Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi

(Özet Ve Uygulamaya Yönelik Bilgi)
Kitap Künyesi
Yazar Prof. Dr. Demet Özdamar, Doç. Dr. Ali Gümrah Toker, Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Kayış, Arş. Gör. Dr. Burcu Yağcıoğlu, Arş. Gör. Aliye Akgün Toker
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 266
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 266

Kitabın amacı, son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan ve oldukça karmaşık bir konu olan yasal mal rejimi ve tasfiyesi ile ilgili yasal düzenlemenin, temel ilkeleri ve ana hatları ile anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktır. Başka bir ifadeyle kitap, okuyucuya, yasal mal rejimi ve tasfiyesi ile ilgili hukukî problemleri çözebilecek yeterlilikte temel bilgileri ve uygulamalı örnekleri sunmayı amaçlamaktadır.

Kitap, mal rejimleri, özellikle de yasal mal rejimi ve tasfiyesi konusundan, "temel ve ana hatları, pratik çalışmaları, sözleşme ve dava dilekçesi örnekleri ile kısa ve özet bir bilgi şeklinde" yararlanmak isteyenlere kaynak teşkil edecektir.

Kitap bu basıda da tamamen gözden geçirilmiş olup, ilk altı basıdan bu yana verilmiş Yargıtay kararları da taranarak, önemli görülenlere ilgili bölümlerde değinilmiştir. Ayrıca bu basıda, yabancılık unsuru taşıyan mal rejimi uyuşmazlıklarına uygulanacak hukukun tespitine yönelik açıklamalara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Tüm Mal Rejimlerine İlişkin Genel İlkeler
Yasal–Seçimlik–Olağanüstü Mal Rejimi Ayrımı
Mal Rejimi Sözleşmesi (Ehliyet, Şekil ve İçerik)
Alacaklıların Korunması İlkesi ve Alacaklıdan Mal Kaçırma
Edinilmiş Mallar–Kişisel Mallar–Paylı Mallar
Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf
Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Tasfiyede Görevli ve Yetkili Mahkeme
Ölüm ve Ölüm Durumunda, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi
Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü
Boşanma ve Evliliğin İptali Davası ile Mal Rejimi Davaları Arasındaki İlişki
Ayrılık Kararı Halinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Yürürlük Tarihi
Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Yapılmış Toptan Ödemelerin Hesaplanması
Eklenecek Değerler–Değer Artış Payı (DAP)–Denkleştirme–Artık Değer–Katılma Alacağı
Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde, Aile Konutu ve Ev Eşyasının Özgülenmesi
Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Zamanaşımı
Çözümlü Pratik Çalışmalar, SLAYT Resimleri, Mal Rejimi Sözleşmesi ve Dava Dilekçesi Örnekleri
Önsöz ve Teşekkür  7
İkinci Basıya Önsöz  8
Üçüncü Basıya Önsöz  9
Dördüncü Basıya Önsöz  10
Beşinci Basıya Önsöz  11
Altıncı Basıya Önsöz  12
Kısaltmalar  17
Giriş  19
TÜRK MEDENÎ KANUNU’NDA
TÜM MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
§ 1. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NDA TÜM MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER  21
I. MAL REJİMİ KAVRAMI VE MAL REJİMİ ÇEŞİTLERİ  21
A. Genel Olarak Mal Rejimi Kavramı  21
B. Yasal Mal Rejimi  22
C. Seçimlik Mal Rejimi  23
D. Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimi Ayırımı  24
1. Eşlerden Birisinin Talebi ile Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığına) Geçiş  24
2. Alacaklının Talebi ile Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığına) Geçiş  27
3. Kendiliğinden, Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığına) Geçiş  28
II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİ KİMLER YAPABİLİR (SÖZLEŞME EHLİYETİ), SÖZLEŞMENİN YAPILMA ZAMANI, ŞEKLİ VE İÇERİĞİ  28
III. TÜM MAL REJİMLERİNE HÂKİM OLAN GENEL İLKELER  32
A. “Alacaklıların Korunması İlkesi” ve Alacaklıdan Mal Kaçırma  32
B. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi İlkesi  35
C. Envanter Tutulmasını İsteme Hakkı  37
D. Eşler Arasındaki Borçların Muacceliyeti, Süre ve Güvence Verilmesi İlkesi  38
IV. EK OLARAK, YASAL MAL REJİMİNE ÖZGÜ DİĞER İLKELER  43
A. İkame İlkesi  43
B. Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Gruplarının Değiştirilemeyeceği İlkesi  46
C. Tercih İlkesi  46
YASAL MAL REJİMİ:
“EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ”
§ 2. YASAL MAL REJİMİ: “EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ”  49
I. GENEL OLARAK  49
II. MÜLKİYET  50
A. Edinilmiş Mallar  50
B. Kişisel Mallar  52
1. Kanuna Göre  53
2. Sözleşmeye Göre  54
C. Paylı Mallar ve İspat Kolaylığı  55
III. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF  60
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK  62
YASAL MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE
SONA ERME SEBEPLERİ
§ 3. YASAL MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE SONA ERME SEBEPLERİ  63
I. YASAL MAL REJİMİNİN SONA ERME SEBEPLERİ, SONA ERME ANI, TASFİYESİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  63
A. Yasal Mal Rejiminin Sona Erme Sebepleri ve Sona Erme Anı  63
B. Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde, Görevli ve Yetkili Mahkeme  65
II. ÖLÜM: EŞİN MİRAS HAKKI İLE KATILMA ALACAĞI AYIRIMI  69
III. BAŞKA BİR MAL REJİMİNİN KABULÜ  69
IV. BOŞANMA VE EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI İLE MAL REJİMİ DAVALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  70
V. AYRILIK KARARI VEYA AYRI YAŞAMA HALİNDE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  72
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ (TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN m.10 ve m.20)
§ 4. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ (TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN m.10 ve m.20)  75
YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
§ 5. YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  81
I. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ, TASFİYE ANI VE DEĞERLENDİRME ANI AYIRIMI  82
II. MALLARIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ (SÜRÜM DEĞERİ, GELİR DEĞERİ VE ÖZEL HÂLLER)  85
III. KİŞİSEL VE EDİNİLMİŞ MALLARIN AYRILMASI İLE MALLARIN GERİ ALINMASI  86
IV. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINCA YAPILMIŞ (EMEKLİLİK İKRAMİYESİ VE İŞ GÜCÜ TAZMİNATI GİBİ) TOPTAN ÖDEMELERİN, HAYAT TABLOLARINA GÖRE, “KİŞİSEL MAL” OLARAK HESAPLANABİLMESİ İMKÂNI  87
V. EŞLERİN PAYLARININ HESAPLANMASI  103
A. Fiilen Yapılabilecek İşlemler  103
B. Soyut Olarak Yapılacak Hesaplamalar  103
1. Aktif Değerler  103
2. Pasif Değerler  104
3. Artık Değer (m.231) = Aktif Değerler – Pasif Değerler  104
C. “Eklenecek Değerler” ve Üçüncü Kişilere Karşı Dava  105
D. “Değer Artış Payı (DAP)”  108
E. “Denkleştirme”  112
F. “Artık Değer”  114
G. Artık Değere Katılma ve “Katılma Alacağı”  115
VI. KATILMA ALACAĞININ VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ  116
A. Genel Olarak Ödeme ve Ertelenmesi  116
B. Ölüm Durumunda, Yasal Mal Rejimin Tasfiyesi ve Katılma Alacağının Ödenmesi  118
C. Alacakların Takası ve Artık Değere Katılma Oranının (Katılma Alacağının) Azaltılması veya Kaldırılması  119
VII. YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE, AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ ÖZGÜLENMESİ  120
A. Genel Olarak  120
B. Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev Eşyasının Özgülenmesi  129
C. Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde, Aile Konutu ve Ev Eşyasının Özgülenmesi  131
VIII. PAYLI MÜLKİYETİN TASFİYESİ  133
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
§ 6. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  135
Sonuç  143
EKLER
EK (1): MAL REJİMİNİN TASFİYESİNE İLİŞKİN PRATİK ÇALIŞMALAR  149
EK (2): ÖRNEK MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ VE DAVA DİLEKÇELERİ  163
Örnek 1: Edinilmiş Mallara Katılma Sözleşmesi  163
Örnek 2: Mal Ayrılığı Sözleşmesi  166
Örnek 3: Paylaşmalı Mal Ayrılığı Sözleşmesi  167
Örnek 4: Mal Ortaklığı Sözleşmesi  169
Örnek 5: Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığına) Geçiş Dilekçesi  172
Örnek 6: Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Dava Dilekçesi  173
Örnek 7: Boşanma ve Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Dava Dilekçesi  175
Örnek 8: Üçüncü Kişilere Karşı Dava Dilekçesi (Eklenecek Değerler)  180
Örnek 9: Sosyal Güvenlik Kurumlarından Yapılan Toptan Ödemelerin Ortalama Yaşam Tablosuna (PMF’ye) Göre Kişisel Mal Olarak Hesaplanması Talebine İlişkin Dilekçe Örneği  182
Örnek 10: Alacaklıların Korunmasına Yönelik Dava Dilekçesi  185
Örnek 11: Aile Konutu ile Ev Eşyası ve Paylı Malların Özgülenmesi Talebine İlişkin Dava Dilekçesi  187
EK (3): 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN (Mal Rejimleri ile İlgili) TÜM HÜKÜMLERİ  189
EK (4): 4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN’UN (Mal Rejimleri ile İlgili) TÜM HÜKÜMLERİ  215
EK (5): YASAL MAL REJİMİ YANINDA, DİĞER TÜM MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN POWER POINT (SLAYT) RESİMLERİ  217
Genel Kaynakça  233
Kavramlar Dizini  237

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar