YENİ KONKORDATO HUKUKU

Stok Durumu: Tükendi
180,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Selçuk ÖZTEK,Ali Cem BUDAK,Müjgan TUNÇ YÜCEL,Bilgehan YEŞİLOVA,Serdar KALE
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İİ299
Yeni Konkordato Hukuku
Prof.Dr.Selçuk ÖZTEK - Prof.Dr.Ali Cem BUDAK - Doç.Dr.Müjgan TUNÇ YÜCEL - Doç.Dr.Serdar KALE - Doç.Dr.Bilgehan YEŞİLOVA
2018/09 1.Baskı,526 Sayfa,Ciltli
ISBN 978-605-300-741-8

Kitabımızın birinci baskısı kısa sürede tükenmiş ve uygulamada birçok avukat ve hakim kitabı bulamadığından yakındığı için, ikinci baskının yapılmasına karar verilmiştir. Ancak, bu arada 28/02/2018 kabul tarihli 7101 sayılı Kanunla getirilen yeni konkordato hükümlerinde bazı değişikliklerin yapılması gündeme gelmiş ve bu nedenle kitabın ikinci baskısının bu değişiklikler yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılarak basım işlemi ertelenmiştir.

Nihayet 06/12/2018 kabul tarihli “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun”un 13, 14, 15, 16.maddeleri ile İcra ve İflas Kanununun 286, 287, 290 ve 292. maddelerinde önemli değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi hakkında da İcra ve İflas Kanununa Geçici Madde 15 eklenmiştir.

Aslında, yürürlüğe girmesinden sonraki uygulama, 7101 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununun konkordatoya ilişkin hükümlerinde yapılan önemli değişikliğin bazı eksiklikler içerdiğini göstermiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu eksiklikler içtihat yoluyla giderilebilecek eksikliklerdir. Ama, halen, 7101 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden hemen sonra yapılmış olan konkordato başvurularında bile daha kesin mühletin henüz ilk aylarında bulunulmaktadır. Bunun anlamı; yeni düzenleme yönünden ilk derece mahkemeleri uygulamasında yeknesaklığı sağlayacak olan bölge adliye mahkemesi kararlarının çok az sayıda olması ve Yargıtay kararlarının ise hiç bulunmamasıdır. Tamamen yeni ve çağdaş bir görünüme kavuşturulmuş olan ve hakime büyük takdir hakkı tanıyan bir kurumun birkaç ay içinde yerleşik çözümlere kavuşması mümkün değildir. Kanun koyucunun uygulamada ortaya çıkabilecek her ihtimali gözetmesi ise kazüistik bir kanun yapılmasını gerektirir ve bu yöntem Türk (ve İsviçre) hukuk kültüründe ve kanun yapma tekniğinde kabul görmemiştir. Böyle olunca yeni konkordato kurumunun istikrarlı çözümlere kavuşturulması ancak birkaç yıl sonra mümkün olabilecektir.

Buna rağmen, nedendir bilinmez, 7101 sayılı Kanunla getirilen yeni hükümler kimi çevrelerin haksız saldırılarına maruz kalarak yıpratılmaya çalışılmış; hatta, bazı yazarların bir ağıt yakmadıkları kalmıştır. Bu çerçevede, ABD hukukunda yürürlükte olan Federal Bankruptcy Code’un Chapter Eleven’ının neden aynen benimsenmediği bile, ciddi ciddi sorgulanır ve eleştirilir olmuştur! ABD’de demiryolu şirketleri için geliştirilmiş olan1 ve apayrı bir hukuk kültürünün ürününü oluşturan bu düzenleme Kıta Avrupası hukuku ve dolayısıyla Türk hukukuna yabancı kavramlar ve uygulamalar içermektedir. Bu nedenledir ki, mali ve finansal güçlük içindeki şirketlerin kurtarılması konusunda Kıta Avrupası’nda yapılan bütün düzenlemeler Chapter Eleven’dan değişen ölçülerde yararlanmış2, ama bu yararlanma ve esinlenme – Almanya dışında3- daha ziyade mütevazi ölçekte olmuştur. Nitekim 7101 sayılı Kanun hazırlanırken bazı hükümlerinden yararlanılan İsviçre düzenlemesinde 2013 yılında gerçekleştirilen önemli değişikliklerin gerekçesinde de, Chapter Eleven’ın incelendiği ve bazı hususlara önem atfedilerek bu hususlardan yeni düzenleme hazırlanırken yararlanıldığı belirtilmiştir. 7101 sayılı Kanun hazırlanırken de Bilim Komisyonu Amerikan düzenlemesini tahlile tâbi tutmuş ve bu düzenlemeden, yerleşmiş kavramlara zarar vermeden ne ölçüde yararlanılabileceğini inceleyerek bu şartlar dahilinde, İsviçre konkordato hukukunda olduğu gibi, sadece belli bazı prensiplerin benimsenebileceği sonucuna varmıştır4. İşte 7101 sayılı Kanun hazırlanırken Chapter Eleven’a verilen yer ve önem bundan ibarettir.

7101 sayılı Kanunla getirilen yeni konkordato hukukunun ticari işletmelerin kurtarılması bakımından bütün sorunları çözdüğünü söylemek hiç kuşkusuz mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında, bir kere, bir erken uyarı sistemi kurulmalı ve tacirin, çok geç olmadan ve borca batıklık batağına bir daha geri dönüş mümkün olmayacak ölçüde saplanmadan önce konkordato prosedürüne başvurabilmesi sağlanmalıdır (aslında bunun nüvesi TTK m.378’de mevcuttur). İkinci olarak, sistem banka alacaklarının tahsili bakımından İstanbul Yaklaşımına benzer bir yöntemle takviye edilmelidir. Üçüncü olarak, gerçek bir “yeniden yapılandırma” hukuku ihdas etmek için çalışmalara gecikmeksizin başlanmalıdır. Bu konuda Kıta Avrupası hukuk ailesinde herkesçe kabul görmüş, üzerinde bu ailenin bütün mensuplarının mutabık kaldığı bir sistem bulunmamaktadır; onun için, bu sistemin ihdasına yönelik çalışma zor bir çalışma olacak ve çok zaman alabilecektir.

7155 sayılı Kanun hazırlanırken 7101 sayılı Kanun’u hazırlamış olan Bilim Komisyonunun görüşünü almaya gerek duyulmamıştır.

Aslında 7155 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler temelde haklı değişikliklerdir. Özellikle herkesin komiser olabildiği, para mukabili ve konkordato hukuku ve uygulaması hakkında hiçbir şey bilmeyen kişi ve kurumlarca komiserlik kursları açılarak komiserlik sertifikalarının cömertçe dağıtıldığı, bu sertifikaları alanların hakimleri kapı kapı dolaşarak komiserlik istedikleri bir ortamda bu rezaletin uzun süre devam edemeyeceği açıktır. Zaten bu soruna Bilim Komisyonumuz da Adalet Bakanlığı nezdinde teşebbüslerde bulunarak aylardır işaret etmekteydi.

Finansal analiz raporları bakımından da ivedi olarak bir ciddiyet getirilmesi gerektiğini tartışmak dahi mümkün değildir. 7101 sayılı Kanunla bağımsız denetim kuruluşlarına fazla güvenilmiş ve sonuçta bir başka rezalet de bu raporlar bakımından yaşanmaya başlanmıştır. Böyle olmakla birlikte, 7155 sayılı Kanunla 286. maddede bu konuda yapılan değişiklik hem konkordato kurumuna başvuruları ciddi şekilde engelleyecek ve hem de konkordato kurumunun ruhuna, sistematiğine ve yapısına uygun olmayan bir içerikte tasarlanmıştır. Halbuki bu konuyu disiplin altına almak için başka yöntemler de düşünülebilirdi; Bilim Komisyonuna sorulsaydı bu yöntemlerin neler olduğu ilgililere anlatılabilirdi. Anlaşılan odur ki, ülkemizde, çözülmeyi konkordato gibi çarelerle uzatmayıp borçlu tacirin işi uzatmadan hemen iflas etmesini ve piyasadan silinip gitmesini şiddetle isteyen bazı baskı grupları vardır. Bu önyargılı bakış, ülkemiz ve ekonomisi bakımından iyi sonuçlar doğurmayacak olan bir bakıştır ve tasvip edilmesi mümkün değildir.

Siyasi irade şu aşamada sadece finansal analiz raporu ve komiserlik kurumu bakımından bir düzenleme yapılmasını istemiştir. Ama, 7101 sayılı Kanunda 7155 sayılı Kanuna konu olmayan başka bazı değişikliklere de ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların büyük bölümü tespit edilmiş olup, bu şekilde oluşturulan değişiklik paketinin Haziran 2019’a kadar kanunlaşması söz konusudur.

Kitabımızın ikinci baskısında esas itibariyle 7155 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ilgili maddelere yerleştirilmiş ve yorumlanmış; bu vesileyle, doğrudan doğruya 7155 sayılı Kanunu ilgilendirmemekle birlikte, konkordatoya ilişkin diğer hükümler bakımından uygulamada ortaya çıkan bazı önemli sorunlara da açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 5
BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 11
İÇİNDEKİLER 17
KISALTMALAR 31
YAZARLAR VE MADDE NUMARALARI LİSTESİ 35
GİRİŞ 37
I. Tarihi Gelişim 39
II. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun Konkordatoya İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler 45
III. Konkordatoya İlişkin Yeni Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması 106
IV. Tarihi Gelişim İçinde İflasın Ertelenmesi ve Konkordato Arasındaki İlişki 107
MADDE 285 KONKORDATO TALEBİ 131
 Hükümet Gerekçesi 131
 Alt Komisyon Önerge Metni 133
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 134
I. Konkordatonun Tanımı, Türleri ve Hukuki Niteliği 134
II. Konkordato Sürecinin Başlaması 143
A. Konkordato Talep Edebilecek Kişiler 143
B. Konkordato Talebinde Bulunulmasına İmkan Veren Haller 158
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 171
MADDE 286 KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 177
 7101 sayılı Kanunun m.286’ya ilişkin Hükümet Gerekçesi 179
I. Konkordato Ön Projesi 182

II. Konkordato Talep Eden Adi (Tâcir Olmayan) Borçlunun Sunacağı Belgeler 189
III. Konkordato Talep Eden ve Defter Tutmaya Mecbur Kişilerden Olan Borçlunun Sunacağı Belgeler 192
MADDE 287 GEÇİCİ MÜHLET 239
 7101 sayılı Kanunun Hükümet Gerekçesi 240
 7155 Sayılı Kanun Değişikliğinin Hükümet Gerekçesi 241
I. Genel Olarak 241
II. Geçici Mühlet Kararının Verilmesi 243
III. Alacaklılardan Birinin Konkordato Talep Etmesi 251
IV. Geçici Komiser Atanması 252
V. Geçici Mühlet 254
VI. Geçici Mühlet İçinde Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Konkordatonun Başarıya Ulaşamayacağının Anlaşılması 255
VII. Kanun Yolu. 256
MADDE 288 GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ 259
 Hükümet Gerekçesi 259
 Alt Komisyon Önerge Metni 260
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 260
 Adalet Komisyonu Önerge Metni 260
 Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi 261
I. Geçici Mühletin Sonuçları 261
II. Geçici Mühletin İlanı 266
III. Geçici Mühletin Uzatılmasının, Kaldırılmasının ve Konkordato Talebinin Reddinin İlanı 266
MADDE 289 KESİN MÜHLET 267
 Hükümet Gerekçesi 268
 Adalet Komisyonu Önerge Metni 269

 Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi 270
I. Genel Olarak 270
II. Kesin Mühlete Ne Zaman Karar Verileceği 270
III. Kesin Mühlet Yargılaması 272
IV. Mahkemenin Kesin Mühlet Vermesi 273
V. Alacaklılar Kurulu Atanması 278
VI. Kesin Mühletin Uzatılması 282
VII. İlan 284
MADDE 290 KONKORDATO KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU İLE BUNLARIN GÖREVLERİ 285
 7101 Sayılı Kanun Değişikliğinin Hükümet Gerekçesi 287
 Alt Komisyon Gerekçesi 287
 Adalet Komisyonu Değişikliği Gerekçesi 288
 7155 sayılı Kanun Değişikliğinin Hükümet Gerekçesi 288
I. Genel Olarak 289
II. Konkordato Komiseri ve Görevleri 290
III. Alacaklılar Kurulu 306
MADDE 291 BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN DÜZELMESİ NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI 307
 Hükümet gerekçesi 307
I. Genel Olarak 308
II. İyileşme Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 308
III. Borçlu ve Alacaklıların Duruşmaya Davet Edilmesi 310
IV. İyileşme Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılmasının Maddî Hukuk Bakımından Sonuçları 310
MADDE 292 KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ İLE İFLASIN AÇILMASI 311
 7101 Sayılı Kanun Değişikliğinin Hükümet Gerekçesi 312
 7155 Sayılı Kanun Değişikliğinin Hükümet Gerekçesi 312

I. Genel Olarak 312
II. Konkordato Mühletinin Kaldırılması ve İflasın Açılması 313
III. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından 319
IV. Konkordato Mühletinin m. 292 Uyarınca Kaldırılma-
sının Maddî Hukuka İlişkin Sonuçları 319
MADDE 293 KANUN YOLLARI. 321
 Hükümet Gerekçesi 321
I. Genel Olarak 322
II. Kesin Mühletin Kabulü ve Mühletin Kaldırılması Talebinin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı Kanun Yolunun Kapalı olması 322
III. Kesin Mühletin Reddi Kararına Karşı Kanun Yolu 323
IV. Konkordato Talebinin Reddi ve İflas Kararı 324
MADDE 294 KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 325
 Hükümet Gerekçesi 326
 Alt Komisyon Sözlü Önerge 329
 Alt Komisyon gerekçesi 329
I. Genel Olarak 329
II. Mühlet Kararının Borçlu Aleyhine Başlatılmış veya Başlatılacak Takipler Bakımından Sonuçları (m. 294, f.1, f.2) 331
III. Mühlet Kararının Borçlu Aleyhine Tesis Edilen İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararlarının Uygulanması Üzerindeki Etkisi (m. 294, f.1) 344
IV. Mühlet Kararının Faiz Üzerindeki Etkisi (m.297, f.3) 345
V. Konkordato Mühletinin Takas Üzerindeki Etkisi (m.
294, f.4) 349
VI. Konkordato Mühletinin Hacizli Mallar Üzerindeki Etkisi
(m. 294, f.5) 352
VII. Konkordato Mühletinin Müstakbel Alacakların Devri Üzerindeki Etkisi (m. 294, f.6) 356

VIII. Konkordatonun Konusu Para Olmayan Alacaklar Üzerindeki Etkisi (m. 294, f.7) 360
MADDE 295 KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 363
 Hükümet Gerekçesi 363
I. Genel Olarak 363
II. Rehinle İlgili Genel Açıklamalar 367
III. Hükme Konu Alacaklıların Kapsamı-Hükmün Süjesi 371
IV. Hükme Konu İcra Takiplerinin Kapsamı 375
V. Hükme Konu (İcra Takipleriyle İlgili) Tahdit 378
VI. Hükmün Zaman İtibariyle Sınırı 384
MADDE 296 KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN SONUÇLARI 389
 Hükümet Gerekçesi 389
 Alt Komisyon Önerge Metni 391
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 391
 Adalet Komisyonu Önerge Metni 392
 Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi 392
I. Genel Olarak 392
II. Borçlunun Tarafı Olduğu Sözleşmelerin Konkordatoya Başvuru Sebebiyle Sona Erdirilemeyecek Olması 393
III. Süreli Borç İlişkilerinin Sona Erdirilmesi 395
A. Sözleşmenin Sona Erdirilmesine İlişkin Düzenlemenin Uygulama Alanı 395
B. Sürekli Borç İlişkisinin Sona Erdirilebilmesinin Koşulları 398
1. Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin Onayı 398
2. Konkordatonun Amacına Ulaşmasına Mâni Olması 399

3. Fesih ve Etkileri 400
4. İstisna: Hizmet Sözleşmeleri 402
IV. Teminat Mektuplarının Paraya Çevrilmesine İhtiyati Tedbir Yoluyla Karar Verilip Verilemeyeceği Sorunu 402
MADDE 297 KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI 405
 Hükümet Gerekçesi 405
I. Genel Olarak 407
II. Tasarruf Yetkisinin Kanunî Sınırları 412
III. Tasarruf Yetkisinin Kazaî Sınırları 421
IV. Tasarruf Yetkisinin Komiserlik Talimatlarına Dayalı Sınırları 426
MADDE 298 DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ 431
 Hükümet Gerekçesi 431
 Adalet Komisyonu Önerge Metni 432
 Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi 432
I. Genel Olarak 433
II. Mevcudun Defterinin Yapılması-Kıymetinin Takdiri 436
III. Kıymet Takdirinin Bildirimi 444
IV. Kıymet Takdirini Şikâyet - Yeniden Kıymet Takdiri ve
Etkisi 446
A. Yeniden Kıymet Takdiri Talebinde Bulunabilecekler 446
B. Rehinli Alacaklarla İlgili Özel Durum 449
C. Yeniden Yapılan Kıymet Takdirinin Sonuçları ve Tasdik Yargılamasına Etkisi 451
MADDE 299 ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 457
 Hükümet Gerekçesi 457
I. Genel Olarak 457

II. İlan 458
III. Alacakların Bildirilmesi Süresi 462
IV. Alacakların Komisere Bildirilme Şekli 466
V. Bazı Alacakların Bildirilmesindeki Özellikler 468
MADDE 300 ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ 475
 Hükümet Gerekçesi 475
I. Borçlunun İddia Olunan Alacaklar Hakkında Beyanda Bulunmaya Davet Edilmesi 475
II. Borçlunun İddia Olunan Alacaklar Hakkındaki Beyanının Sonuçları 476
MADDE 301 ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET 481
 Hükümet Gerekçesi 481
 Alt Komisyon Önerge Metni 481
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 482
I. Genel Olarak 482
II. İlanın Yapılması ve İlan Suretinin Alacaklılara Gönderilmesi 483
III. Alacaklıların İncelemesine Hazır Bulundurulacak Belgeler 485
IV. İlanın veya İncelemeye Sunulması Gereken Belgelerin
Eksik veya Yetersiz Olmasının Yaptırımı 487
MADDE 302 ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 489
 Hükümet Gerekçesi 490
 Alt Komisyon Önerge Metni 491
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 492
I. Genel Olarak 493
II. Alacaklılar Toplantısı 497
III. Borçlunun Alacaklılar Toplantısına Katılması 499

IV. Konkordato Projesinin Kabul Edilmesi 500
V. Oy Hakkı Olan Alacaklılar 503
VI. Komiserin Toplantıya İlişkin Tutanakları ve Raporunu Mahkemeye Sunması 506
MADDE 303 BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR 509
 Hükümet Gerekçesi 509
I. Genel Olarak 509
II. Alacaklının Konkordatoyu Kabul Etmesi 512
III. Alacağın Devri İmkânı 513
IV. Birlikte Borçluların Yetkilendirilmesi 513
MADDE 304 KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 515
 Hükümet Gerekçesi 515
I. Genel Olarak 516
II. Alacaklıların İtirazları 521
MADDE 305 KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI 523
 Hükümet Gerekçesi 524
 Alt Komisyon Önerge Metni 527
 Önerge Gerekçesi 527
I. Genel Olarak 527
II. Teklif Edilen Tutarın İİK m. 305, f.1, b.(a) ve b.(b)’deki Şartları Karşılaması 528
III. Konkordato Projesinin 302. Maddede Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş Bulunması 534
IV. Teminat Koşulunun Yerine Getirilmiş Olması 534
V. Yargılama Masrafları ve Harçlar Ödenmiş Olmalıdır 538
VI. Tasdik Yargılamasına İlişkin Tüm İşlemlerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Mahkemenin Konkordato Projesini Revize Etme Yetkisi 539

MADDE 306 KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI 541
 Hükümet Gerekçesi 541
I. Genel Olarak 542
II. Tasdik Kararı 543
III. Çekişmeli Alacaklar 543
IV. Kayyım Tayin Edilmesi 544
V. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 545
MADDE 307 REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ 547
 Hükümet Gerekçesi 548
 Alt Komisyon Önerge Metni 549
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 550
I. Rehinli Malların Muhafazasının ve Satışının Ertelenmesi 550
A. Rehinli Malların Muhafazasının ve Satışının Ertelenmesinin Koşulları 550
B. Erteleme Kararının Kalkması 552
II. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 553
A. Ertelemenin Koşulları 553
B. Erteleme Kararının Kalkması 556
MADDE 308 KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI 557
 Hükümet Gerekçesi 557
I. Genel Olarak 557
II. Borçlunun İflasına Karar Verilebilmesinin Koşulları 561
III. İflasın Açılmasının Sonuçları 563
MADDE 308/a KANUN YOLLARI 565
 Hükümet Gerekçesi 565
I. Genel Olarak 565

II. Kanun yoluna Başvurabilecek Kişiler 567
III. Kanun Yoluna Başvuru Süresi 571
IV. İstinaf ve Temyiz Sebepleri 572
MADDE 308/b ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA 573
 Hükümet Gerekçesi 573
I. Genel Olarak 574
II. Dava Açma Yükümlülüğü 577
A. Davayı Açabilecek Olanlar, Dava Açılmasının ve Açılmamasının Sonuçları 577
B. Yargılama Usulü 580
MADDE 308/c KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 583
 Hükümet Gerekçesi 583
 Alt Komisyon Önerge Metni 585
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 585
I. Genel Olarak 586
II. Konkordato Alacakları 598
A. Alacak Türleri Bakımından 598
B. Doğum Anı İtibariyle 599
III. Konkordato Alacaklısı Sayılmayanlar 606
A. Genel Olarak 606
B. Amme Alacakları 607
C. İİK m. 206’nın Birinci Sırasındaki -İmtiyazlı- Alacaklar 608
D. Rehinli Alacaklar 615
IV. Konkordatoyla Bağlılık 619
MADDE 308/ç KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ 627
 Hükümet Gerekçesi 627
 Alt Komisyon Önerge Metni 627
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 627

I. Genel Olarak 628
II. Konkordatonun Hacizlere Olan Etkisi 628
III. Konkordatonun Takiplere Olan Etkisi 630
MADDE 308/d KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER 633
 Hükümet Gerekçesi 633
I. Genel Olarak 633
II. Konkordato haricinde yapılan vaatler 633
MADDE 308/e KONKORDATONUN KISMEN FESHİ 637
 Hükümet Gerekçesi 637
I. Genel Olarak 637
II. Görevli Ve Yetkili Mahkeme- Yargılama Usulü 639
III. Davacı Alacaklı 640
IV. Kısmen Feshi Talep Edebilmek İçin Gereken Şartlar 643
V. Sonuçları 647
MADDE 308/f KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 651
 Hükümet Gerekçesi 651
I. Genel Olarak 651
II. Görevli ve Yetkili Mahkeme-Yargılama Usulü 653
III. Davanın Tarafları 653
IV. Tamamen Feshin Şartları 656
V. Tamamen Feshin Sonuçları 662
MADDE 308/g KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI
VE TEŞVİK BELGELERİ 667
 Hükümet Gerekçesi 667
I. Öngörülen Harç ve Vergi İstisnaları ile Teşvik Belgeleri Konusundaki Süre Uzatımı 668
A. Harçlar ve Damga Vergisi Konusundaki İstisnalar ve Uygulanma Şartları 668

1. Birinci istisna: Harçlar ve damga vergisi 668
2. İkinci istisna: Banka ve sigorta muameleleri vergisi 669
3. Üçüncü istisna: Kaynak Kullanımı Destekleme
Fonu (KKDF) 670
4. İstisnaların uygulanma şartları 671
B. Yatırım Teşvik Belgesi Süreleri ile İhracat Taahhüt Sürelerinin İşlememesi 673
1. Tanımlar 674
2. Yatırım teşvik belgesi süresi ve ihracat taahhüt süresi hakkında İİK m.308/g, f.3 ile getirilen yeni
düzenleme 675
II. İİK m.308/g ile m.309/u’nun Karşılaştırılması 675
A. Damga Vergisinin Konusu Bakımından Yeni Yazım 676
B. İİK m.309/u, f.1, b.4’deki Eğitime Katkı Payı İstisnasının Yeni Düzenlemeye Alınmaması 676
C. İİK m.309/u, f.2 Hükmünün Yeni Düzenlemeye Alınmaması 678
D. Yeni Düzenlemede, Değersiz Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklara İlişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerinin Yeterli Sayılması. 679
E. Tasdik Edilen Proje Hükümleri Uyarınca Uygulamaya Konulan İşlemlerin Gerçekleşmemesi Hâlinde İstisnaların Geri Alınması 680
F. Noter Harcının Maktu Olarak Alınmasına İlişkin m.309/u, f.6 Hükmünün Yeni Düzenlemeye Alınmaması 681
MADDE 308/h REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ 683
 Alt Komisyon Önerge Metni 684
 Alt Komisyon Önerge Gerekçesi 686

 Adalet Komisyonu Önerge Metni 689
 Adalet Komisyonu Önerge Gerekçesi 690
I. Genel Olarak 690
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılmasının Konkordato ile İrtibatı 691
III. Rehinli Alacaklılara Teklifte Bulunulması ve Müzakere 692
IV. Müzakerede Kabul Edilen Anlaşmaların Mahkeme Tarafından Tasdiki. 695
V. Mahkeme Tarafından Tasdikin Borçluyla Anlaşma Yapmayan Rehinli Alacaklılara Etkisi 695
VI. Yapılan anlaşmaya Uygun Olarak Kendilerine İfada Bulunulmayan Rehinli Alacaklıların Hakları 697
MADDE 309 İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO, ŞARTLARI
VE HÜKÜMLERİ 699
 Hükümet Gerekçesi 699
I. Genel Olarak 700
II. İflastan Sonra Konkordato Talebi 704
III. Prosedür 707
IV. Konkordato Talebinin İflas Tasfiyesine Etkisi 713
V. Konkordatonun Kabulü ile İflasın Kaldırılması 715
VI. İflastan Sonra Konkordatonun Bir Kez İstenebilmesi 719
VII. İflastan Sonra Konkordatonun Feshi 720
BİBLİYOGRAFYA 725

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: konkordato
İlgili Yayınlar