Millî Emlak

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Salâhaddin KARDEŞ
ISBN: 9786053008255
290,70 TL 323,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Salâhaddin KARDEŞ
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

HYA95
Millî Emlak 
Salâhaddin KARDEŞ 
2019/09 5. Baskı 918 Sayfa
ISBN 978-605-300-825-5

Bu kitap, Hazine mallarının yönetimiyle görevli ve genel yetkili kuruluş olan Millî Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri esas alınarak hazırlanmıştır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren yönüyle ise, ilişkiler açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Çalışmamızda bol miktarda göndermeye yer verilerek ve gereksiz tekrarlardan kaçınılarak, kitabın hacminin yeterli seviyede tutulması ve okuyucunun daha kolay yararlanması hedeflenmiştir.

Bir buçuk asrı aşan döneme yayılan mevzuatta, kamu idarelerinin adlarında ve statülerinde değişiklikler yapılmış olmakla beraber, bunların yer aldığı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde gerekli değişiklikler yapılmamıştır. Kurum ve kuruluşlarının bazıları kaldırılmış, bazıları birleştirilmiş, bazıları bakanlıktan müsteşarlığa, bazıları müsteşarlık veya genel müdürlükten bakanlığa dönüşmüştür. Kitaba konu edilen mevzuatın altmış iki yılı Osmanlı Devleti dönemine aittir. Bu dönemi saymasak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından bugüne kadar yüz dört adet bakanlık kurulmuştur. Ayrıca; bazı görev ve yetkiler, başka birimlere verilmiştir. Bu değişiklikler, ilgili mevzuatta yapılmamıştır. Bu nedenle, birimlerin adları ve görevleri, son duruma uygun hâle getirilmiştir.

Maliye Bakanlığına bağlı olan Millî Emlak Genel Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanması da işleri karmaşık duruma getirmiştir. Bu konuda da mevzuatta gerekli değişiklik yapılmamıştır. Kitap, bu bağlantı değişikliğine uygun duruma getirilmiştir.

Parasal miktarlarda, tutarlar en son düzenlemeye çevrilerek Türk Lirası olarak yazılmıştır. Kısaca, Türk Lirasından altı sıfır atılmıştır. Yeniden değerleme oranına göre artırılması öngörülen parasal tutarlar ile bütçe kanunuyla her yıl yeniden tespit edilecek tutarlar, mevzuattaki yer alan şekliyle alınmıştır. Bu nedenle, bu konuda yılı bütçe kanununa veya ilgili tebliğ ya da genelgelere bakılması gerekir.

Bu son baskıda, uygulanması tamamlanan hükümlere yer verilmemiştir. Söz konusu hükümler için, kitabın önceki baskılarına bakılabilir.

Anayasanın öngördüğü yeni yönetim biçimine geçişle birlikte, mevzuatta önemli ölçüde değişiklikler yapılmıştır. Bu arada, Millî Emlak Genel Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanması ve bu bağlantıya paralel değişiklik de, bir atıf maddesi hariç, yapılmamış olması da mevzuatta bir karışıklığa sebep olmuştur. Bu baskıda, belirtilen hususlar dikkate alınarak önemli sayılacak oranda kitap yenilenmiş bulunmaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Kavramlar, Teşkilat ve Yetkili Kuruluşlar
1. Hazine Malları 29
2. Kamu Kurum ve Kuruluşları 32
3. Kanunla Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar 45
4. Kanunla Kurulmuş Dernekler 46
5. Kanunla Kurulmuş Vakıflar 46
6. Teşkilat ve Görevleri 46
7. Hazine Malları ile Yetkili ve Görevli Kuruluşlar 49

İKİNCİ BÖLÜM
Mülkiyet, Zilyetlik, İpotek ve Tapu
1. Mülkiyet 73
1.1. Mülkiyet Kavramı ve İçeriği 73
1.2. Ortak Mülkiyet 73
1.2.1. Paylı Mülkiyet 73
1.2.2. Elbirliği Mülkiyeti 76
1.3. Taşınmaz Mülkiyeti 77
1.3.1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 77
1.3.2. Taşınmaz Mülkiyetinin Edinilmesi 77
1.3.3. Mülkiyeti Edinme Yolları 77
1.3.4. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler 82
1.3.5. Tescil İsteme Hakkı 83
1.3.6. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı 84
1.3.7. Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği 84
1.3.8. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 86
1.3.9. Kaynak ve Yer Altı Suları 90
1.4. Taşınır Mülkiyeti 91
2. Zilyetlik 94
2.1. Zilyetlik Kavramı ve Türleri 94
2.2. Zilyetliğin Devri 95
2.3. Zilyetliğin Hükümleri 95
3. Tapu Sicili 98
3.1. Tapu Sicilinin Kurulması 98
3.2. Tapu Sicili İşlemleri 101
3.3. Tapu Sicilinin Açıklığı İlkesi 104
3.4. Tapuya Tescilin Etkileri 104
3.5. Terkin ve Değiştirme 104
4. Sınırlı Ayni Haklar 105
4.1. İrtifak Hakları 105
4.2. Taşınmaz Yükü 105
4.3. Rehin Hakları 106
4.4. Rehin Haklarından İpotek 106
5. 1515 Sayılı Kanun Hükümleri ve Hazine Adına İdari Tescil 110
5.1. Kadastrosu Tamamlanmış Çalışma Alanlarındaki Yerler 111
5.2. Sınırlandırma Krokisi ve Tescile Esas Harita Yapımı 114
5.3. Belediye Encümeni veya İl Özel İdaresi Uygun Görüş Kararı Aranıp Aranmayacağına Dair Hususlar 115
5.4. Kadastroya Açılmamış Yerler 116
5.5. Tescil 116
5.6. Tescil Dışı Bırakılmış Yerlerin İmar Kanununa Göre Terkin Edilmesi Gereken Yerlerde Kalması Durumu 116
6. Tapu Kanunu Hükümleri 117
6.1. Hazine Adına Tescil Yetkisi 117
6.2. Deniz Dolguları ile İlgili Hükümler 119
6.3. Kapanan Yollar ve Yol Fazlalıkları 119
6.4. Mezarlıkların Tescili 120
6.5. Yabancı Gerçek Kişilerle Yabancı Ülke Ticaret Şirketlerinin Taşınmaz Edinmesi 120
6.6. Pay Çoğunluğu Yabancılara Ait Türkiye’de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz Edinmesi 121
7. Yabancıların Taşınmaz Edinmesine İlişkin Hükümler 123
7.1. Edinmeyle İlgili Sınırlamalar 123
7.2. Edinmeyle İlgili Sınırlamaların İstisnaları 125
8. Yabancılara Hazine Taşınmazı Verilmesi 127
9. Taş Kömürü Bölgesinde Taşınmaz İktisabı 128
10. Kıyı Kanunu Hükümleri 130
10.1. Kıyılarda Genel İlkeler 130
10.2. Kıyılarla İlgili Bazı Kavramlar 131
10.3. Kıyılardaki Tapulu Yerler 131
10.4. Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanılması 132
10.5. Kıyıda Yapılaşma 132
10.6. Doldurulan ve Kurutulan Arazide Yapılabilecek Yapılar 133
10.7. Doldurulan ve Kurutulan Arazide İnşaat Ruhsatı 134
10.8. Sahil Şeridinde Yapılaşma 134
10.9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Kullandığı Yerler 134
11. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hükümleri 135
12. Tapu İşlemlerinden Döner Sermaye Hizmet Bedeli Alınmaması 140
13. Taşınmaz Kayıt İşlemleri 140

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazinenin Mal Edinme Yolları, Mal ve Hizmet Alımları ve Yapım İşleri
1. Hazinenin Mal Edinme Yolları 147
2. İhale Mevzuatına Göre Mal Edinme ve Hizmet Temini 147
3. Yapım İşleri ve Harcamalarla İlgili Bazı Hükümler 148
4. Kat Karşılığı İnşaat 153
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Taşınmaz Alınması ve Hazine Lehine İrtifak Hakkı Tesisi 156
6. Taşıt Satın Alınması 159
7. Hizmet Alımı Yoluyla Taşıt Edinilmesi 161
8. Taşınırların Kamu İdarelerinden Alımı ve Kiralanması 163
9. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Satın Alma 164
10. Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme 164
11. Borca Mahsuben Taşınmaz Satın Alınması 165
12. Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Varlık Alımı 165
13. Suriye Sınırındaki Mayınların Temizlenmesi 166

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hazineye Mal İntikali
1. Emval-i Metruke Kanunları Gereğince İntikal 169
2. Hazineye Gelir Kaydı ile Zapt ve Müsadere Yoluyla Mal İntikali 171
3. Osmanlı Hanedanından İntikal 175
4. Hazinece Tasfiye Sonucu Mal İntikali 175
5. İcra Dairelerinde Bekleme Sonucu Hazineye İntikal 176
6. Hazinece Verilen Taşınmazların Geri Alınması 176
7. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Hazineye Devir 181
8. Hazine Adına Tescil Nedeniyle Mal Edinme 181
9. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ile İlgili Hüküm 184
10. Tüzel Kişilerden Hazineye İntikal 184
11. Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri 185
12. Kamulaştırma Kanununa Göre Hazineye Bedelsiz Devir 187
13. Hisse Senetlerinin İntikali ve Devri 187
14. Elektrik Üretim Tesisleri ile İlgili Hükümler 188
15. Maden Kanunu Hükümleri 188
16. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından İntikal 188
17. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Hükümleri 189
18. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İntikal 189
19. İzinsiz Yapılan Yapı ve Tesisler 190
20. Medeni Kanunun İntikal Hükümleri 190
21. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının
Pay Sahibi Olduğu Tüzel Kişilerden Taşınmaz Devri 191
22. Hastanelerin Sağlık Bakanlığına Devri 191
23. Okul, Eğitim Merkezi ve Kursların Millî Eğitim Bakanlığına Devri 193
24. Yabancıların Türkiye’deki Mirası ile İlgili Hükümler 193
25. Vakıflar Kanunu Hükümleri 193
26. Türk Borçlar Kanununa Göre Devlete Mal Edilme 194
27. Sahipsiz Gemilerin Devlete Ait Olması 195
28. Antlaşmalarla Mal İntikali 195

BEŞİNCİ BÖLÜM
Teferruğ ve Bağış İşlemleri
1. Teferruğ İşlemleri 199
2. İzale-i Şüyu İşlemeleri 200
3. Hazineye Bağış Yoluyla Mal Edinme ve Hazinece Bağış 201
ALTINCI BÖLÜM
Kamulaştırma ve Devletleştirme
1. Kamulaştırma Kavramı 207
2. Ödenek Bulunma Mecburiyeti 207
3. Kamu Yararı Kararı ve Onayı 207
4. Kamulaştırmadan Önce Yapılacak İşler 207
5. Satın Alma Usulü 208
6. Mahkemece Bedel Tespiti ve İdare Adına Tescil 210
7. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları 212
8. Kısmen Kamulaştırma 213
9. Kamulaştırmada Dava Hakkı 214
10. Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olması 215
11. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 216
12. Taşınmazın Tahliyesi 217
13. Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma Hakkı 218
14. Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi 219
15. Trampa Yoluyla Kamulaştırma 220
16. Kamu Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Devri 220
17. Taksitle Bedel Ödeyerek Kamulaştırma 220
18. Kamu Kuruluşlarınca Bedelsiz Kullanma 220
19. Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurulması 221
20. Kamulaştırılmaksızın Kullanılan Taşınmazların Bedel Tespiti 221
21. Devletleştirme Kavramı ve Genel Hükümler 224
22. Ormanların Devletleştirilmesi 224

YEDİNCİ BÖLÜM
Kadastro İşlemleri
1. Kadastro Kavramı 227
2. Kadastro Bölgesi ve Kadastro Çalışma Alanıyla İlgili Hükümler 227
3. Hazinenin Kadastro İçin Hazırlıkları 228
4. Sınırlandırma ve Tespit İşleri 228
5. Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 231
6. Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 236
7. Kadastro Kanunun Uygulanacağı Diğer Durumlar 237
8. Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderleri 237
9. Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazlarda İktisap 237
10. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 238
11. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu 238
12. Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi 239
13. Orman Kanunu Hükümleri 241
14. Kadastro İşlemleri ile İlgili Ücretler 244

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İmar İşlemleri
1. İmarla İlgili Bazı Kavramlar 247
2. İmar Planları ile İlgili Esaslar 247
3. İfraz ve Tevhit İşlemleri 255
4. Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar 258
5. İdari Müeyyideler 260
6. İbadet Yerleri ile İlgili Hükümler 260
7. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Yapılarla İlgili Hükümler 260
8. İstanbul Boğazı ile İlgili Hükümler 262
9. Toplu Konut İdaresince Yapılan İmar Planları 262

DOKUZUNCU BÖLÜM
Trampa İşlemleri
1. Trampa Kavramı 265
2. Türk Borçlar Kanununun Mal Değişimi Sözleşmesiyle İlgili Hükümleri 265
3. Taşınmaz Trampası Konusunda Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümleri 265
4. Kamulaştırma Kanununa Göre Trampa 266
5. Kesin İnşaat Yasağı Getirilmiş Yerlerde Trampa 267
6. Tarım Reformu Amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tasarrufuna Geçen Araziyle Trampa 282
7. Toplu Yapılaşma Bulunan Yerlerde Trampa 282
8. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Göre Trampa 282
9. Karayolları Genel Müdürlüğünce Trampa Yapılması 282
10. Orman Köylülerinin Taşınmazlarıyla Trampa 282
11. Başbakanlıktan İzin Alınması 282

ONUNCU BÖLÜM
Taşınmazlarla İlgili Bilgi ve Belgelerin Temini ve Bunların Değerlendirilmesi
1. Taşınmazın Fiilî ve Hukuki Durumunu İncelemenin Önemi 283
2. Bilgi ve Belge Temininde Kamu Kuruluşlarının Yükümlülükleri 283
3. Tapu Bilgileri 284
4. Edinme Nedeni 288
5. Tahsis Durumu ve İhtiyaç Durumu 288
6. Belediye ve Mücavir Alanlar İçine Alınma Tarihi 288
7. Taşınmazın İdare Şekli 288
8. Arazinin Sulanabilir Olması 289
9. Taşınmazın Yeri 289
10. Satın Alma Amacı 289
11. Taşınmazın Yerinin İl veya İlçe Merkezine Uzaklığı ve Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Durumu 289
12. İmar Durumu 289
13. Kat Karşılığı İnşaat Usulünde Bölüşüm Durumu 289
14. Satışlarda, Bedele Göre Satış Yetkisinin Belirlenmesi 289
15. Kamu Mallarının Durumu 290
16. Köy Yerleşme Alanlarının Durumu 290
17. Aşılama Yapanlarla İlgili Hükümler 290
18. Yalova Kaplıcaları ile İlgili Hükümler 290
19. Liman, İskele, Rıhtım, Mendirek ve Barınakların Durumu 290
20. Afetlerle İlgili Hükümler 290
21. Millî Savunma Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Durumu 290
22. Cami, Mescit ve Kur’an Kurslarındaki Bazı Yerlerin Özel Durumları 291
23. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna Göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Bildirme Zorunluluğu 291
24. Kapatılan Partilerden Hazineye Kalan Taşınmazlar 291
25. Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgeleri 291
26. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri 291
27. Ormanların Durumu 291
28. Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Bunların Koruma Alanları 291
29. Millî Parklarla İlgili Hükümler 292
30. Tarım Reformu Bölgelerindeki Yerler 292
31. Kullanım Hakkı, Kamulaştırma Bedelini Ödeyenlere Ait Taşınmazlar 292
32. İmar Kanunuyla İlgili Hükümler 292
33. Taş Kömürü Bölgesindeki Taşınmazların Durumu 293
34. Küçük Sanayi Sitelerindeki Devletçe Yaptırılmış Yerler 293
35. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Durumu 293
36. Kıyıların Durumu 293
37. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kullanımındaki Yerler 294
38. Olimpiyat Köyü İçin Tahsis 294
39. Özelleştirme Programına Alınan Yerlerdeki Durum 294
40. Osmanlı Padişahlarından Kalan Yerlerin Durumu 294
41. Tapu Fazlası Olarak Hazine Adına Tescil Edilen Yerler 294
42. Meralarla İlgili Hükümler 294
43. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile İlgili Hükümler 295
44. Endüstri Bölgeleri ile İlgili Hükümler 295
45. Kara Avcılığı ile İlgili Hükümler 295
46. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İçindeki Yerler 295
47. Bazı Yerlerin Belediyenin Tasarrufuna Bırakılması 295
48. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında Kalan Yerler 295
49. Toprak Koruma ve Kullanımı Kanunu Hükmü 296
50. Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenmesi 296
51. İskân Kanunu Hükümleri 296
52. Vakıf Kültür Varlıklarının Devri 296
53. Toptancı Hal Yerlerinin Bedelsiz Devir ve Satışı 296
54. Boğazlarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Tahsis 297
55. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler ve Tarım Arazilerinin Satışı 297
56. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Hükümleri 297
57. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Kalan Taşınmazlar 297
58. Gelibolu Yarımadası Tarihî Alanındaki Yerler 297
59. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İznini Gerektiren Yerler 297
60. Başbakanlıktan İzin Alınması 298

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Tahsis İşlemleri
1. Tahsis Kavramı ve Kamu Mallarıyla İlişkisi 299
2. Tahsis Yapabilme Yetkisine Sahip Kuruluşlar 301
3. Tahsis Yapılabilecek Kuruluşlar 305
4. Tahsis İşleminin Yapılması 306
5. Tahsisle İlgili Genel Hükümler 316
6. Tahsisle İlgili Özel Hükümler 317
7. Tahsis Yoluyla Taşınmaz Edinme 317
8. Taşınır Tahsisi 317
9. Başbakanlıktan İzin Alınması 317

ON İKİNCİ BÖLÜM
Artırma İhaleleriyle İlgili Ortak Hükümler
1. Eksiltme ve Artırma İhalelerinin Ayrılması ve
Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Hükümleri 319
2. Kitabın Bu Bölümünün Kapsamı 321
3. Kanunun Kapsamı ve İlkeler 321
4. İhalelerde ve Tapuda İşlem Yapmaya Yetkililer 322
5. Birden Fazla İlçede Olan veya Birlikte Değerlendirilecek Taşınmazlar 322
6. İhalelere Katılabilme Şartları 322
7. İhalelere Katılamayacaklar 323
8. Şartnameler 324
9. Bedeller 325
10. İhale İşlem Dosyası ve Onay Belgesi 329
11. Komisyonlar ve Çalışmaları 330
12. İhale İlanları 332
13. Teminatlar 333
14. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları 335
15. İhale Usulleri 337
16. Sözleşmeler 341
17. İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması 346
18. Kamu Yararına Çalışan Derneklere Taşınmaz Satışı 346
19. Ecrimisil ve Tahliye 346
20. Dış Ülkelerdeki Kuruluşların İhaleleri 346
21. İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 348
22. Özelliği Bulunan İşler 350
23. Sürelerin Hesabı ve Tebligat 350

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kiraya Verme İşlemleri
1. Türk Borçlar Kanununun Kira Sözleşmesiyle İlgili Hükümleri 351
1.1. Genel Hükümler 351
1.2. Konut ve Çatılı İş Yeri Kiraları 356
1.3. Ürün Kirası Konusundaki Hükümler 360
1.4. İş Yerleri İçin Sekiz Yıl Süreyle Uygulanmayacak Hükümler 363
2. İhale Yoluyla Kiraya Verme 364
2.1. Kiraya Verilmesi Yasak Olan Yerler 364
2.2. İhale Usulleri 365
2.3. Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesi 367
2.4. Tahsisli ve Kiralanmış Yerlerde Kira İşlemleri 371
2.5. Geçici İş ve Hizmetler İçin Kullanılacak Yerler 372
2.6. Ağaçlandırma Yapacaklara Kiraya Verme 372
2.7. Hazinenin Elbirliği veya Paylı Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Kiraya Verilmesi 388
2.8. Alt Kiracılık ve Alınacak Hazine Payı 389
2.9. Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanlarının Kiraya Verilmesi 390
2.10. Yükseköğretim Kurumlarına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi 390
2.11. Kültür ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Olup Döner Sermaye Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazların Kiraya Verilmesi 391
2.12. Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi 392
2.13. Kıyı Kapsamına Giren Yerlerin Kiraya Verilmesi 401
2.14. Tarihî ve Bedii Değeri Olan Taşınmazların Kiraya Verilmesi 401
2.15. Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesi 402
2.16. Millî Eğitim Bakanlığınca Kullanılan Yerlerde Kiraya Verme 402
2.17. Okul Kooperatiflerinin Kullandıkları Yerler 408
2.18. Mülkiyeti Davalı Taşınmazların Kiraya Verilmesi 409
2.19. Kamu Kuruluşlarına Kiraya Verme 409
2.20. Ankara Atatürk Kültür Merkezinde Kira İşlemleri 409
2.21. Kiraya Vermeye Yetkili Makamlar 409
2.22. İzin Taleplerinde, Maliye Bakanlığına veya Valiliğe Gönderilecek Bilgi ve Belgeler 411
2.23. Kira İhalelerinin Onayı 413
2.24. Sözleşme Düzenlenmesi ve Yer Teslimi 413
2.25. Sözleşme Devri 414
2.26. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Feshi 416
2.27. Tahliye 417
2.28. İhalelerden Yasaklama 417
2.29. Maden Kanunu Kapsamına Alınan Yerlerle İlgili Olarak Maliye Bakanlığınca Yürütülen İşlemlerin Sona Ermesi 417
2.30. Belediyelerin Tasarrufuna Bırakılan Yerlerle İlgili Hükümler 419
2.31. Özel Çevre Koruma Bölgeleriyle İlgili Hükümler 420
3. Yalova Kaplıcalarıyla İlgili Kira Hükümleri 420
4. Ormanların ve Millî Parkların Kiraya Verilmesi 420
5. Suların Kiraya Verilmesi 421
6. Türk Silahlı Kuvvetlerine Tahsisli Yerlerin Kiraya Verilmesi 423
7. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca Kiraya Verme 423
8. Cami, Mescit ve Kur’an Kurslarındaki Bazı Yerlerin Kiraya Verilmesi 423
9. Kamu Konutları ile İlgili Hükümler 423
9.1. Kamu Konutları Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 423
9.2. Kamu Konutları ile İlgili Diğer Hükümler 429
10. Kamu İktisadi Teşebbüslerine Kiraya Verme 431
11. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Taşınırlarının Kiraya Verilmesi 432
12. Maden Kanunu Hükümleri 432
13. Serbest Bölgelerde Kiraya Verme 432
14. Taş Kömürü Bölgesinde Kira İşlemleri 432
15. Gümrük Kapıları ve Lojistik Merkezlerinde Kira 432
16. Tarım Arazisi Kira Gelirlerinden Köylere Pay Verilmesi 432
17. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerinden Taşınır Kiralamaları ve Kooperatifler ile Sulama Birliklerine Kiraya Verme 432
18. Aile Hekimlerine Kiraya Verme 433
19. Karayolları Genel Müdürlüğünce Kiraya Verme 433
20. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 433
21. Elektrik Piyasası Kanunu Hükümleri 433
22. Türk Petrol Kanunu Hükümleri 433
23. İçme Suyu Havzaları, Sulak Alanlar, Flora ve Fauna Açısından Özelliği Olan Yerlerin Kiraya Verilmesi 433
24. Kullanıcılara Kiraya Verme 433
25. Sabit Tesisi Gerektirmeyen ve İmar Planı Yapılamayan Yerlerin Organik Tarım Amaçlı Kiraya Verilmesi 434
26. Başbakanlıktan İzin Alınması 434

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri
1. Tanımlar, Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar ve İşgal Şekilleri 435
2. Devlet İhale Kanununun Ecrimisille İlgili Hükümleri 436
3. Ecrimisilin Tahakkuk ve Tahsili 437
4. Ecrimisilde Zaman Aşımı 450
5. Ecrimisil Alınmayacak Hâller 450
6. Davalı Yerlerde Kira ve Ecrimisil 452
7. Tapu Siciline Kayıttan Öncesi İçin Ecrimisil İstenebilecek Yerler 453
8. Taş Kömürü Bölgesinde Kira ve Ecrimisil 453
9. Tahliye Konusunda Hükümler 454
9.1. Tahliye Konusunda Genel Hükümler 454
9.2. Tahliye Konusunda Özel Hükümler 456
9.3. Yıktırılmaması Gereken Yapılar 458
9.4. Ceza Hükümleri 458
9.5. Tahliye Giderleri 465
9.6. İzinsiz İnşaatların Hazineye İntikali 466

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri
1. İrtifak Hakkı Kavramı ve Tescil 467
2. Türk Medeni Kanunu Hükümleri 467
2.1. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı 467
2.2. İntifa Hakkı 469
2.3. Oturma Hakkı 470
2.4. Üst Hakkı 470
2.5. Kaynak Hakkı 472
2.6. Diğer İrtifak Hakları 472
3. Devlet Lehine İrtifak Hakkı Tesisi 473
4. Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri 473
5. Devlet İhale Kanunu Hükümleri 473
5.1. Ön İzin Verilmesi ve Ön İzin Süresi 474
5.2. İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni Verilmesi ve İnşaat Süresi 475
5.3. Maliye Bakanlığından İzin Alınması 476
5.4. İrtifak Hakkı Kurulması ve Kullanma İzni İhale Usulü 476
5.5. Hasılattan Pay Alınması 476
5.6. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Feshi 478
5.7. Kıyı ve Sahil Şeritlerinde Yapılacak Düzenlemeler 479
5.8. Kıyı Yapıları 479
5.9. İskele ve Boru Hattı İzinleri 483
5.10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Devredilen Taşınmazlarla İlgili İrtifak Hakkı Tesisi 484
5.11. Önceki Yıllar Kullanma İzni ve İrtifak Hakkı Sözleşmeleri 484
5.12. Önceki Yıllar Ön İzinleri 484
5.13. 324 Sayılı Millî Emlak Genel Tebliğiyle Düzenlenen Hükümler 486
5.14. İhaleye Çıkarma Yetkileri 500
6. Orman Kanunu Hükümleri 502
7. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İhtiyaçları İçin İrtifak Hakkı Tesisi 502
8. Yükseköğretim Kurumlarına Tahsisli Yerlerde İrtifak Hakkı 502
9. Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri 502
10. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfına Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesisi 527
11. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Lehine İrtifak Hakkı Tesisi 527
12. Maden Kanunu Hükümleri 527
13. Serbest Bölgelerde İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni Verilmesi ve Kiraya Verme 528
14. Spor Genel Müdürlüğünün Kullanımındaki Yerler Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi 529
15. Yap-İşlet-Devret Modeli 529
16. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlarla İlgili Hükümler 530
17. Gümrük Kapıları ve Lojistik Merkezlerinde İşletme Hakkı 531
18. Petrol Boru Hatlarıyla İlgili Hükümler 531
19. Doğal Gaz Piyasası Kanunu Hükümleri 533
20. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İrtifak Hakkı Tesisi ve Kullanma İzni 533
21. İndirimli Oranlarla Vergi Ödeyen Yatırımcılar Lehine İrtifak Hakkı Tesisi ve Kullanma İzni Verilmesi veya Kendilerine Satış 535
22. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfına Bedelsiz İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Verilmesi 553
23. Endüstri Bölgeleri Kanunu Hükümleri 554
24. Petrol Piyasasında Lisans Sahiplerine Taşınmaz Temini 556
25. İstihdamı Artırıcı Yatırımlarda Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesisi 557
26. Kültür Yatırımcılarına Yapılan Teşvik 560
27. T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne Bedelsiz Devir ve Ayni Hak Tesisi 561
28. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile İlgili Hükümler 562
29. Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunmasıyla İlgili Hükümler 563
30. Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması İçin Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesisi 564
31. Elektronik Haberleşme Kanununa Göre Geçiş Hakkı 564
32. Karayolları Genel Müdürlüğünce İrtifak Hakkı Tesisi ve Kullanma İzni Verilmesi 564
33. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 565
34. Borsa İstanbul Anonim Şirketine Verilen Taşınmazlar 568
35. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınca Tesis Yaptırılması 568
36. Elektrik Piyasası Kanunu Hükümleri 569
37. Demir Yolu Yapacak Şirketlere İrtifak Hakkı Tesisi 579
38. Türk Petrol Kanunu Hükümleri 579
39. Ağaçlandırma Yönetmeliği Hükümleri 580
40. Başbakanlıktan İzin Alınması 581

ON ALTINCI BÖLÜM
Hazine Mallarıyla İlgili Davalar
1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasındaki Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü 581
2. Kadastro Kanununa Göre Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderleri 582
3. Mal Memurlarının Kayyum Tayini 582
3.1. İlgili Kanun Hükümleri 582
3.2. Yönetmelik Hükümleri 583
4. Milletlerarası Tahkim Hükümleri 589
5. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Hükümler 591

ON YEDİNCİ BÖLÜM
Hazine Mallarıyla İlgili Vergi, Resim ve Harçlar ile Muhbir İkramiyesi
1. Vergiler 603
2. Harçlar 610
3. 4706 Sayılı Kanunla Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili Öngörülen Genel Hükümler 611
4. Muhbir İkramiyesi ile İlgili Hükümler 611
4.1. Taşınır ve Taşınmazlarla Vergiler Hakkındaki Hükümler 611
4.2. Ödemelerle İlgili Hükümler 613
4.3. Kaçakçılıkla İlgili Hükümler 613

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ayniyat İşlemleri
1. Ayniyat Kavramı ve Ayniyat Saymanlığı Görevi 617
2. Taşıtlarla İlgili Hükümler 617
3. Taşınır Kültür Varlıkları ile İlgili Hükümler 617
4. Kamu Tüzel Kişilikleri Taşıtlarının Sebep Oldukları Zararlar 618
5. Malların Kamu Yararına Kullanımı 618
6. Hazineye İntikal Eden Hisse Senetleri 628
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine, Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ve Sulama Birliklerine Satış ve Kiraya Verme 628
8. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümleri 629
9. Taşınır Mal Yönetmeliği Hükümleri 631
9.1. Yönetmeliğin Kapsamı 631
9.2. Bazı Tanımlar 632
9.3. Taşınırlarla İlgili Sorumluluk 635
9.4. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri 636
9.5. Taşınır Konsolide Görevlileri 638
9.6. Muhasebe Yetkililerinin Taşınır Hesabına İlişkin Görev ve Sorumlulukları 638
9.7. Taşınırlarla İlgili Defterler 638
9.8. Taşınırlarla İlgili Belge ve Cetveller 639
9.9. Kamu İdarelerince Yapılabilecek Düzenlemeler ile Defter ve Belgelerin Elektronik Ortamda Tutulması 642
9.10. Taşınırların Kayıt ve Giriş-Çıkış İşlemleri 642
9.11. Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir ve Tahsis 648
9.12. Sayım ve Devir İşlemleri 653
9.13. Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı 655
9.14. Numaralandırma ve Kod Sistemi 657
9.15. Maliye Bakanlığının Yetkileri 658
9.16. Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi 658
9.17. Ayniyat Talimatnamesine Yapılan Atıflar 658

ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Satış İşlemleri
1. Satışa Yetkili Kuruluşlar 659
2. Türk Borçlar Kanununun Satışla İlgili Hükümleri 660
2.1. Genel Hükümler 660
2.2. Taşınır Satışları 660
2.3. Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 666
2.4. Bazı Satış Türleri 667
3. Taşınırların Satışı 669
4. Satışı Yapılmayacak Taşınmazlar 679
5. Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Taşınmaz Satışlarıyla İlgili Hükümleri 680
5.1. İhale Usulleri 680
5.2. Taşınmazların Satışa Çıkarılmasında Yetkiler 681
5.3. Taksitli Satışlar 682
5.4. Taşınmaz Satışlarında Bedel Tespit ve Takdiri 682
5.5. Satış İzin Taleplerinde Maliye Bakanlığına veya Valiliğe Gönderilecek Bilgi ve Belgeler 685
5.6. Satış İhalesinin Onayına Yetkili Merciler 685
5.7. Satış Bedellerinin Taksitle Ödenmesi 686
5.8. Yerel Yönetimlere Taşınmaz Satış Gelirlerinden Pay Verilmesi 688
5.9. Satış İhalesinin İlgililere Bildirilmesi 689

6. Ereğli Kömür İşletmelerine Bina ve Arazi Satışı 689
7. Afet Bölgelerinde, Dağıtım Sonucu Arta Kalan Taşınmazların Satışı ve Bedelsiz Devri 689
8. Millî Savunma Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Satışı 689
9. Millî Eğitim Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Satışı 690
10. Kamu Yararına Çalışan Derneklere Taşınmaz Satışı 691
11. Kamulaştırma Kanununa Göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Satış 691
12. Kamu İktisadi Teşebbüslerine Satış 691
13. Taş Kömürü Bölgesinde Satış 692
14. Sağlık Tesislerinin Satışı 695
15. Devletçe Yaptırılan Örnek Sanayi Sitesinin Kiracılarına Satışı 696
16. Osmanlı Padişahlarından Hazineye Kalan Yerlerin Satışı 697
17. Tapu Fazlalıklarının Satışı 704
18. Organize Sanayi Bölgelerinde Satış 705
19. Emniyet Genel Müdürlüğüne Tahsisli Taşınmazların Satışı 706
20. Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükümleri 706
20.1. Tahsisin Kaldırılması ve Değerlendirilmede Bakanlar Kurulunun Yetkileri 707
20.2. Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satışlar 708
20.3. Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Satış 713
20.4. Satış Bedellerinin Taksitle Ödenmesi 718
20.5. Yerel Yönetimlere Taşınmaz Satış Gelirlerinden Pay Verme 718
20.6. Üzerinde Yapılanma Olan Yerlerin Belediyelere Devri 718
20.7. Kooperatiflere Satış 725
20.8. Uygulama ile İlgili Maliye Bakanlığının Yetkileri 726
20.9. İhalelerin Yapılışında Rekabet ve Açıklıkla İlgili Tedbirler 726
20.10. Satış, Kira ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi İşlemlerinde Hizmet Satın Alınması 726
20.11. Artırma İhalelerinde Geçici Teminat Oranı 727
20.12. Kanunda Hüküm Bulunmayan Durumlar 727
20.13. Satışlarda Özel Ödeme Araçları 728
20.14. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzinlerinde Hasılat Payı Alınması 728
20.15. Harca Esas Bedelle Doğrudan Taşınmaz Satışı 738
20.16. Geçici Hükümler 738
21. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında Kalan Yerlerin Belediyelere Devredilmesi 745
22. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hükümleri 745
23. Toptancı Hal Yerlerinin Satışı 745
24. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 745
25. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler ve Tarım Arazilerinin Satışıyla İlgili Kanun Hükümleri 745
25.1. Genel Hükümler 745
25.2. Orman Köyleri Halkının Nakli ve Yerleştirilmesi 747
25.3. Orman Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirme İşlemleri 749
25.4. Ortak Hükümler 758
25.5. Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin İşlemler 763
25.6. Atıflar ve Mülga Hükümlere Göre Sonuçlanmamış İşlemler 768
25.7. Hak Sahiplerinin Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatımı 769
25.8. Kanunla İlgili Millî Emlak Genel Tebliğleri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgesi 770
26. Elektrik Piyasası Kanunu Hükümleri 770
27. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Sermayesine Mahsuben Satış 770
28. Özel Ödenek Kaydedilmesi Gereken Gelirler 770
29. İçme Suyu Havzaları, Sulak Alanlar, Flora ve Fauna Açısından Özelliği Olan Yerlerin Satışı 771
30. Taşınmaz Satışları Konusunda 313 sayılı Millî Emlak Genel Tebliğiyle Öngörülen Diğer Hükümler 771
31. Başbakanlıktan İzin Alınması 774

YİRMİNCİ BÖLÜM
Bedelsiz Devir, Terk ve Temlik İşlemleri
1. Bedelsiz Devir, Terk ve Temlik Kavramları 775
2. Köy Yerleşme Alanlarında Temlik 775
3. Yabani Zeytin, Antep Fıstığı ve Harnupları Aşılayanlara Temlik 776
4. Yabancı Devletlere Ankara’da Arsa Verilmesi 776
5. Orman Ağaçlandırması Yapanlara Temlik 776
6. Afetlerle İlgili Hükümler 777
7. Türk Standartları Enstitüsüne Devir 777
8. İlköğretim Kurumlarına Tahsis ve Temlik 777
9. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğüne Temlik 779
10. Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Devir ve Geri Alma 779
11. Tarım Reformu Bölgelerinde Ortak Kullanım Yerleri İçin Terk 784
12. İmar Kanunu Hükümleri 784
13. Kapatılan Siyasi Partilerin Mallarının İadesi 784
14. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Devir 785
15. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devir 788
16. Bedelsiz Temlikle İlgili Genel Hüküm 789
17. Ankara Büyükşehir Belediyesine Devir 790
18. Haydarpaşa Limanının T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne Devri 791
19. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devir 792
20. Belediyelerin Tasarrufuna Bırakılan Yerlerle İlgili Hükümler 792
21. Arazi Toplulaştırması ve Dağıtımı Nedeniyle Devir 792
22. Vakıf Kültür Varlıklarının Devri 792
23. Toptancı Hal Yerlerinin Belediyelere Bedelsiz Devri 792
24. Karayolları Genel Müdürlüğüne Devir ve Temlik 793
25. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 793
26. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler ve Tarım Arazilerinin Satışıyla İlgili Kanun Hükümleri 793
27. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Hükümleri 793
28. Başbakanlıktan İzin Alınması 793

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Gerçek ve Tüzel Kişilere Taşınmaz Verilmesi
1. Genel Bütçeli Kamu Kuruluşlarına Taşınmaz Verilmesi 795
2. Özel Bütçeli Kamu Kuruluşlarına Taşınmaz Verilmesi 818
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeli Kamu Kurumlarına Taşınmaz Verilmesi 823
4. Sosyal Güvenlik Bütçeli Kamu Kurumlarına Taşınmaz Verilmesi 824
5. Belediyelere Taşınmaz Verilmesi 825
6. İl Özel İdarelerine Taşınmaz Verilmesi 829
7. Köy Tüzel Kişiliklerine Taşınmaz Verilmesi 830
8. Bağımsız Bütçeli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Taşınmaz Verilmesi 840
9. Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Taşınmaz Verilmesi 845
10. Başbakanlıktan İzin Alınması 854

Kitaba Konu Edilen Mevzuat
Milletlerarası Antlaşmalar 857
Kanunlar 858
Kanun Hükmünde Kararnameler 886
Tüzükler 888
Bakanlar Kurulu Kararları 889
Yönetmelikler 891
Millî Emlak Genel Tebliğleri 895
Millî Emlak Genelgeleri 898
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri 899
Yargı Kararları 900
Diğerleri 902

Yararlanılan Kaynaklar 905
Yazarın Öz Geçmişi ve Yayımlanmış Kitapları 909

Yararlanılan Kaynaklar

1. Adlı, Mehmet Zeki-Kardeş, Salâhaddin, Mevzuatımızda Tapu ve Kadastro, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yayını, Semih Ofset Matbaacılık, Ankara 2011.

2. Başbakanlık, T.C. Resmî Gazete Koleksiyonu.

3. Berki, Ali Himmet, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve Tabirler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Neşriyatı, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limitet Şirketi Matbaası, Ankara 1966.

4. Cin, Halil, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Boğaziçi Yayınları, II. Baskı, İstanbul 1985.

5. Çapçı, Orhan, Türkiye’de Amme Emlaki Hükümleri, Maarif Matbaası, Ankara 1943.

6. Çeker, Orhan, Arazi Kanunnamesi, Ebru Yayınları Osmanlı Kanunları Serisi No:2, Gümüş Basımevi, İstanbul 1985.

7. Demirkan, Uçar, İngilizce ve Fransızca Karşılıklarıyla Maliye Terimleri Sözlüğü, Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını No:1996/342, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1996.

8. Develioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitap Evi Yayınları Sözlük Dizisi No: 2, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası, Ankara 1982.

9. Doğan, D. Mehmet, Doğan Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları No: 200, Dördüncü Basım, Çalış Ofset, İstanbul 2008.

10. Erdemli, Sinan-Tan, Cemal Nuri, Millî Emlak, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası, Ankara 1964.

11. Eren, Hasan-Gözaydın, Nevzat-Parlatır, İsmail-Tekin, Talat-Zülfikar, Hamza, Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayını No: 549, c.1-2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988.

12. Esmer, Galip, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Olgaç Matbaası, Ankara 1983.

13. Göğer, Erdoğan, Yabancılar Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını No: 439, Sevinç Matbaası, Ankara 1979.

14. Kardeş, Salâhaddin, Ansiklopedik Hazine Malları Sözlüğü, Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını No: 2004/364, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2004.

15. Kardeş, Salâhaddin, Millî Emlak, Millî Emlak Kontrolörleri Derneği Yayını, Güncelleştirilmiş Üçüncü Baskı, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara 2010.

16. Kardeş, Salâhaddin, “Tehcir” ve Emval-i Metruke Mevzuatı, Yenilenmiş İkinci Baskı, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını No: 2008/379, Hermes Matbaacılık, Ankara 2012.

17. Kırbaş, Sadık, Devlet Malları, Birlik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara 1985.

18. Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Hazine Davaları ile İlgili Kanunlar-Tüzükler-Yönetmelikler, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No: 1977/179, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1977.

19. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Maliye Teşkilatı Tarihçesi ve Mevzuatı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Yayını No: 1994/3, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1994.

20. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Hazineye Ait Malların Vergi ve Resimleri, Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, Güneş Matbaacılık T.A.Ş., Ankara 1964.

21. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Hazineye Ait Taşınır ve Taşınmaz Malların Satış İşlemleri, Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, Güneş Matbaacılık T.A.Ş., Ankara 1964.

22. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Kira ve Ecrimisil İşlemleri, Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, Güneş Matbaacılık T.A.Ş., Ankara 1964.

23. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Tahsis İşlemleri, Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, Güneş Matbaacılık T.A.Ş., Ankara 1964.

24. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Hazinenin Mal Edinmesi İşlemleri, Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, Güneş Matbaacılık T.A.Ş., Ankara 1964.

25. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Millî Emlak Genel Tebliğleri (1944-1964), Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, c.2, Ankara.

26. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Millî Emlak Genel Tebliğleri (1964-...), Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, c.3, Ankara.

27. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Millî Emlak Genel Tebliğleri (173-228) ve Genelgeleri (1993/1-1997/5), Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, c.6, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1997.

28. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Millî Emlak Genel Tebliğleri (229-238) ve Genelgeleri (1997/06-1999/01), Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, c.7, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999.

29. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Osmanlı’dan Günümüze Maliye Teşkilatı ve Görevleri Mevzuatı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yayını No: 1998/1, c.1-2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1998.

30. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Hazine Davaları ile İlgili Kanunlar-Tüzükler-Yönetmelikler-Genelgeler, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını No: 1985/276, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1985.

31. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Millî Emlak Genel Tebliğleri (73-140), Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını No: 1987/297, c.4, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1988.

32. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Millî Emlak Genel Tebliğleri (141-172), Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını No: 1991/319, c.5, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1991.

33. Maliye Vekâleti Millî Emlak Müdürlüğü, Millî Emlak Muamelelerine Müteallik Mevzuat, Maliye Vekâleti Millî Emlak Müdürlüğü Yayını, Başvekâlet Matbaası, Ankara 1937.

34. Maliye Vekâleti Millî Emlak Umum Müdürlüğü, Millî Emlak Rehberi, Maliye Vekâleti Millî Emlak Umum Müdürlüğü Yayını No:3, Başvekâlet Devlet Matbaası, Ankara 1944.

35. Maliye Vekilliği Millî Emlak Umum Müdürlüğü, Millî Emlak Umumi Tebliğleri (1920-1943), Maliye Vekilliği Millî Emlak Umum Müdürlüğü Yayını No.2, c.1, Başvekâlet Devlet Matbaası, Ankara 1944.

36. Özmen, İhsan-Asyalı, Selâmi, Hayat İli ve Suriye Uyruklularla İlgili Mevzuat, Kemal Matbaası, Ankara 1972.

37. Özmen, İhsan-Çorbalı, Halim, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Şerhi, Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Matbaacılık Tic. Ltd. Şti., Ankara 1991.

38. Özmen, İhsan, Eski ve Yeni Hukukumuzda Gayrimenkul Mevzuatı, Feryal Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ankara 1986.

39. Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, Türk Dil Kurumu Yayını, Gazi Meslekî Eğitim Merkezi ve 4. Akşam Sanat Okulu, Ankara 2010.

40. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Genelgeler (1-...).

41. Turguter, Necip, Ayniyat Yönetmeliği Açıklaması, Genişletilmiş        2. Baskı, Feryal Matbaacılık, Ankara 1998.

42. Türk Dil Kurumu, Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayını No: 859, 24. Baskı, Ankara Mesleki Eğitim Merkezi 4. Akşam Sanat Okulu Basımevi, Ankara 2005.

43. Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügati, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Yayını, 3. Baskı, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1991.

44. Yalçınkaya, Feyyaz-Kartal, Turhan, Devlet Malları, Yeni Desen Matbaası, Ankara 1971.

45. Yılmaz, Prof.Dr. Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Yetkin Basımevi, Ankara 2011.

ÖN SÖZ

Bu kitap, Hazine mallarının yönetimiyle görevli genel yetkili kuruluş olan Millî Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri esas alınarak hazırlanmıştır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları yönüyle ise, ilişkiler açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Çalışmamızda bol miktarda göndermeye yer verilerek ve gereksiz tekrarlardan kaçınılarak, kitabın hacminin yeterli seviyede tutulması ve okuyucunun daha kolay yararlanması sağlanmıştır.

Bir buçuk asrı aşan döneme yayılan mevzuatta, kamu idarelerinin adlarında ve statülerinde değişiklikler yapılmış olmakla beraber, bunların yer aldığı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde gerekli değişiklikler yapılmamıştır. Kurum ve kuruluşlarının bazıları kaldırılmış, bazıları birleştirilmiş, bazıları bakanlıkken müsteşarlığa, bazıları müsteşarlık veya genel müdürlükken bakanlığa dönüşmüştür. Bazı görev ve yetkiler, başka birimlere verilmiştir. Bu değişiklikler, ilgili kanunlarda yapılmamıştır. Bu nedenle, birimlerin adları, son duruma uygun hâle getirilmiştir.

Parasal miktarlarda, tutarlar en son düzenlemeye çevrilerek Türk Lirası olarak yazılmıştır. Kısaca, altı sıfır atılarak yazılmıştır. Yeniden değerleme oranına göre artırılması öngörülen parasal tutarlar ile bütçe kanunuyla her yıl yeniden tespit edilecek tutarlar, mevzuattaki yer alan şekliyle yazılmıştır. Bu nedenle, bu konuda yılı bütçe kanununa veya ilgili tebliğ ya da genelgelere bakılması gerekir.

Kitaba konu olan mevzuat, tarih sırasına göre kitaba eklenmiştir. Metinlerde, kanunların tarih ve sayısına, kanun hükmünde kararnamelerin ise sadece sayısına yer verilmiştir. Bunların adlarının kitabın metin kısmında yer alması, kitabın önemli ölçüde kalınlaşmasına sebep olacaktı; çünkü adı on satırı geçen isimler bulunmaktadır. Ayrıca, okuyucu bu listelerden yararlanarak mevzuatın kaynaklarına da ulaşabilecektir.

Bu son baskıda, uygulanması tamamlanan hükümlere yer verilmemiştir. Söz konusu hükümler için, kitabın önceki baskılarına bakılmalıdır.

Kitabın dördüncü baskısının yayımını, basımını ve dağıtımını gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum.

 

Ankara, 03.11.2015                                              Salâhaddin Kardeş

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar