Yabancıların Çalışma Hakkı (Hürriyeti) ve Yabancılara Çalışma İzni Verilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Musa AYGÜL
ISBN: 978-605-05-0499-6
Stok Durumu: Stokta var
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Musa AYGÜL
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

MH640

Yabancıların Çalışma Hakkı (Hürriyeti) ve Yabancılara Çalışma İzni Verilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi

Doç. Dr. Musa AYGÜL

2019/11 1. Baskı, 196 Sayfa

ISBN 978-605-05-0499-6


İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR13

GİRİŞ17

Birinci Bölüm
ÇALIŞMA HAKKINININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VE YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI

§ 1. ÇALIŞMA HAKKININ TANIMI VE ÜLKEYE GİRİŞ HAKKI İLE İLGİSİ21

I.ÇALIŞMA HAKKININ TANIMI21

II.YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞ HAKKININ ÇALIŞMA
 HAKKI İLE İLGİSİ22

§. 2.HAKLARIN SINIFLANDIRILMASINDA
ÇALIŞMA HAKKININ BULUNDUĞU YER27

I. GENEL OLARAK27

II. 1982 ANAYASASINA GÖRE SINIFLANDIRMA28

III. JELLINEK’İN SINIFLANDIRMASI32

IV. TARİHÎ GELİŞİM SÜRECİNE GÖRE HAKLAR36

§. 3. MİLLETLERARASI BELGELERDE ÇALIŞMA HAKKI39

I. GENEL OLARAK39

II. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ40

III. EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR
 ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ41

IV.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ46

V.AVRUPA SOSYAL ŞARTI48

VI.TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN
 HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI
 SÖZLEŞME53

VII.ILO SÖZLEŞMELERİ56

VIII.MÜLTECİLERİN HUKUKÎ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME58

IX.AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESİ58

§. 4.ÇALIŞMA HAKKININ HUKUKÎ NİTELİĞİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME61

§. 5.TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARA ÇALIŞMA HAKKININ TANINMASI64

I.YABANCILARA HAK TANIMADA KABUL EDİLEN
 SİSTEMLER/ESASLAR64

A) EŞİTLİK SİSTEMİ64

B)ASGARÎ HAD ESASI (ADALETİN MİLLETLERARASI STANDARDI PRENSİBİ)65

C) KARŞILIKLILIK (MÜTEKABİLİYET)66

D) KONTENJAN SİSTEMİ68

E) İZİN SİSTEMİ68

F) EN ÇOK GÖZETİLEN ULUS KAYDI (EN ZİYADE MÜSAADEYE MAZHAR MİLLET MUAMELESİ)70

G) TAHDİT (SINIRLAMA) SİSTEMİ71

H) KAZANILMIŞ HAKLARA SAYGI ESASI74

II. TÜRK HUKUKUNDA KABUL EDİLEN SİSTEM/SİSTEMLER76

III. YABANCILARIN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİNİN
 SINIRLANDIRILMASININ ŞARTLARI79

A) GENEL OLARAK79

B) KANUNLA SINIRLAMA81

C)MİLLETLERARASI HUKUKA UYGUN OLMA82

1. Genel Olarak82

2. Sınırlamanın Milletlerarası Andlaşmalara Uygun Olması83

3. Sınırlamanın Milletlerarası Teamül Kurallarına Uygun
Olması85

a. Devletin Mülkî Yetkisi (Ülkesel Egemenlik)86

b.Yabancılara Özgü Kurallar Koyabilme Özgürlüğü88

c.Ülkeyi Terk Özgürlüğü88

d.Yabancıların Hukukunu İlgilendiren Diğer Milletlerarası Teamül Kuralları89

4. Sınırlamanın Hukukun Genel İlkelerine Uygun Olması90

5. Sınırlamaların Milletlerarası Hukukun Yardımcı Kaynaklarına (İçtihat ve Doktrin) Uygun Olması91

IV. TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARA ÇALIŞMA HAKKI TANINMASINDA KABUL EDİLEN SİSTEMLER91

İkinci Bölüm
Yabancıların Çalışma İzinleri

§. 6.ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNUNDAN ÖNCEKİ
DÖNEM93

I.4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
 HAKKINDAKİ KANUNDAN ÖNCEKİ DÖNEM93

II.4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
 HAKKINDA KANUN DÖNEMİ95

§. 7.ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU DÖNEMİ97

I. KANUNUN İSMİ VE ELEŞTİRİSİ97

II. KANUNUN AMACI VE KAPSAMI99

III. KANUNUN GETİRDİĞİ HUKUKÎ REJİM101

§. 8. ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİNDE İDARENİN TAKDİR YETKİSİ102

I. GENEL OLARAK İDARENİN TAKDİR YETKİSİ102

II.ÇALIŞMA İZNİ VERMESİNDE İDARENİN TAKDİR
 YETKİSİNİN HUKUKÎ DAYANAĞI105

III.ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİNDE İDARENİN TAKDİR
 YETKİSİNİN DAYANDIĞI ESASLAR106

A) GENEL OLARAK106

B) ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİNDE ULUSLARARASI
İŞGÜCÜ POLİTİKASI, ÇALIŞMA İZNİ PUANLAMA SİSTEMİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ107

1. Uluslararası İşgücü Politikası107

a. Uluslararası İşgücü Politikasını Tespitinde Yetkili Makam107

b. Uluslararası İşgücü Politikasının Tespitinde Dikkate Alınacak Kriterler109

2. Çalışma İzni Puanlama Sistemi115

3. Değerlendirme Kriterleri119

4. Uluslararası İşgücü Politikası, Çalışma İzni Puanlama Sistemi, Değerlendirme Ölçütleri ve Kanunîlik İlkesi124

§. 9.ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİNDE İDARENİN TAKDİR YETKİSİNE ETKİ EDEN UNSURLAR126

I. GENEL OLARAK126

II. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİ (UİK m. 9)126

A) ULUSLARARASI İŞGÜCÜ POLİTİKASINA DAYALI
RED SEBEPLERİ126

B) SAHTE VE YANILTICI BİLGİ VE BELGELER İLE BAŞVURU YAPILMASI128

C) BAŞVURUNUN KANUNÎ SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMIŞ OLMASI128

D) YABANCILARA YASAKLANMIŞ BİR ÇALIŞMA İÇİN MÜRACAAT EDİLMİŞ OLMASI129

E) YUKK’A DAYANAN RED SEBEPLERİ130

F) KAMU DÜZENİ, KAMU GÜVENLİĞİ VE KAMU
SAĞLIĞI131

G) TÜRKİYE TARAFINDAN TANINMAMIŞ VE
DİPLOMATİK İLİŞKİSİ BULUNMAYAN BİR ÜLKE VATANDAŞI OLMAK133

III. ÇALIŞMA İZNİNİN UİK M. 12/3 GEREĞİNCE
 SINIRLANDIRILMASI133

IV.İZİN TÜRLERİ BAKIMINDAN İDARENİN TAKDİR
 YETKİSİ135

A) ÖN İZNE TÂBİ İŞLER BAKIMINDAN135

B) SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ137

C) SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ138

D) BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ140

E) TURKUAZ KART141

F) ÇALIŞMA İZNİNİN İSTİSNAÎ OLARAK VERİLDİĞİ DURUMLAR144

V. ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNDE İDARENİN TAKDİR
 YETKİSİ148

VI.ÇALIŞMA İZNİNE DAİR MÜRACAATIN TÜRKİYE İÇİNDEN
 VEYA YURT DIŞINDAN YAPILMIŞ OLMASINA GÖRE
 İDARENİN TAKDİR YETKİSİ149

A) YURT DIŞINDAN YAPILACAK BAŞVURULAR150

1. Başvuru Usulü150

2. Yurt Dışından Yapılacak Başvuruların Değerlendirilmesi150

B) YURT İÇİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR151

1. Başvuru Usulü151

2. Yurt İçinden Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi153

SONUÇ183

KAYNAKÇA187


Babam 1960’lı yılların sonunda İsveç’e kısa bir süreliğine çalışmak için gitmiş, ancak 2000 yılında yaş haddinden emekli olarak dönebilmişti. Herhalde bizim üniversiteye girip bir meslek sahibi olamayacağımızı düşündüğünden olsa gerek babam, 1988 yılında lisede okurken, kardeşim ve benim için aile ikamet iznine müracaat etmiş idi. İsveç devleti de, bize bir yıllık aile ikamet izni vermiş ve daha sonra bu ikamet izni her seferinde üçer yıllık süreler ile uzatılmıştı. İsveç makamları tarafından verilen aile ikamet izni, aynı zamanda çalışma hakkını/iznini de ihtiva etmekte idi. Nitekim kardeşim ve ben her yaz tatilinde İsveç’e gittik ve başka hiçbir izin almaksızın İsveç’te yasal yollardan çalışma imkânına sahip olduk.

Her sene yabancılar hukuku dersinde yabancıların çalışma iznini anlatırken, yaşadığımız bu olayı hatırlar ve Türk hukukunda benimsenen ve yabancının ancak izin alarak çalışabileceğini öngören sistemin doğru olmadığı yönünde bir sezgi içinde olurdum. Nitekim son yıllardaki derslerimde de, hep İsveç (ve diğer Avrupa ülkeleri) hukukunu örnek olarak vermeye ve Türk hukukunda da bu sistemi benimsenmesi gerektiğini ifade etmeye başladım.

İşte konuyu seçmemin sebebi, Türk hukukunda benimsenen ve yabancıların çalışma haklarının rahatlıkla izin şartına bağlanabileceğini ifade eden düşünceyi, bir türlü kabul edememem ve yukarıdaki yaşadığım olaydır.

Çalışmanın ortaya çıkmasında pek çok kimsenin katkısı vardır.

Üzerimde emeği çok olan ve her daim teşekkür borçlu olduğum Hocam Prof. Dr. Vahit Doğan, bu eserin ortaya çıkmasında da beni teşvik etmiş ve yönlendirmiştir. Kendisine saygı ve şükranlarımı sunarım.

Huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan ve bütün çalışmalarımızı destekleyen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Uşan’a, hem kürsü işlerinde beni hiç yalnız bırakmayan hem de bu eserin tashihini yapan kürsü arkadaşlarım, Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Vural Çelenk’e, Arş. Gör. Halil Alperen Işık’a, Arş. Gör. Biset Sena Güneş’e, Arş. Gör. Ranegül Camız’a, Arş. Gör. Elif Hande Altıntaş’a, Arş. Gör. Gülşah Ulubay’a, Arş. Gör. Bengi Sargın’a ve Arş. Gör. Ahmet Oğuz Bacanak’a teşekkür ederim.

Bu çalışmamda gerek kaynak desteği veren ve gerekse görüşleri ile katkı sunan değerli meslektaşlarım, Dr. Öğretim Üyesi Yasin Poyraz’a, Doç. Dr. Engin Saygın’a ve Doç. Dr. Ersin Erdoğan’a şükranlarımı sunarım.

Yine bu eserin ortaya çıkmasında her türlü maddî ve manevi desteklerini gördüğüm değerli dostlarım, Prof. Dr. Murat Atalı’ya, Prof. Dr. Okan Taşar’a, Doç. Dr. Savaş Çevik’e, Dr. Öğretim Üyesi M. Onursal Cin’e, Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Yurtseven’e ve Avukat İhsan Mantıcı’ya gönülden teşekkür ederim.

Kitabın basımını üstlenen Yetkin Yayıncılık yetkilisi Muharrem Başer’e, kitabı baskıya hazırlayan Sayın Nilüfer Aydın Erdoğan’a her türlü yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

 Ve nihayet diğer çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışmamda da, en büyük katkıyı eşim Banu Aygül’den gördüm; vermiş olduğu destek, gösterdiği sabır ve anlayış için kendisine minnet ve şükran borçluyum. Bu çalışma sebebiyle kendilerine çok vakit ayıramadığım biricik evlâtlarım Süleyman Alp, Ali Emir ve İpek’e de teşekkür ederim. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar