Yönetim Kurulu Başkanı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Metin KIRATLI
ISBN: 9786050509014
68,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Metin KIRATLI
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 179
Yönetim Kurulu, anonim şirketlerin idare ve temsil organı olması hasebiyle, bir anonim şirketin lokomotifi konumundadır. Genel kurulca alınan kararların uygulayıcısı pozisyonunda olan yönetim kurulunun kaptan köşkünde ise yönetim kurulu başkanı yer almaktadır. Bununla birlikte, bu denli önemli bir misyon üstlenen, görev ve sorumluluklar yüklenen yönetim kurulu başkanı ile ilgili Türk Ticaret Kanununda ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. İşte bu çalışma, yönetim kurulu başkanının hukuki statüsü ile kanunda da ayrıntılı olarak yer almayan görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamlı bir şekilde ortaya konulduğu bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir doktora tezi olarak ortaya çıkan bu çalışma, daha sonra kitap haline getirilerek siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.
Esas itibarıyla üç ana bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde, yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanı ile ilgili genel esas-lara etraflıca yer verildikten sonra, ikinci bölümde yönetim kurulu başkanının görev ve yetkileri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde ise yönetim kurulu başkanının hukuki sorumlulukları neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bütün bunlar yapılırken, alanında saygın birçok müellifin kıymetli teorileri de göz önünde bulundurulmuş ve fakat okuyucuyu kuramsal tartışma ortamına sürüklemekten özenle kaçınılmıştır. Dolayısıyla konular net biçimde ortaya konularak, yönetim kurulu başkanının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak teorideki çıkmazlara ve uygulamada ya-şanan birçok soruna açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Yönetim Kurulu, anonim şirketlerin idare ve temsil organı olması hasebiyle, bir anonim şirketin lokomotifi konumundadır. Genel kurulca alınan kararların uygulayıcısı pozisyonunda olan yönetim kurulunun kaptan köşkünde ise yönetim kurulu başkanı yer almaktadır. Bununla birlikte, bu denli önemli bir misyon üstlenen, görev ve sorumluluklar yüklenen yönetim kurulu başkanı ile ilgili Türk Ticaret Kanununda ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. İşte bu çalışma, yönetim ku-rulu başkanının hukuki statüsü ile kanunda da ayrıntılı olarak yer alma-yan görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamlı bir şekilde ortaya ko-nulduğu bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir doktora tezi olarak ortaya çıkan bu çalışma, daha sonra kitap haline getirilerek siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.
Esas itibarıyla üç ana bölümden oluşan bu kitabın birinci bölü-münde, yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanı ile ilgili genel esas-lara etraflıca yer verildikten sonra, ikinci bölümde yönetim kurulu baş-kanının görev ve yetkileri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde ise yönetim kurulu başkanının hukuki sorumlulukları neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bütün bunlar yapılırken, alanında saygın birçok müellifin kıymetli teorileri de göz önünde bulundurulmuş ve fakat okuyucuyu kuramsal tartışma or-tamına sürüklemekten özenle kaçınılmıştır. Dolayısıyla konular net biçimde ortaya konularak, yönetim kurulu başkanının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak teorideki çıkmazlara ve uygulamada ya-şanan birçok soruna açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Uzun bir çalışmanın sonucunda doktora tezi olarak ve akabinde ki-tap halinde sizlerle buluşan bu çalışmayla ilgili teşekkürü borç bildiğim birçok kişi bulunmaktadır. Bunların en başında ise -kuşkusuz- ilk gü-nünden itibaren kıymetli desteklerini benden esirgemeyen fedakâr ai-lemdir. Yine, destekleriyle, katkılarıyla ve yönlendirmeleriyle çalışma-mın bir doktora tezi olarak YÖK’ün raflarında yerini almasına vesile olan başta tez danışmanım Dr. Emre KALENDER olmak üzere; Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Prof. Dr. Elif Sibel ÇAKAR, Dr. Nurdan ORBAY ORTAÇ ve Dr. Abdülhamit Oğuzhan HACIÖMEROĞLU hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmanın, “Yönetim Kurulu Başkanı” adıyla kitap raflarında da yerini almasına vesile olan Yetkin Yayınevi ile titiz ve özverili çalışmaları nedeniyle Yetkin Yayınevi çalışanlarına da ayrıca teşekkürü borç bilirim.
Kitabın, bu alanda çalışmalarda bulunanlar başta olmak üzere, hu-kuk camiamıza ve tüm okuyucularımıza hayırlı ve faydalı olması dile-ğiyle…

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ 7

KISALTMALAR DİZİNİ 9

İÇİNDEKİLER 11

GİRİŞ 19


BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR


1.1. Genel Olarak 23

1.2. Anonim Şirketin Yönetimi 25

1.2.1. Yönetim Kurulunun Organizasyonu 25

1.2.1.1. Monist Sistem 26

1.2.1.2. Düalist Sistem 28

1.2.1.3. Tercihli Sistem 30

1.2.2. Türk Hukukuna Göre Şirket Yönetiminin Örgütlenmesi 31

1.2.2.1. Kanunî Düzen 31

1.2.2.2. Organizasyon Özgürlüğü 32

1.2.2.2.1. Genel Olarak 32

1.2.2.2.1. Kapsam ve Sınırları 32

1.2.3. Yönetim Kurulunun Yapısı 33

1.2.3.1. Kurul Organı 34

1.2.3.2. Üyeler 34

1.2.3.3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili 38

1.3. Yönetim Kurulu Başkanının Atanması ve Görevinin Sona Ermesi 40

1.3.1. Atanması 40

1.3.1.1. Atanma Şartları 40

1.3.1.1.1. TTK’deki Durum 40

1.3.1.1.2. Bankacılık Kanunundaki Durum 43

1.3.1.1.2.1. Yönetim Kurulunun Yapısı 43

1.3.1.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 44

1.3.1.1.2.3. Yönetim Kurulu Başkanının Atanması 45

1.3.1.2. Esas Sözleşmeyle Atama 46

1.3.1.3. Genel Kurul Tarafından Seçim 48

1.3.1.4. Yönetim Kurulu Tarafından Seçim 48

1.3.2. Atamada Hukukî Eksiklikler 51

1.3.2.1. Yönetim Kurulu Kararındaki Eksiklikler 51

1.3.2.2. Genel Kurul Kararındaki Eksiklikler 51

1.3.3. Göreve Başlama 52

1.3.4. Görev Süresi ve Yeniden Seçim 53

1.3.5. Görevin Sona Ermesi 54

1.3.5.1. Sürenin Sona Ermesi 54

1.3.5.2. Görevden Alma 55

1.3.5.2.1. Genel Olarak 55

1.3.5.2.2. Maddi Koşullar 55

1.3.5.2.3. Usuli Koşullar 56

1.3.5.2.4. Yönetim Kurulu Tarafından Görevden Alma 57

1.3.5.2.5. Genel Kurul Tarafından Görevden Alma 58

1.3.5.3. İstifa 58

1.3.5.4. Diğer Sona Erme Sebepleri 59


İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ

GÖREV VE YETKİLERİ


2.1. Genel Olarak 61

2.2. Yönetim Kurulu Başkanının TTK’den Kaynaklanan Görev ve Yetkileri 62

2.2.1. Yönetim Kurulunun Toplantıya Çağrılması 62

2.2.1.1. Davet Yetkisi 62

2.2.1.2. Kurulun Toplantıya Çağrıldığı Durumlar 63

2.2.1.2.1. Başkanın Takdirine Göre Toplantıya Çağırma 63

2.2.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyesinin Talebi Üzerine Toplantıya

Çağırma 63

2.2.1.2.3. İç Yönergeye Göre Toplantıya Çağırma 65

2.2.1.2.3.1. İç Yönerge Kavramı 65

2.2.1.2.3.2. İç Yönergenin Muhtevası 67

2.2.1.2.4. Mahkeme Tarafından Toplantıya Çağırmanın

Mümkün Olup Olmadığı 69

2.2.1.3. Toplantıya Çağrılan Kişiler 71

2.2.1.4. Toplantı Yeri ve Zamanı 71

2.2.1.5. Toplantıya Çağrı İle İlgili Diğer Hususlar 75

2.2.1.5.1. Çağrının Şekli 75

2.2.1.5.2. Çağrının Muhtevası 75

2.2.1.5.3. Çağrı Süresi 76

2.2.1.5.4. Toplantıya Çağrının Geçersizliği ve Toplantının

Ertelenmesi 76

2.2.1.6. Komisyon Toplantılarına Çağrı 78

2.2.2. Bilgi Alma Hakkı Bakımından Görev ve Yetkiler 79

2.2.2.1. Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Alma Hakkına İlişkin Genel

Esaslar 80

2.2.2.2. Toplantı Sırasında Bilgi Alma 82

2.2.2.3. Toplantı Dışında Bilgi Alma 83

2.2.2.4. Yönetim Kuruluna Gönderme 86

2.2.3. Rapor Hazırlama Görevi 86

2.2.4. Hazır Bulunanlar Listesini İmzalama 89

2.2.4.1. Genel Olarak 89

2.2.4.2. Hazır Bulunanlar Listesinin İçeriği ve Şekli 89

2.2.4.3. Hazır Bulunanlar Listesinin Düzenlenmesi ve İmzalanması 91

2.3. Yönetim Kurulu Başkanının TTK’de Açıkça Düzenlenmeyen Görev ve Yetkileri 93

2.3.1. Yönetim Kurulu Toplantısını İdare Görevi 94

2.3.1.1. Yönetim Kurulunun “Kurul Organ” Olarak Çalışmasını Sağlama 94

2.3.1.2. Yönetim Kurulunun Hukuka Uygunluğunu Temin Etme 94

2.3.1.3. Toplantılar Arasındaki Devamlılığı Sağlama 95

2.3.2. Toplantının İdaresi Kapsamındaki Yetkileri 96

2.3.2.1. İlke 96

2.3.2.2. İlkenin Sınırları 96

2.3.2.2.1. Toplantının İçeriği Bakımından Tarafsızlık 96

2.3.2.2.2. Eşit İşlem İlkesi 97

2.3.2.2.3. Orantılılık İlkesi 98

2.3.2.2.4. Verimlilik İlkesi 98

2.3.2.2.5. Disiplin Yetkisinin Sınırlı Olması 99

2.3.2.3. Yönetim Kurulu Toplantılarına Hazırlanma 102

2.3.2.3.1. Genel Olarak 102

2.3.2.3.2. Toplantının Şekline Karar Verme 102

2.3.2.3.3. Gündemin Hazırlanması 103

2.3.2.3.4. Toplantı İçin Gerekli Belgelerin Hazırlanması 104

2.3.2.3.5. Uzmanların ve Kurula Bilgi Vereceklerin Davet

Edilmesi 104

2.3.2.4. Toplantının Yönetilmesi 105

2.3.2.4.1. Genel Olarak 105

2.3.2.4.2. Toplantının Açılması 105

2.3.2.4.3. Tutanak Tutulmasını Sağlama 105

2.3.2.4.3.1. Genel Olarak 105

2.3.2.4.3.2. Tutanağın Şekli 107

2.3.2.4.3.3. Tutanağın İçeriği 109

2.3.2.5. Müzakereye Katılma Yasağı Hakkında Karar Verme 110

2.3.2.6. Müzakerelerin Yönetimi 113

2.3.2.7. Karar Alma Sürecinin İdaresi 114

2.3.2.8. Toplantının Ertelenmesi Hakkında Karar Alma 116

2.3.2.9. Bir Kararın Yeninden Değerlendirilmek Üzere Görüşülmesi 117

2.3.3. Genel Kurulun İdaresi 117

2.3.3.1. Genel Kurul Başkanının Belirlenmesi 117

2.3.3.2. Genel Kurulun Başkanı Olarak Görev Yapma 121

2.3.3.3. Genel Kurul Başkanının Konumu ve Yetkileri 122

2.3.3.3.1. Genel Olarak 122

2.3.3.3.2. Genel Kurul Başkanının Yönetim Kurulu

Karşısındaki Konumu 123

2.3.3.3.2.1. Toplantıdan Önce Başkanın Yetkisinin

Bulunmaması 123

2.3.3.3.2.2. Genel Kurul Esnasında Başkanın

Yetkileri 124

2.3.3.3.3. Genel Kurul Başkanının Genel Kurul Karşısındaki

Konumu 124

2.3.3.3.3.1. Mutlak İdare Yetkisi 124

2.3.3.3.3.2. Özellikli Durumlar 125

2.3.3.3.3.2.1. İç Yönerge Çıkarılması 125

2.3.3.3.3.2.2. Başkanın İdari

Kararlarının Genel

Kurul Tarafından

Hükümsüz Kılınabilmesi 125

2.3.3.3.3.2.3. Müzakerelerin

Sonlandırılması

Hakkında Karar Alma 126

2.3.3.3.3.2.4. Gündem Maddelerinin

Listeden Çıkarılması ve

Toplantının

Sonlandırılması

Hakkında Karar Alma 127

2.3.3.3.3.2.5. Pay Sahiplerince Sürece

İlişkin Yapılan

Başvurular 128

2.3.3.3.3.3. İdare Yetkisinin Genel Kurula

Devredilmesi 128

2.3.3.3.4. İlkelerin Uygulanması 129

2.3.3.3.4.1. Toplantı Açılırken Önlem Alma 129

2.3.3.3.4.1.1. Toplantının Açılması 129

2.3.3.3.4.1.2. Pay Sahiplerinin

Toplantıya Kabulü

Hakkında Karar Alma 129

2.3.3.3.4.1.3. Pay Sahibi Olmayanların

Toplantıya Katılması

Hakkında Karar Alma 130

2.3.3.3.4.1.4. Genel Kurul

Toplantısının Elektronik

Ortama Aktarılması 130

2.3.3.3.4.2. Müzakereler Sırasında Önlem Alma 131

2.3.3.3.4.2.1. Gündem Maddelerinin

Sırasının Değiştirilmesi 131

2.3.3.3.4.2.2. Söz Hakkı Verme 131

2.3.3.3.4.2.3. Konuşma Süresinin

Sınırlandırılması 132

2.3.3.3.4.2.4. Pay Sahibinin

Toplantıdan Çıkarılması 133

2.3.3.3.4.2.5. Taleplerin Denetimi 133

2.3.3.3.4.3. Karar Alınması Aşamasındaki Önlemler 134

2.3.3.3.4.3.1. Oy Haklarının

Denetlenmesi 134

2.3.3.3.4.3.2. Oy Kullanma Usulünün

Tespiti 135

2.3.3.3.4.3.3. Oy Kullanma Sırasının

Tespit Edilmesi 136

2.3.3.3.4.3.4. Oyların Sayımı ve İlânı 136

2.3.4. Yönetim Kurulunun Temsili 137

2.3.4.1. Genel Olarak 137

2.3.4.2. Yönetim Kurulunun Sözcüsü Olarak Yönetim Kurulu Başkanı 138

2.3.4.3. Yönetim Kuruluna Yöneltilen Açıklamaların Muhatabı Olarak

Başkan 139

2.3.4.4. Yönetim Kuruluna Verilecek Bilgilerin Garantörü Olarak

Başkan 139

2.3.4.4.1. Kurula Yapılacak Bilgilendirmelerin İç Yönergede

Düzenlenmesi 140

2.3.4.4.2. Rapor Sunmanın Başkan Tarafından Denetlenmesi 141

2.3.4.5. Şirket İdaresinin Refakatçisi Olarak Başkan 142

2.3.4.5.1. Genel Olarak 142

2.3.4.5.2. Şirket İdaresine Refakatin Gerekliliği 142

2.3.4.5.3. Refakat İşlevinin Başkan Tarafından Yerine

Getirilmesi 143

2.3.4.5.3.1. Genel Bilgiler 143

2.3.4.5.3.2. Talimat ve Veto Yetkisi 144

2.3.4.5.3.3. Olağanüstü Durumlarda Karar Alma 145

2.3.4.6. Personelden Sorumlu En Üst Makam Olarak Başkan 145

2.4. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 147

2.4.1. Başkan Yardımcısının Atanması 147

2.4.2. Başkan Yardımcısının Görevleri ve Yetkileri 148

2.4.2.1. Başkanın Temsil Edilmesi 148

2.4.2.2. Başkana Refakat Etme 149

2.4.2.3. Diğer Hususlar 150


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ

HUKUKİ SORUMLULUĞU


3.1. Genel Olarak 151

3.2. Hukuki Sorumluluğun Genel Esasları 151

3.3. Yönetim Kurulu Başkanının Sorumluluk Halleri 152

3.3.1. Yönetim Kurulu Başkanının Kişisel Olarak Kötü Niyetle Genel Kurul

Kararı Aleyhine İptal Davası Açmasından Doğan Sorumluluğu 153

3.3.2. Esas Sermayenin Usulsüz Olarak Artırılmasından Veya Azaltılmasından

Doğan Sorumluluk 153

3.3.3. Müzakerelere Katılma Yasağının İhlâl Edilmesinden Doğan Sorumluluk 154

3.3.4. Ortaklıkla İşlem Yapma Yasağının İhlâli Edilmesinden Doğan

Sorumluluk 156

3.3.5. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinden Doğan Sorumluluk 157

3.3.6. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olmasından Doğan Sorumluluk 159

3.3.7. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin

Bilinmesinden Doğan Sorumluluk 159

3.3.8. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılmasından Doğan Sorumluluk 160

3.3.9. Halktan Usulsüz Olarak Para Toplanmasından Doğan Sorumluluk 160

3.4. Yönetim Kurulu Başkanının Sorumluğunun Şartları 160

3.4.1. Kanundan Ya Da Esas Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin İhlali 161

3.4.2. Zarar Unsuru 161

3.4.3. Kusur 162

3.4.4. İlliyet Bağı 162

3.5. Yönetim Kurulu Başkanının Sorumluluğu Bakımından Farklılaştırılmış

Teselsül Hükümlerinin Uygulanışı 163

SONUÇ 165

KAYNAKÇA 169


Akdağ Güney, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul, 2016.

Akdağ Güney, Necla, Anonim Şirketlerde Kuruluş, İstanbul, 2014.

Akdağ Güney, Necla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Yö-netim Kurulu, İstanbul 2012.

Akgül, Barış, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyarınca Banka Yönetim Kurulunun Yapısı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009.

Akın, İrfan, Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Ankara, 2014.

Alıcı, Yaşar, Bankacılık Kanunu Şerhi, İstanbul, 2017.

Altaş, Soner, “Anonim Şirketlerde Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, S. 100, Aralık 2014, s. 291 vd.

Altay, Sıtkı Anlam, Hukuki Açıdan Banka Anonim Ortaklığı, İstan-bul, 2019.

Arslanlı, Halil, Anonim. Şirketler C. II-III, Anonim Şirketin Organi-zasyonu ve Tahviller, İstanbul, 1960.

Aşık, Pınar, “Anonim Şirketlerde Rekabet Yasağı”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/4.

Ayhan, Rıza Çağlar, Hayrettin Özdamar, Mehmet, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara, 2021.

Azarkan, Necat, “Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarını Kim Yö-netir?”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17-18, S. 26-27-28-29, Y. 2012-2013, s. 82.

Bächtold, Thomas Christian: Die Information des Verwaltungsrates, Insbesondere das Recht auf Auskunft und Einsicht gemäss OR Art. 715, Bern 1997.

Bär, Rolf: Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates der Aktienge-sellschaft. Probleme bei einer Mehrheit von Personen, ZBJV 106 (1970).

Bahtiyar, Mehmet, Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesi, İstanbul, 2001.

Bauen, Marc/Venturi, Silvio: Der Verwaltungsrat, Zürich-Basel-Genf 2007.

Biland, Thomas A.: Die Rolle des Verwaltungsrates im Prozess der strategischen Unternehmensführung, Diss., Baden 1989.

Bilge, Mehmet Emin, Ticaret Sicili, İstanbul, 1999.

Bora, Sevda, “Şirketler Topluluğunda Bağlı ve Hakim Şirket Raporla-rı”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 9, 2014, s. 93 vd.

Böckli, Peter: Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat? Konvergenz der Sys-teme in der Spitzenverfassung der Aktiengesellschaft, FS Walter Reist, Zürich 1992.

Böckli, Peter, Schweizer Aktienrecht, 4. Auf., Zürich-Basel-Genf, 2009.

Böckli, Peter, Schweizer Aktienrecht: darstelling für den pratiker, 2. Auflage Zürich, 1996.

Böckli, Peter: Die Abberufung von Geschäftsleitungsmitgliedern durch den Verwaltungsrat: Befugnis, Verpflichtung, Ver-hältnissmässigkeit, in: Roland von Büren (Hg.), Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, FS Rolf Bär, Bern 1998.

Böckli, Peter, Die unentziehbaren Kernkompetenzen des Verwal-tungsrates, SnA 7, Zürich 1994.

Böckli, Peter: Die Leitungsbefugnisse des Präsidenten in der General-versammlung, in: Alain Hirsch/Peter Nobel/Peter Böckli/Peter Forstmoser/Jean Nicolas Druey, Rechtsfragen um die Generalver-sammlung, SnA 11, Zürich 1997.

Böckli, Peter: Insichtgeschäfte und Interessenkonflikte im Verwal-tungsrat: heutige Rechtslage und Blick auf den kommenden Art. 717a E-OR, GesKR 7 (2012).

Bungert, Artwin./Leyendecker–Langner, Benjamin E.: Hauptver-sammlungen im Ausland, BB 2015, Heft 6.

Bürgi, F. Wolfhart: Zürcher Kommentar, Teilband V 5b/2, Art. 698-738 OR, Zürich 1969.

Can, Mehmet Çelebi, “Banka Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Tüzel Kişi”, GÜHFD, C. XX, S. 1, 2016, s. 27 vd.

Can, Ozan, “Şirkete Borçlanma Yasağının İhlâli, Şirket Alacaklılarına Anonim Şirketten Bilgi Alma Hakkı Bahşeder mi?”, İnönü Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 2 Yıl 2017, s. 479 vd.

Çoştan, Hülya, “Yönetim Kurulunun Karar Alma Usulleri, Oy Hakkı, Yetersayılar ve Toplantı Talep Hakkı,” BATIDER, Cilt 28, Sayı 3, 2012, s. 155 vd.

Çamoğlu, Ersin, “Toplantıya Katılanlar Cetvelinin Reis Tarafından İmzalanması Sorunu ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik,” İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXIII, S. 2, Yıl 1976, s. 72 vd.

Çamurcu, Emin: Anonim Ortaklıklarda Farklılaştırılmış Teselsül İlke-si Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarının Be-lirlenmesi, İstanbul 2015.

Çeker, Mustafa, “Şirkete Borçlanma Yasağı”, MÜHFD, Özel Sayı, C. 18, S.2, Yıl 2012, s. 659 vd.

Çevik, Kemal, Ekonomi Hukuku Yaklaşımı ile Banka Hukuku, An-kara 2007.

Demir, Erdal H., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri, İstanbul 2013.

Dinç, Serhan, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şir-ketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluk Hâlle-ri”, 2016/4 Ankara Barosu Dergisi, s. 141 vd.

Doğan, Beşir Fatih: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul 2011.

Domaniç, Hayri: TTK Şerhi C.II, Ankara 2010.

Druey, Jean Nicolas: Die materiellen Grundlagen der Verantwortlich-keit des Verwaltungsrates, in: Walter A. Stoffel (Hg), Die Ve-rantwortlichkeit des Verwaltungsrates, Zürich 1994.

Druey, Jean Nicolas: Mängel des GV-Beschlusses, in: Alain Hirsch/Peter Nobel/Peter Böckli/Peter Forstmoser/Jean Nicolas Druey, Rechtsfragen um die Generalversammlung, SnA 11, Zürich 1997.

Dubs, Rolf: Die Rolle des Verwaltungsrats-Präsidenten, in: Susan Bi-lans/Marie Luise Hilber (Hrsg.), Verwaltungsrat als Gestaltungs-rat, Zürich 1998.

Dubs, Rolf: Verwaltungsrats-Sitzungen, Grundlagen und Sitzungs-technik, 2. Auflage, Bern-Stuttgart-Wien 2012.

Eigenmann, Ernst J.: Das Reglement der Aktiengesellschaft, Die AG im neuen OR, Heft 11, Zürich 1952.

Egon Zehnder & Partner AG: Professionnalisierung und Effizienzstei-gerung von Verwaltungsräten, 2. Auflage, Zürich 1996.

Erberk, Cevdet: Anonim Şirketlerde ve Bankalarda İdare Meclisi İle İlgili Bazı Meseleler, ABD, C. 16, S. 4-5, 1959.

Falcıoğlu, Mete Özgür: Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul, Ankara 2016.

Fleischer, Holger: “Wettebewerbs- und Betätigungsverbote für Vors-tandsmitglieder im Aktienrecht”, AG 2005.

Flume, Werner: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. I/2., Die juristische Person, Berlin 1983.

Forstmoser, Peter: Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. A., Zürich 1987.

Forstmoser, Peter: Organisation und Organisationsreglement nach neu-em Aktienrecht, Zürich 1992.

Forstmoser, Peter/Meyer-Hayoz, Arthur/Nobel, Peter: Schweizerische Aktienrecht, Bern 1996.

Forstmoser, Peter: Organisation und Organisationsreglement der Akti-engesellschaft, Zürich 2011.

Grass, Andrea R.: Business Judgment Rule, Diss. Zürich 1998.

Hacımahmutoğlu, Sibel: AT ve Türk Hukukunda Anonim Ortaklığın Karar Alma Sürecinde Yönetim Kurulunun Yapısı ve Çalışanla-rın Katılımı, Ankara 2008.

Haefliger, Peter: Die Durchführung der Generalversammlung bei der Aktiengesellschaft, Dissertation. Bern 1978.

Handschin, Lukas: Die Pflichten und die Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats im Sanierungsfall, ZBJV 136 (2000).

Handschin, Lukas: Treuepflicht des Verwaltungsrates bei der gesellsc-haftsinternen Entscheidfindung, Neuere Tendenzen im Gesellsc-haftsrecht, Festschrift für Peter Forstmoser zum 60. Geburstag, Zürich 2003.

Helvacı, Mehmet: Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hu-kuki Sorumluluğu, İstanbul 1995.

Helvacı, Mehmet: “Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulu-ğunda Farklılaştırılmış Teselsül”, Galatasaray Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, S. 2013/2, s. 77 vd.

Helvacı, Mehmet: Fransız Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995.

Herrler, Sebastian: Anforderungen an den satzungsmäßigen Versamm-lungsort Hauptversammlung im Ausland? ZGR 2015, Vol. 44, I. 6.

Hızır, Serdar/Merki, Duygu: “Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezaî Sonuçları,” Ankara Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 63, S. 4, 2014, s. 779 vd.

Homburger, Eric: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, Teilband V 5b, Der Verwaltungsrat, Art. 707-726 OR, Zürich 1997.

Hungerbühler, Iwo W.: Der Verwaltungsratspräsident, SSHW 217 Dissertation, Zürich 2003.

Hüffer, Uwe: Aktiengesetz, 5. Auflage, München 2002.

Jäggi, Peter: Von der Beratung an der Generalversammlung der Akti-engesellschaft, in: Riccardo L. Jagmetti/Walter R. Schluep (Hg.), FS Walther Hug, Bern 1968.

Jäggi, Peter: Vom Abstimmungsverfahren in der Aktiengesellschaft, FS Max Obrecht (hg. vom Solothurnischen Juristenverein), So-lothurn 1961.

Jagmetti, Carlo: Die Nichtigkeit von Massnahmen der Verwaltung in der Aktiengesellschaft, Diss. Zürich 1958.

Kalender, Emre: Anonim Şirket Yönetim Kurulu (TTK m. 392), An-kara 2016.

Kalender, Emre: “Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Yerinin Esas Sözleşmede Gösterilmesi,” BATİDER C. XXXV, S. 2, Yıl 2019, s. 213 vd.

Kalender, Emre: “İsviçre Anonim Şirketler Hukukunda Yönetim Ku-rulu Sekreteri ve Türk Hukuku Bakımından Bir Öneri”, TFM, C. 6, S. 2,, 2020, s. 253 vd.

Kalınsaz, Tuna, “Anonim Ortak Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğuna Farklılaştırılmış Teselsül Mü-dahalesinin Değerlendirilmesi”, Fasikül Hukuk Dergisi, C. 6, S. 55, Haziran 2014, s. 17 vd.

Karahan, Sami: “Anonim Şirkete Borçlanma Yasağı ve 6335 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişikliğin Sonuçları,” Yaklaşım Dergisi, Kasım 2012. (http://www.ticaretkanunu.net/makale-24/ Erişim Tarihi: 25.5. 2017)

Karasu, Rauf: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirket-lerde Emredici Hükümler İlkesi, Ankara 2009.

Kaya, Arslan: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara 2001.

Kendigelen, Abuzer: Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul, 2012.

Kırca, İsmail/ Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku, C.1, Ankara 2013.

Korkut, Ömer: Anonim Şirketlerde İnançlı Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara 2007.

Kortunay, Ayhan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Üyelerin Bilgi Edinme Hakkı, İstanbul 2015.

Krneta, Georg: Praxiskommentar Verwaltungsrat, Bern 2005.

Kunz, Peter Victor: Die Auskunft- und Einsichtsrechte des Verwal-tungsratsmitglieds, AJP 5/1994, s. 572-580.

Lambert, Claude: Die Durchführung einer Generalversammlung an zwei verschiedenen Tatungsorten, REPRAX 2000, Heft 2.

Mertens, Hans-Joachim: Kölner Kommentar zu § 76 – 117, in: Wolf-gang Zöllner (Hrsg.), Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Köln. 1996.

Meyer-Landrut: Joachim in Großkommentar, Aktiengesetz, Berlin 1973.

Mimaroğlu, Sait Kemal: Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967.

Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukukî Nite-liği, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000.

Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklıktan Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul 2017.

Müller, Roland/ Lipp, Lorenz/, Plüss, Adrian: Der Verwaltungsrat, Ein Handbuch für Theorie und Praxis, Zürich 2014.

Müller, Roland/ Lipp, Lorenz/Plüss, Adrian: Der Verwaltungsrat, Ein Handbuch für die Praxis, 3. Auf., Zürich 2007.

Müller, Roland: Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung des VR- Sekretärs, Expert Focus 12/15.

Müller, Roland: Protokollführung und Protokollauswertung bei Sitzun-gen und Ver- sammlungen, 2. Auflage, Zürich-St. Gallen 2015.

Niggli, Ardrian: Die Aufsicht über die Verwaltung der Aktiengesellsc-haft im schweizerischen Recht, Diss. Bern 1981.

Okutan Nilsson, Gül: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009.

Önder, M. Fahrettin/Sayın Mutlucan, Sibel: Şahsi Olarak İflası İste-nebilen Banka Yöneticileri, Denetçileri ve Hakim Ortakları, Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2012.

Özdamar, Mehmet/Doğan, İsmail: “Banka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 86, 2013, s. 3-26.

Özer, Işık: Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yö-neticilerinin Mali Hakları, Ankara 2013.

Özer, Işık: Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve Genel Kurulun Elektronik Ortamda Toplanması ve Karar Alması, Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006.

Özkorkut, Korkut, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Şirkete Borçlanma Yasağı, Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetime İlişkin Değişiklikler,” BATİDER 2012, S. 28/3, s. 45 vd.

Özkorkut, Korkut: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara 2007.

Paslı, Ali: Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, İstanbul 2005.

Peus, Egon A.: Der Aufsichtsratsvorsitzende. Seine Rechtsstellung nach dem Aktiengesetz und dem Mitbestimmungsgesetz, Köln etc. 1983.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2013.

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, Ankara 2015.

Pulaşlı, Hasan: Yeni Tüzük Hükümlerine Göre Avrupa Anonim Şir-keti, BATİDER, C. XXI, S. 4.

Pulaşlı, Hasan: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulunda Yönetim Kuru-lu Üyeliğinin Temsili, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Arma-ğan, İstanbul 2003.

Reisoğlu, Seza: Bankacılık Kanunu Şerhi, 2. Bası, C.1, Ankara 2015.

Rhein, Mirjam Simone; Die Nichtigkeit von VR-Beschlüssen, Diss. Zürich 2001.

Roberto, Vito: “Probleme der Differenzierten Solidaritat”, Zeitschrift für Gesellschafts und Kapitalmarketrecht, S. 01/2006, (Çev: Demirayak, Ezgi Başak/Çapa, Sadık, “Farklılaştırılmış Teselsülün Problemleri”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 3, 2016.

Roth Pellanda, Katja: Organisation des Verwaltungsrates, Zürich 2007.

Schulep, Walter R.: Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht, Diss. St. Gallen, Zürich 1955.

Studer, Christoph D.: Die Einberufung der Generalversammlung der Aktiengesellschaft, Bern 1995.

Şener, Oruç Hami: Ortaklıklar Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 2015.

Tanner, Brigitte: Die Generalversammlung im multimedialen Zeitalter, in: Peter Gauch/Jörg Schmid (Hg.), Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Zürich 2001.

Tanner, Brigitte: Quoren für die Beschlussfassung in der Aktienge-sellschaft, Diss. Zürich 1987.

Tekinalp, Ünal: Tek Kişilik Ortaklık, 2. Baskı, İstanbul 2011.

Tekinalp, Ünal: Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009.

Tekinalp, Ünal: Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikası-nın Dinamikleri ve Bunlar Arasındaki İlişki, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003.

Tekinalp, Ünal: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Bası, İstan-bul 2015.

Teoman, Ömer; Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresinin Sona Ermesine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değer-lendirilmesi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXV, Ankara 2011.

Teoman, Ömer: Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantısına İlişkin Hazirun Cetveli (TTK m. 376), Otuz Yıl Ticaret Hukuku – Tüm Makalelerim, C. II, İstanbul 2001.

Ünal, Ahmet Cemil: Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde CEO’nun Hukuki Konumu, Ankara 2014.

Vischer, Frank: Die Stellung der Verwaltungung und die Grenzen der Delegationsmöglichkeit bei der grossen Aktiengesellschaft, in: Peter Jäggi/Henri Deschenaux/Bernhard Schnyder (Hg.), FS Wilhelm Schönenberger, Freiburg 1968.

Vogel, A.: Die Haftung der Muttergesellschaft als materialles, faktisc-hes und kundgebenes Organ der Tochtergesellschaft, St. Gallen 1997.

von der Crone, Hans Caspar: Strategische Leitung und Qualitätssiche-rung in der Aktiengesellschaft, SJZ 98 2002.

von der Crone, Hans Caspar: Verantwortlichkeit, Anreiz und Reputa-tion in der Corparate Governance der Publikumgesellschaft, ZSR NF (119), 2000.

von der Crone, Hans Caspar: Interessenkonflikte im Aktienrecht, SZW, 1/94.

von Rechenberg, Andrea: Die praktische Führungsaufgabe des VR-Präsidenten, Chur 2001.

Waldburger, Martin: Die Gleichbehandlung von Mitgliedern des Verwaltungsrates, Dissertation St. Gallen, Bern/Stuttgart/Wien 2002.

Watter, Rolf: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht – Obliga-tionenrecht II, Basler Kommentar, Basel 1994.

Wernli, Martin: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht-Obligationenrecht II (Basler Kommentar) Basel 1994.

Wicki, Andre Aloys: Klagbares Informationsrecht? Wie sich ein isolier-ter Verwaltungsrat wehren könnte, NZZ vom 2./3. September 2000.

Wiedemann, Herbert: Gesellschaftsrecht, München 1980.

Wunderer, Felix Rolf: Der Verwaltungsrats-Präsident, Aufgaben und Rollen in der Corporate Governance mittlerer bis grosser schweizerischer Publikumsgesellschaften, Zürich 1995.

Wydler, Theodor: Die Protokollführung im schweizerischen Aktien-recht, Diss. Zürich 1956.

Yiğit, İlhan, Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul 2005.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar