Yabancı Para Borçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ercüment YANIK
ISBN: 9786050507126
Stok Durumu: Stokta var
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ercüment YANIK
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 170

Toplumsal hayat içerisinde kişiler aralarındaki sosyal ve ekonomik ilişkiler gereği, borçlanabilirler. Kişilerin bu borç ilişkilerinin konusu genellikle paradır. Para sosyal hayatta ekonomik olarak ortak bir değer ölçütüdür ve kişiler açısından bir güç unsurudur. Dünyadaki gelişimi doğrultusunda para devletler arasında sıkı kontrol altında tutulmuştur. Bu nedenle devletler zaman içerisinde milli para birimlerini oluşturmuşlardır. Bu bakımdan kişilerin milli para birimleri dışındaki para birimleri üzerinden borçlanabilmeleri hukukun inceleme konusu olmuştur. Türkiye’de de ülke para birimi olan Türk Lirası dışındaki yabancı paraların borç ilişkilerinin konusunu oluşturması birçok kez yasal düzenleme altına alınmıştır. Bu nedenle bu çalışma ile Türk Hukukundaki güncel gelişmeler doğrultusunda yabancı para borçları değerlendirilmiş ve inceleme konusu yapılmıştır.

Çalışma sürecinde daima yol gösterici olan, katkı ve desteğini esirgemeyen, değerli danışman hocam Doç. Dr. Özcan GÜNERGÖK’e ve üzerimde emeği geçen bütün hocalarıma teşekkürlerimi arz ederim.

Ayrıca her zaman yanımda olan, bana bu tezin yazımı aşamasında manevi destek veren anneme, babama, kardeşime ve arkadaşıma, her zaman yanımda olan bütün dostlarıma teşekkürü borç bilirim.


ACAR, Faruk, Sözleşmelerin Uyarlanmasında Öngörülemez Olgu, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması Sempozyumu, 6 Aralık 2018, Murat Topuz, Ankara, 2019

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Beta Yayınları, C.1, 15.Baskı, İstanbul, 2019

AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/ KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, Savaş Yayınevi, 11.Baskı, Ankara, 2019

ANTALYA, Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, C. V/1,3, 2.Baskı, Ankara, 2019

ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 2019

AYAN, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, 11.Baskı, Ankara, 2016

AYAN, Serkan, Yabancı Para Borçlarının İfası, Yaşar Üniversitesi Dergisi, C.8, Özel Sayı, 2013

AYDOĞDU, Murat, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Faiz ile İlgili Düzenlemeler, DEÜHFD., C.12, Sayı:1, 2010

AYDOĞDU, Murat, Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Ödemeleri İçeren Sözleşmelerde Öngörülen Yasaklamaların Kişi Bakımından Uygulama Alanı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması Sempozyumu, 6 Aralık 2018, Murat Topuz, Ankara, 2019

BARLAS, Nami, Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, Kazancı Yayınevi, İstanbul, 1992

BAŞOĞLU, Başak, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, On İki Levha Yayınları, 1.Baskı, 2012

BAYGIN, Cem, Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalar, Kazancı Yayınları, İstanbul, 1997

BİRSEL, Mahmut/SEVİ, Ali Murat, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Madde 4/A Hükmünün Uygulama Alanı, DEÜHFD., C.11, Özel Sayı, 2009

BOZER, Ali/GÖLE, Celal, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 6.Baskı, Ankara, 2017

BUZ, Vedat, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Borçların İfası ve İfa Edilmemesine İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2011, Emel Badur, Ankara, 2012

ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, 18.Baskı, İstanbul, 2019

ÇELİKEL, Aysel/GELGEL, Günseli, Yabancılar Hukuku, Beta Yayınları, 24.Baskı, İstanbul, 2018

ÇEVİK ÖKTEM, Seda, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Kira Sözleşmelerinde Uygulama Alanı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz İle Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması Sempozyumu, 6 Aralık 2018, Murat Topuz, Ankara, 2019

DEMİR, Şamil, Türk Borçlar Kanunu’nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2012/4, 2012

DOĞAN, Gülmelahat, Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, TBB. Dergisi, Sayı:111, 2014

DOĞAN, İzzet, Türk Medeni Kanunu’nun Düzenlemelerine Göre Tedbir, Yoksulluk ve İştirak Nafakası, MHB., C.35, Sayı:1, 2015

DOĞAN, Öykü, Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Para Borçlarında Borçlu Temerrüdünün Sonuçları, İstanbul, 2018

DOĞRUL, Sefa., Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 4/g ve Geçici 8. Maddelerinin Anayasa’ya Aykırılık Sorunu, BATIDER, C. 35, Sayı:2, Ankara, 2019

DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, C. II, 20.Baskı, İstanbul, 2019

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 24.Bası, Ankara, 2019 

ERİŞİR, Evrim, Borçlar Kanunu m. 83 f. III ve Türk Borçlar Kanunu m. 99 f. III’e Göre Gerçek Olmayan Yabancı Para Alacağının Aynen veya Türk Lirası Üzerinden Tahsili, DEÜHFD., C.12, Özel Sayı, İzmir, 2010

ERTAŞ, Şeref, Borçların İfası ile İlgili Yeni Borçlar Kanunun Değerlendirilmesi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 3-4 Haziran 2011, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2012

GÖKYAYLA, Emre, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın Satış ve Eser Sözleşmelerinde Bedele Etkisi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması Sempozyumu, 6 Aralık 2018, Murat Topuz, Ankara, 2019

GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 21.Baskı, Bursa, 2019

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (Değiştirilmiş) Tebliğ Çerçevesinde Uyarlamanın Yapılabileceği Sözleşmeler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması Sempozyumu, 6 Aralık 2018, Murat Topuz, Ankara, 2019

GÜN, Umut, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve İlgili Tebliğler Kapsamında Gerçekleştirilen Değişikliklerin Kira Hukuku Alanındaki Etkileri, Terazi Hukuk Dergisi, C.14, Sayı:154, 2019

GÜNERGÖK, Özcan/KAYIHAN, Şaban, Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler, Umuttepe Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2020

HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, 4.Bası, İstanbul, 2017, 

İBA, Şeref/SÖYLER, Yasin, Yeni Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Cumhurbaşkanı Kararının Nitelik Farkı Ve Hukuki Sonuçları, Anayasa Dergisi, C.36, Sayı:1, Ankara, 2019

KANDEMİR, Süleyman, Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller, Terazi Hukuk Dergisi, C.13, Sayı: 139

KARAMERCAN, Fatih, Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Tüketicilerin Açmış Olduğu Sözleşmenin Uyarlanması Davaları ile İlgili Uygulama Sorunları ve Yargıtay’ın Tutumu, Terazi Hukuk Dergisi, C. 8, Sayı:78

KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 23.Baskı, Ankara, 2019

KILIÇOĞLU, Ahmet, Medeni Hukuk, Turhan Kitabevi, 3.Baskı, Ankara, 2019

KOCAMAN, Sümeyye, Yabancı Para Borçlarında Temerrüdün Sonuçları, İstanbul, 2015

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdulkadir, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Filiz Kitapevi, 7.Bası, İstanbul, 2016

NOMER, Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 16. Baskı, İstanbul, 2018

OĞUZMAN, M.Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, C.1, 17.Baskı,  İstanbul, 2019

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 19.Baskı, Ankara, 2019


ÖZEL, Bilal, Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Yapılması Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Kambiyo Senetleri Bakımından Değerlendirilmesi, Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi, C.4, Konya, 8-9 Aralık 2018

ÖZKARACA, Ercüment, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı, MÜHFHAD., C.25, Sayı:1, İstanbul, 2019

ÖZSOY, İlker Mete, Kripto Para Varlıklarının Cebrî İcra Yolu İle Haczi, Ankara, 2019

PEKCANITEZ, Hakan, Makaleler, On İki Levha Yayıncılık, C.1, 1.Baskı, İstanbul, 2016

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, On İki Levha Yayıncılık, 6.Bası, İstanbul, 2019

REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 25. Baskı, İstanbul, 2014

REİSOĞLU, Seza, Yabancı Para Üzerinden Temerrüt ve Hukuki Sonuçları, BATIDER, C.13, Sayı:3-4, 1986

SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2019

SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 18.Baskı, İstanbul, 2019

ŞENER, Hami Oruç, ECASH Sisteminde Üretilen Elektronik Paranın (Nakdi) Para Kavramı Bakımından Değerlendirilmesi, DEÜHFD., C.9, Özel Sayı, İzmir, 2007

ŞENGÜL, Mehmet, Seçimlik Borçlara İlişkin Temel Özellikler ve Seçimlik Borçların İfası, EÜHFD., C:15, Sayı:3-4, 2011

ŞİT İMAMOĞLU, Başak., Yabancı Para Üzerinden Sözleşme Akdetme Özgürlüğünün Sınırlandırılmasına İlişkin 12 Eylül 2018 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Bir Değerlendirme, BATIDER, C. 34, Sayı:3, 2018

TANDOĞDU, Gökçe Naz, Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Borçlunun Temerrüdü, İstanbul Barosu Dergisi, C.93, Sayı:2019/4, 2019

TANÖR, Bülent/YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 18.Baskı, İstanbul, 2019

TİLE, Latif, Uyarlama Sebebi Olarak Aşırı İfa Güçlüğü, Antalya, 2018

TOKER, Aylin, Haksız Fiilin ve Haksız Fiilden Doğan Maddi Tazminatın Unsurları, Ankara, 2017

TOPÇU ERGÜN, Melike, İİK. Kapsamında İflas Hukukunda Yabancı Para Borçları Açısından Takasta Özdeşlik Şartı, MÜHFHAD., C.23, Sayı:3, İstanbul, 2017

TOPUZ, Murat, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Finansal Kiralama(Leasing) Sözleşmelerinde Uygulama Alanı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması Sempozyumu, 6 Aralık 2018, Murat Topuz, Ankara, 2019

UYANIK, Namık Kemal, Aşkın Zarar ve Hesaplanması, İstanbul Barosu Dergisi, C.92, Sayı:2018/4

UYSAL, Volkan, Yabancı Para İpoteği, İstanbul, 2011

YENİOCAK, Umut, Dövizle Sözleşme Kurma Yasağı ve Yasağa Aykırılığın Yaptırımı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması Sempozyumu, 6 Aralık 2018, Murat Topuz, Ankara, 2019

YILMAZ, Süleyman, Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay’ın Bakışı, AÜHFD., C. 59, Sayı:1, 2010

YÜKSEL BOZKURT, Armağan Ebru, Elektronik Para, Sanal Para, Bıtcoın ve Lınden Doları’na Hukuki Bir Bakış, İÜHFM, C. 73, Sayı:2, İstanbul, 2015

ZEYTİNOĞLU, Emin, Para Borçlarında Temerrüt Halinde Munzam Zarar, İTÜSBD., Sayı:8, 2005/2


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.