Viyana Satım Antlaşması Çerçevesinde Sözleşmeden Dönme

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Refia Nur YAĞMUR
ISBN: 9786050508581
Stok Durumu: Stokta var
97,75 TL 115,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Refia Nur YAĞMUR
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 329

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR CETVELİ 

GİRİŞ 

§ 1. DÖNME HAKKI DOĞURAN SÖZLEŞME İHLALLERİ

I. GENEL OLARAK: ANTLAŞMA’NIN SÖZLEŞMEYİ İHLAL YAKLAŞIMI VE İHLALE BAĞLADIĞI SONUÇLAR ............. 27

II. ESASLI İHLALİN VARLIĞI ........................................................ 36

A. ESASLI İHLAL KAVRAMI VE İŞLEVİ............................... 36

B. ESASLI İHLAL KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ ... 41

C. ESASLI İHLALIN UNSURLARI ........................................... 52

1. İhlalin Konusu ....................................................................... 53

a. Genel Olarak: Sözleşmeden ve/ya Antlaşma’dan Doğan Borçlar .................................................................. 53

b. Satıcının Borçları .............................................................. 59

b.1. Genel Olarak ........................................................... 59

b.2. Malı Teslim Borcu .................................................. 59

b.2.1. Teslim Yeri .................................................. 60

b.2.2. Teslim Zamanı ............................................. 62

b.3. Mallara İlişkin Belgeleri Verme Borcu ................... 63

b.4. Sözleşmeye Uygun Malları Teslim Etme Borcu ..... 65

b.5. Üçüncü Kişilerin Hak ve Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu.................................................. 66

c. Alıcının Borçları ............................................................... 67

c.1. Semeni Ödeme Borcu .............................................. 67

c.1.1. Semenin Belirlenmesi .................................. 70

c.1.1.1. Semenin Cari Fiyata Göre Tespiti ... 70

c.1.1.2. Semenin Malın Ağırlığına Göre Tespit Edilmesi ............................... 72

10

c.1.2. Ödeme Yeri .................................................. 73

c.1.3. Ödeme Zamanı ............................................. 73

c.2. Malları Teslim Alma Borcu..................................... 75

2. İhlalin Olumsuzluğa Sebep Olması ....................................... 76

a. Genel Olarak..................................................................... 76

b. Olumsuzluk Kavramı ........................................................ 77

c. Sözleşme Uyarınca Beklemekte Haklı Olunan Şeyden Önemli Ölçüde Yoksunluk ............................................... 81

c.1. Haklı Beklenti ......................................................... 81

c.2. Önemli Ölçüde Yoksunluk ...................................... 84

3. Öngörülebilirlik ..................................................................... 90

a. Genel Olarak..................................................................... 90

b. Öngörülebilirliğin Değerlendirilmesi................................ 91

c. Öngörülebilirliğin Değerlendirilme Anı ........................... 94

d. İspat Yükü ........................................................................ 98

4. Antlaşma’da Yer Alan Borçlar Kapsamında Esaslı İhlal Halleri .................................................................................. 100

a. Borcun Kısmen veya Tamamen İfa Edilmemesi ............ 100

a.1. Satıcının Borcunu İfa Etmemesi ............................ 102

a.1.1. Malı Teslim Etme Borcunun İfa Edilmemesi ................................................ 102

a.1.2. Belgeleri Alıcıya Verme Borcunun İfa Edilmemesi ................................................ 106

a.2. Alıcının Borcunu Hiç İfa Etmemesi ...................... 107

a.2.1. Semeni Ödeme Borcunun İfa Edilmemesi . 107

a.2.2. Malı Teslim Alma Borcunun İfa Edilmemesi ............................................... 109

b. Borcun Geç İfası ............................................................. 113

b.1. Satıcının Borçlarını Geç İfa Etmesi ....................... 113

b.2. Alıcının Borçlarını Geç İfa Etmesi ........................ 116

b.2.1. Alıcının Semeni Ödeme Borcunu Geç İfa Etmesi ........................................................ 116

b.2.2. Alıcının Malı Teslim Alma Borcunu Geç İfa Etmesi ................................................... 117

c. Haklı Olarak Askıya Alınan Borcun İfa Edilmemesinin İhlal Oluşturmaması ....................................................... 118

d. Borcun Sözleşmeye Uygun İfa Edilmemesi ................... 122

d.1. Satıcının Borçlarını Sözleşmeye Uygun İfa Etmemesi ............................................................... 122

11

d.1.1. Malların Sözleşmeye Uygun Olmaması veya Eksik Olması ..................................... 122

d.1.2. Mallar Üzerinde Üçüncü Kişilerin Hak Sahibi Olmaları .......................................... 126

d.1.3. Belgelerin Sözleşmeye Uygun Olmaması .. 131

d.1.4. Alıcının Muayene ve Bildirim Külfeti ....... 132

d.1.5. Satıcının Sözleşmeye Aykırılıkları Giderme Hakkı ........................................... 137

d.1.5.1. Genel Olarak ................................. 137

d.1.5.2. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Gidereceğini Bildirmesi ................ 139

d.1.5.3. Satıcının Aykırılığı Giderme Hakkı ile Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı Arasındaki İlişki ................. 141

d.2. Alıcının Borçlarını Sözleşmeye Uygun İfa Etmemesi .............................................................. 146

III. VERİLEN EK SÜRE (NACHFRIST) İÇERİSİNDE İHLALE SON VERİLMEMESİ .................................................................. 147

A. GENEL OLARAK .................................................................. 147

B. EK SÜRE MEKANİZMASININ İŞLETİLMESİ ................ 149

1. Ek Süre Verilebilecek Haller ............................................... 149

2. Ek Sürenin Makul Uzunlukta Olması .................................. 152

3. Bildirimin Şekli ................................................................... 156

4. Ek Süre İçerisinde Diğer Hukuki İmkanlara Başvurulamaması ................................................................ 157

§2. DÖNME HAKKININ KULLANILMASI

I. ESASLI İHLAL DURUMUNDA ................................................. 159

A. GENEL DÜZENLEMELER ................................................. 159

1. Alıcının md. 49(1)(a) Hükmüne Dayanarak Sözleşmeden Dönmesi............................................................................... 159

a. Sözleşmenin Esaslı İhlali ................................................ 159

b. Alıcının Sözleşmeden Dönme Beyanında Bulunması .... 160

b.1. Genel Olarak ......................................................... 160

b.2. Dönme Beyanının Tabi Olduğu Süre Sınırlamaları .......................................................... 165

12

b.2.1. Genel Olarak .............................................. 165

b.2.2. Teslimin Gerçekleşmemesi ........................ 165

b.2.3. Geç Teslim Durumu ................................... 166

b.2.4. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Halleri ........... 168

2. Satıcının md. 64(1)(a) Hükmüne Dayanarak Sözleşmeden Dönmesi............................................................................... 173

a. Sözleşmenin Esaslı İhlali ................................................ 173

b. Satıcının Sözleşmeden Dönme Beyanında Bulunması ... 173

b.1. Genel Olarak ......................................................... 173

b.2. Dönme Beyanının Tabi Olduğu Süre Sınırlamaları .......................................................... 173

b.2.1. Genel Olarak .............................................. 173

b.2.2. Semenin Ödenmemesi ............................... 174

b.2.3. Geç İfa Halinde .......................................... 175

b.2.4. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde ..... 176

B. ÖZEL DURUMLAR .............................................................. 178

1. Alıcının Kısmi İfa Halinde Sözleşmeden Dönme Hakkı ..... 178

a. Kısmi Dönme Hakkı ....................................................... 179

c. Sözleşmenin Tamamından Dönme Hakkı ...................... 180

2. Beklenen İhlal Halinde Sözleşmeden Dönme Hakkı ........... 181

a. Beklenen İhlal Kavramı .................................................. 181

b. Esaslı İhlalin Gerçekleşeceğinin Aşikâr Olması (md. 72(1)) ..................................................................... 184

b.1. Terminoloji ............................................................ 184

b.1.1. “Substantial / Fundamental” Ayrımı......... 184

b.1.2. “Becomes Apparent / Is Clear” - “Anlaşılma / Aşikâr Olma” Ayrımı ........... 187

b.2. Teminat Gösterilmesine Olanak Tanıma Külfeti ................................................................... 189

c. Borcun İfa Edilmeyeceğinin Beyan Edilmesi (md. 72(3)) ..................................................................... 192

d. Dönme Beyanının Zamanı .............................................. 194

e. Zararı Azaltma Külfeti ile Beklenen Esaslı İhlal Nedeniyle Sözleşmeden Dönme Arasındaki İlişki .......... 195

3. Art Arda Teslimli Sözleşmelerde Sözleşmeden Dönme Hakkı ................................................................................... 197

a. Esaslı İhlale Konu Teslimat Bakımından Sözleşmeden Dönme Hakkı ................................................................. 199

13

b. Gelecekteki Teslimatlar Bakımından Sözleşmeden Dönme Hakkı ................................................................. 202

c. Bağlantılı Teslimatlar Bakımından Sözleşmeden Dönme Hakkı ................................................................ 206

4. Kısmi İfa Halinde Sözleşmeden Dönme Hakkı ile Art Arda Teslimli Sözleşmelerde Sözleşmeden Dönme Hakkının Karşılaştırılması ................................................... 208

II. EK SÜRE (NACHFRIST) VERİLEN DURUMDA ................... 210

A. ALICININ MD. 49(1)(b) HÜKMÜNE DAYANARAK SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ ................................................ 210

1. Genel Olarak ........................................................................ 210

2. Ek Süre Verilmesi ................................................................ 210

3. Satıcının Verilen Ek Süre İçerisinde Malı ve/ya Belgeleri Teslim Borcunu İfa Etmemesi veya Etmeyeceğini Açıklaması ........................................................................... 211

4. Alıcının Sözleşmeden Dönme Beyanında Bulunması ......... 212

a. Genel Olarak................................................................... 212

b. Dönme Beyanında Bulunulmasına İlişkin Süre Sınırlamaları ................................................................... 213

b.1. Teslimin Gerçekleşmemesi ................................... 213

b.2. Geç Teslim Halinde ............................................... 213

b.3. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde ................. 214

B. SATICININ MD. 64(1)(b) HÜKMÜNE DAYANARAK SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ ................................................ 215

1. Genel Olarak ........................................................................ 215

2. Ek Süre Verilmesi ................................................................ 215

3. Alıcının Verilen Ek Süre İçerisinde Semeni Ödeme Borcunu ve/ya Malları Teslim Alma Borcunu İfa Etmemesi veya İfa Etmeyeceğini Açıklaması ...................... 216

4. Satıcının Sözleşmeden Dönme Beyanında Bulunması ........ 217

a. Genel Olarak................................................................... 217

b. Dönme Beyanında Bulunulmasına İlişkin Süre Sınırlamaları ................................................................... 217

b.1. Genel Olarak ......................................................... 217

b.2. Semenin Ödenmemesi ........................................... 218

b.3. Geç İfa Halinde ..................................................... 218

b.4. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde ................. 219

14

§ 3. DÖNME HAKKININ KULLANILMASINA BAĞLANAN SONUÇLAR

I. GENEL OLARAK ........................................................................ 221

II. DÖNME HAKKININ KULLANILMASININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ........................................................................................... 222

III. TARAFLARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞMUŞ OLAN BORÇLARINDAN KURTULMALARI ..................................... 225

IV. İFA EDİLMİŞ EDİMLERİN İADESİ ........................................ 228

A. GENEL OLARAK .................................................................. 228

B. İADEYE KONU EDİMLER .................................................. 229

1. Teslim Alınan Malların İadesi ............................................. 229

a. Kural: Malın Teslim Anındaki Durumuna Esaslı Surette Yakın Halde İade Edilmesi ................................. 231

b. İstisnalar ......................................................................... 232

c. Alıcının Elde Ettiği Yararı İade Borcu ........................... 235

d. İade Edilecek Malın Muhafazası .................................... 237

e. Alıcı Tarafından Mala İlişkin Yapılan Masraflar ............ 237

2. Ödenmiş Semenin İadesi ..................................................... 238

a. Genel Olarak................................................................... 238

b. Semene Ödeme Tarihinden İtibaren İşletilecek Faizin İadesi .............................................................................. 239

b.1. Faizin Belirlenmesi ............................................... 239

b.2. Faizin İşletilmesi ................................................... 241

C. İADE ZAMANI ....................................................................... 243

D. İADE YERİ ............................................................................. 244

E. İADEYE İLİŞKİN MASRAFLAR ........................................ 245

V. TAZMİNAT TALEP ETME HAKKI ......................................... 246

A. GENEL OLARAK .................................................................. 246

B. TAZMİNAT TALEBİNİN KOŞULLARI ............................ 248

1. Genel Olarak ........................................................................ 248

2. Sözleşmenin İhlali ............................................................... 248

3. Zarar ................................................................................... 249

4. Nedensellik Bağı.................................................................. 250

5. Öngörülebilirlik ................................................................... 251

C. TAZMİNAT MİKTARI ......................................................... 254

1. Genel Düzenleme ................................................................ 254

2. Somut Yöntem veya Soyut Yöntem Aracılığıyla Tazminatın Hesaplanması .................................................... 255

15

a. İkame Sözleşme Akdedilmesi Halinde Tazminatın Hesaplanması.................................................................. 256

b. Cari Fiyatın Bulunması Halinde Tazminatın Hesaplanması.................................................................. 259

D. TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDAN KURTULMA........ 261

E. ZARARI AZALTMA KÜLFETİ .......................................... 263

F. TAZMİNAT BORCUNUN İFASI ......................................... 265

1. Genel Olarak ........................................................................ 265

2. İfa Yeri ................................................................................ 265

3. İfa Zamanı ........................................................................... 266

VI. ZAMANAŞIMI ............................................................................. 268

SONUÇ ....................................................................................................... 271

KAYNAKLAR .......................................................................................... 277

Bu eser, Viyana Satım Antlaşması kapsamına giren bir milletlerarası satım sözleşmesinden dönme konusunun incelendiği bir çalışma olup, Prof. Dr. iur. Osman Berat Gürzümar’ın danışmanlığında İhsan Doğramacı Bilkent Üniver-sitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanmış ve 14 Aralık 2020 tarihinde Prof. Dr. Osman Berat Gürzüman, Doç. Dr. Kerem Can Sanlı ve Doç. Dr. Pınar Altınok Ormancı’dan oluşan jüri önünde savunularak başarılı bu-lunmu olan yüksek lisans tezimizin gözden geçirilmiş halidir.

Çalışmada öncelikle Antlaşma’nın sözleşmeye ihlal yaklaşımından kısaca bahsedilmiştir. Akabinde, Antlaşma’nın sözleşmeden dönme hakkının mevcu-diyeti için aradığı iki alternatiften biri olan esaslı ihlal üzerinde durulmuş, bu doğrultuda tarafların Antlaşma kapsamındaki borçlarına ve başlıca esaslı ihlal hallerine değinilmiştir. Daha sonra, sözleşmeden dönme hakkının kullanılabi-leceği ikinci durum olan ek süre mekanizması ele alınmıştır. Son olarak, söz-leşmeden dönme hakkının kullanılması bakımından sözleşmeden dönme beya-nına ve sözleşmeden dönmenin sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalar yapıl-mıştır. Çalışmada Antlaşma’nın niteliği gereği, milletlerarası doktrindeki ça-lışmalardan ve çeşitli ulusal yargı makamları ile hakem heyetlerinin kararla-rından mümkün olduğunca yararlanılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın bugünkü haline gelmesinde bana gerek akademik olarak ge-rekse tez yazımı hususunda danışmanlık eden Tez Danışmanım Saygıdeğer Prof. Dr. iur. Osman Berat Gürzümar’a, tez savunmasında çalışmaya ilişkin değerli eleştirilerini ve görüşlerini paylaşan Sayın Doç. Dr. Kerem Can Sanlı ve Sayın Doç. Dr. Pınar Altınok Ormancı’ya bir kez de bu vesileyle şükranla-rımı sunmak isterim.

Yüksek lisans çalışmalarım sırasında bana destek olan ve tezin yazılması sürecinde bana her türlü kolaylığı sağlayan Sayın Av. Levent Gündüz ve Sayın Av. Ayşe Dilek Akkızoğlu Gündüz’e; her türlü kaynağa erişmemde yardımcı olan Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi çalışanlarına; çalışmanın kitap olarak basılmasına kadar geçen süreçte yardımlarını esirgemeyen Sayın Doç. Dr. H.

Gökçe Zabunoğlu’na ve çalışmanın basım aşamasındaki katkılarından dolayı Sayın Muharrem BAŞER’e ve Yetkin Yayınları çalışanlarına teşekkür ederim.

Sevgili eşim ve meslektaşım Orhan Yavuz Yağmur’a yüksek lisansım sü-recinde bana karşı gösterdiği sabır ve verdiği manevi destek için özellikle te-şekkür etmek isterim, bu çalışma tamamlandıysa onun sayesindedir. Annem, babam ve kardeşim Elif, hayatımın bu döneminde de her zaman olduğu gibi yanımdaydılar ve beni her anlamda desteklediler, onlara bir kez de buradan teşekkür ederim. Eşimin ailesine de manevi destekleri için müteşekkirim.

Son olarak, bu çalışmanın tamamlandığını göremeden bu dünyadan göçen amcama; bugüne kadar bana öğrettiğin her şey için sana minnettarım.

a. Kitap ve Makaleler

Akıncı, Z.: Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.

Akıpek, Ş.: Viyana Satım Antlaşması (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

Akşener, F.: Türk ve İngiliz Hukukunda Borca Aykırı Davranılacağının Önceden Belli Olması, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.

Aktürk, İ: Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, 2015/1, ss: 210-238.

Akyol, Ş.: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 1995.

Altınok Ormancı, P.: Zararı Azaltma Külfeti, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

Anık, G.: Borçlunun Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden Dönme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 59, Ankara 2005, ss. 214-236.

Antalya, G.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt III, İstanbul 2017 (Cilt III).

Atamer, Y./ Arslanyürek, Y./ Taşkın, Z.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması CISG Danışma Kurulu Görüşleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2019.

Atamer, Y.: Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş̧ Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, Beta Yayınevi, İstanbul 2005.

278

Atamer, Y. (Edt.): Milletlerarası Satım Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008 (Atamer/Yazar).

Atamer, Y.: Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması: Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, Beta, İstanbul 2006 (Haksız Fiil Sorumluluğu).

Atamer, Y.: Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Ekseninde CISG’nin İfa Engelleri Sistemine Genel Bakış, Milletlerarası Satım Hukuku, Edt. Atamer, Y., On İki Levha, İstanbul 2012 (İfa Engelleri).

Atamer, Y.: Zararın Soyut Yöntem ile Hesaplanması ve Bu Hesabın CISG Madde 74 ve 76 Örneğinde Mahrum Kalınan Kâr Talebi ile İlişkisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1, ss: 137-160 (Soyut Yöntem).

Atamer, Y.: İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik, Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, ss. 217-260 (Sistematize Etmeyi Düşünmek).

Azeredo da Silveira, M.: Anticipatory Breach under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Nordic Journal of Commercial Law, 2005, S:2, ss: 1-51.

Babiak, A.: Defining Fundamental Breach under the United Nations Convention on Contracts fort he International Sale of Goods, Temple International and Comparative Law Journal, S: 6, ss. 113-144.

Basedow, J.: Towards a Universal Doctrine of Breach of Contract: The Impact of the CISG, International Review of Economics, S. 25, 2005, ss. 487-500.

Baş, E.: Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması Sorunu, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, S. 8, Özel Sayı, 2013, ss. 623-655.

Başoğlu, B: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012.

279

Başoğlu, B.: Öncelenmiş Borca Aykırılığın Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.66, S: 2, 2008, ss. 287-310 (Öncelenmiş).

Baysal, B: Sözleşmenin Uyarlanması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017 (Uyarlanma).

Baysal, B: Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012 (Kusur).

Baysal, P.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, Edt. Şıpka, Ş./ Yıldırım, A.C., İstanbul 2012, ss. 221-268 (Baysal, P.).

Bernstein, H./ Lookofsky, J.: Understanding the CISG in Europe, Kluwer Law International, La Hey, 2. Bası, 2003 (Bernstein/Lookofsky).

Bianca C.M. (Edt.) /Bonell M.J. (Edt.): Commentary on the International Sales Law – The 1980 Vienna Sales Convention, Giuffr`e, Milan 1987 (Bianca/ Bonell/ Yazar)

Bijl, M.: Fundamental Breach in Documentary Sales Contracts The Doctrine of Strict Compliance with the Underlying Sales Contract, European Journal of Commercial Contract Law, C. I, S. 1, 2009, ss. 19-28.

Bilgetekin, T./ Yalçın, Y.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 28’in Özel Hukukun Yeknesaklaştırılmasına Etkisi, Sorumluluk Hukuku (Seminerler 2016), Edt. Baysal, B., On İki Levha Yayınları, İstanbul 2016.

Bridge, M.: Avoidance for Fundamental Breach of Contract under the UN Convention on the International Sale of Goods, International and Comparative Law Quarterly, C. LIX, S. 4, Ekim 2010, ss: 911-940.

Bridge, M.: Issues Arising Under Articles 64, 72 And 73 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Journal of Law and Commerce, C: 25, 2005, S:6 (Issues), ss: 405-421.

Bridge, M.: The International Sale of Goods, 3. Bası, Oxford University Press, Oxford 2013 (Sale of Goods).

280

Bridge, M.: The Nature and Consequences of Avoidance of the Contract Under the United Nations Convention on the International Sale of Goods, International Law Review of Wuhan University, C: 10, 2008-2009, ss. 119-129.

Brunner, C. (Edt.)/ Gottlieb, B. (Edt.): Commentary on the UN Sales Law (CISG), Wolters Kluwer, 2019 (Brunner/Gottlieb/ Yazar).

Bund, J.: Force majeure Clauses - Drafting Advice for the CISG Practitioner, Journal of Law and Commerce, 1998, S: 17, ss. 381-413.

Buz, V.: Borçların İfası ve İfa Edilmemesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler – Tebliğler, İstanbul 2012, ss. 91-111.

Buz, V.: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998, Yetkin Yayınları.

Carter, J.W.: Classification of Contractual Terms: The New Orthodoxy, The Cambridge Law Journal, Vol. 40, No. 2, Kasım 1981, ss. 219-222.

Cartwright, J./ Whittaker, S.: The Code Napoléon Rewritten: French Contract Law after the 2016 Reforms, Bloomsbury, 2017, 1. Bası.

Chitty, J.: Chitty on Contracts, Edt. Beale H. G., Sweet&Maxwell, London 2015, 32. Bası.

Corterier, A.: Interest in Uniform Application - How to Solve the UN Sales Law’s Interest Rate Problem Under Article 78 CISG and Article 84 CISG, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 2004, Pace Law School, www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/corterier1.html#viii (Erişim: 12.09.2020).

Çabri, S.: Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı Cevdet Yavuz’a Armağan, 2016, C.22, S:3, ss: 615-644.

Dayıoğlu, Y.: CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011.

281

Demirsatan, B.: Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul 2019.

DiMatteo, L./ Dhooge, L./ Greene S./ Maurer V.: International Sales Law, a Critical Analysis of CISG Jurisprudence, Cambridge University Press, New York, 2005 (DiMatteo/Diğerleri).

DiMatteo, L./Dhooge, L./Greene, S./Maurer, V./Pagnattaro, M.: The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence, Northwestern Journal of International Law and Business, C: 34, 2004 (Analysis).

DiPalma, M.: Nachfrist under National Law, the CISG, and the UNIDROIT and European Principles: A Comparison, International Contract Adviser, Kluwer International, C: 5, S: 1, 1999 Kış, ss. 28-38.

El-Saghir, H.: Fundamental Breach of Contract: Remarks on the manner in which the Principles of European Contract Law may be used to interpret or supplement Article 25 of the CISG, An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts fort he International Sale of Goods 1980 as Uniform Sales Law, Edt. Felemegas, J., Cambridge University Press, New York 2007, s. 335-339.

Enderlein, F.: Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Edt. Sarcevic, P./Volken, P., Oceana, New York 1996, Ch. 5.

Enderlein, F./ Maskow, D.: International Sales Law, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, Commentary, Oceana Publications, 1992 (Enderlein/Maskow).

Erauw, J.: CISG Articles 66-70: The Risk of Loss and Passing It, Journal of Law and Commerce, S. 25, 2005, ss. 203-217.

Erauw, J./ Flechtner, H.: Remedies Under the CISG and Limits to their Uniform Character, The International Sale of Goods Revisited, Edt. Šarčević, P./ Volken, P., La Hey, Kluwer Law International, 2001 (Erauw/Flechtner).

282

Erdem, E.: Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu, Milletlerarası Satım Hukuku, Edt. Atamer, Y., On İki Levha, İstanbul 2012 (Satıcının Borçları).

Erdem, E.: Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, Edt. Şıpka, Ş./ Yıldırım, A.C., On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012, ss: 118-156 (Genel Bakış).

Erdem, E.: Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmeden Dönme, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. I, 1. Baskı, İstanbul 2010, ss. 857-895 (Dönme).

Erdem, E.: Viyana Satım Antlaşması’na Göre Alıcı ve Satıcının Borçlarının İhlalinin Sonuçları ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, ss. 259-288.

Erdem, E.: Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul, Beta Yayınları, 2008 (Makaleler).

Erdem, E.: Milletlerarası Ticaret Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017 (Milletlerarası Ticaret Hukuku).

Erdem, E.: Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, BATİDER, 1992, C. 54, S.3, ss. 1-57 (CISG)

Eren, F.: Sorumluluk Hukuku Bakımından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara 1975.

Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

Erkan, K.: CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, İstanbul 2013.

Farnsworth, A.E.: Rights and Obligations of the Seller, Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung. Wiener Übereinkommen über den internationalen Warenkauf. Lausanner Kolloquium, 1985.

Ferrari, F. (Edt.)/ Fletchner, H. (Edt.)/ Brand, R. (Edt.): The Draft UNCITRAL Digest and Beyond: Cases, Analysis and Unresolved Issues in the

283

UN Sales Convention, Sellier European Law Publishers, Londra, 2004 (Ferrari/Flechtner/Brand/Yazar).

Ferrari, F.: Fundamental Breach of Contract under the UN Sales Convention- 25 Years Article 25, International Business Law Journal, No:3, 2005, ss. 489-508 (Fundamental Breach).

Ferrari, F.: Burden of Proof under CISG, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Edt. The Pace International Law, Kluwer Law International, 2000-2001, ss. 1-8 (Burden of Proof).

Flechtner, H.: Buyers' Remedies in General and Buyers' Performance-Oriented Remedies, Journal of Law and Commerce, S. 25, 2005-2006, ss. 339-347.

Fletchner, H.: The Several Texts of the CISG in a Decentralized System: Observations on Translations, Reservations and other Challenges to the Uniformity Principle in Article 7(1), Journal of Law and Commerce, 1998, C:17, S:187, ss. 187-217.

Fountoulakis, C.: Remedies for breach of contract under the United Nations Convention on the International Sale of Goods, ERA Forum, C. XII., S:1, 2011, ss. 7-23.

Gartner, A.: Britain and the CISG: The Case for Ratification- A Comparative Analysis with Special Reference to German Law, Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Kluwer, 2000-2001.

Gergen, M.: Exit and Loyalty in Contract Disputes, Comparative Remedies for Breach of Contract, Edt. Cohen, N., McKendrick E., Hart Publishing, Oxford 2005.

Gillette, C./ Walt, S.: The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory and Practice, Cambridge University Press, New York, 2. Bası, 2016.

Goode, R.M.: Reflections on the Harmonization of Commercial Law, Uniform Law Review, S: 71, 1991, ss. 54-74.

284

Göka, M.E.: Borca Aykırı Davranılacağının Önceden Belli Olması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018.

Graffi, L.: Case Law on the Concept of "Fundamental Breach" in the Vienna Sales Convention, Revue de droit des affaires internationales / International Business Law Journal, S:3, 2003, ss. 338-349.

Grebler, E.: Fundamental Breach of Contract Under the CISG: A Controversial Rule, Proceedings of the Annual Meeting American Society of International Law, C: 101, Mart 2007, ss. 407-413.

Grewal, S.: Risk of Loss in Goods Sold During Transit: A Comparative Study of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Uniform Commercial Code, and the British Sale of Goods Act, Loyola of Los Angeles International and Comperative Law Review, C: 14, ss. 93-119.

Gümüşsoy Karakurt, G.: Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Gündoğdu, F.: Birleşmiş Milletler Satım Sözleşmelerine İlişkin Konvansiyona Göre İmkânsızlık ve Hukuki Sonuçları, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011, C:10, S:2, ss. 331-355.

Havutçu, A.: İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 2011), Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2. Bası, İstanbul, 2012, ss. 319-339.

Hatemi, H./Serozan, R./Arpacı, A.: Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1991.

Holdsworth, J.: Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Pace Law School, 2001, https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/holdsworth.html.

Honnold, J.: Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention, Edt. Flechtner, H. M., Kluwer Law International, 4. Bası, 2009.

285

Honsell, H. (Edt.): Kommentar zum UN-Kaufrecht, Springer, Berlin 1997 (Honsell/Yazar).

Huber, P.: CISG - The Structure of Remedies, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, S. LXXI, 2007, ss. 13-34.

Huber, P./ Mullis, A.: The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners, Sellier European Law Publishers, Münih 2007 (Huber/Mullis).

Iamiceli, P.: Chapter 4: Validity, Principles of European Contract Law and Italian Law: A Commentary, Edt. Antoniolli, L./ Veneziano, A., Lahey 2005, 4. Bölüm.

Işıntan, P.: Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Borçlar Kanunu Düzenlemelerinde Aynen İfa Kavramı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, S: 1, ss. 161-183.

Jacobs, C.: Notice of Avoidance under the CISG: A Practical Examination of Substance and Form Considerations, the Validity of Implicit Notice, and the Question of Revocability, University of Pittsburgh Law Review, C: 64, 2003, ss. 407-429.

Kabaklıoğlu Arslanyürek, Y.: Ceza Koşulu Özellikle Zarar ve Tazminatla İlişkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

Kanışlı, E.: CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013.

Kanışlı, E.: CISG'da ve Diğer Uluslararası Hukuk Uyumlaştırması Metinlerinde Öncelenmiş. Sözleşmeye Aykırılık, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cevdet Yavuz’a Armağan, C:22, S:3, ss. 1399-1456 (Öncelenmiş).

Kartal, B./ Öğün, P.: TBK M. 473/I Hükmü Kapsamında Öncelenmiş Borca Aykırılık Sorununun Değerlendirilmesi, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, Edt. Baysal, B., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016, ss. 229-251.

Kaşak, E.: Viyana Satım Sözleşmesi’nde Esaslı İhlal Kavramı, Ersin Çamoğlu’na Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013, ss: 335-356.

286

Kaya, C.: Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012.

Kazimierska, A.: The Remedy of Avoidance Under the Vienna Convention on the International Sale of Goods, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, C: 141, 1999-2000.

Keller, B.: Favor Contractus Reading the CISG in Favor of the Contract, Sharing International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday, Edt. Anderson C.B./ Schroeter, U., Wildy, Simmons & Hill Publishing, 2008, ss. 247-266.

Kılıç, Ş.: Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, 2010, S:2, ss. 1-44.

Kılıçoğlu, A.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016.

Kimbel, E.: Nachfrist Notice and Avoidance Under the CISG, Journal of Law and Commerce, C:18, 1999, s. 301 vd.; Piliounis, P.: The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Addional Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law, Pace University School of Law International Law Review, C:12, S: 1, 2000, ss. 301-331.

Kizir, M.: Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Konya 2011.

Kleinschmidt, J.: Termination of the Contract, Commentaries on European Contract Laws, Edt. Jansen, Nils/ Zimmermann, Reinhard, Oxford University Press, 2018, İtalya, Bölüm 9-Kısım 3.

Kocayusufpaşaoğlu, N.: Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/ Serozan/ Arpacı Borçlar Hukuku Genel Bölüm Cilt 1, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017, 7. Bası (Cilt 1).

Koch, R.: The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts fort he International Sale of Goods (CISG), Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), 1998, ss. 177-354.

287

Koch, R.: Whether the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts may be used to interpret or supplement Article 25 CISG, Internationales Handelsrecht, C. 5.2, 2005, ss. 65-70 (UNIDROIT).

Koch, R.: Buyer’s right to declare avoidance based on non-compliance with a Nachfrist: Commentary on whether the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts may be used to interpret or supplement Articles 47 and 49(1)(b) of the CISG, An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 as Uniform Sales Law, Edt. John Felemegas, Cambridge University Press, New York 2007, ss. 179-189 (Felemegas/Koch).

Koch, R.: Seller’s Right to Declare Avoidance Based on Non-Compliance with Nachfrist, Commentary on Whether the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts May Be Used to Interpret or Supplement Articles 63 and 64 of the CISG, An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 as Uniform Sales Law, Edt. John Felemegas, Cambridge University Press, New York 2007, ss. 198-206 (Felemegas/Koch (Seller’s Right)).

Korkmaz, Y.: Türk Borçlar Kanunu’na göre Satış sözleşmesinde Hasarın Geçişi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 23, S:1, 2015, ss. 231-253.

Korpinen, A.: On Legal Uncertainty Regarding Timely Notification of Avoidance of the Sales Contract, Nordic Journal of Commercial Law, 2005, S:1, ss. 1-11.

Köroğlu, B.: Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, 2013, S. 1-2, ss: 775-804.

Kötz, H.: Comparative Contract Law, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, Edt. Reimann, Mathias/ Zimmermann, Reinhard, 2. Bası, 2019, New York.

Kröll S. (Edt.)/ Mistelis L. (Edt.)/ Viscasillas P.P. (Edt.): UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), C.H. Beck, 1. Bası, 2011 (Kröll/Mistelis/Viscasillas/Yazar).

288

Kuntalp, E.: Ard Arda Teslimli Satım Akdi, Ankara 1968.

Kurtulan Güner, G.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmalar, On İki Levha Yayınları, 2018.

Küçükaydın, E.: Zarar Görenin Kusurunun Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’ndaki Görünümü, Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, Edt. Baysal, B., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2017, ss. 289-310.

Leisinger, B.: Fundamental Breach Considering Non-conformity of the Goods, 2007.

Lew, J./ Mistelis, L./ Kröll, S.: Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, La Hey 2003.

Liu, C.: Effects of Avoidance, Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles and PECL and Case Law, Nordic Journal of Commercial Law, 2005, S:1, ss. 2-31.

Liu, C.: Avoidance In The Case of An Installment Contract, 2005, (CISG Database: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu11.html (Installment).

Liu, C.: Additional Period (Nachfrist) for Lat e Performance: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, Review of the Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG), 2004-2005, Sellier European Law Publishers, Edt. Pace International Law Review, 2006, ss. 3-38 (Nachfrist).

Liu, C.: The Concept of Fundamental Breach: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles and PECL and case law, Pace Law School: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ biblio/liu8.html (Perspectives).

Liu, C.: Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from Articles 71/72 CISG, the UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, Pace Law School: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu9.html (Suspension).

Liu, C.: Remedies for Non-performance-Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2007, CISG Database: sisudoc.org/cisg/en/pdf/remedies

289

_for_non_performance_perspectives_from_cisg_upicc_and_pecl.chengwei_liu.landscape.a4.pdf (Remedies).

Liu, Q.: Termination of Contract for Fundamental Breach, Research Handbook on Remedies in Private Law, Edt. Halson, R./ Campbell, D., Edward Elgar Publishing, Glos, 2019, ss. 166-181.

Lookofsky, J.: The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Article 74 – Damages for Breach, International Encyclopaedia of Laws – Contracts, Edt. Herbots, J./Blanpain, R., Kluwer Law International, La Hey, 2000, ss. 1-192 (Md. 74).

Lorenz, A.: Fundamental Breach Under CISG, (Pace Law School, cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lorenz.html Erişim: 12.03.2019).

Lubbe, G.: Fundamental breach under the CISG: A source of fundamentally divergent results, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, 2004, S. 68, ss. 444-472.

MacQueen, H. L.: Remedies for Breach of Contract: the Future Development of Scots Law in its European and International Context, Edinburgh Law Review, C.1, S.2, 1997, ss. 200-226.

Magnus, U.: The Remedy Of Avoidance Of Contract Under CISG—General Remarks And Special Cases, Journal of Law of Commerce, S: 25, 2005-2006.

Magnus, U.: Wiener UN-Kaufrecht, Julius von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Edt. von Staudingers, J., 2. Bası, Berlin, 2005 (Kaufrecht).

Mak, V.: Specific Performance in English Consumer Sales Law, Specific Performance in Contract Law: National and Other Perspectives, Edt. Smiths, J./ Haas, D./Hesen, G., 2008, ss. 1-11.

Mazzotta, F.: CISG Articles 78 and 84(1) and their PECL counterparts, Ekim 2004, Pace Law School: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/mazzotta2.html.

McGregor, H.: McGregor on Damages, 15. Bası, Sweet&Maxwell, 1988.

290

Michida, S.: Cancellation of Contracts, The American Journal of Comparative Law, C:27, 1979, ss. 279-289.

Mohs, F.: Effects of avoidance and restitution of the goods : remarks on the manner in which Articles 7.3.5 and 7.3.6 of the UNIDROIT Principles compare with Articles 81 and 82 of the CISG, An International Approach To The Interpretation Of The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (1980) As Uniform Sales Law, Edt. Felemegas, J., Cambridge, New York 2007, ss. 252-259 (Felemegas/Mohs).

Nomer, H.N./ Ergüne, M.: Eşya Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 4. Bası.

Nomer, E.: Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2011.

Oğuz, A.: Karşılaştırmalı Hukuk: Kavram, Amaç ve İşlevler, Metod, Tarihçe, Büyük Hukuk Çevreleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

Oğuzman, K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, 18. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2020 (Cilt I).

Okur, S.: Türk Borçlar Kanunu’nda Alıcının Genel ve Sonraki İfa Talebi Üzerine CISG Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme, e- Akademi Dergisi, S: 131, Mart 2013, ss. 1-22.

Öz, T.: TBK m. 112, İstanbul Şerhi, Türk Borçlar Kanunu, 1. Baskı, İstanbul 2017.

Öz, T.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ile Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri’nin Kısa Karşılaştırılması: Benzerlikler, Farklar, Boşluklar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.

Öz, T.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1, ss. 3-18 (CISG).

Özdemir, E.: Uluslararası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

291

Özdemir, H.: Türk Borçlar Kanunu’na ve Viyana Satım Sözleşmesine Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.

Paiva, R.M.: Fundamental Breach under the United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods 1980, Pace Law School CISG Database: https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/paiva.html.

Parry, D.H.: The Sanctity of Contracts in English Law, London 1959.

Pauly, C.: The Concept of Fundamental Breach as an International Principle to Create Uniformity of Commercial Law, Journal of Law and Commerce, C: XIX, 2000, S.2, s. 221-243.

Peacock, D.: Avoidance and the Notion of Fundamental Breach Under the CISG: An English Perspective, International Trade and Business Law Review, S. VIII, 2003, ss. 95-133.

Poikela, T.: Conformity of Goods in the 1980 United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods, Nordic Journal of Commercial Law, 2003/1, ss. 1-68.

Posner, E.: Fault in Contract Law, Michigan Law Review, C:107, S: 8, 2009, ss. 1431-1444.

Prejovic, C.: Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal, Victoria University of Wellington Law Review, C:32, S:3, 2001, ss. 817-842.

Reisoğlu, S.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, İstanbul 2013.

Reynolds, F.: Benjamin's Sale of Goods, Edt. Bridge, M., 8. Bası, Sweet & Maxwell, Londra 2010.

Rimke, J.: Force majeure and hardship: Application in international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Kluwer, 1999-2000, ss 197-243.

Romito, A.: Italian Court and Homeward Trend, Pace International Law Review, C. 14, ss. 179-195.

292

Rosett, A.: Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Ohio State Law Journal, C. 45, 1984, ss. 265-305.

Rowan, S.: The New French Law of Contract, International & Comparative Law Quarterly, C:66, S:4, 2017, ss. 805-831.

Rowley, K.: A Brief History of Anticipatory Repudiation in American Contract Law, University of Cincinnati Law Review, C: 69, 2001-Kış, ss. 565-639.

Rössler, H.: Alman ve Uluslararası Sözleşme Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar, İÜHFM, Çev. Aydın-Ünver T., C. LXVI, S.1, İstanbul 2008, s. 353-363.

Saare, K./ Sein K./ Simovart M.A.: The Buyer’s Free Choice Between Termination and Avoidance of a Sale Contract, Juridica International, 2008, S. 15, ss. 43-53.

Saidov, D.: Methods of Limiting Damages under the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Pace International Law Review, C.14, S.2, 2002, ss. 307-377 (Methods).

Saidov, D.: Anticipatory Non-Performance and Underlying Values of the UNIDROIT Principles, Uniform Law Review, C:11, 2006, ss. 795-823.

Sanlı, K.C.: Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi, On İki Levha Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 2017.

Sarıkaya, M.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması “CISG” Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017.

Schlechtriem, P.: Einheitliches UN-Kaufrecht, 1981, Tübingen, Mohr Siebeck (UN-Kaufrecht).

Schlechtriem, P.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, Clarendon Press, Oxford 1998 (Commentary).

293

Schlechtriem, P.: Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Manz, Vienna 1986 (Uniform).

Schlechtriem, P.: The Seller's Obligations Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Edt. Galston, N./ Smit, H., New York, Matthew Bender, 1984, Ch. 6 (Seller’s Obligations).

Schlechtriem, P.: Basic Structures and General Concepts of the CISG As Models for a Harmonisation of the Law of Obligations, Juridica International, 2005, S. 10, ss. 27-34 (Structures).

Schlechtriem, P.: Calculation of Damages in the Event of Anticipatory Breach under the CISG, 2006, Pace Law School: cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem20.html.

Schlechtriem, P.: Effectiveness and Binding Nature of Declarations (Notices, Requests or Other Communications) under Part II and Part III of the CISG, Cornell Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1995, ss. 95-114.

Schlechtriem, P.: Subsequent Performance and Delivery Deadlines - Avoidance of CISG Sales Contracts due to Non-Conformity of the Goods, Pace International Law Review, C: 18, 2006, ss. 83-98 (Avoidance).

Schlechtriem, P.: 50 Years of the Bundesgerichtshof [Federal Supreme Court of Germany]: A Celebration Anthology from the Academic Community: Uniform Sales Law in the Decisions of the Bundesgerichtshof, 2001, Pace Law School: https://cisgw3.law.pace.edu/ cisg/biblio/schlechtriem3.html (50 Years).

Schlechtriem, P.: Schuldrecht, Allgemeiner Teil, Mohr Siebeck, Tübingen, 6. Bası, 2000 (Schuldrecht).

Schlechtriem P./ Butler P.: UN Law on International Sales, Springer, Berlin 2009 (Schlechtriem/Butler).

Schlechtriem, P. (Edt.)/ Schwenzer, I. (Edt.): Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Edt., Oxford University

294

Press, 2. Bası, New York 2005. (Schlechtriem/ Schwenzer/ Yazar Yazar, Madde Numarası/ 2005)

Schlechtriem, P. (Edt.)/ Schwenzer, I. (Edt.): Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Edt., Oxford University Press, 3. Bası, New York 2010. (Schlechtriem/ Schwenzer/ Yazar, Madde Numarası/ 2010)

Schlechtriem, P. (Edt.)/ Schwenzer, I. (Edt.): Kommentar zum UN-Kaufrecht (CISG), Edt., C.H. Beck, 7. Bası, Münih 2019 (Schlechtriem/ Schwenzer/ Yazar, Kommentar Madde Numarası).

Schwenzer, I.: Avoidance of the Contract in Case of Non-Conforming Goods (Article 49(1)(a) CISG), Journal of Law and Commerce, C. 25, 2005-2006, ss. 437-442.

Schwenzer, I.: The Danger of Domestic Pre-Conceived Views with Respect to the Uniform Interpretation of the CISG: The Question of Avoidance in the Case of Non-Conforming Goods and Documents, Victoria University Wellington Law Review, C: 36, 2005, ss. 795-808 (Domestic Views).

Schwenzer, I./ Ali, L.: Levelling Out The Gap Between Common Law And Civil Law, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2017, ss. 157-200 (Schwenzer /Ali).

Schwenzer I./Hachem P./ Kee C.: Global Sales and Contract Law, Oxford University Press, New York 2012.

Selanik, A.: Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Teslim Borcu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

Seliazniova, T.: Prospective Non-Performance or Anticipatory Breach of Contract (Comparison of the Belarusian Approach to CISG Application and Foreign Experience), Journal of Law and Commerce, C: 24, 2004, ss. 111-140.

Serozan, R.: Yürürlükteki İfa Engelleri ve Haksız Fiiller Hukukunun Yetersizlikleri ve Bu Yetersizliklerin Aşılmasında Giderek Önemi Artan Kavramlar: ‘Sözleşmenin Müspet İhlali’ ve ‘Culpa in Contrahendo’, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1990, C. 15, S. 18, ss. 27-42 (Kavramlar).

295

Serozan, R.: CISG'a ve TBK'na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXX, 2012, S. 2, ss: 207-220 (Dönme Hakkının Sınırları).

Serozan, R.: Yeni Alman İfa Engelleri Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LVIII, S.1-2, ss. 231-248.

Serozan, R.: Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/ Serozan/ Arpacı Borçlar Hukuku Genel Bölüm Cilt 3, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016, 7. Bası (Cilt 3).

Serozan, R.: Sözleşmeden Dönme, Vedat Kitapçılık, 2. Baskı, İstanbul 2007 (Dönme).

Sert, S.: Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

Sert, S.: Viyana Satım Sözleşmesinde İfa Engelleri ve Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul 2013.

Sert, S./Cihan, A. H.: Borcun İfa Edilmeyeceğinin Önceden Bildirilmesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S:2, Aralık 2013, ss. 901-918 (Sert/Cihan).

Sharma, K.M.: From "Sanctity" To "Fairness": An Uneasy Transition In The Law Of Contracts?, New York Law School Journal of International and Comparative Law, S: 18, 1999, ss. 95-180.

Singh, L.: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) [CISG]: An examination of the buyer's right to avoid the contract and its effect on different sectors of the (product) market, Pace Law School, (https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/singh.html (Erişim: 10.12.2019).

Sirmen, L.: Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara 2015.

Smith, J.C.: Smith and Thomas: A Casebook on Contract, 11. Bası, Londra, Sweet & Maxwell, 2000.

296

Sono, K.: The Vienna Sales Convention: History and Perspective, International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Edt. Sarcevic P./ Volken, P., Oceana, 1986, 1. Bölüm.

Stickler T., Corbett E.: Termination Notices - Substance and Form, Construction Law International, 2019, S. 13, ss. 50-53.

Strub, G.: The Convention on the International Sale of Goods: Anticipatory Repudiation Provisions and Developing Countries, International and Comparative Law Quarterly, 1989, S: 38, ss. 475-501.

Sutton, J.: Measuring Damages under the United Nations Convention on the International Sale of Goods, Ohio State Law Journal, S: 50, 1989, ss. 737-752.

Szladits, C.: Discharge of Contract by Breach in Civil Law, The American Journal of Comparative Law, S:2, Yaz-1953, ss. 334-354.

Tallon, D.: The Buyer's Obligations Under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Edt. Galston, N./ Smit, H., Matthew Bender, 1984, 7. Bölüm, ss. 1-20.

Taştan, F.G.: Viyana Satım Antlaşması’na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde Satıcının Hakları, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019/1, ss: 359-404.

Taylor Jr., H.: The Impact of Article 2 of the UCC on the Doctrine of Anticipatory Repudiation, Boston College Law Review, C. 9, 1968, ss. 917-942.

Tekinay, S.: Mukayeseli Hukuk Açısından Borçlunun Aynen İfaya veya Tazminat Ödemeye Zorlanması, Kubalı’ya Armağan, Edt. Kocayusufpaşaoğlu N./ Postacıoğlu İ./ Tekinay S., İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, 1974, ss. 421-436.

Tekinay, S./ Akman, S./ Burcuoğlu, H./ Altop, A.: Eşya Hukuku, Cilt 1, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Cilt 1).

Treitel, G.: Remedies for Breach of Contract, A Comparative Account, Oxford University Press, 1988.

297

Treitel, G.: Some Landmarks of Twentieth Century Contract Law, Oxford Press, 2002 (Contract Law).

Treitel, G.: International Encyclopedia of Comparative Law, Cilt 7, Tilbingen, J.C.B. Mohr 1976 (International Encyclopedia).

Treitel, G./ Peel, E.: Treitel on the Law of Contract, Sweet& Maxwell, 12. Bası, 2007.

Toker, A.G.: Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlâli, Public and Private International Law Bulletin, 33/1, ss: 213-250.

Topuz, S./ Canbolat F., Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda İmkansızlığın Düzenlenişi, AÜHFD, C. 57, S:3, 2008, ss. 673-718.

Tunçomağ, K.: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 6. Bası, İstanbul 1976.

Van der Velden, F.: The Law of International Sales : The Hague Conventions 1964 and the UNCITRAL Uniform Sales Code 1980 - Some Main Items Compared, Hague-Zagreb Essays 4, Edt. C.C.A. Voskuil, J.A. Wade, La Hey, Asser Instituut/Martinus Nijhoff, 1983, ss. 46-106.

Vekas, L.: The Foreseeability Doctrine in Contractual Damage Cases, Acta Juridica Hungarica, S. 1-2, 2002, ss. 145-174.

Vilus, J.: Provisions Common to the Obligations of the Seller and the Buyer, General Principles of European Contract Law, International Sale of Goods, Edt. Sarcevic, P./ Volken, P., Oceana 1986, 7. Bölüm.

Volken, P.: The Vienna Convention: Scope, Interpretation, and Gap-Filling, in International Sale of Goods, International Sale of Goods Dubrovnik Lectures, Edt. Sarcevic, P./Volken, P., 1986, ss. 19-53.

Yelkenci, I.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2014.

Yelkenci, I.: Milletlerarası Mal satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, ss: 1333-1372 (Esaslı İhlal).

298

Yenice, Ö.: Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2015.

Yılmaz, E.M.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 79’un Scafom International Bv v. Lorraine Tubes S.A.S. Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Sorumluluk Hukuku (Seminerler 2016), Edt. Baysal, B., On İki Levha Yayınları, İstanbul 2016, ss: 415-468.

Yılmaz, S.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.

Yücedağ, N.: Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı -TBK ve CISG Uyarınca-, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2018.

Zeller, B.: Damages Under The Convention on Contracts For The International Sale Of Goods, Oceana Publications, New York 2005.

Zeller, B.: The Language of International Trade Law: Problema or Salvation, International Trade and Business Law Review, C: 10, ss. 179-192 (Language).

Zeller, B.: Four-Corners - The Methodology for Interpretation and Application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Pace International Law Review, 2003-Mayıs, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/4corners.html (Four-Corners).

Zeller, B.: Fundametal Breach and the CISG – A Unique Treatment or Failed Experiment?, The Vindobona Journal Of International Commercial Law And Arbitration, C. VIII, S:1, 2004, ss. 81-94 (Fundamental Breach).

Zeytin, Z.: Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku, Seçkin Yayınları, İstanbul 2019.

Ziegel, J.: The Remedial Provisions in the Vienna Sales Convention: Some Common Law Perspectives, International sales: the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Edt. Galston, N./ Smit, H., 1984, Matthew Bender, New York, 9. Bölüm (Remedial Provisions).

299

Ziegel, J.: Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Pace Law School: www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ziegel71.html (Report).

Zimmermann, R.: The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford University Press, 1996.

Welser, R./ Welser, I.: Legal Remedies in Breach of Contract by the Seller under CISG, Çev. Akkayan A., İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.V., S. 1-2, Aralık 2006, ss. 145- 164.

Whittaker, S.: How Does French Law Deal with Anticipatory Breaches of Contract?, The International and Comparative Law Quarterly, C:45, S:3, 1996-Temmuz, ss. 662-667.

Williams, A.: Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales Convention on International Sales Law in the United Kingdom, Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kluwer Law International 2000-2001, ss. 9-57.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.