Yargıtay Kararları Işığında Kooperatif Ortaklarının Hakları, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Özge ÖRNEK
ISBN: 9786050507027
Stok Durumu: Stokta var
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Özge ÖRNEK
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 165

Yargıtay Kararları Işığında Kooperatif Ortaklarının Hakları, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

Kooperatifler, gerçek ve tüzel kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişi birlikler olup kooperatiflerin oluşmasında temel amaç ortaklarının ekonomik menfaatlerini ve belirli ihtiyaçlarını sağlamak ve korumaktır. Bu amaç doğrultusunda kooperatifler, ortaklarının işgücü ve parasal katkıları ile karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet araçlarından faydalanır.

Türk ticaret hukukunda kooperatifler önemli bir yere sahip olup Yargıtay uygulamalarında da karşılaşılmaktadır. Özellikle kooperatif ortaklarının haklarına ve tabi olduğu sorumluluk hükümlerine ilişkin uyuşmazlıklar uygulamada sıkça yer almaktadır.

Bu çalışmada kooperatif ortaklarının hangi haklara sahip olduğu, hangi yükümlük ve sorumluluk esaslarına tabi olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Yargıtay kararları ve doktrindeki görüşlere başvurulmuştur.

Bu çalışmanın oluşmasında çalışma konumun belirlenmesinden yazım aşamasına kadar ilgi ve görüşleriyle bana yol gösteren değerli danışman hocam Dr. Öğretim Üyesi Emre KALENDER’e, bu süreçte sorduğum soruları hiçbir zaman yanıtsız bırakmayarak bana fazlasıyla destek veren Arş. Gör. Zehra İlgün ÇAMLI’ya, çalışmam boyunca kapılarını çalmaktan hiç çekinmediğim Öğr. Gör. Hasan Hüseyin ATASAYAR ve eşi Özlem ATASAYAR’a, tüm hayatım boyunca bana olan inancını asla yitirmeyen ve her daim arkamda olan çok kıymetli annem Minire KİRAZ’a, maddi ve manevi desteklerini benden bir an olsun esirgemeyen ablalarım Şeyda GÜLTEKİN ve Hanife KAZANCI’ya, yoğun çalışmalarım sırasında bana sabır gösteren ve yardımlarını esirgemeyen sevgili eşim Ali ÖRNEK’e ve bu süreçte aynı bedende bana güç veren biricik oğlum Ali Erdem ÖRNEK’e teşekkürlerimi sunarım.İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ v

KISALTMALAR vii

İÇİNDEKİLER ix

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 

KOOPERATİF VE KOOPERATİFİN KURULMASI İŞLEMLERİ

§ 1. GENEL OLARAK KOOPERATİF 3

I. Kooperatifin Tanımı ve Unsurları 3

A. Kooperatifin Tanımı 3

B. Kooperatifin Unsurları 4

1. Kooperatifin Amacı 4

2. Kooperatifin Amacına Ulaşmak İçin Kullanacağı Araçlar 7

a). Karşılıklı Yardım 7

b) Dayanışma 7

c) Kefalet 8

3. Kooperatifin Kurucuları 8

4. Değişir Ortaklık ve Değişir Sermaye 9

II. Kooperatifin Hukuki Niteliği 9

III. Kooperatife İlişkin Davaların Hukuki Niteliği 12

§ 2. KOOPERATİFİN KURULMASI 14

I. Genel Olarak 14

A. Taşınmaz Mal Temliki 15

B. Sermaye Miktarının Sınırlandırılamaması 15

C. Kooperatifin Adı ve Unvanı 16

II. Kooperatiflerde Ana Sözleşme 17

A. Ana Sözleşmeye Konulacak Mecburi Hükümler 18

B. Ana Sözleşmeye Konulacak İhtiyari Hükümler 19

C. Yorumlayıcı Hükümler 19

III. Kuruluş İzni 20

IV. Tescil ve İlan 21

A. Tescil ve İlana Konu Olacak Hususlar 23

B. Tescil ve İlanın Hukuki Etkisi 23

İKİNCİ BÖLÜM 

KOOPERATİFİN ORTAKLARI

§ 3. KOOPERATİF ORTAKLARI BAKIMINDAN  GENEL 

İLKELER 25

I. Açık Kapı İlkesi 25

II. Kooperatifin Korunması İlkesi 27

III. Kişisel Katkı İlkesi 29

IV. Eşitlik İlkesi 29

§ 4. KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK SIFATININ 

KAZANILMASI VE İSPATI 32

A. Kurucu Ortaklık 32

B. Kurulmuş Bir Kooperatife Sonradan Ortak Olma 33

1. Ortaklığa Girme Şartları 33

a) Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti 33

b) Yazılı Başvuru 36

c). Kabul 36

aa. Kabule Yetkili Organ 37

bb. Kabulün Süresi ve Şekli 38

cc. Kabulden Kaçınılması 39

2. Tüzel Kişilerin Ortaklığı 41

C. Payın Devralınması Suretiyle Ortak Olma 42

D. Miras Yoluyla Ortaklık 44

E. Görev veya Hizmet Ya da Taşınmaz Mal veya İşletme 

Karşılığı Ortaklık 45

II. Ortaklık Sıfatının İspatı - Ortaklık Senedi 45

A. Ortaklık Senedinin İçerdiği Kayıtlar 46

B. Ortaklık Senedinin Hukuki Niteliği 47

C. Ortaklık Cüzdanı 48

§ 5. KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ 48

I. Ortaklıktan Çıkma ve Ortaklıktan Çıkarılma 48

A. Ortaklıktan Çıkma 49

1. Genel Olarak 49

2. Ortaklıktan Çıkmanın Sınırlandırılması 51

3. Bildirim Süresi ve Çıkma Zamanı 52

4. Yönetim Kurulunun Ortaklıktan Çıkmayı Kabulden Kaçınması 53

B. Ortaklıktan Çıkarılma (İhraç) 54

1. Ortaklıktan Çıkarılmayı Gerektiren Sebepler 54

a) Ana Sözleşmede Öngörülen Sebepler 54

b) Parasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen 

Ortağın İhracı 56

2. Ortaklıktan Çıkarılma Kararı 58

a) Kararı Almaya Yetkili Organ 58

b) Çıkarılma Kararının Alınması, Tutanağa ve 

Ortaklıklar Defterine Geçirilmesi 60

c) Çıkarılma Kararının Tebliği 61

3. Çıkarılmaya Karşı Ortağın Başvurabileceği Hukuki 

Yollar 63

a) Yönetim Kurulunca Alınmış Ortaklıktan Çıkarma Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz Yolu 63

b) İtiraz Davası 65

4. Çıkarılma Kararının Kesinleşmesi ve Ortağın Hukuki Durumu 66

a) Kararın Kesinleşmesi 66

b) Çıkarılma Kararı Kesinleşmeyen Ortağın Hukuki Durumu 67

II. Ortağın Ölümü veya Ortaklığın Devredilmesi 68

III. Görev veya Hizmetin Sona Ermesi Yahut Taşınmazın veya İşletmenin Devredilmesi 69

IV. Kooperatiften Çıkan veya Çıkarılan Ortakla Hesaplaşma 

Süresi ve Yükümlülük 69

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KOOPERATİF ORTAKLARININ HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLULUKLARI

§ 6. ORTAKLARIN HAKLARI 73

I. Ortakların Katılma Hakları 73

A. Genel Kurula Katılma Hakkı 73

1. Genel Olarak 73

2. Genel Kurula Katılma Hakkının Araştırılması ve Belgelenmesi 75

3. Genel Kurula Katılma Hakkı Bulunmayanlar 75

B. Oy Hakkı 77

1. Oy Hakkının Özellikleri ve Hukuki Niteliği 77

2. Oy Kullanamayacak Kimseler 79

a) Oy Hakkından Yoksun Ortaklar 79

aa. Genel Olarak 79

bb. Yönetim Kurulu İbrasında Oy Kullanamayacak Ortaklar 80

cc. Şahsi Bir İş veya Davanın Görüşülmesinde Oy Kullanamayacak Ortaklar 81

b) Genel Kurula Katıldıkları Halde Oy Kullanamayacak Kişiler 82

3. Mektupla Oy Kullanma 83

C. Genel Kurulda Temsil Hakkı 84

1. Genel Olarak 84

2. Temsilci Olabilecek Kimseler 85

3. Temsilin Kapsamı ve Sınırları 87

4. Temsil Edilenin Talimatlarına Uyma 88

II. Ortakların Koruyucu Hakları 89

A. Bilgi Edinme Hakkı 89

1. Genel Olarak 89

2. Bilgi Edinme Hakkının Hukuki Niteliği 90

3. Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı ve Kullanılması 90

B. Ticari Defterleri ve Belgeleri İnceleme Hakkı 92

C. İptal Davası Açma Hakkı 93

1. İptal Davası Açmayı Gerektiren Haller 94

a) Kanuna Aykırılık 95

b) Ana Sözleşmeye Aykırılık 96

c) İyiniyet Esaslarına Aykırılık 96

2. İptal Davası Açma Hakkı Olanlar 96

a) Ortaklar 97

aa. Toplantıda Hazır Bulunan Ortaklar 97

bb. Toplantıda Hazır Bulunsun veya Bulunmasın 

Dava Açabilecek Ortaklar 98

b) Yönetim Kurulu 99

c) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 99

3. İptal Davasında Davalı 99

4. İptal Davasına İlişkin Diğer Hükümler 100

a). Dava Açma Süresi ve Davanın İlanı 100

b) Teminat Talebi 102

c). Görevli ve Yetkili Mahkeme 103

5. İptal Davasının Sonuçları 103

D. Sorumluluk Davası Açma Hakkı 104

1. Genel Olarak 104

2. Sorumluluk Davasının Tarafları 107

3. Davaya Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkeme 108

4. Sorumluluktan Kurtulma 108

a). Zamanaşımı 108

b). İbra 109

E. Ortaklıktan Çıkma Hakkı 110

III. Ortakların Malvarlıksal Hakları 110

A. Olumlu Gelir Gider Farkından Pay Alma Hakkı 110

B. Tasfiye Artığından Pay Alma Hakkı 112

IV. Belirli Sayıda Ortağın Kullanabileceği Haklar 113

A. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı 113

B. Gündeme Madde Eklenmesini İsteme Hakkı 116

§ 7. ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 119

I. Sermaye Koyma Borcu 119

A. Nakdi Sermayeye İlişkin Esaslar 119

B. Ayni Sermaye 121

C. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesinin 

Sonuçları 121

II. Aidat Ödeme Yükümlülüğü 122

III. Ek Ödeme Yükümlülüğü 123

A. Ek Ödeme Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağı 123

B. Ek Ödeme Yükümlülüğünün Amacı ve Niteliği 124

C. Ek Ödeme Yükümlülüğünün Şartları 126

D. Ek Ödeme Yükümlülüğünün Miktarı ve Oranı 126

IV. Sır Saklama Yükümlülüğü 128

A. Genel Olarak 128

B. Sır Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı 129

C. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranan Ortağa Uygulanacak Yaptırım 129

§ 8. ORTAKLARIN SORUMLUKLARI 131

I. Genel Olarak 131

A. Sınırsız Sorumluluk 132

B. Sınırlı Sorumluluk 133

II. Kooperatife Yeni Giren Ortakların Sorumluluğu 134

III. Kooperatifin İflası Halinde Sorumluluk 136

IV. Ortağın Ayrılmasından Sonra Sorumluluğu 137

V. Kooperatifin Dağılmasından Sonra Sorumluluk 138

VI. Ortakların Şahsi Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu 139

§ 9. SORUMLULUKTA SINIRLAMALAR VE  SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞMESİ 140

I. Sorumlulukta Geçerli Olmayan Sınırlamalar 140

II. Sorumluluk Hükümlerinin Değişmesi 141

§ 10. SORUMLULUKTA ZAMANAŞIMI 143

SONUÇ 145

KAYNAKLAR 157 


Adıgüzel, Burak/ Demirdelen, Özge, “Kooperatiflerde Organlar ve Organ Kararlarının Hükümsüzlüğü”, ERÜHFD, C. XVI, S. 2, Y. 2019, s. 210-263, (Erişim) https://atif.sobiad.com/index.  16 Ocak 2020.

Akdağ Güney, Necla, “Anonim Şirketlerde Eşirlik İlkesi”, GÜHFD, C. XVIII, S. 3-4, Y. 2014, s. 115-135, (Erişim) http://webftp.gazi.edu.tr 24 Ekim 2019.

Akdağ Güney, Necla, “Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Aktif ve Pasif Bilgi Alma Hakkı ve İnceleme Hakkı Üzerine Bazı Düşünceler”, Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, C. 4, S. 1, Y. 2019, s 37-56, (Erişim) https://atif.sobiad.com/index 11 Mart 2020.

Akipek, Jale G./ Akıntürk, Turgut/ Ateş Karaman, Derya, Kişiler Hukuku, Birinci Cilt, 11. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014.

Akkurt, Sinan Sami/ Erdoğan, Kemal/ Tokat, Hüseyin, Borçlar Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

Aksakal, Ramazan, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Basit Yargılama Usulü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2015.

Altaş, Soner, “Anonim İle Limited Şirket Yöneticileri Hakkında Sorumluluk Davası Açabilmek İçin Genel Kurul Onayı Gerekir mi?” Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran, 2017, s. 153-162, (Erişim) http://archive.ismmmo.org.tr 24 Ekim 2019.

Altaş, Soner, “Anonim Şirkette İbra Kararı Alınırken Uyulacak Usul ve Oy Hakkından Yoksunluk Hali”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 143, Y. 2018, s. 56-62, (Erişim) https://jurix.com.tr 27 Kasım 2019.

Antalya, Osman Gökhan, Marmara Hukuk Yorumu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1,1, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

Arslan, İbrahim/ Tüzemen Atik, Ebru, “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Aleyhine Sorumluluk Davası Açılması Kararı ve Açılacak Davada Şirketin Temsili”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, Y. 2016, s. 11-35, (Erişim) https://jurix.com.tr 27 Kasım 2019.

Atalay, Oğuz, “Anonim Şirketlerde Bilgi Alma ve İnceleme Haklarının Mahkeme Aracılığıyla Kullanılması”, DEÜHFD, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, s. 53-76 (Basım Yılı: 2015), (Erişim) https://hukuk.deu.edu.tr 9 Mart 2020.

Ayan, Mehmet/ Ayan, Nurşen, Kişiler Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.

Aydın, Sema, “Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Sınırları”, 5. Yıldız Uluslar arası Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2018, s. 436-446, (Erişim) https://atif.sobiad.com/index 11 Mart 2020.

Aydos, Oğuz Sadık, Borçlar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

Aykan Demirci, Filiz, Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma ve Çıkarılma Kararına İtiraz Davası, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 2004.

Beşok, Başak, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Ortaklıkta Ortağın Ortaklıktan Çıkması ve Çıkarılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.

Bilgili, Abbas, “Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Davasında Davacılık Sıfatı”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 89, S. 2015/6, s. 54-65, (Erişim) https://jurix.com.tr 27 Kasım 2019.

Bilgili, Fatih/ Cengil, M. Fatih, “Limited Şirket Genel Kurulunda Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu”, GSÜHFD, C. 16, S. 1, Y. 2017, s. 69-122, (Erişim) http://dosya.gsu.edu.tr 5 Mart 2020.

Bilgili, Fatih/ Demirkapı, Ertan, Şirketler Hukuku Dersleri, 4. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa, 2015.

Bilgili, Fatih/ Demirkapı, Ertan, Şirketler Hukuku Dersleri, 5. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa, 2017.

Bora Çınar, Sevda, “Anonim Şirketlerde Sorumluluk Davası Açılmasında Genel Kurul Kararı Alınmasının Gerekli Olup Olmadığı Üzerine Bir Değerlendirme”, TARR, C. 4, S. 2, Y. 2019, s. 235-358, (Erişim) https://dergipark.org.tr/ 24 Ekim 2019.

Can, Mustafa Erdem, “Kooperatif Ortaklığından Çıkma ve Çıkan Kişinin Hakları”, GÜHFD, C. XI, S. 1-2, Y. 2007, s. 71-95, (Erişim) https://dergipark.org.tr/ 23 Ekim 2019.

Can, Mustafa Erdem, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Şirket Ortağının Borçları ve Yükümlülükleri”, GÜHFD, C. XV, S. 4, Y. 2011, s. 1-23, (Erişim) https://dergipark.org.tr/ 24 Ekim 2019.

Can, Mustafa Erdem, Şirketler Hukuku Dersleri, Ankara, 2017.

Cansel, Erol/ Özel, Çağlar, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.

Cantimur, Zeynep, “Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Oy Hakkının Donmasına İlişkin Uygulamaların Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Sermaye Piyasası Kurulu: Yeterlik Etüdü, Ankara, 2010, (Erişim) https://www.spk.gov.tr 4 Mart 2020.

Coşkun, Mahmut, Kooperatifler Hukuku, Ankara, 2019.

Çalışkan, Merdan, “İflas Halinde Kooperatif Ortaklarının ve Ortaklıktan Ayrılanların Sorumluluğu”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 5, S. 46, Haziran 2010, s. 191-195, (Erişim) https://jurix.com.tr 27 Kasım 2019.

Çalışkan, Merdan, “Kooperatif Genel Kurul Toplantısına Katılma ve Oy Hakkı Bulunan Kimseler”, Mali Çözüm Dergisi, S. 91-2009, s. 135-142, (Erişim) http://archive.ismmmo.org.tr 23 Ekim 2019.

Çalışkan, Merdan, “Kooperatiflerde ve Diğer Ticaret Şirketlerinde Sermaye Tutarı”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 6, S. 57, Y. 2011, s. 81-85, (2011b), Erişim https://jurix.com.tr 27 Kasım 2019.

Çalışkan, Merdan, “Yapı Kooperatiflerinde Ayrılan Ortaklara Yapılacak Ödemeler ve Varlıklardan Pay Verilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2011, s. 77-99, (2011a), (Erişim) http://archive.ismmmo.org.tr 30 Ağustos 2019.

Çalışkan, Merdan, Kooperatifler İçin Genel Kurul Rehberi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

Çamoğlu, Ersin, “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Sorumluluk Davalarına Etkisi”, İÜHFM, C. 36, S. 1-4, Ocak 1970 (2011), s. 323-348, (Erişim) https://dergipark.org.tr 24 Ekim 2019.

Çelik, Aytekin, “Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma”, SÜHFD, Y. 2009, 17(2), s. 171-215, (Erişim) https://dergipark.org.tr/ 16 Ocak 2020.

Çelik, Salih/ Lale, Muktedir, Özetli-İçtihatlı- Uygulamalı Kooperatifler Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006.

Çevik, Orhan Nuri, “Kooperatif Ortaklık (Şirket) Değildir”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 2, Y. 2006, s. 7-10, (Erişim) https://jurix.com.tr 23 Ekim 2019.

Çevik, Orhan Nuri, Kooperatifler Kanunu, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.

Çiftçioğlu, Cengiz Topel, Sırrın Korunması Boyutuyla Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.

Deliduman, Seyithan/ Oruç, Yakup, “Ticari Davalar”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 18 (2), Aralık 2012, s. 99-110.

Demir, Evin Emine, “Eşit İşlem İlkesine Aykırılığın Hukuki Yaptırımları”, (Erişim)  http://www.demirvedemirhukuk.com 8 Şubat 2020.

Demirbaş, Harun, Yenilik Doğuran Haklar, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006.

Demirbay, Hakan, Limited Şirkette Oyda İmtiyazlı Paylar, Kadir Has Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Deryal, Yahya, Ticaret Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005.

Eminoğlu, Cafer, “Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi”, TFM 2015/1, s. 79-88.

Erçin, Ferhat, Türk Hukuku’nda Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Ayırıcı Özellikleri, Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

Eriş, Gönen, Açıklamalı- İçtihatlı: Uygulamalı Kooperatifler Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2001.

Erkan, Vehbi Umut/ Yücer, İpek, “Ayırt Etme Gücü”, AÜHFD, 60 (3), 2011, s. 485-522.

Göç Gürbüz, Diğdem, “Kooperatiflerde Ortakların Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. XXVIII, S. I, Y. 2010, s. 463-477, (Erişim) https://dergipark.org.tr/ 8 Ağustos 2019.

Gürpınar, Bünyamin, “Limited Şirkette Çıkma ve Çıkmaya Katılma”, GÜHFD, C. XX, S. 2, Y. 2016, s. 73-101, (Erişim) http://webftp.gazi.edu.tr 16 Ocak 2020.

Helvacı, Mehmet, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış Teselsül”, GSÜHFD, C. 12, S. 2, Y. 2013, s. 77-96, (Erişim) http://dosya.gsu.edu.tr 26 Kasım 2019.

İzmirli, Yadigar, “Kooperatif Ortaklığından Çıkarılmayı Gerektiren Sebepler”, Kooperatifçilik Dergisi, S. 92, Nisan-Mayıs-Haziran 1991, s. 7-15, (Erişim) http://tisej.com 23 Ekim 2019.

Kalender, Emre, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.

Kara, Etem, “Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 10, Y. 2015, s. 181-199, (Erişim)  https://jurix.com.tr 23 Ekim 2019.

Karakılıç, Hasan, “Limited Ortaklıkta Ek Ödeme Yüklemi”, Hacettepe HFD, 4 (2), 2014, s. 107-144, (Erişim)  http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr 24 Ekim 2019.

Karasu, Rauf, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi”, MÜHFD, C. 18, S. 2, Y. 2012, s. 311-331, (Erişim) http://dspace.marmara.edu.tr 27 Kasım 2019.

Kayar, İsmail/ Özatlan, Yurdal, “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davasında Kusur ve İspat”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 14, Özel Sayı, Y. 2019, s. 17-30, (Erişim) https://jurix.com.tr 27 Kasım 2019.

Kayıhan, Şaban, Şirketler Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

Kayran, Belma, Türk Medeni Kanununda Vesayet Hukuku, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2012.

Kırca, İsmail, “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İbra Oylamasında Temsilci Sıfatıyla Oy Kullanıp Kullanamayacağı Sorunu”, AÜHFD, 53 (1), Y. 2014, s. 65-76, (Erişim) https://jurix.com.tr 26 Kasım 2019.

Kırca, İsmail, “Kooperatiflerin Tacir Niteliği hakkında Yargıtay’ın Tutumu: Kanuna Aykırı Yorum mu Yoksa Örtülü Boşluk Doldurma Gayreti mi?”, BATİDER, C. XXXIII, S. 2, Y. 2017, s. 5-25 (2017a), (Erişim) https://jurix.com.tr 23 Ekim 2019.

Kırca, İsmail, “Nispi Ticari Davaya Dair”, BATİDER, C. XXXIII, S. 1, Y. 2017, s. 55-61 (2017b), (Erişim) https://jurix.com.tr 27 Kasım 2019.

Koçak, Cihat, “Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılabilecek Sorumluluk Davaları”, Bursa Barosu Dergisi, C. 29, S. 77, Nisan 2015, s. 103-109, (Erişim)  https://jurix.com.tr 27 Kasım 2019.

Kurt, Kudret, “Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma ve İtiraz Davaları”, TBB Dergisi, 1994/2, s. 515-531, (Erişim) http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr 24 Ekim 2019.

Kurtulan, Ahmet, Kooperatifler Kanunu ve Açıklaması: Defterler-Belgeler Muhasebe İşlemleri, 2. Baskı, Gözlem Yayıncılık, Ankara, 2003.

Kutgi Taşan, Ayşe Selcen, “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri ve Tabi Olduğu Yasalar”, İTÜSBD, S. 34, Y. 17, Güz 2018/2, s. 143-180, (Erişim) http://acikerisim.ticaret.edu.tr 27 Kasım 2019.

Lale, Muktedir, “Kooperatifler Hukukunda Açık Kapı İlkesi”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 54, Şubat 2011, s. 30-33, (Erişim) https://jurix.com.tr 23 Ekim 2019.

Mollaoğlu, Yusuf, Kooperatiflerin Hukuki Niteliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2018.

Orbay Ortaç, Nurdan/ Can, Ozan, “Yapı Kooperatiflerinin Tacir Sıfatı Olup Olmadığı Sorusu Bağlamında Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 15.9.2014 Tarih, 2014/2787 Esas ve 2014/5195 Karar Sayılı Kararının Eleştirisi”, BATİDER, C. XXXII, S. 3, Y. 2016, s. 79-104, (Erişim) https://jurix.com.tr 23 Ekim 2019.

Öçal, Akar, “Ortağın Kooperatif Ortaklıktan İhracı Üzerine”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, C. III, S. 2, Y. 1967, s. 169-180, (Erişim) http://iibf.erciyes.edu.tr 16 Ocak 2020.

Öksüz, Enis, “Kooperatifçilik Kavramı ve İlkeleri Işığında, Türkiye’de Köy Kalkınma Kooperatifleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 31, s. 329-358, (Erişim) https://dergipark.org.tr 30 Ağustos 2019.

Özcan, Orhan, Türkiye’de Kooperatifçiliğin Gelişimi ve Cumhuriyet Dönemi Kooperatifçiliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.

Özkorkut, Korkut, “Ticaret Hukuku: Lisanslama Sınavları Çalışma Notları”, (Erişim)  https://www.spl.com.tr 16 Ocak 2020.

Özmen, Kemal, Açıklamalı-Uygulamalı-İçtihatlı Kooperatifler, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.

Özmen, Kemal, Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

Özmen, Sabâ, “Kooperatifler Kanunu Değişikliği ve Yeni Örnek Anasözleşmeler Karşısında Türk Borçlar ve Ticaret Hukuku Açısından Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerin Niteliği İle Bu Borçlarda Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları”, TBB Dergisi, 1990/4, s. 515-542, (Erişim)  http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr 24 Ekim 2019.

Parlar, Ali, Açıklamalı-İçtihatlı Hukuki ve Cezai Sorumluluk Açısından Kooperatifler Kanunu, Bilge Yayınevi, Ankara, 2004.

Paslı, Ali, “Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Kullanılan “Oy”un Hukuki Niteliği (Bölüm I: Kavram)”, İÜHFM, C. LXVII, S. 1-2, Y. 2009, s. 167-182, (Erişim) https://dergipark.org.tr 5 Mart 2020.

Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal/ Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10. Basım, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2005.

Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

Şener, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.

Tekinalp, Ünal, Kooperatiflerde Ortakların Kişisel Niteliklerinin Önemi, Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Yitirilmesi, İstanbul, 1972.

Toy, Olğay, Kooperatiflerde Kurucu, Ortak, Yönetim Kurulu Üyeliği Sıfatları ve Bunların Cezai Sorumlulukları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.

Uyar, Talih, “Kooperatif İle Adi Şirketlerde; “Şirket”ten ve/veya “Şirket Ortağı”ndan Alacaklı Olan Üçüncü Kişilerin “Şirket”i veya “Şirket Ortağı”nı Takip Hakkının Kapsamı”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/1 s. 525-535, (Erişim) https://dergipark.org.tr 30 Ağustos 2019.

Uysal, Levent, “6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuku Sorumluluğu-II”, TBB Dergisi, S. 81, Y. 2009, s. 1-34, (Erişim) http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr 26 Kasım 2019.

Uzun, Fatih Burak, “Gerçek Kişilerin Hak Ehliyeti ve Hak Ehliyetine Uygulanacak Hukukun Tespiti”, Hacettepe HFD, 6 (2) 2016, s. 11-48, (Erişim)  https://dergipark.org.tr 27 Aralık 2019.

Ünal, Mehmet, “Türk Kooperatifçiliği’nin Hukuki Sorunları”, SÜHFD, 5 (1996), s. 31-36, (Erişim) https://dergipark.org.tr 27 Aralık 2019.

Üstün, Yusuf, “Kooperatifler Kanundaki Bazı Hükümlerin Anayasaya Aykırılık Sorunu”, Tematic Ticaret ve Mevzuat Araştırmaları Dergisi, S. 3, Nisan 2014, s. 1-8, (Erişim) https://ticaret.gov.tr 3 Ocak 2020.

Üstün, Yusuf/ Aydın Muhittin, Kooperatifler Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2017.

Yasaman, Hamdi, “Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılabilecek Sorumluluk Davaları”, GSÜHFD, C. 12, S. 2, Y. 2013, s. 77-96, (Erişim)  http://dosya.gsu.edu.tr 26 Kasım 2019.

Yavuz, Mustafa, “Anonim ve Limited Şirketlerde İbra Kararının Sorumluluk Davalarına Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2016, s. 135-144, (Erişim) http://archive.ismmmo.org.tr 24 Ekim 2019.

Yazıcı, Çiğdem, Ticari Dava, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003.

Yıldırım, Ali Haydar, “Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararları Aleyhine Toplantıda Hazır Bulunan Pay Sahibinin İptal Davası Açmasının Şartları ve Özellikle Muhalefet Şerhi”, İÜHFD, C. 7, S. 2, Y. 2016, s. 383-430, (Erişim) https://dergipark.org.tr 10 Ocak 2020.

Yılmaz, Halil, “Konut Yapı Kooperatiflerinde Aidat Giderlerini Ödemeyen Ortağa Çıkarılacak İhtarların Şekil ve Esas Koşulları”, Yargıtay Dergisi, C. 30, S. 4, Temmuz 2004, s. 327-350, (Erişim) http://www.yargitaydergisi.gov.tr 26 Ekim 2019.

Yüce, Aydın Alber, “Anonim Şirketlerde Oy Hakkı ve Bu Hakkın Kullanılmasıyla İlgili İsviçre Federal Mahkemesi’nin 2 Haziran 2014 Tarih ve 4A-48/2014 Sayılı Kararı Üzerine Değerlendirmeler”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 12, S. 136, Y. 2017, s. 44-51, (Erişim) https://www.jurix.com.tr/ 27 Kasım 2019.

Zeytin, Zafer/ Ergün, Ömer, Türk Medeni Hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

www.academicrepository.khas.edu.tr 

www.archive.ismmmo.org.tr 

www.atif.sobiad.com 

www.dergipark.org.tr 

www.dosya.gsu.edu.tr

www.earsiv.cankaya.edu.tr

www.webftp.gazi.edu.tr

www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr

www.iibf.erciyes.edu.tr

www.insanihukuk.com 

www.jurix.com.tr 

www.karararama.yargitay.gov.tr

www.katalog.marmara.edu.tr

www.kazancihukuk.com

www.koop.gtb.gov.tr

www.marmara.edu.tr 

www.mevzuat.gov.tr

www.nek.istanbul.edu.tr

www.resmigazete.gov.tr

www.sozluk.gov.tr

www.spk.gov.tr 

www.spl.com.tr

www.tarimorman.gov.tr

www.tbbdergisi.barobirlik.org.tr 

www.tbmm.gov.tr

www.tez.yok.gov.tr

www.ticaret.gov.tr

www.ticaretkanunu.net

www.tisej.com

www.turcademy.com

www.yargitaydergisi.gov.tr 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.