.Hibrit Uyumsuzluğun Agresif Vergi 

Planlamasındaki Görünümü ..........................264

1.10.2.1.Çifte İndirim Yöntemi.....................264

1.10.2.2.Vergiden İndirim ve Vergilendirme 

Dışı Bırakma (İstisna) Yöntemi ......267

1.10.2.3.Mahsup Sağlayan Yöntem ..............269

1.10.3.Hibrit Uyumsuzluk Tasarımlarının 

Sonuçları........................................................272

1.11. Kontrol Edilen Yabancı Kurumların Kullanılması.........273

1.12. Elektronik Ticaretin Sunduğu Avantajlardan 

Yararlanılması.................................................................278

2. AGRESİF VERGİ PLANLAMASINI ÖNLEMEYE 

YÖNELİK ÇALIŞMALAR..................................................280

2.1. Agresif Vergi Planlamasına Karşı Mücadele 

Yöntemleri........................................................................280

2.1.1.Agresif Vergi Planlamasıyla Uluslararası Alanda 

Mücadele Yöntemleri ............................................282

2.1.1.1. Vergi Sistemleri Arasında Uyumlaştırma....282

14

2.1.1.1.1.Genel Olarak Vergi 

Uyumlaştırması ..............................282

2.1.1.1.2.Agresif Vergi Planlamasına Karşı 

Vergi Sistemlerinin 

Uyumlaştırılması.............................284

2.1.1.2. Bilgi Değişiminin (Paylaşımının) 

Sağlanması ..................................................286

2.1.1.3.Ülkelerin Vergi İdareleri Arasında İşbirliği 

Sağlanması ....................................................293

2.1.1.3.1.Bilgi Paylaşımının Geliştirilmesi 

Alanında İşbirliği ............................293

2.1.1.3.2.Agresif Vergi Planlamasına İlişkin 

Tespit Edilen Yeni Yöntemlerin 

Paylaşılmasında İşbirliği.................296

2.1.1.3.3.Mükelleflerin Vergi Uyumunun En 

Üst Seviyeye Çıkartılması Alanında 

İşbirliği............................................297

2.1.1.3.4.Vergi Yönetiminin Geliştirilmesi 

Alanında İşbirliği ............................297

2.1.1.3.5.Eğitim ve Teknik Konulara İlişkin 

Alanlarda İşbirliği ...........................298

2.1.1.3.6.Üçüncü Ülkeler Tarafından Eşdeğer 

Standartların Uygulanmasının 

Sağlanması Alanında İşbirliği.........299

2.1.1.4. Mükelleflerin Vergi Uyumunun 

Sağlanması ..................................................300

2.1.1.5. Vergi Yönetiminin Geliştirilmesi ................305

2.1.1.5.1.Vergi Denetimi...............................307

2.1.1.5.2.Basit ve İstikrarlı Vergi Sisteminin 

Oluşturulması.................................310

2.1.1.5.3.Dağınık Olan Mevzuatın Bir Araya 

Getirilmesi.......................................311

2.1.1.5.4.Teknolojik Alt Yapının 

Oluşturulması..................................312

2.1.1.5.5.İnsan Kaynağının Kalitesinin 

Yükseltilmesi .................................314

2.1.1.6. Vergi Cennetleri İle Mücadele ....................315

15

2.2. Agresif Vergi Planlamasını Önlemeye Yönelik Uluslararası 

Çalışmalar ........................................................................318

2.2.1. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 

(OECD) Çalışmaları......................................318

2.2.1.1. Genel Olarak Bilgi Değişimi ve 

Şeffaflık Üzerine Çalışmalar...........318

2.2.1.2. Agresif Vergi Planlamasının 

Önlenmesine Yönelik Çalışmalar ...322

2.2.2. Avrupa Birliği’nin Çalışmaları.......................354

2.2.2.1. Vergi Kaçırma ve Vergi Kaçakçılığına 

Karşı Mücadelenin Güçlendirilmesine 

Yönelik 06.12.2012 Tarihli Eylem 

Planı ................................................354

2.2.2.2. Agresif Vergi Planlanmasına İlişkin 

06.12.2012 Tarihli Komisyon 

Tavsiyesi .........................................362

2.2.2.3. Vergi Sorunlarında İyi Yönetimin 

Minimum Standartlarının Uygulanması 

İçin Üçüncü Ülkelerin Teşvik Edilmesi 

Amacını Taşıyan Önlemlerle İlgili 

06.12.2012 Tarihli Komisyon 

Tavsiyesi .........................................366

2.2.2.4. “İyi Vergi Yönetimi, Agresif Vergi 

Planlaması ve Çifte Vergilendirme 

İçin Platform Olarak Bilinen 

Komisyon Uzman Grubu Kurulması 

Hakkında 23.04.2013 Tarihli 

Komisyon Kararı.............................369

2.2.2.5. Avrupa Komisyonu’nun Agresif Vergi 

Planlaması Göstergelerine İlişkin 

Çalışmaları ......................................378

2.2.2.6. Vergi Anlaşmalarının Kötüye 

Kullanılmasına Karşı Tedbirlerin 

Uygulanmasına Dair 25 Mayıs 2016 

Tarihli Komisyon Tavsiyesi............394

2.2.2.7. İyi Vergi Yönetimi İçin Uzman 

Grubunun Kurulması ve Çalışma 

Usulü ...............................................397

16

2.2.3. Ülkelerin Tek Taraflı Olarak Yaptıkları 

Çalışmalar......................................................400

2.2.3.1. Özel Kötüye Kullanma Karşıtı 

Kurallar ...........................................400

2.2.3.2. Genel Kötüye Kullanma Karşıtı 

Kurallar ...........................................403

2.3. Türk Vergi Hukuku’nda Agresif Vergi Planlaması İle 

Mücadele Çalışmaları.......................................................407

2.3.1. Vergi Sistemleri Arasında Uyumlaştırmanın 

Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar ................407

2.3.2. Bilgi Değişiminin Sağlanmasına Yönelik 

Çalışmalar......................................................409

2.3.3. Türkiye’nin Müstakilen Bilgi Değişimine 

İlişkin Yürürlüğe Koyduğu İki Taraflı 

Antlaşmalar ...................................................409

2.3.4. Türkiye’nin Taraf Olduğu Otomatik Bilgi 

Değişimi Antlaşmaları..................................410

2.3.4.1. Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik 

Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili

Makam Anlaşması ..........................410

2.3.4.2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 

Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi 

Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun 

Artırılması Anlaşması (FATCA 

Anlaşması) ......................................414

2.3.5. Mükelleflerin Vergi Uyumunun Sağlanmasına 

Yönelik Çalışmalar........................................417

2.3.6. Vergi Yönetiminin Geliştirilmesine İlişkin 

Çalışmalar......................................................422

2.3.7. İç Hukuk Düzenlemelerine Yönelik 

Değerlendirme...............................................428

2.3.5.1. Genel Kötüye Kullanma Karşıtı 

Düzenleme: VUK m. 3 ...................428

2.3.5.2. Özel Kötüye Kullanma Karşıtı 

Düzenlemeler ..................................438

SONUÇ ve ÖNERİLER..................................................................455

A) Genel Olarak............................................................................455

17

B) Türkiye Açısından: ..................................................................463

KAYNAKÇA ...................................................................................471

1) KİTAPLAR: ........................................................................471

2) MAKALELER: ...................................................................475

3) TEZ VE PROJELER:..........................................................488

4) RAPORLAR, KOMİSYON KARARLARI VE DİĞER 

ÇALIŞMALAR: .................................................................490

5) KONFERANS VE TEBLİĞLER:.......................................498

6) İNTERNET ve DİĞER KAYNAKLAR: ............................499

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1: Opsiyon Sözleşmesi Üzerinden Vergi Avantajı 

Elde Edilmesi Örneği...............................................101

ŞEKİL 2: Anlaşma Hükümleri Kullanılarak Vergi 

Avantajı Elde Edilmesi Örneği................................114

ŞEKİL 3: Kar Aktarımı Yoluyla Vergi Yükünün 

Düşürülmesi Örneği.................................................192

ŞEKİL 4: Kayıpların Aktarımı Yoluyla Vergi Yükünün 

Düşürülmesi Örneği.................................................194

ŞEKİL 5: Örtülü Sermaye Yoluyla Vergi Yükünün 

Düşürülmesi Örneği.................................................200

ŞEKİL 6: Şirketin Borçlanılarak Satın Alınması Yoluyla 

Vergi Avantajı Elde Edilmesi Örneği......................210

ŞEKİL 7: Frank Lyon Company vs. U.S. Davası Şeması........223

ŞEKİL 8: Hibrit Uyumsuzluk ve Çifte İndirim Örneği ...........266

ŞEKİL 9: Hibrit Uyumsuzluk ve İstisna/İndirim Örneği.........268

ŞEKİL 10: Hibrit Uyumsuzluk ve Mahsup Örneği ...................2711) KİTAPLAR:

Aarsnes, Frian, Protection From Derivative Abuse, Publish What 

You Pay Norway, ISBN 978-82-93212-02-7, December 2011.

Akçaoğlu, Ertuğrul, Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi, 

Turhan Kitabevi, Ankara, 2002. (kısaca Türev).

Akdoğan, Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara,

2014.

Akkaya, Mustafa, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan 

Kitabevi, Ankara, 2002.

Aral, Fahrettin, Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.

Ateş, Leyla, Transfer Fiyatlandırması Ve Vergilendirme, Turhan 

Kitabevi, Ankara, 2011.

Ateş, Leyla, Vergilendirmede Eşitlik, Derin Yayınları, İstanbul,

2006.

Ayrancı, Hasan, Ön Sözleşme, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006.

Bilici, Nurettin, Bilici, Adem, Kamu Maliyesi, Seçkin Yayınevi, 

Ankara, 2013.

Bilici, Nurettin, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013.

Bouver, Michael, Introduction au Droit Fiscal Général et à la 

Théorie de L’Impôt, 2003.

Bowler, Tracey, Countering Tax Avoidance In The UK: Which 

Way Forward?, The Institute For Fiscal Studies TLRC Discussion Paper No. 7, London, 2009.

Brooks, Michael, Head, John, In Economics Law And Public Choice, Grame S Cooper (edit.) Tax Avoidance And Rule Of Law, IBFD 

Publications, Amsterdam, 1997.

Cross, Philip, Does Canada Need A Wealth Tax?, Fraser Institute, 

ISBN: 978-0-88975-620-5, Canada 2020.

Deloitte, General Anti-Avoidance Rules (GAAR)-India and International Experience, 2017 (March).

472

Drake, Pamela Peterson, Fabozzı, Frank J., The Basics Of Finance; 

An Introduction To Financial Markets, Business Finance and Portfolio Management, Frank J. Fabozzi Series, John Wiley & Sons, Inc., 

New Jersey, 2010.

Erdem, Metin, Şenyüz, Doğan, Tatlıoğlu, İsmail, Kamu Maliyesi, 

Ekin Yayınevi, Bursa, 2012.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul, 2003.

Erginay,

, Akif, Kamu Maliyesi- Kamu Gelirleri- Kamu GiderleriDevlet Bütçesi-Maliye Politikası- Kamu Borçları, Turhan Kitabevi, 

Ankara, 1985.

Eroğlu, Onur, Kurumlar Vergisinde Vergi Planlaması, Ekin Yayınevi, Bursa, 2014.

Esener,, Turhan, Türk Hususî Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 

Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1956.

Fabozzi, Frank J., The Use of Derivatives in Tax Planning, Frank 

J. Fabozzi Inc., Pennsylvania, 1998.

Feinschreiber, Robert, Transfer Pricing Method, Jon Wiley & Sons 

İncorporation, New Jersey, 2004.

Garner, Bryan A. (Edit), Black’s Law Dictioanary, 9th Edition, 

West Publishing Company, USA, 2009.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme 

Rehberi, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Yayın No: 1, 

Ankara 2021.

Gökbel, Doğan, Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011

Göktuna,

, Hamdi Deniz Ege, Vergi Hukukunda Birleşme, Bölünme Ve Hisse Değişimi İşlemleri, Legal Yayınevi, İstanbul, 2013.

Günday, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2003.

Güvenç, İnci, Tuay, Elif, Türkiye’de Mükelleflerin Vergiye Bakışı, 

Gelir İdaresi Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 51, Ankara, 2007.

Işık, Abdulkadir, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2014. (Kısaca Işık A.)

Işık,

, Hüseyin, Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç Ve Örtülü 

Sermaye-Uluslararası Düzenlemeler ve Uygulamalar ile Türk Vergi 

473

Sisteminin Karşılaştırılması ve Öneriler, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Yayın No: 

2005/370, Ankara, 2005.

İpek, Jale G., Akıntürk, Turgut, Türk Medeni Hukuku Başlangıç 

Hükümleri Kişiler Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002.

Jacobs, Vernon, Duke, Richard, The Controlled Foreign Corporation Tax Guide, Offshore Press, Inc., Third Edition, ISBN 1-934175-

04-8, Kansas, 2007.

Karabacak, Nihal Samsun, Avrupa Birliği’nin Vergileme Alanındaki FISCALIS Programı Ve Türkiye’nin Katılımı, T.C. Maliye Bakanlığı AB Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010.

Karakoç, Yusuf, Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara,

2012.

Karatepe, Yalçın, Türev Piyasalar, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayını, Yayın No: 587, Ankara, 2000.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan 

Kitabevi, Ankara, 2007.

Kırca, İsmail, Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon işlemleri, Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2000.

Kutlu, Erol, Yazıcı, Resul, İslatince, Hasan, Erdinç, Zeynep, Gürsoy, Bülent, Ekonomik Analiz, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 

2776, Eskişehir, 2013.

Lang, Michael; Pistone, Pasquale; Rust, Alexander; Schuch, Josef; 

Staringer, Claus; Storck, Alfred, The OECD-Model-Convention and 

its Update 2014, Linde Verlag Publishing, Wien 2015.

Larin, Gilles N., Buote, Chantal, Duong, Robert, Aggressive Tax 

Planning and Inherent Risks: Would Canada Benefit by Adopting 

Tools Developed by Some of Its Trading Partners, Québec, 2006.

Monsenego, Jérôme, Taxation of Foreign Business Income Within 

The European Internal Market, Stockholm School of Economics Publish, ISBN: 978-91-7258-845-5, Stockholm, 2011.

Murphy, Kristina, Regulating More Effectively: The Relationship 

Between Procedural Justice, Legitimacy And Tax Non-Compliance, 

Australian National University Working Paper No: 71, ISBN: 

0642768714, Canberra, 2005. 

474

Murphy, Kristina, Sakuraı, Yuka, Aggressive Tax Planning: Differentiating Those Playing The Game From Those Who Don’t, Centre 

For Tax System Integrity Research School Of Social Sciences Australian National University, Working Paper No:25, ISBN: 0642768242, 

Australia, 2001.

Mutluer, Kamil, Heper, Fethi, Dönmez, Recai, Üyümez, M. Erkan,

Vergi Hukuku, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1536, Eskişehir,

2006.

Oğuzman, M. Kemal, Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.

Öncel, Mualla, Kumrulu, Ahmet, Çağan, Nami, Vergi Hukuku, 

Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.

Öner, Cihat, Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi 

Değişimi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010.

Öz, Semih, Uluslararası Vergi Rekabeti Ve Vergi Cennetleri, Maliye Ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2005.

Özdemir, Biltekin, Küreselleşme Bağlamında Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006.

Özer, Levent, Vergilemede Global Eğilimler, Scala Yayıncılık, İstanbul, 2009

Poroy, Reha, Tekinalp, Ünal, Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2000.

Prosser, Kevin J., Murray, Rebecca, Tax Avoidance, Sweet & 

Maxwell Publish, London, 2012.

Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Temel Esaslar, Karahan Yayınevi, Adana, 2009.

Sağlam, Meltem, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançlarının 

Vergilendirilmesi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2011.

Saraç, Özgür, Küresel Vergi Rekabeti Ve Ulusal Vergi Politikaları, 

Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006.

Saruç, Naci Tolga, Vergi Uyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2015.

Şenyüz, Doğan, Yüce, Mehmet, Gerçek, Adnan, Vergi Hukuku Genel Hükümler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2013.

Thorne, Danielle, The Double Irish And Dutch Sandwich Tax 

Strategies: Could A General Antiavoidance Rule Counteract The 

475

Problems Caused By Utilisation Of These Structures?, Victoria University of Wellington LLM Research Paper, Laws 516: Taxation, Domestic And International, New Zealand, 2013.

Uludağ, Arda, Turunç, Sencer, Uluslararası Toplumun Gelişmekte 

Olan Ülkelere Yaklaşımı, Vergi & Kalkınma, Avrupa Birliği ve Dış 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2014.

Vaidyanathan, Akanksha Jalan, Tax Havens: Conduits for Corporate Tax Malfeasance, Working Paper No: 458, Indian Institute of Management Bangalores, Bangalores, 2014.

Yaşa, Memduh, AK İktisat Ansiklopedisi, Ak Yayınları, İstanbul,

1973.

Yıldız, Habib, Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri ve 

Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Seçkin Yayınevi, Ankara,

2005.

Yılmaz, Gülay Akgül, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, 

İSMMMO Yayınları, İstanbul, 2006.

2) MAKALELER:

Acinöroğlu, Serkan, “Vergiden Kaçınma Ve Vergi Kaçakçılığıyla 

Mücadelede Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2013 Tarihli Son Eylem Planının Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı: 379, Yıl: 2013 (Mart), 

SS. 188-197.

Akbey, Ferhat, “Türkiye’de Vergi Denetimi ve Gelirleri Üzerine Bir

İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 

Yıl: 2014, SS. 63-103.

Akçaoğlu, Ertuğrul, “ABD Vergi Hukukunda Özün Şekle Üstünlüğü İlkesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 2, SS. 171-186 

(kısaca, Öz).

Akçay, Ekrem Yaşar; Argun, Çiğdem; Akman, Elvettin, “AB’nin 

Tarihsel Gelişimi Ve Ortak Dış Ve Güvenlik Politikası”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:3, Sayı:4, Yıl: 2011, SS.117-

131.

Akkaya, Mustafa, “Vergi Borcunu Etkileme Çabalarının Anayasal 

Vergilendirme İlkeleri Karşısındaki Konumu”, Vergiden Kaçınmanın 

Önlenmesi, (Editör: Billur Yaltı), Beta Yayınevi, İstanbul 2014, SS. 26-

43 (kısaca Etkileme).

476

Akman, Şefik Taylan, “Vergi Hukukunda “Peçeleme” Kavramının 

Hukuksal ve Sosyolojik Analizi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 

2008, SS. 26-48.

Aktan, Coşkun Can, Vural, İstiklal Y., “Vergi Rekabeti”, Erciyes 

Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 22, Yıl: 2004 (Ocak-Haziran), SS. 

1-18.

Aktan, Coşkun Can, “Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı”, Çimento İşveren Dergisi, Yıl: 2012 (Ocak), SS. 1-11.

Aktel, Mehmet, “Küreselleşme Süreci Ve Etki Alanları”, Süleyman 

Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Yıl: 2001, SS. 

193-202.

Aktuğ, Muhammet; Öz, Ersan, “Küresel Vergi Şeffaflığının Artırılmasında Uluslararası Bilgi Paylaşımının Rolü”, Uluslararası Yönetim 

İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, Yıl: 2021, SS. 115-148.

Akyıldız, Hüseyin, “Tartışılan Boyutlarıyla ‘Homo Economıcus’”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, Yıl: 

2008, SS. 29-40.

Alm, James, “Does An Uncertain Tax System Encourage ‘Aggressive Tax Planning’?”, Economic Analysis and Policy, Sayı: 44, Yıl: 

2014, SS. 30-38.

Altınışık, Songül, “ Hizmetiçi Eğitim Ve Türkiye'deki Uygulama”, 

Eğitim Yönetimi, Sayı: 3, Yıl: 2 (Yaz 1996), SS. 329-348.

Altınok, Derviş, “Hakkın Kötüye Kullanımı Yasağı Altında Peçeleme İşlemlerinin Vergisel Sonucu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 366, 

Yıl: 2012 (Şubat).

Anbarlı, Şeniz, “Bir Pasif Direnme Modeli Olarak Sivil İtaatsizlik”, 

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1, Yıl: 2001.

Arıkan, Zeynep, "Avrupa Vergi Sisteminin Birbirine Yaklaştırılması Gayretleri ve Türk Vergi Sistemi", İzmir Ticaret Odası Dergisi, 

Sayı: 3, Yıl: 1991 (Mart).

Atabey, Selin Ertürk, “Öz Sermaye Kavramı ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama Alanları”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 

Cilt: 53, Sayı: 619, Yıl: 2016, SS. 89-97.

Avcı, Mehmet; Erek, Didem, “Türkiye’de Serbest Bölge Uygulamalarının Yabancı Sermaye Girişine Katkısının Değerlendirilmesi: Ege 

477

Serbest Bölge Örneği”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 

Cilt:7, Sayı:1, Yıl: 2018 (Haziran), SS. 200-227.

Aydın, Erkan, “Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Sağlanan Gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 Kapsamında 

Vergilendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: XXV, 

Sayı: 2, Yıl: 2008, SS. 363-383.

Ayrıçay, Yücel, “Türev Piyasaların Gelişmekte olan Piyasalara 

Olası Etkileri”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Yıl: 2003, SS. 1-19.

Bak, Başak, “Borsa Opsiyon Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi 

SBF Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 4, Yıl: 2009, SS. 39-75.

Balcı, Süleyman Hayri, "Vergi Alanında Uluslararası Bilgi Değişimi", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 347, Yıl: 2010, SS. 34-43.

Bankman, Joseph, “The Economic Substance Doctrine”, Southern 

Californıa Law Review, Volume: 74, Issue: 5, SS. 5-30.

Barker, William B., “The Ideology of Tax Avoidance”, Loyola University Chicago Law Journal, Volume: 40, Issue: 2, Chicago 2009, SS. 

229-251. 

Barlas, Nami, “Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması 

Yasağının Alman Medenî Kanunundaki Düzenlenme Tarzı Ve Eleştirisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LV, 

Sayı: 3, Yıl: 1997.

Batı, Murat, “Forward Sözleşmeler Vergiden Kaçınma Aracı Mıdır?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 4, 

Yıl: 2016: SS. 1217-1244.

Batırel, Ömer Faruk, “Türk Vergi Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Seri: 29, 

Yıl: 1983-1984, SS. 127-136.

Berkay, Ferhan; Armağan, Ramazan, “Vergilemenin Uluslararası 

Boyutlarından Çifte Vergilendirme Sorunsalının Türk Vergi Sistemine 

Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 3, 

Sayı: 5, Yıl: 2011, SS. 88-106.

Bilgin, Handan Kaynar, “Türkiye’de Vergi Ahlakının Belirleyicileri”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı: 38, Yıl: 2011(Ağustos), SS. 167-

190.

478

Bilici, Nurettin, “Türk Hukukunda Vergiden Kaçınmayı Önleme 

Amaçlı Özel Düzenlemeler”, Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, (Editör: Billur YALTI), Beta Yayınevi, İstanbul 2014, SS. 197-216.

Birgili, Erhan, Akyel, Nermin, Karaca, Nevran, “Futures Sözleşmeler ve Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı: 26, 

Yıl: 2005 (Nisan), ISSN:2146-3042, SS.109-119.

Biyan, Özgür, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Tek Ortaklı 

Şirket: Zorunlu Bazı Düzenlemelerin Vergi Hukukunda Yarattığı Eksiklik”, Mali Çözüm, İSMMO Yayınları, Yıl: (Temmuz-Ağustos), SS. 

91-109.

Bozkurt, Batuhan Levent, “Avrupa Birliği’nde Kurumlar Vergisi”, 

Maliye Dergisi, Sayı: 150, Yıl: 2006 (Ocak-Haziran), SS. 90-106.

Bulut, Nihat, “Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılma Nedeni Olarak 

Genel Ahlak”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 1-2, SS. 29-47.

Bulutoğlu, Kenan, “Vergiye Karşı Tipik Bir Reaksiyon Poujade Hareketi”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı 4, Yıl: 1958.

Buyrukoğlu, Selçuk, Erasa, İrem, “Vergi Bilincinin Oluşmasında 

Mükellef Haklarının Yeri ve Önemi”, Vergi Dünyası, Sayı: 375, Yıl: 

2012 (Kasım), SS. 116-127.

Cachia, Frankin, “Aggressive Tax Planning: An Analysis from an 

EU Perspective”, EC Tax Review, Cilt: 26, Sayı: 5, Yıl: 2017, SS. 257-

273.

Cenikli, Elvan, Şahin, Deniz, “Türk gelir İdaresinde Otomasyon 

Projeleri”, İnternet Uygulamaları Ve Yönetimi Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1, 

Yıl: 2013, SS. 37-51.

Coşkun, Neslihan, “Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları 

ve Uluslararası Düzeyde Çözüm Arayışlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, SS. 153-170.

Cravens, Karen S., “Examining The Role Of Transfer Pricing As A 

Strategy For Multinational Firms”, International Business Review, 

Volume: 6, Issue: 2, Year: 1997, SS. 127-145.

479

Çelikkaya, Ali, Bişgin, Aytül, “Uluslararası Alanda Vergi İdareleri 

Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 163, Yıl: 

2012 (Temmuz-Aralık), SS. 76-94.

Çiçek, Uğur; Uğur, Kübra, “Türkiye İle AB Ülkelerinin Dolaylı –

Dolaysız Vergiler Açısından Karşılaştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 24, Yıl: 2019, SS. 290-310.

Çonkar, Kemalettin, Ata, H. Ali, “Riskten Korunma Aracı Olarak 

Türev Ürünlerin Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye’de Kullanımı”, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: IV, Sayı. 2, Yıl: 2002, SS. 

1-17.

Çölgezen, Övül, "Şeffaflık ve Bilgi Değişimi", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:344, Yıl: 2010, SS. 101-107.

Darby, Joseph B., Lemaster, Kelsy, “International Tax Planning Double Irish More Than Doubles The Tax Saving: Hybrid Structure Reduces Irish, U.S. And Worldwide Taxation”, Practical US/ International Tax Strategies-A Twice Monthly Report On US/International Tax 

Planning, Volume: 11, Issue: 9, Year: 2007 (May), SS. 2-16.

Datt, Kalmen Hyman, “Paying a Fair Share of Tax and Aggressive 

Tax Planning - A Tale of Two Myths”, eJornul of Tax Research, 

Cilt:12, Sayı: 2, SS. 410-432.

Deak, Daniel, “Macar Vergi Hukuku’nda Hukukun Kötüye Kullanılması”, Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, (Editör: Billur YALTI; 

Çeviren: Gamze Gümüşkaya), Beta Yayınevi, İstanbul 2014, SS. 65-

102.

Değirmencioğlu, Cansın, “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Zararlı Vergi Rekabetine Etkisi”, Mali Çözüm, Eylül-Ekim 2013, 

İSMMMO Yayımları, SS. 163-169.

Desloge, Summer, “Clarity or Confusion?: The Common Law Economic Substance Doctrine and Its Statutory Counterpart”, Journal of 

Legislation, Cilt: 46, Sayı:2, Yıl:2020, SS. 326-345.

Dijk, Michiel Van, Weyzig, Francis, “The Global Problem of Tax 

Havens: The Case Of The Netherlands”, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) Paper, 2008 (May).

480

Donohoe, Michael P., “Financial Derivatives In Corporate Tax 

Avoidance: A Conceptual Perspective”, Journal Of American Taxation Association, Forthcoming Accepted Paper Series, Year: 2014, SS. 

1-45.

Dönmez, Nergis Feride Kaplan, “Transfer Fiyatlandırması Kavramı 

Ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 

23, Yıl 2020(Temmuz), SS. 403-425.

Edizdoğan, Nihat, Gümüş, Erhan, “Vergi Afları ve Türkiye’de 

Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 164, Yıl: 

2013 (Ocak-Haziran), SS. 99-119.

Egeli, Halûk, Dağ, Mehmet, “Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 163, Yıl: 

2012 (Temmuz-Aralık), SS. 13-146.

Erdönmez, Pelin Ataman, “Kurumsal Yeniden Yapılandırma”, 

Bankacılar Dergisi, Sayı: 44, Yıl: 2003, SS. 23-42.

Erkuş, Hakan, Ateş, Leyla, “Kontrol Edilen Yabancı Kurumlar Ve 

5520 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemenin İrdelenmesi”, Vergi Dünyası, Sayı: 310, Yıl: 2007.

Evans, Chris, “Containing Tax Avoidance: Anti-Avoidance Strategies”, Univestry Of New South Wales Faculty Of Law Research Series, Paper: 40, Year: 2008.

Ferhatoğlu, Emrah, “Uluslararası Vergi Rekabeti Ve Sürükletici 

Güçleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2006 (Haziran), SS. 79-96.

Field, Heather M., “Aggressıve Tax Plannıng & The Ethıcal Tax 

Lawyer”, Virginia Tax Review, Cilt: 36, Yıl:2017, SS. 261-321.

Fisher, Jasmine M., “Fairer Shores: Tax Heavens, Tax Avoidance 

And Corporate Social Responsibility”, Boston University Law Review, 

Volume: 94, Issue: 337, SS. 337-365.

Freedman, Judith, “Interpreting Tax Statutes: Tax Avoidance And 

The Intention Of Parliamanent”, Law Quartely Review, Issue: 123, SS. 

53-90. 

481

Fuest, Clemens, Spengel, Christoph, Finke, Katharina, Heckmeyer, 

Jost H., Nusser, Hannah, “Profit Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform”, World 

Tax Journal, October 2013.

Gençoğlu, Ümit Gücenme, Ertan, Yasemin, “Türkiye’de Örtülü 

Sermaye Ve Örtülü Kazanç Dağıtımı: İMKB 50 Endeksinde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2012 (Ekim), SS. 85-

100.

Giray, Filiz, “Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti Ve Boyutları”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 9 Yıl: 2005, SS. 93-

122.

Gök, A. Kerim, “Vergi Direncinin Gelişimi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XXII, Sayı: 1, Yıl: 2007.

Gökbunar, Ali Rıza, Selim, Sibel, Yanıkkaya, Halit, “Türkiye'de 

Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Ekonomik 

Yaklaşım, Cilt: 18, Sayı: 63, SS. 69-94.

Güler Hünkar, “Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Olay Analiziyle Ölçülmesi”, Gaziantep Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, Yıl: 2020, SS. 256-273.

Gülşen Gedik, “Türk Vergi Hukukunda Kontrol Edilen Yabancı 

Kurumların Vergilendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17, S. 3-4, SS. 85-112.

Güney, Selami, Bozkurt, Ramazan, “Türkiye’deki Transfer Fiyatlandırma Uygulamalarının Vergisel Ve Diğer Faktörler Dikkate Alınarak İncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 50, Yıl: 

2011 (Nisan), SS. 149-166.

Güngör, Gonca, “Küreselleşmenin Türk Vergi Politikaları Üzerine 

Etkisinin 1980 Sonrası Analizi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, 

Sayı: 2, Yıl: 2011, SS. 69-78.

Güngör, Kamil, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Vergi 

Uyumlaştırılması”, Mevzuat Dergisi, Sayı: 40, Yıl: 2001 (Nisan).

Güngör, Kamil, “Avrupa Birliği’nde Vergi Uyumlaştırması ve 

Vergi Uyumlaştırma Sorunu”, Maliye Dergisi, Sayı: 136, Yıl: 2001 

(Ocak-Nisan), SS. 49-76.

482

Harari, Moran, Sitbon, Ofer, Kedar, Ronit Donyets, “Aggressive 

Tax Planning And Corporate Social Responsibility In Israel”, Accontancy Business And Public Interest, Volume: 12, Year: 2013, SS. 1-

46.

Hazman, Gülsüm Gürler, “Vergi Bilincini Etkileyen Muhtemel Dışsal Etkenlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Tespiti”, Akademik İncelemeler, Cilt: 4, Sayı: 1, Yıl: 2009, SS. 53-71.

İbiş, Cemal, “İşletmelerde Vergi Planlaması”, Mali Çözüm, Sayı: 

68, Yıl: 2004 (Temmuz-Ağustos-Eylül), SS. 72-79.

İlhan, Gökalp, “Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi Uyumlaştırması Ve Türk Vergi Sisteminin Uyumu”, Uluslararası İnsan Bilimleri 

Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Yıl: 2007, SS. 1-23.

Kahriman, Hamza; Tepekule, Umut, “Uluslararası Vergilemede 

Yeni Bir Otomatik Bilgi Değişim Uygulaması Olarak FATCA”, Prof. 

Dr. Naci Birol Muter’e Armağan, Editörler Ramazan Gökbunar, Mustafa MİYNAT, Birol Kovancılar, Tülin Canbay, Serkan Cura, Manisa 

2014, SS. 85-106.

Kanamugıre, Jean Chrysostome, “A Critical Analysis Of Tax Avoidance In The South African Income Tax Act 58 of 1962, As Amended”, Mediterranean Journal of Social Science, Volume: 4, Issue: 6, 

Year: 2013 (July), SS. 351-363.

Kaplan, Steven N., Strömberg Per, “Leveraged Buyouts and Private 

Equity”, Journal Of Economic Perspectives, Volume: 23, Issue: 1, 

Year: 2009 (Winter), SS. 121–146.

Kara, Döndü; Can, Ahmet Vecdi, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişi Kavramının 6728 Sayılı 

Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi”, İşletme Bilimi Dergisi 

(JOBS), Cilt:5, Sayı:1, Yıl: 2017, SS. 13-33.

Karadağ, Neslihan Coşkun, “Hukuki Güvenlik İlkesinin Vergi Planlamasında Taşıdığı Anlam Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 

Cilt: 1, Yıl: 2009, SS. 693-745.

Karakoç, Yusuf, “Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 15, Özel Sayı, Yıl: 2013, SS.1259-1308

483

Karasu, Sibel, “Vergi Cennetlerinin Türk Vergi Sistemindeki Yeri”, 

Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 109, Yıl: 2008 (Ekim).

Kargı, Nihal; Karayılmazlar, Ekrem, “Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkinsizlik Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi 

İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, Yıl: 2009, SS. 21-37.

Kargı, Veli; Yüksel, Cihan, “Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Adaleti Ve Mükellefler Üzerine Etkileri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Seri: 54, Yıl: 2010, 

SS. 24-44.

Kavulich, Jerome J., “Income Tax-Three Party Sale-LeasebacksTrue Leases Or Financing Techniques? Frank Lyon Co. V. United States, 435 U.S. 561 (1978)”, Western England Law Review, Volume: 1, 

Issue: 3, Year: 1978-1979, SS. 601-622.

Kaygusuzoğlu, Mehmet, “Finansal Türev Ürünlerden Forward Sözleşmeleri Ve Muhasebe İşlemleri”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, Yıl: 2011, SS. 137-149.

Kılıç, Ramazan, “Vergi İdarelerinin Görevleri Açısından Modernizasyon İhtiyacı”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 14, Yıl: 2011, SS. 363-376.

Kleinbard, Edward D., “Stateless Income”, Florida Tax Review, 

Volume:11, Issue:9, Year: 2011, SS. 700-774.

Knuutinen, Reijo, “Corporate Social Responsibility, Taxation and 

Aggressive Tax Planning”, Nordic Tax Journal, Sayı: 1, Yıl: 2014, SS. 

36-75.

Koç, Özgür Emre, “Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan 

Araştırması”, Business and Economics Research Journal, Cilt: 10, 

Sayı: 4, Yıl: 2019, SS. 1015-1027.

Krahmal, Andriy, “International Hybrid Instruments: Jurisdiction 

Dependent Characterization”, Houston Business And Tax Law Journal, Volume: 5, Year: 2005, SS. 2-29.

Kuzu, Satiye, “Vergi Planlama Aracı Olarak Amortismanların 

Vergi Usul Kanunu Ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi”, Vergi Raporu, Sayı: 188, Yıl: 2015, SS. 32-54.

484

Larin, Gilles N., Duong, Robert, Jacques, Marie “Policy Forum: 

Responses To Aggressive Tax Planning-A Study Framework”, Canadian Tax Journal, Volume: 56, Year: 2008, SS. 143-159.

Ling, Nur Lesya Firsya Johaimi, “Analysis of Factors and Impact 

Of Sale and Leaseback Transaction”, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, Cilt: 36, Yıl: 2012, SS. 502-510.

Loomis, Stephen C., “The Double Irish Sandwich: Reforming Overseas Tax Havens”, ST. Mary’s Law Journal, Volume: 43, Issue: 825, 

Year: 2012, SS. 825-854.

Masun, Mehmet Altan, “Çokuluslu Şirketlerin Finansal Yönetiminde Transfer Fiyatlandırması Ve Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 41, Sayı: 1, Yıl: 2019 (Haziran), SS. 247-255.

Mullis, Kenan, Check-the-Box and Hybrids: A Second Look at 

Elective U.S. Tax Classification for Foreign Entities, Georgetown 

Universty Law Center’s LLM in Taxation Program Special Report, 

2011 (October), SS. 371-380.

Nar, Mehmet, “Küresel Forum Çalışmaları: Vergilendirmede Bilgi 

Değişimi Üzerine Güncel Bir Değerlendirme”, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Cilt: 9, Sayı: 5, Yıl: 2014 (Bahar), SS. 1631-1649.

Notes, “The Expanding Definition of “Security”: Sale-Leasebacks 

and Other Commercial Leasing Arrangements”, Duke Law Journal,

Volume: 1972, Issue: 6, Year: 1972, SS. 1221-1250.

Odabaş, Sultan, “Vergi Yönetimine İlişkin İlke Ve Hedefler Buldan 

Araştırması”, Editörler: İrfan Ertuğrul, Turgut Tok, 23-24 Kasım 2006 

Buldan Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-

975-6992-21-0, Denizli 2006, SS. 83-815.

Organ, İbrahim, Çavdar, Fatih, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Uluslararası Alanda Yaşanan Sorunlar”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl: 2012, SS. 63-84.

Organ, İbrahim, Yegen, Baki, “Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, Yıl: 2013, SS. 241-

271.

485

Ömürbek, Nuri, Çiçek, Hüseyin Güçlü, Çiçek, Serdar, “Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan 

Anketin Bulguları”, Maliye Dergisi, Sayı: 153, Yıl: 2007 (TemmuzAralık), SS. 102-122.

Öncel, Mualla, “Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda Vergi Uyumlaştırması”, Prof. Dr. Akif Erginay’a 65. Yaş Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını No: 460, Ankara 1981, SS. 714-741.

Öz, Ersan, Yaraşır, Sevinç, “Global Bir Kavram: Vergi Rekabeti”, 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi 

Konferansları, (Prof. Dr. Şerafettin Aksoy'a Armağan), Seri: 52, Yıl: 

2009.

Pedersen, Jan, “Tax Exploitation”, Scandinavian Studies in Law, 

Volume: 35, Year: 1991.

Popwell, David T., “Rice'S Toyota World, Inc.: Fourth Circuit 

Extends Sham Transaction Doctrine To Equipment Leasing Tax Shelter”, Washington and Lee Law Review, Cilt: 43, Sayı: 1, Yıl: 1986 

(Ocak), SS. 317-336.

Pürsünlerli Çakar, Elif, “Vergiye Karşı Direnme Şekilleri Ve Vergi 

İnzivası”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, 

Y.2013, Sa. 1-2.

Pürsünlerli Çakar, Elif, “Vergi Kalkan: Dolaysız Vergilere Üst Sınır 

Uygulaması Ve Fransa Örneği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 1-2, Yıl: 2008, SS. 585-600 (kısaca: Vergi Kalkanı). 

Pürsünlerli Çakar, Elif, Saraçoğlu, Fatih, “Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Yeni Bir Model: Vergi Polisi Müessesesi (Fransa Örneği)”, 

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Yıl: 

2014, SS. 51-68 (kısaca: Vergi Polisi).

Pürsünlerli Çakar, Elif, Saraçoğlu, Fatih, “Vergi Yurttaşlığı: Kavram, Unsurları ve Geliştirme Yöntemleri”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Yıl: 2015 (Ocak), SS. 39-49 (kısaca: Yurttaşlık).

Saban, Nihal, “Vergi Usul Kanunu 3,B,1’in –Neliği”, Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, (Editör: Billur Yaltı), Beta Yayınevi, İstanbul 

2014, SS. 141-167.

486

Saraçoğlu, Fatih, “Vergi Erozyonu Açısından Gelir Vergisinde Yer 

Alan Müesseselerin Analizi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 

2, Yıl 2000, SS.79-96.

Saraçoğlu, Fatih, “Vergilendirme Yetkisi Ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2003, 

SS. 175-189.

Sargöllü, Ersin, “Muvazaa”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 

1989, SS. 665-678, s. 676.

Sarıaslan, Osman, “Küreselleşmenin Temel Türk Kanunlarına Etkileri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 2010 (Nisan), 

SS. 335-362.

Savaş, Hasan Hüseyin, “Örtülü Sermayede Borcun Devamlı Kullanılma Koşulu Ve Öz Sermayeye Oranı”, Mevzuat Dergisi, Sayı: 18, 

Yıl: 2 (Haziran 1999).

Savaşan, Fatih, Odabaş, Hakkı, “Türkiye’de Vergi Kayıp Ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 10, Yıl: 

2005, SS.1-28.

Saymen, Ferit Hakkı, “Kanuna Karşı Hile İstimali”, İstanbul Barosu Mecmuası, Yıl: 1940, SS. 476-492.

Schizer, David M., “Sticks And Snacks: Derivatives And Curtailing 

Aggressive Tax Planning”, Southern California Law Review, Volume: 

73, Year: 2000, SS. 1339-1406.

Stewart, Kenneth L., “Taxation of Sale and Leaseback Transactions 

- A General Review”, Vanderbilt Law Review, Volume: 32, Issue: 4, 

Year: 1979 (May), SS. 945-983.

Taşkın, Yasemin, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesine 

Genel Bakış”, Mali Çözüm, Sayı: 109, Yıl: 2012 (Ocak-Şubat), SS. 69-

76.

Taşkın, Yasemin, “Vergi Psikolojisi Ve Vergiye Karşı Mükellef 

Tepkileri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma 

Merkezi Konferansları, Seri: 54, Yıl: 2010, SS. 68-90.

Taylar, Yıldırım, “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergi 

Hukukunda Hukukî Güvenlik İlkesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 

307, Yıl: 2007.

487

Taytak, Mustafa, “İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti: Ampirik Bir Araştırma”, Maliye Dergisi, Sayı: 158,

Yıl: 2010 (Ocak-Haziran), SS.496-512.

Topuz, Seçkin, Canbolat, Ferhat, “Kira İlişkisinin Devri - (Yeni) 

Türk Borçlar Kanununun İlgili 323’üncü Maddesinin Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 95, Yıl: 2011, SS. 97-

134.

Tosuner Mehmet, Demir, İhsan Cemil, “Ege Bölgesi’nin Vergi 

Ahlâk Düzeyi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: X, 

Sayı: II, Yıl: 2008, SS. 355-373.

Tosuner Mehmet, Demir, İhsan Cemil, “Toplumsal Bir Olgu Olarak 

Vergi Ahlâkı”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, Yıl: 

2007, SS. 1-20.

Tosuner Mehmet, Demir, İhsan Cemil, “Vergi Ahlâkının Sosyal Ve 

Kültürel Belirleyenleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2009, SS. 1-15.

Tunç, Hasan, “Demokrasi Türleri Ve Müzakereci Demokrasi Kavramı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 1-

2, Yıl: 2008, SS. 1113-1132.

Tunçer, Mehmet, “Hükümet-Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi Ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 3, 

Yıl: 2002, SS.107-128.

Ubay, Birol, “Vergi Rekabeti Ve Vergi Planlaması”, Vergi Raporu 

Dergisi, Sayı:204, Yıl: 2016 (Eylül), SS. 115-126.

Üstün, Yusuf, “Normlar Hiyerarşisi Ve Kooperatiflerin Denetimi 

Meselesi”, Tematic Ticaret ve Mevzuat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 

Yıl: 2014, SS. 1-10.

Varol, Naim, “İşletme Dışı Finansman Araçlarından Sat Ve Geri 

Kirala Yöntemi İle Banka Kredisi Kullanımının Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, SS. 143-166.

Weber, Dennis, “Avrupa Vergi Hukuku’nda Hukukun Kötüye Kullanılması: Genel Bir Bakış Ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Dolaysız Ve Dolaylı Vergi İçtihatlarında Bazı Yeni Eğilimler”, Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, (Editör: Billur Yaltı; Çevirenler: Gülşen Gedik, 

Nuray Aşçı Akıncı), Beta Yayınevi, İstanbul 2014, SS. 237-319. 

488

Weisbach, David A., “An Economic Analysis of Anti-Tax Avoidance Doctrines”, John M. Olin Law & Economics Working Paper, 

No: 99 (2d Series), 17 May 2002, Chicago 2002.

William, L. Vallee, “Sale-Leaseback Transactions By Tax-Exempt 

Entities and the Need For Congressional Guidelines”, Fordham Urban 

Law Journal, Volume: 12, Issue: 2, Article: 5, Year: 1983, SS. 349-

381.

Xynas, Lidia, "Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 

1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance", Revenue Law Journal, Volume: 20, Issue. 1, Article 2, Year: 2010.

Yaraşır, Sevinç, “Vergi Afları ve Türkiye’deki Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı: 379, Yıl: 2013 (Mart), SS. 175-

187.

Yıldız, Habib, “Avrupa Birliği Vergi Politikası Ve Vergi Uyumlaştırma Çalışmaları”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt: X, Sayı:3-4, Yıl: 2006, SS. 549-569.

Yılmaz, Elif, “Kanuna Karşı Hilenin Vergi Hukukundaki Görünümü Olarak Peçeleme Kavramı Ve Muvazaa İle Mukayesesi”, Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: XVII, Yıl: 2013, SS. 

1757-1781.

Yüce, Mehmet, “Verginin Mali Amacı Açısından Kırgız Vergi Sisteminin Değerlendirmesi”, Mevzuat Dergisi, Sayı: 78, Yıl: 2004 (Haziran).

Yücer, İpek, “Alt Kira (Sub-Leasing)”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 3, Yıl: 2008, SS. 791-829.

Zucman, Gabriel, “Taxing Across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits”, Journal of Economic Perspectives, Volume: 28, Issue: 4, Year: 2014 (Winter), SS. 121–148.

3) TEZ VE PROJELER:

Acarkan, İrem, Avrupa Toplulukları’nda Kurumlar Vergisi 

Uyumlastırması Ve Ekonomik Etkilerenin Türkiye Açısından Degerlendirmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007.

489

Biçer, Yalın, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik 

Vergi Politikaları Ve Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006.

Çiftçi, Özgür Himmet, Türev Piyasalar Ve Türk Bankacılık Sektöründeki Uygulamalar, Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme 

Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2011.

Çoban, Serhan, Dolaylı Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Analizi, Yayımlanmamış Dönem Projesi, Pamukkale 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli 2019.

Çomaklı, Şafak Ertan, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi Ve Vergisel 

Kayıtdışılık, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje 

No: BAP/2003/295, ISBN: 978-975-01665, Erzurum 2007.

Donohoe, Michael Patrick, Financial Derivatives In Corporate 

Tax Avoidance, Yayımlanmamış Doktora Tezi, University Of Florida, 

Florida 2011, s. 19 (kısaca Derivatives).

Fakirullahoğlu, Zeynep, Uluslararası Transfer Fiyatlandırması Ve 

Vergilendirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Sakarya 2011.

Gedik, Gülşen, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançlarının 

Vergilendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.

Gökçe, Cihan, Vergi Kayıp Ve Kaçaklarının Önlenmesinde Vergi 

Cennetleriyle Mücadele, Kıyı Bankacılığı Ve Türkiye Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006.

Karakaş, İskender Emrah, Zararlı Vergi Rekabetine Karşı Vergi 

Reformları Ve Türk Vergi Sistemindeki Çalışmalar, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2010.

Keskin, Ayşe Dilşad, Swap İşlemi ve Hukuki Niteliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara 2011.

490

Muter, Naci B., Sakınç, Süreyya, Çelebi, A. Kemal, Mükelleflerin 

Vergi Karşısındaki Tutum Ve Davranışları Araştırması-Manisa İli 

Vergi Mükellefleri Üzerine Bir Anket Çalışması, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Manisa 1993.

Nurcan, Belma, Türev Piyasa İşlemlerinin Vergilendirilmesi ve 

Örnek Ülke Uygulamaları, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Muhasebe Genel Müdürlüğü, Ankara 

2005.

Önal, Debi Konukcu, Türkiye’de Ve Avrupa Birliği’nde Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma, Vergi Denetimi Ve Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011.

Özdemir, Oya, Gider Vergileri Alanında Türk Vergi Sisteminin 

Avrupa Birliği Müktesebatı İle Uyumlaştırılması, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2008.

Randeberg, Morten, Selvik, Helge, A Study Of Tax Minimization 

Strategies In Multinational Companies With Focus On The CocaCola Company And IKEA, (Unpublished Master Thesis), Norwegian 

School of Economics- Financial Economics And International Business, Bergen 2014.

Şaan, Ayşe, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Vergi 

Denetiminin Etkinliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2008.

Talqvist, Daniel, Tax As A Key Driver In Motivating Company Investments: The Case Of Debt Push Down, Master’s Thesis, Accounting And Financial Management, Stocckholm School Of Economics 

Department Of Acoounting And Business Law, Stocckholm 2007.

Uyanık, Oğuz Alp, İşletmelerde Vergi Kaçırma Yolları ve Bunlara 

Karşı Güvenlik Müesseseleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013.

4. RAPORLAR, KOMİSYON KARARLARI VE DİĞER 

ÇALIŞMALAR:

An Roinn Airgeadais Department of Finance, Technical Paper on 

Effective Rates of Corporation Tax in Ireland, April 2014.

491

Australian Taxation Office, The Australian Taxation Office’s Management Of Aggressive Tax Planning, ISBN: 0642807507, Canberra 

2004.

Canada Revenue Agency, 2006-2007 Canada Revenue Agency Annual Report, Canada.

Canada Revenue Agency, 2006-2007 Canada Revenue Agency Annual Report To Parliament, Canada.

Council Directive 77/799/Eec Of 19 December 1977 Concerning 

Mutual Assistance By The Competent Authorities Of The Member 

States In The Field Of Direct Taxation, (Erişim),http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31977L0799, 

08.03.2020.

European Commission, Aggressive Tax Planning Indicators Final 

Report, Taxation Papers No: 71-2017 (ISSN 1725-7557), Brussels 

2017.

European Commission (EC), “Commission Communication On 

An External Strategy For Effective Taxation and Commission Recommendation On the İmplementation of Measures Against Tax Treaty Abuse”, 25.05.2016, 9452/16, Brussels.

European Commission (EC), “Communication From The Commission To The European Parliament And The Council- An Action 

Plan To Strengthen The Fight Against Tax Fraud And Tax Evasion”, 

6.12.2012 COM(2012) 722 Final, Brussels 2012. (kısaca Communication).

European Commission, Comission Recommendation Of 

06.12.2012 On Aggressive Tax Planning, 06.12.2012 C (2012) 8806 

Final, Brussels 2012. (kısaca Recommendation).

European Commission, Commission Expert Group “Platform For Tax 

Good Governance”, Ref.Ares(2021)7126407-19/11/2021, Brussels 

2021.

European Commission, Commission Decision Of 23.4.2013 On 

Setting Up A Commission Expert Group to Be Known As The Platform For Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation, 23.04.2013 C(2013) 2236 Final, Brussels 2013. (kısaca 

Expert).

492

European Commission, Commission Recommendation of 

21.3.2018 Relating To The Corporate Taxation Of A Significant Digital Presence, C(2018) 1650 final, Brussels 2018. 

European Commission, Commission Recommendation of 

6.12.2012 On Aggressive Tax Planning, 2012/772/EU, Official Journal of the European Union (12.12.2012- L 338/41). 

European Commission, Commission Recommendation Of 

6.12.2012 Regarding Measures Intended To Encourage Third Countries To Apply Minimum Standards Of Good Governance In Tax Matters, 6.12.2012 C(2012) 8805 Final, Brussels 2012 (kısaca Minimum 

Standards).

European Commission, European Economy: The Economic Adjustment Programme for Portugal 2011-2014, Occasional Papers 202-

2014 October, Brussels 2014 (Kısaca: Economy).

European Commission, Follow-up of the Communication on the 

External Strategy: Tax Treaties between Member States and Developing Countries, Doc: Platform/18/2016/EN, Brussels 2016. 

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 10 July 2015, TAXUD/D1/AC/equ (2015) 3722043, Brussels 

2015. 

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 24 September 2015, TAXUD/D1/AC/equ (2015), Brussels 

2015.

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 23 March 2018, TAXUD/D1/LK/lr (2018) taxud.d.1(2018), 

Brussels 2018

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 19 December 2018, TAXUD/D1/(2019) taxud.d.1(2019), Brussels 2018.

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 26 March 2019, TAXUD/D1/(2019) taxud.d.1(2019), Brussels 

2019.

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 16 September 2020, TAXUD/D1/(2020), Brussels 2020

493

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 17 November 2020, TAXUD/D1/LK/lk (2020) 

taxud.d.1(2020), Brussels 2020.

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 11 January 2021, TAXUD/D1 (2021) taxud.d.1(2021), Brussels 2021.

European Commission, Platform For Tax Good Governance Meeting Of 10 March 2021, TAXUD/D1 (2021) taxud.d.1(2021), Brussels 

2021.

European Commission, Platform For Tax Good Governance: 

Challenges In Taxation Of The Digital Economy And Objectives Of 

The Reform, Doc: Platform/29/2017/EN, Brussels 2017. 

European Commission, Platform For Tax Good Governance: Clarification on Conflict of Interest Rules, DOC: Platform/24/2016/EN, 

Brussels 2016.

European Commission, Platform For Tax Good Governance: 

Competitiveness and Tax Competition Discussion paper for the Platform on Tax Good Governance Meeting of 12 September 2018, Doc: 

Platform/37/2018/EN, Brussels 2018.

European Commission, Platform For Tax Good Governance: Discussion Paper On Hybrid Mismatches In Relation To Third Countries, DOC: Platform/21/2016/EN, Brussels 2016.

European Commission, Platform For Tax Good Governance: Sustainable Finance and Ta, DOC: Platform/45/2021/EN, Brussels 2021.

European Commission, Platform For Tax Good Governance: The 

Hybrid Meeting Of The Platform For Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning & Double Taxation, Ref.Ares(2021)660301-

26/10/2021, Charlemagne EC Building Sicco Mansholt Room Brussels 

2021.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Discussion Paper on the Recommendation On Aggressive Tax Planning, 

Brussels, January 2014 Taxud/D1/.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Discussion Paper on the Recommendation On Aggressive Tax Planning, 

Brussels, January 2014 Taxud/D1/30.05.2014.

494

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Discussion Paper On The Follow-up Of The Comission Recommendation Regarding Measures Intended To Encourage Third Countries To 

Apply Minimum Standarts Of Good Govarnance In Tax Matters, Meeting Of 06.02.2014, DOC: Platform/005/2014/EN, Brussels 2014.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Discussion Paper On The Recommendation On Aggressive Tax Planning, Meeting Of 06.02.2014, DOC: Platform/006/2014/EN, Brussels 

2014.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Discussion Paper On The Follow-up Of The Comission Recommendation Regarding Measures Intended To Encourage Third Countries To 

Apply Minimum Standarts Of Good Govarnance In Tax Matters, Meeting Of 10.07.2014, DOC: Platform/008/2014/EN, Brussels 2014.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Discussion Paper On Criteria Applied by EU Member States To Establish 

Lists Of Non-Cooperative Jurisdictions, Meeting Of 19.11.2014, 

DOC: Platform/11/2014/EN, Brussels 2014.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Discussion Paper On The Follow-up Of The Commission Recommendations Of 06 December 2012, Criteria Applied by EU Member States 

To Establish Lists Of Non-Cooperative Jurisdictions, Meeting Of 

02.03.2015, DOC: Platform/1/2015/EN, Brussels 2015.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Draft 

Rules Procedure, Meeting Of 10.07.2013, DOC: Platform/001/2013/EN, Brussels 2013.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Draft 

Work Program, Meeting Of 16.10.2013, DOC: Platform/002/2013/EN, 

Brussels 2013.

European Commission, Platform For Tax Good Governance-Follow-up Of The Communication On The External Strategy: Toolbox 

Spill-Over Effects Of EU Tax Policies On Developing Countries, Doc: 

Platform/26/2017/EN, Brussels 2017.

European Commission, Proposal For a Council Directive Laying 

Down Rules Relating To The Corporate Taxation Of A Significant 

Digital Presence (SWD(2018) 81 final - SWD(2018) 82 final), 

2018/0072 (CNS), COM(2018) 147 final, Brussels 2018

495

European Commission, Proposal For A Directive Of The European Parliament And Of The Council-On The Fight Against Fraud 

To The Union's Financial Interests By Means Of Criminal Law, 

1.7.2012 COM(2012) 363 Final, Brussels 2012. 

European Commission, Rules Of Procedure Of The Group Of 

Experts “Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation”, Erişim Tarihi: 25.10.2021, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-09/rules_of_procedure_platform.pdf. 

European Commission, The 8th Meeting Of The Platform For Tax 

Good Governance (Sub-group with Member States representatives), 

TAXUD/D1/AC/equ (2016), Brussels 2015.

European Commission, The 9th Meeting Of The Platform For Tax 

Good Governance, TAXUD/D1/AC/equ (2016), Brussels 2016.

Europen Commission, Platform For Tax Good Governance-Discussion Paper On The Recommendation On Agressive Tax Planning,

Brussels 2014.

European Commission, Study on Structures of Aggressive Tax 

Planning And Indicators, Taxation Papers No: 61-2015 (ISSN 1725-

7557), Brussels 2015.

Euro Lex, “Consolidated Versions Of The Treaty On European 

Union And The Treaty On The Functioning Of The European Union”, Official Journal C 326, 26/10/2012 P. 0001-0390. 

Finances Québec, Aggressive Tax Planning, ISBN: 978-2-550-

55081-5, Québec 2009.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 188, Ankara 2015 (Ocak). 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008 – 2010), Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükelleflerin Hakları Ve Ödevleri Rehberi, Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 185, Ankara 

2014 (Nisan).

Gelir İdaresi Başkanlığı, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, Gelir İdaresi Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 114, Ankara 2010.

496

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergilendirme Bülteni, Sayı: 7, Yıl: 2013 

(Ağustos).

HM Revenue & Customs, Helpsheet 302, Tax Year 6 April 2013 to 

5 April 2014.

HM Treasury-HM Revenue & Customs, Tackling Aggressive Tax 

Planning In The Global Economy: UK Priorities For The G20-OECD 

Project For Countering Base Erosion And Profit Shifting, ISBN: 978-

1-909790-89-6, March 2014.

House Of Commons Chambre Des Communes Canada, Report of 

the Standing Committee on Finance-Tax Evasion And The Use Of 

Tax Havens, 41st Parliament, First Session, 2013 May.

House of Commons Committee of Public Accounts, Tax Avoidance: Tackling Marketed Avoidance Schemes-Twenty-ninth Report 

of Session 2012–13, London 2013.

International Fiscal Association, GAARs in Developing Countries, 

IFA Research Paper, 23 October 2013.

New York State Bar Association (Tax Section), Report On Corporate Tax Shelters, 10 May 1999.

OECD, Action Plan On Addressing Base Erosion And Profit Shifting, ISBN 978-92-64-20270-2, OECD Publishing, 2013. (Kısaca Action).

OECD, Addressing Base Erosion And Profit Shifting, ISBN 978-

92-64-19265-2, OECD Publishing, 2013, s. 79-80 (kısaca BEPS).

OECD, Addressing Tax Risks Involving Bank Losses, ISBN 978-

92-64-08867-2, OECD Publishing, 2010 (kısaca Bank).

OECD, Aggressive tax Planning Based On After- Tax Hedging,

OECD Publishing, 2013.

OECD, Aggressive tax Planning Based On After- Tax Hedging, 

OECD Publishing, 2013.

OECD, Aggressive tax Planning Based On After- Tax Hedging, 

OECD Publishing, 2013.

OECD, Corporate Loss Utilisation Through Aggressive Tax Planning, ISBN 978-64-11921-5, OECD Publishing, 2011 (kısaca Corporate).

497

OECD, Çok Uluslu İşletmeler Ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi, Paris 2001, (Çeviren: İstanbul Yeminli Mali 

Müşavirler Odası, Referans No: P-2007-142, İstanbul 2007).

OECD, Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy And Compliance Issues, OECD Publishing, March 2014 (kısaca: Hybrid).

OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project:

Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy, OECD Publishing 2021, Paris. (kısaca: 

Two-Pillar Solution)

OECD, Neutralising The Effect Of Hybrid Mismatch Arrangements, OECD/G20 Base Erosion And Profit Shifting Project, OECD 

Publishing, ISBN: 978-92-64-21879-6, 2014, s. 29 (kısaca: Neutralising).

OECD, Tax Challenges Arising From Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion 

and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2018, Paris.

OECD, OECD/G20 Base Erosion And Profit Shifting Project: 

Addressing The Tax Challenges Of The Digitalisation Of The Economy – Policy Note, Oecd Publishing 2019, Paris. 

OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 

and Tax Administrations, OECD Publishing, ISBN: 978-92-64-09018-

7, 22 July 2010, s. 63-105 (kısaca: TP).

OECD/Council of Europe, The Multilateral Convention on Mutual 

Administrative Assistance in Tax Matters: Amended by the 2010 Protocol, OECD Publishing, Paris 2011. (Kısaca Assistance).

Office Of Tax Policy Department Of The Treasury, The Deferral of 

Income Earned Through U.S. Controlled Foreign Corporations, A 

Policy Study, December 2000.

Report Of The Auditor General Of Canada, Agressive Tax Planning, Chapter 3, ISBN 978-1-100-23502-8, Ottowa 2014.

South African Revenue Service, Discussion Paper On Tax Avoidance, Law Administration, South African Revenue Service, November 2005, SS. 19-27 (Kısaca SARS).

South African Revenue Service, Tax Avoidance And Section 103 

Of The Income Tax Act, 1962- An Interm Response, South African 

Revenue Service, March 2006 (kısaca SARS 2006).

498

T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gelir İdaresinde Etkinlik Arayışları, Çevirenler: Pınar ACAR, 

Gamze Kösekahya, Pelin Kuzey, Hakan Karabacak, Nihal Samsun, 

Hülya Soylu, Devrim Aşkın, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara,

2002.

The Federal Ministry For Economic Cooperation and Development, 

Addressing Tax Evasion And Tax Avoidance İn Developing Countries, Published by Deutsche Gesellschaft Für İnternationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh, Eschborn 2010.

TÜBİSAD, Türkiye’de E-Ticaret Pazar Tanımlama ve 2013 Pazar 

Büyüklüğü Ölçümleme Çalışması, İstanbul 2014.

TÜRMOB, Tüm Yönleriyle Yenileme Fonu Uygulaması, Mali 

Mevzuat Yorum / Uygulama Sirküleri, Sirküler No: 3, Aralık 2020.

Yıldırım, Mert, Vergilemenin Mali Amacı Açısından Türk Vergi 

Sisteminin Değerlendirilmesi, , Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu 

2019.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Faaliyet Raporu, Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı Strateji, Dış İlişkiler Ve Veri Analizi Şube Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2014.

5) KONFERANS VE TEBLİĞLER:

Information Management Network (IMN), The 2nd Annual East 

Coast Municipal Derivatives Conference-Executive Brief, 10-12 December 2007, Naples/Florida.

Thuronyi, Victor, Taxation Of New Financial Instruments, Ad 

Hoc Group Of Experts on International Cooperation In Tax Matters, 

Tenth Meeting, Geneva, 10 - 14 September 2001.

Weeghel, Stef van, “GAAR v. SAAR – or both?”, Anti-Avoidance 

Rules In Taxation: Striking A Balance, Asian Tax Authorities Symposium, 4-5 September 2012, Kuala Lumpur.

Gravelle, Jane G., Tax Havens: International Tax Avoidance And 

Evasion, Congressional Research Service (CRS), CRS Report For 

Congress, 23 January 2013.

499

OECD, Exchange Of Information As A Tool To Combat Offshore 

Tax Evasion, Grand Pela Hotel and Suites Abuja/Nigeria, 23-25 October 2019.

Uzun, Ertuğrul, “Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek 

İçin Yeterli Midir? - Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri Ve 

Hukuki Argümantasyon Teorisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V Sempozyum (13-17 Eylül 2010), Kitap No:25, İstanbul 2012, SS. 72-96.

Pavel, Jan; Tepperová, Jana, “FDI And Base Erosion And Profit 

Shifting From The Czech Republic”, Proceedings of the 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019, University of Economics, Prague Faculty of Finance and 

Accounting Department of Public Finance, Praha 2019, SS. 90-96.

Yurtsever, Hatice; Şafak, Havva, “Veraset Ve İntikal Vergisi Bağlamında Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri”, Maliye Araştırma Merkezi 

Konferansları, Yayın No: 102, İstanbul 2015, SS. 52-94.

6) İNTERNET ve DİĞER KAYNAKLAR:

AB Nedir?, (Erişim) 19.04.2021, https://www.avrupa.info.tr/tr/abnedir-72. 

Avcı, Yakup, “Yeni Finansal Ürünlerin Vergiden Kaçınma Aracı 

Olarak Kullanılması”, (Erişim) http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/yakup/004/, 22.12.2020.

Aygül, Emrah, “Yeni Bir Finansman İmkânı "Satıp Geri Kiralama" 

(Sale And Leaseback) İşlemi”, (Erişim) https://www.alomaliye.com/2013/07/01/yeni-bir-finansman-imkani-satip-geri-kiralamasale-and-leaseback-islemi/, 30.11.2020.

Baker, Philip, Tax Avoidance, Tax Evasion & Tax Mitigation, s. 

9-10, (Erişim) , https://www.scribd.com/document/262173949/TaxAvoidance-Tax-MitigationPhilip-Baker, 25.11.2021

Benari, Gideon, Tricky Tax: Two Tax Avoidance Schemes Explained, Institute of Scientific & Technical Communicators, Cover Art & 

Illustrations, 2009 (April), (Erişim), https://financialtransparency.org/ 

reports/tricky-tax-two-tax-avoidance-schemes-explained/, 21.10.2021

500

Biyan, Özgür, “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Beyan Sistemi 

Çalışmıyor”, (Erişim) http://www.dunya.com/gelir-uzerinden-alinanvergilerde-beyan-sistemi-calismiyor-229884h.htm, 19.08.2020.

Büyükdemirci, Fatma, Küresel Asgari Kurumlar Vergisi ve Dijital 

Ekonominin Vergilendirmesinde Son Gelişmeler, (Erişim), https:// 

kpmgvergi. com/blog /kuresel-asgari- kurumlar-vergisi-ve-dijital-ekonominin-vergilendirmesinde-son-gelismeler/1197, 07.11.2021. 

Committee On Homeland Security And Governmental Affairs, 

Offshore Profit Shifting And The U.S Tax Code-Part 2 (Apple Inc.), 

21 May 2013.

Corporate Tax Rates Table, (Erişim) http://www. kpmg. com/ 

global /en /service s/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-taxrates-table.aspx, 19.08.2014.

Corporation Tax Basis of Charge, (Erişim) http://www.revenue.ie/en/tax/ct/basis-charge.html, 17.12.2020.

Corporation Tax Deductions, (Erişim) http://www. revenue. 

ie/en/tax/ct/deductions.html, 20.12.2019.

Coşkun, Cem, Küresel Asgari Kurumlar Vergisi 2023’e Yetişecek 

Mi?, (Erişim), https://www.bloomberght.com/kuresel-asgari-kurumlar-vergisi-2023e-yetisecek-mi-2297085, 22.01.2022.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Türkçe Metinleri, 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/ULKELER_BILGI_DEGISIMI.htm, 01.12.2021.

Deloitte, Tax Guides And Highlights, (Erişim), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-netherlandshighlights-2021.pdf, 24.02.2021.

Demir, Murat; “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörler”, E-AkademiHukuk, Ekonomi, Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Yıl: 2009 

(Ağustos), S. 90, Parg. 2, (Erişim) http://e-akademi.org/makaleler/mdemir-3.htm, 09.04.2020.

Department of the Treasury Of USA, “The Problem of Corporate 

Tax Shelters-Discussion, Analysis and Legislative Proposals”, July 

1999, (Erişim) https://home.treasury.gov/system/files/131/Report-Corporate-Tax-Shelters-1999.pdf, 06.08.2020.

Dış Borç/Yatırım Takası Nedir? (Debt/Equity Swap), (Erişim) 

http://goo.gl/SuRBih, 01.03.2020.

501

Duff, David G.; “Tax Avoidance In The 21th Century”, (Erişim) 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1457453, 

19.04.2020.

Elçin, Bora, “Türev Finansal Araçlar Ve Vergilendirilmesi”, (Erişim) http://www. meritymm. com/ wp-content /uploads/ 2013/ 05/ turevvergilendirme.pdf, 30.12.2020.

Ercan, Metin; “Kitabına Uygun Vergi Kayıpları”, (Erişim) 

http://goo.gl/Cu38qd, 21.08.2020.

Ernst & Young, “GAAR Rising-Mapping Tax Enforcement’s Evolution”, February 2013, (Erişim), https://www.sataxguide.co.za/wpcontent/uploads/2015/03/GAAR-rising-Mapping-tax- enforcement%E2%80%99s-evolution-February-2013.pdf, 15.09.2021.

Eskicioğlu, Osman, “Çağdaş Vergi Anlayışının İslam Hukuku Açısından Eleştrisi”, (Erişim) http://www. enfal. de/ vergi. pdf, 21.02.2020.

European Commission (EC), EU Promotes Tax Good Governance 

Worldwide, (Erişim), https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eulist-of-non-cooperative-jurisdictions/, 31.12.2021.

European Commission (EC), Economic and Financial Affairs Council Configuration (ECOFİN), (Erişim), https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/ecofin/, 20.12.2021.

European Union, Country Profiles, (Erişim), https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_en, 

25.12.2021.

Finance Act 2010, (Erişim) http://www. irishstatutebook. 

ie/pdf/2010/en.act.2010.0005.pdf, 18.12.2020.

General Anti Avoidance Rule, (Erişim) http://www. sataxguide.co.za/general-anti-avoidance-rule-gaar/, 08.12.2020.

Gelir İdaresi Başkanlığı, FATCA İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular, 

(Erişim), https://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat/fatca-sorular, : 

23.12.2021.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Müfettişi Dağılımı, (Erişim), 

https://www.hmb.gov.tr/vdk-vergi-mufettisi-dagilimi, 31.12.2021.

HMRC, “CG45100-Groups Of Companies: Cg Definition: Outline”, (Erişim) https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg45100, 15.11.2020.

502

HMRC, “CG45305-No Gain/No Loss Transfers In Groups: The 

Main Rule”, (Erişim) https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg45305, 15.11.2020.

HMRC, “CG45660-Outward Domestication: Deferral Of Capital 

Gains Charge”, (Erişim) https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/

capital-gains-manual/cg45660, 15.11.2020.

IRS Settlement Initiative, (Erişim) 04.04.2021, https://www. irs.

gov/pub/irs-news/fs-05-17.pdf).

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Uluslararası Vergilemede 

Bilgi Değişimi Ve Türkiye Uygulamaları, s. 11, Erişim Tarihi: 

23.12.2021, https://istanbulymmo.org.tr/Data/PlatformYazi/2021_ 09

eyl%C3%BCl/202109-01.pdf. 

Kirchhoff, Herb, “The Tiebreaker Rule Regarding Tax Deductions 

for the Same Child”, (Erişim) https://finance.zacks.com/status-canmarried-persons-dependents-claim-taxes-7359.html, 03.04.2021.

Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in 

Tax Matters, (Erişim), https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm, 31.12.2021.

Mükellef Hakları Bildirgesi, (Erişim) https://gib.gov.tr/mukellefhizmetleri/mukellef-haklari, 17.05.2020.

OECD, A Brief History Of AEOI, (Erişim), https://www. oecd. 

org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/, 18.12.2021.

OECD, Automatic Exchange of Financial Account Information, 

January 2016, (Erişim), , https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-InformationBrief.pdf, 22.12.2021.

OECD, “Draft Principles To Enhance The Transparency And Governance Of Tax Incentives For Investment In Developing Countries”, 

(Erişim) http://www. oecd. org/ ctp/ tax-global/ transparency-and-governance-principles.pdf, 17.04.2021.

OECD, Glossary of Tax Terms, “Avoidance”, (Erişim), https:// 

www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm, 23.04.2020.

OECD, “Glossary of Tax Terms, “Evasion” ”, (Erişim) http://www. 

oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#E, 20.04.2020.

503

OECD, OECD Standardised Format For Automatic Exchange Of 

Information For Tax Purposes, (Erişim), https://www. oecd. org/ 

tax/exchange-of-tax-information/40501987.pdf, 19.12.2021.

Öğrendik, Güray, İştirakin Devralınması Durumunda Veya İştirakin Tasfiyesi Halinde, İştirakin Kayıtlı Değeri İle Devrolan Ya Da Tasfiye Olan Şirketin Özsermayesi Arasındaki Olumsuz Fark Zarar Kabul 

Edilebilir Mi?, (Erişim) http://www. dengeakademi. com/Files/Article/Guray2013IstirakDev.pdf, 10.03.2021.

Pfizer Merger Plan Raises İssue Of Corporate Tax Shifting, (Erişim) http://www. cbc.ca/ news/ business/ pfizer-merger-plan-raises-issue-of-corporate-tax-shifting-1.2641562, 16.11.2020.

Matt Jones, The "Residual Value" of Leasing, (Erişim), 

http://www.edmunds.com/car-leasing/the-residual-value-of-leasing.html, 03.12.2020.

Nedimoğlu, Ruhi, Vergi Suçlarında Manevi Unsur, (Erişim) 

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1973-

4/9. pdf, 09.04.2020.

Structured Finance Cases Settled, (Erişim), https://www. ird.govt. 

nz/en/media-releases/ 2009/ structured-finance-cases-settled, 02. 04.

2021.

Şirket Birleşmeleri, (Erişim) http://www. angelfire. com/ co2/ muratdinc/sayfa2.html, 21.07.2019.

Tax & Development, Thin Capitalisation Legislation A Background Paper For Country Tax Administrations, Initial Draft, 2012 (August), (Erişim), https://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.%20thin_capitalization_background.pdf, 03.11.2020.

Taxation Of Cross-Border Interest And Royalty Payments In The 

European Union, Directive No: 2003/49, (Erişim) https://ec.europa. eu/

taxation_ customs/taxation- cross-border- interest- and-royalty-payments- european-union_en, 21.12.2019.

TRT Haber, OECD: 136 Ülke Küresel Kurumlar Vergisi Anlaşmasını Onayladı, (Erişim), https://www.trthaber. com/haber/ ekonomi/ 

oecd-136-ulke- kuresel- kurumlar- vergisi- anlasmasini- onayladi615445. html, 07.11.2021.

504

Tunç, Akif, Güneş, Can, “Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemeleri/OECD 

Raporu Ve Çeşitli Ülke Düzenlemeleri”, (Erişim) http://goo.gl 

/GdqcYQ, 01.02.2021.

Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli AB Konsey Kararı (2001/235/AT), (Erişim) https://www.ab.gov.tr/files/AB_I 

liskileri/ AdaylikSureci/ Kob/Turkiye _Kat_Ort_Belg_ 2001.pdf, 15.

05.2020.

U.S. Department Of The Treasury, Fatca Agreements And Understandings In Effect By Jurisdiction, Erişim Tarihi: 23.12.2021, 

https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-accounttax-compliance-act. 

Walker, Lord, Ramsay 25 Years On: Some Reflections On Tax 

Avoidance, (2004) LQR 412.

Warren, Alvin C., “U.S. Income Taxation Of New Financial Products”, (Erişim) http://eml. berkeley. edu/~ burch/ Warren. pdf, 06. 02.

2020

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.