Viyana Satım Sözleşmesi'nde Tazminat Sorumluluğu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdulkerim ÇEVİK
ISBN: 9786050505801
Stok Durumu: Stokta var
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdulkerim ÇEVİK
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Viyana Satım Sözleşmesi'nde Tazminat Sorumluluğu

Abdulkerim ÇEVİK

2020/05 1. Baskı, 183 Sayfa

ISBN 978-605-05-0580-1

Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), Kıta Avrupası ile Anglosakson Hukuk Sistemleri arasında bir denge kurulması ve satım hukukunun yeknesaklaştırılması maksadına matuf bir milletlerarası antlaşmadır.  Anglosakson Hukuk Sistemi’nde aslî başvuru yolu tazminat olsa da, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’nde aynen ifa talebine öncelik tanınmaktadır. Viyana Satım Sözleşmesi’nde her iki hukuk düzeninin beklentilerinin karşılanması adına tazminatın yanında aynen ifayı talep hakkının da düzenlenmesi, başvuru yollarının sistemdeki konumları hakkında tartışmaların doğmasına sebebiyet vermiştir.

Çalışmamızın temel amacı, Viyana Satım Sözleşmesi’nde tazminat sorumluluğunun konumunu tespit edebilmektir. Bu doğrultuda, birinci bölümde öncelikle Viyana Satım Sözleşmesi’nin tarihçesi, konusu ve uygulama alanı hakkında verilmiş, ardından ifa engelleri sistemi ve akdî sorumluluğa ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak, tazminat sorumluluğunun sistemdeki konumu hakkında bir bakış açısı yakalamak amaçlanmıştır. İkinci bölümde, tarafların yükümlülüklerine ve bunların ihlâli hakkında açıklamalar yapılmış, ardından 74, 75 ve 76’ncı maddelerde düzenlenen tazminat sorumluluğu hakkında bilgi verilmiştir. Bölümün sonunda, seçimlik haklar ile tazminat sorumluluğunun ilişkisine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise Viyana Satım Sözleşmesi’nin 44, 74, 77, 79 ve 80’inci madde hükümleri, tazminat sorumluluğuna istisna teşkil etme biçimleri bakımından incelenmiştir.

Bir yüksek lisans tezi olarak üzerinde çalıştığım bu eserin hitama erip yayınlanması sebebiyle şükranlarımı sunmam gereken isimleri anmak isterim. Öncelikle, tez danışmanım olmayı kabul ederek değerli vakitlerini ayıran ve yönlendirmeleriyle akademik çalışma yapma konusunda beni daima teşvik eden saygıdeğer hocam Prof. Dr. Hasan AYRANCI’ya, kıymetli görüşleriyle çalışmama katkılarını sunan değerli hocalarım Doç. Dr. Yıldız ABİK ve Doç. Dr. Dr. Mehmet KILIÇ’a, her an fikir alışverişinde bulunduğum dostlarım Yiğit ÇELİK ve Eren YILDIZ’a, bu eserin yayınlanmasındaki katkıları için Yetkin Yayınevi’ne ve Muharrem BAŞER’e teşekkürü borç bilirim.

Ayrıca, halen yazma cesaretimin kaynağı olan ilk yazı tecrübelerimizi, dergi çıkartarak beraber yaşadığımız kardeşim Abdulkadir ÇEVİK’e teşekkür ederim. Son olarak, her yerde ve her zaman olduğu gibi bu süreçte de beni bir an olsun yalnız hissettirmeyen, adeta benimle birlikte hukuk çalışan, yorulduğum ve bunaldığım anlarda içime huzur veren sevgili eşim Didenur’a sevgilerimi ve şükranlarımı sunarım.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR15

GİRİŞ17

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ,

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NDE DÜZENLENEN 

İFA ENGELLERİ SİSTEMİ VE AKDÎ SORUMLULUK

I.GENEL OLARAK VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ21

A. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN TARİHÇESİ21 

B. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN KONUSU27

C. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULAMA 

ALANI34

II. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NDE DÜZENLENEN 

İFA ENGELLERİ SİSTEMİ VE AKDÎ SORUMLULUK41

A. GENEL OLARAK41

1. İfa Engelleri Kavramı41

2. Anglosakson Hukuk Düzeni ile Kıta Avrupası Hukuk Düzeni’nde Geçerli Olan İfa Engelleri Sistemi ve Akdî Sorumluluk44

a. Anglosakson Hukuk Düzeni’nde Geçerli 

Olan Sistem44

b. Kıta Avrupası Hukuk Düzeni’nde Geçerli

Olan Sistem47

B. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NDE GEÇERLİ OLAN İFA ENGELLERİ SİSTEMİ VE AKDÎ SORUMLULUK49

1. Genel Olarak49

2. Esaslı İhlâl Kavramı51

a. Genel Olarak51

b. Esaslı İhlâlin Doğması İçin Gerekli Olan Şartlar54

aa. Yükümlülük İhlâli54

bb. Sözleşmenin Kurulmasından Beklenen Menfaatin Gerçekleşmesini Engelleyen Olumsuzluk55

cc. Menfaat Kaybına İlişkin Öngörülebilirlik56

3. Kusursuz Sorumluluk58

4. Aynen İfa Talebi59

İKİNCİ BÖLÜM

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NDE DÜZENLENEN

TAZMİNAT SORUMLULUĞU

I. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NE GÖRE 

SORUMLULUK63

A. SATICININ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN 

DURUMLAR63

1. Malın Alıcıya Teslim Edilmesi Yükümlülüğü ve İhlâli63

a. Genel Olarak63

b. Teslim Yeri Bakımından İhlâl64

c. Teslim Zamanı Bakımından İhlâl69

2. Malları Temsil Eden Belgelerin Alıcıya Teslim Edilmesi Yükümlülüğü ve İhlâli74

3. Malın Sözleşmeye Uygun Olması Yükümlülüğü ve 

İhlâli76

a. Genel Olarak76

b. Maddî Uygunluk Bakımından İhlâl78

aa. Sözleşmede Öngörülen Maddî Kriterlere Uygunluk Bakımından İhlâl78

bb. Antlaşma’da Öngörülen Maddî Kriterlere 

Uygunluk Bakımından İhlâl83

c. Hukuki Uygunluk Bakımından İhlâl91

d. Muayene ve İhbar Külfeti93

aa. Maddî Bakımdan Aykırılıklar Hakkında Muayene 

ve İhbar Külfeti93

bb. Hukuki Bakımdan Aykırılıklar Hakkında İhbar Külfeti97

4. Diğer Yükümlülük İhlâlleri98

B. ALICININ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN 

DURUMLAR98

1. Semenin Ödenmesi Yükümlülüğü ve İhlâli99

a. Genel Olarak99

b. Semenin Miktarı100

c. Semenin Para Birimi101

d. Semenin Ödenme Yeri102

e. Semenin Ödenme Zamanı103

2. Mal ve Belgelerin Teslim Alınması Yükümlülüğü ve 

İhlâli106

3. Alıcının Yan Yükümlülükleri ve Bunların İhlâli107

II. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NDE TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE SEÇİMLİK HAKLAR108

A. TAZMİNAT SORUMLULUĞU108

1. Genel Olarak108

2. Viyana Satım Sözleşmesi’nde Düzenlenen Tazminat Sorumluluğunun Temel İlkeleri111

a. Tam Tazmin İlkesi111

b. Zararı Aşan Tazminata Hükmedilmemesi İlkesi112

c. Kusursuz Sorumluluk İlkesi113

d. Öngörülebilirlik İlkesi113

e. Para ile Tazmin İlkesi114

3. Tazminat Sorumluluğunun Koşulları114

a. Genel Olarak114

b. Yükümlülük İhlâli114

c. Zarar Doğması115

d. İhlâl ile Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunması117

e. Sorumsuzluk Sebeplerinin Mevcut Olmaması117

4. Zararın Hesabı118

5. Tazminatın Ödenmesi121

B. SEÇİMLİK HAKLAR121

1. Genel Olarak121

2. İfayı Talep Hakkı122

a. Alıcının İfayı Talep Hakkı122

aa. Aynen İfayı Talep Hakkı122

bb. İkame Mal Talep Hakkı123

cc. Malın Tamirini Talep Hakkı124

b. Satıcının İfayı Talep Hakkı125

3. Semenin Tenzîlini Talep Hakkı126

4. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması Hakkı127

a. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkı127

b. Satıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkı128

C. SEÇİMLİK HAKLAR İLE TAZMİNAT TALEBİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ.129

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NDE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN İSTİSNALARI

I. TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN İSTİSNALARINA GENEL BAKIŞ131

II. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI134

A. ÖNGÖRÜLEBİLİR ZARARLAR BAKIMINDAN 

TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN 

SINIRLANDIRILMASI (Md. 74)134

1. Genel Olarak134

2. Öngörülebilirlik İlkesi135 

a. Genel Olarak135

b. Öngörülebilirlik İlkesinin Unsurları137

aa. Öngörüde Bulunması Beklenen Kişi137

bb. Öngörülebilirliğin Konusu137

cc. Öngörülebilirlik İlkesinde Geçerli Olan 

Ölçütler138

dd. Öngörülebilirliğin Zamanı139

c. Öngörülebilirlik ile Zarar Kalemleri Arasındaki 

İlişki140

aa. İfa Etmeme Zararları ve Öngörülebilirlik140

bb. İfa Etmeme Zararına Refakat Eden Zararlar ve Öngörülebilirlik140

cc. Dolaylı Zararlar ve Öngörülebilirlik140


B. İHLÂLE DAYANAN TARAFIN ZARARI AZALTMA KÜLFETİ BAKIMINDAN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI 

(Md. 77)142

C. MÂKUL ÖZÜR GEREKÇESİYLE İHBARIN YAPILAMAMIŞ OLMASI HALİNDE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI 

(Md. 44)143

III. SORUMLULUKTAN KURTULMA145

A. GENEL OLARAK145

B. ANTLAŞMA’NIN 79’UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SORUMLULUKTAN KURTULMA147

1. Antlaşma’nın 79’uncu Maddesinde Düzenlenen Şartlar147

a. Kontrol Dışında Kalan Bir Engelin Varlığı147

b. Sözleşmenin Kurulması Anında Bu Engelin 

Öngörülemez Olması150

c. İfa Engelinin veya Sonuçlarının Aşılmasının veya Bunlardan Kaçınılmasının Beklenemez Olması151

d. İhbar Külfeti152

2. İfa Aşamasında Kullanılan Üçüncü Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk154

3. Sorumluluktan Kurtulma Uygulamasında Karşılaşılan Özel Durumlar155

a. Çeşit ve Parça Borçlarına İlişkin Sorumluluklardan Kurtulma155

b. Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sorumluluktan 

Kurtulma156

c. Ayıplı Mal Teslim Edilmesi Halinde Sorumluluktan Kurtulma160

d. İmkânsızlık Halinde Sorumluluktan Kurtulma161

e. Geçici İfa Engelleri162

C. ALACAKLININ SEBEP OLDUĞU İFA ENGELLERİNE DAYALI OLARAK SORUMLULUKTAN KURTULMA (Md. 80)163

SONUÇ165

KAYNAKÇA171
ACAR, Hakan : Uluslararası Satışlarda Hasar Riskinin Geçişi, İstanbul 2009 (Hasar).

ACAR, Hakan : UNIDROIT ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensipleri Işığında Aşırı İfa Güçlüğü, EÜHFD, C. XII, Sa. 1-2, 2008, ss. 111-135 (Aşırı İfa Güçlüğü).

ACAR, Hakan : 1980 Tarihli Malların Uluslararası Satışına İlişkin Viyana Konvansiyonu’nda Ayıba Karşı Tekeffül, SÜHFD, C. 15, Sa. 2, 2007, ss. 25-49 (Ayıp).

AKÇURA KARAMAN, Tuba : Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Antlaşması (VSA) Çerçevesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu ve Alıcının Hakları, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 225-258.

ALTAY, Sabah : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 183-224.

ANIK, Gülgün : Uluslararası Eşyaların Satışı Sözleşmelerine İlişkin 1980 Tarihli Viyana Antlaşmasının 25. maddesine Göre Sözleşmelerin Asli İhlalleri, TBBD, Sa. 4, 1995, ss. 485-495.

APAYDIN, Eylem : Satım Hukuku Özelinde Uluslararası Sözleşme Hukukunun Birleştirilmesi Çalışmalarının Kronolojisi - The Chronicles of Unifaction of International Contract Law, Particularly Sales Law, Journal of Yaşar University, Sa. 8, 2013, ss. 201-274, https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/ 01/8-Eylem-APAYDIN.pdf

ARAL, Fahrettin 

AYRANCI, Hasan : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2015.* Dipnotlarda geçen eserler, yazarlarının soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılan atıflar ile aynı soyadı taşıyan yazarların eserlerine yapılan atıflar, kısaltılmış şekliyle parantez içerisinde gösterilmiştir.

ATAMER, Yeşim : Borçlunun CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur? - The Effect of an Exemption to Pay Damages according to Art. 79 CISG on other Remedies of the Obligee, Journal of Yaşar University, C. 8, 2013, ss. 487-509. https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/13-Ye%C 5%9Fim-M.-ATAMER.pdf  (Sorumluluktan Kurtulma).

ATAMER, Yeşim : İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, ss. 217-260 (İfa Engelleri).

ATAMER, Yeşim : Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, İstanbul 2005 (Satıcının Yükümlülükleri).

ATAMER, Yeşim : Zararın Soyut Yöntem ile Hesaplanması ve Bu Hesabın CISG Madde 74 ve 76 Örneğinde Mahrum Kalınan Kâr Talebi ile İlişkisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 137-160 (Soyut Yöntem).

AYANOĞLU MORALI, Ahu : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın Öngördüğü Sorumluluktan Kurtulma Sistemi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 289-310.

AYHAN, Hilal Lale : "Birleşmiş Milletler Viyana Satım Sözleşmesi ’ne Göre Uluslararası Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Sa. 2, 2011, ss. 1 – 57.

AYRANCI, Hasan : Ön Sözleşme, Ankara 2006.

BAŞ, Ece : Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması Sorunu (Specific Performance as a Primary Remedy in Sales Law), Journal of Yaşar University, C. 8, Ankara 2011, ss. 623-655. https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/ 16-Ece-BA%C5%9E.pdf 

BAŞAR, Mükerrem Onur : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmeye Uygun Mal Teslim Edilmesi Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlalinden Ötürü Alıcının Hakları, İstanbul 2018.

BAŞOĞLU, Başak : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Aynen İfa ve Bunun Tarihsel Arka Planı, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 337-366.

BAUMGARTNER, Stefanie : Contract Formation under the CISG and under the Unidroit Principles – Special Focus on the Issue of the Battle of the Forms, Saarbrücken 2008.

BAYSAL, Pelin : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, (Edr. ŞIPKA, Şükran / YILDIRIM, Ahmet Cemil) İstanbul 2012, ss. 221, 268.

BERNSTEIN, Herbert

LOOKOFSKY, Joseph : Understanding CISG in Europe, The Hague 2003.

BIANCA, Cesare Massimo

BONELL, Michael Joachim : Commentary on the International Sales Law The 1980 Vienna Sales Convention, Milan 1987.

BİNGÖL, Itır F. : Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep, Ankara 2011.

BİRİNCİ UZUN, Tuba : CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Sa. 1, 2014, ss. 151-192.

BRİDGE, Michael : CISG Uyarınca Hasarın Geçmesi, Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), (Ed. ATAMER, Yeşim), İstanbul 2008, ss. 193-219.

BÜYÜK, Yasin : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 173-201.

CISG-DK Görüşü No. 2 : Malların Muayenesi ve Ayıp İhbarı Hakkında Madde 38 ve 39, 7 Haziran 2004. Raportör: Profesör Eric E. Bergsten, Emeritus, Pace University School of Law, New York. https://www.cisgac.com/file/repository/TurkishNo2SON.pdf

CISG-DK Görüşü No. 4 : İmal Edilecek veya Üretilecek Mallara İlişkin Satım Sözleşmeleri ve Karma Sözleşmeler (CISG Madde 3), 24 Ekim 2004. Raportör: Prof. Dr. Pilar Perales Viscasillas, Universidad Carlos III de Madrid. https://www.cisgac.com/file/ repository/Turkish_No_4_SON.pdf

CISG-DK Görüşü No. 6 : CISG Madde 74 Uyarınca Tazminatın Hesaplanması, 2006. Raportör: Professor John Y. Gotanda, Villanova University School of Law, Villanova, Pennsylvania, USA. http://www.cisgac.com/file/repository/Turkish_No_6_SON.pdf

CISG-DK Görüşü No. 7 : CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Ödeme Borcundan Sorumsuzluk, 2007. Raportör: Profesör Alejandro M. Garro, Columbia University School of Law, New York, N.Y., ABD. http://www.cisgac.com/file/repository/Turkish No_7_SON.pdf

CISG-DK Görüşü No. 12 : Satıcının CISG Uyarınca Mal ve Hizmetlerin Sebep Olduğu Bedensel Zararlar ve Mala Gelen Zararlardan Sorumluluğu, 20 Ocak 2013. Raportör: Profesör Hiroo Sono, Hokkaido Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sapporo, Japonya. http://www.cisgac.com/file/repository/Turkish_No_12_SON.pdf

CLIVE, Eric : European Initiatives (CFR) and Reform of Civil Law in New Member States: Differences between the Draft Common Frame of Reference and the Principles of European Contract Law, Juridica International Law Review, C. XIV, 2008, ss. 18-26. https://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2008_1_18.pdf

ÇAKIRCA, Seda İrem : Passing Of Risk According To The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods And The New Turkish Code Of Obligations From A Comparative Perspective, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Sa. 4, 2012, ss. 91-115.

DAYIOĞLU, Yavuz : CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı, İstanbul 2011. 

DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat : CISG’nin Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 53-71.

DIMATTEO, Larry A. : Contractual Excuse Under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines, Pace International Law Review, C. 27, Sa. 1, 2015, ss. 282-316. https:// digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=pilr

DOĞAN, Mustafa : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın İntikali, Ankara 2016

DÖNMEZ, Cansu : CISG Uyarınca Alıcı ve Satıcının Sorumluluktan Kurtulması ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırılması, Public and Private International Law Bulletin, C. 39, Sa. 1, 2019, ss. 111-143. https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/8BB341003DD F4792B0F9C44C7F3EC82B?doi=10.26650/ppil.2019.39.1.0075

EISELEN, Siegfried : Unresolved Damages Issues of the CISG: A Comparative Analysis, Comparative and International Law Journal of Southern Africa, C. 1, 2005, ss. 32-46. https://www.cisg.law. pace.edu/cisg/biblio/eiselen5.html

ERDEM, H. Ercüment : Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, (Edr. ŞIPKA, Şükran / YILDIRIM, Ahmet Cemil) İstanbul 2012, ss. 117-156 (Uygulama).

ERDEM, H. Ercüment : Viyana Satım Antlaşması’na Göre Alıcı ve Satıcının Borçlarının İhlalinin Sonuçları ve Türk Hukuku İle Karşılaştırılması, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 259-288 (İhlalin Sonuçları).

ERDEM, H. Ercüment : Viyana Satım Antlaşması Uyarınca Teamüllerin Önemi (Importance of Trade Usages according to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi C. 22, Sa. 3, 2016, ss. 1025-1043 (Teamül).

ERDEM, H. Ercüment : Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu, Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), (ed. ATAMER, Yeşim) İstanbul 2008, ss. 105-161 (Teslim).

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012 (Borçlar Genel).

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2017 (Borçlar Özel).

ERGEÇ, Işıl : Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Yorumlanması, İÜHFM , C. LXXIII, Sa. 2, 2015, ss. 221-254.

ERKAN, Kutluhan : CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, İstanbul 2013.

FERRARI, Franco : Uluslararası İçtihat Hukuku Işığında CISG’da Yorum ve Boşluk Doldurmaya İlişkin Meseleler, Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), (Ed. ATAMER, Yeşim), İstanbul 2008, ss. 37-81 (Yorum).

FERRARI, Franco : What Sources of Law for Contracts for the International Sale of Goods? Why One Has to Look Beyond the CISG, International Review of Law and Economics, C. 25, 2005, ss. 314-341. https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ferrari15. html (Sources of Law).

FLAMBOURAS, Dionysios P. : The Doctrines of Impossibility of Performance and clausula rebus sic stantibus in the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A Comparative Analysis, Pace International Law Review, C. 13, Sa. 2, 2001, ss. 261-293. https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/flambouras1. html (A Comperative Analysis).

FLAMBOURAS, Dionysios P. : Comperative Remarks on CISG Article 79 & PECL Articles (6:111, 8:108), An International Approach of the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts fort he International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law (ed.: Felemengas, John), New York 2007, ss. 499-505. http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp79.html #er (Comperative Remarks).

FLECHTNER, Harry M. : Article 79 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) as Rorschach Test: The Homeward Trend and Exemption for Delivering Non-Conforming Goods, Pace International Law Review, C. 19, Sa. 1, 2007, ss. 29-51 http://www.cisg.law .pace.edu/cisg/biblio/flechtner7.html (Non-Conforming Goods).

FLECHTNER, Harry M. : Malların Sözleşmeye Uygunluğu, Üçüncü Kişilerin Talepleri ve Alıcının İhlal Bildirimi Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), (Ed. ATAMER, Yeşim), İstanbul 2008, ss. 163-192 (Uygunluk).

GARRO, Alejandro M. : Gap-Filling Role of the Unidroit Principles in International Sales Law: Some Comments on the Interplay Between the Principles and the CISG, Tulane Law Review, C. 69, 1994-1995, ss. 1149-1190. https://heinonline.org/HOL/Page?collec tion=journals&handle=hein.journals/tulr69&id=1165&men_tab=srchresults

GRAFFI, Leonardo : Case Law on the Concept of "Fundamental Breach" in the Vienna Sales Convention, International Business Law Journal, Sa. 3, Paris 2003, ss. 338-349. https://cisgw3.law. pace.edu/cisg/biblio/graffi.html

GÜL, İbrahim : Freedom of Contract, Party Autonomy and Its Limit Under CISG, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, Sa. 1, 2016, ss. 77-102.

GÜLEL, İlhan : Viyana Satım Sözleşmesinin (CISG) İfa Engelleri Sistemi ve Bu Sistemde Alıcının Sahip Olduğu Haklar, TAAD, Sa. 38, 2019, ss. 131-162.

HEIDERHOFF, Bettina : CISG’ın Uygulama Alanı: Konu Bakımından, Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), (Ed. ATAMER, Yeşim), İstanbul 2008, ss. 7-24.

HUBER, Peter

MULLIS, Alastair : The Cisg: A New Textbook for Students and Practitioners, Munich 2007.

IŞINTAN, Pelin : Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Borçlar Kanunu Düzenlemelerinde Aynen İfa Kavramı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 161-181.

İPEK İŞLETEN, Mehtap : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Kurulması, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 111-136.

KANIŞLI, Erhan : CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları, İstanbul 2013.

KARA, Doğan : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasar Sorunu ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması, Public and Private International Law Bulletin, C. 38, Sa. 1, 2018, ss. 107–145 https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/7A3DA34C15DC4638B982E0AD0EB692A2?doi=10.26650/ppil.2018.38.1.0006

KARACA, Hüseyin Akif : CISG’in Milletlerarası Uygulama Alanı, İrade Serbestîsi ve Bazı Yorum Meseleleri, Public and Private International Law Bulletin, C. 39, Sa. 1, 2019, ss., 189–215, https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/53B76D3180B0479 893590662C6C36CA7?doi=10.26650/ppil.2019.39.1.0005

KAYA, Cansu : CISG (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu, İstanbul 2012.

KÖROĞLU, Belin : Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Sa. 1-2, 2013.

MAGNUS, Ulrich : CISG Uyarınca Tazminat, Faiz, Sorumluluktan Kurtulma, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), (Ed. ATAMER, Yeşim) İstanbul 2008, ss. 287-307 (Tazminat).

MAGNUS, Ulrich : General Principles of UN-Sales Law, (Çev. HABERFELLNER, Lisa), Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht, C. 59, Sa. 3-4, 1995, https://www. cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/magnus.html

MAZZACANO, Peter J. : Exemptions fort he Non-Performance of Contractual Obligations in CISG Article 79: The Quest for Umiformity in International Sales Law, Cambridge 2014.

MISTELIS, Loukas : CISG’ın Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından, Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), (Ed. ATAMER, Yeşim),  İstanbul 2008, ss. 7-24.

OĞUZ, Arzu : Hukuk Tarihi Ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria) - UNIDROIT İlkeleri'nin Lex Mercatoria Niteliği, AÜHFD, C. 50, Sa. 3, 2001, ss. 11-53.

OĞUZ, Arzu : Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi, AÜHFD, C. 49, Sa. 1-4, 2000, ss. 31-65 (Hukukun Birleştirilmesi).

OĞUZ, Arzu

ÖZKAN, Zehra : CISG Kurallarının Lex Mercatoria Niteliği, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 25-31.

OĞUZMAN, Kemal

ÖZ, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, İstanbul 2015.

OKUR, Sinan : CISG Hükümlerinin Yorumu Bağlamında Boşluk Doldurma Sorunu ve CISG M. 8’e göre Taraf Beyan ve Davranışlarının Yorumuna İlişkin Esaslar, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 71-100.

OKUR, Sinan

YAĞCI, Uğur : CISG Uyarınca Satıcının Sözleşmeye Aykırılıkları Giderme / Islah Hakkı (CISG M. 37 ve 48), Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 383-411.

ORAL, Tuğçe : Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmenin Kurulması, Ankara 2014.

ORUÇ, Murat : Satış Sözleşmesi’nde Riskin Geçişi, İstanbul 2015.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa : Viyana Satım Sözleşmesi’nde Sözleşmeye Aykırılık Ve Aykırılığın Şartları, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 203-268.

ÖZDEMİR KOCASAKAL, Hatice : Viyana Konvansiyonu’nun Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Uygulama Alanı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, 2013, ss. 10-52.

ÖZSUNAY, Ergun : CISG’in Oluşum Tarihçesi, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan) Ankara 2016, ss. 15-23.

ÖZTÜRK, Esra : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına (CISG) Göre Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Yükümlülüğü, TAAD, Y. 6, Sa. 21, 2015, ss. 549-603.

REİSOĞLU, Safa : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010.

SAĞLAM, İpek : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24), İstanbul 2013.

SAIDOV, Djakhongir : The Law Damages in International Sales: The CISG and other International Instruments, Portland 2008.

SARIKAYA, Murat : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması “CISG” Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali, İstanbul 2017 (Esaslı İhlal).

SARIKAYA, Murat : CISG Kapsamında Alıcının Bedelde İndirim Hakkı ve Türk Borçlar Kanunu İle Mukayesesi, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 433-469 (Bedelde İndirim).

SCHLECHTRIEM, Peter

BUTLER, Petra : UN Law On International Sales: The UN Convention on the International Sale of Goods, Heidelberg 2009.

SCHLECHTRIEM, Peter

SCHWENZER, Ingeborg : Commentary On The UN Convention On The International Sale Of Goods, New York 2010.

SCHWENZER, Ingeborg : Avoidance of the Contract in Case of Non-Conforming Goods (Article 49(1)(A) CISG), Journal of Law And Commerce, C. 25, ss. 437-442 https://cisgw3.law.pace.edu/ cisg/biblio/schwenzer2.html (Avoidance of the Contract).

SCHWENZER, Ingeborg : Force Majeure And Hardship In International Sales Contracts, Victoria University of Wellington Law Review, C. 39, 2009, ss. 709-725, https://ojs.victoria.ac.nz/ vuwlr/article/view/5487/4851 , (Hardship).

SCHWENZER, Ingeborg

FOUNTOULAKIS, Christiana

DIMSEY, Mariel : International Sales Law: A Guide to the CISG, Portland 2012.

SCHWENZER, Ingeborg

MOHS, Florian : Sözleşmenin Kurulması, Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), (Ed. ATAMER, Yeşim) , İstanbul 2008, ss. 83-103 (Sözleşmenin Kurulması).

SELANİK, Atakan Adem : Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Teslim Borcu, İstanbul 2018.

SELANİK, Atakan Adem

BAYRAM, Orkun

TALAY DEĞİRMENCİ, Işılay : Viyana Satım Antlaşması’nın (CISG) Tarihsel Gelişimi ve Uygulama Alanı, Historical Development and Implementation Area of the Vienna Sales Agreement (Contract for the International Sale of Goods (CISG)), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 17, Sa. 4, 2018, ss. 1353-1367.

SEROZAN, Rona : CISG'a Ve TBK'na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları, İÜHFM, C. LXX, Sa. 2, 2012, ss. 207-220.

SERT, Selin : Viyana Satım Sözleşmesi’nde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları, İstanbul 2013.

SÜZEK, Sarper : İş Hukuku, İstanbul 2018.

TARMAN, Zeynep Derya : Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak (CISG’ın Uygulama Alanı), İstanbul 2015.

TAŞTAN, Furkan Güven : Viyana Satım Antlaşması’na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde Satıcının Hakları, YBHD, Y. 3, Sa. 2, 2018, ss. 359-404.

TİRYAKİOĞLU, Bilgin : Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara 1996.

TOKER, Ali Gümrah : Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlâli, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 33, Sa. 1, 2013, ss. 213-250.

ULUSU, Ayşe Elif : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi, İstanbul 2011.

URFALIER, Melike : Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 25-31.

ÜNLÜTEPE, Mustafa : Taşınır Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Bakımından Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetinin Yerine Getirilmesinin Tabi Olduğu Süreler (The Durations to Fulfill Burden of Inspect and Notice of Defects in Regard to Warranty of Quality and Fitness in The Chattel Sales Agreement), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24, Sa. 1, Haziran 2018, ss. 296-335.

VEYTIA, Hernany : Driving Forces Behind Trade Usages in International Trade, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, (Edr. ŞIPKA, Şükran / YILDIRIM, Ahmet Cemil) İstanbul 2012, ss. 157-188.

VILUS, Jelena : Provisions Common to the Obligations of the Seller and the Buyer, International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Oceana 1986, ss. 239-264. https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ biblio/vilus.html

VURAL, Belkıs : Formation of Contract According to the CISG, Ankara Bar Review, Sa. 1, 2013, ss. 125-151.

WILL, Michael R. : Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim, (Çev. ÖZTAN, Bilge), Ankara 2002.

YELKENCİ, Işıl : CISG Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, İstanbul 2014.

YELMEN, Adem : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Göre Hasarın İntikali (Passing of Risk According to United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, Sa. 3, 2016 ss. 2949-2966.

YETİŞ ŞAMLI, Kübra : Borçlar Kanunu ve CISG Çerçevesinde Hasarın İntikali, İÜHFM C. LXV, Sa. l, 2007, ss. 303-350.

YILDIRIM, Zeynep : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Satım Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII,  Sa. 1-2; 2013, ss. 1061-1094. 

YILMAZ, Süleyman : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Ankara 2013.

YÜCE, Halil Ahmet : Viyana Satım Sözleşmesi’nin (CISG) 79. Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma, İstanbul 2018.

YÜCER AKTÜRK, İpek : Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, Sa. 1, 2015, ss. 209-238.

YÜKSEL, Sera Reyhani : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Kurulması, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), (Ed. OKUR, Sinan), Ankara 2016, ss. 101-125.

ZELLER, Bruno : Damages Under the Convention on Contracts For The International Sale Of Goods, New York 2005 (Damages).

ZELLER, Bruno : CISG and the Unification of International Trade Law, New York 2007 ( Unification).

ZEYTİN, Zafer : Milletlerarası Satım Sözleşmeleri Hukuku CISG, Ankara 2015.


Yararlanılan İnternet Kaynakları:

https://www.cisgac.com/

http://www.cisg.law.pace.edu/


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.